BG-Mamma

Организации => Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" => Темата е започната от: kremi в пт, 12 юни 2009, 22:42Титла: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: kremi в пт, 12 юни 2009, 22:42
Измененията в КТ и КСО, влизащи в сила от 01.01.2009 г.

1. Продължителността на отпуска за бременност и раждане - от 315 става на 410 дни, от които 45 дни преди термина на раждане;
Чл. 163. От КТ Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

Правото на получаване от осигурените лица на обезщетение по времето на този отпуск - необходими са не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство и към момента на излизане в болничен да е осигурена т.е да работи.
Чл. 48а. От КСО Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Изискването за дванадесет месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство преди раждането не означава, че това е непрекъснат стаж и трябва да е непосредствено преди началото на отпуска. Тези дванадесет месеца могат да са придобити когато и да е.

Когато нямате необходимия осигурителен стаж от тези 12 месеца, но работите няма да имате право на обезщетение, но имате право на неплатен отпуск поради бременност и раждане, който се зачита за осигурителен стаж и  и от датата, на която придобитият преди отпуска и по време на отпуска осигурителен стаж стане 12 месеца, ще започне изплащане на обезщетението до края на ползване на отпуска.  Така докато навършите необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетението  и сте в неплатен отпуск поради бременност и раждане можете да получавате  помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца - еднократна помощ за бременност и месечна помощ за отглеждане на дете, ако отговаряте на определени критерии и брутният доход на член от семейство е по- малък или равен на 350 лв. за 2009 г.(ако имате 1 дете това означава, че брутният доход на двамата родители общо трябва да е по-малък или равен от 1050лв. , ако имате 2 деца съответно 1400лв. и т.н.)/
При достигане на необходимия осигурителен стаж след това в базата за изчисление на обезщетението за бременност и раждане за периода, в който сте били в неплатен отпуск поради бременност и раждане за осигурителен доход за този период, се приема минималната работна заплата за страната.

2.   Начин на изчисляване на размера на дневното обезщетение 
Чл. 49. От КСО Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.
(2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1.  не е било осигурено за общо заболяване и майчинство
2. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
3. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
5. е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.
(3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
(4) Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения.
(5) Начинът на изчисляване на обезщетението се урежда с акт на Министерския съвет.

Дневното обезщетение се изчислява от среднодневния осигурителен доход за 12-те месеца, предхождащи месеца, в който започва отпускът. То е 90 % от този среднодневен доход, но не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение и да е по - малко от МРЗ.

Какво означава „заварено положение”
§ 3в. От КТ  (1) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни не е изтекъл към 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 за остатъка до 410 календарни дни.
(2) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни е изтекъл преди 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 в размер на разликата между 410 календарни дни и сбора на ползвания отпуск поради бременност и раждане и ползвания или полагащия се отпуск за отглеждане на дете за времето до 1 януари 2009 г.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 отпускът се разрешава въз основа на писмено заявление на работничката или служителката до предприятието.
(4) През време на отпуска по ал. 1 и 2 на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение по чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване.
(5) От деня на разрешаването на отпуска по ал. 2 отпускът на работничката или служителката по чл. 164 се прекратява.

-   майките, на който към 01.01.2009 г. не са изтекли 315 дни отпуск за бременност и раждане, този отпуск ще се удължи до 410 дни без да се преизчислява обезщетението на база осигурителния доход 12 месеца назад, след изтичане на 315 дни се подава нова молба декларация за продължаване на отпуска. Тези майки подават заявление до работодателя и Приложение 2 след като им изтекат 315 дни отпуск за бременност и раждане, за остатъка до 410 дни.
-    майките, на който са изтекли тези 315 дни, но не са изтекли 410 дни, могат да ползват остатъка до 410 дни пак без да се преизчислява обезщетението.
Тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и ползват отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или пък са се върнали на работа, могат отново да излязат в отпуск за бременност и раждане, за да го ползват до 410-ия ден от датата на издаване на първия болничен лист.

Какво трябва да се направи, ако сте в заварено положение и искате за да ползвате отново отпуск за бременност и раждане
-   ако към 1 януари 2009 г. майката ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст или такъв отпуск не се ползва и майката работи  през този период майката може да подаде заявление до работодателя за ползване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни от датата, посочена в заявлението. От тази дата тя прекратява ползването на отпуска за отглеждане на дете или прекратява получаваното от нея обезщетение по чл. 54 от КСО, когато работи и започва да получава пак обезщетение за бременност и раждане.
За НОИ - Подава се Приложение 12 - декларацията за промяна на обстоятелствата от лицето, получаващо обезщетение, в срок 3 работни дни от промяната, а от работодателя (осигурителя) - в срок от 7 дни от получаването й. И съответно Приложение 2 за изплащане на обезщетение за бременност и раждане.
     
        За тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и искат да ползват отпуск за бременност и раждане до 410 дни, но:
•   са прехвърлили отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг;
•   отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството".
Ако майката продължи да ползва остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане, и в двата случая следва да се прекрати отглеждането на детето от друго лице. Това отглеждане може да продължи отново, а и от същото лице, но след 410-ия ден. Лицето, на което е прехвърлен отпуска, трябва да подаде декларацията за промяна на обстоятелствата, за да се прекрати получаваното от него обезщетение, а при отглеждане по програмата да бъде уведомена АСП, за да прекрати договора на наетото лице. Също така, ако майката сама ползва отпуска за отглеждане и получава обезщетението за този отпуск или се е върнала на работа и получава 50% от това обезщетение, подаването на документите за получаване на обезщетението за бременност и раждане трябва да се предхожда от декларация за промяна на обстоятелствата по отношение на другото получавано обезщетение.
Майка, която ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 години, работи и е заварена в право на обезщетение чл.54 от КСО, прехвърлила е отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг или отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството" може да прави промените по собствено желание. Така че, ако не подаде заявление за разрешаване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 дни до работодателя, тя ще продължи да се възползва от отпускът за гледане на дете до 2 години.
     
      4. Как ще бъде определяно обезщетението за бременност и раждане след 01.01.2009 г., ако майката излезе в нов отпуск за бременност и раждане преди навършване на 2-годишна възраст на предходното дете.
      (49. (2) При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.)

Това обаче не се прилага, когато майката се е върнала на работа и получава 50 % от обезщетението за отглеждане на малко дете, тъй като отпуск за отглеждането му е прекратен и не се ползва.

Тогава базата за изчисление на обезщетението за второто дете ще бъде
1)   за месеците, в които майката е работила се взима осигурителния доход
2)   за месеците, в които майката е била в отпуск за бременност и раждане – се взима доходът от който е изчислено  обезщетението за бременност и раждане
3)   за месеците, в които майката е била в отпуск за отглеждане на малко дете се взима МРЗ


Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 10 част (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=362466.0)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Mарuя в сб, 13 юни 2009, 08:21
Записвам се да ви следя,че сте ми винаги от голяма помощ  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: orhid - Antoaneta Ivanova в пн, 15 юни 2009, 06:43
 Здравейте,аз съм ЕТ и ми изтичат 410 дни на болничния за бременност и раждане .Във фирмата няма наети лица и не се извършва дейност.
 Ако подам декларация, че прекъсвам осигуряване, ще ми се плаща ли обещетение до 2 г възраст?
 Иначе, разбрах, че трябва прокурист да назнача, но това не мие изгодно, понеже осигуровките за него са колкото половин майчинство.
 Изобщо, ако знаете какво трябва да направя в случая ,споделете.
 Благодаря предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: pipinik в пн, 15 юни 2009, 10:25
Благодаря, Нерегистрирана! Подготвих си документите и нещата ми се изясниха, но имам и друг въпрос - предлагат ми граждански договор от друга място със съгласието на шефката, мога ли да го подпиша и ако изляза по майчинство да ходя да работя там по 2 часа на ден....позволяват ли изплащане на майчинство в такъв случай?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: feicheto_76 в пн, 15 юни 2009, 10:33
ЗДР.искам да попитам ако майчинството се изчислява на МРЗ ,какъв ще е размерът му. newsm78


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Partizanka в пн, 15 юни 2009, 10:35
Новата тема е с увертюра, която ми създаде малко уточняващи въпроси.
Преди първото ми дете да навърши 2 години вече ще се е родило второто (живот и здраве!). Аз не мисля да се връщам на работа междувременно, и поради това:
1. Ще се броят ли някакси с цел заплащане на повече от 240 лв. 45те дни болничен, които иначе се дават преди раждане. Как, какви документи се искат от мен?
2. След второто раждане първото ми дете ще бъде гледано от баба си. Можем ли да кандидатстваме по програмата за това, кога трябва да го направим, и какви документи трябва/дали да подам аз към работодателя и НОИ?

Ще съм благодарна за компетентните съвети!  


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: elena_dra в пн, 22 юни 2009, 17:52
Искам да попитам относно майчинството:
Аз съм ученичка все още. Не работя. Нямам трудов стаж. Имам ли право на майчинство? Или ако не на майчинство, то поне на платния 45- дневен болничен?Не съм наясно затова моля да ми разясните. Мога ли да получавам някакви социални или нещо от този род, в какъв размер и колко време?
Много благодаря.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Annity87 в вт, 23 юни 2009, 11:15
Здравейте! И аз имам няколко въпроса, тъй като до момента не съм срещала подобен случай - Аз съм от майките в заварено положение, като 315 дни изтичаха средата на май месец и в момента ми е пуснато приложението за удължаване до 410 дни. Но се случи така че трябваше да почна да работя по обясними причини. Това е че фирмата където работя не е същата в която съм работила преди. Та какво трябва да направя за да ме назначат на новото място? Трябва ли да ме освобождават от старата фирма или всичко приключва с нея автоматично с назначението ми в новата?  След като съм започнала работа а детето ми е толкова малко имам ли право на някакви помощи - имам предвид едни 50% които не ми стана ясно кога се дават? Изключвам програмата в подкрепа на майчинството т.к. възможният човек за детегледачка е пенсионер , а по информация от форума за пенсионерите нямали пари по тази програма. Благодаря на всеки който успее да ми даде яснота !


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: danisia в вт, 23 юни 2009, 13:29
Извинявам се искам да попитам имам въпрос за детските .Предстои ми да подам годишната декларация за детските но по адрес се водих че живея при майка ми а аз живея на квартира но майка ми продаде апартамента .Имали проблем ако пак подам на същия адрес за детските ,че не искам да си вадя лична карта с адреса на квартирата че може в скоро време да сменим жилището и направо да си извадя на новия адрес .Дано някой  да може да ми помогне благодаря предварително .


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Nadya_Dimova в вт, 23 юни 2009, 13:39
Имали проблем ако пак подам на същия адрес за детските ,че не искам да си вадя лична карта с адреса на квартирата че може в скоро време да сменим жилището
Няма проблем-молбата се подава по адрес по лична карта-никой няма да те проверява дали живееш там


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: danisia в вт, 23 юни 2009, 13:46
Kiki_andr  Благодаря за бързия отговор.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Деянова в вт, 23 юни 2009, 17:26
  :bouquet:  да се запиша,че сте ценни!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anii_ta в вт, 23 юни 2009, 22:35
ЗДР.искам да попитам ако майчинството се изчислява на МРЗ ,какъв ще е размерът му. newsm78
Обезщетението за бременност и раждане не може да бъде по малко от МРЗ.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anii_ta в вт, 23 юни 2009, 22:41
Новата тема е с увертюра, която ми създаде малко уточняващи въпроси.
Преди първото ми дете да навърши 2 години вече ще се е родило второто (живот и здраве!). Аз не мисля да се връщам на работа междувременно, и поради това:
1. Ще се броят ли някакси с цел заплащане на повече от 240 лв. 45те дни болничен, които иначе се дават преди раждане. Как, какви документи се искат от мен? - не разбрах много първия въпрос  newsm78, но след като двете майчинства се застъпват и няма да започваш работа може да получаваш за второто дете размера обезщетението, което си получавала за първото, ако това е по благоприятно за теб. С болничния за 45 дни преди раждане се подава Приложение 12 за промяна на обстоятелствата  и Приложение 4/ за получаване на 50% от обезщетението за гледане на първото дете докато навърши 2 години/
2. След второто раждане първото ми дете ще бъде гледано от баба си. Можем ли да кандидатстваме по програмата за това, кога трябва да го направим, и какви документи трябва/дали да подам аз към работодателя и НОИ? - В случаите, когато вече е разрешен отпуск за бременност и раждане за следващо дете, майката няма право да се включи в програмата „В подкрепа на майчинството” за предходното дете.

Ще съм благодарна за компетентните съвети!  


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anii_ta в вт, 23 юни 2009, 22:44
Искам да попитам относно майчинството:
Аз съм ученичка все още. Не работя. Нямам трудов стаж. Имам ли право на майчинство? Или ако не на майчинство, то поне на платния 45- дневен болничен?Не съм наясно затова моля да ми разясните. Мога ли да получавам някакви социални или нещо от този род, в какъв размер и колко време?
Много благодаря.
Може да получаваш помощи по Закона за семейни помощи за деца - еднократна за бременност - дава се за периода от 45 дни преди термин, тя е в размер на 150 лв. и месечна за гледане на дете до 1 година -  в размер на 100 лв., при условие че доходът на член от семейство е по - малък или равен на 350 лв. за 2009 г.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anii_ta в вт, 23 юни 2009, 22:59
Здравейте! И аз имам няколко въпроса, тъй като до момента не съм срещала подобен случай - Аз съм от майките в заварено положение, като 315 дни изтичаха средата на май месец и в момента ми е пуснато приложението за удължаване до 410 дни. Но се случи така че трябваше да почна да работя по обясними причини. Това е че фирмата където работя не е същата в която съм работила преди. Та какво трябва да направя за да ме назначат на новото място? Трябва ли да ме освобождават от старата фирма или всичко приключва с нея автоматично с назначението ми в новата?  След като съм започнала работа а детето ми е толкова малко имам ли право на някакви помощи - имам предвид едни 50% които не ми стана ясно кога се дават? Изключвам програмата в подкрепа на майчинството т.к. възможният човек за детегледачка е пенсионер , а по информация от форума за пенсионерите нямали пари по тази програма. Благодаря на всеки който успее да ми даде яснота !
Щом няма да работиш повече в първата фирма трябва да ти прекратят договор, не става автоматично. Докато си в отпуск за бременност и раждане в размер на 410 дни ще получаваш само заплата, а след като изтекат трябва да подадеш Приложение 4 при работодателя, за да получаваш 50% от обезщетението за гледане на дете до 2 години. Работодателя го носи в НОИ


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Amy81 в вт, 23 юни 2009, 23:08
Здравейте, с надежда пиша за моя случай, тук в Казанлък съм рядкост и служителите в НОИ не са запознати. Вече съм в 45-дневния отпуск за бременност и раждане на второто ни детенце. Междувременно първото ни дете е на 11 месеца и още съм в 410 - дневния отпуск за него. Майчинството ми е МРЗ. На временен трудов договор съм до октомври 2009 г. Тук ми обясниха, че всичко за първото дете се прекратява, нямам право на никакво обезпечение за него. Наистина ли така стоят нещата, мога ли да направя нещо/може би да намеря нов работодател/ и да получавам 50% от МРЗ до втората му годинка. Наистина съм объркана...


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Partizanka в ср, 24 юни 2009, 11:32
Anii_ta, благодаря за разяснението! Кажи ми моля те, правилно ли съм разбрала, че независимо че не съм на работа, трябва да си поискам болничен за 45 дни преди раждането, който ще ми трябва за пред НОИ. И още нещо, тъй като раждането ще е с планирано секцио поне 2 седм. преди термина, от кога трябва да се броят 45те дни в тоя случай - отпреди датата на норм. термин, или тази на планираното секцио?
Благодаря ти!   


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anii_ta в ср, 24 юни 2009, 15:43
Anii_ta, благодаря за разяснението! Кажи ми моля те, правилно ли съм разбрала, че независимо че не съм на работа, трябва да си поискам болничен за 45 дни преди раждането, който ще ми трябва за пред НОИ. И още нещо, тъй като раждането ще е с планирано секцио поне 2 седм. преди термина, от кога трябва да се броят 45те дни в тоя случай - отпреди датата на норм. термин, или тази на планираното секцио?
Благодаря ти!   
Трябва да си вземеш болничен за 45 дни преди термин, а не 45 дни преди планирано секцио. Този болничен ще прекъсне отпускът за гледане на дете и ще започнеш да получаваш обезщетение за бременност и раждане за второто дете и 50% от обезщетението за гледане на първото дете до навършване на 2 години. Затова писах че с болничния трябва да подадеш Приложение 12 и Приложение 4.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: маги79 в ср, 24 юни 2009, 16:15
Измененията в КТ и КСО, влизащи в сила от 01.01.2009 г.

1. Продължителността на отпуска за бременност и раждане - от 315 става на 410 дни, от които 45 дни преди термина на раждане;
Чл. 163. От КТ Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

Правото на получаване от осигурените лица на обезщетение по времето на този отпуск - необходими са не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство и към момента на излизане в болничен да е осигурена т.е да работи.
Чл. 48а. От КСО Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Изискването за дванадесет месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство преди раждането не означава, че това е непрекъснат стаж и трябва да е непосредствено преди началото на отпуска. Тези дванадесет месеца могат да са придобити когато и да е.

Когато нямате необходимия осигурителен стаж от тези 12 месеца, но работите няма да имате право на обезщетение, но имате право на неплатен отпуск поради бременност и раждане, който се зачита за осигурителен стаж и  и от датата, на която придобитият преди отпуска и по време на отпуска осигурителен стаж стане 12 месеца, ще започне изплащане на обезщетението до края на ползване на отпуска.  Така докато навършите необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетението  и сте в неплатен отпуск поради бременност и раждане можете да получавате  помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца - еднократна помощ за бременност и месечна помощ за отглеждане на дете, ако отговаряте на определени критерии и брутният доход на член от семейство е по- малък или равен на 350 лв. за 2009 г.(ако имате 1 дете това означава, че брутният доход на двамата родители общо трябва да е по-малък или равен от 1050лв. , ако имате 2 деца съответно 1400лв. и т.н.)/
При достигане на необходимия осигурителен стаж след това в базата за изчисление на обезщетението за бременност и раждане за периода, в който сте били в неплатен отпуск поради бременност и раждане за осигурителен доход за този период, се приема минималната работна заплата за страната.

2.   Начин на изчисляване на размера на дневното обезщетение 
Чл. 49. От КСО Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.
(2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1.  не е било осигурено за общо заболяване и майчинство
2. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
3. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
5. е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.
(3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
(4) Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения.
(5) Начинът на изчисляване на обезщетението се урежда с акт на Министерския съвет.

Дневното обезщетение се изчислява от среднодневния осигурителен доход за 12-те месеца, предхождащи месеца, в който започва отпускът. То е 90 % от този среднодневен доход, но не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение и да е по - малко от МРЗ.

Какво означава „заварено положение”
§ 3в. От КТ  (1) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни не е изтекъл към 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 за остатъка до 410 календарни дни.
(2) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни е изтекъл преди 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 в размер на разликата между 410 календарни дни и сбора на ползвания отпуск поради бременност и раждане и ползвания или полагащия се отпуск за отглеждане на дете за времето до 1 януари 2009 г.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 отпускът се разрешава въз основа на писмено заявление на работничката или служителката до предприятието.
(4) През време на отпуска по ал. 1 и 2 на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение по чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване.
(5) От деня на разрешаването на отпуска по ал. 2 отпускът на работничката или служителката по чл. 164 се прекратява.

-   майките, на който към 01.01.2009 г. не са изтекли 315 дни отпуск за бременност и раждане, този отпуск ще се удължи до 410 дни без да се преизчислява обезщетението на база осигурителния доход 12 месеца назад, след изтичане на 315 дни се подава нова молба декларация за продължаване на отпуска. Тези майки подават заявление до работодателя и Приложение 2 след като им изтекат 315 дни отпуск за бременност и раждане, за остатъка до 410 дни.
-    майките, на който са изтекли тези 315 дни, но не са изтекли 410 дни, могат да ползват остатъка до 410 дни пак без да се преизчислява обезщетението.
Тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и ползват отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или пък са се върнали на работа, могат отново да излязат в отпуск за бременност и раждане, за да го ползват до 410-ия ден от датата на издаване на първия болничен лист.

Какво трябва да се направи, ако сте в заварено положение и искате за да ползвате отново отпуск за бременност и раждане
-   ако към 1 януари 2009 г. майката ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст или такъв отпуск не се ползва и майката работи  през този период майката може да подаде заявление до работодателя за ползване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни от датата, посочена в заявлението. От тази дата тя прекратява ползването на отпуска за отглеждане на дете или прекратява получаваното от нея обезщетение по чл. 54 от КСО, когато работи и започва да получава пак обезщетение за бременност и раждане.
За НОИ - Подава се Приложение 12 - декларацията за промяна на обстоятелствата от лицето, получаващо обезщетение, в срок 3 работни дни от промяната, а от работодателя (осигурителя) - в срок от 7 дни от получаването й. И съответно Приложение 2 за изплащане на обезщетение за бременност и раждане.
     
        За тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и искат да ползват отпуск за бременност и раждане до 410 дни, но:
•   са прехвърлили отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг;
•   отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството".
Ако майката продължи да ползва остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане, и в двата случая следва да се прекрати отглеждането на детето от друго лице. Това отглеждане може да продължи отново, а и от същото лице, но след 410-ия ден. Лицето, на което е прехвърлен отпуска, трябва да подаде декларацията за промяна на обстоятелствата, за да се прекрати получаваното от него обезщетение, а при отглеждане по програмата да бъде уведомена АСП, за да прекрати договора на наетото лице. Също така, ако майката сама ползва отпуска за отглеждане и получава обезщетението за този отпуск или се е върнала на работа и получава 50% от това обезщетение, подаването на документите за получаване на обезщетението за бременност и раждане трябва да се предхожда от декларация за промяна на обстоятелствата по отношение на другото получавано обезщетение.
Майка, която ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 години, работи и е заварена в право на обезщетение чл.54 от КСО, прехвърлила е отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг или отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството" може да прави промените по собствено желание. Така че, ако не подаде заявление за разрешаване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 дни до работодателя, тя ще продължи да се възползва от отпускът за гледане на дете до 2 години.
     
      4. Как ще бъде определяно обезщетението за бременност и раждане след 01.01.2009 г., ако майката излезе в нов отпуск за бременност и раждане преди навършване на 2-годишна възраст на предходното дете.
      (49. (2) При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.)

Това обаче не се прилага, когато майката се е върнала на работа и получава 50 % от обезщетението за отглеждане на малко дете, тъй като отпуск за отглеждането му е прекратен и не се ползва.

Тогава базата за изчисление на обезщетението за второто дете ще бъде
1)   за месеците, в които майката е работила се взима осигурителния доход
2)   за месеците, в които майката е била в отпуск за бременност и раждане – се взима доходът от който е изчислено  обезщетението за бременност и раждане
3)   за месеците, в които майката е била в отпуск за отглеждане на малко дете се взима МРЗ


Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 10 част (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=362466.0)Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: маги79 в ср, 24 юни 2009, 16:21
Здравейте, искам да попитам след като ми изтече и третият болничен, трябва ли да подавам някакви документи във фирмата,за да започне да тече отпуската по майчинство. newsm78


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anii_ta в ср, 24 юни 2009, 16:27
Здравейте, искам да попитам след като ми изтече и третият болничен, трябва ли да подавам някакви документи във фирмата,за да започне да тече отпуската по майчинство. newsm78
За отпускът поради бременност и раждане след изтичане на 135-те дни болнични се подава при работодателя Заявление по чл. 163, ал. 1 https://docs.google.com/Doc?docid=ddcb5nfm_11gfj4xpch&hl=en , въз основа на което да ти издадат заповед за отпуск за дните от 135 до 410, копие от която се носи в НОИ, Декларация по чл.163 от КТ /Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време почивките и отпуските/ https://docs.google.com/Doc?docid=ddcb5nfm_12d3x29nhj&hl=en и приложение 2 https://docs.google.com/Doc?docid=ddcb5nfm_76dzvsbh8x&hl=en от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, което е за НОИ. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: teodopa в чт, 25 юни 2009, 10:06
Здравейте, някой може ли да ме ориентира от къде да си изтегля Заявление-декларация за изплащане на обезщетения на майки, които са редовни студентки....(не знам по кой член и алинея се води в закона???)
Изчетох всички документи на сайта на НОИ, но не открих такава за този вид обезщетение.
Предварително благодаря!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: maistorova84 в чт, 25 юни 2009, 14:58
здравейте! Искам да попитам още ли е в сила програмата в подкрепа на майчинството?Доста хора ми казват,че са я прекратили и нямало такова нещо,не записах малката на ясла с мисълта,че майка ми ще я гледа и ще и се плаща за това,още два месеца и ставаме на две и никаде не мога да намеря инфо по-въпроса в крайна сметка действаща ли е или не?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anii_ta в чт, 25 юни 2009, 22:52
Здравейте, някой може ли да ме ориентира от къде да си изтегля Заявление-декларация за изплащане на обезщетения на майки, които са редовни студентки....(не знам по кой член и алинея се води в закона???)
Изчетох всички документи на сайта на НОИ, но не открих такава за този вид обезщетение.
Предварително благодаря!
Ако имаш предвид еднократна помощ за отглеждане на дете до една година от майка студентка, учеща в редовна форма на обучение, молба - декларация се подава в Дирекция Социално подпомагане по постоянен адрес. Към молбата се прилага копие от удостоверение за раждане на детето, за които се иска помощта; уверение от висшето училище че са записани като редовни студенти към датата на подаване на молба-декларацията и лична карта за справка. В сайта на АСП още не е качена молба- декларацията, на друго място незнам дали я има.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: anii_ta в чт, 25 юни 2009, 22:55
здравейте! Искам да попитам още ли е в сила програмата в подкрепа на майчинството?Доста хора ми казват,че са я прекратили и нямало такова нещо,не записах малката на ясла с мисълта,че майка ми ще я гледа и ще и се плаща за това,още два месеца и ставаме на две и никаде не мога да намеря инфо по-въпроса в крайна сметка действаща ли е или не?
Програмата все още е в сила, но на места средствата са изчерпани. Документи приемат, в някой ДСП - та назначават. Тук може да видиш повече за програмата http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=405238.0


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: desssssi в пн, 29 юни 2009, 10:36
Здравейте,в момента съм в отпуск за отглеждане на дете до 2 год.,но ми се налага да напусна фирмата в която работя и евентуално от август месец да започна нова работа.Подала съм едномесечно предизвестие до работодателя.Прочетох,че се попълва и Приложение 12.В моят случай какво да попълня като основание и трябват ли някакви други документи за да приключа нещата със старата фирма?
Благодаря предварително


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anii_ta в пн, 29 юни 2009, 13:08
Здравейте,в момента съм в отпуск за отглеждане на дете до 2 год.,но ми се налага да напусна фирмата в която работя и евентуално от август месец да започна нова работа.Подала съм едномесечно предизвестие до работодателя.Прочетох,че се попълва и Приложение 12.В моят случай какво да попълня като основание и трябват ли някакви други документи за да приключа нещата със старата фирма?
Благодаря предварително
Като основание попълваш прекратяване на трудов договор, считано от........./дата/, прилагате заверено копие от заповедта за прекратяване, за да ти се спре изплащането на обезщетението за гледане на дете до 2 години.
Когато започнеш нова работа ще попълниш Приложение 4 за изплащане на 50% от същото обезщетение.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: elena_dra в вт, 30 юни 2009, 00:36
Анита, благодаря  :).
Искам да попитам след като си взема този 45 дневен болничен трябва да отида в социалната служба по местоживеене, за да ми го изплатят ли? Или как по -точно става? А тази еднократна помощ също те ли ми я изплащат?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anii_ta в вт, 30 юни 2009, 14:27
Анита, благодаря  :).
Искам да попитам след като си взема този 45 дневен болничен трябва да отида в социалната служба по местоживеене, за да ми го изплатят ли? Или как по -точно става? А тази еднократна помощ също те ли ми я изплащат?
Молби декларации за еднократна за раждане, еднократна за бременност, месечна за гледане на дете до 1 година и детски добавки се подават в Дирекция Социално подпомагане по постоянен адрес. След като не си осигурена за еднократната помощ за бременност ти трябва медицинско удостоверение за термина на раждане, а не болничен.
Виж в тази тема http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=405235.60 в първия пост са описани необходимите документи, ако има нещо друго питай пак.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Partizanka в ср, 01 юли 2009, 11:37
Аз да доразвия питанията си до момента: при раждането на първото ми дете подавах документи и получих еднократно 200 лв., за второто повтаря ли се процедурата и каква сума се изплаща от държавата?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: soso77 в ср, 01 юли 2009, 16:32
Здравейте,
нова съм тук и  ще съм благодарна ако нкой ми отговори!
Колкото и глупаво да звучи от вас разбрах, че има промени  закона и съм длъжна да уведомя работодателя ако детето ми тръгне на ясла преди да навърши 2 год. Не знаех че има промени относно вида на детските заведения - на пълна или непълна държавна издръжка.Случият ми е следният - от два месеца детето ми ходи на ясла, а аз не съм уведомила никой.Вода се все още в майчинство.Какво да направя сега - какви санкции да очаквам...
Благодаря за отговора предварително!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: SoulMate в ср, 01 юли 2009, 17:30
Аз да доразвия питанията си до момента: при раждането на първото ми дете подавах документи и получих еднократно 200 лв., за второто повтаря ли се процедурата и каква сума се изплаща от държавата?

Ако говориш за еднократната помощ за раждане - повтаря се процедурата, даже ще ти платят 600 лв. Авторката на темата в най-първия си пост, мисля, е посочила изчерпателно какви документи се носят.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anii_ta в чт, 02 юли 2009, 00:28
Аз да доразвия питанията си до момента: при раждането на първото ми дете подавах документи и получих еднократно 200 лв., за второто повтаря ли се процедурата и каква сума се изплаща от държавата?

Ако говориш за еднократната помощ за раждане - повтаря се процедурата, даже ще ти платят 600 лв. Авторката на темата в най-първия си пост, мисля, е посочила изчерпателно какви документи се носят.
В тази тема http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=405235.60 са описани необходимите документи, подават се в Дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: sisi2000 в чт, 02 юли 2009, 09:49
Здравейте!
При мен ситуацията е следната:синът ми е на 2г. и 8месеца,преди 2 месеца ми прекратиха трудовия договор и сега съм към бюрото,имам 1г. и 2 месеца стаж през които съм била в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 3г. възраст.Сега разбирам че съм бременна с второ.
Някой може ли да ми каже как стоят нещата в този случай?Да търся ли фирма,за да не получавам и този път социално?
Благодаря ви предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Partizanka в чт, 02 юли 2009, 10:52
Thanks на Сродната душа и Anii_ta!!!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: dena_klv в пн, 06 юли 2009, 23:17
Аз искам да попитам това ли са трите документа ,които трябва да подам след изтичането на последния-3-ти болничен за бременност и раждане- https://docs.google.com/Doc?id=ddcb5nfm_11gfj4xpch&hl=bg , https://docs.google.com/Doc?docid=ddcb5nfm_12d3x29nhj&hl=bg , https://docs.google.com/Doc?docid=ddcb5nfm_76dzvsbh8x&hl=bg  +Копие от акта за раждане?И втория ми въпрос е преди да  ги принтна трябва ли да изтрия забележките под документа?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nilro в вт, 07 юли 2009, 08:32
Здравейте,
имам следният проблем Шефа ми не иска да ме върне на работа, заради кризата бил свил до макс персонала и за мен няма работа- Въпреки че на моята длъжност няма назначено лице. След 27.07.2009 ми изтича майчинството и си взимам платената отпуска - не искам да си взимам и не платената по разбираема причина. Та въпроса ми е след като той иска да не се връщам на работа по кой чл. и ал. трябва или да ме уволни или да ме съкрати за да мога да се запиша на борсата без проблем?
Много Ви благодаря за отговорите предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nuns в вт, 07 юли 2009, 14:22
Здравейте, много ще съм благодарна ако някой от вас може да ми каже какво да направя в следната ситуация : в момента съм бременна и живот и здраве през 01.2010 трябва да ни се роди второто дете, обезщетението за майчинство за сина ми изтече през  11мес.2008г,  от 01.12.2008г до м. март 2009г. включително получавах обезщетение за безработица- за първия месец 100лв., а за останалите 3 по 126лв., от април 2009г. и сега включително съм назначена на 4 часов работен ден и ме осигуряват на 143лв. Въпросът ми е необходимо ли е да започна да се осигурявам на пълен работен ден за останалите 6 месеца от бременността ми /преди първото дете имам около 2 и половина години стаж/ или  ако остана така  ще имам ли право на обезщетение и в какъв размер.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: katipati в ср, 08 юли 2009, 09:19
Здравейте, ето че и на мен ми се наложи за търся вашата помощ. Във фирмата се налага съкращение на персонала и аз понеже съм бременна реших да изляза в болнични, за да остане колежката. Осигуряват ме на максималния размер. За болничните сега ще ми изплащат 80% от нетната база. Въпроса ми е на каква база ще се изчисляват болничните след това за бременост и раждане пак ли ще се вземе за база максималния размел за 12 месеца  newsm78.
Благодаря предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Гергана Христова в ср, 08 юли 2009, 09:39
Здравейте, искам да попитам и аз нещо което не ми е ясно с това майчинство. В момента съм бременна в 6 г.с. Не работя, студенка съм задочно. По принцип имам 12 месеца стаж но той е от преди 5 години. Та въпроса ми е ще имам ли право на майчинство, трябва ли задължително да търся някой да ме назначи фиктивно преди да стигна до 45 дни преди термина и въобще как стоят нещата. Ще съм ви много благодарна ако можете да ми кажете.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Jinjer в ср, 08 юли 2009, 17:06
Здравейте.Извинявам се ако вече сте отговаряли на този въпрос.След месец изтичат 6м. неплатена след навършване на 2г.Ако се върна сега ще ми останат за ползване още 15 дена.Мога ли тези дни да ги ползвам на части когато  поискам.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: _meri_ в ср, 08 юли 2009, 19:47
Здравейте,
бременна съм и термина ми е февруари месец.Ако се запиша да уча редовно обучение какво майчинсво ще ми се полага и каква еднократна помощ?
Благодаря предварително newsm78


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anii_ta в чт, 09 юли 2009, 14:17
Аз искам да попитам това ли са трите документа ,които трябва да подам след изтичането на последния-3-ти болничен за бременност и раждане- https://docs.google.com/Doc?id=ddcb5nfm_11gfj4xpch&hl=bg , https://docs.google.com/Doc?docid=ddcb5nfm_12d3x29nhj&hl=bg , https://docs.google.com/Doc?docid=ddcb5nfm_76dzvsbh8x&hl=bg  +Копие от акта за раждане?И втория ми въпрос е преди да  ги принтна трябва ли да изтрия забележките под документа?
Това са документите, нищо недей да триеш


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: pepi_kostyakova в чт, 09 юли 2009, 14:34
Здравейте,
имам следният проблем Шефа ми не иска да ме върне на работа, заради кризата бил свил до макс персонала и за мен няма работа- Въпреки че на моята длъжност няма назначено лице. След 27.07.2009 ми изтича майчинството и си взимам платената отпуска - не искам да си взимам и не платената по разбираема причина. Та въпроса ми е след като той иска да не се връщам на работа по кой чл. и ал. трябва или да ме уволни или да ме съкрати за да мога да се запиша на борсата без проблем?
Много Ви благодаря за отговорите предварително.

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
1. при закриване на предприятието;
2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
3. при намаляване на обема на работата;
Но ти си защитена от чл. 333 -Закрила при уволнение
Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;
Дано да съм обяснила ясно, т.е. не може ей така да те съкрати- трябва предварително разрешение на инспекцията по труда


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nilro в чт, 09 юли 2009, 15:13
Здравейте,
имам следният проблем Шефа ми не иска да ме върне на работа, заради кризата бил свил до макс персонала и за мен няма работа- Въпреки че на моята длъжност няма назначено лице. След 27.07.2009 ми изтича майчинството и си взимам платената отпуска - не искам да си взимам и не платената по разбираема причина. Та въпроса ми е след като той иска да не се връщам на работа по кой чл. и ал. трябва или да ме уволни или да ме съкрати за да мога да се запиша на борсата без проблем?
Много Ви благодаря за отговорите предварително.

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
1. при закриване на предприятието;
2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
3. при намаляване на обема на работата;
Но ти си защитена от чл. 333 -Закрила при уволнение
Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;
Дано да съм обяснила ясно, т.е. не може ей така да те съкрати- трябва предварително разрешение на инспекцията по труда
Мерси много но при мен тои не иска да е върне защото нямало работа иначе и аз това за съкращението го знам.
Просто не знам какво да правя другото, което е че за 2007 когато бях бременна не съм си ползвала отпуската и той не иска да ми я плати обяснява ми че когато съм била болнични това ми било отпуската. Май ще се наложи да отида до НОИ да си потърся по обстойно правата :oops:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: pepi_kostyakova в чт, 09 юли 2009, 17:08
nilro ,дерзай! Не се давай!  :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: futuro в чт, 09 юли 2009, 18:49
Здравейте! Аз току-що разбрах, че ще ставам мама...има доста време до тогава...март 2010г, но ме вълнува един въпрос.В момента работя на сезонен трудов договор , който изтича на 31.12.2009г. Не съм сигурна, че после , ще го продължат...не зная как да постъпя...имам ли право на отпуск по-рано от декември и какво ще се случи с мен след като договора ми изтече.?
Благодаря за отговора


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ско в нд, 12 юли 2009, 07:04
Здравейте!
Бихте ли ми посочили къде мога да почета нещо по въпроса за майчинство след навършване на 2г. на първото дете и преди навършването му на 3г. (детето ми в момента е на годинка и половина и ще бъде на 2,3-4 месеца, когато се роди второто)..
Как се изчислява обезщетението за раждане за второто дете, при положение, че преди това съм била в майчинство? Трябва ли да се върна на работа или мога да ползвам платения си годишен отпуск след навършване 2 годинки на първото дете до раждането на второто?
Какъв е по-добрият вариант с оглед на по-голямо обезщетение за раждане на второто детенце?
От ранни зори се ровичкам и не мога да открия нищо по темата...
Благодаря предварително!  :hug:


п.п. Всъщност - намерих повечето отговори на въпросите си току що..
Разбрах, че след като детето ми е навършило 2 годинки НЕ мога да ползвам привилегията, болничният да ми се изчислява на базата на старата ми заплата, а се изчисляма на базата на МРЗ, което взимам към момента за първото дете..
Ако обаче сега се върна на работа, за да ми актуализират заплатата и поработя десетина дни, до колкото разбрах от тук насетене като база ще вземат тази ми заплата + няколко месеца назад МРЗ до пълните 12 месеца, върху които трябва да изчислят... Правилно ли съм разбрала?
Освен това ако да речем сега се върна на работа какъв е реда за ползването на отпуск.. Може ли първо да си взема платения за всички години назад /2007, 2008 и 2009/, който предполагам ще се изчислява върху старата ми заплата? и след неговото изтичане в оставащите 2-3 месеца до излизането ми в болничен 45 дни преди раждане, да ползвам неплатен или по-скоро обикновен болничен...  :crazyeyes: :crazyeyes: :crazyeyes:
Не знам дали ме разбрахте, защото самата аз доста се оплетох...

И едно пояснение - държавен служител съм!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: pepi_kostyakova в нд, 12 юли 2009, 13:37
СкО® , ако се върнеш на работа и после излезеш в отпуска, отпуската няма да се изчислява върху старата заплата, а върху новата, защото като работиш , тя ще се актуализира.
Но при държавните служители е по- особено- най- добре виж КТ, графа отпуски, там има мисля, че има уточнения и за държавните служители.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Cutie_Honey в нд, 12 юли 2009, 17:56
Здравейте, искам да попитам документите за майчинство, както и за помощите за дете задължително ли се подават там ,където се водиш на постоянен адрес. Не може ли на настоящ адрес? Питам, защото съм студентка в Благоевград и живея тук, но адресът ми по лична карта не е този, на който живея сега. Няма ли опция да се вписва настоящ адрес вместо постоянен? Ще ми бъде по-лесно отколкото да сменям лична карта или пък да се разхождам с малко дете до родния ми град за подаване на документи.  :)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: daniela_ch в ср, 15 юли 2009, 11:15
Здравей те искам да попитам, като се пусне детето на ясла спира ли се майчиството, че не ми се иска да се връщам още на работа, поради простата причина, че малката като почне първо ще и трябва определно време за адаптация, а и всички знаем че се започват болестите и няма да ми е мног приятно да излизам много често болничен. Багодаря предваритено за оказаното внимание   :bouquet:, и се извинявам ако е вече обсъждна този въпрос, но нямам никакво време да чета всички теми


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Скарлет O`Хара в ср, 15 юли 2009, 23:52
здравейте искам да попитам следното:  декларация по член 50 и 51  еднократно ли се подава или всеки месец и ако е еднократно кога се подават следващите документи и какви са те, много изчетох,но не ми стана ясно и се притеснявам да не остана без парички


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nilro в чт, 16 юли 2009, 06:55
Здравей те искам да попитам, като се пусне детето на ясла спира ли се майчиството, че не ми се иска да се връщам още на работа, поради простата причина, че малката като почне първо ще и трябва определно време за адаптация, а и всички знаем че се започват болестите и няма да ми е мног приятно да излизам много често болничен. Багодаря предваритено за оказаното внимание   :bouquet:, и се извинявам ако е вече обсъждна този въпрос, но нямам никакво време да чета всички теми
Спира се майчинството и си почваш годишния отпуск от по 20 дни за година платени от фирмата и след това работа :)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: daniela_ch в чт, 16 юли 2009, 09:20
Благодаря за бързият отговор


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: pepi_kostyakova в чт, 16 юли 2009, 14:05
здравейте искам да попитам следното:  декларация по член 50 и 51  еднократно ли се подава или всеки месец и ако е еднократно кога се подават следващите документи и какви са те, много изчетох,но не ми стана ясно и се притеснявам да не остана без парички
Да, еднократно се подава в местоработата и те се оправят с НОИ. После се , след изтичане на 410 дни, си пускаш молба , че искаш да ползваш отпуската на основание чл. 164

Чл. 164. (1) След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: lilmama в пт, 17 юли 2009, 13:00
Здравейте на всички, аз съм нова тук но ме интересува на таткото отпуска ли се отпуск по време на раждане?? Някъде бях чула, че му се дават 15 дена платен отпуск, но не съм сигурна  newsm78  затова се обръщам към вас с надеждата да ми дадете отговор! Благодаря предварително!!!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anii_ta в пт, 17 юли 2009, 13:40
Здравейте на всички, аз съм нова тук но ме интересува на таткото отпуска ли се отпуск по време на раждане?? Някъде бях чула, че му се дават 15 дена платен отпуск, но не съм сигурна  newsm78  затова се обръщам към вас с надеждата да ми дадете отговор! Благодаря предварително!!!
Виж този файл, описани са отпуските които могат да ползват бащите, необходими документи, условия за ползване и заплащане http://docs.google.com/View?id=ddcb5nfm_103cdgs7qhg


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: lilmama в нд, 19 юли 2009, 19:49
Много благодаря за отговора!! :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Маргарита в вт, 21 юли 2009, 12:26
Здравейте искам да получа компетентен съвет положението при мен е следното -бременна съм и терминът ми е на 18 февруари2010г. трябва да излезна по майчинство 01.01.2010г.като върна 12месеца назад  имам 2 м.на борсата,след това 2м. във фирма която фалира и до края на юли съм в друга ферма,която също ще затвори и ще трябва да търся работа ОБАЧЕ НЕ Е СИГУРНО ЧЕ ЩЕ НАМЕРЯ ЗАЩОТО СЪМ БРЕМЕННА-въпросът ми е какво майчинство ще взимам изобщо като нямам нужня 12м.осигурителен стаж преди термин и ако успея да намеря някой познат да ме усигорява 2м. преди раждане дали ще ми помогне да взема майчинство


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: toni_bo в вт, 21 юли 2009, 13:54
здравейте момичета въпросът ми е какво толкова трябва да се подаде за осигуровките че да взимам майчинство,спряха ми го декември месец и край отивам в нои казват нямате осигуровки,отивам в нап същата работа :sick:а счетоводителката твърди че се внасят осигуровки,кажете моля ви се какво да направя


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ewito в вт, 21 юли 2009, 17:15
Здравейте!
Имам един въпрос. Синът ми е 1.6г., има вероятност да имаме второ дете,което евентуално ще се роди през април 2010. Майчинството ми изтича през януари 2010. В случай, че поради опредлени причини не искам да се върна на робота в тези месеци, а да изкарам на болнични, докато дойде 45-дневния за раждане, върху какво ще се определя размера на болничния и в последствие, майчинството за второто дете.
И още нещо, въобще възможен ли е този вариант или има някакво условие, при което трябва да се върна за някакви дни на работа, за да имам право отново на болнични.
Ще съм благодарна на всички за отговора. :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: poaro в ср, 22 юли 2009, 11:26
Здравейте дами, моят въпрос е следният:
Към настоящият момент синът ми е на 9 месеца и 19 дни, с бащата на детето нямаме брак, но живеем на семейни начала, искам да Ви питам дали мога да прехвърля майчинството си на бащата,  който е на постоянен трудов договор, а аз да се върна на работа. Ако има такава възможност какво трябва да направим и как ще се изчислява тогава майчинството?
Разчитам на вашата помощ, за което предварително Ви благодаря!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 23 юли 2009, 14:15
Здравейте искам да получа компетентен съвет положението при мен е следното -бременна съм и терминът ми е на 18 февруари2010г. трябва да излезна по майчинство 01.01.2010г.като върна 12месеца назад  имам 2 м.на борсата,след това 2м. във фирма която фалира и до края на юли съм в друга ферма,която също ще затвори и ще трябва да търся работа ОБАЧЕ НЕ Е СИГУРНО ЧЕ ЩЕ НАМЕРЯ ЗАЩОТО СЪМ БРЕМЕННА-въпросът ми е какво майчинство ще взимам изобщо като нямам нужня 12м.осигурителен стаж преди термин и ако успея да намеря някой познат да ме усигорява 2м. преди раждане дали ще ми помогне да взема майчинство

А това ли ти е целия стаж до момента? 12-те месеца не трябва да са непосредствено преди излизане в болничен за бременност и раждане, а изобщо през живота ти. Ако не си на договор към 01.01.2010 г. няма да получаваш обезщетение, а ще имаш право само на социални помощи и то, ако доходът на член от семейството не надвишава 350 лева на база предходните 12 месеца.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 23 юли 2009, 14:16
здравейте момичета въпросът ми е какво толкова трябва да се подаде за осигуровките че да взимам майчинство,спряха ми го декември месец и край отивам в нои казват нямате осигуровки,отивам в нап същата работа :sick:а счетоводителката твърди че се внасят осигуровки,кажете моля ви се какво да направя

А подадени ли са данните за обр. 1 в НАП и кога  :thinking:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 23 юли 2009, 14:19
Здравейте!
Имам един въпрос. Синът ми е 1.6г., има вероятност да имаме второ дете,което евентуално ще се роди през април 2010. Майчинството ми изтича през януари 2010. В случай, че поради опредлени причини не искам да се върна на робота в тези месеци, а да изкарам на болнични, докато дойде 45-дневния за раждане, върху какво ще се определя размера на болничния и в последствие, майчинството за второто дете.
И още нещо, въобще възможен ли е този вариант или има някакво условие, при което трябва да се върна за някакви дни на работа, за да имам право отново на болнични.
Ще съм благодарна на всички за отговора. :hug:

Еви, мисля, че вчера ти отговорих в друга тема  newsm78

Можеш да излезеш в болничен незабавно след изтичане на отпускът за гледане на 1-вото дете, но той ще бъде изчислен върху размера на обезщетението, т.е. 240 лева на месец. Ще получаваш минималното обезщетение за бременност и раждане, което ще се определи за 2010 година.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 23 юли 2009, 14:20
Здравейте дами, моят въпрос е следният:
Към настоящият момент синът ми е на 9 месеца и 19 дни, с бащата на детето нямаме брак, но живеем на семейни начала, искам да Ви питам дали мога да прехвърля майчинството си на бащата,  който е на постоянен трудов договор, а аз да се върна на работа. Ако има такава възможност какво трябва да направим и как ще се изчислява тогава майчинството?
Разчитам на вашата помощ, за което предварително Ви благодаря!

Можеш, да. Обезщетението на бащата се изчисли на база неговите доходи.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: poaro в пт, 24 юли 2009, 16:43
Можеш, да. Обезщетението на бащата се изчисли на база неговите доходи.

Изключителни благодарности за оказаната помощ!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: jeni0901 в сб, 25 юли 2009, 11:02
Здравейте момичета Бременна съм в петия месец с близнаци
Четох четох и не намерих точно това което ме интересува
Какъв е размера на еднократната помощ при раждане на близнаци на едно място пишеше че е 2400 лева а на друго 1200
И след раждането месечните ми помощи в размер за едно дете ли ще бъдат или ще получавам и за второто
Много ви благодаря предварително  newsm12


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в нд, 26 юли 2009, 15:54
Здравейте момичета Бременна съм в петия месец с близнаци
Четох четох и не намерих точно това което ме интересува
Какъв е размера на еднократната помощ при раждане на близнаци на едно място пишеше че е 2400 лева а на друго 1200
И след раждането месечните ми помощи в размер за едно дете ли ще бъдат или ще получавам и за второто
Много ви благодаря предварително  newsm12

Еднократната помощ за раждане се изплаща и на двете деца в размера за второ дете, т.е. по 600 лева за всяко от близначетата - общо - 1200 лева.
Месечните помощи за дете са по 35 лева за всяко от децата - общо 70 лева, като доходът на член от семейството не трябва да надвишава 350 лева.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: RUSTJE в пн, 27 юли 2009, 22:26
Здравейте момичета! Имам един въпрос. Предстои ми да вляза в болница за няколко дена а в момента съм по майчинство. Има ли право бащата на някакви болнични например за да гледа малкия?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 28 юли 2009, 13:38
Здравейте момичета! Имам един въпрос. Предстои ми да вляза в болница за няколко дена а в момента съм по майчинство. Има ли право бащата на някакви болнични например за да гледа малкия?

Да, но ако ти си прекратиш отпускът за гледане на дете и ползваш болничен за периода, в който си в болница.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nenaatoa в чт, 30 юли 2009, 13:45
Имам следното чудене - при положение, че работодателят не може да ме съкрати без разрешение от инспекцията по труда, защото съм с дете под 3 години, мога ли аз по собствено желание да поискам прекратяване на договора?
Проблемът при мен е, че бях назначена след като забременях, за да мога да получавам обезщетение. Детето ми навърши 2 г. и аз си пуснах 6-месечен неплатен отпуск за гледане на дете. След това, когато детето ми ще е на 2 г. и 6 м. аз би трябвало да напусна...


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 30 юли 2009, 14:10
Имам следното чудене - при положение, че работодателят не може да ме съкрати без разрешение от инспекцията по труда, защото съм с дете под 3 години, мога ли аз по собствено желание да поискам прекратяване на договора?
Проблемът при мен е, че бях назначена след като забременях, за да мога да получавам обезщетение. Детето ми навърши 2 г. и аз си пуснах 6-месечен неплатен отпуск за гледане на дете. След това, когато детето ми ще е на 2 г. и 6 м. аз би трябвало да напусна...

По взаимно съгласие между двама ви може без проблем да се прекрати договора. Може и с предизвестие от твоя страна  :peace:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ineto в чт, 30 юли 2009, 14:39
още един въпрос с молба за помощ

свързан е с изискване връщане на неправомерно изплатено според РУСО обезщетение
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=416412.0


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 31 юли 2009, 14:20
Имам следното чудене - при положение, че работодателят не може да ме съкрати без разрешение от инспекцията по труда, защото съм с дете под 3 години, мога ли аз по собствено желание да поискам прекратяване на договора?
Проблемът при мен е, че бях назначена след като забременях, за да мога да получавам обезщетение. Детето ми навърши 2 г. и аз си пуснах 6-месечен неплатен отпуск за гледане на дете. След това, когато детето ми ще е на 2 г. и 6 м. аз би трябвало да напусна...

По взаимно съгласие между двама ви може без проблем да се прекрати договора. Може и с предизвестие от твоя страна  :peace:


А ако не искам по взаимно съгласие и те нямат право да ме съкратят докато детето стане на 3г. какво се случка.могат ли за останалите 4 м до 3г да ме водят в неплатена и това време зачита ли се за трудов стаж.

Да може да се ползва неплатен за гледане на дете до 8 годишна възраст. Той се зачита затрудов стаж и не може да бъде отказан от работодател. Молба се подава поне 10 дни преди ползването на този отпуск.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Jinjer в пт, 31 юли 2009, 14:35
А този неплатен отпуск за какъв период може да бъде


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 31 юли 2009, 14:43
А този неплатен отпуск за какъв период може да бъде

За 6 месеца. Може да се ползва на цяло или на части, по твое желание.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: veli_ в ср, 05 авг 2009, 09:38
Здравейте!Искам да питам за отпуската от 15 дена на бащата,която се полага.Нямаме брак,живеем на семейни начала-може ли той в този случай да я ползва?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 05 авг 2009, 14:30
Здравейте!Искам да питам за отпуската от 15 дена на бащата,която се полага.Нямаме брак,живеем на семейни начала-може ли той в този случай да я ползва?

Да, ако припознае детето в Родилния дом.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: veli_ в чт, 06 авг 2009, 09:17
Благодаря за отговора!
А ако не бъде припознато и бъде записано с моята фамилия?
Питам,защото при първото раждане имаше такава вероятност,т.к.служителката,която се занимаваше с записванията се оплака,че била много натоварена и не знаела дали ще има време да извика бащите.Припознаването можеше да стане по-късно.Втакъв случай какво се прави?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 06 авг 2009, 13:51
Благодаря за отговора!
А ако не бъде припознато и бъде записано с моята фамилия?
Питам,защото при първото раждане имаше такава вероятност,т.к.служителката,която се занимаваше с записванията се оплака,че била много натоварена и не знаела дали ще има време да извика бащите.Припознаването можеше да стане по-късно.Втакъв случай какво се прави?

Няма такова нещо  :naughty: В Родилния дом не могат да ти откажат да запишат кой е бащата на детето, щом той желае. Ако не се запише на негово име, то той няма да има право на отпуск след изписването на бебето.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: veli_ в пт, 07 авг 2009, 14:38
Благодаря за отговорите  Lady Incandescent  ! :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Шейс в пн, 10 авг 2009, 16:46
Здравейте, моля ви за информация, ако някой от вас знае.

Терминът ми е 22 септември. Днес ми издадоха болничния, който е 45 дни преди раждане. Има ли начин, да не го ползвам и да си пусна годишния платен отпуск до края на август и болничният ми да започне да тече от 1 септември. Целта ми е базата за изчисляване на майчинството да включва 12 месеца от август назад, а не от юли назад.
Благодаря много!!!!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 10 авг 2009, 17:04
Здравейте, моля ви за информация, ако някой от вас знае.

Терминът ми е 22 септември. Днес ми издадоха болничния, който е 45 дни преди раждане. Има ли начин, да не го ползвам и да си пусна годишния платен отпуск до края на август и болничният ми да започне да тече от 1 септември. Целта ми е базата за изчисляване на майчинството да включва 12 месеца от август назад, а не от юли назад.
Благодаря много!!!!

Щом вече е издаден няма как да бъде отменен, най-малкото защото и основанието за него съществува  :peace:
Според Наредбата за медицинска експертиза на неработоспособността може да не се ползват част или всички 45 дни преди термин, ако жената не се яви за издаване на болничен и през това време е работила. НО тези незползвани дни се губят, т.е. тя ползва по-малко отпуск за бременност и раждане, а не 410 дни.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Шейс в пн, 10 авг 2009, 17:23
Благодаря за бързия отговор. ето това се казва в тази наредба чл. 9, дали не мове да се използва като вратичка?

