BG-Mamma

Деца => Бебета (общ) => Темата е започната от: firosmidia в нд, 28 май 2006, 11:01Титла: Издаване акт за раждане
Публикувано от: firosmidia в нд, 28 май 2006, 11:01
Здравейт, :) от доста време чета форума,но отскоро съм регистрирана. Бременна съм в 9-тия месец и вече чакаме нашето бебче да се появи. Не сме сключили брак,живеем и работим в София, но по постоянен адрес в личните карти и двамата с мъжа ми сме от различни градове. Имаме временна регистрация за местожителство в София. Много се притесних за издаването акта на раждане,поразрових се и реших да напиша каквото съм намерила с Вас. Ще бъда благодарна също така, ако някой е минал по този път и сподели с мен. Ето и закона:
ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ
 

Нормативна уредба
Закон за гражданската регистрация (ЗГР)
Закон за административното обслужване на физическите и юридическите
лица (ЗАОФЮЛ)
чл. 110 от Закона за местните данъци и такси

Юридическа характеристика
Актът за раждане е официален писмен документ, с който по законов ред длъжностното лице по гражданско състояние (ДЛГС) регистрира събитието раждане и обстоятелствата, свързани с него. Актът за раждане, съставен по законоустановения начин, има доказателствена сила за отразените в него данни до доказване на тяхната неистинност (чл. 34, ал. 2 ЗГР).

Целта на настоящата процедура е да укаже реда за издаване на акт за раждане.

Осъществяване на процедурата
I. Актът за раждане се съставя от ДЛГС в общината или кметството, на чиято територия е настъпило събитието (чл. 35, ал. 1 ЗГР).

В случаите, когато няма данни на територията на коя община или кметство е настъпило раждането, актът се съставя в общината или кметството, където е установен фактът (чл. 35, ал. 2 ЗГР).

Длъжностното лице по гражданско състояние на територията на общината е нейният кмет. Той може с писмена заповед да възлага тази функция на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри по гражданското състояние, и на други длъжностни лица от общинската администрация (чл. 35, ал. 3 ЗГР).

Актът за раждане се съставя въз основа на писмено съобщение в срок от
7 дни, като денят на раждането не се брои (чл. 42 ЗГР). Всяко раждане трябва да се съобщи писмено и да се обяви устно в срок от 5 дни без да се брои денят на раждането (чл. 43, ал. 1 ЗГР). Съобщението за раждане се съставя писмено по образец, утвърден с правилник по чл. 11, ал. 2 ЗГР. Съобщаването на раждането е задължение на:
1. ръководителя на здравното заведение или на лицето, на което със заповед е възложено това, когато раждането е станало в здравно заведение;
2. компетентно медицинско лице, когато раждането не е станало в здравно заведение;
3. ДЛГС, когато в населеното място няма компетентно медицинско лице.

Обявяването на раждането е задължение на бащата и се прави лично от
него или чрез нотариално упълномощено лице (чл. 43, ал. 3 ЗГР). Съгласно чл. 36, ал. 2 ЗГР обявител при съставяне на акт за раждане може да бъде само дееспособно лице (пълнолетно лице, което не е поставено под запрещение).

Обявител може да бъде и непълнолетно лице, ако е родител на новороденото.

Обявителят удостоверява своята самоличност с представяне на документ
за самоличност (чл. 36, ал. 4 ЗГР). В случаите когато бащата е починал, отсъства от населеното място или е невъзможно да обяви раждането поради тежка болест, лишаване от свобода или други причини, обявяването се извършва от лице, което е присъствало на раждането. Ако раждането е станало, когато майката е била вън от своето жилище, задължението за обявяване на раждането е на лицето, в чийто дом е станало раждането. Майката също може да обяви раждането лично или чрез нотариално упълномощено лице (чл. 43, ал. 4 ЗГР).

