BG-Mamma

Организации => Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" => Темата е започната от: ♥Elfita♥ в вт, 08 ное 2011, 12:37Титла: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 08 ное 2011, 12:37
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ;
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА;
   
Кой има право на семейни помощи за деца
1. бременните жени - български граждани;
2. семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
3. семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
4. семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. бременните жени - чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 
Размери на семейните помощи за деца
Еднократната помощ при бременност е в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Еднократната помощ при раждане на живо дете за 2011 г. е в размер е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.

Месечните помощи за дете до навършване на средно образование за 2011 г. са в размер на 35 лв. за всяко дете. При едновременно раждане от майката на 2 и повече деца помощта за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2. т.е 52, 50 лв.

Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 100 лв.Това е помощ за безработни майки или майки без достатъчно стаж,чиито доход е под 350 в бруто на човек в семейството.
 
Доходна граница. Доходи на семейството.
Право на
Еднократна помощ при бременност;
Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;
имат семействата, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларация, е по-нисък или равен на 350 лв. бруто.
Границата за достъп до подпомагане се определя ежегодно със Закона за бюджета на Република България.

КАК СЕ ОПЕДЕЛЯ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.

Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през 12 - те календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите.

Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ

Право на еднократна помощ при бременност имат:
•       Неосигурените жени;
•       Бременните жени, осигурени за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, които не получават обезщетение за бременност и раждане, поради това, че нямат необходимия осигурителен стаж. Помощта се изплаща в размер, пропорционално на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по, но за не повече от 45 дни.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;
3. копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ;
4. медицинско удостоверение за термина на раждане - за неосигурените жени;
5. лични карти  на деклараторите (за справка).
 
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ
Помощта се изплаща за живородено дете, ако то не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Помощта не зависи от доходите на семейството.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат:
1. оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
2. копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката;
3. удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца;
4. лични карти  на деклараторите (за справка).

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1.Доходът на човек в семейството да е под или равен на 350 лв бруто.
2.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
3.     До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Смята се, че детето редовно посещава училище ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.
4.     Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.

РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ
•        Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.
•        Доходите на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.
•        Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2.бележка за поставените ваксини от педиатърът.
3. служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;
4. удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година - в срок до 31 октомври;
5. решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;
6. удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството - за справка;
7. лични карти на деклараторите - за справка;
8. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД - месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта );
9. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД - месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.);
10. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
11. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Нова молба-декларация се подава на всеки 12 месеца.

ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

За промяна на обстоятелствата се смятат например: раждане или смърт на дете; навършване на 20-годишна възраст; настаняване на детето в специализирана институция за деца или отписването му от нея и др.
•        При промяна на обстоятелствата изплащането на семейните помощи започва или се прекратява от месеца, следващ промяната.
•        В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата се подава нова молба-декларация за установяване само на това конкретно обстоятелство, без да се изисква актуализация за доходите на семейството. В тези случаи месечната помощ се отпуска или прекратява само за децата, по отношение на които правото възниква или се прекратява.
 Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи.
Дирекция „Социално подпомагане” получава служебно информация за изплатените обезщетения от НОИ.

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА
Изплаща се на майката (осиновителката, самотните бащи-осиновители, семействата на роднини, близки или приемни семейства, в които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето), чиито средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв бруто

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2.     Майката е неосигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
3.     Майката е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но няма необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
4.    Детето живее постоянно в страната.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ по образец съгласно приложение № 3;
3. удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО;
4. копие от удостоверението за раждане на детето;
5. копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД - месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.);
6. лична карта (за справка);
7. копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
8. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД - месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството).


Дирекция"СП" получава по служебен път информация за изплатените обезщетения от НОИ.Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в вт, 08 ное 2011, 14:10
Да се запиша в новата тема.
Благодаря, Елфита!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dessyta в вт, 08 ное 2011, 17:54
И аз се записвам да ви следя, много полезни и изчерпателни сте. Тук намирам отговори на въпроси, които още на съм задала  :love:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: hailie в вт, 08 ное 2011, 22:03
Здравейте!

Първо, благодаря за темата!  :bouquet:

Моето питане е има ли някъде он-лайн да си проверя до кога са ми подадени документите за детски. Не мога да се сетя мин. година кога съм подава документи. А по телефона дават ли такава информация?

Мин. година бях с адрес в Надежда, сега съм с адрес в Люлин. Ако се обадя в Столична община Район Люлин, дали могат да ми кажат каквото ме интересува или да звънна в района, където мин. година съм подавала документи.

Много благодаря!  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: БебОле в вт, 08 ное 2011, 22:18
Преди месец два ви тормозих с въпросчета относно подаване на документи за детски обезщетения. Благодарение на вашите отговори и по-специално на Ала-бала  :hug: отидох подготвена от всякъде и нямаше за какво да ме върнат. Подадох от раз, нещо което рядко ми се случва с подобни инстанции. Благодаря ви!

До тук добре  :mrgreen: Каквото зависеше от мен - направих. Подадох документите на 18ти някъде +- ден и ми казаха към края на месеца да мина да си взема решението, а към началото на месеца да следя за превод. Бях ви споменала, че съм със Сф регистрация, а за момента се подвизавам в друг град, та не съм ходила да си взема решението. Превод обаче нямям.

1. Възможно ли е да не ми превеждат парите, защото не съм си взела въпросното решение?
2. Ако не, как мога да проверя дали съм одобрена и ако не, защо?
3. Има ли някаква дата на която ги внасят или зависи пак от осиг. на работодателя, както при втората година на майчинството? Може би трябва още да почакам?
4. Друго, което да трябва да знам, а не се сещам да питам :crazy:

Много ще съм ви благодарна, ако някой ме светне :lol: :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 09 ное 2011, 13:46

1. Възможно ли е да не ми превеждат парите, защото не съм си взела въпросното решение?
2. Ако не, как мога да проверя дали съм одобрена и ако не, защо?
3. Има ли някаква дата на която ги внасят или зависи пак от осиг. на работодателя, както при втората година на майчинството? Може би трябва още да почакам?
4. Друго, което да трябва да знам, а не се сещам да питам :crazy:

Много ще съм ви благодарна, ако някой ме светне :lol: :hug:
Не видях да пишеш кога си подала документите, ако е м.10, парите след 20-25.11 ще започнат да се превеждат за предходният месец.
1. Не, не е решение, а заповед
2.Отиваш да си оплучиш заповедта  и там пише "одобрена" ли си или не.
3. Нищо общо са работодателя няма това, обикновенно след 20-то число започват да превеждат.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 09 ное 2011, 13:49
Здравейте!

Първо, благодаря за темата!  :bouquet:

Моето питане е има ли някъде он-лайн да си проверя до кога са ми подадени документите за детски. Не мога да се сетя мин. година кога съм подава документи. А по телефона дават ли такава информация? Не

Мин. година бях с адрес в Надежда, сега съм с адрес в Люлин. Ако се обадя в Столична община Район Люлин, дали могат да ми кажат каквото ме интересува или да звънна в района, където мин. година съм подавала документи. Няма да ти кажат, защото няма общо с общината

Много благодаря!  :bouquet:
Най-лесно е да си направиш извадка на банковата сметка и там да видиш от кога е започнал превода. Другият вариант е да си намериш заповедта, ако си си я взела. Третият е да отидеш на място в соци. подпомагане, там където си подавала предходният път и да помолиш за сверка.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: hailie в ср, 09 ное 2011, 13:51
Здравейте!

Първо, благодаря за темата!  :bouquet:

Моето питане е има ли някъде он-лайн да си проверя до кога са ми подадени документите за детски. Не мога да се сетя мин. година кога съм подава документи. А по телефона дават ли такава информация? Не

Мин. година бях с адрес в Надежда, сега съм с адрес в Люлин. Ако се обадя в Столична община Район Люлин, дали могат да ми кажат каквото ме интересува или да звънна в района, където мин. година съм подавала документи. Няма да ти кажат, защото няма общо с общината

Много благодаря!  :bouquet:
Най-лесно е да си направиш извадка на банковата сметка и там да видиш от кога е започнал превода. Другият вариант е да си намериш заповедта, ако си си я взела. Третият е да отидеш на място в соци. подпомагане, там където си подавала предходният път и да помолиш за сверка.

Много благодаря!  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: katy_vall в ср, 09 ное 2011, 15:37
здравейте майчета,
искам да помоля запознатите от Вас да ме насочат къде и с какви документи да отида.Безработна съм и получавам обещетение в размер на 9.24лв на ден от НОИ.Искам да кандидатствам за детски ,но незнам какво ми е необходимо като документи.Съпругът ми е държавен служител и получава заплата в размер на около 850лв.
П.П Изчетох първа страница и малко ми просветна,но пак ще помоля ако може с едно две изречения да ме упътите в моят случай от къде да си получа необходимите документи.
 :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: БебОле в ср, 09 ное 2011, 16:30

1. Възможно ли е да не ми превеждат парите, защото не съм си взела въпросното решение?
2. Ако не, как мога да проверя дали съм одобрена и ако не, защо?
3. Има ли някаква дата на която ги внасят или зависи пак от осиг. на работодателя, както при втората година на майчинството? Може би трябва още да почакам?
4. Друго, което да трябва да знам, а не се сещам да питам :crazy:

Много ще съм ви благодарна, ако някой ме светне :lol: :hug:
Не видях да пишеш кога си подала документите, ако е м.10, парите след 20-25.11 ще започнат да се превеждат за предходният месец.
1. Не, не е решение, а заповед
2.Отиваш да си оплучиш заповедта  и там пише "одобрена" ли си или не.
3. Нищо общо са работодателя няма това, обикновенно след 20-то число започват да превеждат.

Към 18ти Окт. подадох и ако разбирам правилно след 20ти Ноем трябва да следя.

Благодаря много!   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: mm123 в ср, 09 ное 2011, 16:58
БебОле, аз подадох документи август месец и получих превода на 20.09. заповед не съм ходила да взимам. В тази връзка да питам и аз нещо - точно на датата на която съм отишла тази година ли трябва да отида и следващата, или няма значение който и да е ден на август, за да си подам молба за детските за следващите 12- месеца? Питам понеже не помня датата, на която ги подадох. :oops:
 


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 09 ное 2011, 20:04

1. Възможно ли е да не ми превеждат парите, защото не съм си взела въпросното решение?
2. Ако не, как мога да проверя дали съм одобрена и ако не, защо?
3. Има ли някаква дата на която ги внасят или зависи пак от осиг. на работодателя, както при втората година на майчинството? Може би трябва още да почакам?
4. Друго, което да трябва да знам, а не се сещам да питам :crazy:

Много ще съм ви благодарна, ако някой ме светне :lol: :hug:
Не видях да пишеш кога си подала документите, ако е м.10, парите след 20-25.11 ще започнат да се превеждат за предходният месец.
1. Не, не е решение, а заповед
2.Отиваш да си оплучиш заповедта  и там пише "одобрена" ли си или не.
3. Нищо общо са работодателя няма това, обикновенно след 20-то число започват да превеждат.

Към 18ти Окт. подадох и ако разбирам правилно след 20ти Ноем трябва да следя.

Благодаря много!   :bouquet:
Да :))) И така всеки следващ месец, но първото ти плащане ще е м.11 към края.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 09 ное 2011, 20:04
БебОле, аз подадох документи август месец и получих превода на 20.09. заповед не съм ходила да взимам. В тази връзка да питам и аз нещо - точно на датата на която съм отишла тази година ли трябва да отида и следващата, или няма значение който и да е ден на август, за да си подам молба за детските за следващите 12- месеца? Питам понеже не помня датата, на която ги подадох. :oops:
 
Датата няма значение, важно е да е същият месец, за да не губите пари.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: БебОле в ср, 09 ное 2011, 22:41
Благодаря!  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: gudzy в пт, 11 ное 2011, 15:54
Момичата, трябва да си подам документите за детските този месец и питането ми е следното: Водя се на работа от април месец 2011, в бележката от счетоводителката какво трябва да пише-от април 2011 до октомври 2011 или от ноември 2010 до октомври 2011, като от ноември до март да са нули newsm78
Дали някой ме разбра :crazy:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пт, 11 ное 2011, 16:03
Момичата, трябва да си подам документите за детските този месец и питането ми е следното: Водя се на работа от април месец 2011, в бележката от счетоводителката какво трябва да пише-от април 2011 до октомври 2011 или от ноември 2010 до октомври 2011, като от ноември до март да са нули newsm78
Дали някой ме разбра :crazy:
Тя пише за целият период, ако си била техен служител, като за периода на отпуск за бременност, майинство пише 0,00.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: teodora_ch в сб, 12 ное 2011, 01:57
Здравейте! МОга ли да се обърна към вас с едно питане? Имам второр детет ,което е родено в чужбина ,но има ЕГН.На 2г и 6 м е.Не живеем в България.В този случай мога ли да получа еднокртана помощ при раждане и това може ли да стане чрез уполномощено от мен лице.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kori_1 в вт, 15 ное 2011, 13:13
Благодаря за темата.   :bouquet: Малко плашеща ми изглежда. :(


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: везничка в вт, 15 ное 2011, 17:13
Здравейте!С мъжа ми имаме фирма,но тъй като нямаме счетоводител,трябва сама да напиша декларация за доходите на мен и мъжа ми!Ако някой е писал или знае как се пиша,моля да ми помогне,тъй като утре отивам до социалните.Благодаря ви!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: denica70 в чт, 17 ное 2011, 08:28
Здравейте, майчета,
надявам се някой да може да ми отговори на следния въпрос: заради неподадена бележка, с която да удостоверя, че синът ми е записан в училище, ми спряха детските.  Никой не  ме е информирал, а аз подавам документи през април и е нормално да забравя, че дължим такава бележка. Имат ли задължение служителите да ме уведомят, да ми напомнят и нещо подобно? Защо след като получават информация от училище, че моят син няма неизвинени отсъствия, /още един начин да се прекратят детските/, тази информация не може да важи и като доказателство, че той е  на училище? Има ли някакви разумни доводи за обжалване на решението? Благодаря предварително!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 17 ное 2011, 09:43
Здравейте, майчета,
надявам се някой да може да ми отговори на следния въпрос: заради неподадена бележка, с която да удостоверя, че синът ми е записан в училище, ми спряха детските.  Никой не  ме е информирал, а аз подавам документи през април и е нормално да забравя, че дължим такава бележка. Имат ли задължение служителите да ме уведомят, да ми напомнят и нещо подобно? Защо след като получават информация от училище, че моят син няма неизвинени отсъствия, /още един начин да се прекратят детските/, тази информация не може да важи и като доказателство, че той е  на училище? Има ли някакви разумни доводи за обжалване на решението? Благодаря предварително!
Нямат това задължение, вие имате обаче да я подадете в срок. Пуснете жалба, но не мисля, че ще успеете.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Platina 33 в чт, 17 ное 2011, 15:24
Здравейте denica70, никой не е длъжен да ви уведомява да представяте служ. бележка от у-ще за новата учебна година. В молбата, която попълвате и подавате е упоменато това , т.е. означава, че внимателно сте прочели условията и след това сте се подписали. Няма нужда от жалби, само ще си изгубите времето. Подайте си нова молба през ноември, за да не губите помощта и този месец. Вземете си бележка от училище и от личния лекар на детето, носете и удостоверението му за раждане за справка.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: denica70 в пт, 18 ное 2011, 08:39
Благодаря ви за отговорите. :bowuu:
Все си мисля, че социалната дейност и социалният работник са в служба на човека, а не на държавата. Когато ми дадоха грешна бланка при едно от подаването на документи, можаха да ми се обадят най-любезно, за да отида отново и да попълня всичко наново заради тяхна грешка. Все се надявам, че един такъв работник би спал по-добре, ако днес уведоми родител, че ще го лишат от детски. но явно те се чувстват по-добре, ако им вземат тези мизерни 35лв.  Всички  - банки, ел, вода, община и пр. институции, на които дължим пари, ни предупреждават какво би ни се случило, ако не внесем парите в срок. Но тук нали могат да ни отрежат, защото те са хората с парите, защо да не го направят?
Това не е социална политика, това не е държава!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 18 ное 2011, 08:50
denica70,никой не иска да те лиши от 35 те лв нарочно.Но социалните не могат да се обаждат на хилядите,взимащи детски,да ги подсещат за бележка от училище.Това са хиляди левове държавна пара и аз като данъкоплатец не съм съгласна да се хвърлят на вятъра.
Когато подавате документите,четете декларацията и си спазвайте сроковете.Искаш да взимаш парите,трябва да изпълниш условията.Това не са пари,които ви се полагат задължитено,по право и безусловно.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: denica70 в пт, 18 ное 2011, 12:25
Не съм съгласна, една служителка не отговаря за хиляди. Обслужва определен брой хора, сред които не всички са с ученици и пропуснали да внесат поредната бележка.  Ако един служител иска, той може да напомни и със средствата на медиите, с бележки по училищата. Такова добро намерение няма! Аз съм данъкоплатец и смятам ,че парите на вятъра отиват за циганчета, които се водят по списък на училище, а не ходят. Въпреки това парите за техните помощи не спират.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пт, 18 ное 2011, 12:30
Не съм съгласна, една служителка не отговаря за хиляди. Обслужва определен брой хора, сред които не всички са с ученици и пропуснали да внесат поредната бележка.  Ако един служител иска, той може да напомни и със средствата на медиите, с бележки по училищата. Такова добро намерение няма! Аз съм данъкоплатец и смятам ,че парите на вятъра отиват за циганчета, които се водят по списък на училище, а не ходят. Въпреки това парите за техните помощи не спират.
denica70
ние сме на твоя страна, но в случая ще е борба с вятърни мелници. Моето мнение е , че всичко е на добра воля, но просто подаването на тази бележка е в закона и в правилника, т.е. тя е наша грижа.
В интерес на истината мин. година занесох своята със закъснение  и нямаше никакви лоши последствия за мен.  Тази се вредих в последният ден, въпреки че тук във форума подсещах мамите още септември месец...
Тази година явно така са им разпоредили, защото не си единствена...онзи ден издавах удостоверение на колега и като го попитах защо пак подава, като са го направили през м.04, отговори че съпругата му е закъсняла с подаване на бележката и ги карат да си подават наново всички документи. На друга позната пък са и се обадили да я подсетят...така че на какъвто човек попаднеш!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: denica70 в пт, 18 ное 2011, 18:27
Днес вече ги подадох. Но медицинска бележка не ми искаха. Акт за раждане - също. Аз жалба не съм имала намерение да подавям, защото с администрация няма как да се бориш. Знам, че нямам основания, но мисля, че всеки служител, независимо в коя област, трябва да изпълнява и етичен, морален кодекс. Това не са върли частници, които познаваме от близкото минало и настояще. Службите в помощ на обществото наистина трябва да бъдат такива. След като Общината те молят да си платиш данъка, би трябвало да може и Социалните служби да те поканят да си подадеш документите навреме.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Boyanna в сб, 19 ное 2011, 10:42
 :wavey:  Здравейте,
Аз искам да попитам -в случай,че единият родител работи и живее в чужбина имаме ли право на детски надбавки и ако да-какви документи трябва да се представят,освен обичайните?
Благодаря предварително   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: denica70 в сб, 19 ное 2011, 21:41
Бояна, http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=362470.0


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: *iani* в нд, 20 ное 2011, 16:41
Здравейте,
Искам да попитам как мога да разбера къде точно трябва да си подам документите за детските надбавки, тъй като съм с нов адрес, живея във Варна, в квартал "Младост".


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 21 ное 2011, 09:57
Здравейте,
Искам да попитам как мога да разбера къде точно трябва да си подам документите за детските надбавки, тъй като съм с нов адрес, живея във Варна, в квартал "Младост".
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=map_rdsp&map_id=3 (http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=map_rdsp&map_id=3)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: den_den в пн, 21 ное 2011, 13:57
Здравейте, имам право на еднократната помощ при бременност в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане. Обаче аз не използвах всичките тези 45 дни, не излязох в болнични на 21 октомври, а по-късно - на 8-ми ноември. Има ли краен срок за подаване на документи в социално подпомагане? Т.к. още не ми е изчислен дохода за ноември и не могат още да ми пратят удостоверение за брутния доход.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 21 ное 2011, 15:30
Здравейте, имам право на еднократната помощ при бременност в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане. Обаче аз не използвах всичките тези 45 дни, не излязох в болнични на 21 октомври, а по-късно - на 8-ми ноември. Има ли краен срок за подаване на документи в социално подпомагане? Т.к. още не ми е изчислен дохода за ноември и не могат още да ми пратят удостоверение за брутния доход.


сигурна ли си,че имаш право на тази помощ???работиш и това е едната причина да няма право.имаш ли 12 м  осиг стаж през целия си живот?
другото е,че е трябвало да подадеш документи на 21 октомври


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: den_den в пн, 21 ное 2011, 23:58
Здравейте, имам право на еднократната помощ при бременност в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане. Обаче аз не използвах всичките тези 45 дни, не излязох в болнични на 21 октомври, а по-късно - на 8-ми ноември. Има ли краен срок за подаване на документи в социално подпомагане? Т.к. още не ми е изчислен дохода за ноември и не могат още да ми пратят удостоверение за брутния доход.


сигурна ли си,че имаш право на тази помощ???работиш и това е едната причина да няма право.имаш ли 12 м  осиг стаж през целия си живот?
другото е,че е трябвало да подадеш документи на 21 октомври

Разбирам...  :)
Разчетох се днес относно помощите, явно информацията е дошла прекалено много и съвсем се обърках.  :blush:
Ами еднократната помощ за раждане, в какъв срок след раждането трябва да подам документите?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 22 ное 2011, 00:06

Ами еднократната помощ за раждане, в какъв срок след раждането трябва да подам документите?

тук вече няма опасност да изпуснеш срока,защото е 3 години от датата на раждане  :mrgreen:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: den_den в вт, 22 ное 2011, 00:46

Ами еднократната помощ за раждане, в какъв срок след раждането трябва да подам документите?

тук вече няма опасност да изпуснеш срока,защото е 3 години от датата на раждане  :mrgreen:
Ехее супер!  :peace:
Още едно въпросче изникна - удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца, това важи ако имам и други деца? Какво ще рече ГРАО?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 22 ное 2011, 09:35

Ами еднократната помощ за раждане, в какъв срок след раждането трябва да подам документите?