3) В случаите, при които лекуващият лекар или ЛКК са констатирали състояние на неработоспособност, но осигуреният откаже да му се издаде болничен лист, последният задължително се издава и служебно се изпраща на работодателя, където работи осигуреният.  Ако осигуреният желае да ползва платен годишен отпуск за времето, включено в болничния лист, той подава съответната молба до работодателя.  В този случай болничният лист се съхранява в предприятието, като към него се прикрепя копие от молбата на осигурения.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Sarina в пн, 10 авг 2009, 19:04
Здравейте!На 15 юли ми е прекратен трудовия договор поради изтичане на определения срок.В момента ми изплащат втория болничен по бременност и раждане.От 14 август трябва да ми издадат третия болничен.Въпроса ми е какво трябва да пише на ред " месторабота" в третия болничен? Знам, че трябва да го занеса в петдневен срок на бившия ми работодател. И втори въпрос - какво става след третия болничен, т.е. ще ми се плаща ли и откъде до 410 дни? Благодаря предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: illym в вт, 11 авг 2009, 12:46
Здравейте,
Имам следните въпрос, на 28 януари подадох молба за 410 дневния отпуск (като 45 дни е трябвало да ползвам преди раждането), кога следва да подам следващата молба за отпуск и как се броят дните календарни ли са или работни? Тъй като искам да си гледам близнаците до 2 годишна възраст и с какви документи за НОЙ трябва да е придружена тази молба за отпуск (тъй като сама си ги попълвам в къщи, а счетоводителката само ги носи в нои). Благодаря ви предварително  :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 11 авг 2009, 14:24
Благодаря за бързия отговор. ето това се казва в тази наредба чл. 9, дали не мове да се използва като вратичка?

3) В случаите, при които лекуващият лекар или ЛКК са констатирали състояние на неработоспособност, но осигуреният откаже да му се издаде болничен лист, последният задължително се издава и служебно се изпраща на работодателя, където работи осигуреният.  Ако осигуреният желае да ползва платен годишен отпуск за времето, включено в болничния лист, той подава съответната молба до работодателя.  В този случай болничният лист се съхранява в предприятието, като към него се прикрепя копие от молбата на осигурения.


Имай предвид, че ще настане голяма каша с болничните ти листове за бременност и раждане и НОИ може да ги позабави...


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 11 авг 2009, 14:26
Здравейте!На 15 юли ми е прекратен трудовия договор поради изтичане на определения срок.В момента ми изплащат втория болничен по бременност и раждане.От 14 август трябва да ми издадат третия болничен.Въпроса ми е какво трябва да пише на ред " месторабота" в третия болничен? Знам, че трябва да го занеса в петдневен срок на бившия ми работодател. И втори въпрос - какво става след третия болничен, т.е. ще ми се плаща ли и откъде до 410 дни? Благодаря предварително.

Да ще ти изплащат обезщетение до 410 дни - на база Приложение 2, което се носи от последния работодател. А според мен трябва да пише, че си безработна, но не съм 100 % сигурна ...


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 11 авг 2009, 14:30
Здравейте,
Имам следните въпрос, на 28 януари подадох молба за 410 дневния отпуск (като 45 дни е трябвало да ползвам преди раждането), кога следва да подам следващата молба за отпуск и как се броят дните календарни ли са или работни? Тъй като искам да си гледам близнаците до 2 годишна възраст и с какви документи за НОЙ трябва да е придружена тази молба за отпуск (тъй като сама си ги попълвам в къщи, а счетоводителката само ги носи в нои). Благодаря ви предварително  :hug:

Дните са календарни. След изтичане на 410 дни се подава Приложение 3 + копие от акта за раждане на детето и заповед за отпуск, издадена от работодателя.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: illym в вт, 11 авг 2009, 14:39
Здравейте,
Имам следните въпрос, на 28 януари подадох молба за 410 дневния отпуск (като 45 дни е трябвало да ползвам преди раждането), кога следва да подам следващата молба за отпуск и как се броят дните календарни ли са или работни? Тъй като искам да си гледам близнаците до 2 годишна възраст и с какви документи за НОЙ трябва да е придружена тази молба за отпуск (тъй като сама си ги попълвам в къщи, а счетоводителката само ги носи в нои). Благодаря ви предварително  :hug:
Благодаря ти много за бързия отговор Lady Incandescent  :hug: :hug: :hug:

Дните са календарни. След изтичане на 410 дни се подава Приложение 3 + копие от акта за раждане на детето и заповед за отпуск, издадена от работодателя.Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Sarina в вт, 11 авг 2009, 20:19
Lady Incandescent, много ти благодаря! А за болничния - джипито отказва да ми издаде болничен, на който да не пише месторабота, непременно трябвало да се пише  :shock: А според мен не е редно да ми пише предишната месторабота, защото просто това няма да е вярно.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Doro в ср, 12 авг 2009, 15:28
Здравейте,
Изчетох тонове информация за начина на формиране на обезщетението при майчинство, но така и не съм сигурна какво следва в моя объркан случай. Помагайте  :pray:

Работя в голяма холдингова структура, с три отделни юридически лица. Не по мое желание, а по разпореждане на ръководството, положението е следното:
Имам един основен осемчасов (8 ч./ден) трудов договор за 1300 лв, по който ме осигуряват.
Имам допълнителен четиричасов (4 ч./ден) трудов договор за 700 лв, върху които също ме осигуряват.
Имам още един допълнителен (трети става) двучасов трудов договор за 450 лв, върху който не ме осигуряват, защото вече съм осигурена на макс. осигурителен праг.

Стават 14 раб. часа на ден, при макс. позволени 12, доколкото разбрах?  newsm78 Ако е незаконно, как се допускат подобни случаи?
Този факт ще се отрази ли на обезщетението ми? Да не би да откажат да зачетат третия договор?

Моите надежди са, да получавам максималния размер 1800 лв.

А основното ми притеснение се породи след като прочетох и следната теза:
"При подаване в НОИ на болничния лист ме накараха да преизчисля отработените дни по втория ТД в отработени часове /така трябвало/. При изплащането на обезщетението ми обясниха, че по втория ТД преизчисляват отработените часове към 8 часов работен ден. Дневната ставка на обезщетението, което изплащат, я разделят пропорционално на отработените часове по първия и втория ТД . Така получената сума към втория ТД се изплащала за един отработен 8 часов ден. Т.е. при второто плащане отработените часове се трансформират в отработени дни при 8-часов работен ден. За така получените отработени дни се изплаща обезщетение, пропорционално на отработен ден по втория ТД."

Изпаднах в тих ужас, защото това би означавало значително по-ниско обезщетение в моя случай.

Мога ли да съм спокойна, че цитираният казус е с изтекла давност и сега никой няма да ми дели дните по втори договор на часове и така да ми преизчислява обезщетението?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в сб, 15 авг 2009, 12:11
Doro ще ви изчислят обезщетението на целия осигурителен доход, който при вас е 2000 лв., а 90% са 1800 лв. След това се разпределея обезщетението между работодателите. При вас, ще бъде 66,67 % от изчисленото обезщетение през първия работодател и 33,33% през втория работодател.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: bubi_75 в нд, 16 авг 2009, 22:36
Здравейте! Някой има ли точна информация относно връзката на болничните с майчинството. Казано по друг начин дали тове че си ползвала болнични влияе на сумата за майчинство.
Нещо съм чувала, но не съм сигурна, затова моля помогнете с информация.
Благодаря предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ivi85 в пн, 17 авг 2009, 14:11
здравейте може ли някоя мама да ми помогне?При мен положението е следното термина ми е 11.10.09.и ме осигуряват от март месец тоест нямам пълни 12 месеца как се изчислява каква сума ще получа ако ме осигуряват на 800лв ако някой може да ми помогне(изчисли)ще бъда благодарна :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 17 авг 2009, 14:13
Здравейте! Някой има ли точна информация относно връзката на болничните с майчинството. Казано по друг начин дали тове че си ползвала болнични влияе на сумата за майчинство.
Нещо съм чувала, но не съм сигурна, затова моля помогнете с информация.
Благодаря предварително.


Не влияят в посока намаление, ако това е питането. За изчисляването на обезщетението ето тук има инфо:

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=418552.0


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Vela_ в ср, 19 авг 2009, 09:45
Момичета искам да питам-при положени че съм бременна работодателят ми е длъжен да ме пуска за изследвания и консултации нали?И другото което е тези отсъствия от работа заплащат ли се?
Ще съм Ви благодарна ако ми отговорите!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: transi в чт, 20 авг 2009, 09:40
Здравейте!
Предстои ми раждане, а в същото време мъжът ми пострада и в момента е в болничен. Какво се случва с полагаемите му се 15 дни отпуск при раждане на дете, ако той по същото време ползва болничен? Дали ще може да ги ползва след време?
Предварително ви благодаря за консулта! :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Doro в чт, 20 авг 2009, 13:56
Здравейте!
Предстои ми раждане, а в същото време мъжът ми пострада и в момента е в болничен. Какво се случва с полагаемите му се 15 дни отпуск при раждане на дете, ако той по същото време ползва болничен? Дали ще може да ги ползва след време?
Предварително ви благодаря за консулта! :hug:

по спомен от това, което съм чела, не може да ги ползва след време. може да ползва 15 дни или по-малко - по ваша преценка, но тези дни не могат да се отлагат или натрупват при междувревменно ползване на отпуска или друг болничен.

не съм сигурна, затова ако греша, моля някой да ме поправи


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Vela_ в чт, 20 авг 2009, 15:54
Момичета искам да питам-при положени че съм бременна работодателят ми е длъжен да ме пуска за изследвания и консултации нали?И другото което е тези отсъствия от работа заплащат ли се?
Ще съм Ви благодарна ако ми отговорите!

Е никой ли няма да ми отговори!!!!!!!!!!!!!!!!! newsm48


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anii_ta в чт, 20 авг 2009, 21:38
Момичета искам да питам-при положени че съм бременна работодателят ми е длъжен да ме пуска за изследвания и консултации нали?И другото което е тези отсъствия от работа заплащат ли се?
Ще съм Ви благодарна ако ми отговорите!

Е никой ли няма да ми отговори!!!!!!!!!!!!!!!!! newsm48
Чл. 157.(2) от КТ(Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл. 177.
Чл. 177. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Vela_ в пт, 21 авг 2009, 14:49
Момичета искам да питам-при положени че съм бременна работодателят ми е длъжен да ме пуска за изследвания и консултации нали?И другото което е тези отсъствия от работа заплащат ли се?
Ще съм Ви благодарна ако ми отговорите!

Е никой ли няма да ми отговори!!!!!!!!!!!!!!!!! newsm48
Чл. 157.(2) от КТ(Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл. 177.
Чл. 177. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

Мерси!!!!  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Jordan_ka в сб, 22 авг 2009, 20:36
Здравейте и от мен. Бременна сам 17-18 седмица, термина ми е 24 януари 2010. Върнах се от чужбина юни месец , но нямам никакъв стаж за тази година 2009,  опитвах да намеря работа но безуспешно. Миналата година напуснах работа ноември 2008, и след това заминах, от тогава не съм спирала да си плащам сама здравните осигуровки.
Знае ли някои ще имам ли право на някакво майчинство и други обещетения въобще?
И ако намеря работа за няколкото месеца които остават  ще има ли някаква полза.  Тези 12 месеца от миналите години ще важат ли? Много благодаря за отговорите
 
 
 
 
 Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в нд, 23 авг 2009, 16:13
Здравейте и от мен. Бременна сам 17-18 седмица, термина ми е 24 януари 2010. Върнах се от чужбина юни месец , но нямам никакъв стаж за тази година 2009,  опитвах да намеря работа но безуспешно. Миналата година напуснах работа ноември 2008, и след това заминах, от тогава не съм спирала да си плащам сама здравните осигуровки.
Знае ли някои ще имам ли право на някакво майчинство и други обещетения въобще?
И ако намеря работа за няколкото месеца които остават  ще има ли някаква полза.  Тези 12 месеца от миналите години ще важат ли? Много благодаря за отговорите

За да получаваш някакво обезщетение е необходимо да имаш поне 12 месеца осиг. стаж изобщо през живота си и да си осигурена към момента на излизане в болничен 45 дни преди термин. Ако си намериш работа сега също ще има полза, а може да помолиш и някой познат да те води фиктивно само за няколко дни, за да получаваш поне минималното обезщетение, което сега е 240 лева. Ако ен си на работа имаш право на социални помощи по ЗСПД, но само ако доходът на член от семейството не надвишава 350 лева.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Jordan_ka в нд, 23 авг 2009, 23:28
Много благодаря за отговора Lady Incandescent . Все пак искам да си изясня нещата доколкото разбрах, ако например започна работа от 1 септември 2009 г./стаж за тази година друг нямам/термина ми е 24 януари 2010 имам горе-долу 4 месеца стаж преди раждане, след това от къде се вземат следващите 8 месеца?
Прочетох някъде, че следващите месеци след раждане  се считат за трудов стаж или както разбирам следващите месеци се вземат от тези след раждане за да допълнят тези преди раждането докато станат 12. Т.е означава ли това, че ще започна да взимам мачинство в моя случай 8 месеца след раждане до навършване на 12 м. непрекъснат стаж, чак септември 2010. Моля пак за отговор, вярно ли е това, и ако е така никакви пари ли не се получават пред този период до навършване на 12 м.непрекъснат стаж?
А тези 350 лева доход за член за минал период ли са? Ако не съм работила не знам как да им докажа, живея на семейни начала, незнам това как се тълкува?
Надявам се да не досаждам, но мисля, че ще бъде полезна информация за мнного хора.

Само да дабоавя, че имам доста стаж избощо, над 10 години.Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tivia в пн, 24 авг 2009, 10:16
Много благодаря за отговора Lady Incandescent . Все пак искам да си изясня нещата доколкото разбрах, ако например започна работа от 1 септември 2009 г./стаж за тази година друг нямам/термина ми е 24 януари 2010 имам горе-долу 4 месеца стаж преди раждане, след това от къде се вземат следващите 8 месеца?
Прочетох някъде, че следващите месеци след раждане  се считат за трудов стаж или както разбирам следващите месеци се вземат от тези след раждане за да допълнят тези преди раждането докато станат 12. Т.е означава ли това, че ще започна да взимам мачинство в моя случай 8 месеца след раждане до навършване на 12 м. непрекъснат стаж, чак септември 2010. Моля пак за отговор, вярно ли е това, и ако е така никакви пари ли не се получават пред този период до навършване на 12 м.непрекъснат стаж?
А тези 350 лева доход за член за минал период ли са? Ако не съм работила не знам как да им докажа, живея на семейни начала, незнам това как се тълкува?
Надявам се да не досаждам, но мисля, че ще бъде полезна информация за мнного хора.

Само да дабоавя, че имам доста стаж избощо, над 10 години.


Условието да се получава обезщетение за бременност и раждане е  жената да има поне 12 месеца трудов стаж преди първия болничен 45 дни преди раждане. Няма значение кога е натрупан, дали е непрекъснат или разпокъсан. Вие отговаряте на това условие. Второто условие е към момента на издаване на първия болничен бъдещата майка да е осигурена. Следователно трябва да започнете някъде работа и не е задължително да е от 1.09.
Друг е вече въпроса за изчисляването на болничните и обезщетението за бременност и раждане. Тогава се взема предвид  осигурителния доход  за последните 12 месеца преди първия болничен и получавате  90%  от среднодневното брутно възнаграждение или осигурителен доход, но не повече от среднодневното нетно, което сте получавали. Когато в тези месеци сте била безработна се взема минимална работна заплата.
Болничните и отглеждането на детето до 2 г. се считат за трудов стаж.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Jordan_ka в пн, 24 авг 2009, 11:33
Благодаря и на теб Тивия. Дадох като пример  1 септември дано намеря нещо. Така значи ако почна работа преди раждане ще мога да получавам майчинството си веднага след раждането и и ще имам право на обещетения за раждане. А за тези месеци когато съм била безработна  трябва ли да съм била на борсата, защото аз не бях?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: kupu в пн, 24 авг 2009, 12:37
.... А за тези месеци когато съм била безработна  трябва ли да съм била на борсата, защото аз не бях?


Аз също се интересувам от тази подробност, а също така като се изчислява болничния в случая когато жената е била безработна в някои от предходните 12 месеца и се взема под внимание МРЗ - при сравняването на 90 % среднодневно брутно възнаграждение и среднодневно нетно, дали при нетното се вадят някакви данъци от МРЗ или се взема размера от 240 лв. на месец.

Предварително благодаря  :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 24 авг 2009, 14:05
.... А за тези месеци когато съм била безработна  трябва ли да съм била на борсата, защото аз не бях?


Аз също се интересувам от тази подробност, а също така като се изчислява болничния в случая когато жената е била безработна в някои от предходните 12 месеца и се взема под внимание МРЗ - при сравняването на 90 % среднодневно брутно възнаграждение и среднодневно нетно, дали при нетното се вадят някакви данъци от МРЗ или се взема размера от 240 лв. на месец.

Предварително благодаря  :hug:

Няма значение дали си била регистрирана на Борсата или не :peace:
За времето без  :peace:осигуряване се взема МРЗ / като абсолютно число / за брутно и нетно възнаграждение.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ljubopitna в пн, 24 авг 2009, 19:02
Здравейте, моля да ми помогнете със следната информация. Очертава се да ме уволнят поради закриване на предприятието около 20 дни преди датата, от която започват да ми текат 45-те дни преди термина, в рамките на същия месец.  Ако не успея да си намеря макар и фиктивен нов работодател преди датата на излизане в майчинство, какво се случва? Означава ли, че няма да получавам обезщетение по време на майчинството?  Осигурявана съм повече от една година на пълна заплата, на постоянен трудов договор.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 24 авг 2009, 19:25
Здравейте, моля да ми помогнете със следната информация. Очертава се да ме уволнят поради закриване на предприятието около 20 дни преди датата, от която започват да ми текат 45-те дни преди термина, в рамките на същия месец.  Ако не успея да си намеря макар и фиктивен нов работодател преди датата на излизане в майчинство, какво се случва? Означава ли, че няма да получавам обезщетение по време на майчинството?  Осигурявана съм повече от една година на пълна заплата, на постоянен трудов договор.

Да, това означава. Макар и фиктивен трябва да имаш трудов договор.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ljubopitna в пн, 24 авг 2009, 19:36
Здравейте, моля да ми помогнете със следната информация. Очертава се да ме уволнят поради закриване на предприятието около 20 дни преди датата, от която започват да ми текат 45-те дни преди термина, в рамките на същия месец.  Ако не успея да си намеря макар и фиктивен нов работодател преди датата на излизане в майчинство, какво се случва? Означава ли, че няма да получавам обезщетение по време на майчинството?  Осигурявана съм повече от една година на пълна заплата, на постоянен трудов договор.

Да, това означава. Макар и фиктивен трябва да имаш трудов договор.

Благодаря за отговора! А ако се забавят със закриването и датата на уволнението е в рамките на 45-те дни преди термина, дали ще получавам пълният размер обезщетение през целия период от 410 дни?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 24 авг 2009, 19:41
Здравейте, моля да ми помогнете със следната информация. Очертава се да ме уволнят поради закриване на предприятието около 20 дни преди датата, от която започват да ми текат 45-те дни преди термина, в рамките на същия месец.  Ако не успея да си намеря макар и фиктивен нов работодател преди датата на излизане в майчинство, какво се случва? Означава ли, че няма да получавам обезщетение по време на майчинството?  Осигурявана съм повече от една година на пълна заплата, на постоянен трудов договор.

Да, това означава. Макар и фиктивен трябва да имаш трудов договор.

Благодаря за отговора! А ако се забавят със закриването и датата на уволнението е в рамките на 45-те дни преди термина, дали ще получавам пълният размер обезщетение през целия период от 415 дни?

Дните са 410  :peace: И ако започнеш ползването им, то ще ги ползваш всичките, но след това без договор няма да имашправо на отпуск за гледане на дете до 2 год. възраст.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ljubopitna в пн, 24 авг 2009, 19:48
Много благодаря за ценната информация!   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mi6e66 в вт, 25 авг 2009, 10:59
добър ден искам да попитам ако болничнич ми през тези 410 дни е по малко от 240 лв . МРЗ какъв е редът..имам ли право да други помощи  или някакво доплащане до 240 лв
нали не трябва да е по малко от 240 лв ? а когато е какво трябва да се направи?
 :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 25 авг 2009, 14:14
добър ден искам да попитам ако болничнич ми през тези 410 дни е по малко от 240 лв . МРЗ какъв е редът..имам ли право да други помощи  или някакво доплащане до 240 лв
нали не трябва да е по малко от 240 лв ? а когато е какво трябва да се направи?
 :hug:

Обезщетението за бременност и раждане през 410-те дни е поне равно на МРЗ, не може да е по-ниско, т.е. ще получаваш 240 лева, дори по осиг. доход да се получава по-ниска сума.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mi6e66 в вт, 25 авг 2009, 15:09
и аз така мислех но не ги получавам ! :(
явно има някакъв проблем към кого трябва да се обърна!?
значи те направо от нои ще ми ги превеждат 240 без да ходя да им съобщавам че получавам по малко ? за 7 месец съм получила 200 лв


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 25 авг 2009, 15:25
и аз така мислех но не ги получавам ! :(
явно има някакъв проблем към кого трябва да се обърна!?
значи те направо от нои ще ми ги превеждат 240 без да ходя да им съобщавам че получавам по малко ? за 7 месец съм получила 200 лв

Е, как не ги получаваш? Колко получаваш? Имай предвид, че ако не е за цял месец, ще вземеш сума, която е пропорционална на работните дни в болничен, т.е. няма да е 240 лева, а по-малко. В НОИ не е нужно да се ходи.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ili4ka в вт, 25 авг 2009, 18:30
Здравейте! Искам да попитам как се изплаща болничният, който се издава 45 дни преди раждане - преди още да съм предала втория болничен (който е за 42 дни), получих два превода от НОИ в дебитната си карта и сумите бяха различни. Дали общата сума от тези два превода е цялото дължимо по болничния?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в вт, 25 авг 2009, 19:08
Здравейте! Искам да попитам как се изплаща болничният, който се издава 45 дни преди раждане - преди още да съм предала втория болничен (който е за 42 дни), получих два превода от НОИ в дебитната си карта и сумите бяха различни. Дали общата сума от тези два превода е цялото дължимо по болничния?


Болничния се плаща месец за месец. Ако влиза в два месеца ще имате 2 превода, ако влиза в три месеца - 3 превода.
Ако имате ПИК можете да си проверите колко ви е изчислено дневното обезщетение и после да си изчислявате по броя на работните дни в съответния месец обезщетението за получаване.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: natikot в ср, 26 авг 2009, 14:09
Здравейте,от 01.09.2009 г ,синът ми тръгва на ясла и аз ще бъда съкратена поради закриване на щата.Наясно съм,че да получавам 1/2 от майчинството,което ми се полага до навършване на 2 год. на детето,аз трябва да съм на работа.Как стои въпросът при положение,че ще имам пауза от 14 дена,докато започна нова работа(слава богу,намерих работа,но започвам на 14 септември,а ще бъда съкратена от първи) ще получавам ли 1/2 майчинство след като пак започна работа и ако да,какви и къде документи трябва да подам?
Дано сте ме разбрали


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: bebetov в ср, 26 авг 2009, 14:43
Здравейте момичета!Моля ви някой да ми обясни за това майчинство.Аз имам 1г и 9м на 4 часа което е равно на 10м и след това имам 9м на 8ч.От август 2008 съм безработна а в момента съм бременна 7 г.с.Не зная трябва ли да почна да се самоосигурявам за да получавам 2г майчинство или може преди термина да се самоосигурявам 3м за да изляза от фирма по майчинство


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Раиса в ср, 26 авг 2009, 16:12
Натикот, мила ти направо ме уби! Не знаех че имат право да ни съкращават по време на майчинство...та дори и да не им трябва бройката. Нека някой който е наясно да ни каже наистина ли имат право работодателите да съкращават майки с малки деца (до 2 години).


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 26 авг 2009, 16:30
Здравейте,от 01.09.2009 г ,синът ми тръгва на ясла и аз ще бъда съкратена поради закриване на щата.Наясно съм,че да получавам 1/2 от майчинството,което ми се полага до навършване на 2 год. на детето,аз трябва да съм на работа.Как стои въпросът при положение,че ще имам пауза от 14 дена,докато започна нова работа(слава богу,намерих работа,но започвам на 14 септември,а ще бъда съкратена от първи) ще получавам ли 1/2 майчинство след като пак започна работа и ако да,какви и къде документи трябва да подам?
Дано сте ме разбрали

За "дупката" от 14 дни няма да вземеш обезщетение. След започване на новата работа - да. Подава се Приложение 4.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 26 авг 2009, 16:31
Здравейте момичета!Моля ви някой да ми обясни за това майчинство.Аз имам 1г и 9м на 4 часа което е равно на 10м и след това имам 9м на 8ч.От август 2008 съм безработна а в момента съм бременна 7 г.с.Не зная трябва ли да почна да се самоосигурявам за да получавам 2г майчинство или може преди термина да се самоосигурявам 3м за да изляза от фирма по майчинство


Зависи каква идея имаш за размера на обезщетението, което искаш да вземаш. не може да се "самоосигуряваш", ако не осъществяваш дейност като самоосигуряващо се лице - например свободна професия, управител на дружество , ЕТ ...


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 26 авг 2009, 16:32
Натикот, мила ти направо ме уби! Не знаех че имат право да ни съкращават по време на майчинство...та дори и да не им трябва бройката. Нека някой който е наясно да ни каже наистина ли имат право работодателите да съкращават майки с малки деца (до 2 години).

Закрилата е за майчки с деца до 3 год. възраст по КТ, но се състои в това, че работодателят търси разрешение от ИТ.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ili4ka в ср, 26 авг 2009, 19:18
Здравейте! Искам да попитам как се изплаща болничният, който се издава 45 дни преди раждане - преди още да съм предала втория болничен (който е за 42 дни), получих два превода от НОИ в дебитната си карта и сумите бяха различни. Дали общата сума от тези два превода е цялото дължимо по болничния?


Болничния се плаща месец за месец. Ако влиза в два месеца ще имате 2 превода, ако влиза в три месеца - 3 превода.
Ако имате ПИК можете да си проверите колко ви е изчислено дневното обезщетение и после да си изчислявате по броя на работните дни в съответния месец обезщетението за получаване.

Благодаря за информацията!

Относно този ПИК - не съм получавала такъв, не съм ходила и до НОИ, за да ми го дадат. За сега явно ще разчитам на тяхното изчисление и се надявам то да е вярно.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: transi в ср, 26 авг 2009, 20:30
Здравейте!
За мое нещастие, родих наскоро мъртво детенцето си. От болницата ми издадоха 42-дневен болничен. След този болничен, мога ли да получа продължение, ако не се чувствам все още готова да тръгна на работа?
Благодаря!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: pimpa в чт, 27 авг 2009, 08:07
Здравейте!
Да питам от името на колежка. Детето и е на 1г и 3м и от 1.09. има възможност да се върне на работа. Вчера счетоводителката и казала, че ще взима старата си заплата, отпреди майчинствтото, която тогава беше 360лв + 120лв майчинство. Колежката ми имаше очаквания, че ще взима сегашната ни заплата /тя е вече 550лв/ + 120лв майчинство. Малко е разочарована и въпроса и е имат ли право да я оставят на старата заплата, по кой чл. от КТ? Ако имат, кога ще могат да и я повишат, след месец, три месеца или така ще е до края на майчиството и?
Предварително ви благодаря от нейно име  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nilro в чт, 27 авг 2009, 08:47
Здравейте!
Да питам от името на колежка. Детето и е на 1г и 3м и от 1.09. има възможност да се върне на работа. Вчера счетоводителката и казала, че ще взима старата си заплата, отпреди майчинствтото, която тогава беше 360лв + 120лв майчинство. Колежката ми имаше очаквания, че ще взима сегашната ни заплата /тя е вече 550лв/ + 120лв майчинство. Малко е разочарована и въпроса и е имат ли право да я оставят на старата заплата, по кой чл. от КТ? Ако имат, кога ще могат да и я повишат, след месец, три месеца или така ще е до края на майчиството и?
Предварително ви благодаря от нейно име  :bouquet:
Имат право, трябва да работи поне месец за да и актуализират заплатата


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: pimpa в чт, 27 авг 2009, 12:59
Nilro, благодаря за бързия отговор! А длъжни ли са да го направят или зависи от "настроението на шефа" и финансовото състояние на ф-мата?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nilro в чт, 27 авг 2009, 13:39
Nilro, благодаря за бързия отговор! А длъжни ли са да го направят или зависи от "настроението на шефа" и финансовото състояние на ф-мата?
Ми в държавните институции е така а в частните по преценка на шефа знаеш как е няма законово как да го задължиш да ти вдигне заплатата освен ако самият праг на осигуряване на дадената професия не е станал по-висок :)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: pimpa в чт, 27 авг 2009, 13:45
Ахааа, знаех си... Те затова даже не са намекнали, че ще и я увеличават след време, защото е по тяхно желание. А те определено нямат желание :twisted:
Огромно БЛАГОДАРЯ, повече няма да досаждам :love:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: dorka в пт, 28 авг 2009, 08:04
Моля за съвет  :hug: Бременна съм, 7 месеца съм се осигурявала на 260лв , сега ми остават още 5 месеца. Да се осигурявам ли на по високо и на колко? Как се из4ислява това май4инство за да си го сметна горе доло , дали си заслужава. Понеже аз сама си ги внасям :peace:
Ще съм много благодарна ако някой ми обясни :party:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в пт, 28 авг 2009, 11:45
Моля за съвет  :hug: Бременна съм, 7 месеца съм се осигурявала на 260лв , сега ми остават още 5 месеца. Да се осигурявам ли на по високо и на колко? Как се из4ислява това май4инство за да си го сметна горе доло , дали си заслужава. Понеже аз сама си ги внасям :peace:
Ще съм много благодарна ако някой ми обясни :party:

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=418552.0


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anita7 в пт, 28 авг 2009, 15:13
Момичета може ли малко помощ и на мен.
В момента съм в отпуск за гледане на дете, което е на 1г.6м. Предстои му тръгване на ясла. Трябва ли да си прекратя майчинството от момента в който детето започне да посещава яслата? По принцип ще се връщам на работа, но дали трябва да съобразя дата на връщането ми с тази на тръгване на детето на ясла? Ще имам ли право на половината майчинство до 2г., ако детето ходи на ясла, а аз на работа? Къде и какви документи се подават за да не ми наложат после глоби?
Дано съм успяла да обесня разбираемо и някой да ми помогне.
Благодаря предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 28 авг 2009, 15:26
Момичета може ли малко помощ и на мен.
В момента съм в отпуск за гледане на дете, което е на 1г.6м. Предстои му тръгване на ясла. Трябва ли да си прекратя майчинството от момента в който детето започне да посещава яслата? По принцип ще се връщам на работа, но дали трябва да съобразя дата на връщането ми с тази на тръгване на детето на ясла? Ще имам ли право на половината майчинство до 2г., ако детето ходи на ясла, а аз на работа? Къде и какви документи се подават за да не ми наложат после глоби?
Дано съм успяла да обесня разбираемо и някой да ми помогне.
Благодаря предварително.

Да, длъжна си да прекратиш отпускът за гледане на дете от деня, в който детето започне да посещава ясла. Подава се Заявление-декларация Приложение 12 - за промяна на обстоятелствата. Също подаваш Приложение 4 за получаване на 1/2 от обезщетението. Имаш право на него, щом си осигурено лице, независимо детето дали ходи или не в детско заведение.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anita7 в пт, 28 авг 2009, 16:04
Благодаря много за изчерпателния отговор.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nadeto13 в сб, 29 авг 2009, 10:40
Здравейте момичета! Момичета може ли малко помощ и на мен?...
На 16.04.09г се роди дъщеря ми. Не получавам майчинство, защото нямам 12 месеца осигурителен стаж. Може ли да ми кажете кога ще имам право на майчинство при положение че съм работила в една фирма от 07.07.2008г. до 31.08.2008г и в сегашната се водя на работа от 18.09.2008г.В първата фирма осигурителният стаж не е равен на зачетения трудов стаж /осигурявана съм на 4 часа/, а във втората фирма на 8 часа. Май стана малко дълго, но ще съм много благодарна, ако някой ми отговори!...  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в сб, 29 авг 2009, 16:29
Здравейте момичета! Момичета може ли малко помощ и на мен?...
На 16.04.09г се роди дъщеря ми. Не получавам майчинство, защото нямам 12 месеца осигурителен стаж. Може ли да ми кажете кога ще имам право на майчинство при положение че съм работила в една фирма от 07.07.2008г. до 31.08.2008г и в сегашната се водя на работа от 18.09.2008г.В първата фирма осигурителният стаж не е равен на зачетения трудов стаж /осигурявана съм на 4 часа/, а във втората фирма на 8 часа. Май стана малко дълго, но ще съм много благодарна, ако някой ми отговори!...  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:

Според моите изчисления на 19.08.2009 правиш 12 месеца осиг. стаж и от 20.08.2009 започваш да получаваш обезщетение. В декларацията Приложение 2 би трябвало да е посочена точната дата, на която набираш 12 месеца осиг. стаж.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nadeto13 в сб, 29 авг 2009, 17:08
 Lady Incandescent, благодаря ти за отговора, но аз имам още въпроси! Попълних декларацията и я подадох в счетоводството на фирмата. Трябва ли да представя и документ от предишната фирма с който да удостоверя предобитият осигурителен стаж?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в сб, 29 авг 2009, 20:25
Lady Incandescent, благодаря ти за отговора, но аз имам още въпроси! Попълних декларацията и я подадох в счетоводството на фирмата. Трябва ли да представя и документ от предишната фирма с който да удостоверя предобитият осигурителен стаж?

При постъпване на работа се представя трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж / например УП 3 и УП30 /. Там се вижда трудовия и осиг. стаж на лицето.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nadeto13 в сб, 29 авг 2009, 21:50
Да, в трудовата книжка е отразен трудовия стаж от едната фирма, като пише че не е равен на осигурителния и датата на назначаване в другата фирма. Ако това е достатъчна информация, защо днес получих писмо от НОИ, че нямам право на парично обезщетение?

P.S.  Прости ми за невежеството, може би ставам досадно...


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: Lady Brinne в нд, 30 авг 2009, 16:01
Да, в трудовата книжка е отразен трудовия стаж от едната фирма, като пише че не е равен на осигурителния и датата на назначаване в другата фирма. Ако това е достатъчна информация, защо днес получих писмо от НОИ, че нямам право на парично обезщетение?

P.S.  Прости ми за невежеството, може би ставам досадно...

Важно е също така осигурителният ти стаж да е отразен в НОИ, т.е. работодателите ти да са представили данни за обр. 1 за периода, в който си била осигурена. Предлагам ти да напишеш един мейл до НОИ: noi@nssi.bg и да си впишеш там трите имена и ЕГН, както и кога си подала и какви документи, вкл. и за писмото от НОИ и да потърсиш повече информация за своя случай.

Иначе  - питай на воля  :D и не се тормози, че си досадна  :peace:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nadeto13 в пн, 31 авг 2009, 16:58
Lady Incandescent, разбрах какъв ми е проблема!...Счетоводителката е подала грешна информация като крайна дата за навършване на една година осигурителен стаж. Осиг. стаж в първата фирма не е равен на трудовия, а тя го е смятала за равен и е подала по-ранна дата като крайна, а не 19.08.2009г както и ти изчисли. Ето защо получих писмо от НОИ, че нямама право на парично обезщетегие. Въпросът ми сега е трябва ли да подавам отново документи? И още: Тези месеци получавах социални помощи /100 лв/.Като започна да получавам майчинство, аз ли трябва да  информирам  социалните да ги прекратят или те автоматично ще ги прекъснат?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 31 авг 2009, 17:13
Lady Incandescent, разбрах какъв ми е проблема!...Счетоводителката е подала грешна информация като крайна дата за навършване на една година осигурителен стаж. Осиг. стаж в първата фирма не е равен на трудовия, а тя го е смятала за равен и е подала по-ранна дата като крайна, а не 19.08.2009г както и ти изчисли. Ето защо получих писмо от НОИ, че нямама право на парично обезщетегие. Въпросът ми сега е трябва ли да подавам отново документи? И още: Тези месеци получавах социални помощи /100 лв/.Като започна да получавам майчинство, аз ли трябва да  информирам  социалните да ги прекратят или те автоматично ще ги прекъснат?

От НОИ не са ли върнали декларацията за корекция? Мисля, че така ще направят по служебен път, но не пречи счетоводителката ви да попита в ТП на НОИ, където е подала документите, за да се изясни по-бързо случая. За Социалните не съм сигурна - по-добре е да ги уведомиш.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nuns в вт, 01 сеп 2009, 15:35
Здравейте момичета! От 04 месец 2009г. съм назначена на трудов договор с 4 часов работен ден, като преди това имам 12 месеца осигурителен стаж. Можете ли да ми кажете необходимо ли е да се осигурявам на пълен работен ден за следващите месеци от бременността ми, които са 4 , за да получавам минималния размер обезщетение за майчинство или няма проблем да остана така. Благодаря ви предварително за отговора.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 01 сеп 2009, 15:38
Здравейте момичета! От 04 месец 2009г. съм назначена на трудов договор с 4 часов работен ден, като преди това имам 12 месеца осигурителен стаж. Можете ли да ми кажете необходимо ли е да се осигурявам на пълен работен ден за следващите месеци от бременността ми, които са 4 , за да получавам минималния размер обезщетение за майчинство или няма проблем да остана така. Благодаря ви предварително за отговора.

За минималното обезщетение няма нужда да се осигуряваш на пълно работно време.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nuns в вт, 01 сеп 2009, 15:45
много благодаря за бързия отговор


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: SUNI_22 в ср, 02 сеп 2009, 12:13
Здравейте!

Бих искала да попитам нещо.В момента съм по майчинство(вторта година).Въпросът ми е,ако напусна работа или ме съкратят имам ли право да получавам майчинство до края на втората година,или ще ми се прекъсне?Април 2010г ми изтича втората година.

И другият ми въпрос е имам ли право сега докато се водя на работа във въпросната фирма да си изискам парите за платения отпуск за изминалата година без да съм се върнала на работа или трябва да се върна за да ми го платят.И при евентуално напускане или уволнение дали ще ми бъде платен този отпуск?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 02 сеп 2009, 14:13
Здравейте!

Бих искала да попитам нещо.В момента съм по майчинство(вторта година).Въпросът ми е,ако напусна работа или ме съкратят имам ли право да получавам майчинство до края на втората година,или ще ми се прекъсне?Април 2010г ми изтича втората година.

И другият ми въпрос е имам ли право сега докато се водя на работа във въпросната фирма да си изискам парите за платения отпуск за изминалата година без да съм се върнала на работа или трябва да се върна за да ми го платят.И при евентуално напускане или уволнение дали ще ми бъде платен този отпуск?

Ако договорът се прекрати няма да имаш право на обезщетение, независимо, че детето не е навършило 2 години.

Платеният отпуск или се ползва или се плаща обезщетение за неизползван такъв при прекратяване на договора.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: маrina1395 в пт, 04 сеп 2009, 08:09
zdraveite.iskah da popitam za vzemaneto na mai4instvo zdravnite osigyrovki li se gledat?rabotq ot 2 mes v edna firma,a oktomvri izlizam v mai4instvo.predi tova imam trydov staj v knijkata 4mes.bihte li mi obqsnili koe kak stoi s mai4instvoto,purvi4nta pomo6t,detskite i ako znaete kakvi pomo6ti moga da vzemam kato samotna maika i koga trqbva da kandidatstvam za tqh?nadqvam se da sum zadala vuprosa si razbiraemo za vas 4e ne znaeh yo4no kak da go formyliram. :) blagodarq vi za znimanieto.6te 4akam otgovor  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 04 сеп 2009, 11:50
zdraveite.iskah da popitam za vzemaneto na mai4instvo zdravnite osigyrovki li se gledat?rabotq ot 2 mes v edna firma,a oktomvri izlizam v mai4instvo.predi tova imam trydov staj v knijkata 4mes.bihte li mi obqsnili koe kak stoi s mai4instvoto,purvi4nta pomo6t,detskite i ako znaete kakvi pomo6ti moga da vzemam kato samotna maika i koga trqbva da kandidatstvam za tqh?nadqvam se da sum zadala vuprosa si razbiraemo za vas 4e ne znaeh yo4no kak da go formyliram. :) blagodarq vi za znimanieto.6te 4akam otgovor  :bouquet:

Прочети подробности ето тук:  http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=418552.0Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ско в пт, 04 сеп 2009, 14:12
Извинявам се ако въпросът вече обсъждан тук, но ме интересува ако запиша детето на ясла от коя дата прекъсва да тече майчинството (отпуск за отглеждане на дете до 2 годинки)?
От датата на записване, от датата на реално започване на яслата или от датата, в която се връщам на работа?
Освен това бих искала да знам дали ако детето не може да се адаптира към яслата, майчинството може да се възобнови?
Благодаря!   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: malin4e в пт, 04 сеп 2009, 15:31
Искам да знам правилно ли съм разбрала...... Ако се върна на работа веднага след изтичане на болничния от 135 дни, без изобщо да ползвам отпуск за бременност и майчинство, няма да получа нищо от тези заветни 90% до навършване на една година на детето.  След това обаче ще ми плащат половината от минималната работна заплата за периода на възможния отпуск за гледане на дете.  А на всичкото отгоре се оказва че ако все пак съм в отпуск и започна работа другаде обаче, отпускът не се води прекратен и ще продължа да си получавам цялата сума.
Мен логиката силно ми убягва....признавам си!
И още нещо - при положение че съм на два трудови договора, ако прекратя единия (не от основния работодател, а този на 4 часа) това има ли някакви последствия?
Последно - колко пъти мога да си прекъсвам майчинството, да се връщам на работа и след това да го продължавам? Има ли някакво ограничение?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 04 сеп 2009, 16:00
Искам да знам правилно ли съм разбрала...... Ако се върна на работа веднага след изтичане на болничния от 135 дни, без изобщо да ползвам отпуск за бременност и майчинство, няма да получа нищо от тези заветни 90% до навършване на една година на детето.  След това обаче ще ми плащат половината от минималната работна заплата за периода на възможния отпуск за гледане на дете.  А на всичкото отгоре се оказва че ако все пак съм в отпуск и започна работа другаде обаче, отпускът не се води прекратен и ще продължа да си получавам цялата сума.
Мен логиката силно ми убягва....признавам си!
И още нещо - при положение че съм на два трудови договора, ако прекратя единия (не от основния работодател, а този на 4 часа) това има ли някакви последствия?
Последно - колко пъти мога да си прекъсвам майчинството, да се връщам на работа и след това да го продължавам? Има ли някакво ограничение?

Правилно си разбрала, че през 410 - те дни не се получава обезщетение за това, че не си ползваш полагаемия отпуск. За отпускут за гледане на дете - също е така, както си писала. Не съм се замисляла за логиката в тези случаи. Ако прекратиш втория трудов договор няма никакви последствия.
Можеш да започваш и прекратяваш отпуските за бременност, раждане и гледане на дете след 135-те дни колкото пъти искаш.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: v o g u e в сб, 05 сеп 2009, 11:06
Здравейте, искам да попитам тъй, като от края на май не се водя на работа и имам прекъсване на осигуровките до този месец мога ли да внеса за липсващите месеци зада нямам прекъсване за тази година?
И 12 месеца ли трябва да нямам прекъсване, защото мисля, че миналата година също имам няколко месеца без осигуровки.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в сб, 05 сеп 2009, 12:35
Здравейте, искам да попитам тъй, като от края на май не се водя на работа и имам прекъсване на осигуровките до този месец мога ли да внеса за липсващите месеци зада нямам прекъсване за тази година?
И 12 месеца ли трябва да нямам прекъсване, защото мисля, че миналата година също имам няколко месеца без осигуровки.


Социални осигуровки със задна дата не могат да се внасят. Здравни - да, за да си възстановиш осигурителния статус. Внасят се върху 260 лева * 8 % за всеки месец за тази година. за миналата - 6 % по 240 лева.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: _meri_ в сб, 05 сеп 2009, 13:51
Здравейте,
искам да попитам следното:
бременна съм и ме назначиха в една фирма фиктивно с осигуровки върху минималната работна заплата.Каква е сумата за осигуровки,която ще трябва да платя?
Благодаря ви предварително


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в сб, 05 сеп 2009, 14:11
Здравейте,
искам да попитам следното:
бременна съм и ме назначиха в една фирма фиктивно с осигуровки върху минималната работна заплата.Каква е сумата за осигуровки,която ще трябва да платя?
Благодаря ви предварително


Калкулатор за изчисляване на брутни и нетни заплати
http://www.kik-info.com/calculators/payroll_bruto.php

Калкулатор за заплата и осигуровки
http://www.kik-info.com/calculators/payroll.php


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: _meri_ в сб, 05 сеп 2009, 14:20
Благодаря много за бързия отговор  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ско в пн, 07 сеп 2009, 14:42
Може ли някой да отговори и на моите въпроси?
Благодаря!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 07 сеп 2009, 15:39
Извинявам се ако въпросът вече обсъждан тук, но ме интересува ако запиша детето на ясла от коя дата прекъсва да тече майчинството (отпуск за отглеждане на дете до 2 годинки)?
От датата на записване, от датата на реално започване на яслата или от датата, в която се връщам на работа?
Освен това бих искала да знам дали ако детето не може да се адаптира към яслата, майчинството може да се възобнови?
Благодаря!   :bouquet:

Отпускът за гледане на дете и получаване на обезщетение за това се прекъсва от момента, в който детето е настанено в детско заведение - така пише в Приложение 4. Аз го тълкувам - от момента, в който детето започне да посещава детско заведение. Стане ли това ти трябва да се върнеш от същия ден на работа или да ползваш друг вид отпуск. Отпускът за гледане на дете може да бъде възобновен по всяко време.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ско в пн, 07 сеп 2009, 16:02
Разбрах, благодаря!  :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: velina1 в пн, 07 сеп 2009, 19:53
Моля някой може ли да ми каже каква декларация се подава към нои след изтичане на 410те дни  за отглеждане на дете до 2 годишна възраст?Благодаря предварително  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в пн, 07 сеп 2009, 20:28
Моля някой може ли да ми каже каква декларация се подава към нои след изтичане на 410те дни  за отглеждане на дете до 2 годишна възраст?Благодаря предварително  :bouquet:

Ако искате да ползвате отпуска за глудане на дете до 2 год. подавате Приложение 3 ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО.
Ако се връщате на работа и няма да ползвате отпуска за гледане на дете до 2 год. подавате Приложение 4 ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: velina1 в пн, 07 сеп 2009, 22:42
 :hug:Благодаря!!!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: lilita в пн, 07 сеп 2009, 22:52
Може ли един въпрос и от мен?
Майчинството ми изтича на 18 септември т.г. Искам да го прекратя на 13 септември и да прекратя настоящия си трудов договор, защото от 14 септември трябва да бъда назначена на ново работно място.
Какво трябва да подам и къде? Трябва ли да подавам приложение 12 и ако да - какво трябва да приложа към него като документи?
Благодаря на тези, които биха взели отношение по питането ми  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: drnm в вт, 08 сеп 2009, 11:50
Здравейте. Ако някой е изпадал в подобна ситуация ще ви бъда благодарна за споделения опит. Налага ми се да прекратя отпуска си по майчинство преди изтичане на 1-вата година за няколко дни чисто формално с цел да ме преназначат на друг пост , който спечелих с конкурс. Мога ли после пак да възстановя платеното майчинство или че възникнат проблеми. Предварително ви благодаря. newsm78


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: venividivince в вт, 08 сеп 2009, 14:24
Майчинството ми изтече и сега съм в платен отпуск, но искам да гледам детето до края на тази година. Знам, че имам право на 6 м. неплатени за всяко от двете си деца, но как мога да ги ползвам. Има ли някакво изискване да подам молба един месец преди ползване на отпуска си и могат ли да ми го откажат?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 08 сеп 2009, 14:27
Може ли един въпрос и от мен?
Майчинството ми изтича на 18 септември т.г. Искам да го прекратя на 13 септември и да прекратя настоящия си трудов договор, защото от 14 септември трябва да бъда назначена на ново работно място.
Какво трябва да подам и къде? Трябва ли да подавам приложение 12 и ако да - какво трябва да приложа към него като документи?
Благодаря на тези, които биха взели отношение по питането ми  :bouquet:

За да прекратиш договора си трябва или дапуснеш предизвестие или да стане по взаимно съгласие с работодателя ти. Подаваш Приложение 12, а към него мисля, че не трябва никакви документи да се добавят.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 08 сеп 2009, 14:28
Здравейте. Ако някой е изпадал в подобна ситуация ще ви бъда благодарна за споделения опит. Налага ми се да прекратя отпуска си по майчинство преди изтичане на 1-вата година за няколко дни чисто формално с цел да ме преназначат на друг пост , който спечелих с конкурс. Мога ли после пак да възстановя платеното майчинство или че възникнат проблеми. Предварително ви благодаря. newsm78

Може да се прекрати и възобнови в последствие. Няма проблем.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 08 сеп 2009, 14:29
Майчинството ми изтече и сега съм в платен отпуск, но искам да гледам детето до края на тази година. Знам, че имам право на 6 м. неплатени за всяко от двете си деца, но как мога да ги ползвам. Има ли някакво изискване да подам молба един месец преди ползване на отпуска си и могат ли да ми го откажат?

Подава се молба поне 10 дни по-рано. Не може да бъде отказан от работодателя.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Дяволита в вт, 08 сеп 2009, 22:41
Здравейте! И аз бих искала да помоля за мнение.Тъй, като детето ми не е родено в България и когато навършихме подходяща възраст 7 месеца,се завърнахме.Извадихме му акт за раждане и ми казаха,че трябва да получа еднократната помощ,че ще получавам детски на нямам право на майчинство,след като нямам трудов стаж.Наистина ли  майките без стаж нямат право на майчинство?Благодаря


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ив* в ср, 09 сеп 2009, 15:39
Здравейте, да попитам и тук - Тъй, като термина ми е януари 2010г , а 45 дни по-рано е около 1ви декември 2009г и до тази дата нямам 12 месеца стаж, а около 11 месеца мога ли да придобия 12 месеца стаж по време на болничните преди и след раждане и да получавам майчинство?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 09 сеп 2009, 15:45
Здравейте! И аз бих искала да помоля за мнение.Тъй, като детето ми не е родено в България и когато навършихме подходяща възраст 7 месеца,се завърнахме.Извадихме му акт за раждане и ми казаха,че трябва да получа еднократната помощ,че ще получавам детски на нямам право на майчинство,след като нямам трудов стаж.Наистина ли  майките без стаж нямат право на майчинство?Благодаря

Да, само на социална помощ по ЗСПД, но ако отговаряте на изискването за оптимален доход на член от семейството - до 350 лева.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 09 сеп 2009, 15:47
Здравейте, да попитам и тук - Тъй, като термина ми е януари 2010г , а 45 дни по-рано е около 1ви декември 2009г и до тази дата нямам 12 месеца стаж, а около 11 месеца мога ли да придобия 12 месеца стаж по време на болничните преди и след раждане и да получавам майчинство?

12-те месеца изискуем стаж са изобщо през живота на лицето. Ако нямаш 12 месеца преди излизане в болничен, но те ще се наберат след излизането в такъв и от този момент нататък ще започнеш да вземаш обезщетенире.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ив* в ср, 09 сеп 2009, 15:50
Здравейте, да попитам и тук - Тъй, като термина ми е януари 2010г , а 45 дни по-рано е около 1ви декември 2009г и до тази дата нямам 12 месеца стаж, а около 11 месеца мога ли да придобия 12 месеца стаж по време на болничните преди и след раждане и да получавам майчинство?

12-те месеца изискуем стаж са изобщо през живота на лицето. Ако нямаш 12 месеца преди излизане в болничен, но те ще се наберат след излизането в такъв и от този момент нататък ще започнеш да вземаш обезщетенире.

Ясно. Нямам ги, ще имам 11 месеца 45 дена преди термина и 12 малко по-късно. Благодаря за информацията.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: kolebanie в ср, 09 сеп 2009, 16:23
Ето и няколко въпроса и от мен :)
Какво трябва да правя след като ми изтече майчинството?
Имам ли право да ми се изплатят отпуските и кой ги изплаща?
Майчинството ми изтича на 9.10.2009 год., ако реша да прекратя договора трябва ли предварително да си пусна молба за напускане или да ме съкрати или по взаимно съгласие ?
Не съм на ясно на какво имам право и как е най-добре да постъпя?
А ако не съм ползвала от предишното майчинство отпуските губя ли нещо?
Благодаря   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: gr_mamma в пт, 11 сеп 2009, 05:03
Хмм... newsm78


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: adko в пт, 11 сеп 2009, 10:35
Здравейте,

моля ви да отговорите и на мен или поне за линк. Отпускът за отглеждане на дете до 2г. ще прехвърля на майка ми от първият му ден. Счетоводителят на фирмата на майка ми иска от моя работодател документ прил.3 чл.46 ал.3 НРВПО, който нашето счети твърди, че не трябва  :crazyeyes: и ако трябвало да си го попълня аз. Водим безкрайни разговори.  :ooooh:
Тъй като в документа пише, че съм ползвала Х дни от този отпуск и ми остават У дни, аз ви питам след като не съм ползвала никакви / връщам се веднага след като изтече отпускът по майчинство/ какво да напиша? Че съм ползвала нула и ми остават броя на календарните дни до втория рожден ден на детето ли или нещо друго? направо съм в шах! предварително благодаря!

п.с. А трябва ли друг док. от моя работодател? Искат и копие от трудовия ми договор....


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 11 сеп 2009, 11:34
Ето и няколко въпроса и от мен :)
Какво трябва да правя след като ми изтече майчинството?
Имам ли право да ми се изплатят отпуските и кой ги изплаща?
Майчинството ми изтича на 9.10.2009 год., ако реша да прекратя договора трябва ли предварително да си пусна молба за напускане или да ме съкрати или по взаимно съгласие ?
Не съм на ясно на какво имам право и как е най-добре да постъпя?
А ако не съм ползвала от предишното майчинство отпуските губя ли нещо?
Благодаря   :bouquet:

Отговорих ти в другата тема, където си беше публикувала въпроса.

Моля да имате малко търпение  :peace:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 11 сеп 2009, 11:38
Здравейте,

моля ви да отговорите и на мен или поне за линк. Отпускът за отглеждане на дете до 2г. ще прехвърля на майка ми от първият му ден. Счетоводителят на фирмата на майка ми иска от моя работодател документ прил.3 чл.46 ал.3 НРВПО, който нашето счети твърди, че не трябва  :crazyeyes: и ако трябвало да си го попълня аз. Водим безкрайни разговори.  :ooooh:
Тъй като в документа пише, че съм ползвала Х дни от този отпуск и ми остават У дни, аз ви питам след като не съм ползвала никакви / връщам се веднага след като изтече отпускът по майчинство/ какво да напиша? Че съм ползвала нула и ми остават броя на календарните дни до втория рожден ден на детето ли или нещо друго? направо съм в шах! предварително благодаря!

п.с. А трябва ли друг док. от моя работодател? Искат и копие от трудовия ми договор....

Няма значение, че не си ползвала и ден от този отпуск - точно това е целта да се знае какво ще ползва майка ти. Пишеш точно така - 0 дни ползвани, остатък - до 2 год. възраст на детето. Копие от трудовия договор не могат да ти зизискват - това е конфиденциална информация, но може сл. бележка от работодателя ти на какъв трудов договор си - срочен / до кога / или безсрочен.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: adko в сб, 12 сеп 2009, 17:30
Благодаря, Lady Brinne!!  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Aleks83 в сб, 12 сеп 2009, 18:29
Здравейте на всички!Не зная дали ще се повторя с въпроса с и затова се извинявам предварително  ! newsm21
Термина на раждане ми е м.02.2010 г. а 12мес.трудов стаж го придобивам през м.05.2010 г.Интерисувам се дали мога да не ползвам болничните 135 дни ,за които разбрах че е възможно да взема неплатен отпуск до 05.2010 и  да внасям осигуровките си за майчинство за този период за да се възползвам от по-голям доход за базата на изчисление за майчинството ? Дано правилно формулирах въпроса  си !


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в сб, 12 сеп 2009, 20:12
Здравейте на всички!Не зная дали ще се повторя с въпроса с и затова се извинявам предварително  ! newsm21
Термина на раждане ми е м.02.2010 г. а 12мес.трудов стаж го придобивам през м.05.2010 г.Интерисувам се дали мога да не ползвам болничните 135 дни ,за които разбрах че е възможно да взема неплатен отпуск до 05.2010 и  да внасям осигуровките си за майчинство за този период за да се възползвам от по-голям доход за базата на изчисление за майчинството ? Дано правилно формулирах въпроса  си !

По време на неплатен отпуск не се внасят осигурителни вноски за пенсия и ОЗМ, а само здравни. Не тече и осиг. стаж, т.е. тече само за 30 календарни дни в една година. Така, че тази идея отпада. Иначе може да не вземеш само болничните преди раждане, т.е. този, който се издава 45 дни преди термин. Имай предвид, че месеците, в които си в болничен съ
що ти се набира стаж и след набирането на 12 месеца ще започнеш да вземаш обезщетение.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Aleks83 в сб, 12 сеп 2009, 21:10
 Благодаря Ви за отговора!   :bouquet:
Това значи ли,че мога да не бъда в неплатен отпуск и да плащам осигуровките си?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в нд, 13 сеп 2009, 14:43
Благодаря Ви за отговора!   :bouquet:
Това значи ли,че мога да не бъда в неплатен отпуск и да плащам осигуровките си?