Ако бащата, майката или друго лице не обявят раждането, ДЛГС съставя акта за раждане само въз основа на съобщението по чл. 43, ал. 2 ЗГР. Актът за раждане се съставя от ДЛГС след като станалото събитие се удостовери писмено и се обяви устно (чл. 43, ал. 6 ЗГР). Когато календарната година или срокът за обявяване на раждането са изтекли, акт за раждане се съставя само въз основа на съдебно решение, постановено по искане на родителите, лицето или прокурора (чл. 44, ал. 2). В случаите когато раждането не е обявено в определения срок, но съобщението е направено, или ДЛГС узнае за раждането в течение на същата календарна година, то съставя акта в текущия регистър за годината, без да е необходимо решение на съда за това (чл. 44, ал. 1 ЗГР).

Длъжностното лице не може да съставя акт за раждане, по който е обявител, страна или свидетел. В такива случаи актът за раждане се съставя от друго ДЛГС.

Актът за раждане трябва задължително да съдържа реквизитите, посочени в чл. 45 ЗГР, а именно:
1. Място на съставяне на акта - област, община, населено място/район;
2. Номер на акта и дата на съставяне;
3. Номер на оригиналното удостоверение, което се издава на родителите;
4. Дата - ден, месец, година, час и минута на раждането;
5. Място на раждане - област, община, населено място или държава, ако детето е родено извън територията на Република България;
6. Име на новороденото;
7. ЕГН на детето (попълва се само за български граждани);
8. Пол и гражданство;
9. Данни за родителите - имена, дата на раждане, ЕГН, гражданство, постоянен адрес;
10. Документ, удостоверяващ раждането;
11. Обявител - имена, ЕГН, постоянен адрес;
12. Длъжностно лице - имена, ЕГН и подпис;
13. Бележки.

Актът се съставя на формуляр по установен образец (Заповед № РД-02-14-226 от 7 февруари 2000 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието за утвърждаване образци на актове за гражданско състояние по ЗГР).

II. Особени случаи
1. При съставяне на акт на дете, което се е родило мъртво, в графата "име на новороденото" се изписва "мъртвородено дете", като се вписва и причината за смъртта от медицинския документ. Преценката дали детето е родено мъртво или впоследствие е починало, или е налице аборт се прави от компетентно медицинско лице. В случаите на аборт акт за раждане не се съставя.
2. При раждане на живо дете, което е починало преди съставянето на акта, едновременно се съставят акт за раждане и акт за смърт (чл. 46 ЗГР).
3. Когато майката е родила две или повече деца (близнаци), ДЛГС съставя отделни актове на всяко дете, като вписва във всеки акт номера на акта на другите деца и реда, в който са се родили (чл. 47 ЗГР).
4. Когато са намерени изоставени, подхвърлени живи деца, те се предават в най-близкото здравно заведение и там в присъствието на представител на МВР, на здравното заведение и на лицето, намерило детето, се съставя протокол за намирането му, който съдържа:
- времето и мястото, където е намерено детето;
- пола и предполагаемата дата на раждане;
- особени белези, които детето има по тялото си;
- описание на дрехите, с които е намерено;
- други обстоятелства.

Протоколът се подписва от лицето, намерило детето, и присъстващите представители, подпечатва се и се изпраща в общината, в която се намира здравното заведение, за да се състави акт за раждане. Когато новородено дете е изоставено от майката в здравното заведение, където е станало раждането, и не бъде потърсено в срока за съставяне на акт за раждане, се постъпва по гореописания начин.

В тези две хипотези ДЛГС съставя акта за раждане въз основа на протокола, който става неразделна част от акта. Имената на детето се определят от ДЛГС по реда на ЗГР. Когато детето е намерено мъртво или почине преди предаването му в здравно заведение, се прави съдебномедицинска експертиза за установяване причината за смъртта. Въз основа на протокола се съставят акт за раждане и акт за смърт. Ако експертизата установи, че детето е родено мъртво, се съставя акт за раждане на "мъртвородено дете" (чл. 48 ЗГР).

5. Когато е извършено припознаване преди съставяне на акта за раждане, в акта се вписват данните на бащата и документът, удостоверяващ припознаването, ако майката е съгласна. Името на детето се съставя по реда на чл. 12-14 ЗГР.