тук вече няма опасност да изпуснеш срока,защото е 3 години от датата на раждане  :mrgreen:
Ехее супер!  :peace:
Още едно въпросче изникна - удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца, това важи ако имам и други деца? Какво ще рече ГРАО?
Това важи без значение дали имаш едно или три деца :)
Гражданска Регистрация и Административно Обслужване


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dannyny в вт, 22 ное 2011, 14:51
Привет! Случайно попадам на тази тема. Може да сте обсъждали въпроса, но нямам възможност да чета всичко. Та искам да попитам, като подавам молба за еднократна помощ при раждане на второ дете, освен всички необходими документи, изброени тук ни искат и епикриза от раждането. Необходимо ли е това? Да не е нещо ново?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 22 ное 2011, 15:27
Привет! Случайно попадам на тази тема. Може да сте обсъждали въпроса, но нямам възможност да чета всичко. Та искам да попитам, като подавам молба за еднократна помощ при раждане на второ дете, освен всички необходими документи, изброени тук ни искат и епикриза от раждането. Необходимо ли е това? Да не е нещо ново?

не

освен ако е новородено и от там да видят ваксините,поставени в болницата  newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dannyny в вт, 22 ное 2011, 15:33
Привет! Случайно попадам на тази тема. Може да сте обсъждали въпроса, но нямам възможност да чета всичко. Та искам да попитам, като подавам молба за еднократна помощ при раждане на второ дете, освен всички необходими документи, изброени тук ни искат и епикриза от раждането. Необходимо ли е това? Да не е нещо ново?

не

освен ако е новородено и от там да видят ваксините,поставени в болницата  newsm78

Благодаря - може и това да е, но все пак като се кандидатства за тях нали бебетата са все новородени  newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 22 ное 2011, 15:36
Благодаря - може и това да е, но все пак като се кандидатства за тях нали бебетата са все новородени  newsm78

ами не винаги е така
не всички новородени имат право на детски
дори да имат,често родителите остават кандидатстването за по-нататък.в първите месеци не им е до вадене на документи


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: sve82 в ср, 23 ное 2011, 15:36
Здравейте,предстои ми подаване на документи за детски,но мъжа ми не се осигурява и не е на борсата,какво да попълня за него в документите?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 23 ное 2011, 15:42
Здравейте,предстои ми подаване на документи за детски,но мъжа ми не се осигурява и не е на борсата,какво да попълня за него в документите?
Нищо, за всеки случай да си напише едан декларация, че за посоченият период не е получавал доходи.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Orchidee® в пт, 25 ное 2011, 10:57
Здравейте, имам един въпрос - предстои ми подаване на детски, удостоверението за доходите, имам два месеца, в които съм била в неплатен отпуск.Когато си подавах документите, ме върнаха тъй като никъде не било пишело че съм била в такъв :crazyeyes:.Трябвало работодателя да го напишел и да се подпише :tired: - имат ли право да изискват такова нещо?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пт, 25 ное 2011, 11:08
Здравейте, имам един въпрос - предстои ми подаване на детски, удостоверението за доходите, имам два месеца, в които съм била в неплатен отпуск.Когато си подавах документите, ме върнаха тъй като никъде не било пишело че съм била в такъв :crazyeyes:.Трябвало работодателя да го напишел и да се подпише :tired: - имат ли право да изискват такова нещо?
Спорно, просто работодателя за тези два месеца пише в удостоверението доход 0,00 и добре като забележка отдолу да допълни, че си била в неплатен отпуск...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Orchidee® в пт, 25 ное 2011, 21:46
Здравейте, имам един въпрос - предстои ми подаване на детски, удостоверението за доходите, имам два месеца, в които съм била в неплатен отпуск.Когато си подавах документите, ме върнаха тъй като никъде не било пишело че съм била в такъв :crazyeyes:.Трябвало работодателя да го напишел и да се подпише :tired: - имат ли право да изискват такова нещо?
Спорно, просто работодателя за тези два месеца пише в удостоверението доход 0,00 и добре като забележка отдолу да допълни, че си била в неплатен отпуск...
Ала-Бала  :bouquet:,така и направих благодаря :peace:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: БебОле в пт, 25 ное 2011, 22:49
 newsm44

Ала-бала и всички, които са така мили да помагат  :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: krisiNL в пн, 28 ное 2011, 14:32
Здравейте  :hug: аз съм неосигурена,нямам брак и живея с родителите си.Въпросът ми е трябва ли да представя пред социалните документи за техните доходи като подавам за еднократна помощ при бременност?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: desislava_iv в вт, 29 ное 2011, 12:04
здравейте :hug:
с таткото нямаме брак.сега като подавам документи зач детски надбавки ще трябва ли и неговия доход да представям?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 29 ное 2011, 12:06
здравейте :hug:
с таткото нямаме брак.сега като подавам документи зач детски надбавки ще трябва ли и неговия доход да представям?
Не.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: desislava_iv в вт, 29 ное 2011, 12:11
здравейте :hug:
с таткото нямаме брак.сега като подавам документи зач детски надбавки ще трябва ли и неговия доход да представям?
Не.
:hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: афродита в вт, 29 ное 2011, 22:39
Благодаря - може и това да е, но все пак като се кандидатства за тях нали бебетата са все новородени  newsm78

ами не винаги е така
не всички новородени имат право на детски
дори да имат,често родителите остават кандидатстването за по-нататък.в първите месеци не им е до вадене на документи
Елфита, поправям те,че не се пита за детски, а за еднократна помощ, на която всички новородени деца имат право. На мен след раждането на второто не са ми искали епикриза-само бележка от педиатър, за ваксините.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 30 ное 2011, 09:39
Благодаря - може и това да е, но все пак като се кандидатства за тях нали бебетата са все новородени  newsm78

ами не винаги е така
не всички новородени имат право на детски
дори да имат,често родителите остават кандидатстването за по-нататък.в първите месеци не им е до вадене на документи
Елфита, поправям те,че не се пита за детски, а за еднократна помощ, на която всички новородени деца имат право. На мен след раждането на второто не са ми искали епикриза-само бележка от педиатър, за ваксините.
Не е посочен като изискуем документ в Правилника...попитайте защо ви искат епикризата просто, може да е някакво вътрешно тяхно нареждане  newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dannyny в ср, 30 ное 2011, 17:10
Благодаря - може и това да е, но все пак като се кандидатства за тях нали бебетата са все новородени  newsm78

ами не винаги е така
не всички новородени имат право на детски
дори да имат,често родителите остават кандидатстването за по-нататък.в първите месеци не им е до вадене на документи
Елфита, поправям те,че не се пита за детски, а за еднократна помощ, на която всички новородени деца имат право. На мен след раждането на второто не са ми искали епикриза-само бележка от педиатър, за ваксините.
Не е посочен като изискуем документ в Правилника...попитайте защо ви искат епикризата просто, може да е някакво вътрешно тяхно нареждане  newsm78

След като мъжът ми отиде да подава документите за еднократната помощ при раждане на второ дете, се оказало че епикризата я искали точно за подаването на детските заради ваксините, но този път друга служителка му обяснила, че можело и педиатъра да издаде бележка за ваксините на бебето, които са поставени в болницата. И тъй като аз молба за детски подавам в януари и ми се пада календарна година мисля тогава да си подам направо за двете деца, а не сега.Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: second в ср, 30 ное 2011, 17:45
здравейте :hug:
с таткото нямаме брак.сега като подавам документи зач детски надбавки ще трябва ли и неговия доход да представям?
Не.
:hug:
Тъкмо това щях да питам и аз. Тоест когато има само съжителство- за социалните все едно майката си гледа сама децата, така ли? Въпреки че детето си се води на името на бащата?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 30 ное 2011, 17:52

Тъкмо това щях да питам и аз. Тоест когато има само съжителство- за социалните все едно майката си гледа сама децата, така ли? Въпреки че детето си се води на името на бащата?

в този случай се гледат само доходите на майката,да


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: second в ср, 30 ное 2011, 17:59
Много благодаря!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: афродита в чт, 01 дек 2011, 08:37
Това не е ли голямо прецакване, спрямо омъжените? Уж променяха нещо из Кодексите и пак са оставили бозите. :ooooh: Всеки си живее в днешно време с мъжа си, ама се гледат само доходите на майката. :ooooh: И какво се оказва-аз като се омъжих, родих дете от баща, друга, като не се е омъжила си гледа детето "самотно" :roll:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 01 дек 2011, 09:36
Това не е ли голямо прецакване, спрямо омъжените? Уж променяха нещо из Кодексите и пак са оставили бозите. :ooooh: Всеки си живее в днешно време с мъжа си, ама се гледат само доходите на майката. :ooooh: И какво се оказва-аз като се омъжих, родих дете от баща, друга, като не се е омъжила си гледа детето "самотно" :roll:
Какво предлагаш? :))) Аз също съм родила "дете от баща"...това, че нямам брак с него не ме прави самотна майка!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: second в чт, 01 дек 2011, 11:04
Ми аз точно по тази причина не подадох документи, защото смятах че съжителството води до подаване на декларации от двамата! Така че спокойно на омъжените!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 01 дек 2011, 11:28
second ,я си подай документи.
Ние имаме брак,но нямаме право на детски.Който може да взима


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bili_mi6leto в пт, 02 дек 2011, 14:28
Здравейте, имам код, за да проверявам в сайта на НОИ кога е преведено майчинството. Интересува ме при подаването на документи за детски надбавки в декларацията трябва да попълня сумите, които са ми преведени по месеци или базата върху която са изчислени?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в пт, 02 дек 2011, 15:13
Здравейте, имам код, за да проверявам в сайта на НОИ кога е преведено майчинството. Интересува ме при подаването на документи за детски надбавки в декларацията трябва да попълня сумите, които са ми преведени по месеци или базата върху която са изчислени?
Попълва се получената сума.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bili_mi6leto в пт, 02 дек 2011, 17:19
Здравейте, имам код, за да проверявам в сайта на НОИ кога е преведено майчинството. Интересува ме при подаването на документи за детски надбавки в декларацията трябва да попълня сумите, които са ми преведени по месеци или базата върху която са изчислени?
Попълва се получената сума.
Благодаря много !  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: adorable в ср, 07 дек 2011, 14:55
Здравейте, сега се върнахме от консултация и взех бележка за детските за сложените ваксини на детето, и сестрата ме пита кой адрес да пиша, защото по лична карта се водя на друг адрес от този на който живеем с детето и мъжа ми и с него нямаме брак! В крайна сметка писа този на който живеем, правилно ли е това или трябва да е по лична карта / моя /?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 07 дек 2011, 15:04
Здравейте, сега се върнахме от консултация и взех бележка за детските за сложените ваксини на детето, и сестрата ме пита кой адрес да пиша, защото по лична карта се водя на друг адрес от този на който живеем с детето и мъжа ми и с него нямаме брак! В крайна сметка писа този на който живеем, правилно ли е това или трябва да е по лична карта / моя /?

ще подаваш в социалните по ЛК и е хубаво на бележката да пише адреса по ЛК
пробвай и така обаче


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: adorable в ср, 07 дек 2011, 17:00
Mersi   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Лорена в чт, 08 дек 2011, 15:16
А дали от 2012 г. ще има промяна в размера на минималния доход на член от семейството, който до сега беше 350 лв ?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 08 дек 2011, 15:29
А дали от 2012 г. ще има промяна в размера на минималния доход на член от семейството, който до сега беше 350 лв ?
Не.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Зеленоочка в пт, 09 дек 2011, 10:40
Здравейте, отзивчиви дами!

Имам молба да поставя пред вас следния казус:
Майката е в допълнителен отпуск за гледане на малко дете, съответно предходните 12 месеца има нулев доход- била си е в майчинство. Дотук добре. Проблемът е при бащата- първите 6 месеца е бил управител на фирма със брутно възнаграждение 600лв, след това продава фирмата и е безработен-няма никакви доходи. Не е регистриран в бюрото по труда. За първите 6 месеца счетоводителката на фирмата ще му издаде удостоверение, но след това какъв документ следва да представи и от къде да му го издадат?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пт, 09 дек 2011, 10:50
Здравейте, отзивчиви дами!

Имам молба да поставя пред вас следния казус:
Майката е в допълнителен отпуск за гледане на малко дете, съответно предходните 12 месеца има нулев доход- била си е в майчинство. Дотук добре. Проблемът е при бащата- първите 6 месеца е бил управител на фирма със брутно възнаграждение 600лв, след това продава фирмата и е безработен-няма никакви доходи. Не е регистриран в бюрото по труда. За първите 6 месеца счетоводителката на фирмата ще му издаде удостоверение, но след това какъв документ следва да представи и от къде да му го издадат?
Да си напише една декларация, че за периодът от-до не е получавал доходи.
А какъв е този допълнителен отпуск за гледане на малко дете?!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Зеленоочка в пт, 09 дек 2011, 10:56
Мерси! А декларацията в свободен текст ли да бъде или има някакъв образец?

Става дума за допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете по чл.53 КСО, т.е. втората година от майчинството.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пт, 09 дек 2011, 11:17
Мерси! А декларацията в свободен текст ли да бъде или има някакъв образец?

Става дума за допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете по чл.53 КСО, т.е. втората година от майчинството.
Значи обезщетението за бременост и раждане, както и 240-те лв., които майката получава за втората година са доход и се декларират! Работодателя издава удостоверение с доход 0,00, но може в забележка да напише, че лицето е в отпуск по чл....КТ...и получава обезщетение от НОИ.
Декларацията свободен текст.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Зеленоочка в пт, 09 дек 2011, 11:30
Да, за майката ясно, вече са и дали такова удостоверение от фирмата, където работи.

Много ти благодаря още веднъж!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: magi_gl в сб, 10 дек 2011, 22:23
Много хубава тема,мерси за информацията.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Little Angel в ср, 14 дек 2011, 12:39
Здравейте!
През януари ми предстои да подавам документи за детски,12 месеца назад от месеца на подаване ли се смята дохода?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 14 дек 2011, 12:46
Здравейте!
През януари ми предстои да подавам документи за детски,12 месеца назад от месеца на подаване ли се смята дохода?

базата ти е януари 2011-декември 2011 г


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Little Angel в ср, 14 дек 2011, 12:49
Благодаря ♥Elfita♥   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: lusia_ в пн, 19 дек 2011, 16:37
Здравейте, днес си взех заповедта за съкращение и предстой да се регистрирам в бюрото по труда.
Миналия месец ми свърши и втората година от майчинството и сега се водя в платен отпуск, от счетоводставото ми казаха, че имам право на тези помощи и трябва само да представя бележка в БТ за доходите си, издава се от службата ми. Нямаме брак с таткото, доколкто прочетох в темата за него не се изисква такава бележка. Може ли накратко да ми разясните нужни ли са други документи и въобще имам ли право на детски, след като в момента съм безработна и 12 месеца назад дохода ми е бил само от обещетението за майчинство 240 лв :thinking:
Благодаря предварително  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 20 дек 2011, 10:12
Здравейте, днес си взех заповедта за съкращение и предстой да се регистрирам в бюрото по труда.
Миналия месец ми свърши и втората година от майчинството и сега се водя в платен отпуск, от счетоводставото ми казаха, че имам право на тези помощи и трябва само да представя бележка в БТ за доходите си, издава се от службата ми. Нямаме брак с таткото, доколкто прочетох в темата за него не се изисква такава бележка. Може ли накратко да ми разясните нужни ли са други документи и въобще имам ли право на детски, след като в момента съм безработна и 12 месеца назад дохода ми е бил само от обещетението за майчинство 240 лв :thinking:
Благодаря предварително  :bouquet:
Имаш право на детски, ако доходът на член от семейството за последните 12 месеца е до 350лв. Нужни са удостоверение от работодател за дохода, нищо че ще пише 0,00, защото си взимала обезщетение, бележка от ЛЛ за ваксинациите на детето, лични карти за справка, копие от акт за раждане, попълнена молба декларация, бележка от банката за банковата сметка, ако ще подаваш за първи път. След като нямате брак от бащата не се иска нищо.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: lusia_ в вт, 20 дек 2011, 10:43
Благодаря много   :bouquet:
Молба декларация предполагам от социално подпомагаме ще ми дадат да попълня.
И последен въпрос, сега ако се регистрирам откога ще започне изплащането на детските?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 20 дек 2011, 10:44
Благодаря много   :bouquet:
Молба декларация предполагам от социално подпомагаме ще ми дадат да попълня.
И последен въпрос, сега ако се регистрирам откога ще започне изплащането на детските?
Изплащането става месец след подаване на декларацията, ако подадеш до 31.12, първите пари ще  получиш през м.01.2012, те ще се отнасят за м.12.2011.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Kudravelka в вт, 20 дек 2011, 11:47
Привет!
Получих си заповедта за детски в края на октомври 2011г.
До момента не ми е преведено нищо.
Къде мога да се обадя и да проверя какво се случва?

  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 20 дек 2011, 11:53
Привет!
Получих си заповедта за детски в края на октомври 2011г.
До момента не ми е преведено нищо.
Къде мога да се обадя и да проверя какво се случва?

  :bouquet:
Изчакай, ако си ги подала края на м.10 е възможно да получиш за два месеца накуп сега през м.12.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: galina ninova в ср, 21 дек 2011, 09:02
Здравейте!
 Трябва да подам документи за детските надбавки в петък, а личната ми карта изтича на 21.12.2011г.
Какво да правя, дали ще имам проблем? Нали имаше някакъв гратисен период?
Хубав ден!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tina78 в чт, 22 дек 2011, 12:54
Здравейте , трябва да напиша справка за брутни доходи на моя съпруг , който е самоосигуряващ се , за предходната година. Той е ползвал болнични.Трябва ли те да са включат към справката или не?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 22 дек 2011, 12:55
Здравейте , трябва да напиша справка за брутни доходи на моя съпруг , който е самоосигуряващ се , за предходната година. Той е ползвал болнични.Трябва ли те да са включат към справката или не?
Трябва, всички брутни доходи.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ston в пт, 23 дек 2011, 14:39
Искам да попитам бележка за поставени ваксини всяка година ли се представя? Миналата година вече занесох такива, а през 2011 децата ми не са подлежали на никакви ваксинации. Като се има предвид, че растейки им предстоят все по-рядко ваксини, ми се струва тъпо да нося всяка година тези бележки. Ако някой има информация, моля да сподели. Другата седмица трябва да ходя да подавам документите и да знам дали да се разкарвам преди това и до лекарката.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в пт, 23 дек 2011, 14:53
Искам да попитам бележка за поставени ваксини всяка година ли се представя? Миналата година вече занесох такива, а през 2011 децата ми не са подлежали на никакви ваксинации. Като се има предвид, че растейки им предстоят все по-рядко ваксини, ми се струва тъпо да нося всяка година тези бележки. Ако някой има информация, моля да сподели. Другата седмица трябва да ходя да подавам документите и да знам дали да се разкарвам преди това и до лекарката.
Колкото и тъпо да ни се струва всяка година се носят бележки за ваксина. :lol:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: TROSHKATA в пт, 23 дек 2011, 15:36
здравейте,моят проблем и въпрос е следният:фирмата която ме осигурява ще обяви фалит до края на месеца ,на 17.12.2011 детето ми навърши 1 година и никой не ме потърси за да подам документи за майчинство относно 2рата година,телефона на счетоводителката вече не отговаря и нямам никакъв контакт с фирмата.Казаха ми че ще бъда съкратена - а въпросът ми е дали ще имам право да взимам майчинство или някакви помощи осигурявана съм на 380лв , с мъжът ми нямаме брак и  той няма трудов договор.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: geryyy в сб, 24 дек 2011, 01:04
Момичета искам да ви питам, защо гледат брутния доход като реално не сме получавали тази сума?
И според мен не е много коректно двойките които нямат брак, а живеят заедно/а те маи не са малко/ да си вземат тези детски с по малкия доход който представят.Не че са много пари но сега като върна назад 15 месеца които съм можела да взимам, ако дохода на мъжа ми не влизаше в семейния, си става една добра сума :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в сб, 24 дек 2011, 07:08
Момичета искам да ви питам, защо гледат брутния доход като реално не сме получавали тази сума?
И според мен не е много коректно двойките които нямат брак, а живеят заедно/а те маи не са малко/ да си вземат тези детски с по малкия доход който представят.Не че са много пари но сега като върна назад 15 месеца които съм можела да взимам, ако дохода на мъжа ми не влизаше в семейния, си става една добра сума :)
geryyy, такова е законодателството в България. За жалост много неща не са уредени и винаги има "врата в полето".


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в сб, 24 дек 2011, 14:33
Такова е законодателството да, аз пък и ергенски данък съм плащала, защото съм женена, а нямах деца, сега детски не мога да получавам.


За не женените не им завиждам, ние пък си имаме други привилегии, които пък те на по-късен етап нямат.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Тони. в ср, 28 дек 2011, 09:45
Аз тъкмо си смятах ,получава ми се 355 лева на човек ,няма смисъл да подавам нали ?
Ще пробвам пак след няколко месеца .


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 28 дек 2011, 10:35
Аз тъкмо си смятах ,получава ми се 355 лева на човек ,няма смисъл да подавам нали ?
Ще пробвам пак след няколко месеца .

да,сега няма смисъл-и с 0.01 стотинка да надвишавате нямате право на детски
смятай си кога влизате и подавай тогава


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Силвето_85 в ср, 28 дек 2011, 19:33
вече разбра ли се колко ще е необходимият минимален доход на член от семейството през 2012 година.До сега 350 лв,а от януари?  :thinking:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 28 дек 2011, 22:52
вече разбра ли се колко ще е необходимият минимален доход на член от семейството през 2012 година.До сега 350 лв,а от януари?  :thinking:
пак толкова


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: rossykv в чт, 29 дек 2011, 15:38
Знаете ли дали социалните работят утре? Нещо ме замотаха със служебната бележка и ще трябва да я подам в последния момент... и още един въпрос - детските помощи от 35 лв. влизат ли в дохода? Благодаря предварително за отговорите.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 29 дек 2011, 15:41
Знаете ли дали социалните работят утре? да.единственото може да са с намалено раб време-до 14 ч или нещо подобно Нещо ме замотаха със служебната бележка и ще трябва да я подам в последния момент... и още един въпрос - детските помощи от 35 лв. влизат ли в дохода? не Благодаря предварително за отговорите.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: chucha в пт, 30 дек 2011, 19:16
Здравейте , мен ме интересува следното на 7 декември родих но имам едно по голямо дете за него трябва да подам молба за детски 3 месец : а за новата ми рожба сега 1 месец  та в общината са кацали на мъж ми да подам сега само за два месеца  но да взема от личния лекар документи болничен лист но на мен не ми е ясно кой болничен  45-те дни преди раждането този от болницата  42 или има друг който издав личния .Моля, ако някой знаее нещо да сподели.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 30 дек 2011, 20:30
Здравейте , мен ме интересува следното на 7 декември родих но имам едно по голямо дете за него трябва да подам молба за детски 3 месец : а за новата ми рожба сега 1 месец  та в общината са кацали на мъж ми да подам сега само за два месеца  но да взема от личния лекар документи болничен лист но на мен не ми е ясно кой болничен  45-те дни преди раждането този от болницата  42 или има друг който издав личния .Моля, ако някой знаее нещо да сподели.