ДА.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: venividivince в пн, 14 сеп 2009, 14:03
Отново търся съвет относно неплатеният отпуск, който предстои да пусна. Разбрах, че нямат право да ми го откажат и че трябва да пусна молба поне 10 дни предварително. Как стои въпросът обаче, ако има съкращения - могат ли да ме съкратят докато съм в такъв отпуск? И трябва да се осигурявам сама през тези месеци, нали?!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 14 сеп 2009, 14:08
Отново търся съвет относно неплатеният отпуск, който предстои да пусна. Разбрах, че нямат право да ми го откажат и че трябва да пусна молба поне 10 дни предварително. Как стои въпросът обаче, ако има съкращения - могат ли да ме съкратят докато съм в такъв отпуск? И трябва да се осигурявам сама през тези месеци, нали?!

За да те съкратят си има процедура, която включва предизвестие от работодателя + в твоя случай, защото второто ти дете е под 3 години - писмено разрешение от ИТ. Ако това е изпълнено - могат да те съкратят. През месеците в неплатен се дължи само здравна осигуровка за сметка на работодателя. Ти нищо не внасяш.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: venividivince в пн, 14 сеп 2009, 14:53
Благодаря за пълната и навременна информация   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nadindf в пн, 14 сеп 2009, 15:33
Има ли начин човек да се самоосигурява и да получава обезщетение за майчинство т. е да внася 21.5 % на определена сума, за да получава обезщетение и това да е законно? Имам 12 месеца стаж, но съм безработна- трябва ли преди отпуска по майчинство да съм осигурена по фонд общо заболяване и майчинство?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 14 сеп 2009, 15:35
Има ли начин човек да се самоосигурява и да получава обезщетение за майчинство т. е да внася 21.5 % на определена сума, за да получава обезщетение и това да е законно? Имам 12 месеца стаж, но съм безработна- трябва ли преди отпуска по майчинство да съм осигурена по фонд общо заболяване и майчинство?

Да, трябва да си осигурено лице и да имаш вноска за ОЗМ. Това става или на трудов договор или као управител на фирма / свободна професия.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nadindf в пн, 14 сеп 2009, 16:01
Като нормален човек без работа май не става, уф. Мерси за бързия отговор.

Те за това българите ходят да раждат в Испания.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 14 сеп 2009, 16:03
Като нормален човек без работа май не става, уф. Мерси за бързия отговор.

Те за това българите ходят да раждат в Испания.

Според КСО трябва да има основание за социалното осигуряване.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Mарuя в вт, 15 сеп 2009, 22:34
Здравейте!
Днес синът ми тръгна на ясла,съответно и майчинството ми се прекъсна напълно.Подадох приложение 12 за новите обстоятелства+ служебна бележка от Директора на ОДЗ-то.Имам проблеми с работодаделя ми.Не желае да ме пусне в полагащият ми се натрупан платен отпуск,да забравя за него.Ако ме преназначи на половин работен ден и на минимална работна заплата ще получавам ли 1/2 от майчинството или не?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: illym в вт, 15 сеп 2009, 23:50
Здравейте,
Извинявам се, че пак се включвам в темата, Lady Brinne ми беше отговорила много изчерпателно, но пак имам двуумения и по тази причина реших да попитам.
Последния ми болничен изтече на 27 януари 2009 г., от 28  януари се водя в майчинство и съм подала "ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО" и Приложение № 2. Кога следва да подготвя Приложение 3?
Благодаря предварително за отоговора и се извинявам за това, че пиша втори път.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 16 сеп 2009, 13:51
Здравейте!
Днес синът ми тръгна на ясла,съответно и майчинството ми се прекъсна напълно.Подадох приложение 12 за новите обстоятелства+ служебна бележка от Директора на ОДЗ-то.Имам проблеми с работодаделя ми.Не желае да ме пусне в полагащият ми се натрупан платен отпуск,да забравя за него.Ако ме преназначи на половин работен ден и на минимална работна заплата ще получавам ли 1/2 от майчинството или не?

Да , ще го получаваш. Ако решиш можеш да се оплачеш в Инспекция по труда за това, че не желае да ти даде неизползвания отпуск.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: illym в ср, 16 сеп 2009, 14:58
Lady Brinne виждам, че си на линия, извинявай за нахалството, но може ли отговор и на моето въпросче  :hug: :hug: :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 16 сеп 2009, 15:09
Здравейте,
Извинявам се, че пак се включвам в темата, Lady Brinne ми беше отговорила много изчерпателно, но пак имам двуумения и по тази причина реших да попитам.
Последния ми болничен изтече на 27 януари 2009 г., от 28  януари се водя в майчинство и съм подала "ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО" и Приложение № 2. Кога следва да подготвя Приложение 3?
Благодаря предварително за отоговора и се извинявам за това, че пиша втори път.


След като изтекат 410-те дни. Броиш от първия ден в болничен 45 дни преди термин.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: illym в ср, 16 сеп 2009, 15:20
Благодаря ти много Lady Brinne :hug:, т.е. се смятат дните по термин, а тъй като близнаците са родени по-рано това от значение ли е?, Последния болничен свърши на 27 януари 2009г., т.е. следващата декларация следва да занеса на 27 януари до година така ли?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 16 сеп 2009, 15:35
Благодаря ти много Lady Brinne :hug:, т.е. се смятат дните по термин, а тъй като близнаците са родени по-рано това от значение ли е?, Последния болничен свърши на 27 януари 2009г., т.е. следващата декларация следва да занеса на 27 януари до година така ли?


Не по термин  :stop: Кога ти започва първия болничен лист? От този ден се броят 410 календарни дни.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: illym в ср, 16 сеп 2009, 16:15
Ами аз от 6-тия месец на бременността ми бях в болнични, тъй като бях с много проблемна и рискова такава, може би трябва да погледна копието последния болничен лист, което ми издадоха преди да родя?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 16 сеп 2009, 16:25
Ами аз от 6-тия месец на бременността ми бях в болнични, тъй като бях с много проблемна и рискова такава, може би трябва да погледна копието последния болничен лист, което ми издадоха преди да родя?

Имам предвид 1-вия болничен лист за бременност и раждане.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: illym в ср, 16 сеп 2009, 17:36
Lady Brinne още веднъж много ти благодаря  :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Mарuя в ср, 16 сеп 2009, 22:33
Lady Brinne,благодаря ти от все сърце!  :bouquet:
Правата си не мога да търся по ред причини,с частник иди се разправяй :ooooh:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nilro в чт, 17 сеп 2009, 11:05
Имам следният въпрос от моя позната :
Тя се е осигурявала от 3 м на бременността си на 1200 лев. до самото раждане , преди това е осигурявана на 320 лев. в момента от НОИ и  изплащат парично обезщетение на база  миналата година септември. Защо е така и кога ще почнат да и изплащат парите на които се  е осигурявала?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vitta в чт, 17 сеп 2009, 13:56
Здравейте, искам да попитам тъй, като от края на май не се водя на работа и имам прекъсване на осигуровките до този месец мога ли да внеса за липсващите месеци зада нямам прекъсване за тази година?
И 12 месеца ли трябва да нямам прекъсване, защото мисля, че миналата година също имам няколко месеца без осигуровки.


Социални осигуровки със задна дата не могат да се внасят. Здравни - да, за да си възстановиш осигурителния статус. Внасят се върху 260 лева * 8 % за всеки месец за тази година. за миналата - 6 % по 240 лева.

 Здравейте!
 Имам въпрос, но може би и полезна информация за други мами.
 Моят въпрос е: Как стоят нещата с доплащането на СО? Първите 3 месеца на тази календарна година съм се осигурявала на минимума за ЗП (или 65 лева). Месец след като разбрах, че сам бременна започнах да се осигурявам на 1000 (или ще имам 6 месеца висок доход преди да изляза в болничен). Имам 6 месеца трудов стаж от предходни години на минимална работна заплата. Миналата календарна година пак се осигурявах като ЗП, на минимума, но на ниския процент (или без право на обезщетения за болничен и майчинство).
 Моя позната ме посъветва да съм доплатяла СО за тези първи 3 месеца на т.г. за да си вдигна обезщетениата за болничен и майчинство. Каза, че знаела няколко майки постъпили така след промените при които се иска 1 г. осиг. стаж, а не както беше 6 м. И така попитах в НАП мога ли да довнеса. От там ми казаха, че няма проблем, но не знаят дали ще се признае от НОИ за целта за която ми трябва. И така отидох до НОИ. От там ми казаха, че дори и доплатени при тях се отразяват за съответните месеци, и ще служат за база за изчисляването на болнични и майчинство, но да съм имала в предвид, че ако ми дойдела ревизия съм трябвало да давам обяснения защо съм правила тези доплащания точно за този период, да съм знаела добре как ще си подавам по-нататък следващите документи за да ми засичали нещата (за тези неща не можах да ги разбера какво имаха в предвид) и т.н.
 И така не зная как да постъпя. Хем ми се иска щом има възможност за доплащане да си доплатя и да получавам по-добри обезщетения, хем ме е страх да не си навлека някакви неприятности. Каква е вероятноста да дойде ревизия на дребен ЗП като мен? :thinking:
 Моля, дайте ми съвет!
 Благодаря предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 17 сеп 2009, 14:27
Имам следният въпрос от моя позната :
Тя се е осигурявала от 3 м на бременността си на 1200 лев. до самото раждане , преди това е осигурявана на 320 лев. в момента от НОИ и  изплащат парично обезщетение на база  миналата година септември. Защо е така и кога ще почнат да и изплащат парите на които се  е осигурявала?

Това не е възможно. Ето как се изчислява обезщетението: http://docs.google.com/View?id=dcj85925_164v67kndc7


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 17 сеп 2009, 14:30
Здравейте, искам да попитам тъй, като от края на май не се водя на работа и имам прекъсване на осигуровките до този месец мога ли да внеса за липсващите месеци зада нямам прекъсване за тази година?
И 12 месеца ли трябва да нямам прекъсване, защото мисля, че миналата година също имам няколко месеца без осигуровки.


Социални осигуровки със задна дата не могат да се внасят. Здравни - да, за да си възстановиш осигурителния статус. Внасят се върху 260 лева * 8 % за всеки месец за тази година. за миналата - 6 % по 240 лева.

 Здравейте!
 Имам въпрос, но може би и полезна информация за други мами.
 Моят въпрос е: Как стоят нещата с доплащането на СО? Първите 3 месеца на тази календарна година съм се осигурявала на минимума за ЗП (или 65 лева). Месец след като разбрах, че сам бременна започнах да се осигурявам на 1000 (или ще имам 6 месеца висок доход преди да изляза в болничен). Имам 6 месеца трудов стаж от предходни години на минимална работна заплата. Миналата календарна година пак се осигурявах като ЗП, на минимума, но на ниския процент (или без право на обезщетения за болничен и майчинство).
 Моя позната ме посъветва да съм доплатяла СО за тези първи 3 месеца на т.г. за да си вдигна обезщетениата за болничен и майчинство. Каза, че знаела няколко майки постъпили така след промените при които се иска 1 г. осиг. стаж, а не както беше 6 м. И така попитах в НАП мога ли да довнеса. От там ми казаха, че няма проблем, но не знаят дали ще се признае от НОИ за целта за която ми трябва. И така отидох до НОИ. От там ми казаха, че дори и доплатени при тях се отразяват за съответните месеци, и ще служат за база за изчисляването на болнични и майчинство, но да съм имала в предвид, че ако ми дойдела ревизия съм трябвало да давам обяснения защо съм правила тези доплащания точно за този период, да съм знаела добре как ще си подавам по-нататък следващите документи за да ми засичали нещата (за тези неща не можах да ги разбера какво имаха в предвид) и т.н.
 И така не зная как да постъпя. Хем ми се иска щом има възможност за доплащане да си доплатя и да получавам по-добри обезщетения, хем ме е страх да не си навлека някакви неприятности. Каква е вероятноста да дойде ревизия на дребен ЗП като мен? :thinking:
 Моля, дайте ми съвет!
 Благодаря предварително.

Това, което са отговорили от НОИ е, че трябва да докажеш доход от дейността, съответстваш на направените вноски за осигуряване. Без основание не може да се внасят вноски. Освен това за самоосигуряващите се лица нещата се различават от тези за лицата на трудов договор. При всички случаи обаче трябва да се направи корекция в обр. 1 за съответните месеци, ако се прави довнасяне.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nadato85 в чт, 17 сеп 2009, 15:02
здравейте искам да питам ; моето майчинство свърши и ще почвам работа ; но сам бременна с второто дете дали ще ме уволнят или сте ме изгонят от работа ; какво ще последва


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: nilro в чт, 17 сеп 2009, 15:06
Имам следният въпрос от моя позната :
Тя се е осигурявала от 3 м на бременността си на 1200 лев. до самото раждане , преди това е осигурявана на 320 лев. в момента от НОИ и  изплащат парично обезщетение на база  миналата година септември. Защо е така и кога ще почнат да и изплащат парите на които се  е осигурявала?

Това не е възможно. Ето как се изчислява обезщетението: http://docs.google.com/View?id=dcj85925_164v67kndc7
Ми не знам дали е невъзможно, но е факт от НОИ са и обяснили че щом е била в болнични по време на бременността си ще и превеждат по 13,00 лев. и някакви стотинки на ден.Къде може да направи оплакване или някаква справка или и аз не знам какво по този случей?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 17 сеп 2009, 15:14
Имам следният въпрос от моя позната :
Тя се е осигурявала от 3 м на бременността си на 1200 лев. до самото раждане , преди това е осигурявана на 320 лев. в момента от НОИ и  изплащат парично обезщетение на база  миналата година септември. Защо е така и кога ще почнат да и изплащат парите на които се  е осигурявала?

Това не е възможно. Ето как се изчислява обезщетението: http://docs.google.com/View?id=dcj85925_164v67kndc7
Ми не знам дали е невъзможно, но е факт от НОИ са и обяснили че щом е била в болнични по време на бременността си ще и превеждат по 13,00 лев. и някакви стотинки на ден.Къде може да направи оплакване или някаква справка или и аз не знам какво по този случей?

Важно е да уточнят месечните осигурителни доходи за 12 месеца преди излизане в болничен за бременност и раждане - бруто и нето. След това можем да помогнем за изчисленията и ако има грешка- да се пусне жалба до НОИ. Най-добре е да се види каква информация стои в НОИ за тези месеци.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: petia_sport в чт, 17 сеп 2009, 18:53
Здравейте,
Имам две питания, но не знам дали е тук мястото, но все пак да си го задам. Та бременна съм, не работя и нямам осигуровки, знам че ми се полага някаква помощ за бременност, но не знам кога точно и какви документи трябва да си приготвя и къде трябва да ги подам. И вторият ми въпрос е относно социалното майчинство - отново за документите и институцията към която се подават.

Извинявам се ако не е тук мястото за мой те въпроси.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 17 сеп 2009, 21:14
Здравейте,
Имам две питания, но не знам дали е тук мястото, но все пак да си го задам. Та бременна съм, не работя и нямам осигуровки, знам че ми се полага някаква помощ за бременност, но не знам кога точно и какви документи трябва да си приготвя и къде трябва да ги подам. И вторият ми въпрос е относно социалното майчинство - отново за документите и институцията към която се подават.

Извинявам се ако не е тук мястото за мой те въпроси.

И двете помощи се отпускат от Социално подпомагане по твоя постоянен адрес. Ако доходът на член от семейството не надвишава 350 лева на база брутните доходи от предходните 12 месеца. Еднократната помощ за бременност се полага 45 дни преди термин. Взема се бележка от гинеколога и се подава декларация. След раждането на детето имаш право на месечна помощ за отглеждане на дете и детски . Пак при горните условия. Това е по ЗСПД.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: petia_sport в пт, 18 сеп 2009, 15:38
Здравейте,
Имам две питания, но не знам дали е тук мястото, но все пак да си го задам. Та бременна съм, не работя и нямам осигуровки, знам че ми се полага някаква помощ за бременност, но не знам кога точно и какви документи трябва да си приготвя и къде трябва да ги подам. И вторият ми въпрос е относно социалното майчинство - отново за документите и институцията към която се подават.

Извинявам се ако не е тук мястото за мой те въпроси.

И двете помощи се отпускат от Социално подпомагане по твоя постоянен адрес. Ако доходът на член от семейството не надвишава 350 лева на база брутните доходи от предходните 12 месеца. Еднократната помощ за бременност се полага 45 дни преди термин. Взема се бележка от гинеколога и се подава декларация. След раждането на детето имаш право на месечна помощ за отглеждане на дете и детски . Пак при горните условия. Това е по ЗСПД.

Много благодаря за изчерпателния отговор и да питам още тази помощ за отглеждане на дете колко време ще мога живот издраве да я взимам и колко са паричките на месец?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 18 сеп 2009, 15:43
petia_sport - по 100 лева не маесец до навършване на 1 година от детето.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: petia_sport в пт, 18 сеп 2009, 15:58
petia_sport - по 100 лева не маесец до навършване на 1 година от детето.

Отново благодаря за светкавичния отговор.


Титла: Връщане на работа след 2г майчинство. Въпроси
Публикувано от: Mpulle в нд, 20 сеп 2009, 17:23
Здравейте,
интересуват ме няколко неща. Сина ми скоро навършва 2г и предстои да се върна на работа. Интересува ме като майка на дете под 3г възраст мога ли да откажа да работя нощна смяна или мога ли да изискам нормално работно време, т. к. на работа сме на смени, някой които приключват в 24ч.

Другото което ме интересува е по закон работодателя длъжен ли е да ми актуализира заплатата след като се върна на работа или това е по-негово желание?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nadato85 в пн, 21 сеп 2009, 13:20
здравейте моят въпроса е ; аз работех преди да забременея и бях осигурена на 310лев., след като забременях излязох в болнични след 5 месец до края на бременността '' след като родих изкарах си майчинството 2г.,и отидох да си пусна отпуската която ми се полага и по време на отпуската аз забременях с второто си дете сега се чудя какво сте стане дали няма да ме изгонят ; ако някои знае нещо нека ми кажи


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 21 сеп 2009, 14:30
здравейте моят въпроса е ; аз работех преди да забременея и бях осигурена на 310лев., след като забременях излязох в болнични след 5 месец до края на бременността '' след като родих изкарах си майчинството 2г.,и отидох да си пусна отпуската която ми се полага и по време на отпуската аз забременях с второто си дете сега се чудя какво сте стане дали няма да ме изгонят ; ако някои знае нещо нека ми кажи

Защо да те изгонят? Имаш защита по КТ като бременна жена и майка на дете до 3 годишна възраст.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Dada_da в пн, 21 сеп 2009, 18:12
Здравейте! Научих много неща от вашите форуми, но все още не мога да си изясня някои неща относно май4инството и осигуровките.Много ще съм ви благодарна,ако ми отговорите и се извинявам , ако въпросът ми се повтаря. Аз нямам 12 мес. осиг.стаж, но фиктивно се водя наработа при едни познати.Осигурявам се на 500 лв от май месец. Терминът ми е на 17 декември. Въпросът ми е след като родя трябва ли да продължа да си внасям осигуровките до навършване на 12 мес.стаж?Извинявам се, ако въпроса ми е глупав.Много ще съм ви благодарна за отговора!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 21 сеп 2009, 20:27
Здравейте! Научих много неща от вашите форуми, но все още не мога да си изясня някои неща относно май4инството и осигуровките.Много ще съм ви благодарна,ако ми отговорите и се извинявам , ако въпросът ми се повтаря. Аз нямам 12 мес. осиг.стаж, но фиктивно се водя наработа при едни познати.Осигурявам се на 500 лв от май месец. Терминът ми е на 17 декември. Въпросът ми е след като родя трябва ли да продължа да си внасям осигуровките до навършване на 12 мес.стаж?Извинявам се, ако въпроса ми е глупав.Много ще съм ви благодарна за отговора!

Като излезеш в болничен за бременност и раждане, който се издава 45 дни преди термина ти се дължат само здравни вноски - върху 260 лева* 4.80 %, т.е. 12.48 лева на месец. И все пак ти тече осигурителен стаж и като набереш по време на болничния необходимия осиг. стаж от 12 месеца ще започнеш да получаваш обезщетение.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Dada_da в вт, 22 сеп 2009, 11:25
Много ти благодаря за бързия отговор.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Dada_da в вт, 22 сеп 2009, 13:23
Искам да питам и още нещо.Ами има ли възможност да продалжа да си внясям осигуровките и след като родя ,докато навърша 12 мес. осиг.стаж, за да  ми е по високо майчинството? И другия ми въпрос е майчинството , което е 90% от заплата ще ми се изплаща докато детето стане на 1 г ,нали? А след това минималната РЗ докато стане на 2г. Много ще съм ви благодарна за отговора.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 22 сеп 2009, 15:23
Искам да питам и още нещо.Ами има ли възможност да продалжа да си внясям осигуровките и след като родя ,докато навърша 12 мес. осиг.стаж, за да  ми е по високо майчинството? И другия ми въпрос е майчинството , което е 90% от заплата ще ми се изплаща докато детето стане на 1 г ,нали? А след това минималната РЗ докато стане на 2г. Много ще съм ви благодарна за отговора.

Можеш да не ползваш едва отпускът за бременност и раждане, който се дава 45 дни преди раждане  до самото раждане и да "работиш" за да си внасяш осигуровки за този период. Работодателят трябва да удостовери пред гинеколога ти тоиз факт / че си работила / със служебна бележка. Самият отпуск е общо 410 дни считано от 45 дни преди термина, а остатъка след това. Не е задължително да съвпадне с навършване на 1 година от детето. Изплаща се 90 % от БТВ, но не повече от средното нетно възнаграждение, което на практика означава, че ще вземаш около нетната си заплата След изтичане на този отпуск имаш право на отпуск за гледане на дете до 2 год. възраст, когато се получават 240 лева на месец.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: aemi в вт, 22 сеп 2009, 15:46
Момичета брои ли се за стаж тези двете години които съм била по майчинство? Иначе преди това имам само 6 месеца. :(  И мога ли поне сега да се осигурявам на по висок доход 7 месеца които ми остават до раждане на второто дете сама или трябва да е чрез фирма? Благодаря ви предварително на всички.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: _meri_ в вт, 22 сеп 2009, 19:19
Здравейте,
Искам да попитам следното:бременна съм и ме осигуряват фиктивно в една фирма.Като родя трябва да си плащам здравните осигуровки сама.На каква стойност са те?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: aemi в вт, 22 сеп 2009, 19:21
Мисля че са около 12 лв ако не се лъжа.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: oblak11 в ср, 23 сеп 2009, 15:24
Zdraveite na vsichki :) Imam nujda ot savet i viarvam che sam na pravilnoto miasto :) Bremenna sam ot ima niama mesec i polovina. Veche imam edno detence na 2 godinki. V momenta sam bezrabotna registrirana na trudovata borsa. Ne znam kak da procediram za da moga da si dokaram gore dolu dobro mai4instvo. Imam namerenie da si nameria rabotodatel i chrez nego da plastham osigurovkite si, no ne znam v kakav razmer biha bili te. Ili kazano po - nakratko:
140 leva ot biuroto po truda- avgust i septemvri
250 leva ot mai4instvoto- za nujnite meseci nazad
Kak bih mogla da izchislia sumata koiato da vnasiam za da vzimam mai4insto okolo 600 leva ?
Blagodaria vi predvaritelno


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: MUSIMI в ср, 23 сеп 2009, 15:31
добър ден на всички

бременна съм с второто си дете

в 4 месец съм и ако излезна в болнични до края ще повлияели това на парите ,които ще вземам 1 година.осигурявам се на 550 лв

благодаря ви предварително


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 23 сеп 2009, 16:03
Момичета брои ли се за стаж тези двете години които съм била по майчинство? Иначе преди това имам само 6 месеца. :(  И мога ли поне сега да се осигурявам на по висок доход 7 месеца които ми остават до раждане на второто дете сама или трябва да е чрез фирма? Благодаря ви предварително на всички.

Броят се, ако тогава си била осигурено лице, т.е. на трудов договор или самоосигуряващо се такова. Иначе без основание не може да се осигуряваш сега - трябва чрез някаква фирма.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 23 сеп 2009, 16:04
Здравейте,
Искам да попитам следното:бременна съм и ме осигуряват фиктивно в една фирма.Като родя трябва да си плащам здравните осигуровки сама.На каква стойност са те?

В момента 4.80 % от 260 лева - 12.48 лева на месец.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 23 сеп 2009, 16:11
Zdraveite na vsichki :) Imam nujda ot savet i viarvam che sam na pravilnoto miasto :) Bremenna sam ot ima niama mesec i polovina. Veche imam edno detence na 2 godinki. V momenta sam bezrabotna registrirana na trudovata borsa. Ne znam kak da procediram za da moga da si dokaram gore dolu dobro mai4instvo. Imam namerenie da si nameria rabotodatel i chrez nego da plastham osigurovkite si, no ne znam v kakav razmer biha bili te. Ili kazano po - nakratko:
140 leva ot biuroto po truda- avgust i septemvri
250 leva ot mai4instvoto- za nujnite meseci nazad
Kak bih mogla da izchislia sumata koiato da vnasiam za da vzimam mai4insto okolo 600 leva ?
Blagodaria vi predvaritelno

Обезщетението от БТ не влиза в бъдещи бази за изчилсяване на обезщетение от НОИ. Майчинството е 240 лева.

Аз като смятам - щом сега са минали около 1.5 месеца от началото на бременността, а след това се излиза в болничен 1.5 месеца преди термин имаш около 6 месеца да се осигуряваш. Което ще рече, че ще трябва да внасяш вноски на почти двойно от това, което искаш да получаваш - т.е. на около 1200 лева.

Ето ти какво дължиш на месец върху тази сума:

1 Основна заплата  1200.00 лева
2 Чиста сума за получаване  939.60 лева
3 Доплащане за стаж  0.00 лева
4 Брутна сума  1200.00 лева
5 Осигурителен доход   1200.00 лева
         
  Вноски от работодателя:
6 за фонд "Пенсии" 7.20 % 86.40 лева
7 за фонд "Общо заболяване и майчинство" 2.10 % 25.20 лева
8 за фонд "Безработица" 0.60 % 7.20 лева
9 за фонд "Допълнително задължитено пенсионно осигуряване" в УПФ 2.80 % 33.60 лева
10 за фонд "Допълнително задължитено пенсионно осигуряване" в ППФ 0.00 % 0.00 лева
11 за фонд "Гарантиране на възнагражденията на работниците и служителите" 0.10 % 1.20 лева
12 за фонд "Трудова злополука и професионална болест" 0.40 % 4.80 лева
13 за фонд "Здравно осигуряване" 4.80 % 57.60 лева
14 Общо осигурителни вноски от работодателя 18.00 % 216.00 лева
         
  Удръжки от служителя:
15 за фонд "Пенсии" 5.80 % 69.60 лева
16 за фонд "Общо заболяване и майчинство" 1.40 % 16.80 лева
17 за фонд "Безработица" 0.40 % 4.80 лева
18 за фонд "Допълнително задължитено пенсионно осигуряване" в УПФ 2.20 % 26.40 лева
19 за фонд "Здравно осигуряване" 3.20 % 38.40 лева
20 Данък общ доход 10.00 % 104.40 лева
21 Общо вноски от служителя   260.40 лева
         
 Общо вноски от служител и работодател (р.14 + р.21) 476.40

Ето ти и калкулатор за осигуровки, ако искаш сама да посмяташ: http://www.kik-info.com/calculators/payroll.php


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 23 сеп 2009, 16:13
добър ден на всички

бременна съм с второто си дете

в 4 месец съм и ако излезна в болнични до края ще повлияели това на парите ,които ще вземам 1 година.осигурявам се на 550 лв

благодаря ви предварително


Ако през предходните 6 месеца си осигурявана на почти еднакъв осигурителен доход /тези 550 лева /, то няма да ти се намали бъдещото обезщетение.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: MUSIMI в ср, 23 сеп 2009, 16:14
добър ден на всички

бременна съм с второто си дете

в 4 месец съм и ако излезна в болнични до края ще повлияели това на парите ,които ще вземам 1 година.осигурявам се на 550 лв

благодаря ви предварително

БЛАГОДАРЯ ВИ


Ако през предходните 6 месеца си осигурявана на почти еднакъв осигурителен доход /тези 550 лева /, то няма да ти се намали бъдещото обезщетение.Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: misterioznata в чт, 24 сеп 2009, 09:16
Здравейте! Аз съм начинаеща в това отношение и не съм наясно с много неща, затова моля ви да ми дадете някакъв съвет. Бременна съм в 6-та седмица, но завърших средното си образувание тази година и след това работих само 2 месеца и 10 дни-юли, август и 10 дни от септември, през които са ми внасяни всички осигуровки, а здравните не са ми прекъсвани въобще заради училището. Сега ще започвам нова работа, но се питам дали ще имам право на майчинство, след като имам толкова малко стаж и ме е страх да не ме уволнят като разберат, че съм бременна...Защото ще ми проличи преди да премина на постоянен договор...Моля ви, помогнете ми да разбера как стоят нещата и кога трябва да си взема болничен? И дали ще имам право на някакво майчинство, защото между другото съм и студентка-задочно. Благодаря ви предварително!  :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Aleks83 в чт, 24 сеп 2009, 13:39
Здравейте!В първите месеци съм на бременоста си.Мога да  продължа да работя  на трудов договор или да се самоосигурявам към собствена фирма.При една и съща сума на осигуряване,ще имам ли разлика в сумата ,която ще получавам за раждане и майчинство за 410 -те дни ?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 24 сеп 2009, 14:10
Здравейте! Аз съм начинаеща в това отношение и не съм наясно с много неща, затова моля ви да ми дадете някакъв съвет. Бременна съм в 6-та седмица, но завърших средното си образувание тази година и след това работих само 2 месеца и 10 дни-юли, август и 10 дни от септември, през които са ми внасяни всички осигуровки, а здравните не са ми прекъсвани въобще заради училището. Сега ще започвам нова работа, но се питам дали ще имам право на майчинство, след като имам толкова малко стаж и ме е страх да не ме уволнят като разберат, че съм бременна...Защото ще ми проличи преди да премина на постоянен договор...Моля ви, помогнете ми да разбера как стоят нещата и кога трябва да си взема болничен? И дали ще имам право на някакво майчинство, защото между другото съм и студентка-задочно. Благодаря ви предварително!  :hug:

Трябва да имаш поне 12 месеца осигурителен стаж, за да получаваш обезщетение от НОИ. Ако договорът не е постоянен, а срочен или на изпитателен срок не се ползваш от защита по КТ, т.е. при първия вид с изтичане на срока му договорът се прекратява, ако не бъде продължен, а при изпитателния работодателят може да те освободи по всяко време на срока му. Като задочна студентка нямаш право на помощие за майки-студентки, те са редовните студентки.

Ето повече подробности: http://docs.google.com/View?id=dcj85925_165hqhsmbgz


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 24 сеп 2009, 14:13
Здравейте!В първите месеци съм на бременоста си.Мога да  продължа да работя  на трудов договор или да се самоосигурявам към собствена фирма.При една и съща сума на осигуряване,ще имам ли разлика в сумата ,която ще получавам за раждане и майчинство за 410 -те дни ?

Аз не виждам причина щом си на трудов договор да се самоосигуряваш, още повече, без основание. Ето каксе изчисляват обезщетенията за бременност и раждане: http://docs.google.com/View?id=dcj85925_164v67kndc7Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: emiliq_88 в пт, 25 сеп 2009, 17:13
Здравейте!Много хубава тема,но за съжаление сега я виждам.
Имам един въпрос.В момента съм по майчинство за отглеждане на дете до 2 годишна възраст.Съкратиха ме от работа когато детето беше на година и 5 месеца.Назначих се в друга фирма с 13 дни пропуск между съкращението и новото назначение.Сега ми казаха,че трябва да търся нова фирма.Трябва ли да вземам бележки за доход от трите фирми когато дойде времето за подаване на декларация за детски?И още един въпрос. Мога ли да се самоосигуря ако имам пропуск ,за да не си изгубя майчинството или трябва да съм на трудов договор?За тези 13 дни са ми спрели от НОИ 90лв и ако са ме съкратили сега в началото но септември няма да взема нищо за този месец та затова питам вас дали имам някакъв шанс или не,че от фирмата ми казват ,че не могат да ми кажат дали са ме съкратили?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в пт, 25 сеп 2009, 19:54
Здравейте!Много хубава тема,но за съжаление сега я виждам.
Имам един въпрос.В момента съм по майчинство за отглеждане на дете до 2 годишна възраст.Съкратиха ме от работа когато детето беше на година и 5 месеца.Назначих се в друга фирма с 13 дни пропуск между съкращението и новото назначение.Сега ми казаха,че трябва да търся нова фирма.Трябва ли да вземам бележки за доход от трите фирми когато дойде времето за подаване на декларация за детски?И още един въпрос. Мога ли да се самоосигуря ако имам пропуск ,за да не си изгубя майчинството или трябва да съм на трудов договор?За тези 13 дни са ми спрели от НОИ 90лв и ако са ме съкратили сега в началото но септември няма да взема нищо за този месец та затова питам вас дали имам някакъв шанс или не,че от фирмата ми казват ,че не могат да ми кажат дали са ме съкратили?


Трябва да си набавите бележди от всички фирми за последните 12 месеца. Не можете да се самоосигурявате без да извършвате реално дейност.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Raya17 в сб, 26 сеп 2009, 16:59
Здравейте! Надявам се някой да може да отговори на следните ми  въпроси:

1. Ако доброволно напусна работа след 1-вата година майчинство, имам ли право да ползвам 2-ра година майчинство от социалното подпомагане?

2. Какви документи се представят пред НОИ за отглеждане на дете до 2 години?

Благодаря предварително!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: _Vic_ в сб, 26 сеп 2009, 17:43
Здравейте мамчета , много много много ще съм Ви благодарна ако някой даде съвет по моя казус.
Аз съм на срочен трудов д-р,който изтича на 30.10.2009г. (31.10 е събота;  01.11 е неделя),а 45 дневния болничен преди раждане трябва да се издаде на 06.11.2009г.

От кога точно(31 или 2)  трябва да започна работа на друго място,за да ползвам година или две майчинство(в зависимост дали ще се осигурявам за 2рата год) и  на новия работодател ли предавам този 45 дневен болничен преди раждане(след като съм назначена вече)? Болничният който съм ползвала до сега до 30.10 ли трябва да бъде (за да отиде при стария работодател) или до 5.11 (тогава при кого - новия или стария работодател трябва да бъде занесен)?

 :hug: :hug: :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ili4ka в нд, 27 сеп 2009, 10:11
Здравейте! Искам да попитам как и къде мога да проверя колко месечно ми е майчинството, изчислено от НОИ? Сега още ми превеждат по болничните, но не мога да разбера каква точно е сумата и дали редовно ми правят преводи.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в нд, 27 сеп 2009, 19:08
Здравейте! Искам да попитам как и къде мога да проверя колко месечно ми е майчинството, изчислено от НОИ? Сега още ми превеждат по болничните, но не мога да разбера каква точно е сумата и дали редовно ми правят преводи.


Трябва да си извадите ПИК-код лично от НОИ и ще можете да си проверявате изчислениета и датите на преводите.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ili4ka в нд, 27 сеп 2009, 20:50
Здравейте! Искам да попитам как и къде мога да проверя колко месечно ми е майчинството, изчислено от НОИ? Сега още ми превеждат по болничните, но не мога да разбера каква точно е сумата и дали редовно ми правят преводи.


Трябва да си извадите ПИК-код лично от НОИ и ще можете да си проверявате изчислениета и датите на преводите.

Благодаря за отговора   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 28 сеп 2009, 17:19
Здравейте! Надявам се някой да може да отговори на следните ми  въпроси:

1. Ако доброволно напусна работа след 1-вата година майчинство, имам ли право да ползвам 2-ра година майчинство от социалното подпомагане?

2. Какви документи се представят пред НОИ за отглеждане на дете до 2 години?

Благодаря предварително!

Не, нямаш право - задължитено трябва да си осигурено лице. От ДСп се получават помощи до навършване на 1 год. от детето и то по 100 лева.

Иначе се подава Приложение3 + акта за раждане на детето. Има го в сайта ан НОИ.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: oblak11 в вт, 29 сеп 2009, 11:05
Искам да благодаря искренно на  LADY BRINNE за изчерпателния отговор който  ми даде преди време. Постепенно се ориентирах в ситуациата и сега искам съвет за това как да постъпя: Има ли смисъл да се осигурявам на заплата около 700 лева и да плащам осигуровки около 300 лева за да мога да получавам около 300 лева майчинство. Вярно ли е че и на 250 лева да се осигурявам майчинството ще е 240 лева, защото не можело да е по- малко от това? За да припомниа моя случай ще цитирам старото си писмо:
"Zdraveite na vsichki Smile Imam nujda ot savet i viarvam che sam na pravilnoto miasto Smile Bremenna sam ot ima niama mesec i polovina. Veche imam edno detence na 2 godinki. V momenta sam bezrabotna registrirana na trudovata borsa. Ne znam kak da procediram za da moga da si dokaram gore dolu dobro mai4instvo. Imam namerenie da si nameria rabotodatel i chrez nego da plastham osigurovkite si, no ne znam v kakav razmer biha bili te. Ili kazano po - nakratko:
140 leva ot biuroto po truda- avgust i septemvri
250 leva ot mai4instvoto- za nujnite meseci nazad
Kak bih mogla da izchislia sumata koiato da vnasiam za da vzimam mai4insto okolo 600 leva ?
Blagodaria vi predvaritelno"


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 29 сеп 2009, 14:04
Искам да благодаря искренно на  LADY BRINNE за изчерпателния отговор който  ми даде преди време. Постепенно се ориентирах в ситуациата и сега искам съвет за това как да постъпя: Има ли смисъл да се осигурявам на заплата около 700 лева и да плащам осигуровки около 300 лева за да мога да получавам около 300 лева майчинство. Вярно ли е че и на 250 лева да се осигурявам майчинството ще е 240 лева, защото не можело да е по- малко от това? За да припомниа моя случай ще цитирам старото си писмо:
"Zdraveite na vsichki Smile Imam nujda ot savet i viarvam che sam na pravilnoto miasto Smile Bremenna sam ot ima niama mesec i polovina. Veche imam edno detence na 2 godinki. V momenta sam bezrabotna registrirana na trudovata borsa. Ne znam kak da procediram za da moga da si dokaram gore dolu dobro mai4instvo. Imam namerenie da si nameria rabotodatel i chrez nego da plastham osigurovkite si, no ne znam v kakav razmer biha bili te. Ili kazano po - nakratko:
140 leva ot biuroto po truda- avgust i septemvri
250 leva ot mai4instvoto- za nujnite meseci nazad
Kak bih mogla da izchislia sumata koiato da vnasiam za da vzimam mai4insto okolo 600 leva ?
Blagodaria vi predvaritelno"

Да, 240 лева ще вземаш при всички случаи, ако имаш поне 12 месеца стаж изобщо през живота си и към момента на излизане в болничен си осигурено лице. Това означава, че може и 5 дена да се водиш на работа преди излизане в болниче, не е нужно да са месеци преди това.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: oblak11 в вт, 29 сеп 2009, 14:58
Тоест, ак се осигурявам на 300 лева, плащам на работодателя си около 50 лева за осигуровки и сам ползвала почти всичките 6 месеца болнични по време на бременността, отново ще взимам 240 лева маичинство за парвата година, толкова и за втората, а същевременно ще получавам болничните си за през бременността от НОИ?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 29 сеп 2009, 15:06
Тоест, ак се осигурявам на 300 лева, плащам на работодателя си около 50 лева за осигуровки и сам ползвала почти всичките 6 месеца болнични по време на бременността, отново ще взимам 240 лева маичинство за парвата година, толкова и за втората, а същевременно ще получавам болничните си за през бременността от НОИ?

Точно така.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: oblak11 в вт, 29 сеп 2009, 15:09
Благодаря много, ама много  :35:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: rubiq в чт, 01 окт 2009, 00:23
Здравейте!
Бих искала да попитам след като ми изтекоха и трите болнични(45 дни преди раждането,40 дни след,и после още 60 дни),какво следва?Последният ми болничен свършва на 25.09.2009г. и вече ми е изплатен,но има още 4 дни от септември,които остават неизплатени.Те ще бъдат ли добавени към октомври и кога да чакам следващ превод,за октомври имам впредвид?  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vedi85 в чт, 01 окт 2009, 12:40
Здравейте.Аз съм почти в осмия месец,но като излезна в болнични за майчинство няма да имам трудов стаж от 12 месеца-това означава ли, че болничните докато се роди мъничето няма да ми ги изплатят?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 01 окт 2009, 13:59
Здравейте!
Бих искала да попитам след като ми изтекоха и трите болнични(45 дни преди раждането,40 дни след,и после още 60 дни),какво следва?Последният ми болничен свършва на 25.09.2009г. и вече ми е изплатен,но има още 4 дни от септември,които остават неизплатени.Те ще бъдат ли добавени към октомври и кога да чакам следващ превод,за октомври имам впредвид?  :bouquet:

Трябва да подадеш Приложение 2 : http://www.noi.bg/content/laws/07/Pril.2.doc + акта за раждане на детето / копие /. Тази декларация се носи в НОИ от работодателя след изплащане на заплатите за м. 09.2009 / в2-дневен срок / и след това НОИ правят плащане в срок от 15 работни дни.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 01 окт 2009, 14:00
Здравейте.Аз съм почти в осмия месец,но като излезна в болнични за майчинство няма да имам трудов стаж от 12 месеца-това означава ли, че болничните докато се роди мъничето няма да ми ги изплатят?

Означава, че няма да получаваш обезщетение, докато не набереш 12 месеца стаж. Но този изискуем стаж е изобщо през живота ти.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: rubiq в чт, 01 окт 2009, 14:37
Здравейте!
Бих искала да попитам след като ми изтекоха и трите болнични(45 дни преди раждането,40 дни след,и после още 60 дни),какво следва?Последният ми болничен свършва на 25.09.2009г. и вече ми е изплатен,но има още 4 дни от септември,които остават неизплатени.Те ще бъдат ли добавени към октомври и кога да чакам следващ превод,за октомври имам впредвид?  :bouquet:

Трябва да подадеш Приложение 2 : http://www.noi.bg/content/laws/07/Pril.2.doc + акта за раждане на детето / копие /. Тази декларация се носи в НОИ от работодателя след изплащане на заплатите за м. 09.2009 / в2-дневен срок / и след това НОИ правят плащане в срок от 15 работни дни.

Мисля,че счетоводителката ми ги е подала.Къде мога да проверя все пак?Имам пик от НОИ.  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 01 окт 2009, 14:43
Здравейте!
Бих искала да попитам след като ми изтекоха и трите болнични(45 дни преди раждането,40 дни след,и после още 60 дни),какво следва?Последният ми болничен свършва на 25.09.2009г. и вече ми е изплатен,но има още 4 дни от септември,които остават неизплатени.Те ще бъдат ли добавени към октомври и кога да чакам следващ превод,за октомври имам впредвид?  :bouquet:

Трябва да подадеш Приложение 2 : http://www.noi.bg/content/laws/07/Pril.2.doc + акта за раждане на детето / копие /. Тази декларация се носи в НОИ от работодателя след изплащане на заплатите за м. 09.2009 / в2-дневен срок / и след това НОИ правят плащане в срок от 15 работни дни.

Мисля,че счетоводителката ми ги е подала.Къде мога да проверя все пак?Имам пик от НОИ.  :bouquet:

В сайта на НОИ в Справки по ЕГН - за преводи. А за подадени документи : https://benefits.nssi.bg/detailedegn/ReportBolnForEGN1.asp


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ili4ka в чт, 01 окт 2009, 17:34
На мен последния болничен ми е до 23.10.09г. включтелно. Каква дата да пиша в Приложение 2?

Благодаря предварително  :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: кати31 в пт, 02 окт 2009, 10:17
Момичета искам да ви попитам нещо.Преди време работех на трудов договор 6 месеца след това излязох по майчинство 2 години.Сега пак съм бременна в 7 месец и работя от 1 месец.Въпроса ми е следния сега като изляза болничен ще имам ли право на майчинство като имам само 7,8 месеца трудов стаж както и тези две години по майчинство които не знам дали въобще се броят за стаж.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: addicted™ в пт, 02 окт 2009, 11:11
момичета, знае ли някой сега като ми изтече 1 г за гледане на датето ми и от 20.09.2009 вече съм на мин. заплата... та въпросът ми е - Имам ли право на някакви помощи? Чух за 25,00 лв ... малко са, ама ако ми се полагат, ще си ги взимам - все ще са в помощ  :ooooh:
какъм трябва да е доходът на семейството ни, предполагам с включена моята минимална? къде и какви документи трябва да подам?
благодаря ви   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 02 окт 2009, 15:27
На мен последния болничен ми е до 23.10.09г. включтелно. Каква дата да пиша в Приложение 2?

Благодаря предварително  :hug:

От 24.10.2009 г.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 02 окт 2009, 15:30
Момичета искам да ви попитам нещо.Преди време работех на трудов договор 6 месеца след това излязох по майчинство 2 години.Сега пак съм бременна в 7 месец и работя от 1 месец.Въпроса ми е следния сега като изляза болничен ще имам ли право на майчинство като имам само 7,8 месеца трудов стаж както и тези две години по майчинство които не знам дали въобще се броят за стаж.

Ако си била на трудов договор по време на майчинството се брои и то. Тогава ще имаш право на обезщетение.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Aleks83 в пн, 05 окт 2009, 10:01
Здравейте!Бях студентка и нямам 12 м.ОС и след раждането ми 4 месеца ще започна да получавам обезщетението.В момента работя и съм осигурявана на 600 лв. ,но това е до раждането ми.Интерисувам се след излизането ми в болничните дали за тези 4 месеца  ще смятат и ще бъдат прибавени сумата от мин.работна заплата за страната или ще получавам 90% - майчинство само от предните 8 месеца?Дано правилно зададох въпроса си  :oops:  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: petia_sport в пн, 05 окт 2009, 16:19
Здравейте
бих искала да попитам нещо, но първо ще разкажа как стоят нещата:
Бременна съм, наближавам 45 дни преди термина, нямам осигуровки, студентка съм, нямам брак с мъжа ми (живеем в едно домакинство, но адресите са ни различни)

И иска да попитам какви точно помощи ми се полагат сега и дай боже след раждането, аз знам за някои и ще ги изброя:
-Еднократна помощ при бременност-150лв.
-Отпуск на бащата след изписване на майката и бебето от болницата - 15 календарни дни според сумата на която се осигурява
-Еднократна помощ за раждане на живо дете(първо)-250лв.
-Еднократна помощ за редовна студентка - 2 880лв.
-Детски надбавки всеки месец по 35лв.
-Социално майчинство за 12м. по 100лв./месец.

Чувала съм също,че има някакви помощи за самотни майки(ако въобще ще мога да мина за такава) и още, че се полагат и помощи за отопление през зимния сезон, ако може да ми кажете дали е така или не и колко паричките и къде се подават документите? Също ако ми се полага още нещо, а аз не знам за него ще ви бъда благодарна да ми кажете, защото в тази държава ако не си търсиш сам правата никой няма да ти каже какво ти се полага, а знам че тук има отзивчиви и мили хора, които помагат на такива като мен и предварително ви благодаря.

Имам и още един въпрос, понеже мъжа ми е осигурен и има възможност фиктивно да излезе по бащинство, та въпроса е дали така няма да можем да вземем повече ако той излезе по бащинство (МАЙ може чак от шестия месец) до кога (до една или 2 годинки на детето) и дали въобще можем да се възползваме от тази опция след като нямаме брак, но живеем в едно домакинство и детето ще бъде припознато.

Много питах много нещо, ще се радвам ако ми отговорите на многото въпросчета и предварително Ви благодаря


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 05 окт 2009, 16:46
Здравейте!Бях студентка и нямам 12 м.ОС и след раждането ми 4 месеца ще започна да получавам обезщетението.В момента работя и съм осигурявана на 600 лв. ,но това е до раждането ми.Интерисувам се след излизането ми в болничните дали за тези 4 месеца  ще смятат и ще бъдат прибавени сумата от мин.работна заплата за страната или ще получавам 90% - майчинство само от предните 8 месеца?Дано правилно зададох въпроса си  :oops:  :bouquet:

Взема се периодът преди излизане в болничен, но при всички случа за месеци без осигуряване се взема МРЗ.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 05 окт 2009, 16:52
Ползвам въпроса ти, за да не пропусна нещо:

И иска да попитам какви точно помощи ми се полагат сега и дай боже след раждането, аз знам за някои и ще ги изброя:
-Еднократна помощ при бременност-150лв.
-Отпуск на бащата след изписване на майката и бебето от болницата - 15 календарни дни според сумата на която се осигурява
-Еднократна помощ за раждане на живо дете(първо)-250лв.
-Еднократна помощ за редовна студентка - 2 880лв.
-Детски надбавки всеки месец по 35лв.
-Социално майчинство за 12м. по 100лв./месец.

Гореизброените ти се полагат  :peace:

Чувала съм също,че има някакви помощи за самотни майки(ако въобще ще мога да мина за такава) и още, че се полагат и помощи за отопление през зимния сезон, ако може да ми кажете дали е така или не и колко паричките и къде се подават документите? Също ако ми се полага още нещо, а аз не знам за него ще ви бъда благодарна да ми кажете, защото в тази държава ако не си търсиш сам правата никой няма да ти каже какво ти се полага, а знам че тук има отзивчиви и мили хора, които помагат на такива като мен и предварително ви благодаря. - Попитай в Дирекция Социално подпомагане - ще ти обяснят, иначе там се подават и декларациите за горните помощи.

Имам и още един въпрос, понеже мъжа ми е осигурен и има възможност фиктивно да излезе по бащинство, та въпроса е дали така няма да можем да вземем повече ако той излезе по бащинство (МАЙ може чак от шестия месец) до кога (до една или 2 годинки на детето) и дали въобще можем да се възползваме от тази опция след като нямаме брак, но живеем в едно домакинство и детето ще бъде припознато. - Не може, защото ти не си осигурено лице и нямаш право на върпосния отпуск, за да го прехвърляш.Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: petia_sport в пн, 05 окт 2009, 17:27
Lady Brinne - Много благодаря за бързия и компетентен отговор.   :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:
Хубава вечер


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Aleks83 в пн, 05 окт 2009, 18:10
Здравейте!Бях студентка и нямам 12 м.ОС и след раждането ми 4 месеца ще започна да получавам обезщетението.В момента работя и съм осигурявана на 600 лв. ,но това е до раждането ми.Интерисувам се след излизането ми в болничните дали за тези 4 месеца  ще смятат и ще бъдат прибавени сумата от мин.работна заплата за страната или ще получавам 90% - майчинство само от предните 8 месеца?Дано правилно зададох въпроса си  :oops:  :bouquet:

Взема се периодът преди излизане в болничен, но при всички случа за месеци без осигуряване се взема МРЗ.
Благодаря... накратко казано през тези 4 месеца ще бъде прибавена сумата от4х 260 лв към базата за изчисление?
Извинете за повторението  :oops:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Лили_Х в вт, 06 окт 2009, 13:03
Момичета помагайте спешно  :pray:

Искам до 1-2 дни да прехвърля майчинството на майка ми. Тя работи, работодателите на двете страни са съгласни, документите ще ги уточня още днес. НО въпросът ми е след като аз си прекъсна отпуска за отглеждане на дете до 2 г, мога ли от същия ден да изляза в платен отпуск или трябва да работя 7 дни или да не се занимавам с това и да си пусна молба за неплатен newsm78 и мога ли в това време да работя на друго място по тр.д-р

май от бързане обърках темата, но /да не се изтривам/ съвети приемам всякакви


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Tikvichka в вт, 06 окт 2009, 13:47
И аз имам въпрос, който вече е обсъждан, но днес ме треснаха направо със следната информация:
Отидох да подам молба за детски ясли, защото се чака на опашка и евентуално да се класираме за догодина май месец, когато малката стане на 2г. Обаче се оказа, че може да я вземат и по-рано, като директорката ме предупреди, че ще ми спрат майчинството. А аз май четох за 50% newsm78, но тя си ме убеждаваше, че щели изцяло да го спрат (не мисля все още да се връщам на работа, преди да ми изтекат двете години). Кое е вярно?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 06 окт 2009, 14:08
Здравейте!Бях студентка и нямам 12 м.ОС и след раждането ми 4 месеца ще започна да получавам обезщетението.В момента работя и съм осигурявана на 600 лв. ,но това е до раждането ми.Интерисувам се след излизането ми в болничните дали за тези 4 месеца  ще смятат и ще бъдат прибавени сумата от мин.работна заплата за страната или ще получавам 90% - майчинство само от предните 8 месеца?Дано правилно зададох въпроса си  :oops:  :bouquet:

Взема се периодът преди излизане в болничен, но при всички случа за месеци без осигуряване се взема МРЗ.
Благодаря... накратко казано през тези 4 месеца ще бъде прибавена сумата от4х 260 лв към базата за изчисление?
Извинете за повторението  :oops:

МРЗ е 240 лева. Влиза в БТВ и НТВ като абсолютна сума.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 06 окт 2009, 14:09
Момичета помагайте спешно  :pray:

Искам до 1-2 дни да прехвърля майчинството на майка ми. Тя работи, работодателите на двете страни са съгласни, документите ще ги уточня още днес. НО въпросът ми е след като аз си прекъсна отпуска за отглеждане на дете до 2 г, мога ли от същия ден да изляза в платен отпуск или трябва да работя 7 дни или да не се занимавам с това и да си пусна молба за неплатен newsm78 и мога ли в това време да работя на друго място по тр.д-р

май от бързане обърках темата, но /да не се изтривам/ съвети приемам всякакви

Отговорих ти в другата тема  :peace:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 06 окт 2009, 14:10
И аз имам въпрос, който вече е обсъждан, но днес ме треснаха направо със следната информация:
Отидох да подам молба за детски ясли, защото се чака на опашка и евентуално да се класираме за догодина май месец, когато малката стане на 2г. Обаче се оказа, че може да я вземат и по-рано, като директорката ме предупреди, че ще ми спрат майчинството. А аз май четох за 50% newsm78, но тя си ме убеждаваше, че щели изцяло да го спрат (не мисля все още да се връщам на работа, преди да ми изтекат двете години). Кое е вярно?

Ако детето започне да посещава завдението - тогава, но до 2 години на детето имаш право на 1/2 от обезщетението при всички случаи, ако си осигурено лице.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: baksisa в вт, 06 окт 2009, 14:19
Здравейте!Имам нужда от помощ!

На 25.10.2009г. синът ми навършва 2г.
Аз работя като начален учител.
На 25.09.2009г. подадох молба до директорката ,в която я уведомих,че желая да ползвам платения си отпуск.(при нас е по-голям,имам 96дни,с уговорката,че няма да отработвам 1 месец ,за да ми актуализират заплатата,а ще получавам старата заплата,с което съм съгласна)Но днес директорката ми се обади и каза,че ми отказва отпуск,защото трябвало да отработя поне 1 работен ден,за да ми изплащат отпуск,а(в нашата професия се получава така,че трябва през този един ден да се прекрати договора на заместничката ми,на другия ден да се обяви местото на борсата,да се обяви конкурс,през което време класът е без учител и инспекторатът не допуска такава ситуация-това са аргументите за отказ)

Питането ми е:Може ли да ползвам отпуската си без да отработвам този един ден(естествено на старото заплащане)и по кой член,ако има такъв вариант?

Благодаря предварително!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vesi844 в вт, 06 окт 2009, 15:11
Здравейте момичета има спешна нужда от помоща Ви!Бременна съм за 2-ри път,но първият беше в Италия и не съм наясно с БГ.законите.
Та...от 01/10/2007 работя в една фирма със осигуровка(минимална-260,на 8 часа) и на постоянен договор,паралелно с тази ми работа започнах друга от 18/02/2009 с осигуровка на 8 часа-за 310.по стечение на обстоятелствата същата фирма има двама собственици-едните ме освободиха от работа и веднага ме преназначиха към другата фирма отново на 8-часа,но ме осигуряват на 360.Извинвте за дългият разказ-Въпросът ми е какво майчинство мога да взимам и не е ли незаконно да ме осигуряват и от двете места на 8-часа.На скоро бях болна и ми отказаха болничен,за това съм се притеснила много!Благодаря предварително за отговорите!В голяма каша съм се оплела май!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: hristincheto в ср, 07 окт 2009, 22:39
Измененията в КТ и КСО, влизащи в сила от 01.01.2009 г.