Когато припознаването се извършва след съставяне на акта за раждане, данните за припознаващия и основанието се вписват в графа "Бележки" на акта за раждане в съответствие със Семейния кодекс (чл. 49 ЗГР).

6. При пълно осиновяване на дете ДЛГС съставя нов акт за раждане въз основа на заверен препис от съдебното решение. Актът за раждане се съставя в общината или кметството, посочени в съдебното решение, като за обявител се вписва един от осиновителите (чл. 50, ал. 1 ЗГР).

В новия акт за раждане се вписват данните по чл. 50, ал. 2 ЗГР:
1. Действителната дата на раждане и новият ЕГН на детето;
2. Като място на раждане - мястото на съставяне на акта, а в случаите на международно осиновяване - действителното място на раждане;
3. Родители - осиновителите и данните за тях; ако осиновителят е един графата за другия родител не се попълва; когато детето се осиновява от съпруг на родител, данни за рождения родител, с когото отношенията се запазват, и данни за осиновителя.

Съставеният акт се вписва в азбучника на годината, която съответства на годината на раждане на осиновеното дете и в азбучника на годината на съставяне на акта (чл. 50, ал. 3 ЗГР). Съдебното решение за осиновяването се съхранява при условията и по реда за съхраняване на акта за раждане и до него не могат да имат достъп външни лица.

В двудневен срок от съставяне на новия акт за раждане ДЛГС уведомява общината, където се намира предишният акт за раждане на осиновеното дете, за отразяване в графа "Бележки", че е съставен нов акт за раждане. В същия срок се съставя нов личен регистрационен картон на осиновеното лице, като данните за него се вписват в личните регистрационни картони на осиновителите при техните деца и се изпращат съобщения съгласно технологията на ЕСГРАОН.

7. Акт за раждане при военнослужещи, които се намират извън територията на Република България или са вътре в страната, но поради военни действия нямат възможност за съобщаване на събитието на гражданските власти, се съставя от военнослужещи, определени от командването да изпълняват съответната функция (чл. 63 ЗГР). Същите военнослужещи съставят акт за раждане и на гражданските лица, съпровождащи армията. Препис от съставения акт за раждане се изпраща чрез Министерството на отбраната в общината по постоянния адрес на майката.

8. При раждане на лице, станало на кораб, намиращ се в открито море капитанът на кораба е длъжен да направи вписване в корабния дневник и да състави акта за раждане по реда на ЗГР. Капитанът е длъжен да предаде препис от акта за раждане в службата за гражданско състояние при общината в първото българско пристанище, в което е влязъл корабът, или в българското консулско или дипломатическо представителство в страната, в чието пристанище влезе корабът. Когато в тази страна няма българско консулско или дипломатическо представителство, капитанът на кораба е длъжен да изпрати преписа на българския консулски или дипломатически представител в най-близката страна, където има българско представителство.

ДЛГС или българският консулски или дипломатически представител, получили преписите от съставените на кораба актове за раждане, са длъжни в 15-дневен срок от получаването да ги препратят в общината по постоянния адрес на майката (чл. 67, ал. 2, т. 1 ЗГР).

9. Граждани на Република България, които се намират в чужбина, могат да поискат при спазване на българските и местните закони, съставянето на акт за раждане от съответния български консулски или дипломатически представител или от чуждестранните местни органи по гражданско състояние в мястото, където е настъпило събитието (чл. 69 ЗГС).

III. Актът за раждане се издава безплатно. На заинтересованите лица се издава безплатно удостоверение за раждане по утвърден образец. За повторно и следващо издаване на удостоверение се заплаща такса. За издаване на препис за служебно ползване не се заплаща такса (чл. 40, ал. 1 ЗГР).

IV. Отказът да се издаде акт за раждане или удостоверение за раждане е отказ за извършване на административна услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗАОФЮЛ.