нещо бъркаш двата щата

за детски ли искаш да подадеш?
кога ти изтича молбата за първото дете?
за второто не си подавала,нали?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: chucha в пт, 30 дек 2011, 22:01
не съм подала -да за детски


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 30 дек 2011, 22:04
не съм подала -да за детски

от педиатъра ще ти трябват бележки за ваксините за двете деца.не болничния

другото е служебни бележки за доход /за периода декември 2011-януари2011/,актовете за раждане и молба по образец ще ти дадат от социалните

това при положение,че подаваш и за двете.с такова впечатление останах от последния ти отговор


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: chucha в пт, 30 дек 2011, 22:09
за първото мар трябва да подам а за другото сега януари  но понеже искам да подавам за двете на куп  веднъж тези в общината са кацали на мъжа ми  да попълня сега декларацията за 2 месеца без доходите  и да взема някаква бележка от личния плюс болничния  за 1 дете взема от личния бележка за имунизации  и ми е ясно как се дава и какво трябва  само това за болничния не ми е ясно.защо им е болничен и кой болничен  


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 30 дек 2011, 22:40
за първото мар трябва да подам а за другото сега януари  но понеже искам да подавам за двете на куп  веднъж тези в общината са кацали на мъжа ми  да попълня сега декларацията за 2 месеца без доходите  и да взема някаква бележка от личния плюс болничния  за 1 дете взема от личния бележка за имунизации  и ми е ясно как се дава и какво трябва  само това за болничния не ми е ясно.защо им е болничен и кой болничен  

чуча хич не обясняваш,ама ти си го знаеш  :lol:


щом искаш сега да подадеш за второто дете,носиш бележка за ваксините и двата акта за раждане.и после март месеци всичко наново и за двете деца-служ бележки,бележки за ваксините,актовете за раждане

болничен не представяш на социалните както вече ти казах


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в пт, 30 дек 2011, 22:52
Подсещам, че за еднократната помощ - искат документ за родствена връзка  newsm78.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: rali_00 в пн, 02 яну 2012, 11:40
При подаване на документи за 2-ра година детски, необходимо ли повторно представяне на : удостоверение за поредност на родените деца и удостоверение за семейно положение/ при нас няма сключен брак и само аз ще представям бележка от работодател/ ? Предварително благодаря за отговора.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: maita5 в пн, 02 яну 2012, 12:11
Здравейте,
за еднократната помощ за раждане искат ли бележка за поставени ваксини?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 03 яну 2012, 12:10
Здравейте,
за еднократната помощ за раждане искат ли бележка за поставени ваксини?
Не.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 03 яну 2012, 12:10
При подаване на документи за 2-ра година детски, необходимо ли повторно представяне на : удостоверение за поредност на родените деца и удостоверение за семейно положение/ при нас няма сключен брак и само аз ще представям бележка от работодател/ ? Предварително благодаря за отговора.
Те и за първата година не са ви искали поредност на роденото дете и удост. за сем. положение...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в вт, 03 яну 2012, 15:13
Да попитам нещо, моя приятелка е пенсионерка, но има непълнолетна дъщеря. И днес я подсетих, че може да си иска детски. Та за пенсионери ,какви документи  newsm78 .

- бележка за ваксини, бележка от училище, че редовно посещава (те май бяха на всеки 6 месеца  newsm78 ) и декларация за доход, защото тя освен пенсия няма друг  newsm78.И още нещо, тя си я отглежда в провинцията и там детето е на училище, но адресна регистрация и постоянен адрес е София. Временен адрес ли да си вади или да идва да си подава в София. Ако направи временен адрес, веднага може ли да кандидатства за детски  newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: maita5 в вт, 03 яну 2012, 18:29
Здравейте,
за еднократната помощ за раждане искат ли бележка за поставени ваксини?
Не.


мерси!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: as-g в чт, 05 яну 2012, 14:08
И аз преди време писах и ми помогнахте, обаче се оказа, че надвишавам сумата. Сега вече мога да подам за детски, обаче не ми стана ясно как стоят нещата с адреса. newsm78 По лична карта съм на един, а реално живея на друг. Детето, от раждането си е писано на този втория адрес. Личната лекарка, като ще издава бележка ще пише втория адрес. Та това разминаване проблем ли е . Мога ли да напиша реалния си адрес или трябва по лична карта или да изваждам временен? Съвсем се обърках. И още един въпрос, майка ми почина и последната и пенсия я получихме наследниците. Някаква бележка трябва ли да представям и от къде ? И също така не си спомням точната сума, а приблизителната. Може ли да пиша завишено сумата напр.150лв или трябва да е точно. Може да е смешно, но бяхме толкова объркани, че не помня точно колко беше. Благодаря предварително на всички които се отзовават.  :bouquet: Да са живи и здрави те и техните семейства!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 05 яну 2012, 14:11
И аз преди време писах и ми помогнахте, обаче се оказа, че надвишавам сумата. Сега вече мога да подам за детски, обаче не ми стана ясно как стоят нещата с адреса. newsm78 По лична карта съм на един, а реално живея на друг. Детето, от раждането си е писано на този втория адрес. Личната лекарка, като ще издава бележка ще пише втория адрес. Та това разминаване проблем ли е . Мога ли да напиша реалния си адрес или трябва по лична карта или да изваждам временен? Съвсем се обърках. И още един въпрос, майка ми почина и последната и пенсия я получихме наследниците. Някаква бележка трябва ли да представям и от къде ? И също така не си спомням точната сума, а приблизителната. Може ли да пиша завишено сумата напр.150лв или трябва да е точно. Може да е смешно, но бяхме толкова объркани, че не помня точно колко беше. Благодаря предварително на всички които се отзовават.  :bouquet: Да са живи и здрави те и техните семейства!
Ти в декларацията ще си пишеш адрес по лична карта. За пенсията не съм сигурна, напиши сумата, пък подай без бележка. Не пречи да звъннеш и да попиташ разбира се в АСП, където ще подаваш.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в чт, 05 яну 2012, 14:30
За пенсията имате издаден документ за погребението и в данък наследство се споменава това, но в същото време ви намаляват с 1000 лв дори май беше без документ, разходи за погребение. Та с една дума този приход го споменавате в данък наследство  newsm78 . Просто подсказвам, за останалото си питайте.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: as-g в чт, 05 яну 2012, 15:01
За пенсията получих запис и при плащането на сумата в пощата, го взеха. Така че нямам бележка. Или аз нещо не разбрах. И за данък наследство не разбрах, но и там ме чакат много документи предполагам. Ала-Бала, благодаря за бързия отговор. :hug: Да разбирам ли, че  подавам с адрес на личната карта, но детето се води на друг адрес от раждането още -това не е ли проблем? В момента не мога да си сменя личната карта, но мога да извадя удостоверение за временен адрес. Тогава адреса по лична карта или временния адрес да пиша?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 05 яну 2012, 15:03
За пенсията получих запис и при плащането на сумата в пощата, го взеха. Така че нямам бележка. Или аз нещо не разбрах. И за данък наследство не разбрах, но и там ме чакат много документи предполагам. Ала-Бала, благодаря за бързия отговор. :hug: Да разбирам ли, че  подавам с адрес на личната карта, но детето се води на друг адрес от раждането още -това не е ли проблам? В момента не мога да си сменя личната карта, но мога да извадя удостоверение за временен адрес. Тогава адреса по лична карта или временния адрес да пиша?
Ти подаваш в АСП по адреса на личната карта, няма значение че живеете в друг квартал или град.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: as-g в чт, 05 яну 2012, 15:24
Благодаря ти от сърце за бързия отговор, Ала-Бала!  :bouquet: Сега остава да отида и до банката да ми дадат бележка/ или там каквото трябва за социалните/ на коя сметка да превеждат. Дано там да знаят какво трябва и утре до лекарката . Другата седмица, ако се оправя ще подавам документите. Последно  да уточня детето е в ДГ -в случая отпада бележка от училището. Акт за раждане, трудовите доходи, бележки за наема, лични карти, бележка от лекаря за ваксините, нещо пропускам ли? newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 05 яну 2012, 15:25
Благодаря ти от сърце за бързия отговор, Ала-Бала!  :bouquet: Сега остава да отида и до банката да ми дадат бележка/ или там каквото трябва за социалните/ на коя сметка да превеждат. Дано там да знаят какво трябва и утре до лекарката . Другата седмица, ако се оправя ще подавам документите. Последно  да уточня детето е в ДГ -в случая отпада бележка от училището. Акт за раждане, трудовите доходи, бележки за наема, лични карти, бележка от лекаря за ваксините, нещо пропускам ли? newsm78
Това е, успех :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: as-g в чт, 05 яну 2012, 15:26
 :hug:ПП Последен, може би глупав въпрос- има ли бележката от личния лекар, някакъв срок на валидност. Примерно 3 дни, 2 седмици ?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: girli4ka в сб, 07 яну 2012, 22:44
Какви документи, трябва да се носят в Социалните при помощ 100лв. на месец до една година на дете? Тъй като се оказва,че не мога да събера стаж от 1 година за рамките на 24 месеца, както ги връщат в момента.Мерси предварително. И след като нямам брак с бащата на детето, ще го разглеждат ли и него от към доход в последните 12 месеца. Той ще припознае детето, но не знам как стоят нещата. Моля ви за съдействие


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в нд, 08 яну 2012, 06:25
Какви документи, трябва да се носят в Социалните при помощ 100лв. на месец до една година на дете? Тъй като се оказва,че не мога да събера стаж от 1 година за рамките на 24 месеца, както ги връщат в момента.Мерси предварително. И след като нямам брак с бащата на детето, ще го разглеждат ли и него от към доход в последните 12 месеца. Той ще припознае детето, но не знам как стоят нещата. Моля ви за съдействие
Не се изисква стажа да е през последните 24 мес. Трябва да имате 12 мес. осиг. стаж през живота си и към датата на болничния за 45 дни да сте соц. осигурена. Ако отговаряте на тези условия ще си получавате обезщетение от НОИ.

:hug:ПП Последен, може би глупав въпрос- има ли бележката от личния лекар, някакъв срок на валидност. Примерно 3 дни, 2 седмици ?
Мисля, че срока е един месец.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: besty в нд, 08 яну 2012, 17:18
Искам да попитам как стоят нещата с детските надбавки при родители, които живеят на семейни начала. Някъде в декларацията декларира ли се таково семейно положение. Тъй като преди години не се декларираше, а сега ще подавам и ще съм ви благодарна ако някой даде инфо. :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 08 яну 2012, 17:55
Искам да попитам как стоят нещата с детските надбавки при родители, които живеят на семейни начала. Някъде в декларацията декларира ли се таково семейно положение. Тъй като преди години не се декларираше, а сега ще подавам и ще съм ви благодарна ако някой даде инфо. :hug:

гледат и се декларират само твоите доходи.делиш на две,ако имате само едно дете.ако са две-на 3


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: mimenceto123 в нд, 08 яну 2012, 21:51
Искам да подам документи за детски натбавки ,но сега разбирам ,че има и помощ за дете до навършване на 1 година на детето.
Мога ли да подам документи и за двете и да получавам и двете ?
Имам трудов стаж 3 години осигоряват ме  на минималната заплата за продавач-консултант ,нямаме брак с бащата на детето ,мисля че дохода ми е достатъчен за получаване на помоща от 100 лв?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: girli4ka в нд, 08 яну 2012, 23:19
мерси за бързия отговор. Имам и телк 3-та група....в момента съм безработна, той влияе ли по някакъв начин на Социалното подпомагане. Благодаря


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 09 яну 2012, 00:17
Искам да подам документи за детски натбавки ,но сега разбирам ,че има и помощ за дете до навършване на 1 година на детето.
Мога ли да подам документи и за двете и да получавам и двете ?

не,защото работиш и имаш стаж.
ако отговаряш на дохода,имаш право само на детски
отделно е помощта за раждане


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: as-g в пн, 09 яну 2012, 18:08
Да споделя и аз .Днес бях и подадох документите за детски. Бяха много любезни и даже ми обясниха за еднократна помощ за дете - ученик в 1-ви клас и т.н. Не ми искаха никакви документи, за да докажа доходите си от наем и от пенсията от майка ми. :thinking: Много се учудих, бях се подготвила с договори, бележки, но казаха, че не е нужно. Дано да е така и да не ми откажат, че не съм показала  необходими документи. Другото, което ме учуди е, че казаха, че няма нужда да ходя да вземам заповед или нещо такова. На въпроса ми как ще разбера дали съм одобрена казаха, че другия месец ще разбера, ако имам превод. :roll: Все пак в края на месеца ще отида да проверя -да не би, да трябват още някакви документи. Видя ми се много лесно и бързо подаването, хората бяха учтиви, обясняваха -бях се подготвила за проблеми и връщания. Ще чакам резултат и пак ще пиша. Благодаря на Ала-Бала за помощта и на всички останали, които се отзовават на нашите питания.  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kolibka в вт, 10 яну 2012, 09:57
Майчинството ми беше над 1000 лв. и затова не подадох документи за детски.
Кога най-рано да подам - сега ми свърши първата година?!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 10 яну 2012, 09:58
Майчинството ми беше над 1000 лв. и затова не подадох документи за детски.
Кога най-рано да подам - сега ми свърши първата година?!

когато влезете в прага
сметни си кога ще стане това


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: alexpet в ср, 11 яну 2012, 23:32
Получихте ли детските надбавки за ноември ( тези които трябваше да се преведат около 20 декември) при мен все още няма  :shock:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 11 яну 2012, 23:36
Получихте ли детските надбавки за ноември ( тези които трябваше да се преведат около 20 декември) при мен все още няма  :shock:

Да не би да ти е изтекъл срока на декларацията?Кога последно подаде документи?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: *Devil* в чт, 12 яну 2012, 13:45
Момичета имам следния казус, за който моля за малко помощ.

Дете, което е само с майка / баща неизвестен в акта за раждане/. Майката понастоящем е в чужбина, но не работи. Няма сключен друг брак. Детето се отглежда от бабата.

Не е получавало до момента никога детски надбавки, нито парите за раждане и пр. и пр.
Какво може да се направи и дали има шанс за получаване на детските?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: eldass в чт, 12 яну 2012, 16:56
Здравейте!

Миналата година март месец подадох молбата за детските надбавки.
Тази година пак ли през март трябва да се подаде и за какъв период трябва да е служебната бележка за доходите?

Прекратих трудовия си договор миналата година през септември по взаимно съгласие, като до тогава бях 6 месеца неплатен отпуск. Веднага се регистрирах на борсата и получавам обезщетение за безработица за 4 месеца, т.е. до средата на този месец. Ще ми трябва ли бележка от работодателя и за какъв период? А за месеците, когато съм безработна какъв документ и кой го издава?

Благодаря за отговорите!  :DТитла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 12 яну 2012, 19:07
Здравейте!

Миналата година март месец подадох молбата за детските надбавки.
Тази година пак ли през март трябва да се подаде и за какъв период трябва да е служебната бележка за доходите?

Прекратих трудовия си договор миналата година през септември по взаимно съгласие, като до тогава бях 6 месеца неплатен отпуск. Веднага се регистрирах на борсата и получавам обезщетение за безработица за 4 месеца, т.е. до средата на този месец. Ще ми трябва ли бележка от работодателя и за какъв период? А за месеците, когато съм безработна какъв документ и кой го издава?
Благодаря за отговорите!  :D
Да, пак през март. Бележката отново за 12 месеца назад. При вас ще е за по-кратък период, заради прекратения ТД. За периода на "без работа" само декларирате полученото обезщетение, бележка не трябва.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в чт, 12 яну 2012, 19:23

Дете, което е само с майка / баща неизвестен в акта за раждане/. Майката понастоящем е в чужбина, но не работи. Няма сключен друг брак. Детето се отглежда от бабата.

Не е получавало до момента никога детски надбавки, нито парите за раждане и пр. и пр.
Какво може да се направи и дали има шанс за получаване на детските?


Вчера в социалното казаха, че може и друг да подаде за детски с личната карта на майката.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: alexpet в пт, 13 яну 2012, 13:00
Получихте ли детските надбавки за ноември ( тези които трябваше да се преведат около 20 декември) при мен все още няма  :shock:

Да не би да ти е изтекъл срока на декларацията?Кога последно подаде документи?

Олеее моя е грешката , превода бил направен на 16.12  :oops: ама кой да погледне по-подробно .....


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: mimenceto123 в пт, 13 яну 2012, 15:26
Взех си бележката от работодателя за доходите 1 година назад и на общо брутно възнаграждение пише 826.88.Тази сума ли важи за пред социалните и ако е така има ли смисъл да подавам документи за детски след като няма да ме одобрят?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 13 яну 2012, 15:31
mimenceto123,освен доходите от раб трябва да прибавиш и обезщетенията от НОИ.Ако доходът сумарно за 12 те месеца надвишава 350 лв бруто на човек,няма смисъл да подаваш.Смяташ си в кой период ще влезете в прага.
да,това е служ бележка за социалните.тази сума за месец ли ти фигурира или общо?
отдолу трябва да пише,че от еди коя си дата си в отпуск за бременност и раждане


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: mimenceto123 в пт, 13 яну 2012, 15:47
До НОИ ли трябва да ходя за да взема бележка за обещетенията?
Това което имам аз е удостоверение че на лицето ...едиси кое са изплатени следните възнаграждения и от долу една таблица  на половината са нули защото през цялата бременност бях в болнични само август си взех отпуската .
Сумата е обща К1+К2+К3 общо 826..и т.н


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в пт, 13 яну 2012, 15:50
До ной /НОИ/ ли трябва да ходя за да взема бележка за обещетенията?
Това което имам аз е удостоверение че на лицето ...едиси кое са изплатени следните възнаграждения и от долу една таблица  на половината са нули защото през цялата бременност бях в болнични само август си взех отпуската .
Сумата е обща К1+К2+К3 общо 826..и т.н
Може да си напишете сумите от банковите извлечения или да ви ги кажат на място в Социалните. НОИ /Национален Осигурителен Институт/ не издават такива удостоверения.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 13 яну 2012, 16:10
mimenceto123,сметни си доходите 12 м назад+дохода от бележката.Ако имаш пик код,обезщетенията може да ги видиш на сайта на НОИ.Така ще разбереш дали изобщо да подаваш.Събираш брутните доходи за 12 те месеца,делиш на 12.Полученото делиш на членовете на домакинството.Ако нямате брак и имаш 1 дете,делиш на 2.Ако имате брак на 3


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: mimenceto123 в сб, 14 яну 2012, 14:56
 ♥Elfita♥ ,благодаря за изчерпателния отговор ,за мойте доходи трябва двойни детски да ми дават :mrgreen:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: jujinka-15 в вт, 17 яну 2012, 10:08
Здравейте,имам следното питане: На 16.02 ми изтича третия болничен за бременност и майчинство, т.е. 135 дни.Счетоводителката ми каза,че нищо не се подава но бях чела за някаква декларация,която се подава за периода от 135 до 410 дни. В нета намерих такава но отдолу пише,че е от 2004г.Та въпроса ми е трябва ли да се подава и от къде да я взема. Благодаря!  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 17 яну 2012, 10:15
Здравейте,имам следното питане: На 16.02 ми изтича третия болничен за бременност и майчинство, т.е. 135 дни.Счетоводителката ми каза,че нищо не се подава но бях чела за някаква декларация,която се подава за периода от 135 до 410 дни. В нета намерих такава но отдолу пише,че е от 2004г.Та въпроса ми е трябва ли да се подава и от къде да я взема. Благодаря!  :bouquet:
Подава се разбира се...
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
за
 изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание
чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни

Прил.2 към Наредбата...
http://www.noi.bg/content/laws/07/Prilojenia.zip (http://www.noi.bg/content/laws/07/Prilojenia.zip)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Kkali в вт, 17 яну 2012, 12:23
Здравейте  :hug:. Родих на 19.10.2011 г. и ми изплатиха 250+35 лв. помощи. От там нататък нищо. Интересно ми е кога би трябвало да ми преведат пак 35-те лв.? Не че съм останала на тия пари, но защо не са ми превеждали повече  newsm78? Предварително Благодаря!!!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 17 яну 2012, 12:24
Здравейте  :hug:. Родих на 19.10.2011 г. и ми изплатиха 250+35 лв. помощи. От там нататък нищо. Интересно ми е кога би трябвало да ми преведат пак 35-те лв.? Не че съм останала на тия пари, но защо не са ми превеждали повече  newsm78? Предварително Благодаря!!!

Подала си м.11 и са ти превели през м.12 35лв, така ли? Превод за м.12.2012 сега през януари, но чак след 20-25 число.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Kkali в вт, 17 яну 2012, 12:30
Здравейте  :hug:. Родих на 19.10.2011 г. и ми изплатиха 250+35 лв. помощи. От там нататък нищо. Интересно ми е кога би трябвало да ми преведат пак 35-те лв.? Не че съм останала на тия пари, но защо не са ми превеждали повече  newsm78? Предварително Благодаря!!!

Подала си м.11 и са ти превели през м.12 35лв, така ли? Превод за м.12.2012 сега през януари, но чак след 20-25 число.

На 16.12.2011 са ми превели 285 лв. т.е. за 1-во раждане и 35 лв. и от тогава нищо. Така ли трябва да бъде? Не мога да разбера за кой месец са ми тези 35 лв. за Октомври или за Ноември?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 17 яну 2012, 12:32
Здравейте  :hug:. Родих на 19.10.2011 г. и ми изплатиха 250+35 лв. помощи. От там нататък нищо. Интересно ми е кога би трябвало да ми преведат пак 35-те лв.? Не че съм останала на тия пари, но защо не са ми превеждали повече  newsm78? Предварително Благодаря!!!

Подала си м.11 и са ти превели през м.12 35лв, така ли? Превод за м.12.2012 сега през януари, но чак след 20-25 число.

На 16.12.2011 са ми превели 285 лв. т.е. за 1-во раждане и 35 лв. и от тогава нищо. Така ли трябва да бъде? Не мога да разбера за кой месец са ми тези 35 лв. за Октомври или за Ноември?
А кога си подала декларацията за месечните помощи? Принципно се превеждат през м.12 за м.11


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 17 яну 2012, 13:06


На 16.12.2011 са ми превели 285 лв. т.е. за 1-во раждане и 35 лв. и от тогава нищо. Така ли трябва да бъде? Не мога да разбера за кой месец са ми тези 35 лв. за Октомври или за Ноември?

на 16 ти декември преведоха детсикте за ноември.
сега януари чакаш за декември


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kseniq в ср, 18 яну 2012, 12:20
Здравейте,

Имам следния въпрос - имам две дъщери - на три години и новородена бебка.
Не съм подавала от две години документите за детски, за голямата ми дъщеричка. Искам сега да подам документи за детски за двечките.
Как да комплектовам документите, след като са двечки? И... от кой месец на 2011 да започва декларирането на доходите - януари или февруари - смятам да подам на 1-ви февруари? И...ще ми бъде ли необходим документ от детската градина?