1. Продължителността на отпуска за бременност и раждане - от 315 става на 410 дни, от които 45 дни преди термина на раждане;
Чл. 163. От КТ Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

Правото на получаване от осигурените лица на обезщетение по времето на този отпуск - необходими са не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство и към момента на излизане в болничен да е осигурена т.е да работи.
Чл. 48а. От КСО Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Изискването за дванадесет месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство преди раждането не означава, че това е непрекъснат стаж и трябва да е непосредствено преди началото на отпуска. Тези дванадесет месеца могат да са придобити когато и да е.

Когато нямате необходимия осигурителен стаж от тези 12 месеца, но работите няма да имате право на обезщетение, но имате право на неплатен отпуск поради бременност и раждане, който се зачита за осигурителен стаж и  и от датата, на която придобитият преди отпуска и по време на отпуска осигурителен стаж стане 12 месеца, ще започне изплащане на обезщетението до края на ползване на отпуска.  Така докато навършите необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетението  и сте в неплатен отпуск поради бременност и раждане можете да получавате  помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца - еднократна помощ за бременност и месечна помощ за отглеждане на дете, ако отговаряте на определени критерии и брутният доход на член от семейство е по- малък или равен на 350 лв. за 2009 г.(ако имате 1 дете това означава, че брутният доход на двамата родители общо трябва да е по-малък или равен от 1050лв. , ако имате 2 деца съответно 1400лв. и т.н.)/
При достигане на необходимия осигурителен стаж след това в базата за изчисление на обезщетението за бременност и раждане за периода, в който сте били в неплатен отпуск поради бременност и раждане за осигурителен доход за този период, се приема минималната работна заплата за страната.

2.   Начин на изчисляване на размера на дневното обезщетение 
Чл. 49. От КСО Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.
(2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1.  не е било осигурено за общо заболяване и майчинство
2. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
3. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
5. е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.
(3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
(4) Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения.
(5) Начинът на изчисляване на обезщетението се урежда с акт на Министерския съвет.

Дневното обезщетение се изчислява от среднодневния осигурителен доход за 12-те месеца, предхождащи месеца, в който започва отпускът. То е 90 % от този среднодневен доход, но не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение и да е по - малко от МРЗ.

Какво означава „заварено положение”
§ 3в. От КТ  (1) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни не е изтекъл към 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 за остатъка до 410 календарни дни.
(2) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни е изтекъл преди 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 в размер на разликата между 410 календарни дни и сбора на ползвания отпуск поради бременност и раждане и ползвания или полагащия се отпуск за отглеждане на дете за времето до 1 януари 2009 г.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 отпускът се разрешава въз основа на писмено заявление на работничката или служителката до предприятието.
(4) През време на отпуска по ал. 1 и 2 на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение по чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване.
(5) От деня на разрешаването на отпуска по ал. 2 отпускът на работничката или служителката по чл. 164 се прекратява.

-   майките, на който към 01.01.2009 г. не са изтекли 315 дни отпуск за бременност и раждане, този отпуск ще се удължи до 410 дни без да се преизчислява обезщетението на база осигурителния доход 12 месеца назад, след изтичане на 315 дни се подава нова молба декларация за продължаване на отпуска. Тези майки подават заявление до работодателя и Приложение 2 след като им изтекат 315 дни отпуск за бременност и раждане, за остатъка до 410 дни.
-    майките, на който са изтекли тези 315 дни, но не са изтекли 410 дни, могат да ползват остатъка до 410 дни пак без да се преизчислява обезщетението.
Тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и ползват отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или пък са се върнали на работа, могат отново да излязат в отпуск за бременност и раждане, за да го ползват до 410-ия ден от датата на издаване на първия болничен лист.

Какво трябва да се направи, ако сте в заварено положение и искате за да ползвате отново отпуск за бременност и раждане
-   ако към 1 януари 2009 г. майката ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст или такъв отпуск не се ползва и майката работи  през този период майката може да подаде заявление до работодателя за ползване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни от датата, посочена в заявлението. От тази дата тя прекратява ползването на отпуска за отглеждане на дете или прекратява получаваното от нея обезщетение по чл. 54 от КСО, когато работи и започва да получава пак обезщетение за бременност и раждане.
За НОИ - Подава се Приложение 12 - декларацията за промяна на обстоятелствата от лицето, получаващо обезщетение, в срок 3 работни дни от промяната, а от работодателя (осигурителя) - в срок от 7 дни от получаването й. И съответно Приложение 2 за изплащане на обезщетение за бременност и раждане.
     
        За тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и искат да ползват отпуск за бременност и раждане до 410 дни, но:
•   са прехвърлили отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг;
•   отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството".
Ако майката продължи да ползва остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане, и в двата случая следва да се прекрати отглеждането на детето от друго лице. Това отглеждане може да продължи отново, а и от същото лице, но след 410-ия ден. Лицето, на което е прехвърлен отпуска, трябва да подаде декларацията за промяна на обстоятелствата, за да се прекрати получаваното от него обезщетение, а при отглеждане по програмата да бъде уведомена АСП, за да прекрати договора на наетото лице. Също така, ако майката сама ползва отпуска за отглеждане и получава обезщетението за този отпуск или се е върнала на работа и получава 50% от това обезщетение, подаването на документите за получаване на обезщетението за бременност и раждане трябва да се предхожда от декларация за промяна на обстоятелствата по отношение на другото получавано обезщетение.
Майка, която ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 години, работи и е заварена в право на обезщетение чл.54 от КСО, прехвърлила е отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг или отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството" може да прави промените по собствено желание. Така че, ако не подаде заявление за разрешаване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 дни до работодателя, тя ще продължи да се възползва от отпускът за гледане на дете до 2 години.
     
      4. Как ще бъде определяно обезщетението за бременност и раждане след 01.01.2009 г., ако майката излезе в нов отпуск за бременност и раждане преди навършване на 2-годишна възраст на предходното дете.
      (49. (2) При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.)

Това обаче не се прилага, когато майката се е върнала на работа и получава 50 % от обезщетението за отглеждане на малко дете, тъй като отпуск за отглеждането му е прекратен и не се ползва.

Тогава базата за изчисление на обезщетението за второто дете ще бъде
1)   за месеците, в които майката е работила се взима осигурителния доход
2)   за месеците, в които майката е била в отпуск за бременност и раждане – се взима доходът от който е изчислено  обезщетението за бременност и раждане
3)   за месеците, в които майката е била в отпуск за отглеждане на малко дете се взима МРЗ


Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 10 част (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=362466.0)


Здравейте! много съм щастлива , че съм бременна , но никак не са ми ясни тези промени и условия за майчинството  :(  значи моята ситуация е следната : бременна съм във началото на втория месец, имам трудов стаж 4 месеца, в момента не работя никъде,но съм си здравно осигурена, внасям си ги аз, какво майчинство ще взема, минималното ли? а колко е то като сума?и колко като продължителност ще го взимам-година или две?  и какво трябва да направя за целта, кога какви документи трябва да подам, трябва ли да се регистрирам в бюрото по труда или да питам социалните, не знам, много ми е объркано........  :ooooh:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 07 окт 2009, 23:07
hristincheto , щом не работиш няма да вземаш минималното майчинство, а ако нямаш 12 месеца осигурителен стаж и да работиш - отново няма да получаваш обезщетение, докато не набереш тези 12 месеца.

Ако доходът на член от семейството ти не надвишава 350 лева, то може да вземаш социални помощи по ЗСПД от Социално подпомагане по постоянен адрес.

И защо си направила този голям цитат по - горе?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: hristincheto в чт, 08 окт 2009, 14:56
искаш да кажеш, че не ми се полага НИКАКВО майчинство така ли?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: addicted™ в пт, 09 окт 2009, 11:57
вече съм на 240,00 лв. и при нас ли важи това с 350-те лв. ако имаме под 350 на член /вкл. тези 240,00+заплатата на мъжа ми/ ни се полага помощ? и колко е тя, знае ли се?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mimkata_ в пт, 09 окт 2009, 16:23
Здравейте,
На 10 октомври детето ми става на 2 г. и ми изтича платеното майчинство. Поисках да ми пуснат веднага след това платения отпуск, който имам натрупан до момента от началото на работата ми, който е 57 раб. дни и след това евентуално неплатен за гледане на дете. от фирмата ми предложиха да ми пуснат 20 раб. дни, които ми се полагат да тази година, а след това за всеки месец да използвам по 2 седмици платен и 2 седмици неплатен докато ми се изчерпи платения отпуск. Това се прави с цел да намали товара на фирмата.
Въпросът ми е имат ли право да ми откажат категорично използването на целия ми полагаем отпуск и да ме пренудят да излизам в неплатен. и ако приема това предложение може ли да бъде в мой ущърб ако изляза евентуално в болничен или в майчинство по време на тези месеци.
Благодаря за отговора.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в сб, 10 окт 2009, 19:48
искаш да кажеш, че не ми се полага НИКАКВО майчинство така ли?

Това казах, да. Има условия, за да получаваш майчинство - трябва да си осигурено лице и да имаш поне 12 месеца осигурителен стаж.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в сб, 10 окт 2009, 19:49
вече съм на 240,00 лв. и при нас ли важи това с 350-те лв. ако имаме под 350 на член /вкл. тези 240,00+заплатата на мъжа ми/ ни се полага помощ? и колко е тя, знае ли се?

Полага се месечна помощ за деца - по 35 лева на дете.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в сб, 10 окт 2009, 19:52
Здравейте,
На 10 октомври детето ми става на 2 г. и ми изтича платеното майчинство. Поисках да ми пуснат веднага след това платения отпуск, който имам натрупан до момента от началото на работата ми, който е 57 раб. дни и след това евентуално неплатен за гледане на дете. от фирмата ми предложиха да ми пуснат 20 раб. дни, които ми се полагат да тази година, а след това за всеки месец да използвам по 2 седмици платен и 2 седмици неплатен докато ми се изчерпи платения отпуск. Това се прави с цел да намали товара на фирмата.
Въпросът ми е имат ли право да ми откажат категорично използването на целия ми полагаем отпуск и да ме пренудят да излизам в неплатен. и ако приема това предложение може ли да бъде в мой ущърб ако изляза евентуално в болничен или в майчинство по време на тези месеци.
Благодаря за отговора.


За минали години, вкл. за 2008 година не могат да ти откажат ползването на платения отпуск. За времето в неплатен осиг. доход е МРЗ и пропорционално на нея, според отработените дни, което ще рече, е при излизане в болничен ще имаш за 2 седмици МРЗ за база. Не могат да те накарат на сила да ползваш неплатен отпуск.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството
Публикувано от: rohova в нд, 11 окт 2009, 18:05
искам да попитам относно майчинството ,имам само 3 месеца трудов стаж до момента,студентка съм ,мъжа ми работи само.въпроса ми е ще вземам ли ваобще някакво майчинство или соц.помощ newsm78


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството
Публикувано от: ДейзиГ в нд, 11 окт 2009, 18:07
искам да попитам относно майчинството ,имам само 3 месеца трудов стаж до момента,студентка съм ,мъжа ми работи само.въпроса ми е ще вземам ли ваобще някакво майчинство или соц.помощ newsm78

Социална помощ до момента в който наберете нужния 12 месеца стаж за получаване на обезщетение за бременност и раждане.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nadato85 в пн, 12 окт 2009, 18:10
здравейте искам да ви благодаря че ми помогнахте за моя проблем, аз питах в Ной и жената ми каза така предвид че сам била бременна и сега се връщам на работа и отново сам бременна; тя каза че нямат право да ме гонят дори ако сам в напреднала бременността


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в пн, 12 окт 2009, 20:35
здравейте искам да ви благодаря че ми помогнахте за моя проблем, аз питах в Ной и жената ми каза така предвид че сам била бременна и сега се връщам на работа и отново сам бременна; тя каза че нямат право да ме гонят дори ако сам в напреднала бременността

Ако имате официално уведомление до работодателя, че сте бременна не могат да ви уволнят


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vk23 в вт, 13 окт 2009, 14:49
здравейте, бих искала да попитам знаещите за следното:
след като платеното майчинство за родилките през 2010 става по - малко от година, това означава ли, че за работещите на безсрочен трудов договор важат същите условия и те няма да получават нищо след изтичане на тези 315 дни? Правилно ли съм разбрала, 315 дни /вкл. болничния преди раждането/ - 90 % от нетния доход /при положение, че се осигурявам на пълна заплата/, а след това право на неплатен отпуск до навършване на 2 годинки?

благодаря предварително за отговора.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в вт, 13 окт 2009, 19:47
здравейте, бих искала да попитам знаещите за следното:
след като платеното майчинство за родилките през 2010 става по - малко от година, това означава ли, че за работещите на безсрочен трудов договор важат същите условия и те няма да получават нищо след изтичане на тези 315 дни? Правилно ли съм разбрала, 315 дни /вкл. болничния преди раждането/ - 90 % от нетния доход /при положение, че се осигурявам на пълна заплата/, а след това право на неплатен отпуск до навършване на 2 годинки?

благодаря предварително за отговора.

Към момента няма публикувано нищо официално, за да може някой да ви отговори коректно


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ив* в ср, 14 окт 2009, 18:39
Не знам дали тук трябва да питам - извинете ме, ако въпроса ми не е за тук.
Имам болничен 7 дни до 12.10 и продължение на болничния до 11.11 включително - 30 дни [на 12.11 трябва да съм на работа]
След това трябва да си взема болничен до 45 дена преди термина, който е  1.12.2009г.
Лекарката ми каза да съм идела на 12 да ме приемела в болница да лежа и щяла да ми пусне болничен, но аз не искам да стоя 6 дена в болница.
Мога ли да си взема болничен за 18 дни с частна ЛКК, както последният ми и да не седя в болница или не могат да ми пуснат за 18, а за 30 и ще се застъпят с този, който ще ми пусне лекарката ми на 1ви декември?
Дано сте ме разбрали.
Благодаря предварително за отговора.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Partizanka в пт, 16 окт 2009, 16:10
здравейте, бих искала да попитам знаещите за следното:
след като платеното майчинство за родилките през 2010 става по - малко от година, това означава ли, че за работещите на безсрочен трудов договор важат същите условия и те няма да получават нищо след изтичане на тези 315 дни? Правилно ли съм разбрала, 315 дни /вкл. болничния преди раждането/ - 90 % от нетния доход /при положение, че се осигурявам на пълна заплата/, а след това право на неплатен отпуск до навършване на 2 годинки?

благодаря предварително за отговора.

Откъде е тази информация? Чу се, че обмислят да премахнат данъчните облекчения за млади семейства с ипотечни кредити, но това грозно социално орязване на майките кой го обяви? 


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: jenshen в сб, 17 окт 2009, 15:46
здравейте! не знам дали въпросът ми е за тук, но все пак ще попитам, ако някои може да ми помогне. Работодателят ми иска да закрие фирмата в която работих/ да уточна че съм в майчинство,/ и ме предупредиха да се оправям както мога. Детето ми в момента е на 8 месеца. До колкото разбрах от счетоводителката ще я закриват след нова година. Интересува ме дали и  какво ми се полага като обезщетение в такъв случай. Детето ми става на 1 годинка през февруари. Благодаря много   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nadato85 в вт, 20 окт 2009, 10:45
здравейте искам да ви кажа - най добре идете в НОИ - те щте ви обяснят какво да предприемете ;


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: rim33 в вт, 20 окт 2009, 12:39
Здравейте на всички, аз искам да попитам, защото не ми стана ясно, как ще се изчисли майчинството ми след като в момента не работя но имам необходимия трудов стаж? Аз знам, че може да се направи фиктивен трудов договор,(казано ми е от доверен човек работещ в близка до тази сфера), преди да изляза в майчинство, но не не знам колко трябва да платя като осигуровки?
Благодаря Ви много, за това, че помагате!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: bonewa в вт, 20 окт 2009, 14:39
здравейте тъйкато не срещнах точно това което исак да питам ще си задам въпроса: имам дете на 1 година до сега вземах високо обещетение за майчинство, ако всичко мине нормално след около 7 месеца ще имаме второ дете  :pray: малкия ще е на около 1,7 месеца, незнам как се изчисляват в този случай болничните а след това и обещетенията,дали да се върна на работа за някай и др месец ако някой може да помогне моля  посаветвайте ме


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nilro в вт, 20 окт 2009, 14:44
Имам следния проблем - изтече ми и майчинството и отпуската платената, не искам да ползвам неплатена по ясни причини пък и нея мога да я ползвам до 8 год. на детенце. От фирмата ми се мотат и не са извикали Инспекцията по труда нито са си пот готвили документите за пред тях. Кажете ми какво да направя при положение че шефа ми не иска да се върна на работа. Мога ли аз да съзирам инспекцията като частно лице и ще понеса ли някакви санкции заради това си мое действие ако го направя ?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 20 окт 2009, 15:17
здравейте! не знам дали въпросът ми е за тук, но все пак ще попитам, ако някои може да ми помогне. Работодателят ми иска да закрие фирмата в която работих/ да уточна че съм в майчинство,/ и ме предупредиха да се оправям както мога. Детето ми в момента е на 8 месеца. До колкото разбрах от счетоводителката ще я закриват след нова година. Интересува ме дали и  какво ми се полага като обезщетение в такъв случай. Детето ми става на 1 годинка през февруари. Благодаря много   :bouquet:

До изтичане на 410 дни ще си получаваш обезщетението. След това, ако не намериш някоя друга фирма, която да те заведе на договор / дори и фиктивно / няма да имаш право на обезщетение.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: bonewa в чт, 22 окт 2009, 17:50
благодаря мн за виманието но открих отговор на въпроса си, извинявам се че съм си задала въпроса в неправилната темичка :oops: :oops:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Leo_31 в пт, 23 окт 2009, 07:53
Здравейте.
От средата на месец август т.г. съм на трудов договор. Преди това имам 5 месеца стаж от 2004 г. в страна от Европейския съюз . При евентуален термин юли 2010, ще имам ли право на майчинство? Стажът в чужбина взима ли се предвид и ако да, какви документи са необходими? Ако не се взима предвид , ще взимам ли майчинство след месеца, в който направя трудов стаж 1 година, въпреки че това е след раждането?
Благодаря ви предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Sollsoll в сб, 24 окт 2009, 07:38
Здравейте
Кои бяха документите които трябва да се дадът в НОИ след изтичане на 315 ден
Декларация 53
Декларация 54
Копие от акта за раждане
Молаба до работодателя

Друго трябва ли ми ?...придружително писмо, опис на документите.....

Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tsveta_ptrv в пн, 26 окт 2009, 15:16
Здравейте , реших и аз да потърся помощ тук  :) . Назначена съм от 23.02.2009 г. на работа , от днес съм в болнични 45 дни преди термина и нямам друг стаж преди това , може ли някой да ми каже откога ще почна да получавам обещетения т.е. на коя дата ще се навършат 12 месеца осиг. стаж  :roll:  Благодаря!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 28 окт 2009, 14:17
Здравейте
Кои бяха документите които трябва да се дадът в НОИ след изтичане на 315 ден
Декларация 53
Декларация 54
Копие от акта за раждане
Молаба до работодателя

Друго трябва ли ми ?...придружително писмо, опис на документите.....

Дните вече са 410 / от 01.01.2009 г. /.

Подава се Приложение 2 / по чл.53 от КСО / + копие от акта за раждане + заявление до работодателя. Това е всичко от страна на работника.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 28 окт 2009, 14:20
Здравейте , реших и аз да потърся помощ тук  :) . Назначена съм от 23.02.2009 г. на работа , от днес съм в болнични 45 дни преди термина и нямам друг стаж преди това , може ли някой да ми каже откога ще почна да получавам обещетения т.е. на коя дата ще се навършат 12 месеца осиг. стаж  :roll:  Благодаря!

На 22.02.2010 година. Пт 23.02.2010 г. имаш право на обезщетение.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Sollsoll в ср, 28 окт 2009, 17:19
Здравейте
Кои бяха документите които трябва да се дадът в НОИ след изтичане на 315 ден
Декларация 53
Декларация 54
Копие от акта за раждане
Молаба до работодателя

Друго трябва ли ми ?...придружително писмо, опис на документите.....

Дните вече са 410 / от 01.01.2009 г. /.

Подава се Приложение 2 / по чл.53 от КСО / + копие от акта за раждане + заявление до работодателя. Това е всичко от страна на работника.

знам че вече са 410 но аз съм по старото.
Както и да е .....вчера на ново подадох всички документи и най на края разбрах защо ми се бави майчиството с 1 година и 6 месеца
Счетоводителя ги е подавал като болнични ...... :2gunfire:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vaska_m в пн, 02 ное 2009, 10:18
Здравейте.
Аз имам един проблем с осигуровките и болничния и незнам какво точно мога да направя.
Според новия закон за майчинство се вземат осигуровките 12 месеца назад , но от месеца преди издаването на 45 дневния болничен преди термина. При мен се получава много тъпо, защото болничния ми е от 31.10.2009 и по никакъв начин не можах да склоня да ми го напишат от 01.11.2009 (Това щяло да ми премести термина , а и вече в НОИ знаели, че се очаква да родя на 15.12.2009 ). Това означава ли , че осигуровките за октомври, които ще платя на пълната си заплата ( защото съм си изработила целия месец ) няма да ми ги счетат и ако е така има ли смисъл счетоводителката да ми внася на реалната заплата (да ми резнат и за октомври още 200 лв) или може да ми внесе осигуровките на минималната заплата за позицията ми в офиса ?
Благодаря предварително за вниманието ви и се извинявам ако съобщението ми не е в контекста на темата, но наистина се чудя какво да правя.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: iabcd в ср, 04 ное 2009, 14:39
колко стаж трябва за 2 год май4инство


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 04 ное 2009, 16:11
колко стаж трябва за 2 год май4инство

Поне 12 месеца.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Doro в ср, 04 ное 2009, 17:10
девойки, помагайте

с 1000 зора изчислих, че към дата на излизане 90% от среднодневното брутно възнаграждение на което се осигурявам ще е 84 лв; то ще е по-малко от среднодневното нетно.

Това какво означава за размера на майчинството ми? че всеки месец ще е различно и ще бъде 84лв. х бр. раб. дни в месеца ли? :shock: Ако е така, струва ми се нечестно, защото осигуряване на максималния праг от 2000 лв, реално няма да осигури 1800 лв майчинство всеки месец, а само през "високосните" такива (с повече работни дни)! През месеци с работни дни 20 се получава 1700 лв.

И още едно въпросче. Как се доказва пред НОИ размера на брутния/нетния доход - когато общият доход се до-образува от втори договор, по който не ме осигуряват, защото вече съм осигурена на макс праг? newsm78 Тва последното прозвуча мноо тъпо, сори, но се чудя... :thinking:

Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ishinkata в чт, 05 ное 2009, 15:00
Здравейте
Предварително се извинявам се , не знам дали въпроса ми е на правилното място..  :oops:Бременна съм в 5тия месец :D
На 20 години сам , имам неплатени осигуровки от 11.м 2007.г до 10м 2009г . Изключение на юли месец тази година - осигурена сам на 240лв > В момента сам с трудов договор на работа , осигуряват ме на 240 лв ще сам на работа до 8мия месец ,  . Разбрах че 45 дена преди термина се излиза в болничен и за да вземам майчинство трябва да имам 1г непрекъснати платени осигуровки .Правилно ли съм разбрала? И ако може някои да ми даде съвет , - --- Можели да си платя осигуровките за 10, 9 , 8 , - , 6 , 5 , 4 , 3 , и 2ри месец , И така от 02м 2009 до 02м 2010г ще имам платени осигуровки ,,,, Така мисля , че ако е позволено ще стане :? , Но моля ви ако съм в грешка ми кажете , за да не си мисля глупости , ако някои ми даде съвет как да постъпя ще съм му благодарна  :hug: Благодаря ви предварително ;-)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: bon_toni в пт, 06 ное 2009, 09:32
Искам да попитам след като изтече и последният болничен ,от кога се получава майчинството,или по точно на коя дата се превеждат парите ?Подадени са документите при работодателя.Мога ли да следя нещата на страницата на НОИ?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: СИСАТА в пт, 06 ное 2009, 17:47
Здравейте!Имам 6м стаж от предишната ми работа,бях безработна няколко месеца и от този съм пак на работа.Бременна съм в 2-я месец.Ако излезна в болнични ще ми бъде ли изплатени?Благодаря предварително!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в пт, 06 ное 2009, 19:31
Искам да попитам след като изтече и последният болничен ,от кога се получава майчинството,или по точно на коя дата се превеждат парите ?Подадени са документите при работодателя.Мога ли да следя нещата на страницата на НОИ?

Сроковете за подаване на молбите от арботодателя в НОИ са както и за болничните. Можете да следите всичко в страницата на НОИ само ако имате ПИК.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в пт, 06 ное 2009, 19:33
Здравейте!Имам 6м стаж от предишната ми работа,бях безработна няколко месеца и от този съм пак на работа.Бременна съм в 2-я месец.Ако излезна в болнични ще ми бъде ли изплатени?Благодаря предварително!

За да получавате обезщетение трябва да имате поне 6 месеца осигурителен стаж независимо кога е придобит. За изчисляване на самото обезщетение взимат като база осигурителния доход за последните 6 календарни месеца преди този в който излизате болничен.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: bobia в сб, 07 ное 2009, 10:34
Здравейте момичета, свекърва ми ме помоли да изложа пред вас следното питане- от коя година майчинството се счита за трудов стаж. Тя мисли, че е от 1969 г., но не е сигурна. Благодаря предварително на знаещите.
Хубав ден на всички  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Rali.L в сб, 07 ное 2009, 16:00
оффф, много пари ще взема значи :35:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nelidani1974 в пн, 09 ное 2009, 08:14
Моля Ви помогнете, че трудно се ориентирам в тези неща. Скоро разбрах, че съм бременна. Не ми стана ясно за изчисляване размера на майчинството дали се  връщат назад 12 месеца или 6 месеца и ако имам неплатена отпуска дали ще се намали майчинството. Благодаря предварително!  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Vela_ в пн, 09 ное 2009, 09:54
Хайде и аз да питам нещо!
Понеже термина ми е на 14 февруари-2010г-може ли края на тази седмица да си взема болничен за 1 месец и да съм на работа на 13 декември-примерно.А болничния за 45 дни преди раждане трябва да ми се издаде края на декември.Дали гинеколога може да ми издаде сега за 1 месец и ще се отрази ли после на парите за майчинството?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: deni 84 в пн, 09 ное 2009, 21:05
Майки на близнаци-бъдещи и настоящи ,събудете се удрят ни поредният шамар с искането за намаляне на помощите.Аз съм от русе и съм побесняла бъдеща майка на близнаци.Ако се съберат всички майки на българия и са съгласни да протестираме аз съм-за и веднага бих тръгнала за София.Това за мен е безобразие и поредната подигравка с нас.надявам се да направим нещо заедно.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nilro в вт, 10 ное 2009, 10:03
Здравейте имам нужда спешно от помощ.
Фирмата в която се водя на работа е подала заявление в Инспекцията по труда за моето съкращение, но е получила Отказ.
Юрисконсулта на фирмата ми казва, че трябвало да подпиша декларация , че съм съгласна да ме съкратят по чл. 328 т.3 съкращаване на щата и щяло да приключи бързо. Интересува ме следното аз искам да отида на Бюрото по труда, и подписването на тази "Декларация" няма ли да ми попречи да взимам обезщетения на база моят трудов стаж в размер на 225 лв. ?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 10 ное 2009, 12:25
Моля Ви помогнете, че трудно се ориентирам в тези неща. Скоро разбрах, че съм бременна. Не ми стана ясно за изчисляване размера на майчинството дали се  връщат назад 12 месеца или 6 месеца и ако имам неплатена отпуска дали ще се намали майчинството. Благодаря предварително!  :bouquet:

12 м назад се гледат
ако има неплатена се намалява обезщетението,да


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Malechka в ср, 11 ное 2009, 10:45
Моля Ви помогнете, че трудно се ориентирам в тези неща. Скоро разбрах, че съм бременна. Не ми стана ясно за изчисляване размера на майчинството дали се  връщат назад 12 месеца или 6 месеца и ако имам неплатена отпуска дали ще се намали майчинството. Благодаря предварително!  :bouquet:

12 м назад се гледат
ако има неплатена се намалява обезщетението,да

Въпроса ми се доближава до този по смисъл...:)
Аз също съм в самото начало на бременността и се чудя ако изляза болничен (полагащия се - 180 дни), после върху каква сума ще ми изчислят майчинствотоза тези 12 месеца назад?...т.е. върху 90% от брутната заплата е по прицип, но като си в болничен от коя сума (която съм взела от НОИ ли?)?
И още един въпрос: за следващата година имам ли право да си ползвам пълния рамер на платената отпуска преди да изляза майчинство?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 11 ное 2009, 16:02
Malechka ,за месеците в болничен ще ти се смята не самия болничен,а сумата от която е изчислен т.е няма да загубиш финансово от това,че ще си в болничен.
работодателят има право да отлага платения ти отпуск за 2010 до юни 2011.ако той се съгласи може да ползваш пълния размер отпуск за 2010 или да ползваш пропорционално на изработените месеци.работодателят решава-разбери се с него


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Malechka в ср, 11 ное 2009, 18:24
Благодаря Елфита!
Но не вярвам да е проблем с отпуската, тъй като нас ни карат до края на годината да имаме оставащи дни само 5, така не може да ги задържаме.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tedi veselinova в чт, 12 ное 2009, 12:30
zdr  iskam da popitam nqkoi dali moje da mi kaje do koga 6te polu4avam mai4instvo do navar6vane na deteto na 2 godini ili do 2 godini otkakto go polu4avam za6toto nali sled rajdane sa 3 meseca bolni4en :blush: :blush: :blush:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 12 ное 2009, 12:41
tedi veselinova ,от 45 дневния болничен в продължение на 410 календарни дни взимаш обезщетение за бременност и раждане въз основа на осигурителния ти доход 12 м назад.След като изтекат 410 те дни може да излезнеш в отпуск за отглеждане дете /240 лв за 2009 г/ до навършване на 2 г на детето


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nenaatoa в чт, 12 ное 2009, 19:55
Здравейте имам нужда спешно от помощ.
Фирмата в която се водя на работа е подала заявление в Инспекцията по труда за моето съкращение, но е получила Отказ.
Юрисконсулта на фирмата ми казва, че трябвало да подпиша декларация , че съм съгласна да ме съкратят по чл. 328 т.3 съкращаване на щата и щяло да приключи бързо. Интересува ме следното аз искам да отида на Бюрото по труда, и подписването на тази "Декларация" няма ли да ми попречи да взимам обезщетения на база моят трудов стаж в размер на 225 лв. ?

И аз имам подобно питане, дано някой отговори и на двете ни...

Аз бях в майчинство до 6 Юни и след това си пуснах 6-месечната неплатена отпуска за гледане на дете. След това трябва да напусна по собствено желание или да ме съкратят някакси, но аз съм с дете, което не е навършило 3 години. Ако напусна по собствено желание или подпиша подобна декларация (по чл.328 т.3) бих ли имала право на парично обезщетение от Бюрото по труда? Нали от там искат да си работил последните 9 месеца, но аз съм била в неплатен отпуск, а преди това в отпуск по майчинство... И ако тези 6 месеца непл. отпуск се зачитат като работени, тогава бих могла да остана още 3 месеца на работа... :thinking:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: nilro в пт, 13 ное 2009, 06:35
Здравейте имам нужда спешно от помощ.
Фирмата в която се водя на работа е подала заявление в Инспекцията по труда за моето съкращение, но е получила Отказ.
Юрисконсулта на фирмата ми казва, че трябвало да подпиша декларация , че съм съгласна да ме съкратят по чл. 328 т.3 съкращаване на щата и щяло да приключи бързо. Интересува ме следното аз искам да отида на Бюрото по труда, и подписването на тази "Декларация" няма ли да ми попречи да взимам обезщетения на база моят трудов стаж в размер на 225 лв. ?

И аз имам подобно питане, дано някой отговори и на двете ни...

Аз бях в майчинство до 6 Юни и след това си пуснах 6-месечната неплатена отпуска за гледане на дете. След това трябва да напусна по собствено желание или да ме съкратят някакси, но аз съм с дете, което не е навършило 3 години. Ако напусна по собствено желание или подпиша подобна декларация (по чл.328 т.3) бих ли имала право на парично обезщетение от Бюрото по труда? Нали от там искат да си работил последните 9 месеца, но аз съм била в неплатен отпуск, а преди това в отпуск по майчинство... И ако тези 6 месеца непл. отпуск се зачитат като работени, тогава бих могла да остана още 3 месеца на работа... :thinking:
А платената ползва  ли си я? Защото имаш право и на нея. Аз имам адвокат по трудово право и ми обясни следното нещо:
1 Да отида на работа като не ме допуснат до офиса да ги помоля да се подпишат че не ме допускат.
2. След това да отида до инспекцията по труда и да подам жалба
3. След това да уведомиш работодателя за това че си пуснала жалба и ако иска да се разберете с адвоката ти за някакво споразумение.
4. Ако и това не стане тогава вече си има истанции.

Ако подпишеш по взаимно съгласие ще получаваш 4 мес. х 6 лв. на ден.
Ако те съкратят ще взимаш както е в моя случаи заради тр. стаж 8 м. по 12 лв. на ден.
ако искаш пиши на лична ще ти дам телефона на адв. Лазарова много е сведуща в тези случи и гледа твоят интерес. :peace:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nenaatoa в пт, 13 ное 2009, 13:48
nilro , благодаря!
Мене ме интересува най-вече дали тези 6 месеца неплатен отпуск за гледане на дете се зачитат като отработени от бюрото по труда???


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nilro в пт, 13 ное 2009, 14:52
nilro , благодаря!
Мене ме интересува най-вече дали тези 6 месеца неплатен отпуск за гледане на дете се зачитат като отработени от бюрото по труда???
да считат се ако си била неплатен при неплатените отпуски единственото е че няма заплата


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: aleksa_sm в сб, 14 ное 2009, 18:29
Понеже се разтърсих за документи и деклараци, пускам един линк, на който са дадени. Надявам се да са актуални. Може и да сте го пускалиq и ако сте се извинявам предварително. :peace:
http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/links_page/links.php?cat.6


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в сб, 14 ное 2009, 18:53
aleksa_sm ,линка е актуален и много полезен


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mi6e66 в пн, 16 ное 2009, 11:39
от кого се изплаща обещетението за майчинство когато съм вече в отпуска по майчинство а не в болничен!? пак от нои ли ? или нои изплаща само болничните ?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nevi73 в пн, 16 ное 2009, 12:20
Имам два въпроса:
1. Бременна съм в 5 месец и в момента съм в 30 дневен болничен. Според гинеколога ми е добре до раждането да ползвам болнични, поради здравословното ми състояние и 3-та та ми бременност. Работя като цивилен служител в Щаба на флота и съм осигурена. До каква степен това ще се отрази на парите които ще вземам по време на майчинството.
2. Полага ли се еднократна помощ за раждане на 3-то дете и каква е тя?
Благодаря на всички предварително за отговора!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 16 ное 2009, 15:09
nevi73,болничния до края няма да ти намали обезщетението за бременност и раждане
 помощта за трето дете е 200 лв


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nevi73 в пн, 16 ное 2009, 18:30
Благодаря за отговора Elfita!

Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Danitkaaa в пн, 16 ное 2009, 18:40
Искаам да ви попитам нещо.Декември дъщеря ми навършва 1г.Коя точно декларация трябва да дам на работодателя за продължаване на майчинството до 2г.?И дали ще има забавяне на парите ми от нои?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 16 ное 2009, 19:28
Данитка ,


1. МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО - (Приложения 3 изтегли от тук http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/links_page/links.php?cat.6 (http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/links_page/links.php?cat.6))

2. Копие от акта за раждане на детето

3. Заявление, че желаете да получавате обезщетение за отглеждане на малко дете

4. Декларация по чл. 46 ал. 1 от НРВПО

Ето един примерен текст за заявлението:


З А Я В Л Е Н И ЕОт ................................., ЕГН: ................. , на длъжност .....................

На основание чл.164, ал.1. КТ и чл.46, ал.1, НРВПО,

Заявявам, че ще ползвам отпуск за отглеждане дете до 2г., считано от ............... до .............. г.


Прилагам:
1. Декларация по чл.46, ал.1 НРВПО за обстоятелствата, свързани с правото ми да ползвам отпуска
2. Акт за раждане на детето. – за справка


                                                                            С уважение:

                                                                                                   ..........................


Дата: ................
гр. Пловдив


Ето я и декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 46, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Долуподписаната ……………………………………………………………… с ЕГН ………………..……… с постоянен адрес : ……………………………… л.карта № ……………………… , издадена на …….……….... от ……………….
на длъжност ………………………………….ДЕКЛАРИРАМ

1. Детето ми, ……………….,родено на …….………... г., с ЕГН ……….……………. не е настанено в детско заведение.
2. Не съм дала съгласието си платения отпуск за отглеждане на дете по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда да се ползва от бащата /осиновителя/ или от някой от моите или неговите родители,работещи по трудово правоотношение, съгласно чл.164, ал.3 от Кодекса на труда.
3. Детето ми не се отглежда от безработно лице по програмата в „Подкрепа на майчинството”.

Известна ми е предвидената по чл.313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.


дата: ………………….                                                                     ДЕКЛАРАТОР: ............

град:Пловдив


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vanyaes в вт, 17 ное 2009, 15:38
Здравейте,

Имам един принципен въпрос към мамите, които имат ПИК.
24 часа след подаване на болничните с ПИК ги виждах отразени в сайта на НОИ. В петък колежката е подала Декларация 2, но аз все още не я виждам в сайта на НОИ. Това нормално ли е? Трябват им няколко дена да вкарат информацията и просто се бавят ли?

Мерси,
Ваня


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Abi7777 в вт, 17 ное 2009, 16:14
  :party:
I men da me ima


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: yoanna87 в ср, 18 ное 2009, 11:38
Здравейте момичета !Искам да ви задам няколко въпроса.В момента с мъжа ми правим опити да забременея но ме интересува  какви права имам след като в момента не работя,имам ли право на майчински и евентуално на колко.Другото което не ми е ясно ако ме водят в някоя фирма на работа,а аз си поемам осигуровките ще имам ли право на 2 год.майчински и за колко месеца назад се гледа.Благодаря предварително ! newsm12


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nenaatoa в ср, 18 ное 2009, 13:06
Здравейте момичета !Искам да ви задам няколко въпроса.В момента с мъжа ми правим опити да забременея но ме интересува  какви права имам след като в момента не работя,имам ли право на майчински и евентуално на колко.Другото което не ми е ясно ако ме водят в някоя фирма на работа,а аз си поемам осигуровките ще имам ли право на 2 год.майчински и за колко месеца назад се гледа.Благодаря предварително ! newsm12
За да получаваш каквото и да е трябва да имаш някакъв стаж.
Ако се водиш някъде на работа, ще имаш право на отпуск по майчинство, но обезщетението се изчислява на база осигурителен доход за последните 12 месеца.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ulla в ср, 18 ное 2009, 17:43
Здравейте,

Искам да попитам, докато получаваш майчинство 240 лв. за дете на възраст м/у 1 и 2 год., може ли да те осигуряват допълнително на половин работен ден в друга фирма.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 18 ное 2009, 18:32
Здравейте,

Искам да попитам, докато получаваш майчинство 240 лв. за дете на възраст м/у 1 и 2 год., може ли да те осигуряват допълнително на половин работен ден в друга фирма.

да,може в друга фирма и ще получаваш майчинството на 100 процента


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ulla в ср, 18 ное 2009, 20:38
Elfita, сърдечни благодарности за бързия отговор  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ehinaceq в нд, 22 ное 2009, 19:56
здравейте, виждам че давате много ценни съвети, моля Ви помогнете и на мен. В 6г.с. съм и съм безработна от около две години, преди това имам трудов стаж 3мес-140 лв.; 17мес на 4часа/80лв.Въпросът ми е стига ли ми този стаж за майчинство, тъй като повечето е на 4ч.? ако почна да се осигурявам на 500лв има ли смисъл от това, защото средно ще се получи около МРЗ?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 22 ное 2009, 21:38
Neilly ,имаш стаж за майчинство,но също трябва да работиш в момента на издаване на 45 дневния болничен преди термин.Има смисъл да се осигуряваш на 500 лв.Колкото по-скоро започнеш,толкова по-добре.Защото базата ще ти е 12 м назад от месеца,предхождащ издаването на 45 дневния болничен


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ehinaceq в пн, 23 ное 2009, 12:05
ELFITA много съм ти благодарна ще почна да се осигурявам на 500лв., значи ако се осигурявам 6м на 500 и ще ми сметнат и 6м на МРЗ  newsm78 А КОЛКО ВСЪЩНОСТ ЩЕ СА МАЙЧИНСКИТЕ КОЙТО ЩЕ МИ ИЗПЛАЩАТ


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vesislava1982 в пн, 23 ное 2009, 13:19
I az iskam da popitam nesto vav vrazka s iz4islqvaneto na tezi 12 mesetza.
Az imam staj 2 god i 6 mesetza.Ako sega se osigurqvam za oste 6 mesetza,mogat li tezi 12 mesetza da se saberat ot minalite 6 mesetza i nastoqstite 6,za da se polu4at neobhodimite 12 mesletza? I


Титла: майчинство
Публикувано от: хрис_LINA в пн, 23 ное 2009, 15:10
Здравейте ,имам следния въпрос? Има стаж 7 години без прекъсване до края на този месец,от този месец ще се водя в бюрото по труда като безработна,бременна съм в 5 седмица,че сага започва въпроса ми...колко време ще се осигурявам в ной като безработна,и дали ще ми се полага майчинство от 2 години?колко време и в какъв размер ще бъде то?
Благодаря ви предварително,моля помогнете ми за да мога да реагирам подобаващо до края на този месец,докато все още съм работеща....


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 23 ное 2009, 15:29
vesislava1982 ,базата за обезщетението ти не е избирателна,а точно 12 те месеца,предхождащи издаването на 45 дневния болничен преди раждане

хрис_LINA ,щом сте безработна не ви се полага майчинство 2 години,а социално майчинство/1 г по 100 лв на месец/,ако отговаряте на изискванията за доход.За да получаваш 2 години минималното обезщетение,малко преди издаването на 45 дневния болничен преди термин започни някъде работа фиктивно


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vesislava1982 в пн, 23 ное 2009, 15:35
Dobre a ako imam samo 6 mesetza kak ste stane da gi sabera do 12 mesetza?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 23 ное 2009, 15:36
vesislava1982 ,имаш 6 м стаж изобщо и не работиш или работиш?
който няма стаж и не работи,не взима и майчинство
взимането на майчинство не е нещо задължително за всяка родила жена


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vesislava1982 в пн, 23 ное 2009, 15:40
Ne imam 2 god i 6 mesetza obsto staj,no otpredi 2 godini e tozi staj.Ako sega se osigurqvam nqkade fiktivno 6 mesetza i prez tova vreme zabremeneq moga li da vzema mai4instvo ili ne?tova me interesuva za da znam kak da podhodq.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 23 ное 2009, 15:41
vesislava1982 ,щом имаш 12 м стаж и към момента на издаване на 45 дневния болничен работиш,ще взимаш 2 г майчинство.В базата ти от 12 м,6 те месеца през,които не си работила ще се вземе мин раб  заплата,а за другите месеци-съответните ти осигуровки


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vesislava1982 в пн, 23 ное 2009, 15:43
Blagodarq ti mnogo to4no tova me interesuva6e dali se sumirat.
Vsi4ko nai-hubavo i vse taka da pomagash i na drugite.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: цвете12 в пн, 23 ное 2009, 17:01
Здравейте , искам да попитам колко майчинство ще вземам при услвие , че ме осигуряват на 4 часа.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 23 ное 2009, 17:03
цвете12 ,за да взимаш майчинство трябва да имаш стаж 12 м /на 8 часа/ или 24 м на 4 часа.Обезщетението ще е минималното 240 лв за 2009 г


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: lara_sun в ср, 25 ное 2009, 09:21
Здравейте,
много се извинявам,че ще ви занимавам с моите проблеми,но се оплетох,като пиле в калчища:)
Последните няколко месеца имах  доста проблеми и за съжаление изхода от тях е,че татко ми почина:(Покрай тези неща тотално съм изключила за майчинството.Скоро установих,че от август не са ми изплащали обещетението.Детенцето ми го приеха на ясла от 15.09/детето ми е на 1,6г/ и реших,че по тази причина са ми го спряли,но мисля,че трябва да взема още едно обещетение до 15.09
И така се обадих в нои и ми казаха,че трябва да попълня Приложение 12 и ако ми изплащат нещо да го върна:)Тъй като нищо не получавам,няма какво да връщам,но като подам това приложение толкова месеци по-късно ще имам ли някакви глоби и ако не започна работа скоро/търся,но от никъде нищо,а и детето често боледува/дали имам право на 1/2 от обещетението?Наистина грешката си е моя,но покрай татко ми не ме интересуваше нищо освен да му помогна:( И тъй като съм в страшен конфликт с работодателя си и респективно със счетоводителката,/която редовно пропуска да ми каже за някой документ и не носи декларациите ми с месеци/ако нямам право вече на майчинство искам да напусна,но не знам в каква последователност да си подам документите-декларация....молба за изплащане на платена отпуска.....молба за напускане..?
Извинявам се,че стана дълго-само да вметна какво ми казаха в нои-ако си остана вкъщи нямам право на 1/2 обещетение,а ако се върна на работа имам право:))))това вярно ли е?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lora Mechkarska в ср, 25 ное 2009, 15:08
Здравейте! Поставена съм пред следния казус: Детето ми навърши 1 година през октомври, 2009 г. До края на тази година ще съм в отпуск по-майчинство, след което от началото на януари, 2010 г. възнамерявам да тръгна на работа и да прехвърля майчинството на бабата (тя работи на трудов договор). Проблемът е, че има вероятност да започна работа в нова фирма. Въпросът ми е от коя двете фирми (старата или новата) трябва да се попълнят необходимите документи за прехвърляне на майчинството и колко време преди първия ми работен ден (04.01.2010г.) трябва да стане това? Предварително ви благодаря за отговорите!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 25 ное 2009, 16:33
Здравейте,
много се извинявам,че ще ви занимавам с моите проблеми,но се оплетох,като пиле в калчища:)
Последните няколко месеца имах  доста проблеми и за съжаление изхода от тях е,че татко ми почина:(Покрай тези неща тотално съм изключила за майчинството.Скоро установих,че от август не са ми изплащали обещетението.Детенцето ми го приеха на ясла от 15.09/детето ми е на 1,6г/ и реших,че по тази причина са ми го спряли,но мисля,че трябва да взема още едно обещетение до 15.09
И така се обадих в нои и ми казаха,че трябва да попълня Приложение 12 и ако ми изплащат нещо да го върна:)Тъй като нищо не получавам,няма какво да връщам,но като подам това приложение толкова месеци по-късно ще имам ли някакви глоби и ако не започна работа скоро/търся,но от никъде нищо,а и детето често боледува/дали имам право на 1/2 от обещетението?Наистина грешката си е моя,но покрай татко ми не ме интересуваше нищо освен да му помогна:( И тъй като съм в страшен конфликт с работодателя си и респективно със счетоводителката,/която редовно пропуска да ми каже за някой документ и не носи декларациите ми с месеци/ако нямам право вече на майчинство искам да напусна,но не знам в каква последователност да си подам документите-декларация....молба за изплащане на платена отпуска.....молба за напускане..?
Извинявам се,че стана дълго-само да вметна какво ми казаха в нои-ако си остана вкъщи нямам право на 1/2 обещетение,а ако се върна на работа имам право:))))това вярно ли е?

Започвам отзад-напред - за да вземаш 1/2 от обезщетението за гледане на дете трябва да си осигурено лице, т.е. не може да напуснеш работа-ако написнеш го губиш.
Щом детето е на ясла, то ти трябва да си друг вид отпуск или да си на работа.
Приложение 12 се пуска в 3-дневен срок от тръгване на детето на ясла. Не мисля, че ще те глобят - по-добре го пусни дори със закъснение.
Неизползвания платен отуск по-добре го ползвай преди да напуснеш - зачита се осигурителен стаж. Ако не искаш да се водиш в отпуск, а да напуснеш, то си пусни предизвестие - дължиш поне 30 календарни дни. Неизползвания отпуск се обезщетява от работодателя, ако си подадеш молба за това.
Имай предвид, че майка на дете до 3 годишна възраст се съкращава само с разрешение на Инспекция по труда, но ако е по взаимно съгласие или с предизвестие от твоя страна - това не е нужно.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 25 ное 2009, 16:35
Здравейте! Поставена съм пред следния казус: Детето ми навърши 1 година през октомври, 2009 г. До края на тази година ще съм в отпуск по-майчинство, след което от началото на януари, 2010 г. възнамерявам да тръгна на работа и да прехвърля майчинството на бабата (тя работи на трудов договор). Проблемът е, че има вероятност да започна работа в нова фирма. Въпросът ми е от коя двете фирми (старата или новата) трябва да се попълнят необходимите документи за прехвърляне на майчинството и колко време преди първия ми работен ден (04.01.2010г.) трябва да стане това? Предварително ви благодаря за отговорите!

Ако се връщаш на работа в старата фирма - от там, ако не - то от новата. Имай предвид, че ако напуснеш и имаш "дупка" между напускането и назначаването на новото място, то шрез този период си неосигурена и нямаш право на обезщетение за гледане на дете, т.е. не може и да го прехвърляш.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: 6tastlivka в ср, 25 ное 2009, 19:25
Здравейте мами  :hug:,
надявам се някой да може да ми помогне.

Опитвам се да разбера какво ще ми е второто майчинство и колко осигуровки ще трябва да платя.
При основния ми работодател ще имам следните нетни доходи:
240
240
240
240
240
240
240
240
240
300
320
320
реших да се осигурявам на 4-ри часа в друга фирма, съответно два месеца по 1120лв.

  1,Въпроса ми е колко ще ми е горе-долу майчинството ?
  2, Какво отношение има това, че втория договор е на половин щат към майчинството? Да не би нещо да се взима наполовина за база или нещо такова ?
  3, Колко осигуровки ще трябва да платя за втория ми фиктивен договор на 4-ри часа?

Благодаря предварително .


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lora Mechkarska в ср, 25 ное 2009, 20:15
Здравейте! Поставена съм пред следния казус: Детето ми навърши 1 година през октомври, 2009 г. До края на тази година ще съм в отпуск по-майчинство, след което от началото на януари, 2010 г. възнамерявам да тръгна на работа и да прехвърля майчинството на бабата (тя работи на трудов договор). Проблемът е, че има вероятност да започна работа в нова фирма. Въпросът ми е от коя двете фирми (старата или новата) трябва да се попълнят необходимите документи за прехвърляне на майчинството и колко време преди първия ми работен ден (04.01.2010г.) трябва да стане това? Предварително ви благодаря за отговорите!

Ако се връщаш на работа в старата фирма - от там, ако не - то от новата. Имай предвид, че ако напуснеш и имаш "дупка" между напускането и назначаването на новото място, то шрез този период си неосигурена и нямаш право на обезщетение за гледане на дете, т.е. не може и да го прехвърляш.

Lady Brinne, благодаря ти много за отговора!   :bouquet: А предварително ли се оформят документите или през първия работен ден (или нещо друго)?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: анасон в чт, 26 ное 2009, 20:47
Здравейте,
Най-вероятно вече има отговор за моя въпрос, но сте писали толкова много, че просто не мога да ви изчета. Извинявам се за повторението.

Та бих искала да ви попитам каква защита ползва майката и какви права има, след като се върне на работа преди детето да е навършило 2 години. Могат ли да ми намалят заплатата, да ми сменят позицията вкл. да ме понижат? А до кога не могат да ме уволнят без съгласието на комисията по труда? Имам ли право на увеличение на заплатата с процент, който е даден на колегите ми, докато аз съм била в майчинтсво? Въобще ще съм ви благодарна, ако ми кажете какви праа има една майка, като се върне на работа.

Благодаря ви предварително!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: viki03 в пт, 27 ное 2009, 12:16
здравейте имам един конкретен въпрос. заповедта ми за детските е от 1.10.2009 от тогава трябва да взимам  а сега сме 27 .11.2009г за колко месеца ще приведат пари .Защото за първи път подавам за детски.Ако може някой да ми отговори конкретно


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в пт, 27 ное 2009, 20:42
здравейте имам един конкретен въпрос. заповедта ми за детските е от 1.10.2009 от тогава трябва да взимам  а сега сме 27 .11.2009г за колко месеца ще приведат пари .Защото за първи път подавам за детски.Ако може някой да ми отговори конкретно


През м. 11 превеждат пари за м.10. Превеждат всеки месец пари за предходния.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: 6tastlivka в нд, 29 ное 2009, 21:18
Моля ви се майчета :pray:,

кажете ми поне колко ще са ми осигуровките на 4-ри часов трудов договор на 1000 лв общо за работник и работодател.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 29 ное 2009, 21:29
6tastlivka ,вторият четиричасов трудов договор ще ти вдигне обезщетението и ще се вземе предвид.Осигуряването по него се взима цялото,а не на половина.за 1000 лв вноските общо служител+работадел са ти 400 лв.Добре е този договор да го прекратиш малко преди издаването на 45 дневния болничен,за да си спестиш гланоболия като два болничин листа и т.н.Обезщетението ще ти грубо 350 лв месечно


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ивон в пн, 30 ное 2009, 11:21
Здравейте,

искам да попитам следното. Преди да изляза в болничен и отпуск за гледане на дете до 2 г. възраст с първата ми дъщеря имам 6 месеца осигурителен стаж на заплата от 500лв. Сега отново съм бременна и на 7 април 2010 трябва отново да изляза в отпуск за бременност и раждане. Дъщеря ми на 22 септември навърши 2 години и до този момент бях в отпуск за гледане на дете и получавах обезщетение от 240лв. Въпросът ми е дали правилно съм разбрала - за изчисление на обезщетението този път се взимат доходите 12 месеца назад т.е. в моя случай от 07 април 2009 до 07 април 2010г. А за периода от 7 април 2009 до 22 септември 2009 (когато детето ми навърши 2 години и когато ми свърши отпуската за отглеждане на дете) се взима за база МРЗ от 240лв, а не осигурителния ми доход преди първото забременяване, нали?  :thinking:

ЕДИТ - Искам само да поясня, че прочетох първа страничка и мисля, че за периода от 7 април 2009 и 22 септември 2009 влизам в този случай:

Цитат
4. Как ще бъде определяно обезщетението за бременност и раждане след 01.01.2009 г., ако майката излезе в нов отпуск за бременност и раждане преди навършване на 2-годишна възраст на предходното дете.
      (49. (2) При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.)

Това обаче не се прилага, когато майката се е върнала на работа и получава 50 % от обезщетението за отглеждане на малко дете, тъй като отпуск за отглеждането му е прекратен и не се ползва.

Тогава базата за изчисление на обезщетението за второто дете ще бъде
1)   за месеците, в които майката е работила се взима осигурителния доход
2)   за месеците, в които майката е била в отпуск за бременност и раждане – се взима доходът от който е изчислено  обезщетението за бременност и раждане
3)   за месеците, в които майката е била в отпуск за отглеждане на малко дете се взима МРЗ

Но искам и потвърждения от вас, защото счетоводителката ми не е съвсем сигурна. Благодаря предварително!  :bouquet:Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 30 ное 2009, 16:45
Ивон - точно така е - за месеците, в които си била в отпуск за гледане на дете се взема МРЗ.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: 6tastlivka в пн, 30 ное 2009, 18:49
Благодаря ти Elfita  :hug: !


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: TETIALEKS в пн, 30 ное 2009, 19:56
Здавейте,
Прочетох цялата тема, но като моя случай не намерих.
Работя вече близо 3 год. на Граждански договор - дохода ми е висок, но ми се удържа само за здравно и пенсионно осигуряване.
Бремена съм в 7мия месец от НОИ ме отрязаха и сега съм в задънена улица не знам какво да правя.
Моля дайте съвет :pray:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 30 ное 2009, 19:59
TETIALEKS,нямаш право на майчинство заради Гражданския договор /при него не плащаш за фонд Болест и майчинство и съответно няма как да теглиш от този фонд/.