Заинтересованото лице може да обжалва по административен ред (Раздел I на глава IV ЗАОФЮЛ) пред кмета на общината (района) в 7-дневен срок от съобщаване на отказа за издаване на акта или удостоверението, както и от изтичането на срока по чл. 42 ЗГР (за акта) или по чл. 16 ЗАОФЮЛ (за удостоверението). По този ред може да се обжалва и съдържанието на издадения акт за раждане или удостоверение. След като е изчерпана възможността или е изтекъл срокът за обжалване по административен ред, заинтересованите лица могат да обжалват отказа пред окръжния съд по реда на Закона за административното производство.

Резултат от процедурата
Веднага след съставяне на акта за раждане на родителите се издава оригинално удостоверение за раждане.

При съставяне на акта за раждане писмено съобщение по утвърден образец се изпраща до ЕСГРАОН на областно равнище (чл. 37, ал. 4 ЗГР). Длъжностното лице, съставило акт за раждане, отнасящ се за гражданин на държава, с която Република България е сключила договор за правна помощ, е длъжно в 10-дневен срок от съставянето на акта да изпрати служебен препис от него на Министерството на външните работи за изпращането му по дипломатически път в страната, на която лицето е гражданин.

Длъжностното лице изпраща препис от акта за раждане, съставен на гражданин на държава, с която България не е сключила договор за правна помощ, само при поискване от Министерството на външните работи.

Примерни образци, документи и формуляри

Акт за раждане
Удостоверение за раждане Титла: Re: Издаване акт за раждане
Публикувано от: majceto в нд, 28 май 2006, 11:06
не разбирам какво те притеснява  newsm78


Титла: Re: Издаване акт за раждане
Публикувано от: kalaza в нд, 28 май 2006, 11:28
Ние също нямаме брак, и сме с различни адресни регистрации. Детето се записва на  АДРЕСА МАЙКАТА ПО ПАСПОРТ, а акта за раждане се взима от общината по местоживеене на майката. Това май означава постоянен адрес newsm78


Титла: Re: Издаване акт за раждане
Публикувано от: bobsi_hrist в нд, 28 май 2006, 11:35
Ние също нямаме брак, и сме с различни адресни регистрации. Детето се записва на  АДРЕСА МАЙКАТА ПО ПАСПОРТ, а акта за раждане се взима от общината по местоживеене на майката. Това май означава постоянен адрес newsm78

Абсолютно съм съгласна. В болницата - за записване на детето, ако бащата го признава, трябва да донесе заверена при нотариус Декларация за припознаване на дедето. При нотариуса трябва да отиде таткото с двете л.к. - неговата и на майката.


Титла: Re: Издаване акт за раждане
Публикувано от: The Sun /Слънчице/ в нд, 28 май 2006, 11:39
Ние също нямаме брак, и сме с различни адресни регистрации. Детето се записва на  АДРЕСА МАЙКАТА ПО ПАСПОРТ, а акта за раждане се взима от общината по местоживеене на майката. Това май означава постоянен адрес newsm78

Абсолютно съм съгласна. В болницата - за записване на детето, ако бащата го признава, трябва да донесе заверена при нотариус Декларация за припознаване на дедето. При нотариуса трябва да отиде таткото с двете л.к. - неговата и на майката.
:peace:


Титла: Re: Издаване акт за раждане
Публикувано от: Azzy в нд, 28 май 2006, 17:15
Ние също нямаме брак, и сме с различни адресни регистрации. Детето се записва на  АДРЕСА МАЙКАТА ПО ПАСПОРТ, а акта за раждане се взима от общината по местоживеене на майката. Това май означава постоянен адрес newsm78
:peace:


Титла: Re: Издаване акт за раждане
Публикувано от: _Пепи_ в нд, 28 май 2006, 18:11
Абсолютно съм съгласна. В болницата - за записване на детето, ако бащата го признава, трябва да донесе заверена при нотариус Декларация за припознаване на дедето. При нотариуса трябва да отиде таткото с двете л.к. - неговата и на майката.

Доколкото съм запозната от тази година процедурата е променена. В болницата детето се записва на майката и след като ги изпишат, трябва да отидат в съвета с бащата за да бъде припознато детето. Акта за раждане след това го дават с имената на таткото. Интересувах се защото и на мен ми предстои същата процедура.