Благодаря ви предварително!  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 18 яну 2012, 13:22
Здравейте,

Имам следния въпрос - имам две дъщери - на три години и новородена бебка.
Не съм подавала от две години документите за детски, за голямата ми дъщеричка. Искам сега да подам документи за детски за двечките.
Как да комплектовам документите, след като са двечки? И... от кой месец на 2011 да започва декларирането на доходите - януари или февруари - смятам да подам на 1-ви февруари? И...ще ми бъде ли необходим документ от детската градина?

Благодаря ви предварително!  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:
Защо само за двете, подай направо за трите деца да получаваш.
Ако подаваш м.02, удостоверение за доходите трябва да е от 02.2011-01.2012, от градината не ти трябва документ. От личната лекарка за ваксинирането на трите деца ще е необходимо удостоверение.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: iliqna22 в чт, 19 яну 2012, 21:25
И аз имам въпрос.Току-що забелязах, че личната карта на мъжа ми е изтекла на 08.01.2012 година и в понеделник ще ходи да подава документи за нова, а аз ще ходя да вземам утре от кметство по местоживеене доходите за детските /от НОИ извлеченията де/ - моите и неговите.Та дали ще направят проблем заради валидността на картата му?Много ме е яд, че не съм видяла по-рано.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: roxana_87 в пт, 20 яну 2012, 10:03
Имам следния въпрос,ще подавам документи за детски март месец.Безработна съм от 01.08.2011 и   се записах на борсата декларацията за доходите ми трябва да е от 03.2011 до 31.07.2011 от борсата трябва ли да взема някакъв документ за 4-те месеца които съм била там?Предстои ми назначаване в нова фирма от 02.2012 трябва ли да взема документ за дохода за 1 месец т.е. от 02.2012 до 03.2012


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пт, 20 яну 2012, 11:22
Имам следния въпрос,ще подавам документи за детски март месец.Безработна съм от 01.08.2011 и   се записах на борсата декларацията за доходите ми трябва да е от 03.2011 до 31.07.2011 от борсата трябва ли да взема някакъв документ за 4-те месеца които съм била там?Предстои ми назначаване в нова фирма от 02.2012 трябва ли да взема документ за дохода за 1 месец т.е. от 02.2012 до 03.2012
От борсата не взимаш документ. От новата фирма също не взимаш, тъй като декларираш доходи до 02.2012 включително. Т.е. едва ли новата фирма ще ти изплати нещо в месеца на назначаване...ако вземеш аванс тогава взимаш и удостоверение. Иначе не, защото дохода се декларира в месеца, в които е получен, а не в този за който се отнася.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: roxana_87 в пт, 20 яну 2012, 13:17
Имам следния въпрос,ще подавам документи за детски март месец.Безработна съм от 01.08.2011 и   се записах на борсата декларацията за доходите ми трябва да е от 03.2011 до 31.07.2011 от борсата трябва ли да взема някакъв документ за 4-те месеца които съм била там?Предстои ми назначаване в нова фирма от 02.2012 трябва ли да взема документ за дохода за 1 месец т.е. от 02.2012 до 03.2012
От борсата не взимаш документ. От новата фирма също не взимаш, тъй като декларираш доходи до 02.2012 включително. Т.е. едва ли новата фирма ще ти изплати нещо в месеца на назначаване...ако вземеш аванс тогава взимаш и удостоверение. Иначе не, защото дохода се декларира в месеца, в които е получен, а не в този за който се отнася.

Говорих с шефа от кога ми е назначаването за да съм сигурна.Каза че е от понеделник 23.01.2012,така при тези обстоятелства пак ли не ми трябва декларация


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пт, 20 яну 2012, 13:23
Имам следния въпрос,ще подавам документи за детски март месец.Безработна съм от 01.08.2011 и   се записах на борсата декларацията за доходите ми трябва да е от 03.2011 до 31.07.2011 от борсата трябва ли да взема някакъв документ за 4-те месеца които съм била там?Предстои ми назначаване в нова фирма от 02.2012 трябва ли да взема документ за дохода за 1 месец т.е. от 02.2012 до 03.2012
От борсата не взимаш документ. От новата фирма също не взимаш, тъй като декларираш доходи до 02.2012 включително. Т.е. едва ли новата фирма ще ти изплати нещо в месеца на назначаване...ако вземеш аванс тогава взимаш и удостоверение. Иначе не, защото дохода се декларира в месеца, в които е получен, а не в този за който се отнася.

Говорих с шефа от кога ми е назначаването за да съм сигурна.Каза че е от понеделник 23.01.2012,така при тези обстоятелства пак ли не ми трябва декларация
Ако от тях получиш някакви пари през м.02 ще ти трябва удостоверение. Ако нищо не получиш няма и какво да декларираш. Така или иначе ще подаваш декларация чак през март, до тогава ще си наясно вече трябва или не :) Предварително никой не издава бележки.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kika_86 в пт, 20 яну 2012, 15:27
здравейте,
миналата година в края на месец януари подавах декларация за детски надбавки. сега пак ли в края на този месец мога да подам че да не пропусна 1 месец или февруари да отида? и да питам понеже миналата година ми трябваше удостоверение че не сме омъжени с бъщата и да не доказвам и неговите доходи сега ново ли такова ще трябва?
и някой може ли да ми каже как да си изчисла брутната заплата , че при нас е едно дълга пък широка с счетоводителката?
ПП. брутна заплата е чистата сума нали или пак се оплетох? този сайт дали би ми свършил работа http://www.kik-info.com/calculators/payroll_bruto.php


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в пт, 20 яну 2012, 21:00
Здравейте,

Имам следния въпрос - имам две дъщери - на три години и новородена бебка.
Не съм подавала от две години документите за детски, за голямата ми дъщеричка. Искам сега да подам документи за детски за двечките.
Как да комплектовам документите, след като са двечки? И... от кой месец на 2011 да започва декларирането на доходите - януари или февруари - смятам да подам на 1-ви февруари? И...ще ми бъде ли необходим документ от детската градина?

Благодаря ви предварително!  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:
Защо само за двете, подай направо за трите деца да получаваш.
Ако подаваш м.02, удостоверение за доходите трябва да е от 02.2011-01.2012, от градината не ти трябва документ. От личната лекарка за ваксинирането на трите деца ще е необходимо удостоверение.
:35: :35: :hahaha:
3 пъти е написано 4е са две ...ама... Подава се една молба в която се пишат и двете!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в сб, 21 яну 2012, 09:14
Здравейте,

Имам следния въпрос - имам две дъщери - на три години и новородена бебка.
Не съм подавала от две години документите за детски, за голямата ми дъщеричка. Искам сега да подам документи за детски за двечките.
Как да комплектовам документите, след като са двечки? И... от кой месец на 2011 да започва декларирането на доходите - януари или февруари - смятам да подам на 1-ви февруари? И...ще ми бъде ли необходим документ от детската градина?

Благодаря ви предварително!  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:
Защо само за двете, подай направо за трите деца да получаваш.
Ако подаваш м.02, удостоверение за доходите трябва да е от 02.2011-01.2012, от градината не ти трябва документ. От личната лекарка за ваксинирането на трите деца ще е необходимо удостоверение.
:35: :35: :hahaha:
3 пъти е написано 4е са две ...ама... Подава се една молба в която се пишат и двете!
хаха ами аз си го прочетох като имам две дъщери на три години, демек близначки и новородено, затова препоръчах да подава за три ;)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: iliqna22 в сб, 21 яну 2012, 13:41
Здравейте!На предния си въпрос, на когото не получих отговор за валидността на личната карта /бях попитала малко по-нагоре, но няма да питам повече де, че своевременно се информирахме от първа ръка и задействахме бърза поръчка на лична карта, обаче сега имам друг въпрос:
В доходите на мъжа ми за декември месец има едни 70 лева, които е получил по социална програма, та те влизат ли към останалите, в смисъл да ги включвам ли и да се смятат и те?Питам , защото имам бегъл спомен, че миналата година бях включила някакви пари по социална програма и жената ми каза, че те не се включват, ама дали не е дежа - вю  :lol:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в нд, 22 яну 2012, 19:56
Здравейте,

Имам следния въпрос - имам две дъщери - на три години и новородена бебка.
Не съм подавала от две години документите за детски, за голямата ми дъщеричка. Искам сега да подам документи за детски за двечките.
Как да комплектовам документите, след като са двечки? И... от кой месец на 2011 да започва декларирането на доходите - януари или февруари - смятам да подам на 1-ви февруари? И...ще ми бъде ли необходим документ от детската градина?

Благодаря ви предварително!  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:
Защо само за двете, подай направо за трите деца да получаваш.
Ако подаваш м.02, удостоверение за доходите трябва да е от 02.2011-01.2012, от градината не ти трябва документ. От личната лекарка за ваксинирането на трите деца ще е необходимо удостоверение.
:35: :35: :hahaha:
3 пъти е написано 4е са две ...ама... Подава се една молба в която се пишат и двете!
хаха ами аз си го прочетох като имам две дъщери на три години, демек близначки и новородено, затова препоръчах да подава за три ;)
:peace:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kseniq в пн, 23 яну 2012, 14:41
Здравейте,

Имам следния въпрос - имам две дъщери - на три години и новородена бебка.
Не съм подавала от две години документите за детски, за голямата ми дъщеричка. Искам сега да подам документи за детски за двечките.
Как да комплектовам документите, след като са двечки? И... от кой месец на 2011 да започва декларирането на доходите - януари или февруари - смятам да подам на 1-ви февруари? И...ще ми бъде ли необходим документ от детската градина?

Благодаря ви предварително!  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:
Защо само за двете, подай направо за трите деца да получаваш.
Ако подаваш м.02, удостоверение за доходите трябва да е от 02.2011-01.2012, от градината не ти трябва документ. От личната лекарка за ваксинирането на трите деца ще е необходимо удостоверение.
:35: :35: :hahaha:
3 пъти е написано 4е са две ...ама... Подава се една молба в която се пишат и двете!
хаха ами аз си го прочетох като имам две дъщери на три години, демек близначки и новородено, затова препоръчах да подава за три ;)
:peace:

Грешката е в моя телевизор :) - никога не пиша разбрано  :blush:
Благодаря ви за отговорите - тези дни ще си събирам документите по списък   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в вт, 24 яну 2012, 21:41
Здравейте!На предния си въпрос, на когото не получих отговор за валидността на личната карта /бях попитала малко по-нагоре, но няма да питам повече де, че своевременно се информирахме от първа ръка и задействахме бърза поръчка на лична карта, обаче сега имам друг въпрос:
В доходите на мъжа ми за декември месец има едни 70 лева, които е получил по социална програма, та те влизат ли към останалите, в смисъл да ги включвам ли и да се смятат и те?Питам , защото имам бегъл спомен, че миналата година бях включила някакви пари по социална програма и жената ми каза, че те не се включват, ама дали не е дежа - вю  :lol:
включват се!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ani111 в ср, 25 яну 2012, 18:49
Здравейте!

Първо да благодаря за темата и на онези, които следят и отговарят на всички въпроси! Дълго търсих отговор на моите и тъй като не откривам информация, ще задам и аз въпрос.

Подадох документи за помощи през юли 2011, както и документите за първокласник през септември 2011. В края на миналата 2011 имам изплатени приходи от граждански договор, както и в началото на тази. Освен това от януари имам промяна на възнаграждението по трудов договор. Всичко това предполагам е промяна на обстоятелствата, за които искам да уведомя АСП, но не съм сигурна как и с какви документи. Или може би трябва да изчакам да минат 12 месеца от последното подаване на документи (септември 2011) и тогава да посоча сумите със задна дата?
Не съм сигурна какъв е редът в тези случаи, а искам да бъда коректна, ще ви бъда благодарна за съвет.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 25 яну 2012, 19:15
Или може би трябва да изчакам да минат 12 месеца от последното подаване на документи (септември 2011) и тогава да посоча сумите със задна дата?


да,точно
сега няма нужда


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: the ladybird в пт, 27 яну 2012, 19:29
Здравейте,
Вмомента съм в майчинство /получавам обезщетение за разликата от 135 до 410-тия ден/. Искам да попитам дали парите, който ми изплащат по това обещетение, както и тези, който съм получавала за трите болнични се смятат за дохох при изчисляваме на доходите за получаване на детски надбавки? Понеже в справката от работодателя излизат нули за тези месеци.
Ще съм много благодарна, ако внесете малко яснота по въпроса!   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: rozalba в пт, 27 яну 2012, 19:44
♥Elfita♥ според това,което си отговорила на  Ani111  да разбирам ли ,че не трябва да ходя до социалните след като сега ще ми изплащат 45 дневния болничен,а после ще взимам и майчинство за второ дете( нали се води промяна на обстоятелствата )?
За първото ми дете съм подала за детски ноември 2011 и трябва да подам пак ноември 2012. Да изчакам да дойде ноември и тогава ще пиша и месеците в които съм взимала майчинство живот и здраве за второто,така ли?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 27 яну 2012, 23:21
Здравейте,
Вмомента съм в майчинство /получавам обезщетение за разликата от 135 до 410-тия ден/. Искам да попитам дали парите, който ми изплащат по това обещетение, както и тези, който съм получавала за трите болнични се смятат за дохох при изчисляваме на доходите за получаване на детски надбавки? Понеже в справката от работодателя излизат нули за тези месеци.
Ще съм много благодарна, ако внесете малко яснота по въпроса!   :bouquet:

да,разбира се,че се смятат като доход

♥Elfita♥ според това,което си отговорила на  Ani111   да разбирам ли ,че не трябва да ходя до социалните след като сега ще ми изплащат 45 дневния болничен,а после ще взимам и майчинство за второ дете( нали се води промяна на обстоятелствата )?
За първото ми дете съм подала за детски ноември 2011 и трябва да подам пак ноември 2012. Да изчакам да дойде ноември и тогава ще пиша и месеците в които съм взимала майчинство живот и здраве за второто,така ли?

да
сега нищо не правиш

дори може да подадеш документи да взимаш и за второто дете детски като няма да носиш справките за доход.и вече ноември 2012 носиш всичко за двете децаТитла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kika_86 в сб, 28 яну 2012, 18:05
пак да попитам, някой дали знае УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА СЕМЕЙНО ПОЛУЖЕНИЕ от миналата година ще ми свърши работа за сега като подавам документи за детски надбавки или ще трябва ново?  newsm78
ще съм многоо благодарна ако някой ми отговори


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: rozalba в сб, 28 яну 2012, 20:10
Elfita  не разбрах как мога да подам едновременно и за двете деца......за второто нали се подават след като се роди заедно с молбата за еднократна помощ.Важи една година и ако е родено март значи 2013 през април трябва да подам пак за него.А за първото си остава да подавам ноември.
И ако правилно съм разбрала като подавам след раждането молбата за детски да не включвам изплатения ми болничен и да не искам бележка от работодателя за дните,в които съм се водила на работа (фиктивно).
Благодаря предварително за отговора! Много ми помагаш  :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в сб, 28 яну 2012, 20:20
пак да попитам, някой дали знае УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА СЕМЕЙНО ПОЛУЖЕНИЕ от миналата година ще ми свърши работа за сега като подавам документи за детски надбавки или ще трябва ново?  newsm78
ще съм многоо благодарна ако някой ми отговори
То важи 6 м. но по принцип не е в графата на необходимите документи.
Ако не ти вярват да направят сл. справка!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в сб, 28 яну 2012, 20:47
Elfita  не разбрах как мога да подам едновременно и за двете деца..... къде съм писала да подаваш документи и за двете деца сега.написах ти да подадеш и за второто дете,а не да чакаш ноември месец.а че първо трябва да се роди детето е повече от ясно .за второто нали се подават след като се роди заедно с молбата за еднократна помощ.Важи една година и ако е родено март значи 2013 през април трябва да подам пак за него.-тц,април подаваш за второто и за него ще важи до ноември.ноември дружно подаваш за двете деца А за първото си остава да подавам ноември.
И ако правилно съм разбрала като подавам след раждането молбата за детски да не включвам изплатения ми болничен и да не искам бележка от работодателя за дните,в които съм се водила на работа (фиктивно).-за второто дете ти важан служ бележки подадени през ноември и не декларираш никакъв доходо сега
Благодаря предварително за отговора! Много ми помагаш  :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kika_86 в сб, 28 яну 2012, 20:53
пак да попитам, някой дали знае УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА СЕМЕЙНО ПОЛУЖЕНИЕ от миналата година ще ми свърши работа за сега като подавам документи за детски надбавки или ще трябва ново?  newsm78
ще съм многоо благодарна ако някой ми отговори
То важи 6 м. но по принцип не е в графата на необходимите документи.
Ако не ти вярват да направят сл. справка!
еми, миналата година ми искаха, не знам защо. в понеделник ще отида и ще разбера.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в сб, 28 яну 2012, 21:00
Кика,да не си подавала мин год за еднократната помощ за раждане и затова да са ти искали това удостоверение


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kika_86 в сб, 28 яну 2012, 21:03
не, подавах за 1 пат за детски надбавки,понеже докато взимах майчинство имахме по- висок доход от 350лв. нямаме брак с бащата , не знам това дали е от значение, спомням си че ми беше написала служителката отдолу под другите документи на ръка и за него.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: rozalba в сб, 28 яну 2012, 22:31
♥Elfita♥   мерси за бързия отговор. Сега ми стана ясно,явно не се изразих правилно-ясно,че трябва да се роди детето първо и нямах предвит,че си казала сега да подам и за двете ,а че освен като подам сега като се роди,ноември подавам пак за двете. Това не знаех. Благодаря ти!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: jujinka-15 в нд, 29 яну 2012, 17:06
Здравейте :D! Имам следния въпрос,декември м. подадох заявление за д.надбавки.Служителката каза да и занеса служ.бележка до Октомври включително.Когато я занесох ми каза,че трябва и за Ноември и ми даде вх.номер,втората трябваше да я занеса в 7 дневен срок,към 4-5 Януари 2012.Каза,че към края на Януари ще получа парите за Декември.Превод нямам.И възможно ли е да не съм одобрена,защото на бележките дохода ми е 0 лв.На 4.10.2011 излязох в 45 дневен болничен за бременност и майчинство.Тези пари от болничните трябва ли да се впишат? И възможно ли е през Февруари да получа превод за 2м. ?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в нд, 29 яну 2012, 19:13
Здравейте :D! Имам следния въпрос,декември м. подадох заявление за д.надбавки.Служителката каза да и занеса служ.бележка до Октомври включително.Когато я занесох ми каза,че трябва и за Ноември и ми даде вх.номер,втората трябваше да я занеса в 7 дневен срок,към 4-5 Януари 2012.Каза,че към края на Януари ще получа парите за Декември.Превод нямам.И възможно ли е да не съм одобрена,защото на бележките дохода ми е 0 лв.На 4.10.2011 излязох в 45 дневен болничен за бременност и майчинство.Тези пари от болничните трябва ли да се впишат? И възможно ли е през Февруари да получа превод за 2м. ?
По скоро е 2-то!
Но вместо да се чудиш провери на място.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: didi88 в нд, 05 фев 2012, 22:55
Здравейте   :bouquet:

Тези дни ще подавам молба за детски.През изминалата година не съм работила,но 4 месеца получавах обезщетения за безработица.Трябва ли да представя някаква бележка за този доход?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 06 фев 2012, 10:05
Здравейте   :bouquet:

Тези дни ще подавам молба за детски.През изминалата година не съм работила,но 4 месеца получавах обезщетения за безработица.Трябва ли да представя някаква бележка за този доход?
Не.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: didi88 в пн, 06 фев 2012, 10:56
Здравейте   :bouquet:

Тези дни ще подавам молба за детски.През изминалата година не съм работила,но 4 месеца получавах обезщетения за безработица.Трябва ли да представя някаква бележка за този доход?
Не.

  Благодаря.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Kkali в пн, 06 фев 2012, 13:21
Здравейте, родих на 19.10.2011 г. и вече 2 пъти ми превеждат ония 35 лв. помощи. Искам да попитам пак ли трябва да се подава тази година такава декларация. В смисъл докога е валидна миналогодишната newsm78.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 06 фев 2012, 13:22
Здравейте, родих на 19.10.2011 г. и вече 2 пъти ми превеждат ония 35 лв. помощи. Искам да попитам пак ли трябва да се подава тази година такава декларация. В смисъл докога е валидна миналогодишната newsm78.
Подават се на 12 месеца.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Kkali в пн, 06 фев 2012, 13:24
Благодаря!!! :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dendoli в пн, 06 фев 2012, 14:20
Здравейте, да попитам ако детето ходи на детска градина изисква ли се удостоверение от там при подаване на документи за детски? А и при молбата, графата Деца- учебна заетост "да" ли се пише?

Благодаря ви предварително


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 06 фев 2012, 14:21
Здравейте, да попитам ако детето ходи на детска градина изисква ли се удостоверение от там при подаване на документи за детски? А и при молбата, графата Деца- учебна заетост "да" ли се пише?

Благодаря ви предварително
Пише се "не" и не се представя документ. Това е само за учениците.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dendoli в пн, 06 фев 2012, 14:27
Много благодаря!   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: jujinka-15 в ср, 08 фев 2012, 07:18
Здравейте!  :bouquet: Искам да попитам какво значи Актуален статус на документа: По случая са започнали плащания? Последния ми болничен е от педиатъра и е за периода от 22.12.2011 до 15.02.2012. На сайта на НОИ ми излизат,че са преведени парите за периода от 22.12.2011 до 31.01.2012. А на изплатени преводи само парите за 1м. Кога да очаквам останалите пари за декември,както и за периода от 31.01.2012 до 15.02.2012? Благодаря предварително.  :bouquet: 


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 08 фев 2012, 09:38
Здравейте!  :bouquet: Искам да попитам какво значи Актуален статус на документа: По случая са започнали плащания? Последния ми болничен е от педиатъра и е за периода от 22.12.2011 до 15.02.2012. На сайта на НОИ ми излизат,че са преведени парите за периода от 22.12.2011 до 31.01.2012. А на изплатени преводи само парите за 1м. Кога да очаквам останалите пари за декември,както и за периода от 31.01.2012 до 15.02.2012? Благодаря предварително.  :bouquet: 
Вероятно първо са ти преведени пари за 22.12-31.12, сега би следвало да са преведени парите за м.01, а тези за м.02 ще ги получиш през март. Провери си хубаво, защото самото питане и датите нещо си объркала...кои пари за декември чакаш, акто пишеш, че са ти превели от 22.12 до 31.01...?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pupesha в ср, 08 фев 2012, 14:24
Здравейте, момичета :)Темата е супер полезна и аз ви благодаря че намирате време да ни отговаряте:))Изчетох по моят въпрос на първа страница какво пише ,но ми се искам да ви задам въпроса директно и да ми отговорите.Предварително ви благодаря :)

Смятам да подам документи за детски,и да видим дали ще ни огрее този път.Детето ми е на 1.7 г,и досега не съм взимала детски защото дохода ми беше висок през първата година от майчинството,но сега взимам 240 лв.
Въпроса ми е следния-каква бележка трябва да ми напише нашата счетоводителка и какво трябва да пише точно в нея.Някои ми спомена че трябва да е на 0.00 лв стойност така ли е?
И таткото ли трябва да има такава бележка ,или само аз?
След като се издадат тези бележки ,къде се ходи и пак двамата родители ли е нужно да присъстват като се подават документите?