Друг стаж по трудов договор имаш ли и колко точно?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: TETIALEKS1 в пн, 30 ное 2009, 20:50
мерси за бързия отговор имам трудов стаж от преди три години
общо се равнява някъде около 3години


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 30 ное 2009, 20:55
TETIALEKS1 ,за да оправиш положението намираш фирма,която да те назначи на работа фиктивно и от тази фирма да излезнеш в болничен 45 дни преди термин.Тогава ще взимаш две години минималното 240 лв.Крайния срок за назначаването във фирма ти е малко преди датата на 45 дневния болничен,за да взимаш две години майчинство


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: TETIALEKS в пн, 30 ное 2009, 21:11
много , много благодаря за съвета
имам още един въпрос с риск да ви досадя, но се чувствам гадно в момента психически


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: TETIALEKS в пн, 30 ное 2009, 21:14
ако има кой да ме назнача с задна дата в фирмата си и си платя осигуровките в НОИ ,, бих ли успяла с получаването на майчинство


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в пн, 30 ное 2009, 21:42
ако има кой да ме назнача с задна дата в фирмата си и си платя осигуровките в НОИ ,, бих ли успяла с получаването на майчинство

Със задна дата може до 3 дни назад само. Ако ви назначат по-назад във времето могат да ги глобят за необявен трудов договор със сериозна сума


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 30 ное 2009, 22:24
TETIALEKS ,няма защо да се чувстваш гадно.Ще получаваш майчинство като те назначат на работа.Не е нужно да е със задна дата


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Гевито в вт, 01 дек 2009, 14:00
Здравейте, искам и аз да попитам нещо (извинявам се ако се е дискутирало и по- рано в темата, но не мога да смогна да чета  :blush:)
Та въпросът ми е следният:
На 24.12.2009г ми изтича първата година от майчинството, мисля да се връщам на работа март месец, трябвали за месеците януари и февруари да подавам декларация за удължаване на майчинството, за да вземам тези 240лв?
Благодаря!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 01 дек 2009, 15:49
Гевито ,за да взимаш 240 лв и да си стоиш вкъщи през месецитеянуари и февруари се подава декларация,да


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Гевито в вт, 01 дек 2009, 16:21
Гевито ,за да взимаш 240 лв и да си стоиш вкъщи през месецитеянуари и февруари се подава декларация,да
Благодаря   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Catty в ср, 02 дек 2009, 07:34
Здравейте.
Искам и аз да попитам нещо.
Ако трудовият стаж от една година се навършва няколко дни след термина, обезщетението за майчинство 90 % от заплатата ли ще бъде след навършването на тази 1 година ?
Четох назад, но не можах да намеря отговор.
Благодаря ви предварително.   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 02 дек 2009, 08:45
Catty ,ще започнеш да получаваш обезщетение след като направиш стажа.По време на болничните ти върви стаж.Обезщетението е 90 процента от брутото,но не повече от нетното.Т.е след като направиш 12 те месеца стаж ще взимаш заплатата,която си получавала докато ти свършат 410 те дни


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Catty в ср, 02 дек 2009, 09:55
Elfita, мерси много за бързия отговор. Успокоих се. :)   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: SUNI_22 в чт, 03 дек 2009, 10:00
Здравейте момичета !

Не съм сигурна дали въпросът ми е за тук,но ще го задам.Дано някой да може да ми помогне  :pray:

Аз съм майчинство 2-ра година.Взема минималната заплата(240лв).До колкото разбрах ми превеждат парите след като работодателя внесе осигуровките за съответният месец.Искам да попитам някой знае ли колко месеца има право назад да  внася осигуровки работодателя.Моят работодател трябваше сега в края на  ноември да внесе за  октомври,но все още не са внесени.И евентуално ако  са минали сроковете къде мога да подам жалба или какви действия мога да предприема ?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 03 дек 2009, 10:08
SUNI_22 ,никой не може да накара работоделят да внесе осигуровките.Има момичета,които избощо не са взимали майчинство,защото не им внасят осигуровки.Можеш да отидеш до Инспекциято по труда.Те правят предписание да се внесат,но никой не го изпълнява и няма санкции затова.Помоли работадетелят да подаде декларация образец 1,с който се начисляват осигуровките,но не се плащат реално.Така ти ще си получаваш майчинстово,а работадетлят няма плаща в момента осигуровките


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: SUNI_22 в чт, 03 дек 2009, 10:14
 Elfita  мерси за бързият отговор  :bouquet: .Аз до колкото знам те пари за осигуровки на жените в майчинство не внасят.Все нули показва в сайта .А забавянето идва от там,че  внасят всички осигуровки на куп и на работещите и на майките и трябва да имат пари поне за работещите,че да ги пуснат.И после декларациите дето трябва да се носят също ги бавят много и чак тогава можем да си получим парите :( .Много жалко ,че няма кой да ги държи под контрол за тези осигуровки  :tired:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 03 дек 2009, 10:16
SUNI_22 ,в сайта ти излизат 0,00 лв,да.Но всеки месец работаделят внася за теб 12,48 лв здравна за 2009 г.Помоли ги да ги заявят на време /на всички работещи/ с образец 1,а да ги внасят когато искат.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: SUNI_22 в чт, 03 дек 2009, 10:21
SUNI_22 ,в сайта ти излизат 0,00 лв,да.Но всеки месец работаделят внася за теб 12,48 лв здравна за 2009 г.Помоли ги да ги заявят на време /на всички работещи/ с образец 1,а да ги внасят когато искат.

Благодаря за разяснението   :bouquet:

Може ли още един последен въпрос  :oops: .ПОнеже знам,че ще ме питат какъв е този образец 1  ,има ли някъде в нета където може да се изтегли и къде  трябва да се подаде,че да им го занеса лично.Инъче  само ще мине покрай ушите им  :tired:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 03 дек 2009, 10:26
SUNI_22 ,те го подават всеки месец и няма начин счетито да каже,че не знае какво е.В момента нямам под ръка да ти пратя


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: SUNI_22 в чт, 03 дек 2009, 10:29
SUNI_22 ,те го подават всеки месец и няма начин счетито да каже,че не знае какво е.В момента нямам под ръка да ти пратя


Благодаря много   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: bobiboon в чт, 03 дек 2009, 11:44
Catty ,ще започнеш да получаваш обезщетение след като направиш стажа.По време на болничните ти върви стаж.Обезщетението е 90 процента от брутото,но не повече от нетното.Т.е след като направиш 12 те месеца стаж ще взимаш заплатата,която си получавала докато ти свършат 410 те дни
Аз да попитам, че не ми стана много ясно newsm78
Тази една година осигурителен стаж трябва да не е прекъсван ли и ако е да аз ще получавам ли майчинство :roll:
Моят случай е следният: От края на м. май т.е.24 съм започнала да се осигурявам, като м.06, 07, 08, 09,10 съм се осигурявала на 800.00лв. От 06.11. излизам в 45д. болничен. Една год. осиг. стаж имам, но разпокъсано-две год. назад само летните месеци.
Въпроса ми е след раждането ще взимам ли регулярно майчинство и в какъв размер или след като се навърши 1г, т.е. 24.05.2010г, а дотогава какво :thinking: Стана доста объркано дано си ме разбрала :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 03 дек 2009, 12:13
Тази една година осигурителен стаж трябва да не е прекъсван ли

не,тези 12 м стаж трябва да са през целия ти живот.Също по време на издаването на 45 дневния болничен да работиш,за да получаваш 2 г майчинство.Ти отговаряш на всички изисквания


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: bobiboon в чт, 03 дек 2009, 13:32
Много благодаря Elfita newsm51


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: bouba в чт, 03 дек 2009, 15:33
Здравейте,
Може ли да бъде възстановено изплащането на обезщетение за гледане на дете до 2 години ако е било прекъснато това изплащане?
Причина за прекъсването е че майката е открила фирма на свое име. Фирмата е спряна вече от дейност.
Благодаря


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 03 дек 2009, 15:38
Здравейте,
Може ли да бъде възстановено изплащането на обезщетение за гледане на дете до 2 години ако е било прекъснато това изплащане?
Причина за прекъсването е че майката е открила фирма на свое име. Фирмата е спряна вече от дейност.
Благодаря

Да, ако детето не е навършило 2 години и майката е осигурено лице в момента.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: bouba в чт, 03 дек 2009, 15:53
Благодаря ви!
Това означава предполагам че трябва да бъде назначена на работа, защото е напуснала работодателя който я е осигурявал при "експеримента" с фирмата на свое име?

  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 03 дек 2009, 16:55
Благодаря ви!
Това означава предполагам че трябва да бъде назначена на работа, защото е напуснала работодателя който я е осигурявал при "експеримента" с фирмата на свое име?

  :bouquet:

Да, това е вариантът.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: veronic в чт, 03 дек 2009, 20:23
http://btv.bg/news/news_details.pcgi?cont_id=147055

Махат ли обещетението за първата година от 90% от брутната заплата newsm78


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 03 дек 2009, 20:25
veronic ,не,не го махат


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: veronic в чт, 03 дек 2009, 20:28
Дано, защото както е написано го разбрах, че го махат. Успокоих се :)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ив* в пн, 07 дек 2009, 18:46
Здравейте, искам да попитам, ако примерно на 19 април 2010 се натрупват 12 месеца стаж и тогава ще започна да взимам майчинство то тогава до април Социалните ли ще изплащат помощи или НОИ ще изплащат болничните, които имам?
Този 45 дневният болничен от Социалните или от НОИ се изплаща? Дано сте ме разбрали какво питам...


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 07 дек 2009, 19:42
Ив* ,всички болнични се плащат от НОИ,ако имаш необходимия стаж.Ако го нямаш,ще започнеш да получаваш като го натрупаш.Тези болнични,които ти вървят докато натрупаш стажа реабно ти изгарят.За тях няма да получиш нищо от НОИ.
Докато започнеш да получаваш обезщетение от НОИ,имаш право на социално майчинство ако отговаряш на изискванията за доход на член от семейството-равен или по-малък на 350 лв бруто.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: MELISA_bs в пн, 07 дек 2009, 21:33
Здравейте! Искам да попитам на 28.12 ми изтича майчинството 2 години . Знам че мога да ползвам една година неплатена. Въпроса ми е ако през тази една година забременея каква ще ми бъде базата за определяне на майчинството? Тази на която съм била преди да родя първото си дете или минимална заплата. Благодаря ви!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ив* в пн, 07 дек 2009, 21:40
Ив* ,всички болнични се плащат от НОИ,ако имаш необходимия стаж.Ако го нямаш,ще започнеш да получаваш като го натрупаш.Тези болнични,които ти вървят докато натрупаш стажа реабно ти изгарят.За тях няма да получиш нищо от НОИ.
Докато започнеш да получаваш обезщетение от НОИ,имаш право на социално майчинство ако отговаряш на изискванията за доход на член от семейството-равен или по-малък на 350 лв бруто.

Имам 3 болнични, единия ми го отказаха [7 дневния] заради 6 месеца стаж, а другите ми ги изплатиха. Този, които сега взех 45 дневния преди термина изплаща ли се ? И, ако да от кого? Във фирмата в която работя ли трябва да го занеса или в Социалните? Защото днес ми казаха, че трябвало в Социалните, а от фирмата ми казаха, че им трябва на тях зада оправдаят това, че не съм на работа.
И след този 45 дена болничен до колкото разбрах ще имам още 2 те ще ми се изплащат ли или не?
Служителка в Социалните ми каза, че нямало да ги изплащат от НОИ, а те щели да ми изплащат по 100 лв... някакви такива глупости, но не била сигурна. Та сега не знам какво да правя...


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 07 дек 2009, 21:46
Ив* ,до 19 април 2010 няма да получаваш никакви пари от НОИ.Всички болничини няма да ти се платят от никого,защоот нямаш стаж.Всички болнични ги носиш на работодателят.Нали на него пише фирмата ти,а не соц службата?
Както писах преди до 19 април може да получаваш социално майчинство /тези прословути 100 лв/,ако отговаряш на изискванията за доход.Ако отговаряш подай документи в соц службата.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 07 дек 2009, 21:50
Здравейте! Искам да попитам на 28.12 ми изтича майчинството 2 години . Знам че мога да ползвам една година неплатена. Въпроса ми е ако през тази една година забременея каква ще ми бъде базата за определяне на майчинството? Тази на която съм била преди да родя първото си дете или минимална заплата. Благодаря ви!

има 12 м неплатена,ако нямате брак или сте разведени.иначе е 6 м
базата ще ти е мин раб заплата


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: Linofrina в пн, 07 дек 2009, 23:18
Здравейте!
Моя приятелка, която в момента е бременна в 6 м., се осигурява на 400 лв. и има необходимия осигурителен стаж от 12 месеца. Досега не е ползвала болнични, които да й намалят осигурителната ставка. Счетоводителката на фирмата, в която е назначена, й е казала, че макар да отговаря на всички условия да получава 90% от заплатата си през първата година, има вероятност от НОИ да не й изплащат тези 90%, а около 200 лв., което е дори под минималната работна заплата.
Възможно ли е това?!?!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: Mirkam в пн, 07 дек 2009, 23:50
Здравейте!
Моя приятелка, която в момента е бременна в 6 м., се осигурява на 400 лв. и има необходимия осигурителен стаж от 12 месеца. Досега не е ползвала болнични, които да й намалят осигурителната ставка. Счетоводителката на фирмата, в която е назначена, й е казала, че макар да отговаря на всички условия да получава 90% от заплатата си през първата година, има вероятност от НОИ да не й изплащат тези 90%, а около 200 лв., което е дори под минималната работна заплата.
Възможно ли е това?!?!
Обезщетението за бременност и раждане в никакъв случай не може да бъде по-малко от МРЗ :peace:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 08 дек 2009, 08:56
Linofrina,ащо 12 те месеза назад е била осигурявана на 400 лв,обезщетението ще й е 310 лв месечно.Ако 6 е била на МРЗ /или не е работила/,а другите 6 м на 400 лв-240 лв месечно ще получава

То не можа да бъде по-малко от мин раб заплата,но практиката показва показва,че за жена примерно осигурена на 280 лв,НОИ превежда по-малко от МРЗ.Въпреки,че в закона е упоменато,че в такива случай се превежда МРЗ


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: Linofrina в вт, 08 дек 2009, 13:00
То не можа да бъде по-малко от мин раб заплата,но практиката показва показва,че за жена примерно осигурена на 280 лв,НОИ превежда по-малко то МРЗ.Въпреки,че в закона е упоменато,че в такива случай се превежда МРЗ

Май има нещо такова при нея... тя е започнала да се осигурява в друга фирма щом е разбрала, че е бременна. Настоящият й работодател не я осигурява, а работи при него от няколко години. :sick:
Счетоводителката на фирмата, в която е фиктивно назначена, й е казала за жена, която е била в същата ситуация и после получавала майчинство 160 лв.

Elfita,   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: Ив* в вт, 08 дек 2009, 15:32
Ив* ,до 19 април 2010 няма да получаваш никакви пари от НОИ.Всички болничини няма да ти се платят от никого,защоот нямаш стаж.Всички болнични ги носиш на работодателят.Нали на него пише фирмата ти,а не соц службата?
Както писах преди до 19 април може да получаваш социално майчинство /тези прословути 100 лв/,ако отговаряш на изискванията за доход.Ако отговаряш подай документи в соц службата.

Да, разбрах вече. Значи ми изгарят 3 болнични включително и този 45 дневния.
Благодаря за информацията.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 08 дек 2009, 15:37
Ив* ,след болничинте се подава и една декларация за обезщетение от 135 до 410 я ден.По тази декларация ще започнеш да получаваш пари след 19 април.
Дотогава-от социалните,ако отговаряш на изискването за доход


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: petia_sport в вт, 08 дек 2009, 21:10
Здравейте,
искам да попитам има ли разлика в документите, които трябва да подаде бащата за ползване на 15 дневен отпуск след раждане на дете, когато бащата е само осигуряващ се? :thinking: :D :D


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: *blue в чт, 10 дек 2009, 14:40
Здравейте,
Имам следния въпрос.
Предстои ми връщане на работа, но директно при нов работодател. Какви документи е необходимо да бъдат подадени, за да получавам полагаемите ми се 120 лв до навършване на 2 г. на детето. Старият ми работодател ме накара да попълня Декларация за промяна на обстоятелствата, в която искам да ми се прекрати излащането на обезщетението поради прекратяване на Договора. Това значи ли, че трябва да попълня още една такава декларация за новия работодател, в която да искам да се възстанови това плащане?
Детето ще ходи на ясла (частна), в случай че това има значение.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 10 дек 2009, 14:47
*blue ,при новия работодател подаваш декларация за 50 те процента /по чл 54 от КСО/-приложение 4-изтегли от тук http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/links_page/links.php?cat.6 (http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/links_page/links.php?cat.6) или от тук http://www.bgstuff.net/content/view/1299/523/ (http://www.bgstuff.net/content/view/1299/523/)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: *blue в чт, 10 дек 2009, 15:16
Elfita, мен ме обърква факта, че веднъж съм подала декларация за спиране на изплащането поради прекратяване на трудов договор, не трябва ли пак да декларирам нова промяна на обстоятелствата?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 10 дек 2009, 16:00
Elfita, мен ме обърква факта, че веднъж съм подала декларация за спиране на изплащането поради прекратяване на трудов договор, не трябва ли пак да декларирам нова промяна на обстоятелствата?

Не. На практика в момента нямаш взаимоотношения с НОИ, а с новата декларация ще получаваш полагаемото обезщетение.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: *blue в чт, 10 дек 2009, 19:53
Мерси, момичета  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: cvetulka в пн, 14 дек 2009, 07:27
Здравейте, тези дни помолих управителката да ми увеличи осигуряването от 380 на 1500лв, тъй като съм бременна, а изчаках до третия месец преди да си увелича вноските. Разликата в осигурителните вноски ще си я поема аз (имаме такава предварителна уговорка с нея). Последният път обаче, тя ми каза, че щяла да види "дали може". До колкото аз съм запозната е въпрос на добра воля от нейна страна, но от предишна служителка, която скоро беше в ситуация като моята разбрах, че на нея са й вдигнали осигуряването само на 1000лв, а тя е искала на 1200лв. Моля ако можете да ми кажете какво би могло да възпрепятства увеличаването на вноските ми счетоводно? Искам да съм подготвена. Пак подчертавам, че аз поемам разликата във вноските и няма да има допълнителна финансова тежест за работодателя ми. В това отношение имам подкрепа, но не мога да схвана какво друго би могло да е пречка. newsm78


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: olia haladzian в пн, 14 дек 2009, 14:27
Zdraveite, izkam da vi zadam edin vapros.Bremenna sam v 4-ti mesec,ne sam na rabota ot minalata godina mesec noemvri.Izkam da znam na kakvi pomo6ti imam pravo i kakvi dokumenti trqbva da podam.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 14 дек 2009, 14:34
Здравейте, тези дни помолих управителката да ми увеличи осигуряването от 380 на 1500лв, тъй като съм бременна, а изчаках до третия месец преди да си увелича вноските. Разликата в осигурителните вноски ще си я поема аз (имаме такава предварителна уговорка с нея). Последният път обаче, тя ми каза, че щяла да види "дали може". До колкото аз съм запозната е въпрос на добра воля от нейна страна, но от предишна служителка, която скоро беше в ситуация като моята разбрах, че на нея са й вдигнали осигуряването само на 1000лв, а тя е искала на 1200лв. Моля ако можете да ми кажете какво би могло да възпрепятства увеличаването на вноските ми счетоводно? Искам да съм подготвена. Пак подчертавам, че аз поемам разликата във вноските и няма да има допълнителна финансова тежест за работодателя ми. В това отношение имам подкрепа, но не мога да схвана какво друго би могло да е пречка. newsm78

Все пак има принципи във формирането на работните заплати и не е адекватно лица на еднакви или подобни длъжности да получават трудови възнаграждения с фрапираща разлика. Тъй да се каже това е формална причина, но е причина и както сама знаеш е въпрос на добра воля.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: cvetulka в пн, 14 дек 2009, 16:58
Lady Brinne, на моята длъжност не е имало назначен друг и няма други колеги с подобна позиция. Предишната служителка е била назначена катопомощник счетоводител (формално) и когато са й увеличили осигуровките е подписала допълнение към договора за "увеличаване на служебните задължения". Исках да разбера дали има някакъв максимален осигурителен праг за дадена длъжност, така както има минимален. Надявам се да не се стигне до пазарлъци, но е много възможно и да се стигне. Благодаря за отговора!   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 14 дек 2009, 17:41
Lady Brinne, на моята длъжност не е имало назначен друг и няма други колеги с подобна позиция. Предишната служителка е била назначена катопомощник счетоводител (формално) и когато са й увеличили осигуровките е подписала допълнение към договора за "увеличаване на служебните задължения". Исках да разбера дали има някакъв максимален осигурителен праг за дадена длъжност, така както има минимален. Надявам се да не се стигне до пазарлъци, но е много възможно и да се стигне. Благодаря за отговора!   :bouquet:

Има максимален осигурителен доход /2000 лева/, който е за всички осигурени лица. За длъжностите няма максимален праг.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Zanda Ksurik в вт, 15 дек 2009, 14:26
Извинявайте, но и на мен ми се налага да попитам.
От февруари ще бъда зачислена в редовна докторантура, като стипенндията ми реално не носи трудов стаж, нито социални осигуровки, само здравни. От момента на зачисляването следва да  прекъсна трудовия си договор (той е на минимална работна заплата), имам 10 години трудов стаж. Въпросът ми е стипендията възприема ли се като възнаграждение и при раждане на детето през август месец (второ дете ми е) какво би следвало да очаквам като майчинство.

Имам ли право паралелно да внасям максимални осигуровки, макар да не се водя на трудов договор и дали това ще промени нещо за тези 415 дена? Също така, мога ли да си довнеса осигуровки за последните три месеца назад?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 15 дек 2009, 15:06
Zanda Ksurik ,няма да взимаш майчинство две години.Ако отговаряш на изискванията за доход,ще взимаш социално майчинство-100 лв на месец за една година.На докторантите е забранено да работят по трудов договор.Няма как сама да си внасяш осигуровки.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Zanda Ksurik в вт, 15 дек 2009, 15:09
Е та това е безумие?!
Абсолютно ли си убедена, че няма друг вариант? Ние не получаваме и парите, които получават студентките - 2880 лв. накуп, т.е. 600 лв. за второ и никакви пари за гледане, при условие че имам трудовия стаж!

"Изискването за дванадесет месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство преди раждането НЕ означава, че това е непрекъснат стаж и трябва да е непосредствено преди началото на отпуска. Тези дванадесет месеца могат да са придобити когато и да е. "

И не става въпрос за майчинство две години, а за 415те дена.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 15 дек 2009, 15:28
Zanda Ksurik ,цитираното е така,но има условие в момента на издаване на 45 дневния болничен да си трудово правоотношение.На докторантите е забранено и затова оставаш без майчинство.Пробвай за социално


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Zanda Ksurik в вт, 15 дек 2009, 15:30
Нямам думи...


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 15 дек 2009, 15:31
специалоно за докторантите е най-кофти-намират се в зоната на здрача


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Zanda Ksurik в вт, 15 дек 2009, 15:43
Няма да го оставя така.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mi6lenceto в вт, 15 дек 2009, 16:12
Искам да попитам-фирмата в която работих ще я закриват и ме помолиха да си нямеря друга фирма в която да ме назначат за да ползвам майчинство да навършване на 2 години на детето ми.Искам да попитам новата фирма в която ме назначат плаща ли нещо за мен или само се занимава с моите документи и какво се случва  в такива случаи.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 15 дек 2009, 16:48
Искам да попитам-фирмата в която работих ще я закриват и ме помолиха да си нямеря друга фирма в която да ме назначат за да ползвам майчинство да навършване на 2 години на детето ми.Искам да попитам новата фирма в която ме назначат плаща ли нещо за мен или само се занимава с моите документи и какво се случва  в такива случаи.

Здравна осигуровка - 260.00 лева*4.80% - 12.48 лева на месец.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Melly.G в ср, 16 дек 2009, 11:53
Привет, дами! Какво става ако забременея и родя второ дете преди изтичане на майчинството ми за първо? По-конкретно - какъв ще е размера на майчинството за второто дете. Мерси, предварително :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 16 дек 2009, 13:36
Привет, дами! Какво става ако забременея и родя второ дете преди изтичане на майчинството ми за първо? По-конкретно - какъв ще е размера на майчинството за второто дете. Мерси, предварително :hug:

обезщетението за второто ще е колкото е било за първото


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Melly.G в ср, 16 дек 2009, 15:15
Привет, дами! Какво става ако забременея и родя второ дете преди изтичане на майчинството ми за първо? По-конкретно - какъв ще е размера на майчинството за второто дете. Мерси, предварително :hug:
обезщетението за второто ще е колкото е било за първото
т..е първата година ще е размера който е зависим от РЗ, а на следващата минималната, така ли? Извинявам се за доуточнението.
И друго питане, моля - в случай на закриване на фирмата, по време на майчинство, запазва ли се размера на майчинството ( обезщетението)? Надявам се да съмс е изразила правилно. Мерси, отново :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 16 дек 2009, 15:18
Melly.G ,т..е първата година ще е размера който е зависим от РЗ, а на следващата минималната,да точно така
ако фирмата фалира докато си ползваш 410 дни обезщетение,от НОИ ще ти плащат до края на 410 те дни.Но след това няма да получаваш майчинстов до 2 г на детето.За да получаваш трябва да започнеш работа в друга фирма,след като ти изтекат 410 те дни


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Melly.G в ср, 16 дек 2009, 15:21
Elfita, много благодаря  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: dudeslavka в чт, 17 дек 2009, 09:16
Здравей те.

Моля ако някой може да ми каже какви документи трябва да представя в Дирекция "Социално подпомагане" за еднократна помощ при бременност.

Адресната ми регистрация е в София - Люлин.Там трябва да ги подам,но живея в Плевен и АГ-то ми е тук в Плевен.Та какви документи трябват,за да ги подготвя и другата седмица да ги занеса в София преди празниците и за да не ме върнат за нещо?
Благодаря ви предварително... Smile


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 17 дек 2009, 10:03
dudeslavka ,бележка от лекаря,затова че си 45 дни преди термин /не болничен лист/ и там трябва да ти дадат молба образец за попълване.Не работиш нали?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Rossix в чт, 17 дек 2009, 16:53
Здравейте, бременна съм от месец и половина и не работя. Имам 12 месеца стаж от минали периоди. Въпросът ми е трябва ли да работя 6 месеца преди термина (защото току що счетоводителка ми каза че трябва) и ако започна работа да речем от първи януари и се осигурявам на максимума (2000 лева мисля че беше) колко ще ми бъде майчинството? (Терминът ми е на 6-ти август).
Моля Ви ако някой разбира от тези неща да ми отговори, зщото много се притеснявам, а няма кой да питам, счетоводителката изобщо не беше наясно.
Благодаря предварително! :pray:   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 17 дек 2009, 16:58
Rossix ,не е задължително да работиш 6 м преди термин.Може да започнеш малко преди издаването на 45 дневния болничен,но тогава ще взимаш минималното майчинство.
Максимума е 2000 лв,да.45 дневния ти започва през юни-базата ще ти е юни09-май10 г.Обезщетението ще ти е 760 лв на месец


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 17 дек 2009, 17:04
Здравейте, бременна съм от месец и половина и не работя. Имам 12 месеца стаж от минали периоди. Въпросът ми е трябва ли да работя 6 месеца преди термина (защото току що счетоводителка ми каза че трябва) и ако започна работа да речем от първи януари и се осигурявам на максимума (2000 лева мисля че беше) колко ще ми бъде майчинството? (Терминът ми е на 6-ти август).
Моля Ви ако някой разбира от тези неща да ми отговори, зщото много се притеснявам, а няма кой да питам, счетоводителката изобщо не беше наясно.
Благодаря предварително! :pray:   :bouquet:

 newsm78 Интересно каква е тази счетоводителка ...

Не е нужно да работиш 6 месеца преди излизане в болничен, може и един ден да си осигурена, но тогава ще вземеш минималното майчинство - 240 лева.

Ако се осигуряваш на 2000 лева за м. 01.-м. 05, защото през м. 06 ще излезеш в болничен за раждане и няма да ти взезе в базата, то обезщетението ще ти бъде 240*7+2000*5/ броя на работните дни за периода*90%. Това се сравнява с нетното възнаграждение - 240*7+1566*5/ бр. раб. дни. Двете суми са приблизително - 42 лева и 38 лева, т.е. втората ще ти бъде дневната база. Умножава се по броя на работните дни в болничен, за месец средно - 798 лева.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: Rossix в чт, 17 дек 2009, 18:51
Благодаря Ви за изчерпателната информация  :hug: . Само ако може да ми кажете на 2000лв какъв е размера на осигурителната вноска, която трябва да внасям (моята част и тази на работодателя), ако ме назначат фиктивно във фирма?  :love:

А и се чудих втората година дали намалява размера на майчинството


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 17 дек 2009, 18:58
на 2000лв какъв е размера на осигурителната вноска, която трябва да внасям-794 лв  
А и се чудих втората година дали намалява размера на майчинството-да,става 240 лв


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: dudeslavka в чт, 17 дек 2009, 19:47
dudeslavka ,бележка от лекаря,затова че си 45 дни преди термин /не болничен лист/ и там трябва да ти дадат молба образец за попълване.Не работиш нали?

Не,не работя!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ValetooO в пт, 18 дек 2009, 01:11
Здравейте!Искам да попитам ако някоя от вас знае имали някакви шансове да получавам майчинство след като нямям трудов стаж? newsm78 Досега никои не можа да ми обясни как стоят нещата и ще съм ви мн благодарна ако някои ми ги разясни


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 18 дек 2009, 11:11
Здравейте!Искам да попитам ако някоя от вас знае имали някакви шансове да получавам майчинство след като нямям трудов стаж? newsm78 Досега никои не можа да ми обясни как стоят нещата и ще съм ви мн благодарна ако някои ми ги разясни

А сега работиш ли?

Ако нямаш 12 месеца осигурителен стаж, то не можеш да вземеш обезщетения от НОИ.

Може да вземеш помощи по ЗСПД, ако доходът на член от семейството е до 350 лева.
Това са: 150 лева, преди раждането + 100 лева всеки месец до навършване на 1 година на детето и еднократна помощ за раждане, която се полага на всяка жена.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ValetooO в пт, 18 дек 2009, 11:18
Сега не работя и няма как всъщност.Трябва да родя Януари,но четох някъде,че ако намяря фирма в която да се водя фиктивно на работа и ТД,то нещо май ми се е полагало.А в такъв случеи след като аз немога да получавам нищо,а бащата има трудовия стаж и в момента е на ТД,възможно ли е тои да получава нещо?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 18 дек 2009, 15:45
Сега не работя и няма как всъщност.Трябва да родя Януари,но четох някъде,че ако намяря фирма в която да се водя фиктивно на работа и ТД,то нещо май ми се е полагало.А в такъв случеи след като аз немога да получавам нищо,а бащата има трудовия стаж и в момента е на ТД,възможно ли е тои да получава нещо?

А имаш ли предходен стаж?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ValetooO в пт, 18 дек 2009, 21:57
не преди това нямам трудов стаж


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в сб, 19 дек 2009, 14:22
не преди това нямам трудов стаж

Щом нямаш, то няма как да получаваш обезщетение от НОИ, дори да сключиш договор, докато не набереш 12 месеца. Бащата няма как да ползва отпуск по майчинство, ако ти нямаш право на него, защото няма какво да му прехвърлиш.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: dani777 в нд, 20 дек 2009, 15:38
зДР, ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ЗНАЕЩИТЕ ТУК - САМООСИГУРЯВАЩО ЛИЦЕ СЪМ НА 300 ЛВ, И ЩЕ ИЗЛИЗАМ ПО МАЙЧИНСТВО, КАК ДА СИ ИЗЧИСЛЯ КОЛКО ЩЕ ПОЛУЧАВАМ ПРЕЗ 410 -ТЕ ДНИ?бЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 20 дек 2009, 15:45
dani777 ,минималното 240 лв за 2009 г


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: dani777 в нд, 20 дек 2009, 15:48
нЕ СЕ ЛИ ИЗЧИСЛЯВА КАТО СЕ СУМИРА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА 12 М И СЕ РАЗДЕЛИ НА БР РАБОТНИ ДНИ? КАК ТОЧНО СТАВА, АКО НЕ Е ТАКА?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 20 дек 2009, 15:52
dani777 ,да,сумира се дохода за 12 те месеца назад.Сравнява се 90 от брутното с нетното и се взима по-малката сума.В повечето случай това е нетното и се получава така,че взимаш толкова,колкото все едно работиш.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в нд, 20 дек 2009, 15:53
нЕ СЕ ЛИ ИЗЧИСЛЯВА КАТО СЕ СУМИРА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА 12 М И СЕ РАЗДЕЛИ НА БР РАБОТНИ ДНИ? КАК ТОЧНО СТАВА, АКО НЕ Е ТАКА?

Така и след това се умножава по 90 %, т.е. около 270 лева ще вземаш средномесечно.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: velinko777 в нд, 20 дек 2009, 16:10
А, нетното възнаграждение взима ли се предвид когато става въпрос за самоосигуряващо се лице и то как се изчислява (осигур доход - внесените осигуровки ли е или е равно на осиг доход)?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в нд, 20 дек 2009, 16:16
А, нетното възнаграждение взима ли се предвид когато става въпрос за самоосигуряващо се лице и то как се изчислява (осигур доход - внесените осигуровки ли е или е равно на осиг доход)?

И брутният и нетният осигурителен доход са = на избрамия от самоосигуряващото се лице осиг. доход.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: velinko777 в нд, 20 дек 2009, 16:18
бЛАГОДАРЯ, ЗАЩОТО ВЛЯЗОХ В ТЕМАТА И МИ СТАНА ИНТЕРЕСНО, ЗНАЧИ АКО СИ САМООСИГУРЯВАЩ СЕ ОСИГ ТИ ДОХОД И НЕТНИЯ ТИ ДОХОД СА РАВНИ, А АКО РАБОТИШ НЯКЪДЕ ТОГАВА БТВ, ОТ КОЕТО ЩЕ ТИ ИЗЧИСЛЯТ ОБЕЩЕТЕНИЕТО ЩЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ОТ НЕТНОТО ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД И ТО ЩЕ БЪДЕ БАЗАТА ЗА ТОВА ОБЕЩЕТЕНИЕ!?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в нд, 20 дек 2009, 16:33
бЛАГОДАРЯ, ЗАЩОТО ВЛЯЗОХ В ТЕМАТА И МИ СТАНА ИНТЕРЕСНО, ЗНАЧИ АКО СИ САМООСИГУРЯВАЩ СЕ ОСИГ ТИ ДОХОД И НЕТНИЯ ТИ ДОХОД СА РАВНИ, А АКО РАБОТИШ НЯКЪДЕ ТОГАВА БТВ, ОТ КОЕТО ЩЕ ТИ ИЗЧИСЛЯТ ОБЕЩЕТЕНИЕТО ЩЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ОТ НЕТНОТО ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД И ТО ЩЕ БЪДЕ БАЗАТА ЗА ТОВА ОБЕЩЕТЕНИЕ!?

Да.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: damamama в пн, 21 дек 2009, 10:11
Здравейте!Моля да ми отговорите на следното: ако нямам 12 месеца осигурителен стаж, но работя повече от 6 месеца преди раждането ще получавам ли тези 240 лв. майчинство? Благодаря ви предварително :)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 21 дек 2009, 10:14
Здравейте!Моля да ми отговорите на следното: ако нямам 12 месеца осигурителен стаж, но работя повече от 6 месеца преди раждането ще получавам ли тези 240 лв. майчинство? Благодаря ви предварително :)

ще започнеш да получаваш обезщетение за бременност и раждане след като натрупаш 12 те месеца стаж.Дотогава пробвай за социалон майчинство-попитай в социалните


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vk23 в пн, 21 дек 2009, 10:22
Здравейте, въпросът ми е ако майката стане съсобственик - било то формално - във фирма по време на регламентираните 410 / ли бяха/ дни, в които си получава 90% от нетната заплата,
спира ли изплащането на майчинство от НОИ през работодателя й?
Ако не се лъжа, в случая с ООД - то, ще се води, че госпожата "Х" е част от учредителния съвет на дружеството.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: loshotiqta в пн, 21 дек 2009, 19:20
Аз имам един въпрос, макар, че моя проблем е малко сложен, дори за мен. Бях учителка в моя град, но излязох в болнични още в първите месеци на бременността (това го пиша само за уточнение, може и да е излишно).Родих края на април. Взимах майчинство до втората седмица на септември тази година, когато бях освободена от работа, тъй като договора ми беше "до завръщане на титуляра". Титулярът се върна, а аз останах без майчинство. От училището ме уверяват, все още, че имало начин да продължи майчинството, ако се изпратили някакви документи. Направихме го, но и до днес все още нямам майчинство, а когато се обадих до НОИ ми казаха, че майчинството ми е прекратено, защото съм освободена. Зная, че е трябвало лично да отида, но нямам тази възможност. Помогнете ми. Какви са правата ми и какво мога да направя оттук нататък?! Благодаря предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: SUNI_22 в ср, 23 дек 2009, 16:55
Здравейте момичета!

Една приятелка ме помоли да ви попитам нещо.Когато и изтече майчинството тя  напусна и искаше да и изплатят  отпуските за 2-те години майчинство.Въпросът и е  някой знае ли горе долу каква сума трябва да получи?Просто се притеснява да не я излъжат и да е наясно  :peace:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Aila в ср, 23 дек 2009, 17:34
  Може ли едно въпросче не точно свързано с майчинството?
  Въпроса ми е за данъчното облекчение за млади семейства.
  В момента не сме все още женени и ще изтеглим кредит за апартамент до две седмици. Въпроса ми е ако отговаряме на всички останали условия, но се оженим по-късно след като вече сме взели апартамента и сме изтеглили кредита с мъжът ми, след подписването на брака ще може ли да ползваме това данъчно облекчение?
 
Цитат
От одит.инфо
Със Закона за ДБ на Република България за 2010 г. / ДВ бр. 99/15.12.2009 г./ е променен ЗДДФЛ
в тази част :

Данъчно облекчение за млади семейства

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., нов - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:

1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;

2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

(2) Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение по ал. 1 може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

(3) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие, че данъчно задълженото лице представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година.

(4) Обстоятелствата и условията по ал. 1 - 3 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50.


Ползване на данъчните облекчения


Чл. 23. Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, към която се прилагат:
..............................................
5. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., нов - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище - за данъчното облекчение по чл. 22а.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 23 дек 2009, 20:04
Здравейте момичета!

Една приятелка ме помоли да ви попитам нещо.Когато и изтече майчинството тя  напусна и искаше да и изплатят  отпуските за 2-те години майчинство.Въпросът и е  някой знае ли горе долу каква сума трябва да получи?Просто се притеснява да не я излъжат и да е наясно  :peace:

сумата зависи от това каква й е била заплатата преди майчинството-ние няма как да знаем каква е била.Грубо за 40 дни платена отпуска трябва да получи две заплати от преди майчинството


Титла: Въпрос
Публикувано от: usmivkaTA в чт, 24 дек 2009, 18:23
Здравейте на всички!Имам следото питане мисля да напусна работа,че работното време не ме устройва/10-19 + събота/ т.е. няма кой да взима малкия от ясли.Ако може да ме посъветвате по кой член да помоля да ме освободят, че да отида на борсата поне за няколко месеца и спокойно през това време да си търся работа.Малкия е на две години и половина, а в тази фирма работя от 5 години. Трудовия ми стаж е повече от 10 години.Надявам се да получа добер съвет о вес мамчета.Весело посрещане на празниците и много усмивки на вашите слънца!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 25 дек 2009, 16:10
Aila мисля, че отговорът е по-скоро "не", но евентуално ще има тълкувания от НАП...

Здравейте на всички!Имам следото питане мисля да напусна работа,че работното време не ме устройва/10-19 + събота/ т.е. няма кой да взима малкия от ясли.Ако може да ме посъветвате по кой член да помоля да ме освободят, че да отида на борсата поне за няколко месеца и спокойно през това време да си търся работа.Малкия е на две години и половина, а в тази фирма работя от 5 години. Трудовия ми стаж е повече от 10 години.Надявам се да получа добер съвет о вес мамчета.Весело посрещане на празниците и много усмивки на вашите слънца!

Няма на какво друго основание освен да пуснеш предизвестие или по взаимно съгласие с работодателя. Ще имаш право на 4 месеца на Борсата, но на минимално обезщетение - 6 лева на работен ден.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Aila в пт, 25 дек 2009, 18:57
Aila мисля, че отговорът е по-скоро "н", но евентуално ще има тълкувания от НАП...
Мерси


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: flower_72 в пн, 28 дек 2009, 15:18
Здравейте ! Имам един въпрос относно майчинството - в момента съм бременна в 4 месец.  Имам 12 м трудов стаж като до м декември съм осигурявана върху минимална РЗ . от януари до април / 4 м/  ще се осигурявам на 1000 лв - фиктивно съм назначена в една фирма. въпросът ми е има ли смисъл да се плащат по високи осигуровки само 4 месеца и колко горе долу би било майчинството което ще получавам? Ще съм ви много благодарна ако ми отговорите.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mili13 в пн, 28 дек 2009, 16:37
Детето навършва 2 год на 1 02 2010 майката се връща на работа от 2 02 2010 и приложение 12 до коя дата се подава


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 28 дек 2009, 16:56
Детето навършва 2 год на 1 02 2010 майката се връща на работа от 2 02 2010 и приложение 12 до коя дата се подава

За какво да се подава Приложение 12?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nilro в пн, 28 дек 2009, 20:09
Здравейте ! Имам един въпрос относно майчинството - в момента съм бременна в 4 месец.  Имам 12 м трудов стаж като до м декември съм осигурявана върху минимална РЗ . от януари до април / 4 м/  ще се осигурявам на 1000 лв - фиктивно съм назначена в една фирма. въпросът ми е има ли смисъл да се плащат по високи осигуровки само 4 месеца и колко горе долу би било майчинството което ще получавам? Ще съм ви много благодарна ако ми отговорите.
Няма смисъл защото от НОИ ще взимат сумата мес за мес пример ако 1-2-3-4-5 мес се осигуряваш на 240 лв. а 6-7-8-9 мес на 1000 лв. ще взимаш 1-2-3-4-5- мес по 90 % от средната и 6-7-8-9 мес 90 % от 1000 като си направиш сметка парите които ще доплащаш за осигуровките ще видиш че реално ти си на загуба трябвало е от началото да си направиш тази сметка не от сега по добре си сложи парите на лихвен срочен влог отколкото да ги даваш в НОИ


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: flower_72 в пн, 28 дек 2009, 21:43
Благодаря много за бързия отговор


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mili13 в вт, 29 дек 2009, 08:51
"Детето навършва 2 год на 1 02 2010 майката се връща на работа от 2 02 2010 и приложение 12 до коя дата се подава

"За какво да се подава Приложение 12?"

А нищо ли не се подава ?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 29 дек 2009, 12:19
lupi ,майката има дата,на коята следва да се яви на работа /денят след 2 рия рожден ден на детето/ и просто си почва работа.Нищо не се подава


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: veronic в вт, 29 дек 2009, 13:38
Здравейте ! Имам един въпрос относно майчинството - в момента съм бременна в 4 месец.  Имам 12 м трудов стаж като до м декември съм осигурявана върху минимална РЗ . от януари до април / 4 м/  ще се осигурявам на 1000 лв - фиктивно съм назначена в една фирма. въпросът ми е има ли смисъл да се плащат по високи осигуровки само 4 месеца и колко горе долу би било майчинството което ще получавам? Ще съм ви много благодарна ако ми отговорите.
Няма смисъл защото от НОИ ще взимат сумата мес за мес пример ако 1-2-3-4-5 мес се осигуряваш на 240 лв. а 6-7-8-9 мес на 1000 лв. ще взимаш 1-2-3-4-5- мес по 90 % от средната и 6-7-8-9 мес 90 % от 1000 като си направиш сметка парите които ще доплащаш за осигуровките ще видиш че реално ти си на загуба трябвало е от началото да си направиш тази сметка не от сега по добре си сложи парите на лихвен срочен влог отколкото да ги даваш в НОИ

Не се ли взима през цялата първа година еднакво майчинство, което е средно от приходите на майката през последните 12 месеца преди да излезе в болничен  newsm78


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 29 дек 2009, 14:28
Здравейте ! Имам един въпрос относно майчинството - в момента съм бременна в 4 месец.  Имам 12 м трудов стаж като до м декември съм осигурявана върху минимална РЗ . от януари до април / 4 м/  ще се осигурявам на 1000 лв - фиктивно съм назначена в една фирма. въпросът ми е има ли смисъл да се плащат по високи осигуровки само 4 месеца и колко горе долу би било майчинството което ще получавам? Ще съм ви много благодарна ако ми отговорите.
Няма смисъл защото от НОИ ще взимат сумата мес за мес пример ако 1-2-3-4-5 мес се осигуряваш на 240 лв. а 6-7-8-9 мес на 1000 лв. ще взимаш 1-2-3-4-5- мес по 90 % от средната и 6-7-8-9 мес 90 % от 1000 като си направиш сметка парите които ще доплащаш за осигуровките ще видиш че реално ти си на загуба трябвало е от началото да си направиш тази сметка не от сега по добре си сложи парите на лихвен срочен влог отколкото да ги даваш в НОИ

Не се ли взима през цялата първа година еднакво майчинство, което е средно от приходите на майката през последните 12 месеца преди да излезе в болничен  newsm78

Най-точно казано се взема тази сума 410 календарни дни, от които 45 са преди термин, което на практика прави около 13.5 месеца.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: veronic в вт, 29 дек 2009, 15:10
Здравейте ! Имам един въпрос относно майчинството - в момента съм бременна в 4 месец.  Имам 12 м трудов стаж като до м декември съм осигурявана върху минимална РЗ . от януари до април / 4 м/  ще се осигурявам на 1000 лв - фиктивно съм назначена в една фирма. въпросът ми е има ли смисъл да се плащат по високи осигуровки само 4 месеца и колко горе долу би било майчинството което ще получавам? Ще съм ви много благодарна ако ми отговорите.
Няма смисъл защото от НОИ ще взимат сумата мес за мес пример ако 1-2-3-4-5 мес се осигуряваш на 240 лв. а 6-7-8-9 мес на 1000 лв. ще взимаш 1-2-3-4-5- мес по 90 % от средната и 6-7-8-9 мес 90 % от 1000 като си направиш сметка парите които ще доплащаш за осигуровките ще видиш че реално ти си на загуба трябвало е от началото да си направиш тази сметка не от сега по добре си сложи парите на лихвен срочен влог отколкото да ги даваш в НОИ

Не се ли взима през цялата първа година еднакво майчинство, което е средно от приходите на майката през последните 12 месеца преди да излезе в болничен  newsm78

Най-точно казано се взема тази сума 410 календарни дни, от които 45 са преди термин, което на практика прави около 13.5 месеца.
Да де, ама сумата не е ли еднаква през тези 410 дни


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 29 дек 2009, 15:24
veronic еднакво е дневното обезщетение, а не месечното, защото то зависи от броя на работните дни в месеца.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vk23 в вт, 29 дек 2009, 18:43
Здравейте, въпросът ми е ако майката стане съсобственик - било то формално - във фирма по време на регламентираните 410 / ли бяха/ дни, в които си получава 90% от нетната заплата,
спира ли изплащането на майчинство от НОИ през работодателя й?
Ако не се лъжа, в случая с ООД - то, ще се води, че госпожата "Х" е част от учредителния съвет на дружеството.

Извинявам се, че се повтарям.

ПП. Или беше, че на обезщетения разни нямаш право ако си само само-осигуряващ се? Изобщо, в случая нещо в условията на ползване и изплащане на отпуска по майчинство ще се промени ли?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: dix6 в ср, 30 дек 2009, 08:51
Не знам дали въпросите ми са за тук, но моля ако някой може, да ми отговори!
Работя в държавно учреждение на трудов договор, 2ра категория, 7ч. на ден. Искам да сключа 2ри трудов договор. Максимално за колко часа на ден може да е той? Мога ли да бъда отпуска на първото работно място без да съм отпуска на второто?
Благодаря!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 30 дек 2009, 09:34
dix6 ,втория договор може да е на 5 часа или 4 часа.Може да си отпуска на едното място,а на другото не.Обаче трябва да провериш дали може да сключиш втори договор.Защото мисля,че държавните служители не могат


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: dix6 в ср, 30 дек 2009, 14:43
Elfita, много благодаря!
Аз не съм държавен служител, само съм на държавна работа ;)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: psm в ср, 30 дек 2009, 17:08
Здравейте.И аз имам един въпрос,моето положение е следното. В момента съм в неплатено майченство до навършване на 3г. на моя син,а в момента и  съм бременна.Какво трябва да направя,за да си остана в фирмата и да си получавам майчинство и за  второто дете живот и здраве.Април месец синът ми навършва 3 г., а термина ми за второто е 31.08.2010. Благодаря ви предварително,ако някой може да ми помогне.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: БЪНИ в пт, 01 яну 2010, 18:54
Записвам се да ви следя  :oops:.Не знаех ,че и тук има такава тема  :peace:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в сб, 02 яну 2010, 16:29
Здравейте.И аз имам един въпрос,моето положение е следното. В момента съм в неплатено майченство до навършване на 3г. на моя син,а в момента и  съм бременна.Какво трябва да направя,за да си остана в фирмата и да си получавам майчинство и за  второто дете живот и здраве.Април месец синът ми навършва 3 г., а термина ми за второто е 31.08.2010. Благодаря ви предварително,ако някой може да ми помогне.

Какво е това майчинство? Такова няма. Явно ползваш неплатен отпуск за гледане на дете до 8 год. възраст, но той се полага на всеки от родителите по 6 месеца. Ако си самотен родител тогава имаш право на 12 месеца.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: psm в сб, 02 яну 2010, 17:13
Здравейте.И аз имам един въпрос,моето положение е следното. В момента съм в неплатено майченство до навършване на 3г. на моя син,а в момента и  съм бременна.Какво трябва да направя,за да си остана в фирмата и да си получавам майчинство и за  второто дете живот и здраве.Април месец синът ми навършва 3 г., а термина ми за второто е 31.08.2010. Благодаря ви предварително,ако някой може да ми помогне.

Какво е това майчинство? Такова няма. Явно ползваш неплатен отпуск за гледане на дете до 8 год. възраст, но той се полага на всеки от родителите по 6 месеца. Ако си самотен родител тогава имаш право на 12 месеца.
точно това ползвам-неплатен отпуск до 8 г.,а мъжът ми не е е на трудов договор и пуснахме декларация аз да ползвам другите 6 м.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в сб, 02 яну 2010, 17:17
Здравейте.И аз имам един въпрос,моето положение е следното. В момента съм в неплатено майченство до навършване на 3г. на моя син,а в момента и  съм бременна.Какво трябва да направя,за да си остана в фирмата и да си получавам майчинство и за  второто дете живот и здраве.Април месец синът ми навършва 3 г., а термина ми за второто е 31.08.2010. Благодаря ви предварително,ако някой може да ми помогне.

Какво е това майчинство? Такова няма. Явно ползваш неплатен отпуск за гледане на дете до 8 год. възраст, но той се полага на всеки от родителите по 6 месеца. Ако си самотен родител тогава имаш право на 12 месеца.
точно това ползвам-неплатен отпуск до 8 г.,а мъжът ми не е е на трудов договор и пуснахме декларация аз да ползвам другите 6 м.
Този отпуск не може да се прехвърля между родителите. Иначе, ако имаш неизползван платен отпуск може да ползваш него. А по отношение на уволнението не можеш да направиш нещо конкретно, ако работодателят реши да те освободи от работа.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: iniali в сб, 02 яну 2010, 21:07
интересува ме колко струва услугата счетоводител да ти уреди да си платиш 12 месеца назад осигуровки за майчинство


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в сб, 02 яну 2010, 21:13
iniali ,първо намери фирма,която ще се навие на тази гимнастика-това ще ти е по-трудното


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: gundie в нд, 03 яну 2010, 12:46
Моля да ми разясните тая част от закона, моля само счетоводителите или тия, които вече са се сблъскали с това, че малко се обърках вече, понеже някои като мен, които не са съвсем наясно само гадаем.

  4. Как ще бъде определяно обезщетението за бременност и раждане след 01.01.2009 г., ако майката излезе в нов отпуск за бременност и раждане преди навършване на 2-годишна възраст на предходното дете.
      (49. (2) При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.)

Това обаче не се прилага, когато майката се е върнала на работа и получава 50 % от обезщетението за отглеждане на малко дете, тъй като отпуск за отглеждането му е прекратен и не се ползва.

Тогава базата за изчисление на обезщетението за второто дете ще бъде
1)   за месеците, в които майката е работила се взима осигурителния доход
2)   за месеците, в които майката е била в отпуск за бременност и раждане – се взима доходът от който е изчислено  обезщетението за бременност и раждане
3)   за месеците, в които майката е била в отпуск за отглеждане на малко дете се взима МРЗ


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в нд, 03 яну 2010, 13:03
gundie отговорът на въпроса ти се съдържа в това, което си написала:

При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.)

Ще получаваш същата сума, която си вземала 410 дни за първото дете.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: Lady Brinne в нд, 03 яну 2010, 13:03
аз съм намерила, но за услугата ми искат 1400 лева

Ами то е много условно - зависи на каква сума ще ти внесат осигуровки ...

Ти да не си мислиш, че има някаква установена тарифа?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: gundie в нд, 03 яну 2010, 13:13
gundie отговорът на въпроса ти се съдържа в това, което си написала:

При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.)

Ще получаваш същата сума, която си вземала 410 дни за първото дете.
да, това го разбирам, явно трябваше да уточня....трябва да родя до кога моето дете е родено на 26.02.2009 г. ...закона е написан малко тъпо, но разбрах че има условие да се роди до опредлен срок за да ти изплащат пак същото обещетение, вярно ли е това?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в нд, 03 яну 2010, 13:15
gundie отговорът на въпроса ти се съдържа в това, което си написала:

При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.)

Ще получаваш същата сума, която си вземала 410 дни за първото дете.
да, това го разбирам, явно трябваше да уточня....трябва да родя до кога моето дете е родено на 26.02.2009 г. ...закона е написан малко тъпо, но разбрах че има условие да се роди до опредлен срок за да ти изплащат пак същото обещетение, вярно ли е това?

Трябва да ползваш вече отпуск за бременност и раждане за 2-рото дете - той започва 45 дни преди термин, а 1-вото още да не е навършило 2 години.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: gundie в нд, 03 яну 2010, 13:18
gundie отговорът на въпроса ти се съдържа в това, което си написала:

При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.)

Ще получаваш същата сума, която си вземала 410 дни за първото дете.
да, това го разбирам, явно трябваше да уточня....трябва да родя до кога моето дете е родено на 26.02.2009 г. ...закона е написан малко тъпо, но разбрах че има условие да се роди до опредлен срок за да ти изплащат пак същото обещетение, вярно ли е това?

Трябва да ползваш вече отпуск за бременност и раждане за 2-рото дете - той започва 45 дни преди термин, а 1-вото още да не е навършило 2 години.
трябва да родя до кото навърши 2 години или вече да съм излязла по майчинство пак става, извинявай,че така питам като малоумна, но е важно, че остават малко месеци за започване на новите опити :oops: :oops: :roll: всъщност май от това, което си написала става ясно,че и да изляза по майчинсвто,т.е.в 45 дневния период, преди 26.02 .2011 също върши работа, така ли е? :oops: :oops: :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 03 яну 2010, 13:36
gundie ,45 дневния за второто трябва да започне преди първото да навърши две години


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Гевито в нд, 03 яну 2010, 16:29
Здравейте, имам един въпрос. ( моля да ме извините, ако въпросът ми не е за тук)
Дащеря ми е родена на 24.12.2008г и сега изтече първата година от майчинството ми. В момента попълвам декларация за удължаване на майченството ми до две години. Та въпросът ми е следния: Датата от която да въжи коя да е 24.12.09 или 01.01.2010г Питам защото си мисля, че след като съм родила декември би трябвало да се брои целия месец и новата ми декларация да е в сила от 01.01.2010 Дано да не съм го написала много объркващо  :blush:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 03 яну 2010, 16:37
Гевито ,попълваш датата,на която са ти изтекли 410 те дни обезщетение за бременност и раждане.Не когато детето ти навършва 1 година-не знам защо всички се ориентират по първата година.Тя не е ориентир.
Брои 410 календарни дни от първия ден на 45 дневния болничен
или виж в сайта на НОИ с ПИК кода


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: iniali в нд, 03 яну 2010, 17:03
ако имам 12 месеца осигуровки на 2290 лв. , колко майчинство ще получавам


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Гевито в нд, 03 яну 2010, 17:09
Благодаря ти Елфи   :bouquet: Ей сега почвам да броя :D


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в нд, 03 яну 2010, 17:26
ако имам 12 месеца осигуровки на 2290 лв. , колко майчинство ще получавам

Няма как да стане, защото максималната сума върху която може да се осигурявате е 2000 лв. независимо от броя на работодателите


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: gundie в нд, 03 яну 2010, 17:28
ако имам 12 месеца осигуровки на 2290 лв. , колко майчинство ще получавам
да, аз също съм сигурна,че максималния осигурителен праг е 2000 лв, т.е. ти би трябвало да получаваш 90 % от 2000 лв..имам приятелки, които вземат повече от тая сума и им плащат толкова


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в нд, 03 яну 2010, 18:58
Момичета, да ви попитам за здравната осигуровка за 2010 г, и лицето е в майчинство. Вноската ще се изчислява  4.8 % върху 420 лв ли?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Изкушение в пн, 04 яну 2010, 07:29
Здравейте!Искам да попитам нещо:Сега ми преведоха майчинство за август/бавенето ми е от работата,фирмата все е пред фалит и това е реално/,а на 17 февруари дъщеря ми става на 2 години и приключвам с майчинството,но къде остават неизплатените суми и ког асчетоводителката на фирмата,в която работя трябва да внесе необх.документи.Могат ли да се внесат накуоп за тези неизплатени месеци или не?След като ми приключи майчинството,може ли тогава да продължи да ми внася документите в НОИ,за да си получа и останалите майчинства или не?На 17 приключвам договора с тази фирма,защото така или иначе е пред затруднено положение.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Гевито в пн, 04 яну 2010, 15:45
Здравейте! Аз пак имам питане  :blush:
Този месец трябва да подам документи за детски, но от службата ми казаха, че не могат да ми издадът бележка с доходите, тъй като при тях съм на нула. Трябвало да си взема такава бележка от там от където ми плащали майчинските, а това мисля е НОИ. Та въпросът ми е трябва ли да ходя до НОИ за такава бележка или автоматично се прехвърлят данните в социалното? Дано сте ме разбрали. Благодаря предварително!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 04 яну 2010, 16:53
Здравейте! Аз пак имам питане  :blush:
Този месец трябва да подам документи за детски, но от службата ми казаха, че не могат да ми издадът бележка с доходите, тъй като при тях съм на нула. Трябвало да си взема такава бележка от там от където ми плащали майчинските, а това мисля е НОИ. Та въпросът ми е трябва ли да ходя до НОИ за такава бележка или автоматично се прехвърлят данните в социалното? Дано сте ме разбрали. Благодаря предварително!