Титла: Re: Издаване акт за раждане
Публикувано от: kalaza в пн, 29 май 2006, 09:14
Доколкото съм запозната от тази година процедурата е променена. В болницата детето се записва на майката и след като ги изпишат, трябва да отидат в съвета с бащата за да бъде припознато детето. Акта за раждане след това го дават с имената на таткото. Интересувах се защото и на мен ми предстои същата процедура.

Ами в Шейново със сигурност не е така, поне до м.Март тази година. Таткото отива при нотариус (даже не съм сигурна че трябва личната карта на майката, не помня да съм давала моята), иска декларация за признаване на бащинство и след това двамата родители, с двете лични карти отиват при една лелка в мазето, където е архива за да запишат детето. Това е. Актът за раждане е готов две седмици по-късно. :peace:


Титла: Re: Издаване акт за раждане
Публикувано от: sta в пн, 29 май 2006, 09:50

Доколкото съм запозната от тази година процедурата е променена. В болницата детето се записва на майката и след като ги изпишат, трябва да отидат в съвета с бащата за да бъде припознато детето. Акта за раждане след това го дават с имената на таткото. Интересувах се защото и на мен ми предстои същата процедура.

и аз ще раждам в Пловдив, и ходих до болницата да се осведомя за това,за съжаление така е  :2gunfire: 
аааа  и един сьвет- не сменяй акта за раждане преди да си взела еднократната помощ,тъй като при смяна на името  издават нов акт за раждане,който е дубликат на стария, а еднократната помощ я дават само срещу оригинал   :peace:


Титла: Re: Издаване акт за раждане
Публикувано от: Beb4o в пн, 29 май 2006, 10:50
Цитат
Доколкото съм запозната от тази година процедурата е променена. В болницата детето се записва на майката и след като ги изпишат, трябва да отидат в съвета с бащата за да бъде припознато детето. Акта за раждане след това го дават с имената на таткото. Интересувах се защото и на мен ми предстои същата процедура.
Не е така  :(. Искат на 3-4 ден да запишат детето. Ако нямат брак таткото трябва да донесе нотариално заверен документ, че припознава детето. Документа и 2 лични карти се дават в канцеларията на болницата, за да запишат бебчо  ;-) /раждах в Света София и такава е процедурата сега там/. После акта за раждане се взима от общината към която се води майката по постоянен адрес. Мисля, че времената адресна регистрация няма да помогне  :(, но все пак се поинтересувай, дано го вземете от софия.
Леко раждане мила   :bouquet:


Титла: Re: Издаване акт за раждане
Публикувано от: firosmidia в пн, 12 юни 2006, 15:09
Здравейте отново:) Прекъснах връзката-понеже нашата дъщеричка се роди:) Безобразно сме щастливи!
Мноогоо сме щастливи с таткото.Родих в Майчин дом. Както вече казах с таткото нямаме брак-за припознаване на детето таткото отива при нотариус и взема нотариално заверена декларация за припознаване на детето.Не беше нужна личната карта на майката. Относно акта на раждане от болницата ми казаха,че ще го получа от общината, към която имам документ за временно местожителство.(Важно е в болницата да се представи документа за временно местожителство на майката. В противен случай,издават акта за раждане по постоянен адрес на майката) Аз имам такав документ към община Оборище, а постоянният ми адрес по лична е карта е друг град(не е София). Таткото току-що се върна от община Оборище-оттам му казаха да отиде в Община Триадица,понеже майките от провинцията там получавали актовете за раждане.Той току-що се върна от Община Триадица и оттам му казали,че ще получим ката за раждане или от община Триадица или от съвета на община Триадица. Ще ви държа в течение:)


Титла: Re: Издаване акт за раждане
Публикувано от: mamazori в пн, 12 юни 2006, 15:41
Ние имаме брак,но по лечни карти сме от Русе а живеем в Пловдив и там родих.Акта за раждане го издадоха в Пловдив и само трябваше да го запишем и в Русе.


1