Извинявам се за многото въпроси,но не ми я ясна цялата тази процедура,а и нашата счетоводителка не може да ми помогне,и затова ми трябват подробни обяснения че да мога и аз да и обясня,какво искам от нея :oops:.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 08 фев 2012, 14:33
Кирова
Издават ви удостоверение за дохода 12 месеца назад, ако през тези месеци сте били в отпуск с обезщетение от НОИ нека пишат 0,00, а в забележка да посочат, че сте били в отпуск по чл...
Вие обаче в декларацията си вписвате сумите получавани от НОИ.
Таткото, ако имате брак също му издават удостоверение за дохода 12 месеца назад...ако не сте в брак, той не трябва да представя документи.
С тези бележки, попълнена декларация, бележка за ваксините на детето от личният лекар, акт за раждане-копие и оригинал за справка, лична карта за справка... евент. от банката удостоверение за банковата сметка, но затова не съм сигурна дали го изискват задължително.
С всички бумаги отивате в Агенция Социално подпомагане по постоянен адрес.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: chucha в нд, 12 фев 2012, 14:29
Здравейте на всички искам да ви питам някой знае ли какво да пиша в молбата за детски надбавки.Tъй като от 05.08.2011 съм болнични до термина ми на 7 12.2011  сега вече съм по майчинство  март месец трябва да подам молбата . Кои доходи се пишат   като ми пише 0 lv         в служебната бележка от работодателя .За тези месеци, през които съм била в болничен каква сума се вписва в графата на брутното възнаграждение и дели ли се и тя ...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в нд, 12 фев 2012, 16:26
Здравейте на всички искам да ви питам някой знае ли какво да пиша в молбата за детски надбавки.Tъй като от 05.08.2011 съм болнични до термина ми на 7 12.2011  сега вече съм по майчинство  март месец трябва да подам молбата . Кои доходи се пишат   като ми пише 0 lv         в служебната бележка от работодателя .За тези месеци, през които съм била в болничен каква сума се вписва в графата на брутното възнаграждение и дели ли се и тя ...
Вписва се обезщетението получено от НОИ. Всяка дирекция "СП" май има различен начин да процедира. С такова впечатление съм останала четейки тук във форума. Вземете си извлечение от банката или си разпечатайте от интернет ако ползвате ел. банкиране. Като отидете на място попитайте къде какво да запишете.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kolibka в пн, 13 фев 2012, 15:25
Не съм подала още документите, които се подават от работодателя в началото на 2рата година от майчинството, не съм и започнала да получавам обезщетението за втората година.
Има ли някакъв срок за подаване на документите и това ли е причината да не ми изплащат нищо?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 13 фев 2012, 15:33
Не съм подала още документите, които се подават от работодателя в началото на 2рата година от майчинството, не съм и започнала да получавам обезщетението за втората година.
Има ли някакъв срок за подаване на документите и това ли е причината да не ми изплащат нищо?

да,това е причината разбира се.как да ти изплащат нещо,което не си заявила ?
попълвай документите и ги носи в работата.пари няма да загубиш,а само ще ти ги забавят


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: mimenceto123 в вт, 14 фев 2012, 10:56
изплатиха ми парите от последни болничен на 1 февруари осигуровките за януари са платдни ,но още не ми е подадена декларацията за майчинските!Няколко пъти питах работодателя ,но той ми казва че няма как да ме забравят.В сайта на НОИ ще ми покаже ли кога е подадена ?Ако ми я забравят какво правя в този случай?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 14 фев 2012, 11:04
изплатиха ми парите от последни болничен на 1 февруари осигуровките за януари са платдни ,но още не ми е подадена декларацията за майчинските!Няколко пъти питах работодателя ,но той ми казва че няма как да ме забравят.В сайта на НОИ ще ми покаже ли кога е подадена ?Ако ми я забравят какво правя в този случай?
последния болничен януари ли ти изтича?ако,да,деклараията ще я внесат през февруари и ще ти излезе в нова таблица след болничните
вероятно още не е подадена.следиш и им напомняш.ако я забравят,нищо страшно.ще я подадат тогава.само ще ти се забавят парите


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: снуки в вт, 14 фев 2012, 14:20
Здравейте! Имам въпрос към вас  :hug:

 На първа страница чета
Цитат
Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 100 лв.Това е помощ за безработни майки или майки без достатъчно стаж,чиито доход е под 350 в бруто на човек в семейството.
В това число влизат ли майки, които са по майчинство /и са на трудов договор/, но месечните доходи /общо/ са около 360лв, което прави по 180лв на член от семейството? Но пък има изисквания трудов стаж?

Друг въпрос - подадох декларацията за втората година в работата, още в средата на януари, от там казаха че отдавна е занесена в НОИ, но все още нямам информация в електронната справка на НОИ. Дали това значи, че може да има проблем с документите и нормално ли е толкова да се бавят?

Много благодаря!!!  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 14 фев 2012, 14:23
Здравейте! Имам въпрос към вас  :hug:

 На първа страница чета
Цитат
Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 100 лв.Това е помощ за безработни майки или майки без достатъчно стаж,чиито доход е под 350 в бруто на човек в семейството.
В това число влизат ли майки, които са по майчинство /и са на трудов договор/, но месечните доходи /общо/ са около 360лв, което прави по 180лв на член от семейството? Но пък има изисквания трудов стаж?-НЕ

Друг въпрос - подадох декларацията за втората година в работата, още в средата на януари, от там казаха че отдавна е занесена в НОИ, но все още нямам информация в електронната справка на НОИ. Дали това значи, че може да има проблем с документите и нормално ли е толкова да се бавят? - Те са я подали сега през м.02,  така че зависи кога е станало това, нормално е да не я виждаш в системата

Много благодаря!!!  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:
Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: vvvav в ср, 15 фев 2012, 00:13
Здравейте   :bouquet:

Тези дни ще подавам молба за детски.През изминалата година не съм работила,но 4 месеца получавах обезщетения за безработица.Трябва ли да представя някаква бележка за този доход?
Не.
Обещетението за безработица не се ли включва в дохода?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в ср, 15 фев 2012, 09:05
Здравейте   :bouquet:

Тези дни ще подавам молба за детски.През изминалата година не съм работила,но 4 месеца получавах обезщетения за безработица.Трябва ли да представя някаква бележка за този доход?
Не.
Обещетението за безработица не се ли включва в дохода?

Не се представя бележка (това е въпроса горе), по служебен път знаят, посочва се в декларацията.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Nessa09 в чт, 16 фев 2012, 13:03
снуки тази помощ от 100лв на месец е само за тези,които не вземат майчинство и е в за период от 1г

Аз имам един въпрос-заплаща ли се на личната лекарка за издаването на тази бележка,че детето има необходимите ваксини,която се изисква при подаването на документите за детски?Бях чела някъде,но не се сещам къде,че трябва да е безплатна


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 16 фев 2012, 13:37
снуки тази помощ от 100лв на месец е само за тези,които не вземат майчинство и е в за период от 1г

Аз имам един въпрос-заплаща ли се на личната лекарка за издаването на тази бележка,че детето има необходимите ваксини,която се изисква при подаването на документите за детски?Бях чела някъде,но не се сещам къде,че трябва да е безплатна
Няма регламент за плащането, четох че някои лични лекари са взимали такса...за мен това е неправомерно.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: снуки в чт, 16 фев 2012, 17:40
снуки тази помощ от 100лв на месец е само за тези,които не вземат майчинство и е в за период от 1г

Аз имам един въпрос-заплаща ли се на личната лекарка за издаването на тази бележка,че детето има необходимите ваксини,която се изисква при подаването на документите за детски?Бях чела някъде,но не се сещам къде,че трябва да е безплатна
Няма регламент за плащането, четох че някои лични лекари са взимали такса...за мен това е неправомерно.
Нашата нищо не ни е взимала за бележката.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: as-g в чт, 16 фев 2012, 22:25
За бележката за направени ваксини ми взеха 2.70 Във форума, майки споделяха и за суми от 5 лв. за издаване на такава бележка. :ooooh:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: jujinka-15 в пт, 17 фев 2012, 07:56
Искам да попитам,дали след като съм подала декларация за гледане на дете за периода от 135 до 410 дни,ще бъде отразена като внесен документ на сайта на НОИ,или трябва да попитам счетоводителката,дали я е занесла. Благодаря!  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 17 фев 2012, 07:58
Искам да попитам,дали след като съм подала декларация за гледане на дете за периода от 135 до 410 дни,ще бъде отразена като внесен документ на сайта на НОИ,или трябва да попитам счетоводителката,дали я е занесла. Благодаря!  :bouquet:

За да я видиш,първо трябва счети да я внесе разбира се.Ако последния болничен ти свършва през февруари,ще видиш декларацията след 15 ти март на сайта на НОИ


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: jujinka-15 в пт, 17 фев 2012, 08:07
Последния ми свършва на 15.02,тогава и я занесох,тя каза,че на 16.02 ще я внесе,затова питам.    :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в пт, 17 фев 2012, 09:50
Последния ми свършва на 15.02,тогава и я занесох,тя каза,че на 16.02 ще я внесе,затова питам.    :bouquet:
Няма как да я внесе на 16.02. Първо трябва да мине месеца, да начисли заплати, да внесе осигуровки и декларация обр. 1. Това всичко може да стане до края на март.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: jujinka-15 в пт, 17 фев 2012, 09:53
Последния ми свършва на 15.02,тогава и я занесох,тя каза,че на 16.02 ще я внесе,затова питам.    :bouquet:
Няма как да я внесе на 16.02. Първо трябва да мине месеца, да начисли заплати, да внесе осигуровки и декларация обр. 1. Това всичко може да стане до края на март.
Изясни ми се,благодаря!  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kolibka в вт, 21 фев 2012, 20:49
Не съм подала още документите, които се подават от работодателя в началото на 2рата година от майчинството, не съм и започнала да получавам обезщетението за втората година.
Има ли някакъв срок за подаване на документите и това ли е причината да не ми изплащат нищо?

да,това е причината разбира се.как да ти изплащат нещо,което не си заявила ?
попълвай документите и ги носи в работата.пари няма да загубиш,а само ще ти ги забавят

нормално ли е вече цял месец да не изплащат от НОИ? От фирмата казаха, че документите са подадени. Получава се 1 нулев месец за майчинство.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: снуки в вт, 21 фев 2012, 20:52
Не съм подала още документите, които се подават от работодателя в началото на 2рата година от майчинството, не съм и започнала да получавам обезщетението за втората година.
Има ли някакъв срок за подаване на документите и това ли е причината да не ми изплащат нищо?

да,това е причината разбира се.как да ти изплащат нещо,което не си заявила ?
попълвай документите и ги носи в работата.пари няма да загубиш,а само ще ти ги забавят

нормално ли е вече цял месец да не изплащат от НОИ? От фирмата казаха, че документите са подадени. Получава се 1 нулев месец за майчинство.

И при мен е така, за съжаление...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 21 фев 2012, 20:57


нормално ли е вече цял месец да не изплащат от НОИ? От фирмата казаха, че документите са подадени. Получава се 1 нулев месец за майчинство.


подадени,подадени,но кога са подадени е въпросът.отделно дали изобщо са подадени

значи ако фирмата ти хващат последния влак /30 то число/ е съвсем нормално да имаш месец без пари,но вината не е никак на НОИ.законово НОИ имат 15 работни дни да ти преведат парите от деня,в който фирмата ти подава всичко необходимо


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kika_86 в вт, 21 фев 2012, 21:04
аз си спомням , че когато взимах майчинство и имах забавяне звънях в НОИ  те ми казваха къде е проблема(не са подадени нужните  документи , подадени но скоро и не са минали повече от 15 дни както и ♥Elfita  каза ... или нещо друго)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: as-g в ср, 22 фев 2012, 17:06
 Влизам само, за да благодаря отново на момичетата, които "крадат" време от семействата си, за да ни помогнат. [smilie=smile3525.gif]


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: maita5 в ср, 22 фев 2012, 23:01
ЗДравейте! Синът ми се роди на 25.01. Искам да кандидатствам за месечна помощ за дете. Въпросът ми е ако подам документите март месец, предполагам, че няма как да получа със задна дата - за февруари месец, т.е.ще пропусна за този месец?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 22 фев 2012, 23:02
ЗДравейте! Синът ми се роди на 25.01. Искам да кандидатствам за месечна помощ за дете. Въпросът ми е ако подам документите март месец, предполагам, че няма как да получа със задна дата - за февруари месец, т.е.ще пропусна за този месец?

да


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: maita5 в чт, 23 фев 2012, 10:21
Elfita благодаря!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Desichkaaa в вт, 28 фев 2012, 10:30
Здравейте. Трябва ми спешен отговор.  :pray:

В майчинство съм от 27,01,2011 януари (45 дни преди термин) , на 16,02,2011 родих синът си, а терминът ми беше на 13,03,2011 .
Кога трябва да подам документите за детски надбавки и какви трябва да са те?
Аз мисля, че документите трябва да се подадат след навършване на 1 годинка до края на съответния месец!?!  newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 28 фев 2012, 10:31
Здравейте. Трябва ми спешен отговор.  :pray:

В майчинство съм от 27,01,2011 януари (45 дни преди термин) , на 16,02,2011 родих синът си, а терминът ми беше на 13,03,2011 .
Кога трябва да подам документите за детски надбавки и какви трябва да са те?
Аз мисля, че документите трябва да се подадат след навършване на 1 годинка до края на съответния месец!?!  newsm78
А до сега изобщо подавала ли си?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Desichkaaa в вт, 28 фев 2012, 10:40
Здравейте. Трябва ми спешен отговор.  :pray:

В майчинство съм от 27,01,2011 януари (45 дни преди термин) , на 16,02,2011 родих синът си, а терминът ми беше на 13,03,2011 .
Кога трябва да подам документите за детски надбавки и какви трябва да са те?
Аз мисля, че документите трябва да се подадат след навършване на 1 годинка до края на съответния месец!?!  newsm78
А до сега изобщо подавала ли си?

Ами да - след като се роди синът ми , до сега съм взимала. Февруари т.г. включително взех.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 28 фев 2012, 10:56
Здравейте. Трябва ми спешен отговор.  :pray:

В майчинство съм от 27,01,2011 януари (45 дни преди термин) , на 16,02,2011 родих синът си, а терминът ми беше на 13,03,2011 .
Кога трябва да подам документите за детски надбавки и какви трябва да са те?
Аз мисля, че документите трябва да се подадат след навършване на 1 годинка до края на съответния месец!?!  newsm78
А до сега изобщо подавала ли си?

Ами да - след като се роди синът ми , до сега съм взимала. Февруари т.г. включително взех.
Предполагам, че март си подала, така че и сега подаваш март. Т.е. през, който месец си подала 2011 и сега подаваш през него, за да не пропускаш месец


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: cydonia в вт, 28 фев 2012, 19:27
И аз имам въпрос за детските надбавки, тези по 35лв. на дете, които се изплащат за нисък доход. Миналата година по това време подадох молба за детски и до изминалия месец ми изплащаха редовно. Този месец обаче нищо не са ми превели и се замислих, дали не трябва всяка година да се подават нови документи. Ако може някой да ми каже, за да знам дали да чакам или да ходя да подавам документи. Благодаря.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в вт, 28 фев 2012, 19:41
Този месец обаче нищо не са ми превели и се замислих, дали не трябва всяка година да се подават нови документи. Ако може някой да ми каже, за да знам дали да чакам или да ходя да подавам документи. Благодаря.

Подавай документи още утре.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Nessa09 в вт, 28 фев 2012, 19:45
дали не трябва всяка година да се подават нови документи.

Да,документите се подават всяка година.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Kkali в пт, 02 мар 2012, 13:32
Здравейте, бих искала да попитам за декларацията която се подава след като свършат болничните. След като моята счетоводителка ми я е подала и ми излизаше в сайта на НОИ, от вчера вече не фигурира. Само да кажа, че рождената дата на детето ми беше объркана с 2 дена. Защо вече не фигурира в сайта, понеже счетоводителката ми каза че ако имало нещо объркано щели да и напишат писмо. Много тъпо. newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 02 мар 2012, 13:35
Здравейте, бих искала да попитам за декларацията която се подава след като свършат болничните. След като моята счетоводителка ми я е подала и ми излизаше в сайта на НОИ, от вчера вече не фигурира. Само да кажа, че рождената дата на детето ми беше объркана с 2 дена. Защо вече не фигурира в сайта, понеже счетоводителката ми каза че ако имало нещо объркано щели да и напишат писмо. Много тъпо. newsm78

пиши мейл до поделението на НОИ,в което ти подават документите.мейловете ги има в сайта на НОИ


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: JiD в пн, 05 мар 2012, 13:15
Здравейте!
Не зная, сблъсквали ли сте се с подобен казус.
Доколкото погледнах назад, не можах да видя такава ситуация.
С две деца съм и пост. адрес в Пловдив. От края на миналата година обаче пратих малката при родителите си в Северна България. Докато стане на 3 за градина. Там,майка ми, за да е спокойна, записа детето през декември при педиатър в местната поликлиника. Сега предстои да подам пак документи за детски. Поисках, чрез майка ми,  от педиатъра на малката бележка за това, че е минала всички ваксини до тук по имунизационния календар. В бележката обаче, педиатърът е написал отгоре, под името на детето, временният адрес на малката (който е и на родителите ми) в Северна България.
Сега съм в чудене, дали да се появя с подобна бележка в "Социално подпомагане"-Пловдив, или преди това да моля майка ми да отиде, педиатърът да й коригира бележката. Примерно, изобщо да не фигурира адрес, а само ЕГН на детето. Не зная, дали те (лекарите) имат готов формуляр, но педиатърът там казал, че за първи път му се налага да издава подобна бележка за взимане на детски.
Смятате ли, че това е решаващ фактор - адреса?
Ще се радвам, да споделите, ако сте попадали на подобна ситуация?
Хубав ден,
  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 05 мар 2012, 13:21
JiD,не би трябвало да е проблем.Детските се отпускат по постоянен адрес на родителя и ти подаваш на правилното място.Пробвай първо така,преди да разкарваш майка ти за нова бележка


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: JiD в пн, 05 мар 2012, 13:28
Elfita
Благодаря.
И на мен не ми се искаше да разкарвам майка си...
Все пак, колкото и да чета, подобна бележка е единствено и само, за да покаже минати ваксинации...
Дано не ме върнат :thinking:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: flapper в ср, 07 мар 2012, 18:08
Здравейте.
Имам един въпрос. И предварително благодаря за отговора.
 
От нова година на сам е увеличен прага на осигуровките за някои длъжности. Та въпроса ми е има ли промяна в границата на дохода(350лв.) за детските надбавки от 35лв.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 07 мар 2012, 18:09
Та въпроса ми е има ли промяна в границата на дохода(350лв.) за детските надбавки от 35лв.

не


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Загрижен в чт, 08 мар 2012, 19:59
КАК ТИХО и НЕЗАБЕЛЕЖИМО МИНА 8 МАРТ


http://lambo.blog.bg/politika/2012/03/08/kak-tiho-i-nezabeliazano-mina-8-mart.916965


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 08 мар 2012, 21:19
Здравейте.
Имам един въпрос. И предварително благодаря за отговора.
 
От нова година на сам е увеличен прага на осигуровките за някои длъжности. Та въпроса ми е има ли промяна в границата на дохода(350лв.) за детските надбавки от 35лв.
Принципно, ако брутната месечна заплата ви е примерно 300лв, а осигурителният доход 350, за детските ви касае сумата 300.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Загрижен в нд, 11 мар 2012, 20:43
Здравейте.
Имам един въпрос. И предварително благодаря за отговора.
 
От нова година на сам е увеличен прага на осигуровките за някои длъжности. Та въпроса ми е има ли промяна в границата на дохода(350лв.) за детските надбавки от 35лв.


Държавен вестник, брой 99, 16 Декември 2011 г.

Закон за Държавния бюджет на Република България за 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 10. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 350 лв.


Тоест ... НЯМА ПРОМЯНА


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: flapper в пн, 12 мар 2012, 11:33
Много благодаря, аз лично не се класирам по доход. Но ми беше интересно, дали има промяна.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: esposito в пн, 12 мар 2012, 14:28
Здравейте! :)

Имам един въпрос. Живеем на семейни начала с приятеля ми и ни се роди дете миналия месец. Да разбирам ли, че дохода на член от семейство в този случай трябва да е по-малък от 350лв или от 700лв, изчислени за последните 12 месеца само от мои доходи?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 12 мар 2012, 15:37
Здравейте! :)

Имам един въпрос. Живеем на семейни начала с приятеля ми и ни се роди дете миналия месец. Да разбирам ли, че дохода на член от семейство в този случай трябва да е по-малък от 350лв или от 700лв, изчислени за последните 12 месеца само от мои доходи?

Не от 700, а само то 350лв. Т.е. сумираш си брутният доход за  12 месеца назад , делиш на 12 и на 2 и ако получиш до 350лв имаш право на детски.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pisiana в пн, 12 мар 2012, 17:22
Здравейте! имам едно питане относно документите за детските.Съпругът ми последната година няма постоянна работа,разбрах,че трябва да декларира това в свободен текст,така ли? и друго,през май 2011г. има отработени 12 дни по договор в една фирма.трябва ли за тези дни да искаме служебна бележка?И ако ще ги подавам в края на март  ще получа ли детските за този месец?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: roza_0509@hotmail.com в пн, 12 мар 2012, 18:31
Моля за помощ. Никъде не можах да намеря изкоментиран моя казус. Имам две деца от предишен брак. При развода ми бяха присъдени родителските права и на двете деца. Със новия ми съпруг имаме сключен брак от 9 месеца. Предстои ми подновяване на документите за детски надбавки и не съм сигурна дали трябва и неговите доходи да се включат в сметките. Моля за съвет, че работата е на кантар :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 12 мар 2012, 19:01
Шуки Сезен Реджебови,щом имате брак задължително и неговите договори влизат


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Загрижен в пн, 12 мар 2012, 21:34
Здравейте! :)

Имам един въпрос. Живеем на семейни начала с приятеля ми и ни се роди дете миналия месец. Да разбирам ли, че дохода на член от семейство в този случай трябва да е по-малък от 350лв или от 700лв, изчислени за последните 12 месеца само от мои доходи?