От службата трябва да ти издадт бележката с нулите  :D и да запишат, че си била в отпуск по майчинство, а от НОИ данните се получават по служебен път.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Гевито в пн, 04 яну 2010, 17:02
Здравейте! Аз пак имам питане  :blush:
Този месец трябва да подам документи за детски, но от службата ми казаха, че не могат да ми издадът бележка с доходите, тъй като при тях съм на нула. Трябвало да си взема такава бележка от там от където ми плащали майчинските, а това мисля е НОИ. Та въпросът ми е трябва ли да ходя до НОИ за такава бележка или автоматично се прехвърлят данните в социалното? Дано сте ме разбрали. Благодаря предварително!

От службата трябва да ти издадт бележката с нулите  :D и да запишат, че си била в отпуск по майчинство, а от НОИ данните се получават по служебен път.
Благодаря ти много!!!
Ох, писна ми да работя с некомпетентни хора и все да споря с тях. Честно да ви кажа благодаря, че ви има  :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Изкушение в вт, 05 яну 2010, 08:00
Здравейте!Искам да попитам нещо:Сега ми преведоха майчинство за август/бавенето ми е от работата,фирмата все е пред фалит и това е реално/,а на 17 февруари дъщеря ми става на 2 години и приключвам с майчинството,но къде остават неизплатените суми и ког асчетоводителката на фирмата,в която работя трябва да внесе необх.документи.Могат ли да се внесат накуоп за тези неизплатени месеци или не?След като ми приключи майчинството,може ли тогава да продължи да ми внася документите в НОИ,за да си получа и останалите майчинства или не?На 17 приключвам договора с тази фирма,защото така или иначе е пред затруднено положение.
Никой ли не знае какво е нужно да се направи?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 05 яну 2010, 12:41
Изкушение,ще си получиш майчинството със задна дата,когато счетоводителката оправи нещата.Явно не ти внасят осигуровките или не подават данни за теб-то друго няма.Нищо,че напускаш-ще си получиш парите


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Изкушение в вт, 05 яну 2010, 14:54
Изкушение,ще си получиш майчинството със задна дата,когато счетоводителката оправи нещата.Явно не ти внасят осигуровките или не подават данни за теб-то друго няма.Нищо,че напускаш-ще си получиш парите
Чул те Господ,че от моята счетоводителка много майки са проплакали.Все не разбира,все аз трябва да й кажа нещо,което съм намерила като документ,изровено от Интернет,абе...,нямам думи.Тя сега едвам ми внася осигуровки,та какво остава като дъщеря ми навърши 2 години,т.е. на 17.02 и тогава нали съм длъжна да прекратя договора.Не заради друго,но просто фирмата няма да съществува още кой знае колко време.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tan4eto11 в вт, 05 яну 2010, 15:24
Здравейте,
искам да попитам какво става с майчинството, когато се върна на работа 5 месеца след раждането? Изобщо има ли възможност за прехвърляне на майчинството, а ако няма - получавам ли поне 50 % от майчинството и до кога?
Благодаря предварително за отговора!  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 05 яну 2010, 15:52
Здравейте,
искам да попитам какво става с майчинството, когато се върна на работа 5 месеца след раждането? Изобщо има ли възможност за прехвърляне на майчинството, а ако няма - получавам ли поне 50 % от майчинството и до кога?
Благодаря предварително за отговора!  :bouquet:

ако се върнеш когато бебчо е на 5 месеца,няма да получаваш нищо,освен заплатата разбира се.ще започнеш да получаваш 50 процента,когато ти изтекат 410 те дни обезщетение.
след 6я месеца на бебето може да прехвърлиш обезщетението на бащата.след като изтекат 410 те дни-на бабата


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vk23 в ср, 06 яну 2010, 09:53
Здравейте, въпросът ми е ако майката стане съсобственик - било то формално - във фирма по време на регламентираните 410 / ли бяха/ дни, в които си получава 90% от нетната заплата,
спира ли изплащането на майчинство от НОИ през работодателя й?
Ако не се лъжа, в случая с ООД - то, ще се води, че госпожата "Х" е част от учредителния съвет на дружеството.

Извинявам се, че се повтарям.


1. Пак се извинявам и пак питам

2. Ако се сключи граждански договор /за работа/ по време на майчинството, спира ли изплащането от НОИ по безсрочния трудов договор, по който върви майчинството?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 06 яну 2010, 11:58
Здравейте, въпросът ми е ако майката стане съсобственик - било то формално - във фирма по време на регламентираните 410 / ли бяха/ дни, в които си получава 90% от нетната заплата,
спира ли изплащането на майчинство от НОИ през работодателя й?
Ако не се лъжа, в случая с ООД - то, ще се води, че госпожата "Х" е част от учредителния съвет на дружеството.

Извинявам се, че се повтарям.


1. Пак се извинявам и пак питам

2. Ако се сключи граждански договор /за работа/ по време на майчинството, спира ли изплащането от НОИ по безсрочния трудов договор, по който върви майчинството?

Може да е съдружник, но да няма управителни функции, защото тогава се прекратява отпускът за бременност, раждане или отглеждане на дете.

Иначе гражданският договор не влияе върху тези отпуски и обезщетения, т.е. може да се сключи и да се получават възнаграждения.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vk23 в ср, 06 яну 2010, 12:03
Благодаря  :)


Титла: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Даниела М в ср, 06 яну 2010, 13:09
Здравейте, аз искам да Ви помоля да ми кажете дали правилно съм разбрала нормативните документи на НОИ.
Определеният ми термин е 10 май 2010 г. 45-дневния болничен трябва да бъде с дата  от 26 март 2010 г. НОИ ще ми изчисли средно дневно обезщетение от предходния месец, като се върне 12 месеца назад, т.е. периода от който ще ми се изчисли средното дневно обезщетение ще е  м.февруари 2010 - м. март 2009 г. Но ако раждането е с по-ранна или по-късна дата НОИ отново ли преизчислява средното дневно обезщетение, или се запазва средното дневно обезщетение  което ми е изчислила първоначално при представяне на 45- дневния болничен? , т.е. това което ми е изчислено първоначално, то ли ми се изплаща до края на 410-тия ден?
Много Ви благодаря предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 06 яну 2010, 13:27
периода от който ще ми се изчисли средното дневно обезщетение ще е  м.февруари 2010 - м. март 2009 г. -не,базата ти е март09-април10
обезщетениеили се запазва средното дневно обезщетение  което ми е изчислила първоначално при представяне на 45- дневния болничен-да,изчисленото при 45 дневния се запазва независимо дали ще родиш по-рано или по-късно от термина,
 т.е. това което ми е изчислено първоначално, то ли ми се изплаща до края на 410-тия ден-да,среднодневното изчислено за 45 дневния ще ти се плаща през 410 те дни


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: gvendolin_7 в ср, 06 яну 2010, 13:52
Здравейте момичета, благодаря , че Ви има.
Не знам дали въпроса ми е за тук и моля да ме извините ако не е.
Второто ми дете е на 1г.2м. и поради финансови затруднения ми се налага да започна работа, тъй като в момента мъжът ми е безработен възможно ли е да прехвърля майчинството си на него до навършване на 2г. на детето, ако е от значение той е безработен от юни месец.
Дано сте ме разбрали.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 06 яну 2010, 13:57
Здравейте момичета, благодаря , че Ви има.
Не знам дали въпроса ми е за тук и моля да ме извините ако не е.
Второто ми дете е на 1г.2м. и поради финансови затруднения ми се налага да започна работа, тъй като в момента мъжът ми е безработен възможно ли е да прехвърля майчинството си на него до навършване на 2г. на детето, ако е от значение той е безработен от юни месец.
Дано сте ме разбрали.

Щом не работи не може. Ако има къде да го заведат на работа иктивно за поне 1 работен ден може да му го прехвърлиш и да получава той обезщетението.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 06 яну 2010, 13:58
gvendolin_7 ,щом е безработен може да го прехвърлиш само по програмата в подкрепа на майчинството.Трябва да се регистрира на борсата.Попитай в районната социална служба за програмата.
Друг вариант е да намерите фирма фиктивно да назначи мъжа ти на работа и така да му го прехвърлиш.
Ако не стане прехвърлянето,ти ще получаваш 50 процента от майчинството+заплатата до 2 г на детето


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Даниела М в ср, 06 яну 2010, 15:32
Здравей Elfita, благодаря ти за бързия отговор, но първата част не ми е ясна. Ако за база ми се вземе м. март 2009г.-април 2010 г., то това са 14 месеца.Съгласно Кодекса за социално осигуряване не се ли вземат 12-месеца предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност за бременност и раждане. При мен термина е 10 май, 45-дневния болничен е от 26 март и както аз го разбирам месеца предхождащ настъпването на временната  неработоспособност за бременност и раждане е месец февруари 2010 г. Благодаря ти и се извинявам, че отново питам!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 06 яну 2010, 15:36
Здравей Elfita, благодаря ти за бързия отговор, но първата част не ми е ясна. Ако за база ми се вземе м. март 2009г.- питам!

грешката е моя
 базата ще ти е март09-февруари10.идеята е,че не ти влиза месеца,в който е издаден 45 дневния и от него 12 м назад

как съм решила,че преди март е април  :35:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Даниела М в ср, 06 яну 2010, 15:48
 :) много ти благодаря и страшно ме зарадва, че ако родя по-късно няма да ми се прави преизчисление след като родя, а ще ми се запази изчисленото от 45-дневния болничен, защото м. март 2009 г. е важно за мен да ми се включи- тогава съм осигурявана на по-висока сума и не ми се искаше да го губя. И без това държавата не ми дава никакви права да се осигурявам на по-висока заплата, тъй като съм държавен служител  :(
Благодаря ти още веднъж!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: MissCaprice в чт, 07 яну 2010, 18:25
момичета, имам следните въпроси:
Самоосигуряваща се съм в ООД, обаче оставам да си гледам детето поне 6 месеца. Мога ли да си ползвам платен/неплатен отпуск и дали той ще ми се зачита за стаж? Също така в този период само здравно ли трябва да се осигурявам? Какви документи трябва да подам?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Надя* в пт, 08 яну 2010, 21:22
Здравейте :hug: имам няколко въпроса и се надявам да се намери някой да ми помогне.

Моя приятелка остана без работа, а има намерение да забременява. Как ще е най-добре да постъпи, за да получава редовно майчинство? Ако се получи дупка, в месеците за осигуровките, това ще се отрази ли на майчинството - нали първата година за майчинството се смята в/у осигурителния доход за 1 година назад? Дали ще е по-добре сега да намери някоя фирма, в която да се осигурява, докато "стане работата" или като забременее тогава да сключи договор за няколко дни и да излезе в болничен?
Предварително благодаря  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: katelinka в сб, 09 яну 2010, 00:29
Здравейте!
Имам следния въпрос. Ако ползвам неплатеният 6-месечен отпуск за гледане на дете след навършване на 2 годишна възраст на детето и в този 6 месечен период ми се роди второ дете, какво майчинство ще мога да взимам? Каква ще е базата върху която ще се изчислява майчинството? Ох незнам дали добре зададох въпроса си, дано сте ме разбрали :)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в сб, 09 яну 2010, 09:00
katelinka ,за второто дете ще взимаш две години минималното майчинство,защото базата за него ти е втората година майчинството за първото дете /240 лв/ и неплатения /240 лв/


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: katelinka в сб, 09 яну 2010, 10:21
Elfita, благодаря много за бързия отговор!  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в нд, 10 яну 2010, 13:40
момичета, имам следните въпроси:
Самоосигуряваща се съм в ООД, обаче оставам да си гледам детето поне 6 месеца. Мога ли да си ползвам платен/неплатен отпуск и дали той ще ми се зачита за стаж? Също така в този период само здравно ли трябва да се осигурявам? Какви документи трябва да подам?

За теб Кодексът на труда не важи, т.е. нямаш право на отпуски по него. Като ползваш отпуск от работа си дължиш цели осигуровки, ако продължаваш да си управител в ООД-то.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в нд, 10 яну 2010, 13:42
Здравейте :hug: имам няколко въпроса и се надявам да се намери някой да ми помогне.

Моя приятелка остана без работа, а има намерение да забременява. Как ще е най-добре да постъпи, за да получава редовно майчинство? Ако се получи дупка, в месеците за осигуровките, това ще се отрази ли на майчинството - нали първата година за майчинството се смята в/у осигурителния доход за 1 година назад? Дали ще е по-добре сега да намери някоя фирма, в която да се осигурява, докато "стане работата" или като забременее тогава да сключи договор за няколко дни и да излезе в болничен?
Предварително благодаря  :bouquet:

Според мен най-добре е да си намери наистина работа, а не фиктивно, защото не може да предположи кога ще забременее ...


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Надя* в нд, 10 яну 2010, 13:49
Lady Brinne, това наистина би бил най-добрият вариант, но въпросът с намирането на работа в тази ...ммм... криза, се оказва доста сложен.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в нд, 10 яну 2010, 14:02
Lady Brinne, това наистина би бил най-добрият вариант, но въпросът с намирането на работа в тази ...ммм... криза, се оказва доста сложен.

Казвам го,. защото едно бебеправене не се знае колко време ще отнеме, а ако се осигурява фиктивно означава доста пари да се вложат ... /Например и двете ми деца се "получиха" след 9-10 месеца опити /. Ако започне да се осигурява фиктивно след като забременее, то ще има около 6-7 месеца в осигуряване преди да излезе в болничен за бременност и раждане. Така, че нека сама да си реши  newsm78


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: karii в пн, 11 яну 2010, 17:57
здравейте!
Бременна съм във втория месец, до момента нямам осигурителен стаж, а от този месец започвам работа, където ще ме осигуряват. Така че до раждането на бебето няма да имам необходимия стаж от 1 година за получаване на майчинство.
Имам следните въпроси:
1.  Ще мога ли все пак да получавам майчинство за период от 2 години (до навършване на 1 година стаж - мога ли да получавам майчинство от социални грижи, а след това да подам документи за редовно майчинсто и да го получавам до навършване на 2 години на детето).
2. Какъв е размерът на социалното майчинство?
3. Имам ли право да излезна в болнични 45-дни преди термина.

Благодаря Ви предварително!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 11 яну 2010, 18:13
здравейте!

1.  Ще мога ли все пак да получавам майчинство за период от 2 години (до навършване на 1 година стаж - мога ли да получавам майчинство от социални грижи, а след това да подам документи за редовно майчинсто и да го получавам до навършване на 2 години на детето).-докато натрупаш необходимия стаж,имаш право на социално майчинстов,ако отговаряш на изискването за доход /350 лв бурто на член от семейството/.Когато натрупаш стажа от 12 месеца /по време на 45 дневния и след това също ти тече стаж/,от НОИ ще започмнат да ти плащат оставащите месеци до края на 410 те дни и след това отпуск за гледане на дете до 2 г

2. Какъв е размерът на социалното майчинство?-100 лв на месец

3. Имам ли право да излезна в болнични 45-дни преди термина.-да,разбира се щом работиш.Трябда да се представят всички необходими документи в НОИ както си му е реда,независимо,че нямаш стажа и ще започнеш да получаваш обезщетение по-късно


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: karii в пн, 11 яну 2010, 18:58
Elfita, благодаря ти за бързия отговор!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Alexandra в вт, 12 яну 2010, 08:47
Детето ми навърши 2 години на 03.01.2010, аз така или иначе вече съм се върнала на работа, трябва ли да подам приложение 12, за да ми спрат 50%те процента, или става автоматично при тях? И ако трябва да го подам, прилага ли се някакъв документ /примерно копие от акта за раждане/?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 12 яну 2010, 08:59
Alexandra ,нищо не подаваш.Системата ти е определила крайна на дата на отпуска 3 януари и ще ти платят до там


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: jenshen в вт, 12 яну 2010, 11:17
здравейте!!! детенцето ми става на 1 годинка на 17.02. От системата на НОЙ вождам че майчинството ми е до 26.02. Интересува ме какво трябва да подам за да получавам минималната заплата до навършване на 2 години, къде и в какви срокове; и от къде мога да изтегля необходимите документи??? Питам всичко това, защото счетоводителят хал хабер си няма или така се прави, така или иначе в тази фирма няма да се върна да работя , но поне да си ползвам каквото ми се полага докато си намеря друга работа.

Благодаря!!!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Alexandra в вт, 12 яну 2010, 11:22
Alexandra ,нищо не подаваш.Системата ти е определила крайна на дата на отпуска 3 януари и ще ти платят до там
Благодаря ти   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 12 яну 2010, 13:34
здравейте!!! детенцето ми става на 1 годинка на 17.02. От системата на НОЙ вождам че майчинството ми е до 26.02. Интересува ме какво трябва да подам за да получавам минималната заплата до навършване на 2 години, къде и в какви срокове; и от къде мога да изтегля необходимите документи??? Питам всичко това, защото счетоводителят хал хабер си няма или така се прави, така или иначе в тази фирма няма да се върна да работя , но поне да си ползвам каквото ми се полага докато си намеря друга работа.

Благодаря!!!

1. МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО - (Приложения 3 изтегли от тук http://www.bgstuff.net/content/view/1296/523/ (http://www.bgstuff.net/content/view/1296/523/)

2. Копие от акта за раждане на детето

3. Заявление, че желаете да получавате обезщетение за отглеждане на малко дете

4. Декларация по чл. 46 ал. 1 от НРВПО -не е задължителна,питай дали ти я искат

Ето един примерен текст за заявлението:


З А Я В Л Е Н И ЕОт ................................., ЕГН: ................. , на длъжност .....................

На основание чл.164, ал.1. КТ и чл.46, ал.1, НРВПО,

Заявявам, че ще ползвам отпуск за отглеждане дете до 2г., считано от ............... до .............. г.


Прилагам:
1. Декларация по чл.46, ал.1 НРВПО за обстоятелствата, свързани с правото ми да ползвам отпуска
2. Акт за раждане на детето. – за справка


                                                                            С уважение:

                                                                                                   ..........................


Дата: ................
гр. Пловдив


Ето я и декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 46, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Долуподписаната ……………………………………………………………… с ЕГН ………………..……… с постоянен адрес : ……………………………… л.карта № ……………………… , издадена на …….……….... от ……………….
на длъжност ………………………………….ДЕКЛАРИРАМ

1. Детето ми, ……………….,родено на …….………... г., с ЕГН ……….……………. не е настанено в детско заведение.
2. Не съм дала съгласието си платения отпуск за отглеждане на дете по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда да се ползва от бащата /осиновителя/ или от някой от моите или неговите родители,работещи по трудово правоотношение, съгласно чл.164, ал.3 от Кодекса на труда.
3. Детето ми не се отглежда от безработно лице по програмата в „Подкрепа на майчинството”.

Известна ми е предвидената по чл.313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.


дата: ………………….                                                                     ДЕКЛАРАТОР: ............

град:Пловдив
Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: jenshen в вт, 12 яну 2010, 16:01
благодаря много на Elfita !!!!!!!!!!!!!
  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: I r r a в вт, 12 яну 2010, 16:39
Здравейте и от мен , момичета!
Аз с поредица от тъпи въпроси (но като не получавам отговори от този, който трябва...се налага да си търся отговорите ...  :ooooh: ). Та - синът ми навършва 2г. на 18.02.2010г. . Понеже не е приет на ясла, смятам да си пусна неплатен отпуск 6м. Нали нямат право да ми го откажат? С каква дата трябва да е молбата 18.02 или 19.02? По време на неплатеният отпуск как стои въпросът със здравните осигуровки? И последно - ако напусна, има ли вероятност да не ми бъде изплатена натрупаната отпуска за четирите години в майчинство или това е задължително?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mam4e89 в вт, 12 яну 2010, 17:24
Здравейте!
Въпросът ми е - плащали някакви осигуровки работодателя на служителка по майчинство.
На моя приятелка назначена фиктивно на работа за да взема майчинство продължават да и искат пари за осигуровки.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 12 яну 2010, 18:13
B_RaiA_T ,всеки месец за двете години майчинство се плаща по 20,16 лв за 2010

I r r a

Нали нямат право да ми го откажат?-да,нямат право С каква дата трябва да е молбата 18.02 или 19.02?-19 февруари,цащото тогава трябва да си на работа  По време на неплатеният отпуск как стои въпросът със здравните осигуровки?-работодателят ги плаща  И последно - ако напусна, има ли вероятност да не ми бъде изплатена натрупаната отпуска за четирите години в майчинство или това е задължително?-такава веорятност винаги съществува,независимо,че законът ги задължава да платят натрупаната отпуска.ако откажат се обръщаш към инспекцията по труда


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: I r r a в вт, 12 яну 2010, 18:46
Elfita , много ти благодаря!   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: pepi05 в вт, 12 яну 2010, 19:03
ЗДРАВЕЙТЕ!Искам да попитам дали някой може да ми каже каква е сумата на осигуровките ,които работодателя трябва да е платил при условие ,че договора ми е на 1500 лв. и през месеца съм била болничен 9 дена - работните дни са 21 за дадения месец.Благодаря предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mam4e89 в вт, 12 яну 2010, 19:11
Elfita тези 20.16лв се плащат от работодателя през двете години майчинство нали.
А ако работника се е осигурявал на повече от мин. работна заплата сумата същата ли е.
Извинявам се ако въпросите са глупави, но не съм наясно с нещата.   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 12 яну 2010, 19:18
B_RaiA_T ,приятелката трябва тя да ги плаща тези 20,16,защото е назначена фиктивно.Независмо от заплатата,здравната осигуровка е една и съща-20,16 лв.Може да й искат малко отгоре,заради платежното нареждане


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mam4e89 в вт, 12 яну 2010, 19:23
Благодаря Elfita    :bouquet:  :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ili4ka в ср, 13 яну 2010, 12:00
Здравейте,

Един бърз и кратък въпрос - с ПИК в сайта на НОИ мога ли да следя дали ми превеждат редовно детските и в какъв размер бяха те - 30 или 35лв?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 13 яну 2010, 12:01
Здравейте,

Един бърз и кратък въпрос - с ПИК в сайта на НОИ мога ли да следя дали ми превеждат редовно детските и в какъв размер бяха те - 30 или 35лв?

35 лв на месец,но не може да ги следиш с ПИК
направи си нет банкиране на картата за детските и така ще виждаш кой и колко ти превежда


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ili4ka в ср, 13 яну 2010, 12:12
Здравейте,

Един бърз и кратък въпрос - с ПИК в сайта на НОИ мога ли да следя дали ми превеждат редовно детските и в какъв размер бяха те - 30 или 35лв?

35 лв на месец,но не може да ги следиш с ПИК
направи си нет банкиране на картата за детските и така ще виждаш кой и колко ти превежда

Много благодаря за бързия отговор   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: doli09 в ср, 13 яну 2010, 14:18
  Здравейте! Бременна съм в 3 мес. и ще бъда болнични до края на бременноста. Осигуряват ме на 1200 лв., имам непрекъснат трудов стаж 10 години. Може ли да ми каже някой, колко ще бъде сумата от болничния преди раждането и след това? Много благодаря!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: АНЕНЦЕ в ср, 13 яну 2010, 14:34
здравейте бременна съм в 6 месец от началото на бременоста не работя в края на месец януари ще бъда назначена в фирмата на баща ми имам необходимите 12 мес стаж но през 2005 станах съдружник ввъв фирма която работи 6 месеца и спряхме дейноста и моят дял беше 5% но не са внясяни нулеви декларации ще имам ли проблем с получаване на майчински


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 13 яну 2010, 15:23
doli09 ,всичките 6 м преди болничиня на 1200 лв ли са те осигурявали.Ако да,обезщетението ще ти е 980 лв


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: doli09 в ср, 13 яну 2010, 15:59
 Благодаря ти, Еlfita! Да, всички месеци добре съм осигурявана. Даже ми казаха,че може би ще взимам повече от заплатата си. Дано е така!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ivali в чт, 14 яну 2010, 18:59
Здравейте!В момента съм в отпуск за гледане на дете до навършване на 2 год възраст.Предстои ми да започна работа в друга фирма преди детето да навърши 2 год.Искам да разбера какви документи трябва да подам в НОИ и дали ще ми се прекрати майчинството на 100 %?Благодаря ви предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 14 яну 2010, 19:01
ivali ,напускаш ли първата фирма или ще работиш успоредно.Има възможност да си в майчинство от първата фирма и да го взимаш на 100 процента и да работиш в друга фирма


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ivali в чт, 14 яну 2010, 19:05
Elfita ,как може да стане така.По принцип в сегашната фирма се водя фиктивно.Така че както на мен ми е угодно така ще го направим.Какво да направя за да си вземам 100% майчинство?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 14 яну 2010, 19:09
ivali ,трудовия договор с втората фирма трябва да се сключи по чл 111.Съгласно чл. 111 КТ. в сила от 31.03.2001 г., работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване па работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение.
С първата фирма нищо не правиш-върви ти майчинството на 100 процента и това е.

Може да ти кажат,че не може така,но не е вярно-прилагам една писмо

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНА"
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ"
Изх.№91-01-272 от 23.11.2004 г. на НОИ

Във връзка с уеднаквяване на практиката за изплащане на обезщетение по чл. 53. ал. 1от КСО при ползване на отпуск за отглеждане на малко дете но чл. 1 64. ал. 1 от КТ в случаите, когато майката не е прехвърлила отпуска си по реда на чл. 164. ал. 3 от КТ и по време на ползването му започне работа при друг работодател, приложено Ви изпращаме становището на Министерство на труда и социалната политика.

Предвид действащото законодателство и становището на Министерство на труда и социалната политика даваме следните указания:

В случаите, когато майката ползва отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164. ал. 1от КТ и без да прекъсне неговото ползване, започне работа при друг работодател или възложител, обезщетението по чл. 53. ал. 1 от КСО следва да се изплаща в пълен размер до прекратяването или изтичането на отпуска за отглеждане на детето чрез работодателя, който го е разрешил.
При втория работодател на майката не следва да се изплаща обезщетението по чл, 54. ал. 1 от КСО. тъй като отпускът за отглеждане на малко дете в тези случаи не се счита за прекъснат


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ivali в чт, 14 яну 2010, 19:11
Благодаря!Ако не искат да ме назначат по тоя член тогава 50 % от майчинството ли ще получавам?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: doli09 в пт, 15 яну 2010, 11:02
Zdraveite! Moje li da mi kaje nqkoi, na kakuv adress na NOI moga da proverqvam dali sa prevedeni bolni4nite mi, kak da si izvadq kod? Blagodarq!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 15 яну 2010, 11:08
Zdraveite! Moje li da mi kaje nqkoi, na kakuv adress na NOI moga da proverqvam dali sa prevedeni bolni4nite mi, kak da si izvadq kod? Blagodarq!

за Пик код попълваш тази молба http://www.nssi.bg/content/spravki/Pr-11.doc (http://www.nssi.bg/content/spravki/Pr-11.doc) и с личната си карта,лично отиваш в НОИ

с него проверяваш тук

-   справка за това на какви суми са ви осигурявали –
е-услуги - Справка за социалното осигуряване
https://socialsecurity.nssi.bg/
Там ще видите осигурителния си доход. За месеците, когато сте били в болнични, ще са повече суми - съберете ги.   ;-)

-   справка за изплатените болнични -
е-услуги - Справки по ЕГН и Булстат - "Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН "
https://benefits.nssi.bg/EGN/

-   справка за статуса на болничния (кога е предаден, изплатен ли е, всички данни по него – попълнени от доктора и счетоводството)
е-услуги - Справки по ЕГН и Булстат - най отдолу на страницата е "Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане"
https://benefits.nssi.bg/detailedegn/ReportBolnForEGN1.aspТитла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: doli09 в пт, 15 яну 2010, 11:27
  О, много благодаря, Elfita!!! Лек ден!!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: vk23 в пт, 15 яну 2010, 13:45
ivali ,трудовия договор с втората фирма трябва да се сключи по чл 111.Съгласно чл. 111 КТ. в сила от 31.03.2001 г., работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване па работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство)

Елфита, в този случай работникът длъжен ли е да информира текущия си работодател за сключването на трудов договор в новата фирма?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 15 яну 2010, 14:32
Елфита, в този случай работникът длъжен ли е да информира текущия си работодател за сключването на трудов договор в новата фирма?

само ако е посочено в трудовия му договор


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 15 яну 2010, 14:33
Благодаря!Ако не искат да ме назначат по тоя член тогава 50 % от майчинството ли ще получавам?

ако започнеш работа при друг работодател /не при този,от който си излезнала в майчинство/,няма как да взимаш 50 процента.Защото се водиш в пълно майчинство другаде


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ivali в нд, 17 яну 2010, 18:00
ivali ,трудовия договор с втората фирма трябва да се сключи по чл 111.Съгласно чл. 111 КТ. в сила от 31.03.2001 г., работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване па работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение.

Elfita,Благодаря   :bouquet:Все още не се знае дали ще се съгласят да ме назначат по тоя член в понеделник ще стане ясно!Искат ми трудовата книжка,а тя е при настоящият ми работодател.Там как стои въпроса,трябва ли нещо да се отбелязва и задължително ли трябва да я занеса при подписването на договора?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: MaMa Tegu в нд, 17 яну 2010, 19:47
Здравейте!Мога ли да прехвърля майчинските си на бащата на малката при положение,че е безработен и от 2 месеца е записан на бюрото по труда?Искам да започна работа и нз как става това прехвърляне.Ако не мога на него на кого мога..всмисъл какви са изискванията за човека на когото искам да прехвърля майчинските.Благодаря ви предварително?
п.с.каки документи се изискват?За каккъв срок се оформят документите...спешно ми е :)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: olivia78 в нд, 17 яну 2010, 21:49
Искам да попитам за майчинството.Значи аз съм бременна в третия месец и не съм работила от близо две години.Как мога да реша проблема с майчинството и има ли нещо такова като социално майчинство.Също така какъв е размера на това майчинство и още да допълня че това ми е второ дете и нямам брак с мъжа с който живея.С две думи се водя самотна майка.Ако някой знае какво трябва да правя нека ми обясни.Благодаря предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 17 яну 2010, 22:05
olivia78 ,ако не започнеш работа,ще имаш право на социално майчинство /100 лв на месец за една година/.Има изискване за доход /350 лв на човек/,но мисля че ти под това щом нямате бращ,още едно дете,а и не работиш.
Може да започнеш работа фиктивно малко преди издаването на 45 дневния болничен преди термин е тогава ще взимаш 2 г по 240 лв на месец.
също имаш право на помощ за бременност 150 лв-има изискване за доход /350 лв на човек
помощ за раждане 600 лв-взима я всяка майка на живородено дете
детски 35 лв-има изискване за доход /350 лв на човек

за всичко това попитай в районната социална служба


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: sh0k0lad4e в вт, 19 яну 2010, 14:41
Здравейте, аз имам следния въпрос.
До 8ми ноември бях в отпуск по майчинство и получавах 240 лв. От тогава съм на работа и ме осигуряват на 1000 лв. По принцип на 27 януари трябва да си взема първия болничен за ново майчинство. Ако продължа да работя до месец март и не си ползвам болничния, ще ми се смята ли този период при пресмятане на обезщетението за 1г?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 19 яну 2010, 15:11
Здравейте, аз имам следния въпрос.
До 8ми ноември бях в отпуск по майчинство и получавах 240 лв. От тогава съм на работа и ме осигуряват на 1000 лв. По принцип на 27 януари трябва да си взема първия болничен за ново майчинство. Ако продължа да работя до месец март и не си ползвам болничния, ще ми се смята ли този период при пресмятане на обезщетението за 1г?
да,този период ще ти влезе в базата,но губиш те ползваните дни.Примерно ако не ползваш 45 дневния,ще ползваш 365 дни обезщетение за бременност и раждане вместо 410 дни
трябва да представиш служебна бележка на лекаря ,че си била на работа периода,в който той е трябвало да издаде 45 дневия


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: sh0k0lad4e в вт, 19 яну 2010, 16:31
Да, това го разбирам, но поне няма да вземам 240 лв :) Благодаря!
А ако родя по-рано ще ползвам пак 365 дни, нали?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 19 яну 2010, 16:35
зависи колко по-рано-майките родили по рано си ползват всичките 410 дни.реда обаче е обратен.първо 42 дни болничен от болницата после останалите до 135 дни от педиатъра
а при нормалния случай се издава първо 45 дневния,после 42 от болницата,после педиатъра дава останалите до 135 дни,като компенсира майките родили по-рано от термина си.Т.е пак се ползват всичките 410 дни
по-малко ползат майките,които се отказват от болничиня преди термин или част от него


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: sh0k0lad4e в ср, 20 яну 2010, 14:26
Много ти благодаря!
Все пак ще трябва да се откажа от този болничен 45 дни преди термина. Доста сложно ще се получи, но така или иначе ще работя поне да ми се увеличи обезщетението малко.
Къде и как трябва да се откажа от този болничен? При АГто? Или се попълва нещо в работата? Искам всичко да ми е наред с документите, за да нямам проблеми с изплащането след раждане, че преди си почаках доста.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 20 яну 2010, 16:09
термина ти е в началоот на март,нали така?вземи си полагащите се дни от 45 дневни за март.така или иначе  март няма да ти влезе в базата,защото тогава трябав да родиш.За дните от 27 януари до 28 февруари носи на АГто бележка от работата,че си работила и така той ти издава само за остатъка.друго няма
ако искаш да не ползваш целия 45 дневен,направо ще ти издадат за 42 дни от болницата като родиш.Носиш бележка на лекаря,че си работила целия 45 дневен болничен


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vergilia в ср, 20 яну 2010, 17:04
Здравейте, ще използвам тази тема да попитам нещо - докато съм в майчинство и отпуск за отлгеждане на дете, работодателя ли ми внася здравна осигуровка, и колко е тя месечно за 2009?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: kremi82 в ср, 20 яну 2010, 17:35
Здравейте и аз искам да попитам нещо сега на края на месец януари ми изтича първата година от майчинството мога ли да си пусна платен годишен отпуск тои е  някъде около 4-5 месеца и да се върна на работа и да ми се продължи остатака от  до две години.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 20 яну 2010, 18:16
Здравейте, ще използвам тази тема да попитам нещо - докато съм в майчинство и отпуск за отлгеждане на дете, работодателя ли ми внася здравна осигуровка, и колко е тя месечно за 2009?

да,внася 12,48 лв за 2009
               20,16 за 2010

kremi82 ,може след края на 410 те дни да си поснеш платен отпуск по време,на който ще получаваш 120 лв /50 процента от майчинството/.Слде това може отново да възстановиш майчинствоот си


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vergilia в ср, 20 яну 2010, 18:27
Здравейте, ще използвам тази тема да попитам нещо - докато съм в майчинство и отпуск за отлгеждане на дете, работодателя ли ми внася здравна осигуровка, и колко е тя месечно за 2009?

да,внася 12,48 лв за 2009
               20,16 за 2010  :bouquet: благодаря ти, че си толкова отзивчива винаги


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: plami! в чт, 21 яну 2010, 15:43
Здравейте, и аз искам да попитам нещо. Болничният ми изтече на 26.12.2009г., а  на 28.12.2009г. ми го преведоха. От тогава до сега нямам никакъв превод. Не трябваше ли вече да имам майчинство за останалите дни от декември? 


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 21 яну 2010, 16:03
Здравейте, и аз искам да попитам нещо. Болничният ми изтече на 26.12.2009г., а  на 28.12.2009г. ми го преведоха. От тогава до сега нямам никакъв превод. Не трябваше ли вече да имам майчинство за останалите дни от декември? 

внеси повече яснота-какъв е този болничен.майчинство се взима грубо след 1 г на детето.Преди това е обезщетение.
Налучквам-изтекъл ти е болничния от педиатъра и си в периода 135-410 обезщетение,така ли е?Попълнила ли си съответната декларация.Ако да и работодателят ти е коректен с внасянето й,ще имаш обезщетение за дните от 26 до 31 декември накрая на януари.След това до края на 410 те дни ще получаваш обезщетението до 5 число за преходния месец-до 5 февруари ще получиш пари за целия януари.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: plami! в чт, 21 яну 2010, 16:23
Много ти благодаря за бързия отговор. Декларация не съм попълнила, когато се обадих на шефката си тя ми каза да и дам копие от акта за раждане, нищо не ми каза за декларация!? Дали може да я попълни от мое име?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 21 яну 2010, 16:42
Много ти благодаря за бързия отговор. Декларация не съм попълнила, когато се обадих на шефката си тя ми каза да и дам копие от акта за раждане, нищо не ми каза за декларация!? Дали може да я попълни от мое име?


щом няма декларация,няма и пари.Нои ще чакат този документ.Попълни документите и ги изпрати с куриер,ако не може някой да ги занесе на работодателя ти.Но заради това забавяне ще имаш пари чак февруари и то края.Освен ако,работодателят не занесе специално твоята декларация.

Преди да изтече третият болничен -този от педиатъра на детето се попълват следните документи


- Молба за отпуск в свободен текст до работодателя;
- Декларация 2 по образец – изтегли тук: http://www.noi.bg/content/laws/07/Pril.2.doc
 (http://www.noi.bg/content/laws/07/Pril.2.doc)
- копие на акта за раждане на детето;

Ето примерен текст на молбата, която се подава до работодателя:

До Управителя
На .................................................

МОЛБА

От ........................................................., ЕГН ............................................. на длъжност ................................................... в ............................................................


На основание чл.163, ал.1 от Кодекса на труда, чл.45,ал.1,т.2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските и приложените молба-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни и акт за раждане на ...................................................................


Моля

Да ми бъде разрешено да ползвам отпуск за бременност и раждане за разликата от 135 до 410 дни за детето : ..............................................................., считано от .............................


Гр. Пловдив
Дата: ......................

Служител: ............................
/ .............................../
Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: plami! в чт, 21 яну 2010, 17:08
Хиляди благодарности. Започвам да действам по въпроса. И пак много ти благодаря!!!  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: polena ivanova в сб, 23 яну 2010, 20:53
Здравейте! Аз от скоро се регистрирах в сайта, прочетох много от нещата и искам да питам нещо. Аз съм на 29 години, в момента съм завършила магистратура семестриално и трябва само да защитя дипломната, в България никъде не съм работила легално, но съм работила в Кипър от 07.2001 до 12.2003 г. Преди 5 месеца се омъжих и сега искаме да си имаме бебе, но незнам нито какви са законите сега, нито правата. Единственото, което съм си плащала е здравната, защото университета ги плащаше до навършване на 26г. Много ще съм благодарна , ако някой може дами каже какво е състоянието  в момента и какво може да се направи за напред(за по-голямо майчинство)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 24 яну 2010, 10:36
polena ivanova ,за да взимаш 2 г майчинство трябва да имаш 12 м стаж с осигуровки за фонд болест и майчинство и в момента на издаване на 45 дневния болничен преди термин да работиш


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mimitopi в нд, 24 яну 2010, 13:46
Здравейте и от ман искам да попитам някой ако може да ми отговори на въпроса.Зна4и имам 2 години 1 месец и 3 дни работени в един магазин осигурявана съм на 8 4аса и в трудовата ми книжка пише осигурителният стаж е раван на за4итания трудов стаж и съм осигурена на 255 лева от който ми даваха 4исто 205.след това имам един месец прекъснат,но съм си платила здравните осигуровки и запо4нах работа като маникюристка само,4е на 4 4аса се осигурявах и се водех,4е взимам 167,50лв. и на него ми пише 4е осигурителният стаж нее равен на за4итания трудов стажл.В трудовата книжка ми пише 4е там имам 7 месеца и 28 дни работени след това 1 месец бях на борсата и ми даваха 130лв.И после запо4нах работа пак в един магазин за дрехи като продава4ка там ме осигуряваха на 335лв и на 8 4аса пълно работно време.там съм запо4нала на 11.08.2009година Ако може някой да ми каже колко май4инство ще взимам защото някой ми казват 4е ще взимам 240лв,а други около 300.Дано да съм обяснила правилно и да сте ме разбрали дано някой може да ми обясни БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 24 яну 2010, 17:43
mimitopi ,ако имаш 12 м назад осигуровки на 335 лв,обезщетението ще ти е 270 лв


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: polena ivanova в пн, 25 яну 2010, 16:38
Благодаря ти Елфита :)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mimitopi в вт, 26 яну 2010, 11:25
mimitopi ,ако имаш 12 м назад осигуровки на 335 лв,обезщетението ще ти е 270 лв
БЛАГОДАРЯ ТИ


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: madi в ср, 27 яну 2010, 10:28
Не успях да намеря отговор на въпроса си и затова реших да попитам тук.
Искам да ползвам 6 - те  месеца неплатен отпуск на таткото. Как може да стане това? Трябва ли с мъжа ми да подадем декларация в НОИ, при работодателя ми или пък те автоматично се прехвърлят на мен?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Даниела М в ср, 27 яну 2010, 10:53
Здравейте, искам да Ви помоля да ми помогнете,тъй като четох Нормативните документи в НОИ, но така и не получих отговор на въпроса си.
Кой период ще ми се вземе предвид при изчисляване на дневното обезщетение за бременност и раждане?
От м. ноември 2009 г. ползвам болничен за общо заболяване, който ще е НЕПРЕКЪСНАТ до излизане в 45-дневния болничен ( от26 март 2010 г. ).
Имайки предвид, че болничния е непрекъснат кой ще е периода от който ще ми се изчисли дневното обезщетение за бременност и раждане - 12 месеца преди излизането в болничния за общо заболяване, т.е. м. ноември 2008 -м. октомври 2009 г. ИЛИ
12 месеца преди 45-дневния болничен , т.е.  м. март 2009 г.- м. февруари 2010 г.
Благодаря Ви много предварително!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 27 яну 2010, 17:22
Не успях да намеря отговор на въпроса си и затова реших да попитам тук.
Искам да ползвам 6 - те  месеца неплатен отпуск на таткото. Как може да стане това? Трябва ли с мъжа ми да подадем декларация в НОИ, при работодателя ми или пък те автоматично се прехвърлят на мен?

за да ползваш 6 те неплатена на таткото трябва да сте разведени /детето да е присъдено на теб/,да нямате брак или бащата да е починал.подаваш декларация в работата-не става автоматично

От м. ноември 2009 г. ползвам болничен за общо заболяване, който ще е НЕПРЕКЪСНАТ до излизане в 45-дневния болничен ( от26 март 2010 г. ).
кой ще е периода от който ще ми се изчисли дневното обезщетение за бременност и раждане - 12 месеца преди излизането в болничния за общо заболяване, т.е. м. ноември 2008 -м. октомври 2009 г. ИЛИ

базата ще ти е март09-февруари10
за месеците в болничен ще ти се вземе не самия болничен,а сумата от която е изчислен.това че си ползвала болничен няма да ти намали обезщетението,ако 6 м преди болничиня си била на една и съща сума осигурена


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Даниела М в ср, 27 яну 2010, 18:52
Благодаря ти Elfita  :)
За съжаление съм малко разочарована и ми се искаше за база да ми се вземат 12 месеца предхождащи болничния за общо заболяване, защото така ми влизаха м. 11 и м. 12 2008 г., когато съм осигурявана на максималния осигурителен доход.
Но в случая - м. март 2009-м.февруари 2010 г. имам месеци в които съм получавала заплата - там имам бруто и нето -тук ми е ясно събирам брутен доход и деля на раб. дни за периода, събирам нетния доход и деля на раб. дни за периода, правя 90% от брутото и по-малката от двете стойности ми е дневното парично обезщетение (при мен 90% от брутото и нетото съвпадат, тъй като съм държавен служител и плащам само 10% Данък общ доход).
Но за месеците в болничен за бруто ми се взема дохода от който е изчислен болничния, т.е. не губя, НО в нето какво ми се взема?
Напр.:
март 2009   - бруто 1028 лв.   нето 925    раб. дни 21
април 2009               798                  718                   21               октомври 2009                                   бруто836     нето 752      раб. дни 22
май     2009               798                  718                   19               ноември 2009 (целия месец в болничен)  824     нето ????                    21
юни    2009               1118                1006                  22              декември (целия в болничен)                     865    нето ????                    21
юли    2009                798                  718                   23              януари и февр.2010 (в болничен)           по 824   нето ???               по 20
август 2009               798                   718                  21             общо                                                     10 441        ???????                  252

септември 2009         924                   844                    21

 :) и след това правя бруто 10 441/252=41.43 лв.
                                   90 % от брутото е 37,29 лв.
                     а нетото как се изчислява ????
Нали според Кодекса за соц. осигуряване за дневно обезщетение се взема по-малката от двете стойности- 90% от брутото или нетото.
Благодаря и дано не затруднявам с въпросите си  :)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: `KiSs в ср, 27 яну 2010, 20:57
Добре,изчетох сума ти и форуми,закони,наредби и т.н.,ама или аз затъпявам все повече  newsm78 или нещо с майчинството,бременноста,болничните,осигуровките не е в ред. Имам няколко съвсем просто въпроса,на които ако може някой да ми отговори с по две думи,ще буда много благодарна  :bouquet:
1. Задължителни ли са тези 12 месеца осиг.стаж преди раждането,за да се вземе майчинство по-високо от минималното?
2. Ако съм се осиг.последните 6-7 месеца на примерно 1000лв. а предходните 5-6 не съм се осиг, т.е. съм била безработна,ще взема ли пак това майчинство на базата на тези 1000лв за осиг.месеци или не?
3. Ако през цялата бременност съм болничен(тъй като ме водят рискова),на каква база ще се изчислят болничните и после майчинството?
Надявам се да съм задала правилно и разбираемо въпросите си и се надявам да не ме помислите за малоумна,обаче наистина ми е пълна мъгла,защото срещнах доста противоречиви мнения. Извинявам се и ако някъде в темата са разисквани тези неща,но не успях да я прочета цялата,тъй като от 4 часа чета и вече ми пуши главата и надали ще асимилирам правилно дори и да го прочета [smilie=smile3515.gif]
Извинявам се ако поста е станал прекалено дълъг,ни исках да обясня точно и ясно,каквито и предпочитам да са отговорите на въпросите ми,тъй като не искам да ангажирам никого за по подробни обяснения  :peace:
Благодаря ви предварително :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 27 яну 2010, 21:07
`KiSs ,за да взимаш две години майчинство трябва да имаш 12 м стаж презц целия си живот и в момента на издаване на 45 дневния болничен да работиш.Като първата година се смята на база осигуровките 12 м назад от 45 дневния

1. Задължителни ли са тези 12 месеца осиг.стаж преди раждането,за да се вземе майчинство по-високо от минималното?-ако искаш да вземеш високо майчинство,трябва 12 те месеза преди 45 дневния да си се осигурявала на висока сума
2. Ако съм се осиг.последните 6-7 месеца на примерно 1000лв. а предходните 5-6 не съм се осиг, т.е. съм била безработна,ще взема ли пак това майчинство на базата на тези 1000лв за осиг.месеци или не?-не,няма да е на 1000 лв,защото ще ти влязат и месеците на борсата,за които ще се вземе мин раб заплата
3. Ако през цялата бременност съм болничен(тъй като ме водят рискова),на каква база ще се изчислят болничните и после майчинството?-болничен за общо заболяване се изчисляна 6 м назад,а обезщетението 12 м назад


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: `KiSs в ср, 27 яну 2010, 21:20
Elfita, благодаря ти за бързия отговор мила :hug:
Имам само още въпрос-два,ако не ставам прекалено  нахална,за да знам правилно ли съм те разбрала :peace:
Значи за изчислението на обезщетението се взимат 6-те месеца x1000 лв и останалите 6(от борсата) така ли?
А ако не съм на борсата,тогава какво следва?
И другото,до колкото те разбирам,ще си ми изплатят болничните за 6 месеца назад,а същевременно и обезщетението 12 месеца назад,без да ми влиаят по някакъв начин болничните?
Извинявай още веднъж,ако досаждам или ако въпросите ми ти звучат твърде малоумно,обаче наистина искам някаква яснота по въпорса,тъй като в НОИ май не бяха съвсем наясно  :roll:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 27 яну 2010, 21:24
Значи за изчислението на обезщетението се взимат 6-те месеца x1000 лв и останалите 6(от борсата) така ли?
А ако не съм на борсата,тогава какво следва?-ако си била безработна /не на борсата/пак на мин раб заплата ще се смятат
И другото,до колкото те разбирам,ще си ми изплатят болничните за 6 месеца назад,а същевременно и обезщетението 12 месеца назад,без да ми влиаят по някакъв начин болничните?-взимането на дълъг болничен до термин не влия негативно на обезщетението,ако 6 м преди болничиня си на една и съща сума

задавай въпроси-в настроение съм да отговарям

Даниела М ,обезщетението ще ти е грубо около 720 лв


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: `KiSs в ср, 27 яну 2010, 21:34
Такааа аз като първолак  :lol:
Значи като цяло и най удачно 12 месеца преди 45-те дни да си внасям осиг. на 1000лв(както съм решила аз) и да използвам 6 месеца болничени, и по този начин ще си ми изплатят 80%(ако не бъркам)от дохода,на който съм се осиг. и отделно след раждането 13 месеца си вземам 90% пак от същия доход. А вече останалата 1 год. майчинство си вземам мин. 240 полагащи ми се от държавата....
Надявам се вече да съм разбрала и всичко,което написах да е така  :thinking:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 27 яну 2010, 21:41
Такааа аз като първолак  :lol:
Значи като цяло и най удачно 12 месеца преди 45-те дни да си внасям осиг. на 1000лв(както съм решила аз) и да използвам 6 месеца болничени, и по този начин ще си ми изплатят 80%(ако не бъркам)от дохода,на който съм се осиг. и отделно след раждането 13 месеца си вземам 90% пак от същия доход. А вече останалата 1 год. майчинство си вземам мин. 240 полагащи ми се от държавата....
Надявам се вече да съм разбрала и всичко,което написах да е така  :thinking:

трудно е да плащаш 12 те месеца 1000 лв,защото реално,когато трябва да започнеш да плащаш не знаеш,че си бременна,а само предполагаш,че след едиколко си месеца ще забременееш.може да са 6 м на 1000 лв и после да ползваш 6 м болничен-това са най-добрите варианти
ако 6 м имаш на 1000 лв и излезнеш в болничен за общо заболяване до термина,ще взимаш болничен до 45 дневния преди термин грубо около 790 лв.обезщетението за бременост /като продължителносте 13 м и половина/ и раждане също ще е толкова като сума.
 80/90 процента от брутото ,но не повече от нетното-тук е разковничето.ще взимаш толоква пари,все едно работиш -не повече

другата една година се взима твърдо 240 лв,да


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: `KiSs в ср, 27 яну 2010, 21:54
Oхх,много ти благодаря за разяснението :hug:  :bouquet: ще го прочета още 1-2 пъти за да го осмисля добре,защото както казах чета от следобяд и вече ми пуши главата :whistle:
Благодаря ти за инфото много си мила  :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: `KiSs в ср, 27 яну 2010, 22:08
офф Елфи, с моя тук водим един спор,аз му обяснявам едно той си държи на неговото,съвсем се обърках  [smilie=smile3555.gif] [smilie=smile3555.gif] [smilie=smile3555.gif]
Значи да кажем първите 6 месеца внасям осиг.на 1000лв, а др.6 месеца съм болничен, т.е. би трябвало да излиза,че през вторите 6 месеца,които съм болничен пак си плащам тези осиг. да кажем около 400лв грубо,а те ми изплащат за тези 6 месеца около 800лв грубо болнични,след което обаче ми се изплащат отделно тези 13 месеца обезщетение изчислени на предходните 12 месеца преди 45-те дни така ли???? newsm78
Общо взето излиза,че вземам 13 месеца обезщетение + 6 месеца болничен????
Офффф вече наистина се чувствам малоумна честно :ooooh:
И извинявай отново  :peace:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 27 яну 2010, 22:15
би трябвало да излиза,че през вторите 6 месеца,които съм болничен пак си плащам тези осиг. да кажем около 400лв грубо-не,докато си в болничен плащаш 20,16 лв на месец.Това е изгодно,защото ще си спестиш доста пари, няма да ти падне обезщетението

а те ми изплащат за тези 6 месеца около 800лв грубо болнични,след което обаче ми се изплащат отделно тези 13 месеца обезщетение изчислени на предходните 12 месеца преди 45-те дни така ли-да,така е

кажи му на твоя да не спори,че с две жени на глава не се излиза  :lol:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: `KiSs в ср, 27 яну 2010, 22:24
казах му  ;-) ама последва въпорса "Добре де,ти как знаешкога точно ще забременееш,че да ги вансят тия пари и ако от вноските за осиг. до болничния има няколко месеца прекъсване какво става?" на което аз  :shock:
Божеее колкото повече се замислям,толкова повече въпроси изникват  :ooooh:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 27 яну 2010, 22:26
рано сте я закъдрили вашата-прав е-не е ясно кога ще забременееш
щом сте решили да плащата на 1000 лв,изчакай да забременееш и тогава започни да се осигуряваш 6 м на 2000 лв и след това болничен до термин

ако от вноските за осиг. до болничния има няколко месеца прекъсване какво става?" на което аз  :shock:

какво прекъсване да има-да прекратиш договора ли


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: `KiSs в ср, 27 яну 2010, 22:36
ами раничко да,но тъй като при мен(поради здравословни причини) бременноста трябва да бъде планирана,та решихме да обмислил всичко около нея
Да,това,което ми предлагаш ми се струва най-добрия вариант,но в този случай няма да имам 12-те месеца стаж,т.е. педходните няколко преди забременяване ще са на минималната,тъй като съм безработна. А от там ще ми се смъкне и обезщетението предполагам :thinking:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 27 яну 2010, 22:41

Да,това,което ми предлагаш ми се струва най-добрия вариант,но в този случай няма да имам 12-те месеца стаж,т.е. педходните няколко преди забременяване ще са на минималната,тъй като съм безработна

да,на МРЗ ще бъдат
да ти се намали е силно казано-ако го направите така,обезщетението ще ти е 990 лв,а осигуровките за 6 те месеза,през които ще работиш на 2000лв са ти 755,80 лв


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: madi в чт, 28 яну 2010, 09:13
Не успях да намеря отговор на въпроса си и затова реших да попитам тук.
Искам да ползвам 6 - те  месеца неплатен отпуск на таткото. Как може да стане това? Трябва ли с мъжа ми да подадем декларация в НОИ, при работодателя ми или пък те автоматично се прехвърлят на мен?

за да ползваш 6 те неплатена на таткото трябва да сте разведени /детето да е присъдено на теб/,да нямате брак или бащата да е починал.подаваш декларация в работата-не става автоматично

Благодаря ти за отговора  :bouquet:, но ние сме женени. Тогава какво правим?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 28 яну 2010, 09:17

Благодаря ти за отговора  :bouquet:, но ние сме женени. Тогава какво правим?