Аз бях военен. В Армията често се разказваше следната История. Млад войник пита старшината :
- Другарю Старшина, утре на военния преглед с каски ли да бъдем, или с противогази ?
- Аааа, и с каски и с противогази, едновремено - сетил се старшината

Та никой не ви пита, дали живеете на семейни начала. Няма по-голяма грешка от това сама да кажете " Ела вълчо, изяж ме "

Казвате навсякъде че сте сама, самотна майка - тогава САМО  вашия доход се брои. Приятеля ви, все едно че го няма. Делиш твоя личен доход в БРУТО, на две ( ти и детето ) и ако е по-малък от 350 лв. бруто месечно, за изминалите 12 месеца, имаш право на детски

Но трябва да подадеш МД ( Молба Декларация )Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Загрижен в пн, 12 мар 2012, 21:39
Моля за помощ. Никъде не можах да намеря изкоментиран моя казус. Имам две деца от предишен брак. При развода ми бяха присъдени родителските права и на двете деца. Със новия ми съпруг имаме сключен брак от 9 месеца. Предстои ми подновяване на документите за детски надбавки и не съм сигурна дали трябва и неговите доходи да се включат в сметките. Моля за съвет, че работата е на кантар :)

Щом имате брак и неговите доходи се включват, разбира се
А той дали има деца ? Иначе вие сте 4-членно семейство, тоест месечния семеен доход трябва да ви бъде до 1 400 лв. бруто


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в пн, 12 мар 2012, 22:27
Здравейте! :)

Имам един въпрос. Живеем на семейни начала с приятеля ми и ни се роди дете миналия месец. Да разбирам ли, че дохода на член от семейство в този случай трябва да е по-малък от 350лв или от 700лв, изчислени за последните 12 месеца само от мои доходи?


Аз бях военен. В Армията често се разказваше следната История. Млад войник пита старшината :
- Другарю Старшина, утре на военния преглед с каски ли да бъдем, или с противогази ?
- Аааа, и с каски и с противогази, едновремено - сетил се старшината

Та никой не ви пита, дали живеете на семейни начала. Няма по-голяма грешка от това сама да кажете " Ела вълчо, изяж ме "

Казвате навсякъде че сте сама, самотна майка - тогава САМО  вашия доход се брои. Приятеля ви, все едно че го няма. Делиш твоя личен доход в БРУТО, на две ( ти и детето ) и ако е по-малък от 350 лв. бруто месечно, за изминалите 12 месеца, имаш право на детски

Но трябва да подадеш МД ( Молба Декларация )


:35: :35: :shock: Веднага се сетих за един друг военен, ама сигурно не го познаваш, Николай Ангелов му е името!?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: diani81 в пн, 12 мар 2012, 22:40
Наближава време да подавам пак за детски. Да питам какво трябва да нося като документи, понеже за съответния период съм работила на 2 работи, бях и безработна на борсата. Брак нямам.

Предварително благодаря!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: hailie в пн, 12 мар 2012, 23:12
Наближава време да подавам пак за детски. Да питам какво трябва да нося като документи, понеже за съответния период съм работила на 2 работи, бях и безработна на борсата. Брак нямам.

Предварително благодаря!

Най-добре отиди и питай на място! Аз всеки път ходя и питам конкретно, защото в някои общини искат едни документи, в други общини други документи :ooooh: .


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в пн, 12 мар 2012, 23:17
Наближава време да подавам пак за детски. Да питам какво трябва да нося като документи, понеже за съответния период съм работила на 2 работи, бях и безработна на борсата. Брак нямам.

Предварително благодаря!
Със сигурност ти трябват удостоверения за брутния доход от двете места, бележки за ваксини, труд. книжка за справка, актове за раждане за справка, мисля, че и копия /не съм сигурна/.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dilyankataa в вт, 13 мар 2012, 16:54
Здравейте,
прочетох назад темичките , но не ми стана ясно в брутен доход влизат ли и болничните/ например 45 дена преди раждането, след това от родилното и от  педиатъра/. Бих искала да попитам и още нещо доколкото ми стана ясно щом има добавки към заплатата и са платени осигуровки на тези добавки значи сумата влиза в брутния доход. Мисълта ми е, че 2 пъти в годината ММ получава нещо като бонус и не ми стана ясно кога тази сума  влиза в брутния доход и кога не.
Предварително благодаря за отговора   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 14 мар 2012, 09:41
Здравейте,
прочетох назад темичките , но не ми стана ясно в брутен доход влизат ли и болничните/ например 45 дена преди раждането, след това от родилното и от  педиатъра/. Бих искала да попитам и още нещо доколкото ми стана ясно щом има добавки към заплатата и са платени осигуровки на тези добавки значи сумата влиза в брутния доход. Мисълта ми е, че 2 пъти в годината ММ получава нещо като бонус и не ми стана ясно кога тази сума  влиза в брутния доход и кога не.
Предварително благодаря за отговора   :bouquet:
Брутен доход е всичко , което сте получили през периода, преди да са удържани данъци и осигуровки. Влизат обезщетенията за болничен, влизат и сумите, на които не се дължат осигурителни вноски, както и бонусите, ако разбира се не са получени неофициално...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: cvetenceto79 в чт, 15 мар 2012, 11:09
Здравейте,на дете родено в чужбина,но български гражданин дават ли еднократна помощ от 250 лв?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: дидка82 в чт, 15 мар 2012, 12:07
Здравейте имам един въпрос /предварително се извинявам ако вече е писано за това/.Значи става въпрос за следното; през април трябва да подам декларация за детските,аз в момента съм по майчинство а съпругът ми миналата година беше на работа само 6 месеца от март до септември а след това замина са чужбина т.е. мога да получа бележка за доходите му са за тези 6 месеца когато е бил по трудов договор.Та въпросът ми е как се попълва декларацията при това положение?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в чт, 15 мар 2012, 12:09
Здравейте,на дете родено в чужбина,но български гражданин дават ли еднократна помощ от 250 лв?

С издадения документ български Акт за Раждане и на него горе, ако не пише Дубликат, няма причина да не се получи еднократната помощ  newsm78 .Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 15 мар 2012, 12:24
Здравейте имам един въпрос /предварително се извинявам ако вече е писано за това/.Значи става въпрос за следното; през април трябва да подам декларация за детските,аз в момента съм по майчинство а съпругът ми миналата година беше на работа само 6 месеца от март до септември а след това замина са чужбина т.е. мога да получа бележка за доходите му са за тези 6 месеца когато е бил по трудов договор.Та въпросът ми е как се попълва декларацията при това положение?
Обезщетението, което получаваш от НОИ също се води за доход, така че взимаш си удостоверение от работодателя за дохода за съответния период. Той съответно ще пише 0,00 за вс. месец, може като забележка да допълни, че лицето е било в отпуск по чл... от КТ. Ти на база извлечения от банката примерно си попълваш съответните суми, като за 6 месеца прибавяш и тези на съпруга ти, на база неговото удостоверение. За останалият период може да напише една декл., че не е получавал доходи.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 15 мар 2012, 12:27
Здравейте,на дете родено в чужбина,но български гражданин дават ли еднократна помощ от 250 лв?

Да

Срока е 3 години от момента на раждането,за да я получите


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Nia_123 в чт, 15 мар 2012, 17:34
Здравейте! Аз искам да попитам не се ли чува този максимален брутен доход от 350 лв на човек, който е условие за получаване на детски месечни надбавки да се вдигне малко? защото за някакви левчета, ме отрязоха тази година. то това е смешна работа, не сме забогатели нашето семейство, напротив и много ме е яд, накрая само от малцинството може би ще получават детски. Благодаря предварително!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 15 мар 2012, 17:36
Аз искам да попитам не се ли чува този максимален брутен доход от 350 лв на човек, който е условие за получаване на детски месечни надбавки да се вдигне малко?

Не,за тази година пак ще си е толкова


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Nia_123 в чт, 15 мар 2012, 17:48
Аз искам да попитам не се ли чува този максимален брутен доход от 350 лв на човек, който е условие за получаване на детски месечни надбавки да се вдигне малко?

Не,за тази година пак ще си е толкова

Благодаря!  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: cvetenceto79 в чт, 15 мар 2012, 23:36
Здравейте,на дете родено в чужбина,но български гражданин дават ли еднократна помощ от 250 лв?

Да

Срока е 3 години от момента на раждането,за да я получите

Благодаря   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: djidji09 в пт, 16 мар 2012, 15:34
Здравейте!В края на март ще трябва да попълня документите за детските,обаче аз не съм работила последната година.Имам като доход единствено 240лв. от последния месец от втората година на майчинството.Аз  гледам детето и фирмата ми не работи ,по тази причина-внасям само здравни осигуровки по ЕГН.Нямам брак с ММ.
Каква бележка за доход да представя? newsm78  :bouquet:  


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Лиана11 в пт, 16 мар 2012, 23:28
Здравейте,
И аз с едно питане за детските.  Приготвила съм всичките необходими документи, но може ли да ми дадете линк към молбата декларация, която се попълва, защото си спомням, че първия път като подавах детски и там на място писах сумата и цифри и се бавих сумата и време  :(

Доколкото разбирам за мен трябва да прибавя като суми изплатените обезщетения за периода на първата година от майчинството, така ли  newsm78

И другото ми питане...в края на март или началото на април ще се роди и третото ни дете...после април месец наново ли пак всичките документи  :ooooh: .... някъде бях чела, че в 7 дневен срок при промяна на обстоятелства или нещо такова се подавало само някаква декларация. Не мога да го намеря сега точно, но така ли е или наново трябва справки от работодателите на мен и мъжа ми и другите документи ?!?
 :hug: благодаря предварително за отделеното внимание и време


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 16 мар 2012, 23:38
Здравейте,
И аз с едно питане за детските.  Приготвила съм всичките необходими документи, но може ли да ми дадете линк към молбата декларация http://asp.government.bg/ASP_Files/M.D-7.doc , която се попълва, защото си спомням, че първия път като подавах детски и там на място писах сумата и цифри и се бавих сумата и време  :(

Доколкото разбирам за мен трябва да прибавя като суми изплатените обезщетения за периода на първата година от майчинството, така ли  newsm78 да

И другото ми питане...в края на март или началото на април ще се роди и третото ни дете...после април месец наново ли пак всичките документи не,тогава ще занесеш неговия акт за раждане+бележка за ваксините му и ще започнеш да получаваш и за трите си деца :ooooh: .... някъде бях чела, че в 7 дневен срок при промяна на обстоятелства или нещо такова се подавало само някаква декларация. Не мога да го намеря сега точно, но така ли е или наново трябва справки от работодателите на мен и мъжа ми и другите документи ?!?
 :hug: благодаря предварително за отделеното внимание и време


Здравейте!В края на март ще трябва да попълня документите за детските,обаче аз не съм работила последната година.Имам като доход единствено 240лв. от последния месец от втората година на майчинството.Аз  гледам детето и фирмата ми не работи ,по тази причина-внасям само здравни осигуровки по ЕГН.Нямам брак с ММ.
Каква бележка за доход да представя? newsm78  :bouquet: 

бележка за дохода през този един месец,в който си се водила на работа-в нея се попълва,че дохода ти е бил 0.00 лв от фирмата и в този период си била в отпуск за гл на дете до 2 г
ти си попълваш дохода от 240 лв от НОИ в декларацията за детските
бележка за ваксините
акта за раждане
това е


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Лиана11 в сб, 17 мар 2012, 07:39
 :hug: благодаря Елфи


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: second в пн, 19 мар 2012, 11:07
И другото ми питане...в края на март или началото на април ще се роди и третото ни дете...после април месец наново ли пак всичките документи не,тогава ще занесеш неговия акт за раждане+бележка за ваксините му и ще започнеш да получаваш и за трите си деца :ooooh: .... някъде бях чела, че в 7 дневен срок при промяна на обстоятелства или нещо такова се подавало само някаква декларация. Не мога да го намеря сега точно, но така ли е или наново трябва справки от работодателите на мен и мъжа ми и другите документи ?!?

Попълваш и нова декларация само с данните на новото дете. В полетата за доходи не се пише нищо :peace:Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Загрижен в пн, 19 мар 2012, 22:25
Здравейте! Аз искам да попитам не се ли чува този максимален брутен доход от 350 лв на човек, който е условие за получаване на детски месечни надбавки да се вдигне малко? защото за някакви левчета, ме отрязоха тази година. то това е смешна работа, не сме забогатели нашето семейство, напротив и много ме е яд, накрая само от малцинството може би ще получават детски. Благодаря предварително!

Задай този въпрос лично на Бойко Борисов !
Не само няма намерение да повиши Прага в бруто, но е обмислял възможноста да го намали на 300 лв. бруто.
С цел да спре детските на още 200 000 деца

В резултат на този расистки праг, вече над 85 % от парите за детски ги взимат циганките.
Причината : всички те са "трайно-безработни, самотни майки с Нулев доход бруто"

Тоест, ако си представим че Прага бъде намален на 1 лев БРУТО,
те всичките "с нулев доход" пак ще получават детски,
защото не са платили данъци и върху 1 лев доход

В същото време все по-голяма част от "трайно-безработните с нулев доход" кръстосват Европата за да се занимават с традиционните се дейности - проституция, джебчийство, просия, измами и т.н.
Карат вече лъскави лимузини, строят огромни незаконни палати. носят килограми златни бижута по себе си,  но ....

Продължават да получават помощи и детски, защото като не плащат данъци върху доходите си,
официално ги водят че са с НУЛЕВ ДОХОД БРУТО

Съберете се такива майки и се оплачете в ЕС. Защото този праг е ДИСКРИМИНАЦИОНЕН към родителите, които са имали "наглоста" да платят по-големи данъци на държавата.

Този праг грубо погазва основния член 6 на Конституцията


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: JiD в вт, 20 мар 2012, 09:37
... а да се е чуло нещо за вземането на брутния доход две години назад?
Защото и ние - четиричленно семейство, но уви, осигурявани на пълния размер заплата татко и мама, излизаме с около трийсет и няколко лева над 350лв. праг ... и отпадаме от 70-те лева на месец. А като си знаем нетото, което остава за харчене у дома, 70 лева са си 70 лева  :(


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 20 мар 2012, 09:47
... а да се е чуло нещо за вземането на брутния доход две години назад?

Не

съжалявам за всички семейства,които имат нужда от парите,но заради прагът не ги взимат
обаче като знам колко ги взимат от лиготия и никак не са нуждаещи се /доходите им са на черно/


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Лиана11 в ср, 21 мар 2012, 14:49
Аз с едно тъпо питане  :blush: ... носят ли се личните карти на родителите или техни копия за проверка при подаване на документите за детски? Питам, защото на мъжа ми 2 седмици чакахме да му дадат справката за доходите, днес я получи и гледам, че писали данните от паспорта му (номер, коя година е издаден и т.н. ), а това са старите му данни и ако трябва да чакам нова справка  :ooooh:
А пък на моята справка си ми пише само ЕГН-то без данните от паспорта.
Затова питам, да не би от онова счетоводство да са се престарали в писането на данни и да успея да подам така документите.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в ср, 21 мар 2012, 16:21
Аз с едно тъпо питане  :blush: ... носят ли се личните карти на родителите или техни копия за проверка при подаване на документите за детски? Питам, защото на мъжа ми 2 седмици чакахме да му дадат справката за доходите, днес я получи и гледам, че писали данните от паспорта му (номер, коя година е издаден и т.н. ), а това са старите му данни и ако трябва да чакам нова справка  :ooooh:
А пък на моята справка си ми пише само ЕГН-то без данните от паспорта.
Затова питам, да не би от онова счетоводство да са се престарали в писането на данни и да успея да подам така документите.При подаване на молба-декларацията се носят личните карти в оригинал за справка.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Лиана11 в ср, 21 мар 2012, 20:05
Благодаря bisera75
И още нещо  :blush: . От сайта на НОИ като влезна да си проверя изплатените парични обезщетения назад за 12 месеца...сумите там са нето , а в молбата трябва да ги пиша брутото, нали така  newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 22 мар 2012, 09:27
Благодаря bisera75
И още нещо  :blush: . От сайта на НОИ като влезна да си проверя изплатените парични обезщетения назад за 12 месеца...сумите там са нето , а в молбата трябва да ги пиша брутото, нали така  newsm78

Обезщетенията нямат бруто и нето, а конкретната сума, посочена в сайта на НОИ е получената от теб и трябва да се посочи в декларацията за детските.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pisiana в чт, 22 мар 2012, 10:24
Искам да попитам дали с оригинала на акта за раждане трябва да се подава за детските,т.к той е при социалните и до кога се чака за изплащането на обезщетението за бременност и раждане(документите са подадени на 12.03) И трябва ли да се вади бележка за доход за месец,в който е отработено само 12 дни по договор(за бащата)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 22 мар 2012, 11:00
Искам да попитам дали с оригинала на акта за раждане трябва да се подава за детските,т.к той е при социалните и до кога се чака за изплащането на обезщетението за бременност и раждане(документите са подадени на 12.03) И трябва ли да се вади бележка за доход за месец,в който е отработено само 12 дни по договор(за бащата)
За детските оригинал не се подава, най-много да се представи за справка, копие е достатъчно.
За бащата...ако месеца влиза в базата от 12 месеца, да трябва...останалите дни е бил без работен ли?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pisiana в чт, 22 мар 2012, 11:26
Искам да попитам дали с оригинала на акта за раждане трябва да се подава за детските,т.к той е при социалните и до кога се чака за изплащането на обезщетението за бременност и раждане(документите са подадени на 12.03) И трябва ли да се вади бележка за доход за месец,в който е отработено само 12 дни по договор(за бащата)
За детските оригинал не се подава, най-много да се представи за справка, копие е достатъчно.
За бащата...ако месеца влиза в базата от 12 месеца, да трябва...останалите дни е бил без работен ли?
  да,месеца влиза.Ами нямаше постоянна работа и на борсата не е бил,затова попълва само декларация свободен текст,така ли?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 22 мар 2012, 11:29
Искам да попитам дали с оригинала на акта за раждане трябва да се подава за детските,т.к той е при социалните и до кога се чака за изплащането на обезщетението за бременност и раждане(документите са подадени на 12.03) И трябва ли да се вади бележка за доход за месец,в който е отработено само 12 дни по договор(за бащата)
За детските оригинал не се подава, най-много да се представи за справка, копие е достатъчно.
За бащата...ако месеца влиза в базата от 12 месеца, да трябва...останалите дни е бил без работен ли?
  да,месеца влиза.Ами нямаше постоянна работа и на борсата не е бил,затова попълва само декларация свободен текст,така ли?
За отработените дни удостоверение от работодателя, за останалите без работа декларация свободен текст.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pisiana в чт, 22 мар 2012, 17:12
Благодаря! :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Лиана11 в пт, 23 мар 2012, 00:10
Не ми направиха проблем социалните, че справката на мъжа ми е със старите данни на личната му карта, само ме накараха да напиша, че адреса не е променен при смяната на личната карта и един подпис.
Поискаха ми оригиналните актове за раждане на децата, за справка.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dion в чт, 29 мар 2012, 15:54
Сигурно е коментирано и друг път, за което ме извинете. Бащата е самоосигуряващо се лице - какъв документ от негова страна трябва да представя към декларацията за детски?  И кое му се счита за доход, ако фирмата е на загуба?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 29 мар 2012, 15:56
Сигурно е коментирано и друг път, за което ме извинете. Бащата е самоосигуряващо се лице - какъв документ от негова страна трябва да представя към декларацията за детски?  И кое му се счита за доход, ако фирмата е на загуба?

Доход по ЗДДФЛ. Ако е ЕТ и е на загуба доходът му е 0.00 лева.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dion в чт, 29 мар 2012, 16:00
ЕООД е. А за 2012г. какви доходи да пиша, след като годината си тече още?  По този закон той реално не е получавал никакви доходи за 2011г.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lady Brinne в чт, 29 мар 2012, 16:26
ЕООД е. А за 2012г. какви доходи да пиша, след като годината си тече още?  По този закон той реално не е получавал никакви доходи за 2011г.

Ами щом е 0.00 значи 0.00 се пише в бележката и съответно в декларацията.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: farf в нд, 01 апр 2012, 10:09
Здравейте! Тази година за първи път ще подавам документи за детски, но по закона на Мърфи, нещата трябва да са объркани. През ноември 2011г. половинката си смени работното място. Може ли настоящият му работодател да издаде бележка за доходите за 12 месеца назад, или трябва да вземе такава бележка и от предходния, за месеците от ноември 2011 назад. Аз през 2011, юни месец бях съкратена, записах се на борсата и получавах обезщетение, докато не започнах нова работа през август. До октомври бях на трудов договор и после пак на борсата, като последното обезщетение ще ми се изплати този месец(април).  Искам да помоля за насоки как да си събера необходимите документи. Работодателят, при който бях съкратена, е прекратил всякаква дейност на фирмата и не е в страната, така че документ от него е изключено да взема. За парите които съм получавала като обезщетение, социалните по служебен път ли ще получат информация? И мога ли да избегна срещата с последния си работодател, по друг начин мога ли да представя данни за дохода си при него, освен със служебна бележка издадена от неговата фирма? Благодаря предварително!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в нд, 01 апр 2012, 10:14
Здравейте! Тази година за първи път ще подавам документи за детски, но по закона на Мърфи, нещата трябва да са объркани. През ноември 2011г. половинката си смени работното място. Може ли настоящия му работодател да издаде бележка за доходите за 12 месеца назад, или трябва да вземе такава бележка и от предходния работодател, за месеците от ноември 2011 назад. Аз през 2011, юни месец бях съкратена, записах се на борсата и получавах обезщетение, докато не започнах нова работа през август. До октомври бях на трудов договор и после пак на борсата, като последното обезщетение ще ми се изплати този месец(април).  Искам да помоля за насоки как да си събера необходимите документи. Работодателя, при който бях съкратена е прекратил всякаква дейност на фирмата и не е в страната, така че документ от него е изключено да взема. За парите които съм получавала като обезщетение, социалните по служебен път ли ще получат информация? И мога ли да избегна срещата с последния си работодател, по друг начин мога ли да представя данни за дохода си при него, освен със служебна бележка издадена от неговата фирма? Благодаря предварително!
Съпругът ви взима удостоверения и от двамата работодатели.
Обезщетението го вписвате, а те си проверяват дали е точно.
Няма как да се избегне среща с последния работодател, ако искате да е попълнено всичко коректно. Няма да приемат никакъв друг документ освен удостоверение, с подпис, печат и изх.№. Трябвало е при прекратяване на ТД да си вземете такова.
Единственият вариант е да се лишите от детски, докато дохода от първият работодател отпадне от 12 месечният период.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: farf в нд, 01 апр 2012, 10:25
Здравейте! Тази година за първи път ще подавам документи за детски...
...
Единственият вариант е да се лишите от детски, докато дохода от първият работодател отпадне от 12 месечният период.
Ала-Бала, Благодаря за изчерпателните отговори!  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Загрижен в нд, 01 апр 2012, 16:39
НА 1 АПРИЛ 2002 г. ВЪВЕДОХА т.н. "ПОДОХОДЕН ПРАГ"


http://lambo.blog.bg/politika/2012/04/01/10-godini-ot-cherniia-1-april-2002-g.932268


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: hailie в пн, 02 апр 2012, 01:06
НА 1 АПРИЛ 2002 г. ВЪВЕДОХА т.н. "ПОДОХОДЕН ПРАГ"


http://lambo.blog.bg/politika/2012/04/01/10-godini-ot-cherniia-1-april-2002-g.932268

И? newsm78Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: aela в ср, 04 апр 2012, 18:24

Здравейте, моля ако може някоя от счетоводно-компетентните мами да помогне със следния казус:

При отпускане на детски взима ли се под внимание като доход разпределен дивидент на самоосигуряващ се управител на ЕООД? Дивидентът нали не е доход по ЗДДФЛ? Лицето не е получавало трудово възнаграждение от фирмата, декларира брутни доходи 0, но фирмата има печалба и има разпределен дивидент. От социалното имат ли право да изискват данъчната декларация на фирмата в този случай или справка за разпределен дивидент?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: venita85 в ср, 04 апр 2012, 23:18
Здравейте на всички!Искам да попитам може ли да ми кажете по подробно за законите за получаване на майчинство ако ,ж момента на бременност в 4 месец съм и не съм на борсата,защото нямам 6 месеца от предходната ми работа.И заедно с това не се осигурявам и не се водя на работа никъде.Колко време назад трябва да имам стаж? И дали трябва стажа ми да е непрекъснат?Защото моят е прекъснат и на предните 2 места съм осигурявана на 4 часа!Моля ви нека някои ми даде съвет и отговор ето ви и пощата ми ако някои иска там да ми пише venita85@abv.bg.Благодаря Ви. :D


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в чт, 05 апр 2012, 09:14
Здравейте на всички!Искам да попитам може ли да ми кажете по подробно за законите за получаване на майчинство ако ,ж момента на бременност в 4 месец съм и не съм на борсата,защото нямам 6 месеца от предходната ми работа.И заедно с това не се осигурявам и не се водя на работа никъде.Колко време назад трябва да имам стаж? И дали трябва стажа ми да е непрекъснат?Защото моят е прекъснат и на предните 2 места съм осигурявана на 4 часа!Моля ви нека някои ми даде съвет и отговор ето ви и пощата ми ако някои иска там да ми пише venita85@abv.bg.Благодаря Ви. :D
За да получаваш две години обезщетение от НОИ е необходимо към началото на болничния за 45 дни да си осигурена, т.е да работиш и да имаш през целия си живот 12 мес. осигурителен стаж.-


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 05 апр 2012, 09:33

Здравейте, моля ако може някоя от счетоводно-компетентните мами да помогне със следния казус:

При отпускане на детски взима ли се под внимание като доход разпределен дивидент на самоосигуряващ се управител на ЕООД? Дивидентът нали не е доход по ЗДДФЛ? Лицето не е получавало трудово възнаграждение от фирмата, декларира брутни доходи 0, но фирмата има печалба и има разпределен дивидент. От социалното имат ли право да изискват данъчната декларация на фирмата в този случай или справка за разпределен дивидент?
Доход е и би следвало да се включи в удостоверението.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Загрижен в чт, 05 апр 2012, 10:04
НА 1 АПРИЛ 2002 г. ВЪВЕДОХА т.н. "ПОДОХОДЕН ПРАГ"


http://lambo.blog.bg/politika/2012/04/01/10-godini-ot-cherniia-1-april-2002-g.932268

И? newsm78

И още действа ! Организирайте се, вървете при ББ и поискайте до го отмени.
Кажете му че иначе няма да гласувате за ГЕРБ
Вие жените знаете как се управляват мъжете
Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: aela в чт, 05 апр 2012, 12:56

Здравейте, моля ако може някоя от счетоводно-компетентните мами да помогне със следния казус:

При отпускане на детски взима ли се под внимание като доход разпределен дивидент на самоосигуряващ се управител на ЕООД? Дивидентът нали не е доход по ЗДДФЛ? Лицето не е получавало трудово възнаграждение от фирмата, декларира брутни доходи 0, но фирмата има печалба и има разпределен дивидент. От социалното имат ли право да изискват данъчната декларация на фирмата в този случай или справка за разпределен дивидент?
Доход е и би следвало да се включи в удостоверението.


Ала-Бала - много благодаря за отговора! Можеш ли да ми кажеш къде е регламентирано това, на какъв нормативен текст се базира, защото не успях да открия... От НАП ми обясниха че дивидента не е брутен доход по ЗДДФЛ.. от социалното не са на единно мнение как да тълкуват.. Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 05 апр 2012, 13:02

Здравейте, моля ако може някоя от счетоводно-компетентните мами да помогне със следния казус:

При отпускане на детски взима ли се под внимание като доход разпределен дивидент на самоосигуряващ се управител на ЕООД? Дивидентът нали не е доход по ЗДДФЛ? Лицето не е получавало трудово възнаграждение от фирмата, декларира брутни доходи 0, но фирмата има печалба и има разпределен дивидент. От социалното имат ли право да изискват данъчната декларация на фирмата в този случай или справка за разпределен дивидент?
Доход е и би следвало да се включи в удостоверението.


Ала-Бала - много благодаря за отговора! Можеш ли да ми кажеш къде е регламентирано това, на какъв нормативен текст се базира, защото не успях да открия... От НАП ми обясниха че дивидента не е брутен доход по ЗДДФЛ.. от социалното не са на единно мнение как да тълкуват.. 


ЗДДФЛ чл. 8, ал.3


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kalaza в чт, 05 апр 2012, 13:26
Здравейте! Имам следния въпрос:
Този месец трябва да подавам документи за детски. От 17 май 2011г съм в болничен за бременност и раждане + майчинство. Какво се пише в бележката за доходи? В бележката от счетоводството на практика ще има доход само за м.Април 2011, останалото са болнични, нали?

Благодаря!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: aela в чт, 05 апр 2012, 13:31
Ала-бала - благодаря!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pantera666 в чт, 05 апр 2012, 13:38
Здравейте! Имам следния въпрос:
Този месец трябва да подавам документи за детски. От 17 май 2011г съм в болничен за бременност и раждане + майчинство. Какво се пише в бележката за доходи? В бележката от счетоводството на практика ще има доход само за м.Април 2011, останалото са болнични, нали?

Благодаря!


Да.Трябва и нулевите месеци да са изписани в бележката (тези в майчинство).


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в чт, 05 апр 2012, 16:06
Здравейте! Имам следния въпрос:
Този месец трябва да подавам документи за детски. От 17 май 2011г съм в болничен за бременност и раждане + майчинство. Какво се пише в бележката за доходи? В бележката от счетоводството на практика ще има доход само за м.Април 2011, останалото са болнични, нали?

Благодаря!
Работодателя издава бележка за дохода 12 мес. назад. За месеците в болнични ще пише доход 0,00 лв. За тези месеци се пишат парите получени от НОИ. Тук съм чела обаче, че различните дирекции на соц. подпомагане имат различен начин на работа. Може да си напишете сумите от сайта на НОИ ако имате ПИК. На мен лично не ми искат нищо да пиша. Като подавам документи си правят справка на място.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: aela в чт, 05 апр 2012, 18:53

Здравейте, моля ако може някоя от счетоводно-компетентните мами да помогне със следния казус:

При отпускане на детски взима ли се под внимание като доход разпределен дивидент на самоосигуряващ се управител на ЕООД? Дивидентът нали не е доход по ЗДДФЛ? Лицето не е получавало трудово възнаграждение от фирмата, декларира брутни доходи 0, но фирмата има печалба и има разпределен дивидент. От социалното имат ли право да изискват данъчната декларация на фирмата в този случай или справка за разпределен дивидент?
Доход е и би следвало да се включи в удостоверението.


Ала-Бала - много благодаря за отговора! Можеш ли да ми кажеш къде е регламентирано това, на какъв нормативен текст се базира, защото не успях да открия... От НАП ми обясниха че дивидента не е брутен доход по ЗДДФЛ.. от социалното не са на единно мнение как да тълкуват.. 


ЗДДФЛ чл. 8, ал.3


Ала-бала - прочетох пак подробно и отново имам съмнения.

Според Правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца (ППЗСПД):
Брутните доходи се изчисляват по реда за определяне на облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. (чл.3, ал.3)

Според чл.8, ал3 която ти посочваш дивидентът е доход, но не е облагаем доход по ЗДДФЛ според чл. 16, ал.2:
(2) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

т.е. дивидентът вече е обложен с окончателни данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане и в този смисъл не е облагаем доход по ЗДДФЛ, каквато е формулировката за брутния доход за детските.

Какво мислиш? Дискусията може би стана твърде специфична, но може да е от помощ и на други майки в подобна ситуация.. От социалното и НАП становищата са различни и се опитвам да събера максимално точна информация от самите текстове.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pantera666 в чт, 05 апр 2012, 19:19
aela, доста се поразрових че ми стана интересен вашия случай и намерих нещо доста старо.С колежката също сме на мнение че разпределен дивидент се декларира.
По принцип това което си написала е вярно, но явно имат и някой изключения и се включва и необлагаем доход.Ако искаш виж тук по-подробно,но не знам доколко е валидно сега:
http://magazine.askana.com/ver_05/article.php?art_id=414

 :peace:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: barfly в чт, 05 апр 2012, 20:04
pantera666, и аз прочетох документа от линка, но никъде не срещнах да се споменава дивидента, като източник на средства, който се декларира за получаване на детски надбавки. Мен този казус ще ме вълнува догодина, но имам намерение да си го изясня сега.
Според мен "вълшебната" дума тук е  - облагаем доход по ЗДДФЛ. Дивидента се облага с окончателен данък и не се декларира в Год.данъчна деклар по чл.50, съответно няма законово основание да се включва в декларацията за получаване на детски надбавки. Но това е моето тълкуване, очаквам с интерес и други...  :peace:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: aela в чт, 05 апр 2012, 21:19
pantera666, barfly - благодаря ви за включването!

Аз също прочетох документа, който pantera666 е пратила. Дивиденти се споменават. Но ето какво пише за тях:

Извън изброените всички други необлагаеми по ЗОДФЛ доходи и придобивки на членовете на семейството не се включват в дохода му по смисъла на §1, т.2 от ЗОДФЛ. Такива например са дивидентите, независимо от техния размер, които се облагат по ЗКПО. Такива са и печалбите по чл.12, ал.1, т.11, 13 и 14 от ЗОДФЛ, както и другите плащания, посочени в този член.

Прегледах пак и ЗСПД и ето какво е тълкуванието на доход съгласно § 1, ал.2

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите, получени по този закон.

Към момента, аз не намирам правен текст, който да регламентира включването на дивидентите в този доход, дори напротив. Ако сте на обратното мнение, моля кажете на база на кой текст / разпоредба?
 


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: avaline в пт, 06 апр 2012, 09:08
Здравейте, извинявам се ако въпросът вече е обсъждан, но искам да попитам:
Имам ли право на еднократната помощ при бременност, АКО съм здравно и т.н. осигурена, но в последните 2 години не съм работила и ми се полага социално майчинство? Ако да, тъй като вече съм  влязла във въпросните 45 дни преди термина - има ли срок, в който трябва да подам документите?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 06 апр 2012, 09:21
Здравейте, извинявам се ако въпросът вече е обсъждан, но искам да попитам:
Имам ли право на еднократната помощ при бременност, АКО съм здравно и т.н. осигурена, но в последните 2 години не съм работила и ми се полага социално майчинство? Ако да, тъй като вече съм  влязла във въпросните 45 дни преди термина - има ли срок, в който трябва да подам документите?

на тази помощ си имала право,ако доходът на човек ви е под или равен на 350 лв бруто
но документите се подават 45 дни преди термина т.е изпуснала си срока
все пак ако отговаряш на критериите,опитай в социалните


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в сб, 07 апр 2012, 15:45
Здравейте, извинявам се ако въпросът вече е обсъждан, но искам да попитам:
Имам ли право на еднократната помощ при бременност, АКО съм здравно и т.н. осигурена, но в последните 2 години не съм работила и ми се полага социално майчинство? Ако да, тъй като вече съм  влязла във въпросните 45 дни преди термина - има ли срок, в който трябва да подам документите?

Вземи удостоверение от гинеколога си, доход на съпруга, ако имаш брак и отиди в социални.Ако отговаряш на всички критерии имаш право да вземеш тази помощ.Побързай.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Platina 33 в нд, 08 апр 2012, 09:50
Здравейте, извинявам се ако въпросът вече е обсъждан, но искам да попитам:
Имам ли право на еднократната помощ при бременност, АКО съм здравно и т.н. осигурена, но в последните 2 години не съм работила и ми се полага социално майчинство? Ако да, тъй като вече съм  влязла във въпросните 45 дни преди термина - има ли срок, в който трябва да подам документите?

на тази помощ си имала право,ако доходът на човек ви е под или равен на 350 лв бруто
но документите се подават 45 дни преди термина т.е изпуснала си срока
все пак ако отговаряш на критериите,опитай в социалните

Защо да е изпуснала срока? Молбата се подава през периода от 45 дни преди определения ВТР. Линийката И показва, че е точно в период на подаване на молбата.  bisera75 е написала какви докумети са необходими.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Kalina77 в нд, 08 апр 2012, 17:29
Колко сега трябва да е месечния доход за да получиш месечни добавки за дете и по време на майчинството получават ли се?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в нд, 08 апр 2012, 17:49
Колко сега трябва да е месечния доход за да получиш месечни добавки за дете и по време на майчинството получават ли се?
350лв, получават се по всяко време, когато отговаряте на условията.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Виляна в пн, 09 апр 2012, 17:39
Здравейте! Днес получихме писмо, че ни отказват детски надбавки защото надвишаваме прага от 350лв с 25лв искам да попитам след колко време може пак да опитаме да кандидатстваме  за детските?От януари започнах да вземам майчинство и доходите ни ще паднат. Според свекърва ми ( бивша счетоводителка ) трябва да изчакаме 6 месеца, но и тя не е сигурна.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в пн, 09 апр 2012, 17:47
Здравейте! Днес получихме писмо, че ни отказват детски надбавки защото надвишаваме прага от 350лв с 25лв искам да попитам след колко време може пак да опитаме да кандидатстваме  за детските?От януари започнах да вземам майчинство и доходите ни ще паднат. Според свекърва ми ( бивша счетоводителка ) трябва да изчакаме 6 месеца, но и тя не е сигурна.
Всеки месец може да подавате документи. Добре е първо да си смятате дохода, за да не се разкарвате напразно. В момента, в който дохода за 12 мес. назад на член от семейството е под 350 лв. може да подадете документи.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bella MI в вт, 17 апр 2012, 12:51
Здравейте!
Днес опитах да подам документи за детски, но ми отказаха да ги приемат, защото на служебната бележка от работодателя брутното трудово възнаграждение било 0.00 лв. А то е такова, защото съм самоосигуряващо се лице, съдружник в ООД. Дефекто нямам изплатени доходи. Посъветваха ме да пиша вместо 0.00 лв 420 лв, което е минималния осигурителен доход, но аз не съм се осигурявала на тази, а на по-висока база...А и какъв е смисъла да се пише нещо различно от 0,00 лв - не става ли документ с невярно съдържание???

Моля за вашите мнения - правомерно ли ми отказват приемането на документите с 0.00 лв БТВ?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Надя* в вт, 17 апр 2012, 14:43
Здравейте, имам няколко въпроса относно помощите, които се дават при раждане.
Родих на 09.04.2012г. Терминът ми беше на 08.04.2012, а болничният от 45 дни преди раждане ми започва от 23.02.2012. Семейство сме аз и двете ми деца.
- Еднократната помощ при бременност има ли някакви ограничения за доход? Удостоверението за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца от коя дата до коя трябва да е? /ако е възможно с точни дати/ Късно ли е сега да подам тази молба, след като вече съм родила?
- МЕСЕЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - за тях удостоверението за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца от коя до коя дата трябва да е и този месец ли да ги подам или следващия? Досега не получавах детски.

Предварително благодаря на желаещите да ми отговорят :love:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 17 апр 2012, 15:35
Здравейте, имам няколко въпроса относно помощите, които се дават при раждане.
Родих на 09.04.2012г. Терминът ми беше на 08.04.2012, а болничният от 45 дни преди раждане ми започва от 23.02.2012. Семейство сме аз и двете ми деца.
- Еднократната помощ при бременност има ли някакви ограничения за доход? Удостоверението за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца от коя дата до коя трябва да е? /ако е възможно с точни дати/ Късно ли е сега да подам тази молба, след като вече съм родила?-искаш да ползваш тази помощ, загото нямаш необходимият осиг. стаж? Осигурена ли си всъщност?
- МЕСЕЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - за тях удостоверението за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца от коя до коя дата трябва да е и този месец ли да ги подам или следващия? Досега не получавах детски. - Брутните доходи на семейството за 12 календарни месеца назад, преди месеца в който ще подадеш декларация. Ти ще я подаваш май месец, така че доход за 05.2011-04.2012
Предварително благодаря на желаещите да ми отговорят :love:
Имаш право и на еднократна помощ за родено дете, тя е без оглед на доходите.

Честита рожба!   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Надя* в вт, 17 апр 2012, 15:47
Ала-Бала, благодаря ти  :bouquet: И в тази тема много мило отговаряш на въпросите ми.
Осигурена съм, имам и стаж. Само че, не е ли късно да подам тази молба и има ли срок за нея?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в вт, 17 апр 2012, 15:48
Здравейте!
Днес опитах да подам документи за детски, но ми отказаха да ги приемат, защото на служебната бележка от работодателя брутното трудово възнаграждение било 0.00 лв. А то е такова, защото съм самоосигуряващо се лице, съдружник в ООД. Дефекто нямам изплатени доходи. Посъветваха ме да пиша вместо 0.00 лв 420 лв, което е минималния осигурителен доход, но аз не съм се осигурявала на тази, а на по-висока база...А и какъв е смисъла да се пише нещо различно от 0,00 лв - не става ли документ с невярно съдържание???

Моля за вашите мнения - правомерно ли ми отказват приемането на документите с 0.00 лв БТВ?
Аз смятам, че в удостоверението за доход трябва да се пише сумата върху, която си осигурявана.Нали на базата на тази сума сега получаваш болничен?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 17 апр 2012, 15:49
Ала-Бала, благодаря ти  :bouquet: И в тази тема много мило отговаряш на въпросите ми.
Осигурена съм, имам и стаж. Само че, не е ли късно да подам тази молба и има ли срок за нея?

След като си осигурена, ще си получаваш обезщетение от НОИ. На тази помощ в случая нямаш право. От нея се възползват майки без стаж или неосигурени, съответно с доход до 350лв на член от семейството.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dion в вт, 17 апр 2012, 15:58
Здравейте!
Днес опитах да подам документи за детски, но ми отказаха да ги приемат, защото на служебната бележка от работодателя брутното трудово възнаграждение било 0.00 лв. А то е такова, защото съм самоосигуряващо се лице, съдружник в ООД. Дефекто нямам изплатени доходи. Посъветваха ме да пиша вместо 0.00 лв 420 лв, което е минималния осигурителен доход, но аз не съм се осигурявала на тази, а на по-висока база...А и какъв е смисъла да се пише нещо различно от 0,00 лв - не става ли документ с невярно съдържание???

Моля за вашите мнения - правомерно ли ми отказват приемането на документите с 0.00 лв БТВ?


И при мен е нещо подобно, но мъжът ми е самоосигуряващото се лице. Дадоха ми бележка за него със сумите на осигурителния доход, върху който е внасял осигуровките си. Но не трябвало да ги включвам в декларацията за детските  :thinking:  Така ли е наистина? Реално не му е бил изплащан доход от фирмата му.

И още един въпрос - в месеца, в който преминавам от болничен за бременност и раждане в гледане на дете до 2г, кои суми да впиша в декларацията (т.е половината месец съм с болничен, а другата половина - на 240лв)? Едната ще е дохода, от който е било изчислено обезщетението ми за бременност и раждане, а другата - половината на 240те лева ли?

(ох, май стана малко неясно, извинявам се)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в вт, 17 апр 2012, 16:15
Ала-Бала, благодаря ти  :bouquet: И в тази тема много мило отговаряш на въпросите ми.
Осигурена съм, имам и стаж. Само че, не е ли късно да подам тази молба и има ли срок за нея?


Щом си осигурена си получаваш болничен.Тази помощ за бременност се дава на неосигурени жени.Имаш право на еднократна за раждане на живо дете, тя е без доход и срок на изплащане три годни.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bella MI в вт, 17 апр 2012, 16:25
Здравейте!
Днес опитах да подам документи за детски, но ми отказаха да ги приемат, защото на служебната бележка от работодателя брутното трудово възнаграждение било 0.00 лв. А то е такова, защото съм самоосигуряващо се лице, съдружник в ООД. Дефекто нямам изплатени доходи. Посъветваха ме да пиша вместо 0.00 лв 420 лв, което е минималния осигурителен доход, но аз не съм се осигурявала на тази, а на по-висока база...А и какъв е смисъла да се пише нещо различно от 0,00 лв - не става ли документ с невярно съдържание???

Моля за вашите мнения - правомерно ли ми отказват приемането на документите с 0.00 лв БТВ?
Аз смятам, че в удостоверението за доход трябва да се пише сумата върху, която си осигурявана.Нали на базата на тази сума сега получаваш болничен?


Така е- на база на осигуровките внесени върху тези суми получавам вече майчинските, но дефакто те не са ми изплатени и съответно не са обложени според закона за данъка  върху доходите на физическите лица...от там ми идва чуденката като цяло...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в вт, 17 апр 2012, 16:42
И още един въпрос - в месеца, в който преминавам от болничен за бременност и раждане в гледане на дете до 2г, кои суми да впиша в декларацията (т.е половината месец съм с болничен, а другата половина - на 240лв)? Едната ще е дохода, от който е било изчислено обезщетението ми за бременност и раждане, а другата - половината на 240те лева ли?