тогава имаш право само на твоите 6 м.бащата не може да прехвърли неговите 6 м.преди можеше,но от 2006 г насам не може


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: madi в чт, 28 яну 2010, 09:30
Благодаря ти много  :bouquet:.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Даниела М в чт, 28 яну 2010, 10:57
Здравей Elfita,
аз не успях да получа твоята стойност от 720 лв.
брутото ми се получава 41,43 лв. , 90% от брутото - 37,29 лв.
нетото според мен трябва да ми съвпада с 90 % от брутото, защото съм Държавен служител и дохода ми се облага само с 10-те %, а 13-те % ми се плащат от държавата, т.е.
90% от брутото и нетото съвпадат - 37,29 лв. по 21 раб. дни = 783 лева.
Дано да не бъркам :-)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: `KiSs в чт, 28 яну 2010, 11:07

Да,това,което ми предлагаш ми се струва най-добрия вариант,но в този случай няма да имам 12-те месеца стаж,т.е. педходните няколко преди забременяване ще са на минималната,тъй като съм безработна

да,на МРЗ ще бъдат
да ти се намали е силно казано-ако го направите така,обезщетението ще ти е 990 лв,а осигуровките за 6 те месеза,през които ще работиш на 2000лв са ти 755,80 лв

Елфи,днес случайно срещнах една позната работеща в НОИ тук в града,след като и нахвърлях тоя план с 6-те месеца осиг. на 2000лв и останалото болничен до термина,тя беше категорична,че по време на болничния трябвало пак да си вансям тея осиг.,защото после при изчислението на обезщетението щели да ми смятат болничните на МПЗ newsm78 :roll:
Попитах я и как се изчисляват тия обезщетения,но тя каза,че не е съвсем нясно. Дали е компетентна и си разбирам от работата незнам,обаче аз се обърках,нали уж те са хората,които трябва да на дадът най-точната инфо. за проблема....... :whistle:
Ти как направи точно тва изчисление,че обезщетението ще ми бъде 990лв,че не съм мн нясно с техния начин на пресмятане?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 28 яну 2010, 11:21
Елфи,днес случайно срещнах една позната работеща в НОИ тук в града,след като и нахвърлях тоя план с 6-те месеца осиг. на 2000лв и останалото болничен до термина,тя беше категорична,че по време на болничния трябвало пак да си вансям тея осиг.,защото после при изчислението на обезщетението щели да ми смятат болничните на МПЗ newsm78 :roll:
Попитах я и как се изчисляват тия обезщетения,но тя каза,че не е съвсем нясно. Дали е компетентна и си разбирам от работата незнам,обаче аз се обърках,нали уж те са хората,които трябва да на дадът най-точната инфо. за проблема....... :whistle:
Ти как направи точно тва изчисление,че обезщетението ще ми бъде 990лв,че не съм мн нясно с техния начин на пресмятане?

твоята позната определено не е компетента

имаме си тема майчинството счетоводно http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=462479.new#new (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=462479.new#new)-задай въпроса там-при болничен и 6 м назад на 2000 лв,колко осигуровки ще плащаш по време на болничния.аз ще се въздържа от отговор там,за да ти отговорят колеги и да се убедиш,че е така.начина на смятане е описан в тази същата тема на първа страница,разгледай го


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: `KiSs в чт, 28 яну 2010, 11:43
благодаря ти,ще разгледам темата


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: `KiSs в чт, 28 яну 2010, 12:15
Eee,че забравих...Елфи,имам още един въпрос(надявам се последен). Понеже съм с ТЕЛК 50%,това по някакъв анчин влияе ли на майчинство,обезщетение и т.н. или единственото,което си вземам е голяма си пенсия от 115лв на месец  :) ?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 28 яну 2010, 12:17
Телка няма да влияе на майчинството


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: pa6kul4e в чт, 28 яну 2010, 22:09
Здравейте мили мами,много съм объркана и имам нужда от вашата помощ.По съвет на моя приятелка си взех идентификационен код от нои и при проверката установих,че пише,4е започва изплащане на обезщтетения от 01.01.10,но щте бъдат прекратени на 03.10.10.Защо,след като бебка се роди на 07.10.09,а аз съм в 45 дневен термин от 19.08.09.Моля ви обяснете ми колко дни е майчинството?До кога ще вземам 90 процента и т.н.Ще съм благодарна за всяка информация.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Даниела М в пт, 29 яну 2010, 08:34
Здравей Elfita,
благодаря за проявеното търпение :-)
Вече мисля, че нещата се ми ясни, бях до НОИ, където ми обясниха точно как става изчисляването на дневното парично обезщетение, и по-точно включването на нетото при непрекъснат болничен :-)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в пт, 29 яну 2010, 08:39
pa6kul4e , а кога ти беше термина, ако си преносила с 4 дена 410-те дена ти изтичат на 03.10.2010. До тогава ще получаваш 90 % от дохода върху който си осигурявана. След това за 2-рата година ще получаваш 240 лв. Но след изтичане на 410-те дена се подават отново документи в НОИ, че ще ползваш отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2 годинки.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: jazmina_83 в пт, 29 яну 2010, 12:23
Здравейте,

имам въпрос относно майчинството, което ще получавам. Излизам в болничен (45 дни) преди раждане на 23,01,2010г.
Започнах работа на 16,02,2009г.. Януари 2009г. ми е дупка, а през декември 2008г. имам работни дни до 09,12,2008г. Преди това съм осигурявана. Въпросът ми е следният: Трябва да имам трудов стаж без прекъсване 12 месеца (за да взимам високо майчинство) или общ трудов стаж 12 месеца?
 


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 29 яну 2010, 15:14
jazmina_83 ,за да взимаш мачйинство трябва да имаш 12 м стаж през целия си живот и в момента на издаване на 45 дневния да работиш.Базата ти е януари09-декември09г.За месеците през които не си работила ще ти се вземе МРЗ


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Crystal_clear в сб, 30 яну 2010, 07:38
Мили мами, чакаме бебче средата на Септември!

В момента се осигурявам на 2000 лева (така е вече около година и половина). Искам да попитам дали знаете задължително ли е да съм в България по време на майчинството? Мъжът ми живее и работи в Германия в момента, летенето през 2-3 седмици вече няма как да се случва. Искаме да се установим там, но не ми е много ясно как да го направим по "хубавия" начин.

Не искаме да прекараме бременността разделени до 45 дни преди самото раждане. Просто ще е мъчение да се виждаме само за по няколко дни в месеца.. Ще ми се да замина около 4ти месец (април!), като лекарката ми препоръча да взема постоянен болничен.

Това променя ли по някакъв начин сумата, която бих получавала за по време на майчинството?

Имате ли някакви съвети? От къде се започва цялата организация?... Едва преди седмица разбрахме, че ще имаме бебче и сме безкрайно щастливи :) Но работата си е работа - за да стане всичко както трябва ще трябва първо да си организираме нещата. Помагаите, мили мами! Благодаря ви предварително!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в сб, 30 яну 2010, 09:40
Ще ми се да замина около 4ти месец (април!), като лекарката ми препоръча да взема постоянен болничен.


няма да ти се промени обезщетението,ако 6 м преди този болничен си била осигурена на 2000 лв

няма лошо да заминеш в чужбина-но болничните се издавата на всеки тридесет дни лично на теб.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: sun4o6 в пн, 01 фев 2010, 15:13
Здравейте, искам да попитам нещо ,ако някой може да ми отговори. Какъв е процента върху заплатата на осигуровките общо за работодателя + общо за работника ,тъй като имам прекъснат трудов стаж и ,за да не получавам минимално майчинство ще ме назначат на трудов договор и трябва сама да внасям целият процент осигуровки.Ако някой може да отговори ще му бъда много благодарна.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: беба в пн, 01 фев 2010, 17:23
Здравейте мами :)
този месец ми изти4ат 410 дни, искам да ползвам и времето до 2г., какви документи трябва да се подадат, от кого и в какъв срок?
много благодаря за отделеното време :)))


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 01 фев 2010, 17:33
Здравейте мами :)
този месец ми изти4ат 410 дни, искам да ползвам и времето до 2г., какви документи трябва да се подадат, от кого и в какъв срок?
много благодаря за отделеното време :)))

преди да ти изтекат 410 те дни т.е тези дни подаваш

1. МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО - (Приложения 3 изтегли от тук http://www.bgstuff.net/content/view/1296/523/ (http://www.bgstuff.net/content/view/1296/523/)

2. Копие от акта за раждане на детето

3. Заявление, че желаете да получавате обезщетение за отглеждане на малко дете

4.Молба за отпуск до работодателят-свободен текст

5. Декларация по чл. 46 ал. 1 от НРВПО –не е задължителна,само ако ти я поискат

Ето един примерен текст за заявлението:


З А Я В Л Е Н И ЕОт ................................., ЕГН: ................. , на длъжност .....................

На основание чл.164, ал.1. КТ и чл.46, ал.1, НРВПО,

Заявявам, че ще ползвам отпуск за отглеждане дете до 2г., считано от ............... до .............. г.


Прилагам:
1. Декларация по чл.46, ал.1 НРВПО за обстоятелствата, свързани с правото ми да ползвам отпуска
2. Акт за раждане на детето. – за справка


                                                                            С уважение:

                                                                                                   ..........................


Дата: ................
гр. Пловдив


Ето и молбата за отпуск до работодателя


                                                                         До Изпълнителния Директор
                                                                          на фирма ………………

М О Л Б А-ЗАЯВЛЕНИЕ
                                                         
От  …………………………………………………………………………………………..
/трите имена на служителя/
на длъжност  ……………………………………., отдел …………………….., дирекция ………………..   /длъжност и място на работа/

Уважаеми Господин ………………,

Моля да ми бъде разрешено да ползвам :
отпуск според чл. 164, ал. 1 от КТ за отглеждане на дете до 2 г. възраст
за детето ми ...
                      /трите имена на детето/
родено на ......................................, в размер на ......................................... календарни
дни за периода от ............................ г. до ............................... г. включително.
   
Декларирам, че детето ми не е настанено в детско заведение и не съм прехвърлила правото си на отпуск за отглеждане на дете на друг правоимащ член на семейството ми.   

Надявам се молбата ми да бъде удовлетворена.

   С уважение:
гр.  ..................                          /................................./


Ето я и декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 46, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Долуподписаната ……………………………………………………………… с ЕГН ………………..……… с постоянен адрес : ……………………………… л.карта № ……………………… , издадена на …….……….... от ……………….
на длъжност ………………………………….ДЕКЛАРИРАМ

1. Детето ми, ……………….,родено на …….………... г., с ЕГН ……….……………. не е настанено в детско заведение.
2. Не съм дала съгласието си платения отпуск за отглеждане на дете по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда да се ползва от бащата /осиновителя/ или от някой от моите или неговите родители,работещи по трудово правоотношение, съгласно чл.164, ал.3 от Кодекса на труда.
3. Детето ми не се отглежда от безработно лице по програмата в „Подкрепа на майчинството”.

Известна ми е предвидената по чл.313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.


дата: ………………….                                                                     ДЕКЛАРАТОР: ............

град:Пловдив
Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: беба в пн, 01 фев 2010, 18:02
Elfita много Благодаря!!   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥ Димяни ♥ в пн, 01 фев 2010, 21:34
Здравейте!
Първо се извинявам ако въпроса ми не е за тази тема!  :bouquet:
Искам да попитам следното:
Имам син на 2,6 г. и в момента съм  в неплатен отпуск по майчинство до 13 август 2010г. но имам съмнения  за бременност и се чудя дали ще получавам в този случай майчинство,дали ми се внасят здравни осигуровки и какво трябва да направя! :roll:
Благодаря ви предварително! :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 02 фев 2010, 08:11
Здравейте!
Първо се извинявам ако въпроса ми не е за тази тема!  :bouquet:
Искам да попитам следното:
Имам син на 2,6 г. и в момента съм  в неплатен отпуск по майчинство до 13 август 2010г. но имам съмнения  за бременност и се чудя дали ще получавам в този случай майчинство,дали ми се внасят здравни осигуровки и какво трябва да направя! :roll:
Благодаря ви предварително! :hug:

да,ще получаваш майчинство 2 г
ако до термина си изкараш неплатената докрая,после болничен ще е минималното
ако се върнеш на работа-вече зависи от осигуровките ти


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥ Димяни ♥ в вт, 02 фев 2010, 09:35
На мен неплатеното майчинство ми изтича на 13,08,2010 г., а термина ми е за 06,10,2010г. :roll:
Сега трябва ли да уведомя работодателя?
Благодаря ви!  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: MuryG в вт, 02 фев 2010, 15:56
Аз съм ученичка и съм бременна в третия месец.
Ще получавам ли майчинство и имам ли право на някакви помощи?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 02 фев 2010, 16:01
Аз съм ученичка и съм бременна в третия месец.
Ще получавам ли майчинство и имам ли право на някакви помощи?


мила,нямаш стаж и затова нямаш право на майчинство две години

но ако отговаряш на изискванията за доход /350 лв бруто на човек/,имаш право на социално майчинство /100 лв за една година/.Попитай в районната социална служба.Също питай и за помощ за бременност 150лв,помощ за раждане 250 лв,детски 35 лв


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в ср, 03 фев 2010, 10:19
Неплатения отпуск за отглеждане на дете счита ли се за трудов стаж? Някъде бях чела, че само 6м. се считат.
Ако детето ми започне детска градина,трябва ли веднага да се върна на работа или мога да продължа да съм в неплатен отпуск?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Goldie в ср, 03 фев 2010, 10:22
Танчето, той целият неплатен отпуск за отглеждане на дете  е 6 месеца, така че да - целият се зачита за трудов стаж.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в ср, 03 фев 2010, 10:29
Goldie, благодаря ти, но аз все още се водя в неплатен отпуск, а минаха повече от 6м.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Goldie в ср, 03 фев 2010, 10:47
Танчето, целият неплатен отпуск за отглеждане на дете е 12 месеца, но е разделен между двамата родители и не може да се прехвърля. Имате право на всичките 12 месеца, ако нямате брак с бащата и не живеете заедно, ако бащата е лишен от родителски права или е починал. В останалите случаи не може да ползвате повече от 6м. отпуск по чл. 167а от КТ. Може да ползвате неплатен по чл.160 от КТ, като там се признават за стаж до 30 работни дни в една календарна година.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в ср, 03 фев 2010, 15:26
Аз не съм сигурна дали не са ми пуснали платените отпуски за двете години по майчинство.Алекс сега е на 2год и 7 месеца, започна градина на 01.03.Тогава ще е на 2год 7 м. и половина. Което пък значи, че мога да не съм на работа до 15,03, когато ще стане на и 8 месеца( ще имам 6 месеца неплатен +2 месеца изчистване на платените, които ще са фиктивни , разбира се.)
Значи шефа ще трябва да започне да ме осигурява след това, така ли е? Или ако ми сметне и другия полагаем неплатен месец ще започне да ме осигурява от 15,04.
Той задължен ли е да започне да ме осигурява след изтичане на тези месеци? Питам, защото искам да му кажа да започне да ме осигурява на по-висока заплата.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: shanika в пт, 05 фев 2010, 09:39
Искам и аз да попитам нещо, бременна съм и в момента съм в болничен, обаче по мои сметки няма да стигнат 180 дни преди раждане и ще трябва да се върна за малко на работа. Въпроса ми е следния-тъй като работя нощни смени, които не са подходящи за бременни трябва да ме трудостроят, могат ли при трудострояването да ми намалят заплатата, което ще се отрази евентуално на майчинството и ако да какво ще ме посъветвате. Имам няколко дни платен отпуск останал от мин. година и съответно отпуск за тази година. Предварително благодаря.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Liliq Zlatna в пт, 05 фев 2010, 09:48
Здравейте!Не знам дали въпроса ми е за тук,но все пак ще го задам!От 5 месеца,след раждането на дъщеря ми съм на социялни помощи,понеже по време на бременноста не работех!Дочух обаче,че след 6-ят месец можело да се прехвърли някакси майчинството на съпруга ми,за да го получавал той!Та идеята ми е,той като е осигурен,ще му пуснат ли на него да получава майчинство(което до сега не сме взимали всъщност)или се отнася само за мамите,които са с майчинство,а не на помощи!Надявам се да сте ме разбрали правилно! :hug:  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в пт, 05 фев 2010, 10:19
Liliq Zlatna , когато детето навърши 6 месеца може да прехвърлиш майчинството на съпруга ти. Имате право на това без значение дали досега ти си получавала такова или не. Трябва обаче той да е осигуряван за всички рискове, включително за бременност, раждане и майчинство.
Съпруга ти, трябва да пусне молба до работодателя си. /нямат право да му откажат/


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 05 фев 2010, 10:36
Liliq Zlatna ,НОИ отказват бащата да ползва обезщетение за бременност и раждане след 6 я месеца на бебето,защото правоимащия т.е ти,нямаш това право


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 05 фев 2010, 10:56
Деси М ,обезщетението за първата година не може да е по-малко от МРЗ,да.Но практиката показва,че през първата година на много майки превеждат по-малко от МРЗ.Пиши мейл на НОИ.Предните месеци колко си получавала.
410 календарни дни се смятат от началото на 45 дневния болничен


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Деси М в пт, 05 фев 2010, 11:05
Редовно си получавах, най-късно до 03.хх. 240лв!
И съм сигурна (поне така си мисля!), че този път грешката не е в мен!

Благодаря...

А да,  при мен случая е малко... - малкият много бързаше да излиза (роди се в първата седмица на 8-я месец след едномесечен престой в болницата), и 45 дневния отпуск го ползвах след раждането. А 410дни ги смятам от 08.12.2008г (датата на раждане) до 21.02.2010г.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: bebetuuu в пт, 05 фев 2010, 12:11
Здравейте мами, преди 6 дни разбрах че ще ставам майка и доста неща не са ми ясни прочетох темата за майчинството,но имам въпроси и ще съм благодарна ако ми отговорите,пък и по-спокоина.
Роботя в магазин и ме осигуряват на 285лв. от 1 месец преди това нямам осигуровки близо година,бях безработна плащах си само здравните иначе имам 12 месеца стаж от 2007 и 2006 тогава съм се осигурявала и за майчинство,за всичко.Сега съм на временен трудов договор и ме е страх че ако работодателя разбере че съм бременна 6те ме уволни на минутата и няма как да направя 12 месеца стаж преди да излезна в болни4ни преди термина,та въпросът ми е какво майчинство 6те получавам? Мога ли да се самоосигуря или нещо такова?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 05 фев 2010, 16:37
bebetuuu ,трябватти 12 стаж изобщо и в момента на издаване на 45 дневния да работиш.Може да намериш и фирма,която да те осигурява фиктивно,ако останеш без сегашната си работа.Какъв ти е договор-срочен или в момента си в срок на изпитване.За да се ползаш от защитата за бременни ,ябва да уведомиш работодателят с бележка от лекар и тя да се заведе с входящ номер

Деси М 
,в твоя случай смяташ 410 дни от датата на раждане,да.Пиши мейл да питаш защо толкова пари ти превеждат


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: РуСа-Мамма в пт, 05 фев 2010, 16:40
Болничния 45 дена преди термин в какъв срок трябва ад се предаде в НОИ с декларация,че работодателя отказва да изплаща майчинство,поради липса на стаж?
Разбрах ,чеимало срок,иначе социалните отказвали да плащат  :?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 05 фев 2010, 17:29
Болничния 45 дена преди термин в какъв срок трябва ад се предаде в НОИ с декларация,че работодателя отказва да изплаща майчинство,поради липса на стаж?
Разбрах ,чеимало срок,иначе социалните отказвали да плащат  :?

Работодателят не дължи и не плаща никакво обезщетение. Болничният се представя в 2-дневен срок от изплащане на заплатите за съответния месец.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: shanika в пт, 05 фев 2010, 18:00
Никой ли не може да каже нещо за това трудострояване.......


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: РуСа-Мамма в пт, 05 фев 2010, 18:20
Болничния 45 дена преди термин в какъв срок трябва ад се предаде в НОИ с декларация,че работодателя отказва да изплаща майчинство,поради липса на стаж?
Разбрах ,чеимало срок,иначе социалните отказвали да плащат  :?

Работодателят не дължи и не плаща никакво обезщетение. Болничният се представя в 2-дневен срок от изплащане на заплатите за съответния месец.
Явно аз не съм се изказала правилно.Понеже нямам стаж до придобиването му ще съм на социално майчинство.Знам,че работодателя подава този 45 дневен билничен,обаче има срок.НОИ ми пращат писмо в 3-дневен срокот получаване на последния болничен и аз с това писмо отивам в социалните..


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Циана в нд, 07 фев 2010, 12:58
  Здравейте! Смятам да прекъсна отпуска за отглеждане на дете до 2 години 4 месеца по-рано и да си пусна редовния платен годишен отпуск, който се е натрупал. До днес бях убедена, че ще получавам 50% от майчинството през тези месеци, които остават до двете години, но днес се зачетох в една тема "ясли и майчинство" и там видях, че май не е съвсем сигурно. Обяснили са от НОИ, че ако се ползва отпуск, не се изплаща 50% от майчинството. Споменават се някакви Правила от 09.07 или 09.08.2009г. в сайта на НОИ, но аз не можах да ги намеря. Ще съм много благодарна, ако някой ми каже със сигурност как стои въпроса с тези проценти от майчинството и редовния платен отпуск!  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 07 фев 2010, 14:13
по време на платения си отпуск със сигурност ще получаваш 120 лв,независимо дали детето ходи на ясла или не


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Циана в нд, 07 фев 2010, 19:14
по време на платения си отпуск със сигурност ще получаваш 120 лв,независимо дали детето ходи на ясла или не
  Много ти благодаря!  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mariqvelkova в пн, 08 фев 2010, 10:22
zdraveite imam 5 meseca staj na MP3 iskam da popitam tova ozna4ava li 4e sled kato deteto mi navar6i sedem meseca az 6te imam pravo na mai4instvo za6toto do sega sam polu4avala samo socialnite 100 lv a deteto mi e na 11 meseca.i drugiq mi vapros e ako eventualno imam pravo na mai4instvo sled sedmiq mesec na deteto mi kade moga da za6tittq pravata si  za6toto s4etovoditelkata mi ne mi obqsnqva ni6to i tvardi 4e noi zakasnqva a az ve4e si mislq 4e nqmam pravoto na mai4instvo ili pak tq ni6to ne pravi(osigurqvam se fektivno vava firmata) molq pomognete mi !!!blagodarq predvaritelno.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 08 фев 2010, 10:26
mariqvelkova ,ако имаш 5 м стаж преди издаването на 45 дневния и към момента на неговото издаване си работила.Ще имаш право на обезщетение след като детето стане на 7 м,да.За целта трябва всичките ти болнични листове и декларацията от 135 до 410 те дни да са представени в НОИ и те ще започнат да ти изплащата по посочената сметка.Извади си ПИК код,за да видиш чрез сайта на НОИ какво е представено за теб и какво ти е положението.Пиши мейл на НОИ като опишеш ситуацията


Титла: Ако в момента не се осигурявам ще получавам ли майчинство
Публикувано от: sofffi в пн, 08 фев 2010, 11:11
Измененията в КТ и КСО, влизащи в сила от 01.01.2009 г.

1. Продължителността на отпуска за бременност и раждане - от 315 става на 410 дни, от които 45 дни преди термина на раждане;
Чл. 163. От КТ Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

Правото на получаване от осигурените лица на обезщетение по времето на този отпуск - необходими са не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство и към момента на излизане в болничен да е осигурена т.е да работи.
Чл. 48а. От КСО Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Изискването за дванадесет месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство преди раждането не означава, че това е непрекъснат стаж и трябва да е непосредствено преди началото на отпуска. Тези дванадесет месеца могат да са придобити когато и да е.

Когато нямате необходимия осигурителен стаж от тези 12 месеца, но работите няма да имате право на обезщетение, но имате право на неплатен отпуск поради бременност и раждане, който се зачита за осигурителен стаж и  и от датата, на която придобитият преди отпуска и по време на отпуска осигурителен стаж стане 12 месеца, ще започне изплащане на обезщетението до края на ползване на отпуска.  Така докато навършите необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетението  и сте в неплатен отпуск поради бременност и раждане можете да получавате  помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца - еднократна помощ за бременност и месечна помощ за отглеждане на дете, ако отговаряте на определени критерии и брутният доход на член от семейство е по- малък или равен на 350 лв. за 2009 г.(ако имате 1 дете това означава, че брутният доход на двамата родители общо трябва да е по-малък или равен от 1050лв. , ако имате 2 деца съответно 1400лв. и т.н.)/
При достигане на необходимия осигурителен стаж след това в базата за изчисление на обезщетението за бременност и раждане за периода, в който сте били в неплатен отпуск поради бременност и раждане за осигурителен доход за този период, се приема минималната работна заплата за страната.

2.   Начин на изчисляване на размера на дневното обезщетение 
Чл. 49. От КСО Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.
(2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1.  не е било осигурено за общо заболяване и майчинство
2. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
3. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
5. е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.
(3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
(4) Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения.
(5) Начинът на изчисляване на обезщетението се урежда с акт на Министерския съвет.

Дневното обезщетение се изчислява от среднодневния осигурителен доход за 12-те месеца, предхождащи месеца, в който започва отпускът. То е 90 % от този среднодневен доход, но не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение и да е по - малко от МРЗ.

Какво означава „заварено положение”
§ 3в. От КТ  (1) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни не е изтекъл към 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 за остатъка до 410 календарни дни.
(2) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни е изтекъл преди 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 в размер на разликата между 410 календарни дни и сбора на ползвания отпуск поради бременност и раждане и ползвания или полагащия се отпуск за отглеждане на дете за времето до 1 януари 2009 г.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 отпускът се разрешава въз основа на писмено заявление на работничката или служителката до предприятието.
(4) През време на отпуска по ал. 1 и 2 на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение по чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване.
(5) От деня на разрешаването на отпуска по ал. 2 отпускът на работничката или служителката по чл. 164 се прекратява.

-   майките, на който към 01.01.2009 г. не са изтекли 315 дни отпуск за бременност и раждане, този отпуск ще се удължи до 410 дни без да се преизчислява обезщетението на база осигурителния доход 12 месеца назад, след изтичане на 315 дни се подава нова молба декларация за продължаване на отпуска. Тези майки подават заявление до работодателя и Приложение 2 след като им изтекат 315 дни отпуск за бременност и раждане, за остатъка до 410 дни.
-    майките, на който са изтекли тези 315 дни, но не са изтекли 410 дни, могат да ползват остатъка до 410 дни пак без да се преизчислява обезщетението.
Тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и ползват отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или пък са се върнали на работа, могат отново да излязат в отпуск за бременност и раждане, за да го ползват до 410-ия ден от датата на издаване на първия болничен лист.

Какво трябва да се направи, ако сте в заварено положение и искате за да ползвате отново отпуск за бременност и раждане
-   ако към 1 януари 2009 г. майката ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст или такъв отпуск не се ползва и майката работи  през този период майката може да подаде заявление до работодателя за ползване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни от датата, посочена в заявлението. От тази дата тя прекратява ползването на отпуска за отглеждане на дете или прекратява получаваното от нея обезщетение по чл. 54 от КСО, когато работи и започва да получава пак обезщетение за бременност и раждане.
За НОИ - Подава се Приложение 12 - декларацията за промяна на обстоятелствата от лицето, получаващо обезщетение, в срок 3 работни дни от промяната, а от работодателя (осигурителя) - в срок от 7 дни от получаването й. И съответно Приложение 2 за изплащане на обезщетение за бременност и раждане.
     
        За тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и искат да ползват отпуск за бременност и раждане до 410 дни, но:
•   са прехвърлили отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг;
•   отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството".
Ако майката продължи да ползва остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане, и в двата случая следва да се прекрати отглеждането на детето от друго лице. Това отглеждане може да продължи отново, а и от същото лице, но след 410-ия ден. Лицето, на което е прехвърлен отпуска, трябва да подаде декларацията за промяна на обстоятелствата, за да се прекрати получаваното от него обезщетение, а при отглеждане по програмата да бъде уведомена АСП, за да прекрати договора на наетото лице. Също така, ако майката сама ползва отпуска за отглеждане и получава обезщетението за този отпуск или се е върнала на работа и получава 50% от това обезщетение, подаването на документите за получаване на обезщетението за бременност и раждане трябва да се предхожда от декларация за промяна на обстоятелствата по отношение на другото получавано обезщетение.
Майка, която ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 години, работи и е заварена в право на обезщетение чл.54 от КСО, прехвърлила е отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг или отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството" може да прави промените по собствено желание. Така че, ако не подаде заявление за разрешаване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 дни до работодателя, тя ще продължи да се възползва от отпускът за гледане на дете до 2 години.
     
      4. Как ще бъде определяно обезщетението за бременност и раждане след 01.01.2009 г., ако майката излезе в нов отпуск за бременност и раждане преди навършване на 2-годишна възраст на предходното дете.
      (49. (2) При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.)

Това обаче не се прилага, когато майката се е върнала на работа и получава 50 % от обезщетението за отглеждане на малко дете, тъй като отпуск за отглеждането му е прекратен и не се ползва.

Тогава базата за изчисление на обезщетението за второто дете ще бъде
1)   за месеците, в които майката е работила се взима осигурителния доход
2)   за месеците, в които майката е била в отпуск за бременност и раждане – се взима доходът от който е изчислено  обезщетението за бременност и раждане
3)   за месеците, в които майката е била в отпуск за отглеждане на малко дете се взима МРЗ


Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 10 част (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=362466.0)Титла: бремена съм във 2 месец какво трябва да направя за да получавам майчинство
Публикувано от: sofffi в пн, 08 фев 2010, 11:17
  Здравейте! Смятам да прекъсна отпуска за отглеждане на дете до 2 години 4 месеца по-рано и да си пусна редовния платен годишен отпуск, който се е натрупал. До днес бях убедена, че ще получавам 50% от майчинството през тези месеци, които остават до двете години, но днес се зачетох в една тема "ясли и майчинство" и там видях, че май не е съвсем сигурно. Обяснили са от НОИ, че ако се ползва отпуск, не се изплаща 50% от майчинството. Споменават се някакви Правила от 09.07 или 09.08.2009г. в сайта на НОИ, но аз не можах да ги намеря. Ще съм много благодарна, ако някой ми каже със сигурност как стои въпроса с тези проценти от майчинството и редовния платен отпуск!  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: sofffi в пн, 08 фев 2010, 11:25
Здравейте! Имам един въпрос бремена съм във 2 месец какво трябва да направя за да получавам майчинство.Плащам си редовно здравните осигуровки и имам въобще 2 год. стаж.Но от 2008 съм безработна


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в пн, 08 фев 2010, 11:34
Здравейте! Имам един въпрос бремена съм във 2 месец какво трябва да направя за да получавам майчинство.Плащам си редовно здравните осигуровки и имам въобще 2 год. стаж.Но от 2008 съм безработна

За да получаваш майчинство, трябва да си назначена на трудов договор към датата на издаване на 45-дневния болничен, и да не го прекратяваш докато детето навърши 2 години.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: bonbonet в пн, 08 фев 2010, 11:52
Здравейте! Извинявайте ако въпроса ми вече е дискутиран, но искам да знам каква е процедурата по прехвърляне на майчинството и какви документи са необходими за това? Тази седмица ми изтича майчинството (410дни) и ще ползвам платения си годишен отпуск! Благодаря ви предварително!

Намерих информацията, която ми трябваше, благодаря на Аnii ta   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mariqvelkova в пн, 08 фев 2010, 11:57
mnogo blagodarqw za iz4erpatelniq i barz otgovor!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: transi в вт, 09 фев 2010, 12:38
Здравейте!
Интересува ме какъв е максимумът на болнични, който мога да ползвам и за календарна година ли се счита той?
Моят случай е следният: от октомври 2009г до февруари 2010г.ползвам болничен по общо заболяване, отпуснат ми от ЛКК. В момента съм бременна в 13г.с и трябва да се върна на работа най-късно през април (т.е болничния, който ползвам може да се продължи максимум до март, това прави общо 6 месеца). В такъв случай за 2010г. ще ми се съберат три месеца болнични. При положение, че ми се събират толкова месеци в  болничен, това означава ли, че ако имам проблеми през бременността няма да мога да изляза отново в болничен?
Предварително ви благодаря за консултацията!!! :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в вт, 09 фев 2010, 20:02
Имаш право на 180 дена болничен за една календарна година. В тези дни НЕ влизат 45 дена преди раждане и тези след това.
Ако наистина бременноста ти е рискова и тези 180 дена не ти стигнат има начин да ти се дадат още болнични, без това да повлияе на обезщетението което ще получаваш след като родиш.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: bebo4e в ср, 10 фев 2010, 09:56
Здравейте,опитах се да намеря сама отговорите на въпросите които ме вълнуват, но нищо не разбрах.Значи:на 28 февруари 2010г детето ми става на 2 год, т.е. свършва ми платеното майчинство.Във фирмата от където излязох по майчинство бях на срочен договор за срок януари 2007 - до февруари 2009.От 1 март2010г ще съм безработна.Интересувам се на какви платени и неплатени отпуски имам право преди да отида в бюрото по труда.И какви малби и къде трябва да подам. Дано да сте ме разбрали.Благодаря предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 10 фев 2010, 10:03
bebo4e,трябва да ти платят натрупанат платена отпуска.след това може да отидеш на борсата и ще взимаш 4 м по 120 лв
договора не ти ли е прекратен февруари 2009г


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: madi в ср, 10 фев 2010, 13:18
Здравейте :hug:.
От 17.02. излизам в неплатен отпуск (вече съм си ползвала 6 - те месеца неплатен по майчинство), тъй като дъщеря ми не е приета в ясла и освен мен няма кой да я гледа. Мъжът ми взима висока заплата и се обезсмисля да му прехвърлям майчинството и да се връщам на работа. Ходих в НОИ и оттам ми казаха, че имам право на неплатен отпуск, но трябва аз да се осигурявам. Това добре, обаче забравих да ги попитам и затова вас питам:
Освен здравни осигуровки, трябва ли да плащам и социални и къде в НОИ или в НАП?
Благодаря ви предварително   :bouquet:.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anince в ср, 10 фев 2010, 14:06
Здравейте,и аз имам няколко въпроса и ще съм ви много благодарна ако можете да ми отговорите.
Миналата година претърпях сериозна операция и 6 месеца бях в болничен, от месец декември съм на работа.От 10 януари отново съм в болничен, защото съм бременна, а не се чуствам добре.Ако цялата бременност съм в болничен това ще се отрази ли на майчинството което ще получавам? newsm78 Някой ми каза, че то се определяло от доходите за последните 12 месеца.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: bebo4e в ср, 10 фев 2010, 14:11
bebo4e,трябва да ти платят натрупанат платена отпуска.след това може да отидеш на борсата и ще взимаш 4 м по 120 лв
договора не ти ли е прекратен февруари 2009г
прекратен е
а защо само 4 мес,мислех че имам право една година на борсата, платено


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 10 фев 2010, 14:41
Здравейте :hug:.
От 17.02. излизам в неплатен отпуск (вече съм си ползвала 6 - те месеца неплатен по майчинство), тъй като дъщеря ми не е приета в ясла и освен мен няма кой да я гледа. Мъжът ми взима висока заплата и се обезсмисля да му прехвърлям майчинството-какво майчинство ще прехвърляш,ти вече не си в майчинство.ммъжът ти може да ползва неплатен 6 .
 Ходих в НОИ и оттам ми казаха, че имам право на неплатен отпуск, но трябва аз да се осигурявам-имаш право на неплатен,ако работиш някъде и от там ако ти разрешат неплатен  Това добре, обаче забравих да ги попитам и затова вас питам:
Освен здравни осигуровки, трябва ли да плащам и социални и къде в НОИ или в НАП?
Благодаря ви предварително   :bouquet:.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: motek в ср, 10 фев 2010, 17:49
Здравейте,бременна съм в трети месец.До момента съм осигурявана на 410лв. а от януари 2010г. смятам да се осигурявам на 800лв. до края на бремеността.Интересува ме каква ще е сумата на майчинските,които ще взимам.Благодаря!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 10 фев 2010, 18:08
Здравейте,бременна съм в трети месец.До момента съм осигурявана на 410лв. а от януари 2010г. смятам да се осигурявам на 800лв. до края на бремеността.Интересува ме каква ще е сумата на майчинските,които ще взимам.Благодаря!

кога ти започва 45 дневния болничен преди термин


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: madi в чт, 11 фев 2010, 10:03
какво майчинство ще прехвърляш,ти вече не си в майчинство.ммъжът ти може да ползва неплатен 6 .
имаш право на неплатен,ако работиш някъде и от там ако ти разрешат неплатен  

Да, точно за 6 - те месеца неплатения отпуск писах, че се обезсмисля да му ги прехвърлям.
Да, работя и работодателя ми е разрешил да ползвам неплатен отпуск.
Въпросът ми беше трябва ли освен здравни осигуровки да плащам и социални осигуровки?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 11 фев 2010, 10:08


Да, точно за 6 - те месеца неплатения отпуск писах, че се обезсмисля да му ги прехвърлям. -не можеш да го прехвърлиш освен ако нямате брак или сте разведени

Въпросът ми беше трябва ли освен здравни осигуровки да плащам и социални осигуровки?-само 20,16 лв на месец се плаща за теб


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Ив* в чт, 11 фев 2010, 13:36
Здравейте, имам въпрос, който не знам за тук ли е и дали ще ме разберете, но ще прбвам.

Водя се на работа в една фирма за да натрупам стаж за майчинство и си внасям осигуровките.
Сега са ми пратили бележка, че дължа близо 78 лв, като едните са здравни за декември - 12.48лв. , другите са здравни за януари 2010 - 20, 16лв. и някакви 45.10лв. за някакво разпореждане, което влязло в сила сега.

Та въпроса ми е чували ли сте за такова разпореждане, защото така и не ми обясниха за какво става на въпрос.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥ Димяни ♥ в чт, 11 фев 2010, 14:06
Да попитам следното:
Сега съм в неплатено майчинство от 09,11,2009г. до 09,05,2010г. но забременях и ме интересува дали мога да прекратя отпуската и да излезна в болничен направо?
За 3 те години имах натрупани 60 дни платена но нея използвах още след като сина ми навърши 2 г. или считано от 13.08.2009 до 09.11.2009

Благодаря ви!  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: РуСа-Мамма в чт, 11 фев 2010, 15:32
От вчера влезнах в 45 дена преди термин.От сега на татък работодателя по някаква причина може ли да прекрати договора с мен?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: motek в чт, 11 фев 2010, 15:54
Здравейте,бременна съм в трети месец.До момента съм осигурявана на 410лв. а от януари 2010г. смятам да се осигурявам на 800лв. до края на бремеността.Интересува ме каква ще е сумата на майчинските,които ще взимам.Благодаря!

кога ти започва 45 дневния болничен преди термин


45 дневния болничен преди термин започва на 25.06.2010г.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 11 фев 2010, 16:27
motek ,базата ти е юни09-май10 г.обезщетението ще ти е грубо 460 лв


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 11 фев 2010, 16:28
Сега съм в неплатено майчинство от 09,11,2009г. до 09,05,2010г. но забременях и ме интересува дали мога да прекратя отпуската и да излезна в болничен направо?-да,можеш


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥ Димяни ♥ в чт, 11 фев 2010, 16:51
A,имам ли право да бъда болничен до излизането ми 45 дни преди разждане?
С предната бременност ях постоянно в болничен! :roll:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 11 фев 2010, 18:32
♥Димяни ♥ ,имаш 180 календарни дни болничен като в тях не влиза 45 дневния.мисля че ако излезнеш от 13 седмица ще ти стигтат


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: shanika в чт, 11 фев 2010, 18:59
Наистина ли в тези 180 дни не влиза 45 дневния преди раждане или аз нищо накриво съм разбрала.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в чт, 11 фев 2010, 19:04
Наистина ли в тези 180 дни не влиза 45 дневния преди раждане или аз нищо накриво съм разбрала.
Да 45-те дни преди термин, не влизат в тези 180 дни.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 11 фев 2010, 19:06
Наистина ли в тези 180 дни не влиза 45 дневния преди раждане или аз нищо накриво съм разбрала.

разбира се че не влиза,защото е част от 410 дни обезщетение за бременност и раждане
няма как да се брои два пъти


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥ Димяни ♥ в чт, 11 фев 2010, 19:06
♥Димяни ♥ ,имаш 180 календарни дни болничен като в тях не влиза 45 дневния.мисля че ако излезнеш от 13 седмица ще ти стигтат

Значи до 12 седмица ще си трая и няма да си прекъсвам неплатеното майчинство!  :roll:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: shanika в чт, 11 фев 2010, 19:10
Супер сте, а аз се чудех точно как да съчетая нещата, че като ги смятах всичките не ми стигаше за малко. Сега съм по-спокойна, даже имам останала малко платена отпуска от миналата година.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ivali в чт, 11 фев 2010, 21:33
Здравейте!Моят случай е следния:в момента съм в отпуск за отглеждане на дете до 2 год възраст.Започнах работа в друга фирма на 4 часа,като не съм прекъснала договора си с предишната фирма, от която излязох по майчинство.И сега и от двете фирми ми плащат здравните осигуровки.Така ли трябва да е?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в пт, 12 фев 2010, 08:58
Здравейте!Моят случай е следния:в момента съм в отпуск за отглеждане на дете до 2 год възраст.Започнах работа в друга фирма на 4 часа,като не съм прекъснала договора си с предишната фирма, от която излязох по майчинство.И сега и от двете фирми ми плащат здравните осигуровки.Така ли трябва да е?
Да така трябва да е.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: motek в пт, 12 фев 2010, 10:57
motek ,базата ти е юни09-май10 г.обезщетението ще ти е грубо 460 лв


Благодаря за инфото :lol:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в пт, 12 фев 2010, 16:14
Здравейте!
Искам да попитам, по време на неплатения ми отпуск за отглеждане на дете до 3г.възраст или там както е , работодателят ми трябва ли да ме осигурява , както когато съм си на работа , или продължава да плаща само здравните ми осигуровки??? 


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 12 фев 2010, 16:18
Здравейте!
Искам да попитам, по време на неплатения ми отпуск за отглеждане на дете до 3г.възраст или там както е , работодателят ми трябва ли да ме осигурява , както когато съм си на работа , или продължава да плаща само здравните ми осигуровки??? 

 по време на 6 м неплатен за отглеждане на дете се плаща само здравна 20,16 лв.ще имаш право на 12 м само ако нямате брак,разведени сте или бащата е починал


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥ Димяни ♥ в пт, 12 фев 2010, 16:21
Elfita,това означава,че щом нямам брак и аз имам право на 12 мес неплатен отпуск?
По принцип няма да го използвам ами от май ще си пусна болнични докато родя! 


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в пт, 12 фев 2010, 16:22
Елфита, благодаря за бързия отговор.
Питам, защото забелязах, че в момента ми текат осигуровки, което значи май, че не съм в неплатен отпуск,така ли е?????


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 12 фев 2010, 16:27
tanchetoo ,по какво разбра,че ти текат осигуровки и кога си пуснала молба за неплатен?

 ♥Димяни ♥
,ако отговарят на горните условия имаш 12 м неплатен за всяко дете


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в пт, 12 фев 2010, 16:32
Проверих в нои.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 12 фев 2010, 16:37
и на каква сума те осигуряват
явно е станало объркване


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥ Димяни ♥ в пт, 12 фев 2010, 16:41
Елфи,мерси!  :hug:
Ще си изчакам тогава да ми останат 180 дни от бременноста и ще си прекратя неплатеното майчинство и ще си взимам до 45 дни преди раждане болнични!Може така нали?  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 12 фев 2010, 16:43
♥Димяни ♥,може разбира се.Обаче болничния ще ти е на 240 лв и  двете години майчинство също


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в пт, 12 фев 2010, 17:00
ами няколко месеца на 500, няколко на 400 и нещо и последните на 330, явно е мин. за моята длъжност. Това проблем ли е ?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 12 фев 2010, 17:04
когато си в неплатен не може да ти излизат такива осигуровки
грешка е станала


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в пт, 12 фев 2010, 17:05
Може би просто не ме водят в неплатен отпуск, а си ме водят на работа.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 12 фев 2010, 17:09
явно,да


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в пт, 12 фев 2010, 17:12
Благодаря за информацията!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥ Димяни ♥ в пт, 12 фев 2010, 17:32
♥Димяни ♥,може разбира се.Обаче болничния ще ти е на 240 лв и  двете години майчинство също

За мен е все тая колко ще бъде то аз и не мога да искам повече :mrgreen:,тъй като и с първата бременност ме осигуряваха на минималната заплата и до 2 г. възраст получавах това!
Значи сега не мога да си прекратя неплатеното майчинство и да излезна в болничен и да изкарам до 22 август когато излизам болничен 45 дни преди термин?
Трябва да ми остават 180 календарни дни до края на бременноста и тогава да започна с болнични?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 12 фев 2010, 17:35
Можеш да излезнеш в болничен докато ти тече неплатения.Естествено,че той ще се прекъсно от момента на болничния.От 22 август връщаш назад 180 калевдарни и дни и примерно,ако 180 я ден се пада 30 март,може от 30 март до края да си в болничен


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥ Димяни ♥ в пт, 12 фев 2010, 17:36
Ясно!
Мерси много сега ще сметна!   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Сасано в пт, 12 фев 2010, 18:33
Защо имам забавяне на плащането по Заявление-декларация по чл. 53 за месец януари? Вината не е в работодателя, той е представил в срок документа. Защо от НОИ не правят превода, до сега бяха толкова точни .....


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 12 фев 2010, 19:39
този месец е възможно да има забавяне-великите системи на НАП и НОИ се напасват отново   ;-)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: p_dgrad в сб, 13 фев 2010, 10:41
Здравейте!Искам да попитам дали може майчинството да се прехвърли на бащата още в първите месеци след раждането. И каква би била сумата му(дали същия %,както когато го ползва майката),ако може да се прехвърли...


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в сб, 13 фев 2010, 10:43
Здравейте!Искам да попитам дали може майчинството да се прехвърли на бащата още в първите месеци след раждането. И каква би била сумата му(дали същия %,както когато го ползва майката),ако може да се прехвърли...

не може да се прехвърли още в първите месеци,а може след шестия.като принципа на изчисление е същия,но се взимат предвид неговите доходи 12 м назад


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: p_dgrad в сб, 13 фев 2010, 18:07
Благодаря за бързия отговор!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: gergana.g. в нд, 14 фев 2010, 22:22
Здравейте ,незнам дали въпросът ми е за тук и се моля предварително да ме извините  :) Бременна съм и мисля ,когато изляза в болничен 45 дни преди раждането да отида при съпруга ми ,който в момента е чужбина и да родя там.Може ли някоя от вас  да ми каже дали при това полужение ми се полага майчинство от България и какви точно документи трябва да представя от чуждата държава ?И задължително ли е след раждането да отглеждам детето си в България,за да получавам обезщетение?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 14 фев 2010, 22:48
gergana.g. ,ако страната е член на ЕС

Трябва да вземеш от БГ домумент Е104 и от чуждата държава да ти дадат документи Е115 и Е116, за да излезеш по майчинство от БГ.За повече подробности питай в НОИ.Също уточни в чуждата държава при какви условия дават  Е115 и Е116


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: gergana.g. в нд, 14 фев 2010, 23:12
Благодаря ти за бързия отговор Елфита:)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Elat в пн, 15 фев 2010, 09:56
Здравейте, порових се доста из темите напред, но така и не намирам точен отговор на въпроса ми. На няколко места чета, че има разлика дали 180 дневния болничен преди 45 дневния ти е бил с прекъсване или не - оказва ли влияние прекъсването му върху изчисляването след това на обезщетението за майчинство ?
Има различни тълкувания, и в крайна сметка, така и не става ясно newsm78
Бих помолила, ако някой е наясно да ме насочи към конкретния чл. и ал., които регламентират точно това, защото май наистина отговорите по темата са различни   :bouquet:
Благодаря предварително :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vesislava1982 в пн, 15 фев 2010, 12:40
Zdraveite,
iskam da vi zadam nqkolko vaprosi otnosno osigurovkite za polu4avane na mai4instvo:
1.Ako se osigurqvam kum firma kolko e maksimalniqt prag na osigurqvane za da moga sled tova da vzimam maksimalniqt prag na mai4inskite?
2.I moga li da si otvorq firma na moeto ime i taka da se osigurqvam na maksimalniqt prag?

Predvaritelno vi blagodarq.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: motek в пн, 15 фев 2010, 14:37
Здравейте,бременна съм в трети месец.До момента съм осигурявана на 410лв. а от януари 2010г. смятам да се осигурявам на 800лв. до края на бремеността.Интересува ме каква ще е сумата на майчинските,които ще взимам.Благодаря!

кога ти започва 45 дневния болничен преди термин


45 дневния болничен преди термин започва на 25.06.2010г.

А Ако се осигурявам на 1000лв. приблизително колко ще ми е обещетението? newsm78


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 15 фев 2010, 14:44
А Ако се осигурявам на 1000лв. приблизително колко ще ми е обещетението? newsm78

ако от януари започнеш на 1000 лв,обезщетението ще  е 515 лв


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: veronic в пн, 15 фев 2010, 15:15
Аз имам следния въпрос
на 25 април ми е 45 дневния преди термина. Ако сега си платя осигуровките за януари и февруари на 2000лв и от 1 март излезна в болнични, какво обезщетение ще взимам после


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ivali в пн, 15 фев 2010, 18:39
Nefertity  благодаря!  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: eli atanasova в пн, 15 фев 2010, 19:15
Здравеите :)
искам да попитам и за моито положение,ако някои знае къкво да правя да ме посъветва
аз имам фирма,която закрих днес :),и се самоусигурявах ,получавах маичинство 2 години,третата си мислих,че може да е неплатено.
Отидох тези дни до нои да ми заверят осигурителната книжка за 2009 год.т.е. за неплатеното маичинство и ревизорката казва,че самоусигуряващите се нямат право на това,само които са по трудов договор.
и въпросът ми е какво да направя за тази година и това правилно ли е newsm78 :roll:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 15 фев 2010, 19:18
eli atanasova ,дали е правилно или не няма значение-закона е такъв.
може да започнеш във фирма на ТД и така от там да излезеш в неплатен 6 м и ще ти се зачита за стаж.Имаш право на 12 м неплатен,само ако нямате брак,разведени сте или бащата е починал


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: eli atanasova в пн, 15 фев 2010, 19:39
Благодаря ти за бързият отговор :)
Не знаех,че е така и съм изпуснала нещата става въпрос за периода от 12.02.2009 до 12.02 2010.год.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: dena_klv в вт, 16 фев 2010, 00:02
Здравейте!Искам да попитам това ли са документите ,които се подават във фирмата и съответно НОИ
https://docs.google.com/Doc?docid=0AVdiq-5eqyPiZGRjYjVuZm1fNjRnYjR3cTdnZw&hl=bg        
https://docs.google.com/Doc?docid=0AVdiq-5eqyPiZGRjYjVuZm1fNGRoZzU1ZnY3&hl=bg                          
https://docs.google.com/Doc?docid=0AVdiq-5eqyPiZGRjYjVuZm1fMWczNDk1dmhm&hl=bg    
+копие от удостоверението за раждане,след първата година? Кога трябва да ги представя в счетоводството за да имат време да ги подготвят?И броят ли се 410 дни или социалното майчинство започва от деня в ,който детето навърши годинка?А след двете години майчинство,неплатеното 1 или половин година е?Предварително благодаря за отговорите!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: fifi82 в вт, 16 фев 2010, 13:35
Здравейте момичета имам сериозен проблем. Утре дъщеря ми навършва една годинка, а никой от работа не ми се обажда какви документи трябва да подам за удължаване на майченството, за отглеждане на дете до 2 години. Обадих се преди малко и естествено шефа нищо не знае, ако съм знаела кое и кога да съм ги напишела и той щял да ги прати на счетоводството /то е в София/. Можеби вече сте го писали някъде но немога да го намеря, а и няма време. Трябва още днес да ги занеса тези документи.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 16 фев 2010, 17:41
fifi82

Малко преди да  изтекат 410 те календарни  дни броят се от началото на 45 дневния болничен


1. МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО - (Приложения 3 изтегли от тук http://www.bgstuff.net/content/view/1296/523/ (http://www.bgstuff.net/content/view/1296/523/)

2. Копие от акта за раждане на детето

3. Заявление, че желаете да получавате обезщетение за отглеждане на малко дете

4.Молба за отпуск до работодателят-свободен текст

5. Декларация по чл. 46 ал. 1 от НРВПО –не е задължителна,само ако ти я поискат

Ето един примерен текст за заявлението:


З А Я В Л Е Н И ЕОт ................................., ЕГН: ................. , на длъжност .....................

На основание чл.164, ал.1. КТ и чл.46, ал.1, НРВПО,

Заявявам, че ще ползвам отпуск за отглеждане дете до 2г., считано от ............... до .............. г.


Прилагам:
1. Декларация по чл.46, ал.1 НРВПО за обстоятелствата, свързани с правото ми да ползвам отпуска
2. Акт за раждане на детето. – за справка


                                                                            С уважение:

                                                                                                   ..........................


Дата: ................
гр. Пловдив


Ето и молбата за отпуск до работодателя


                                                                         До Изпълнителния Директор
                                                                          на фирма ………………

М О Л Б А-ЗАЯВЛЕНИЕ
                                                         
От  …………………………………………………………………………………………..
/трите имена на служителя/
на длъжност  ……………………………………., отдел …………………….., дирекция ………………..   /длъжност и място на работа/

Уважаеми Господин ………………,

Моля да ми бъде разрешено да ползвам :
отпуск според чл. 164, ал. 1 от КТ за отглеждане на дете до 2 г. възраст
за детето ми ...
                      /трите имена на детето/
родено на ......................................, в размер на ......................................... календарни
дни за периода от ............................ г. до ............................... г. включително.
   
Декларирам, че детето ми не е настанено в детско заведение и не съм прехвърлила правото си на отпуск за отглеждане на дете на друг правоимащ член на семейството ми.   

Надявам се молбата ми да бъде удовлетворена.

   С уважение:
гр.  ..................                          /................................./


Ето я и декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 46, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Долуподписаната ……………………………………………………………… с ЕГН ………………..……… с постоянен адрес : ……………………………… л.карта № ……………………… , издадена на …….……….... от ……………….
на длъжност ………………………………….ДЕКЛАРИРАМ

1. Детето ми, ……………….,родено на …….………... г., с ЕГН ……….……………. не е настанено в детско заведение.
2. Не съм дала съгласието си платения отпуск за отглеждане на дете по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда да се ползва от бащата /осиновителя/ или от някой от моите или неговите родители,работещи по трудово правоотношение, съгласно чл.164, ал.3 от Кодекса на труда.
3. Детето ми не се отглежда от безработно лице по програмата в „Подкрепа на майчинството”.

Известна ми е предвидената по чл.313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.


дата: ………………….                                                                     ДЕКЛАРАТОР: ............

град:ПловдивТитла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: svetl@ в вт, 16 фев 2010, 22:55
Здравейте, въпросът ми е следния: на 26-ти февруари ми изтича втория болничен бременност и раждане, но детенцето ми в момента е в дом за доотглеждане, ако не мога да си я прибера до 26-ти, съответно няма да имам и трети болничен, трябва ли да подавам някакви документи в НОИ, или чак когато си взема детенцето? И като го взема какви документи трябва да подам?
Благодаря предварително!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: fifi82 в ср, 17 фев 2010, 00:00
Благодаря ти Елфита. В такъв случай аз май съм изтървала срока вече. И сега какво се прави и какво може да стане.Ще ми спрат майчинските ли?????//


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 17 фев 2010, 08:27
sisi83 ,може да ти се издаде още болничен,ако работспособността от раждането не ти е възвърната иначе се връщаш на работа.Като си вземеш детето от дома ще подаваш декларации за обезщетение,но каква ще е декларацията зависи кога ще вземеш детето.Дано по-бързо да се съберете  :pray:

fifi82
,не е страшно,че си изпуснала срока.Бързаш и ги носиш документите.Най-много да ти забавят плащанията


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: nefertity в ср, 17 фев 2010, 08:54

fifi82
,не е страшно,че си изпуснала срока.Бързаш и ги носиш документите.Най-много да ти забавят плащанията
По всяка вероятност работодателя ти ще представи данните за м. февруари в НАП и в НОИ през март така че може дори и да нямаш закъснение. Но още тази седмица трябва да си подадеш нещата във фирмата.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: fifi82 в ср, 17 фев 2010, 09:06
Благодаря ви момичета  :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: svetl@ в ср, 17 фев 2010, 11:34
Благодаря ти Elfita, ще си я взема скоро надявам се   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ВаняC в ср, 17 фев 2010, 13:54
Системите не се напасват, просто НАП нямаха четяща версия за декларация обр.1


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Деянова в ср, 17 фев 2010, 18:45
Не знам дали да питам тук,но...ще питам!

След като ми свърши майчинството  и се върна на работа имат ли право да ме съкратят,без да закриват щата,който заемам.
Оф,дано ме разбрахте!

  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в ср, 17 фев 2010, 19:12
До навършване на 3 годишна възраст на детето, могат да те съкратят само с разрешението на ИТ. Ако евентуално не спазят това условие /което се случва много често/, може да заведеш дело и ще те възстановят на работа веднага.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 17 фев 2010, 19:18
Деянова ,трябва да закрият щата,за да те съкратят иначе ще е избирателно съкращаване на майка с дете.И пак ще им трябва разрешение от инспекцията по труда.при неправомерно уволенение се обърни към инспекцията по труда


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в чт, 18 фев 2010, 10:55
Здравейте!
Имам следния въпрос:Ако отида в нои да си представя един болничен трябва ли да имам някакъв документ от работодателя или не.Т.е. мога ли независимо от работодателя ми да си представя болничния.Става въпрос за доста закъснял болничен?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в чт, 18 фев 2010, 11:08
tanchetoo, болничния може да бъде представен в НОИ само от работодателя ти.
С колко е закъснял болничния?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 18 фев 2010, 11:10
С колко е закъснял болничния?

2 години и половина  :?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в чт, 18 фев 2010, 11:16
С колко е закъснял болничния?

2 години и половина  :?
А този болничен защо не е представен на работодателя? Мисля че след като са минали 2 години няма смисъл да се носи където и да е. И как са оправени тези дни в които е била в болничен, а той не е представен никъде?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в чт, 18 фев 2010, 11:22
Благодаря елфита,ти вече си наясно с въпроса.
От нои ми казаха, че мога и аз да го предам, но сега незнам дали трябва да взема и някаква бележка от работодателя.Просто майка ми подхвърли, дали не трябва и някакво придружително писмо или .незнам.Искам да съм наясно, че като отида да не ми искат още нещо.А по телефона нищо друго не казаха.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 18 фев 2010, 11:24
танчето,за толкова закъснял болничен едва ли някой ще знае процедурата.отиваш пробваш-учудващо е,че счети го е намери след толкова много време

Нефертите,дните от този болничен не са платени изобщо-така са оправени.работодателят не го е представил,защото е изпуснал срока и се е притеснявал от глоби и са го скатали.сега танчето поглежда с пик кода и открива несъответствието.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в чт, 18 фев 2010, 11:29
Сърдечни благодарности отново на Елфита!
Счетоводителката ни се прави на приятно разсеяна и трябваше още в понеделник да ми се обади, днес е четвъртък и още не го е направила.Междувременно аз попитах личния ми лекар дали може да ми извади дубликат на болничния , и той каза че може.
Така че аз ще пробвам да внеса болничния сама, но незнам дали въпреки всичко ще ми трябва и бележка, някаква от шефа. Тъй като се оказа , че той изобщо не знае за това нещо и аз не искам да го товаря него, а със счетоводителката ще се разправям по друг начин.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в чт, 18 фев 2010, 11:37
tanchetoo аз да те посъветвам да си извадиш дубликат на болничния. Вземаш го и снего отиваш в НОИ където правят справка за представени и изплатени болнични, там ще ти кажат какво трябва да направиш.
Фирмата ще я глобят при всички случаи.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Деянова в чт, 18 фев 2010, 12:01
Nefertity,Elfita, благодаря!

  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в чт, 18 фев 2010, 12:12
Ох, вече съвсем се обърках. При 2 независими разговора с нои ми казват различни неща.Едният път твърдят, че няма да глобяг работодателя, при другия че ще ги гбобят.
Разбрах, че трябва да взема придружително писмо на всяка цена и така и ще направя и ще отида да видя лично за какво става въпрос.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в чт, 18 фев 2010, 14:24
Nefertity,Elfita, благодаря!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tanchetoo в чт, 18 фев 2010, 15:03
Момичета, вече ме е срам, но имам още един въпрос.
Оказа се, че трябва да напиша декларация, че сега си представям болничния на работодателя. Та някой може ли да ми каже как да я напиша тази декларация???


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥ Димяни ♥ в чт, 18 фев 2010, 15:19
Сега пак се включвам с въпрос:
Преди няколко дни писах за моя проблем и вече го разреших обаче.....
Аз до сега като бях по майчинство се водех на 240 лв. и толкова ми плащаха преди време болничните докато бях бременна както и след това 2 те г. обаче сега след като прекратих неплатеното си мсйчинство и излизам пак в отпукс по бременност не трябва ли да предподпиша ное договор?  Защото в фирмата няма човек който да разботи ан 240 лв. а най-малката сума на която осигуряват е 420? И болничния на каква сума ще ми го изплащат?
  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 18 фев 2010, 15:25
♥Димяни ♥ ,не е задължително да ти увеличат заплатата-става с анекс към договора.По усмотрение на шефа е.Ако ти я увеличат на 420 лв,трябва да работиш на тази заплата,а не да си в болнични,за да има ефект върху болничния ти


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥ Димяни ♥ в чт, 18 фев 2010, 15:27
Значи  при положения,че не съм работила вече почти 3 г едва ли ще ми увеличат  възнграждението по договор само защото съм болничен?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 18 фев 2010, 15:41
не,може и да ти го увеличат,но нали не искаш да работиш,а да излезнеш в болничен до 45 дневния и реално това увеличение няма да ти повлияе на болничния/обезщетението


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥ Димяни ♥ в чт, 18 фев 2010, 17:11
Ясно!   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: andjela82 в пт, 19 фев 2010, 12:28
nqkoi moje li da mi kaje kolko e mese4nata vnoska za zdr. osigurqvane ot strana na rabotodatelq ot tazi godina kogato sam  ve4e izlqzla po mai4instvo za minalata godina mislq 4e be6e po 12.50 a za tazi


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в пт, 19 фев 2010, 13:14
за 2010 година здравната осигуровка за сметка на работодателя е 20.16 лв.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: galina_deleva в пт, 19 фев 2010, 13:54
Здравейте,
имам едно въпросче на което не можах да намеря отговор. Ще ме назначават фиктивно на работа преди 45 дневния болничен за да мога да взимам после 2 години по 240лв. майчинство. Интересуваме колко ще трябва да плащам всеки месец на фирмата за осигуровки и какви точно осигуровки се дължат по времето когато ще съм в болничен и след това.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 19 фев 2010, 15:52
Здравейте,
имам едно въпросче на което не можах да намеря отговор. Ще ме назначават фиктивно на работа преди 45 дневния болничен за да мога да взимам после 2 години по 240лв. майчинство. Интересуваме колко ще трябва да плащам всеки месец на фирмата за осигуровки и какви точно осигуровки се дължат по времето когато ще съм в болничен и след това.


Само здравни - 20.16 лева на месец - 420 лева*4.80%.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: stefanova_ в пт, 19 фев 2010, 16:24
Не знам дали въпросът ми е за тук, но не успях да намеря по-подходящо място.
Безработна съм, планираме да имаме дете. Та питането ми е, дали мога за 2-3 месеца да имам трудов договор, да ми бъдат плащани осигуровки и след като забременея да излезна в болничен до раждането, тъй като имам 2 неуспешни бременности преди това и  ще се водя рискова бременност. След това ще имам ли право на майчински и в какъв размер ще бъдат те, ако се осигурявам първите 2-3 месеца на 600 лв?
Благодаря! И още веднъж се извинявам ако въпросът ми не е за тук.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 19 фев 2010, 17:26
Не знам дали въпросът ми е за тук, но не успях да намеря по-подходящо място.
Безработна съм, планираме да имаме дете. Та питането ми е, дали мога за 2-3 месеца да имам трудов договор, да ми бъдат плащани осигуровки и след като забременея да излезна в болничен до раждането, тъй като имам 2 неуспешни бременности преди това и  ще се водя рискова бременност. След това ще имам ли право на майчински и в какъв размер ще бъдат те, ако се осигурявам първите 2-3 месеца на 600 лв?
Благодаря! И още веднъж се извинявам ако въпросът ми не е за тук.

А имаш ли друг осигурителен стаж до момента?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: stefanova_ в пт, 19 фев 2010, 17:35
Имам досега около 2 години. Не знам дали стана ясно, но имам предвид че през цялото време до раждането и след това разбира се, ще съм на договор във фирмата и искам от тези месеци да ми се сформира сумата за майчински  newsm78 .


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vk23 в вт, 23 фев 2010, 12:48
Елфита, Лейди Брин, Нефертити (и останалите знаещи и пишещи), чета ви от изв. време и сте ми много полезни  :flutter:
Въпросът ми е оформя ли се нещо в трудовата книжка при излизане в майчинство? Сигурно ще трябва да нанесат последната актуализация на заплатата - което засега не са. Нещо друго?
Просто да съм сигурна, че няма да ми поискат нещо, което нямам - в НОИ или .. някъде :)Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 23 фев 2010, 14:15
Елфита, Лейди Брин, Нефертити (и останалите знаещи и пишещи), чета ви от изв. време и сте ми много полезни  :flutter:
Въпросът ми е оформя ли се нещо в трудовата книжка при излизане в майчинство? Сигурно ще трябва да нанесат последната актуализация на заплатата - което засега не са. Нещо друго?
Просто да съм сигурна, че няма да ми поискат нещо, което нямам - в НОИ или .. някъде :)Не, трудова книжка не се оформя - това става само при започване и напускане на работа. Не ти трябва за пред НОИ.Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: su_elan в вт, 23 фев 2010, 16:58
Здравейте, дано въпроса ми е за тук  :roll: имам приятелка която е в майчинство (болни4ен от 22.12.2009/45 дни преди термина) очаква се да закрият фирмата в която работеше.
Какво ще се случва с нея след това ?Дали ще си ползва 2 те години платено майчинство или едната година ще и изгори , като при родителите които полу4ават от социалните  newsm78

Благодаря предварително  :love:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 23 фев 2010, 17:04
Здравейте, дано въпроса ми е за тук  :roll: имам приятелка която е в майчинство (болни4ен от 22.12.2009/45 дни преди термина) очаква се да закрият фирмата в която работеше.
Какво ще се случва с нея след това ?Дали ще си ползва 2 те години платено майчинство или едната година ще и изгори , като при родителите които полу4ават от социалните  newsm78

Благодаря предварително  :love:

За 410 дни ще полуава обезщетение. В последствие отпуск за гледане на дете не може да получава, ако не започне някъде работа, дори и фиктивно за един ден. Обезщетението за 410 ще си получава от НОИ, а не от ДСП.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: su_elan в вт, 23 фев 2010, 17:38

Lady Brinne Благогадаря за бързия и компетентен отговор    :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: andjela82 в вт, 23 фев 2010, 18:18
malko po gore pro4etoh 4e kogato ve4e si po mai4instvo i firmata bade zakrita moje  da  se polu4ava obe6etenieo 410 dni ot noi.no pri polojenie 4e firmata e zakritaka kakvo stava s zdravnite osigurovki  koito dalji rabotodatelq prez tozi periiod dlajen li e nqkoi da gi pla6ta i koi             blagodarq predvaritelno
Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 24 фев 2010, 10:14
malko po gore pro4etoh 4e kogato ve4e si po mai4instvo i firmata bade zakrita moje  da  se polu4ava obe6etenieo 410 dni ot noi.no pri polojenie 4e firmata e zakritaka kakvo stava s zdravnite osigurovki  koito dalji rabotodatelq prez tozi periiod dlajen li e nqkoi da gi pla6ta i koi             blagodarq predvaritelno
Ако се закрие предприятието и те съкратят, то независимо, че вземаш обезщетение от НОИ си длъжна сама да си внасяш здравните осигуровки и да подадеш Декларация 7.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ilar в ср, 24 фев 2010, 14:29
Здравейте момичета,регистрирах се преди малко и искам да ви попитам нещо.В момента съм по майчинство,което изтича на 16 март,след,което мисля да ползвам платения и неплатения годишен отпуск,които ми се полагат.Със съпруга ми плануваме второ бебе и ме интересува дали ще мога да получавам майчинство и с второто дете,ако не съм работила след първата бременост.Благодаря ви предварително.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 24 фев 2010, 14:34
Здравейте момичета,регистрирах се преди малко и искам да ви попитам нещо.В момента съм по майчинство,което изтича на 16 март,след,което мисля да ползвам платения и неплатения годишен отпуск,които ми се полагат.Със съпруга ми плануваме второ бебе и ме интересува дали ще мога да получавам майчинство и с второто дете,ако не съм работила след първата бременост.Благодаря ви предварително.

Да, ако си осигурено лице, но зависи каква сума от осигурителните доходи за 12-те месеца преди този, в който излизаш в болничен за бременност и раждане.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: mitimama в чт, 25 фев 2010, 15:03
Здравейте момичета, бихте ли ми помогнали? Въпроса ми е следния - плануваме второ дете със съпруга ми. Аз работя в голяма фирма като преводач в която ме осигуряват всеки месец. Питането ми е, мога ли да съм на трудов договор и в друга фирма в която да се осигурявам сама за да мога да вземам по добро майчинство евентуално след време. Може ли някой да ми каже какъв е закона и как стоят нещата? Благодаря ви предварително момичета!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в чт, 25 фев 2010, 15:39
mitimama ако в трудовия ти договор, който си сключила с основния си работодател няма изрична забрана да сключваш втори трудов догор, може да сключиш такъв с друга фирма на 4 часа и от там да те осигуряват. База за изчисляване на майчинството е 1 година назад, така че е въпрос на сметка от кога и на каква сума.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mitimama в чт, 25 фев 2010, 15:46
mitimama ако в трудовия ти договор, който си сключила с основния си работодател няма изрична забрана да сключваш втори трудов догор, може да сключиш такъв с друга фирма на 4 часа и от там да те осигуряват. База за изчисляване на майчинството е 1 година назад, така че е въпрос на сметка от кога и на каква сума.
 :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Гевито в чт, 25 фев 2010, 23:08
Здравейте!
Първата година майчинство ми изтече декември 2009г. От края на март месец се връщам на работа ( прекратявам втората година майчинство). Знам, че трябва да попълня две декларации:
1. За промяна на положението ;
2. за изплащане на 50% от майчинството.
Работя на държавна работа и счетоводителката ми каза, че трябва да отида до НОИ и да си взема сама съответните декларации. Аз обаче не съм сигурна, че това е моя работа, според мен тя трабве да ми ги осигири, за да ги попълня. Но ако все пак се наложи сама да се оправям къде мога да ги открия и как точно се наричат тези две декларации?
Благодаря!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Goldie в пт, 26 фев 2010, 08:21
Гевито, изтегли ги от сайта на НОИ :peace:
Влизаш в сайта, от менюто вляво избираш указания и там има Образци-приложения към НИИПОПДОО; теглиш заявление за изплащане на обезщетение по чл.54 от КСО и последния в списъка образец приложение 12 - декларация за промяна на обстоятелствата :peace:Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Гевито в пт, 26 фев 2010, 12:18
Гевито, изтегли ги от сайта на НОИ :peace:
Влизаш в сайта, от менюто вляво избираш указания и там има Образци-приложения към НИИПОПДОО; теглиш заявление за изплащане на обезщетение по чл.54 от КСО и последния в списъка образец приложение 12 - декларация за промяна на обстоятелствата :peace:


Благодаря за изчерпателния отговор  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: addi в пт, 26 фев 2010, 15:00
Здравейте,
имам две питания и ще съм благодарна за отговорите, защото не ми е много ясно:

1. На 24.02.10 трябваше да взема 45-дневния болничен преди термин, но АГ-то е в отпуска и ще мога да го взема евентуално на 02.03.10. С каква начална дата ще ми бъде издаден - със задна дата т.е. 24.02 или към датата на издаването т.е. 02.03

2. Болничният за тези 45 дни се изплаща на база на последната заплата преди него или на база на трудовото възнаграждение за последните 12 месеца.Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: nefertity в пт, 26 фев 2010, 15:05
1. На 24.02.10 трябваше да взема 45-дневния болничен преди термин, но АГ-то е в отпуска и ще мога да го взема евентуално на 02.03.10. С каква начална дата ще ми бъде издаден - със задна дата т.е. 24.02 или към датата на издаването т.е. 02.03  - болничния ще ти бъде с дата 24.02.

2. Болничният за тези 45 дни се изплаща на база на последната заплата преди него или на база на трудовото възнаграждение за последните 12 месеца. - обезщетението ще ти бъде сметнато на база последните 12 месеца.
Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: жулияна в пт, 26 фев 2010, 15:31
момичета-незнам дали въпроса ми е за тук,но ако ми отговорите ще съм ви мн.благодарна-а ето го и въпроса ми-в момента съм безработна от август 2009,бях на платена борса до м.февруари 2010 и сега ще се отписвам от борсата,но планираме второ дете-та кога ще е наи-добре да ме назначат фиктивно-още сега след отписването от борсата или чак за болничния 45дни преди раждане?По принцип аз мисля да бъда назначена сега и да изляза в болнични за през цялата бременност,но не съм наясно какви осигуровки ще си заплащам  при този случай-дали 16,80лв или повече?А за периода ,в който бях на платена борса какъв доход ще се впише относно болничните?Знам,че въпросите ми са повечко и може да са малко объркани,но ме извенете предварително и все пак благодаря на тези,които ми отговорят!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: addi в пт, 26 фев 2010, 15:41
Благодаря, Нифертити!  :)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Гевито в сб, 27 фев 2010, 13:35
 :ooooh: аз пак съм с въпрос  :blush:
Към приложение №12, какви документи са необходими да се приложат като доказателство?
И когато декларирам за помени на следните обстоятелства трябва да посоча, че прекратявам отпуската си по майчинство считано от еди коя си дата и връщане на работа от еди коя си дата, правилно ли съм разбрала?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Goldie в сб, 27 фев 2010, 16:23
Гевито, аз приложих доп.споразумение, тъй като се върнах с различно работно време и това беше оформено с доп.споразумение. Ти вероятно може да приложиш копие от заповед за прекратяване на отпуска за отглеждане на дете до 2г.
Иначе, за обстоятелствата мисля, че писах прекратяване на отпуск по чл.164, ал.1, считано от дата .....


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ivon4eto в нд, 28 фев 2010, 10:28
здравейте!надявам се някой да може да ми даде отговор.неработя от една година а съм бременна и ми остават 5 дни до излизане в майчинство.искам  да попитам дали ако сега ме назначат фиктивно на работа дали ще мога да взимам майчинство.имам 3г стар стаж.надявам се някой да ме е разбрал


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 28 фев 2010, 11:24
здравейте!надявам се някой да може да ми даде отговор.неработя от една година а съм бременна и ми остават 5 дни до излизане в майчинство.искам  да попитам дали ако сега ме назначат фиктивно на работа дали ще мога да взимам майчинство.имам 3г стар стаж.надявам се някой да ме е разбрал

ако те назначат сега,ще взимаш 2 години по 240 лв на месец
иначе 100 лв за една година от социалните,но само ако отговаряш на изискванията за доход-350 лв бруто на човек


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Гевито в нд, 28 фев 2010, 16:37
Гевито, аз приложих доп.споразумение, тъй като се върнах с различно работно време и това беше оформено с доп.споразумение. Ти вероятно може да приложиш копие от заповед за прекратяване на отпуска за отглеждане на дете до 2г.
Иначе, за обстоятелствата мисля, че писах прекратяване на отпуск по чл.164, ал.1, считано от дата .....
А от къде мога да си взема заповедта?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ДейзиГ в нд, 28 фев 2010, 17:05
Гевито, аз приложих доп.споразумение, тъй като се върнах с различно работно време и това беше оформено с доп.споразумение. Ти вероятно може да приложиш копие от заповед за прекратяване на отпуска за отглеждане на дете до 2г.
Иначе, за обстоятелствата мисля, че писах прекратяване на отпуск по чл.164, ал.1, считано от дата .....
А от къде мога да си взема заповедта?

От работодателя ти


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Гевито в нд, 28 фев 2010, 18:41
Гевито, аз приложих доп.споразумение, тъй като се върнах с различно работно време и това беше оформено с доп.споразумение. Ти вероятно може да приложиш копие от заповед за прекратяване на отпуска за отглеждане на дете до 2г.
Иначе, за обстоятелствата мисля, че писах прекратяване на отпуск по чл.164, ал.1, считано от дата .....
А от къде мога да си взема заповедта?

От работодателя ти
Благодаря   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: жулияна в нд, 28 фев 2010, 19:09

   
   
Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
« #789 Петък, 26 Февруари 2010, 15:31 »
   Отговори с цитат
момичета-незнам дали въпроса ми е за тук,но ако ми отговорите ще съм ви мн.благодарна-а ето го и въпроса ми-в момента съм безработна от август 2009,бях на платена борса до м.февруари 2010 и сега ще се отписвам от борсата,но планираме второ дете-та кога ще е наи-добре да ме назначат фиктивно-още сега след отписването от борсата или чак за болничния 45дни преди раждане?По принцип аз мисля да бъда назначена сега и да изляза в болнични за през цялата бременност,но не съм наясно какви осигуровки ще си заплащам  при този случай-дали 16,80лв или повече?А за периода ,в който бях на платена борса какъв доход ще се впише относно болничните?Знам,че въпросите ми са повечко и може да са малко объркани,но ме извенете предварително и все пак благодаря на тези,които ми отговорят!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: viliqna82 в нд, 28 фев 2010, 19:17
и аз бях безработна когато разбрах, че съм бременна и още от 14 седмица си взех болничен.
болничния ми е 190 лв на месец, защото се оказа че го изчисляват по някакъв странен начин 6 месеца назад....
така че по-добре да вземаш някакви пари от болнични от колкото никакви през целите 9 месеца :)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: жулияна в нд, 28 фев 2010, 19:27
добре-ама назначиха ли те някаде?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: galina_deleva в пн, 01 мар 2010, 13:28
Здравейте на всички,
аз също съм безработна и бих искала някой да ни светне по тоя въпрос с тия болнични и дали е възможно да не чакаме да дойде 45 дневния болничен и тогава да се назначаваме фиктивно на работа а ако е възможно още от сега(началото на бременността) да ни назначат и да излезем в болнични та чак до края. До колкото разбрах щом си в болнични се плащат само здравните осигуровки, които са около 20лв. на месец. Май не е много хубаво така да източваме държавата ама ние сме в това положение, защото живеем именно в тая държава така че.....!

Честита Баба Марта!Да сте бели и червени,винаги засмени!Румени да са лицата,много радост в сърцата!

P.S. Отново благодаря на Elfita и се надявам и този път да ни помогне  :hug:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 01 мар 2010, 13:43
Здравейте на всички,
аз също съм безработна и бих искала някой да ни светне по тоя въпрос с тия болнични и дали е възможно да не чакаме да дойде 45 дневния болничен и тогава да се назначаваме фиктивно на работа а ако е възможно още от сега(началото на бременността) да ни назначат и да излезем в болнични та чак до края. До колкото разбрах щом си в болнични се плащат само здравните осигуровки, които са около 20лв. на месец. Май не е много хубаво така да източваме държавата ама ние сме в това положение, защото живеем именно в тая държава така че.....!

Честита Баба Марта!Да сте бели и червени,винаги засмени!Румени да са лицата,много радост в сърцата!

P.S. Отново благодаря на Elfita и се надявам и този път да ни помогне  :hug:

Може - трябва да отработиш поне един ден и сед това можеш да излезеш в болничен - ако имаш поне 6 месеца осиг. стаж през живота си. Ако през предходните 6 месеца нямаш осигуровки, то ще вземаш обезщетение на база 240 лева.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: galina_deleva в пн, 01 мар 2010, 14:20
Благодаря за светкавичния отговор Lady Brinne :hug:

А знаете ли защо тия счетоводители бягат като попарени след като стане въпрос за служителка която е бременна? Толкова много документация ли е нужно  да се обработва в такъв случай или аз съм попаднала на такава. Нали все пак им се заплаща от фирмата. Аз си намерих една фирма в която се съгласиха да ме назначат фиктивно на работа ама счетоводителката им ми иска по 20лв. на месец. ОК няма проблем ама нали през тия 2 години майчинство се плаща само здравната осигуровка която е 20лв  newsm78 Излиза че аз трябва да и плащам 20 лв. месечно за да ми вниса тя 20 лв здравни. Ама ща не ща ако не намеря друга фирма ще плащам кво да се прави  :thinking:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в пн, 01 мар 2010, 14:26
galina_deleva при положение, че ще те назначат фиктивно на работа, само за да може да получаваш болнични и майчинство би трябвало ти да си поемеш сумата за здравни осигуровки.
Не знам какво очакваш, собственика на фирмата ти прави от една страна услуга, и от друга ти искаш и да се бръкне в джоба и да ти плати и здравните...


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: galina_deleva в пн, 01 мар 2010, 14:34
Много се извинявам ако съм си написала мнението по неразбираем начин, но изобщо не съм имала в предвид това. Ще се опитам сега по ясно!!!
Счетоводителката ми иска 20лв МЕСЕЧЕН ХОНОРАР за да ми внася 20лв. здравни ( общо 40 за моя сметка на месец)
Не че 20лв са много пари но незнаех че процедурата по внасянето на здравната е  толкова сложна  newsm78


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: nefertity в пн, 01 мар 2010, 14:39
 Счетоводителката така или иначе всеки месец внася и осигуровки и декларации на работещите в тази фирма. Дано си намериш друга фирма в която да те назначат. Моя позната е назначена фиктивно, внася си само здравните осигуровки и нито стотинка повече.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Гевито в вт, 02 мар 2010, 13:39
Аз си прекъсвам двугодишната отпуска за майчинство на 22.03 и веднага излизам в полагаемия платен отпуск за 2009г. Въпросът ми е трябвали да имам работени дни и колко са достатъчни, за да мога да изляза в отпуска или може направо да си изляза отпуска? Само да поясня, че нямам нужда от актоализация на зъплатата, тъй като няма промяна от излизането ми в болничен.
Питам, защото шефката и счетоводителката ми не могат да се разберат. Шефката ми казва, че няма нужда да работя, а счетоводителката, че трябвало поне един ден. Аз искам да знам с точност, за да мога да тропна с крак и отсека  :lol:, явно, че сама трябва да се оправям


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 02 мар 2010, 13:54
Гевито ,не е нужно да работиш преди да излезнеш в отпуск


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Гевито в вт, 02 мар 2010, 13:57
Благодаря ти отново Елфита за бързия отговор   :bouquet: Сега вече знам какво да правя.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: cveti_man в чт, 04 мар 2010, 16:32
 здравейте мами!
имам едно питане.когато фирмата,към която съм осигурявала част от майчинството си фалира- ще мога ли да получавам майчинство или ще ми го спрат


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 04 мар 2010, 16:35
здравейте мами!
имам едно питане.когато фирмата,към която съм осигурявала част от майчинството си фалира- ще мога ли да получавам майчинство или ще ми го спрат

в какъв смисъл част от майчинството
била си на 4 часа ли там


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: cveti_man в чт, 04 мар 2010, 17:19
ami na 8 chasa sam se osigyriavala.osigyriavam se i na darjavna rabota na 4 chasa.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: cveti_man в чт, 04 мар 2010, 17:24
притеснява ме това дали ще получа обещетение от тази фирма след като е фалирала.осигуровките за тези 3 месеца през,които съм била са внасяни


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 04 мар 2010, 17:27
ти все още не си излезнала в 45 дневен,така ли


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: cveti_man в чт, 04 мар 2010, 17:53
все още не


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: cveti_man в чт, 04 мар 2010, 17:56
имам още време до 15 май.сега трябва да търся друга фирма,за да не се прекъсват високите ми осигуровки


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 04 мар 2010, 18:19
това че едната фирма,която те осигурява не означава,че месеците с осигуровки при нея ги губиш.те ще си важат и ще ти влезнат в базата


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: cveti_man в чт, 04 мар 2010, 18:30
да,но като не ми внасят здравните по време на майчинството,няма ли да има проблем


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 04 мар 2010, 18:35
да,но като не ми внасят здравните по време на майчинството,няма ли да има проблем

фирмата е фалирала и няма как да ти внася здравни
а и нали се осигуряваш в друга фирма,от там ще излезнеш в 45 дневен


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: cveti_man в чт, 04 мар 2010, 18:41
да,но при закрита фирма ми казаха,че получаваш само 100 лв .Ако е така ще получавам обещетение на база държавната работа на 4 часа плюс 100 лв.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 04 мар 2010, 18:45
да,но при закрита фирма ми казаха,че получаваш само 100 лв .Ако е така ще получавам обещетение на база държавната работа на 4 часа плюс 100 лв.

излизаш от държавната работа в 45 дневен като ще ти се вземат предвид и осигуровките от договора на 8 часа,нали ти писах по-горе,че тези осигуровки не ти изгарят
какви 100 лв и как обезщетение + 100 лв-няма такива работи

ти имаш ли 12 м стаж през целия си живот?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: cveti_man в чт, 04 мар 2010, 18:54
благодаря ти за отзивчивостта


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: dgidgi в чт, 04 мар 2010, 21:07
Здравейте!
Дъщеря ми навърши една година февруари,каква декларация трябва да занеса на работодателя и има ли срок за внасянето й?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 04 мар 2010, 21:15
Здравейте!
Дъщеря ми навърши една година февруари,каква декларация трябва да занеса на работодателя и има ли срок за внасянето й?

едната годинка не е ориентир

преди да  изтекат 410 те календарни  дни броят се от началото на 45 дневния болничен


1. МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО - (Приложения 3 изтегли от тук http://www.bgstuff.net/content/view/1296/523/ (http://www.bgstuff.net/content/view/1296/523/)

2. Копие от акта за раждане на детето

3. Заявление, че желаете да получавате обезщетение за отглеждане на малко дете

4.Молба за отпуск до работодателят-свободен текст

5. Декларация по чл. 46 ал. 1 от НРВПО –не е задължителна,само ако ти я поискат

Ето един примерен текст за заявлението:


З А Я В Л Е Н И ЕОт ................................., ЕГН: ................. , на длъжност .....................

На основание чл.164, ал.1. КТ и чл.46, ал.1, НРВПО,

Заявявам, че ще ползвам отпуск за отглеждане дете до 2г., считано от ............... до .............. г.


Прилагам:
1. Декларация по чл.46, ал.1 НРВПО за обстоятелствата, свързани с правото ми да ползвам отпуска
2. Акт за раждане на детето. – за справка


                                                                            С уважение:

                                                                                                   ..........................


Дата: ................
гр. Пловдив


Ето и молбата за отпуск до работодателя


                                                                         До Изпълнителния Директор
                                                                          на фирма ………………

М О Л Б А-ЗАЯВЛЕНИЕ
                                                         
От  …………………………………………………………………………………………..
/трите имена на служителя/
на длъжност  ……………………………………., отдел …………………….., дирекция ………………..   /длъжност и място на работа/

Уважаеми Господин ………………,

Моля да ми бъде разрешено да ползвам :
отпуск според чл. 164, ал. 1 от КТ за отглеждане на дете до 2 г. възраст
за детето ми ...
                      /трите имена на детето/
родено на ......................................, в размер на ......................................... календарни
дни за периода от ............................ г. до ............................... г. включително.
   
Декларирам, че детето ми не е настанено в детско заведение и не съм прехвърлила правото си на отпуск за отглеждане на дете на друг правоимащ член на семейството ми.   

Надявам се молбата ми да бъде удовлетворена.

   С уважение:
гр.  ..................                          /................................./


Ето я и декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 46, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Долуподписаната ……………………………………………………………… с ЕГН ………………..……… с постоянен адрес : ……………………………… л.карта № ……………………… , издадена на …….……….... от ……………….
на длъжност ………………………………….ДЕКЛАРИРАМ

1. Детето ми, ……………….,родено на …….………... г., с ЕГН ……….……………. не е настанено в детско заведение.
2. Не съм дала съгласието си платения отпуск за отглеждане на дете по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда да се ползва от бащата /осиновителя/ или от някой от моите или неговите родители,работещи по трудово правоотношение, съгласно чл.164, ал.3 от Кодекса на труда.
3. Детето ми не се отглежда от безработно лице по програмата в „Подкрепа на майчинството”.

Известна ми е предвидената по чл.313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.


дата: ………………….                                                                     ДЕКЛАРАТОР: ............

град:ПловдивТитла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: dgidgi в чт, 04 мар 2010, 21:29
Благодаря много!
410 дни са изтекли,какво следва като съм закъсняла с подаването?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в пт, 05 мар 2010, 01:19
Благодаря много!
410 дни са изтекли,какво следва като съм закъсняла с подаването?
Следва да си подадеш документите в най-кратък срок. Обади се във фирмата и питай кога ще подават документите за м.февруари в НАП и в НОИ.
Не е чак толкова фатално, че си закъсняла.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: dgidgi в пт, 05 мар 2010, 07:54
Nefertity,  :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: polina pen4eva в пт, 05 мар 2010, 17:33
zdraveite nqkoi moje li da mi otgovori na vaprosa mi bremena sam v toriq mesec i me osigorqvat na 4 chasa kakvo da pravq bihte li me posavetvali neshto


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в пт, 05 мар 2010, 18:22
zdraveite nqkoi moje li da mi otgovori na vaprosa mi bremena sam v toriq mesec i me osigorqvat na 4 chasa kakvo da pravq bihte li me posavetvali neshto
А колко е общия ти трудов стаж и откога те осигуряват на 4 часа? А на каква сума те осигуряват?
Ако имаш достатъчно стаж не е проблем, че те осигуряват на половин работен ден, пак ще си получаваш 410 дена 90 % от дохода, ако е по-малко от МРЗ, ще получаваш 240 лв.  До навършване на 2 години на детето ще получаваш пак 240 лв.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: tini_sisi в вт, 09 мар 2010, 12:54
Искам да попитам могат ли да ми изчислят 90% от първото дете родено е 2006г защото имам 1г неплатено за 2009 и ще ми го изчислят на него и няма да са повече от 240


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 09 мар 2010, 12:55
Искам да попитам могат ли да ми изчислят 90% от първото дете родено е 2006г защото имам 1г неплатено за 2009 и ще ми го изчислят на него и няма да са повече от 240

базата ти твърдо 12 м назад от 45 дневния т.е не може да от 2006 г-ще взимаш 240 лв две години за второто дете


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vk23 в вт, 09 мар 2010, 13:54
базата ти твърдо 12 м назад от 45 дневния

Понеже 45 - те дни влизат в 410, за да НОИ да ги изплати на 90%, работодателят представя ли заедно с 45-дневния болничен и справка за родилката 12 месеца назад?
Или в НОИ си знаят и си ги изплащат 90-те %...  newsm78 Нали изчисляват дневната ставка въз основа на документ?

И... работодателят представя ли заедно с 45-дневния болничен и справка за родилката 12 месеца назад?
Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 09 мар 2010, 14:04
НОИ си имат осигурителния доход на майката за всички месеци,през които е работила
освен това е 90 процента от брутния доход,но не повече от нетния т.е ще взимаш заплатата си все едно работиш


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ralica_s в вт, 09 мар 2010, 14:09
ИМАМ 1 ВЪПРОСЧЕ БРЕМЕНА СЪМ ЗА 2-РИ ПЪТ СЕГА ЗАКОНА ДА ИЗЛЯЗА ПО МАЙЧИНСТВО КЪМ ФИРМА Е ДА ИМАМ 12 МЕСЕЦА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАШ БЕЗ ДА ИМА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА ТАКА ЛИ Е


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: vk23 в вт, 09 мар 2010, 14:11
Ех, че добра новина   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 09 мар 2010, 14:12
ИМАМ 1 ВЪПРОСЧЕ БРЕМЕНА СЪМ ЗА 2-РИ ПЪТ СЕГА ЗАКОНА ДА ИЗЛЯЗА ПО МАЙЧИНСТВО КЪМ ФИРМА Е ДА ИМАМ 12 МЕСЕЦА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАШ БЕЗ ДА ИМА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА ТАКА ЛИ Е

да,трябва да имаш 12 м стаж през целия се живот и към момента на издаване на 45 дневния да работиш


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ralica_s в вт, 09 мар 2010, 14:20
МЕРСИ МНОГО ЗА БЪРЗИЯ ОТГОВОР


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: zaharieva4 в вт, 09 мар 2010, 14:31
имате ли превод от нои за майчинските за март нали са до 5 число мойте никакви ги няма


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 09 мар 2010, 14:34
имате ли превод от нои за майчинските за март нали са до 5 число мойте никакви ги няма

обезщетенито за март се превежда през април
кога ти е изтекъл болничния от педиатъра-пуснала ли си декларация


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: zaharieva4 в вт, 09 мар 2010, 14:45
последния беше до средата на януари от педиатъра;февруари имаше сума около 10 число.да уточня януари нямаше никакъв превод което какво ще рече февруари какво е било от последния болничничен или 1 сума като майчински и съответно март какво да очаквам?????????? пълна каша. благодаря предварително


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: zaharieva4 в вт, 09 мар 2010, 14:47
декларация е пусната края на януари


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 09 мар 2010, 14:52
bebolak ,изкарай си Пик код,за да виждаш през сайта на НОИ дали са ти представени документите и кога и колко пари ще ти преведат.Ситурна ли си,че декларацията и болничните са представени


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: zaharieva4 в вт, 09 мар 2010, 15:00
да края на януари всичко е пратено   тогава тази сума от каде идва???????


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 09 мар 2010, 15:07
сумата от 10 февруари е по болничните
с Пик ще видиш всичко,всякакво гадаене е излишно


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: zaharieva4 в ср, 10 мар 2010, 17:48
за справката по егн и пик ми казва че няма достъп и на вас ли показва същото


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 10 мар 2010, 18:04
за справката по егн и пик ми казва че няма достъп и на вас ли показва същото

винаги дава така,да
натискаш Продължете към тази уеб страница (не се препоръчва). и те пуска


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: folentceto в ср, 10 мар 2010, 18:26
Здравейте! Моля за малко съдействие от Ваша страна. Интересува ме какви точно документи трябва да бъдат подадени за да ми бъде  изплащано  майчинство. Към момента имам подадени към работодател, съответно НОИ само декларация по чл.50 и 51 от КСО и болничните,които са за 135 дни. Интересува ме необходимо ли е да подавам и други документи или тези са достатъчни. Благодаря ви предварително!


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 10 мар 2010, 18:35
Здравейте! Моля за малко съдействие от Ваша страна. Интересува ме какви точно документи трябва да бъдат подадени за да ми бъде  изплащано  майчинство. Към момента имам подадени към работодател, съответно НОИ само декларация по чл.50 и 51 от КСО и болничните,които са за 135 дни. Интересува ме необходимо ли е да подавам и други документи или тези са достатъчни. Благодаря ви предварително!

декларациято за дните от 135 до 410 си я подала,така ли
преди да ти изтекат 410 дни подаваш


1. МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО - (Приложения 3 изтегли от тук http://www.bgstuff.net/content/view/1296/523/ (http://www.bgstuff.net/content/view/1296/523/)

2. Копие от акта за раждане на детето

3. Заявление, че желаете да получавате обезщетение за отглеждане на малко дете

4.Молба за отпуск до работодателят-свободен текст

5. Декларация по чл. 46 ал. 1 от НРВПО –не е задължителна,само ако ти я поискат

Ето един примерен текст за заявлението:


З А Я В Л Е Н И ЕОт ................................., ЕГН: ................. , на длъжност .....................

На основание чл.164, ал.1. КТ и чл.46, ал.1, НРВПО,

Заявявам, че ще ползвам отпуск за отглеждане дете до 2г., считано от ............... до .............. г.


Прилагам:
1. Декларация по чл.46, ал.1 НРВПО за обстоятелствата, свързани с правото ми да ползвам отпуска
2. Акт за раждане на детето. – за справка


                                                                            С уважение:

                                                                                                   ..........................


Дата: ................
гр. Пловдив


Ето и молбата за отпуск до работодателя


                                                                         До Изпълнителния Директор
                                                                          на фирма ………………

М О Л Б А-ЗАЯВЛЕНИЕ
                                                         
От  …………………………………………………………………………………………..
/трите имена на служителя/
на длъжност  ……………………………………., отдел …………………….., дирекция ………………..   /длъжност и място на работа/

Уважаеми Господин ………………,

Моля да ми бъде разрешено да ползвам :
отпуск според чл. 164, ал. 1 от КТ за отглеждане на дете до 2 г. възраст
за детето ми ...
                      /трите имена на детето/
родено на ......................................, в размер на ......................................... календарни
дни за периода от ............................ г. до ............................... г. включително.
   
Декларирам, че детето ми не е настанено в детско заведение и не съм прехвърлила правото си на отпуск за отглеждане на дете на друг правоимащ член на семейството ми.   

Надявам се молбата ми да бъде удовлетворена.

   С уважение:
гр.  ..................                          /................................./


Ето я и декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 46, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Долуподписаната ……………………………………………………………… с ЕГН ………………..……… с постоянен адрес : ……………………………… л.карта № ……………………… , издадена на …….……….... от ……………….
на длъжност ………………………………….ДЕКЛАРИРАМ

1. Детето ми, ……………….,родено на …….………... г., с ЕГН ……….……………. не е настанено в детско заведение.
2. Не съм дала съгласието си платения отпуск за отглеждане на дете по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда да се ползва от бащата /осиновителя/ или от някой от моите или неговите родители,работещи по трудово правоотношение, съгласно чл.164, ал.3 от Кодекса на труда.
3. Детето ми не се отглежда от безработно лице по програмата в „Подкрепа на майчинството”.

Известна ми е предвидената по чл.313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.


дата: ………………….                                                                     ДЕКЛАРАТОР: ............

град:ПловдивТитла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mimashki в ср, 10 мар 2010, 22:47
Здравейте! Моля за малко съдействие от Ваша страна. Интересува ме какви точно документи трябва да бъдат подадени за да ми бъде  изплащано  майчинство. Към момента имам подадени към работодател, съответно НОИ само декларация по чл.50 и 51 от КСО и болничните,които са за 135 дни. Интересува ме необходимо ли е да подавам и други документи или тези са достатъчни. Благодаря ви предварително!

Здравейте! Аз все още не съм родила и въобще не съм наясно какво трябва да правя по отношение на тези документи.В момента ползвам болнични и незнам после какво следва.Може ли някой да даде подробна информация какво се прави,какви документи и къде се предоставят
Благодаря!!!Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ulididotedi в чт, 11 мар 2010, 09:52
koga se polu4avat mai4enskite?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 11 мар 2010, 09:54

кои майчински


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: folentceto в чт, 11 мар 2010, 12:22
Еlfita, много ти благодаря за бързият отговор   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: sun4o6 в чт, 11 мар 2010, 14:23
Здравейте.Моля ако някой може да ми помогне с изчисленията на майчинството. На 10 Август трябва да изляза в 45 д.болничен преди раждане.От 1 Декември 2009г.съм безработна в бюрото по труда и получавам 4 месеца обезщетение,което е върху 240лв.Преди това бях на постоянен трудов договор с осигуровки върху 335 лв.От 1 Април трябва да търся фирма,която да ме назначи на трудов договор за 4мес. и 10 дни,за да мога да получавам майчинство.Въпросът ми е : ако се осигурявам тези 4 мес и 10 дни на 1000 лв.каква сума би трябвало да получавам след това месечно или ако не се осигурявям ами ме назначат малко преди болничния как ще се изчислят тези 4 мес.без осигуровки.Ще съм много благодарна ако някой ми помогне с отговора,тъй като за мен е непосилно да ги изчисля.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 11 мар 2010, 14:33
ако от 1 април почнеш на 1000 лв,обезщетението ще е 440 лв.излез в обикновен болничен от 1 август,а от 10 м 45 дневен,защото август няма да ти влезе в базата така или иначе
ако те назначат от 1 август на договор,обезщетението ще е 260 лв.месеците,през които не си работила ще се смятат на 240 лв
приемам,че имаш 12 м стаж през целия си живот


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: sun4o6 в чт, 11 мар 2010, 14:44
Благодаря много за точния и бърз отговор.Да имам 12 мес.по принцип.А има ли вариант да се назнача на 240 лв от 1 Април ,след което да изляза болничен и да внасям само здравна осигуровка на работодателя, но пък все пак да получавам някакви пари.И тези 90% се взимат от заплатата след удръжките ли?Просто търся някакъв вариант и обмислям кое е най-подходящо.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 11 мар 2010, 14:53
Благодаря много за точния и бърз отговор.Да имам 12 мес.по принцип.А има ли вариант да се назнача на 240 лв от 1 Април ,след което да изляза болничен и да внасям само здравна осигуровка на работодателя, но пък все пак да получавам някакви пари.И тези 90% се взимат от заплатата след удръжките ли?Просто търся някакъв вариант и обмислям кое е най-подходящо.

няма смисъл да се назначаваш от първи април на 240 лв,защото така или иначе за месеците без работа ще ти се вземе МРЗ.Така само ще се набутваш да плащаш 4 месеца осигуровки.Започни от 1 август на 240 лв и ще взимаш 1 година по около 260 лв,втората година по 240 лв
тези 90 процента са от брутото,но не повече от нетото се взима като обезщетение


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: sun4o6 в чт, 11 мар 2010, 14:56
Много ти благодаря за точните отговори.Много ми е ценен този съвет.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: sun4o6 в чт, 11 мар 2010, 15:02
Втората година не се ли получава само МРЗ?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 11 мар 2010, 15:05
Втората година не се ли получава само МРЗ?
втората за всички е МРЗ
първата-според дохоите 12 м назадТитла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: sun4o6 в чт, 11 мар 2010, 15:06
Мерси много.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: sun4o6 в чт, 11 мар 2010, 16:44
Би ли се променила сумата по обезщетението ми ако назначавайки се на работа от 1 Април изляза веднага в болничен до раждането с цел получаване на болнични.И дали ще трябва да се внасят само здравните осигуровки за този период.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 11 мар 2010, 16:46
Би ли се променила сумата по обезщетението ми ако назначавайки се на работа от 1 Април изляза веднага в болничен до раждането с цел получаване на болнични.И дали ще трябва да се внасят само здравните осигуровки за този период.

няма да се промени
но ако се нацначиш на по-голяма сума,реално няма да се осигуряваш на нея и увеличението на обезщетението няма да се получи
по време на болничния плащаш 20,16 лв здравна


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: sun4o6 в чт, 11 мар 2010, 17:01
В смисъл ,че ако се назнача на 1000лв.и изляза болничен няма да ми промени след това обезщетението.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 11 мар 2010, 17:08
В смисъл ,че ако се назнача на 1000лв.и изляза болничен няма да ми промени след това обезщетението.

да,няма да го промени,защото няма да се осигуряваш ефективно на 1000 лв.
за болничния те си взима база от 6 м назад и на средното от тези 6 м ще те осигеряват по време на болничния


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: sun4o6 в чт, 11 мар 2010, 17:11
Ясно,просто много неща не са ми ясни и затова задавам непрекъснато въпроси.За пореден път ти благодаря за помощта.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 11 мар 2010, 17:12
Ясно,просто много неща не са ми ясни и затова задавам непрекъснато въпроси.За пореден път ти благодаря за помощта.

идеята да те назначат на 1 април и да излезеш в болничен до термин не е лоша,защото така ще взимаш някакви пари-все пак бебе чакате.
ако може и по-рано да те назначат,по-добре.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: zaharieva4 в пт, 12 мар 2010, 13:32
нормално ли е преди майчинство да ме осигуряват на по висока сума а сега след като не съм на работа месечната вноска  да е по_ниска.защо осигурителните вноски за всеки месец не остават същите а дори падат надолу какво казва закона по този въпрос?има ли някаква защита която да е на наша страна?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 12 мар 2010, 13:36
нормално ли е преди майчинство да ме осигуряват на по висока сума а сега след като не съм на работа месечната вноска  да е по_ниска.защо осигурителните вноски за всеки месец не остават същите а дори падат надолу какво казва закона по този въпрос?има ли някаква защита която да е на наша страна?

от 45 дневния нататък се внася само здравна вноска 20,16 лв за 2010г.нищо друго
какви осигурителни вноски ти искат на теб


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: zaharieva4 в пт, 12 мар 2010, 15:25
влезнах в сайта на нап направих справка и виждам как всеки месец преди и след раждането намаляват сумите на осигуровките.много ти благодаря че отделяш време и на мен


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: zaharieva4 в пт, 12 мар 2010, 15:28
справките на социалното осигуряване-актуално състояние newsm78


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 12 мар 2010, 15:31
това са ти сумите от болничните-на тях те осигуряват в момента.чак пък да намаляват-по-скоро варират според работните дни в месеца


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: pina_preslav в пт, 12 мар 2010, 16:24
И аз да питам нещо! Издадоха ми болничен от родилното и в него пише "42 дни", "Майчинство", предадох го на работодателя, но не е подаден още в НОИ, досега болничните ми ги подаваха след 25-ти, и още немога да видя дали е правилно, но педиатърката ни не ми е издавала какъвто и да е болничен! Трябвало ли е да ми издаде някакакъв болничен и този от родилното за да ми тръгне майчинството ли е пуснат? Не ми е ясно нещо и документи още не съм подписвала никакви... newsm78 ,гледах че някакви заявления, декларации трябва да попълвам и да подписвам, вярвам, счетоводителката ни си знае работата, но все пак да питам, за да съм наясно!?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и нови
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 12 мар 2010, 16:47
pina_preslav ,пиши датите на болничния от болницата

ПП Видях го е родено детето

значи болничния от болницата започва на 5 февруари и ще го представят в НОИ тези дни-всеки момент трябва да го видиш.Ако той ти изтича примерно на 15 април,трябва от 16 април да ти напише болничен педиатъра за остатъка от дните до 135 дни.т.е общо трите болнични 45 преди термин,42 от болницата и от педиатъра да са за 135 дни.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: nefertity в пт, 12 мар 2010, 16:48
pina_preslav виждам, че си родила на 05.02. това означава че болничния ти от болницата изтича на 18.03. Педиатъра трябва да ти издаде изравнителния болничен до 135 дена от 18.03. След като досега са ти внасяли болничните към 25-то число, значи и сега ще го предадат към тази дата. С третия болничен трябва да занесеш във фирмата и копие от акта за раждане на детето тогава би трябвало да попълниш и подпишеш другите документи.


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: РуСа-Мамма в сб, 13 мар 2010, 11:16
Момичета,чрез ПИК на НОИ мога ли да виждам майчинството?
Понеже като дам за проверка на документи ми изписва болнични листове: и изборени-1,2,3,4
Къде да търся информация за майчинството?Вчера счетоводителката трябваше да е подала 2 болнични-един за общо заболяване и един дето вече се води 45 дена преди термин,където е за майчинство.Този за общото заболяване го има отразен в НОИ,но този 45 дена преди термин липсва   newsm78 :ooooh:

И още един въпрос-термина ми е 27.03,но се очаква да родя до понеделник-вторник,тогава какво става с този болничен дето е 45 дена преди термин и изобщо със всички документи?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в сб, 13 мар 2010, 14:35
Момичета,чрез ПИК на НОИ мога ли да виждам майчинството?
Понеже като дам за проверка на документи ми изписва болнични листове: и изборени-1,2,3,4
Къде да търся информация за майчинството?Вчера счетоводителката трябваше да е подала 2 болнични-един за общо заболяване и един дето вече се води 45 дена преди термин,където е за майчинство.Този за общото заболяване го има отразен в НОИ,но този 45 дена преди термин липсва   newsm78 :ooooh:

И още един въпрос-термина ми е 27.03,но се очаква да родя до понеделник-вторник,тогава какво става с този болничен дето е 45 дена преди термин и изобщо със всички документи?

далече си още от майчинството-едва след 410 те дни се взима

всички болнични и декларации ще ти се отразят там където гледаш.болничните са отгоре,а отдолу ще ти се появи таблица за декларациите,но е много рано.преди тази декларация имаш още два болнични листа
почти всички раждат по-рано.болничния от болницата и 45 дневния ще се застъпят,но това не е проблем-предай болничните навреме и това  е


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: РуСа-Мамма в сб, 13 мар 2010, 15:53
Момичета,чрез ПИК на НОИ мога ли да виждам майчинството?
Понеже като дам за проверка на документи ми изписва болнични листове: и изборени-1,2,3,4
Къде да търся информация за майчинството?Вчера счетоводителката трябваше да е подала 2 болнични-един за общо заболяване и един дето вече се води 45 дена преди термин,където е за майчинство.Този за общото заболяване го има отразен в НОИ,но този 45 дена преди термин липсва   newsm78 :ooooh:

И още един въпрос-термина ми е 27.03,но се очаква да родя до понеделник-вторник,тогава какво става с този болничен дето е 45 дена преди термин и изобщо със всички документи?

далече си още от майчинството-едва след 410 те дни се взима

всички болнични и декларации ще ти се отразят там където гледаш.болничните са отгоре,а отдолу ще ти се появи таблица за декларациите,но е много рано.преди тази декларация имаш още два болнични листа
почти всички раждат по-рано.болничния от болницата и 45 дневния ще се застъпят,но това не е проблем-предай болничните навреме и това  е
Да,но с отказа от НОИ да изплаща майчинство до добиване на стаж,аз трябва да отида при социалните,за да мога 3 месеца да взимам парички от там.С това писмо отивам при социалните и се записвам.Да не говорим,че изпуснах еднократната помощ ПРЕДИ раждане,точно,защото този болничен 45 дена преди термин съм го дала на счетоводителката на 12.02,а сега 12.03 даже не го е примъкнала в НОИ.
Определено ще търся начин да се жалвам от тая скакаржда  :xarms: :2gunfire:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anny_ в вт, 16 мар 2010, 10:21
Здравейте, може ли някой да отговори на въпросите ми, попрегледах 1 пост, но не видях, това което ми трябва.

Къде мога да намеря/изтегля декларация/документ, който трябва да попълня за да получавам 1/2 от минималното майчинство 120 лв, при завръщане на работа преди детето да е навършило 2 години?
Цялата ситуация е следната, работя си готини на договор, осигуровки и т н всичко е 6 легално, ползвах 1 година платеното майчинство % от заплатата, след изтичането на 1 год, ще използвам полагащите ми се дни за отпуск, които са доста с натрупванията от 2 години, след това се връщам на редовна работа, но през този период съм имала право да ползвам и 1/2 от минималното майчинство, което е 240 лв, т.е. 120лв  newsm78
В местоработата нямаха възможност да търсят вчера тази декларация, която тр да попълня, че имаха доста работа друга момичетата и аз реших да си я издиря сама  :mrgreen: Член 12 или нещо такова им се въртеше в ума по спомени, но не я откривам...помощ да окаже някой желаещ  :roll:

Другият вариант е да ходя да я търся в Бюрото по труда, но там пък сама не мога да отида, че все с количката и беба се движа, а това бюро е така направено, че няма начин човек да се добере до 3 етаж с количка.... :2gunfire: мн ми е ядно, как ли се чувстват хората в неравностойно положение, сега отвсякъде ги разбирам, аз мога да пренеса някак количка на места, ама тия хорица...но това друга тема  :2gunfire:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 16 мар 2010, 10:44
anny_ ,прил е 4 е за 50 процента от майчинството
прил 12 го попълва счетоводителя
теглиш ги от тук http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/links_page/links.php?cat.6 (http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/links_page/links.php?cat.6)


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: anny_ в вт, 16 мар 2010, 11:01
 :hug: Eлфита, много благодаря!   :bouquet:


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: Деянова в ср, 17 мар 2010, 10:32
Здр.нещо се говори за съкращение на платеното майчинство.Това ще засегне ли нас?


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 17 мар 2010, 10:42
Здр.нещо се говори за съкращение на платеното майчинство.Това ще засегне ли нас?

не е ясно още дали ще се предложи,приеме и от кога ще важи


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: mokasinka в ср, 17 мар 2010, 10:53
Zdraveyte  v treti mesec bezrabotna,imam staj ot 4g.6 mes,znae li nqkoy kakvi dohodi se polu4avat pri may4instvo v takav slu4ay,za6toto sam 4uvala 4e socialnite pomo6ti sa 100lv na mes  newsm78
blagodarq predvaritelno


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 17 мар 2010, 10:56
Zdraveyte  v treti mesec bezrabotna,imam staj ot 4g.6 mes,znae li nqkoy kakvi dohodi se polu4avat pri may4instvo v takav slu4ay,za6toto sam 4uvala 4e socialnite pomo6ti sa 100lv na mes  newsm78
blagodarq predvaritelno

ако останеш безработна и отговаряш на изискването за доход-100 лв за една година от социалните
ако започнеш работа,може и фиктивно,преди 45 дневния болничне-2 г по 240 лв
интересувай се също при социалните за-помощ за бременност,помощ за раждане и детските надбавки


Титла: Re: Въпроси и отговори за майчинството и новите промени - 11 част
Публикувано от: kremi в ср, 17 мар 2010, 16:27
НОВА ТЕМА (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=483284.0)


1