(ох, май стана малко неясно, извинявам се)
Пише се реално полученото обезщетение, а не дохода, от който е изчислено + пропорционалната част от 240 лв.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в вт, 17 апр 2012, 20:00
Здравейте!
Днес опитах да подам документи за детски, но ми отказаха да ги приемат, защото на служебната бележка от работодателя брутното трудово възнаграждение било 0.00 лв. А то е такова, защото съм самоосигуряващо се лице, съдружник в ООД. Дефекто нямам изплатени доходи. Посъветваха ме да пиша вместо 0.00 лв 420 лв, което е минималния осигурителен доход, но аз не съм се осигурявала на тази, а на по-висока база...А и какъв е смисъла да се пише нещо различно от 0,00 лв - не става ли документ с невярно съдържание???

Моля за вашите мнения - правомерно ли ми отказват приемането на документите с 0.00 лв БТВ?
Попитай в сайта на МТСП в рубриката вьпроси и отговори / помощи за деца.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в вт, 17 апр 2012, 20:06
Здравейте, имам няколко въпроса относно помощите, които се дават при раждане.
Родих на 09.04.2012г. Терминът ми беше на 08.04.2012, а болничният от 45 дни преди раждане ми започва от 23.02.2012. Семейство сме аз и двете ми деца.
- Еднократната помощ при бременност има ли някакви ограничения за доход? Удостоверението за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца от коя дата до коя трябва да е? /ако е възможно с точни дати/ Късно ли е сега да подам тази молба, след като вече съм родила?-искаш да ползваш тази помощ, загото нямаш необходимият осиг. стаж? Осигурена ли си всъщност?
- МЕСЕЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - за тях удостоверението за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца от коя до коя дата трябва да е и този месец ли да ги подам или следващия? Досега не получавах детски. - Брутните доходи на семейството за 12 календарни месеца назад, преди месеца в който ще подадеш декларация. Ти ще я подаваш май месец, така че доход за 05.2011-04.2012
Предварително благодаря на желаещите да ми отговорят :love:
Имаш право и на еднократна помощ за родено дете, тя е без оглед на доходите.

Честита рожба!   :bouquet:
За 1 то дете може да подадеш още през април няма смисьл да ги губиш. Доходите са ти от 04.2011 г до 03. 2012 г
За 2 ро дете имаш право от май тогава пускаш нова молба като не е необходимо да носиш повторно доходи!
.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pantera666 в вт, 17 апр 2012, 21:04
Здравейте!
Днес опитах да подам документи за детски, но ми отказаха да ги приемат, защото на служебната бележка от работодателя брутното трудово възнаграждение било 0.00 лв. А то е такова, защото съм самоосигуряващо се лице, съдружник в ООД. Дефекто нямам изплатени доходи. Посъветваха ме да пиша вместо 0.00 лв 420 лв, което е минималния осигурителен доход, но аз не съм се осигурявала на тази, а на по-висока база...А и какъв е смисъла да се пише нещо различно от 0,00 лв - не става ли документ с невярно съдържание???

Моля за вашите мнения - правомерно ли ми отказват приемането на документите с 0.00 лв БТВ?

Правилно са ви казали да пишете 420 лв.И не се описват осигурителните вноски.Нищо че се осигурявате на високия процент пак е същата база.По-скоро счетоводителката на фирмата ви, трябваше да ви я пусне и да не се разхождате.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: eli_ok2 в ср, 18 апр 2012, 14:00
Искам да попитам ,от 7 мес съм в болничен, сега ще подавам за децки от работодателя ми излиза 0.00 лв брутен доход,а ще ми искат ли бележка от НОИ в социалните.Как да изчисла дохода ни,от къде да взема колко съм получавала ?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 18 апр 2012, 14:38
Искам да попитам ,от 7 мес съм в болничен, сега ще подавам за децки от работодателя ми излиза 0.00 лв брутен доход,а ще ми искат ли бележка от НОИ в социалните.Как да изчисла дохода ни,от къде да взема колко съм получавала ?

Няма да ти искат бележка, а данните се получават по служебен път. На място в Социално подпомагане ще ти дадат справка по ЕГН, за да си попълниш декларацията или ако имаш ПИК от НОИ можеш сама да видиш изплатените суми по месеци.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: mimoza13__Mariana в чт, 19 апр 2012, 13:35
Здравей те!Може ли да ви задам един въпрос,той е следния.Месец април трябва да подавам молба за детските.От ЛЛ. си взех служебната бележка през месец март(21) когато съм минала профилактичен преглед. В социални ме погнаха защо е от тогава.Според вас това имали някакво значение,нали съм минала прегледа на детето?Четох в закона,но не видях никъде да пише,че трябва да е от месеца в който подаваш.Благодаря ви предварително.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 19 апр 2012, 14:08
Здравей те!Може ли да ви задам един въпрос,той е следния.Месец април трябва да подавам молба за детските.От ЛЛ. си взех служебната бележка през месец март(21) когато съм минала профилактичен преглед. В социални ме погнаха защо е от тогава.Според вас това имали някакво значение,нали съм минала прегледа на детето?Четох в закона,но не видях никъде да пише,че трябва да е от месеца в който подаваш.Благодаря ви предварително.
Бележката е за ваксините, а не да прегледите. Принципно няма изискване да е от месеца на  подаване, просто е пожелателно да е по-актуална :) Не че е от март естара, но това е АСП все пак;)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: mimoza13__Mariana в чт, 19 апр 2012, 14:31
мерси за отговора.да това е бележката за ваксините и профилактичните прегледи.тогава бях на консултация и си я взех за пред социални.от тук би следвало да не проблем но ще видим.благодаря отново за бързия отговор  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в чт, 19 апр 2012, 14:48
мерси за отговора.да това е бележката за ваксините и профилактичните прегледи.тогава бях на консултация и си я взех за пред социални.от тук би следвало да не проблем но ще видим.благодаря отново за бързия отговор  :bouquet:


Според мен не е проблем, особено ако са минали всички ваксини или остават някои които са в дълечното бъдеще.Поне на моята пишеш, кога е следващата ваксина.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: беба в чт, 19 апр 2012, 16:09
Здравейте, имам един въпрос, защото преди 2 години подавах документи за детски и ми бяха отказани и сега се чудя дали да подам... нямам брак, но бащата фигурира в акта за раждане и на 2те ми деца, бяха ми отказани детски, защото искаха доход на бащата, понеже го имало в акта за раждане и така надминах тавана от 350лв.
Вече се чувствам доста излъгана и не бих описала още как.... :bad-words:
Та, до колкото чета тук не трябва да ми искат нищо освен моят доход и ако ми откажат какво да направя?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 19 апр 2012, 16:30
Здравейте, имам един въпрос, защото преди 2 години подавах документи за детски и ми бяха отказани и сега се чудя дали да подам... нямам брак, но бащата фигурира в акта за раждане и на 2те ми деца, бяха ми отказани детски, защото искаха доход на бащата, понеже го имало в акта за раждане и така надминах тавана от 350лв.
Вече се чувствам доста излъгана и не бих описала още как.... :bad-words:
Та, до колкото чета тук не трябва да ми искат нищо освен моят доход и ако ми откажат какво да направя?
Абсолютно излъгана си била, щом нямате брак с бащата не се изисква неговият доход. Подавай смело, стига твоя да не надвишава минимума. Нямат право да откажат приемане на декларация, ако имат забележки да пуснат отказ в заповедта, като посочат основание за отказ. След това ти като я получиш имаш 7 дневен срок  да обжалваш.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в чт, 19 апр 2012, 16:42
Здравейте, имам един въпрос, защото преди 2 години подавах документи за детски и ми бяха отказани и сега се чудя дали да подам... нямам брак, но бащата фигурира в акта за раждане и на 2те ми деца, бяха ми отказани детски, защото искаха доход на бащата, понеже го имало в акта за раждане и така надминах тавана от 350лв.
Вече се чувствам доста излъгана и не бих описала още как.... :bad-words:
Та, до колкото чета тук не трябва да ми искат нищо освен моят доход и ако ми откажат какво да направя?За семейните помощи за деца не се взима дохода на бащата,ако той няма брак с майката.Подай.При отказ се обжалва заповедта пред Регионалната дирекция за социално подпомагане, в 7 дневен срок от получаването и.Ала Бала също много точно ти е отговорила.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: беба в чт, 19 апр 2012, 17:51
Много Ви благодаря   :bouquet:, направо ми се иска да ги размажа..... :2gunfire:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dion в нд, 22 апр 2012, 22:53
Да споделя с вас. Подадох аз с триста зора документите, връщаха ме, естествено, няколко пъти. Едната новост е, че вече искат копие на банковата сметка, това е изискване от 17.04. Поне в социалните тук, във Варна. Другото, за което ме разиграваха беше дохода на мъжа ми като самоосигуряващо се лице. Едната искаше да впиша в декларацията осигурителния му доход (което много ме учуди и й обясних, че това не му е никакво възнаграждение на него, но Не, трябвало). След това ме прие друга, която категорично заяви, че това е пълна глупост и явно колежката й не знаела или била вече изморена ( :ooooh:). После като занесох бележка с нулеви стойности, искаха да ме връщат да съм впишела някакви суми просто, не можело съм да я убедя, че работи за без пари. Щели да ми дойдат на проверка от София. Да, а като напиша, че той получава доходи, които не са декларирани в НАП, дали пък от там няма да ми дойдат на проверка??
Голямо ходене по мъките беше, по едно време почнах да съжалявам, че съм се захванала изобщо  :tired:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: key в пн, 23 апр 2012, 10:20
Здравейте,

моето питане е за еднократното обезщетение при раждане за таткото - има ли някакъв срок, в който трябва да се заяви и съответно разреши отпуска му? В нашия случай таткото е в болница и и се очаква след това болничния да бъде повече от месец и половина след раждането, което очакваме тези дни- някъде докъм края на юни-дали ще може тогава да заяви този отпуск и съответното обезщетение от НОИ?Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 23 апр 2012, 11:25
Здравейте,

моето питане е за еднократното обезщетение при раждане за таткото - има ли някакъв срок, в който трябва да се заяви и съответно разреши отпуска му? В нашия случай таткото е в болница и и се очаква след това болничния да бъде повече от месец и половина след раждането, което очакваме тези дни- някъде докъм края на юни-дали ще може тогава да заяви този отпуск и съответното обезщетение от НОИ?Ако питаш за отпускът, който се полага на бащата след раждане на дете, то той се ползва от деня на изписване на детето от родилно. По-късно няма как да се ползва. Трябва да избере кой вид отпуск иска да ползва, то на практика няма да има разлика в сумите, които ще се получат от НОИ.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: JiD в пн, 23 апр 2012, 13:02
Здравейте!
писах по-рано тук, през февруари-март. Защото тогава ми изтичаше една година, откакто получавам детски. Не подадох отново, защото искахме бележки с таткото за доходите си и се оказа, че сме забогатели  :hahaha:
Пиша ви, защото втори месец следя, пак ми превеждат по 70лв!!!!
Станала е някаква грешка очевидно! По инерция продължават!!!
Търсих в нета телефонни номера на социално подпомагане - Пловдив, защото тяхното раб. време съвпада с моето, да не ходя лично. Има такива, но като им звъня - не функционират!
Случвало ли се е с някоя от вас?
И, какво ме съветвате да направя?
Детски взимам от март 2011г. и по мои сметки последните, които трябва да получавам са през февр. тази година.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 23 апр 2012, 13:05
Здравейте!
писах по-рано тук, през февруари-март. Защото тогава ми изтичаше една година, откакто получавам детски. Не подадох отново, защото искахме бележки с таткото за доходите си и се оказа, че сме забогатели  :hahaha:
Пиша ви, защото втори месец следя, пак ми превеждат по 70лв!!!!
Станала е някаква грешка очевидно! По инерция продължават!!!
Търсих в нета телефонни номера на социално подпомагане - Пловдив, защото тяхното раб. време съвпада с моето, да не ходя лично. Има такива, но като им звъня - не функционират!
Случвало ли се е с някоя от вас?
И, какво ме съветвате да направя?
Детски взимам от март 2011г. и по мои сметки последните, които трябва да получавам са през февр. тази година.

Ако си подала декларация през феврури 2011 трябва да вземаш до този февруари, като последната сума реално се отнася за м. 01.2012; ако си подала през март 2011, последната сума, която е за м. 02.2012 се получава през м. 03.2012.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: slastna в пн, 23 апр 2012, 13:15
Здравейте,

Аз също имам въпрос, ще съм ви благодарна, ако ми отговорите. От септември миналата година съм на нова работа, дадоха ми удостоверението, но там доходите ми са разбити на осигурителен доход, брутен доход и нетно възнаграждение. Счетоводителят не знае кое трябва да напиша в декларацията. Предполагам, че това е брутен доход, но наистина съм объркана кой доход какво означава.
Благодаря!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 23 апр 2012, 14:29
Здравейте,

Аз също имам въпрос, ще съм ви благодарна, ако ми отговорите. От септември миналата година съм на нова работа, дадоха ми удостоверението, но там доходите ми са разбити на осигурителен доход, брутен доход и нетно възнаграждение. Счетоводителят не знае кое трябва да напиша в декларацията. Предполагам, че това е брутен доход, но наистина съм объркана кой доход какво означава.
Благодаря!

Брутния доход трябва да впишеш в декларцията.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пт, 27 апр 2012, 09:18
Здравейте!
писах по-рано тук, през февруари-март. Защото тогава ми изтичаше една година, откакто получавам детски. Не подадох отново, защото искахме бележки с таткото за доходите си и се оказа, че сме забогатели  :hahaha:
Пиша ви, защото втори месец следя, пак ми превеждат по 70лв!!!!
Станала е някаква грешка очевидно! По инерция продължават!!!
Търсих в нета телефонни номера на социално подпомагане - Пловдив, защото тяхното раб. време съвпада с моето, да не ходя лично. Има такива, но като им звъня - не функционират!
Случвало ли се е с някоя от вас?
И, какво ме съветвате да направя?
Детски взимам от март 2011г. и по мои сметки последните, които трябва да получавам са през февр. тази година.


Няма как да ти превеждат пари, без нова декларация.В програмния продукт, с който работят в социални автоматично се вписва срока на молбата.Ако си подала молбапрез м.03.2011г,реално последните пари се получават през м.04.2012г.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пт, 27 апр 2012, 09:34
Зва, но като им звъня - не функционират!
Случвало ли се е с някоя от вас?
И, какво ме съветвате да направя?
Детски взимам от март 2011г. и по мои сметки последните, които трябва да получавам са през февр. тази година.
Ох, те не бъркат така лесно да ти кажа, да не те е объркал факта, че през текущият месец се получават помощите за предходния?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: maminka87 в ср, 02 май 2012, 09:33
Здравейте,
искам да попитам и предварително се извинявам,ако сте го обсъждали,но не съм изчела всичко.
Не съм взимала детски 2г., защото живях в друг град и нямах адресна регистрация,сега този месец трябва да ходя да си подам документите.Искам да попитам,какви документи ми трябват,за да си подам молбата?Дохода 12 или 18 месеца назад е, бележка знам, че трябва от личния лекар, че детето има направени ваксини.Също така трябва ли бележка от градината, че детето посещава такава?И също дохода на бащата до колкото знам не се иска,ако нямаме брак.Знам, че имаше някакви изменения в закона,но не знам какви и ще съм благодарна,ако ми помогнете.Само да допълня,детето ми е на 4г.,ходи на градина и с бащата нямаме брак.Благодаря предварително.   :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 02 май 2012, 09:38
Дохода 12 или 18 месеца назад е-12 м назад, бележка знам, че трябва от личния лекар, че детето има направени ваксини да .Също така трябва ли бележка от градината, че детето посещава такава? не И също дохода на бащата до колкото знам не се иска,ако нямаме брак да,само твоя доход .оригинал и копие от акта за раждане


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: maminka87 в ср, 02 май 2012, 10:03
Дохода 12 или 18 месеца назад е-12 м назад, бележка знам, че трябва от личния лекар, че детето има направени ваксини да .Също така трябва ли бележка от градината, че детето посещава такава? не И също дохода на бащата до колкото знам не се иска,ако нямаме брак да,само твоя доход .оригинал и копие от акта за раждане

Благодаря   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Nins87 в ср, 02 май 2012, 16:13
Здравейте, момичета!Малко ми е неясно и искам да Ви попитам нещо.Тези помощи за отглеждане на дете до 1година, дохода на член от семейството трябва да е под 350лв, нали така?Мъжът ми го осигуряват на 650лв, а аз взимам болнични 230лв, след 2 месеца ми е термина и ще взимам майчинство 240лв, като се събере тази сума се дели на 3, вече включено и бебето, нали?Ако е така ни се пада по малко от минималното на член от семейството, ще мога ли да взимам тази помощ 1 година или не?И ако да, какви документи и къде трябва да занеса?Нали по този начин не си губя майчинството?Много се извинявам за многото въпроси и предварително благодаря, на тези които щеми отговорят!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 02 май 2012, 16:22
Здравейте, момичета!Малко ми е неясно и искам да Ви попитам нещо.Тези помощи за отглеждане на дете до 1година, дохода на член от семейството трябва да е под 350лв, нали така?Мъжът ми го осигуряват на 650лв, а аз взимам болнични 230лв, след 2 месеца ми е термина и ще взимам майчинство 240лв, като се събере тази сума се дели на 3, вече включено и бебето, нали?Ако е така ни се пада по малко от минималното на член от семейството, ще мога ли да взимам тази помощ 1 година или не?И ако да, какви документи и къде трябва да занеса?Нали по този начин не си губя майчинството?Много се извинявам за многото въпроси и предварително благодаря, на тези които щеми отговорят!

Тези помощи, които са за отглеждане на дете до навършване на една година се полагат на неосигурени майки или такива, които нямат изискуем стаж 12 месеца.
А иначе месечните помощи за дете, които са 35 лева се получават в зависимост от дохода и ако той не е повече от 350 лева на месец / на база доходите 12 месеца назад /. Подава се декларация в Социално подпомагане, като се носят бележки за доходите на двамата родители, лична карта, копие и оригинал / за сверка / от акта за раждане на детето, данни за банкова сметка, бележка от личен лекар за направените задължителни ваксинации на детето.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: mominasylza в нд, 06 май 2012, 17:23
Здртавейте:) Имам един въпрос.Моят мъж е безработен от 1 година, но никаде не фигурира като такъв, тъй като по лична карта е от друг град и няма как да се подпише като безработен.За втори път ще подавам документи за детски и незная какво да права.Аз също съм безработна.Има ли някъкъв документ с които да докажа, че той е безработен и от къде да го взема?Извинявам се ако съм повторила въпроса :love: Благодаря :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в нд, 06 май 2012, 17:55
Здртавейте:) Имам един въпрос.Моят мъж е безработен от 1 година, но никаде не фигурира като такъв, тъй като по лична карта е от друг град и няма как да се подпише като безработен.За втори път ще подавам документи за детски и незная какво да права.Аз също съм безработна.Има ли някъкъв документ с които да докажа, че той е безработен и от къде да го взема?Извинявам се ако съм повторила въпроса :love: Благодаря :)

В нашите социални искат труд. книжка за справка.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: mominasylza в пн, 07 май 2012, 09:18
Лошото е че той няма трудова книжка  newsm78.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в пн, 07 май 2012, 10:12
Лошото е че той няма трудова книжка  newsm78.
На молбата, която подавате отзад пишете "Нямам трудова книжка" и той се подписва отстрани.
За по-сигурно може да питате и на място.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: mominasylza в пн, 07 май 2012, 12:17
ОК. Благодаря много лек ден :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в вт, 08 май 2012, 15:57
Здртавейте:) Имам един въпрос.Моят мъж е безработен от 1 година, но никаде не фигурира като такъв, тъй като по лична карта е от друг град и няма как да се подпише като безработен.За втори път ще подавам документи за детски и незная какво да права.Аз също съм безработна.Има ли някъкъв документ с които да докажа, че той е безработен и от къде да го взема?Извинявам се ако съм повторила въпроса :love: Благодаря :)


Не е необходим документ.Затова се казва молба-декларация- декларирате и си носите отговорност за неверни данни.А за регистрацията на съпруга ви мисля, че може да се подписва по настоящ адрес, но без право на обезщетение.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tsvetelina83 в ср, 09 май 2012, 23:44
Здравейте , искам да попитам следното :
второто ми детенце трябва да се роди до 3 дни , искам да подам молба за детски надбавки , акта за раждане се чака 2 седмици ,та от кой месец ще започват да ги изплащат ? Май или Юни /веднага щом получа акта за раждане отивам ,ако е в края на месеца към 25 число - ще изплатят ли за май месец , или направо от юни?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 10 май 2012, 09:37
Здравейте , искам да попитам следното :
второто ми детенце трябва да се роди до 3 дни , искам да подам молба за детски надбавки , акта за раждане се чака 2 седмици ,та от кой месец ще започват да ги изплащат ? Май или Юни /веднага щом получа акта за раждане отивам ,ако е в края на месеца към 25 число - ще изплатят ли за май месец , или направо от юни?
Най-рано юни може да подадете молба-декларация.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tsvetelina83 в чт, 10 май 2012, 09:43
Мерси Ала Бала


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Върбанчовска в пт, 11 май 2012, 14:58
Здравей те!!! Искам да попитам на какви условия трябва да отговаряш за да получиш еднократната помощ за бременност


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пт, 11 май 2012, 15:00
Здравей те!!! Искам да попитам на какви условия трябва да отговаряш за да получиш еднократната помощ за бременност
ЗСПД
Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, имат право на еднократна помощ при бременност в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година, когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато бременната жена е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава обезщетение за бременност и раждане, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, еднократната помощ се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.

(3) Еднократната помощ при бременност се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Върбанчовска в пт, 11 май 2012, 15:05
Благодаря!!!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: blood в пт, 11 май 2012, 18:53
Здравейте от миналата година живея в софия януари подавах в горна оряховица за децките тая година си смених личната карта и вече адреса ми е тука за април все още не съм получила децки карат ме да подам документи за децките тук имате ли си на представа дали като подам ще вземали 35лв за април и 35 за май или не офф стана малко омотано дано сте ме разбрали  :oops:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tsvetelina83 в пт, 11 май 2012, 21:11
Разбира се , че при смяна на адрес трябва да информираш социалните ,


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Val27 в сб, 12 май 2012, 09:37
Здравейте искам да ви попитам дохода за получаване на детски надбавки трябва да е 350 лв. на човек ако съм разбрала правилно. Т. е при 3 членно семейство не трябва да надвишава 1050лв. Сега при промяна на минималната за страната няма ли промяна и увеличаване на този праг. Смята се брутото на заплатите нали така. Благодаря за отговорите.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tsvetelina83 в сб, 12 май 2012, 09:53
Да за тримата не трябва да надвишава 1050 лв.,като се гледа година назад


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в сб, 12 май 2012, 13:44
Здравейте искам да ви попитам дохода за получаване на детски надбавки трябва да е 350 лв. на човек ако съм разбрала правилно. Т. е при 3 членно семейство не трябва да надвишава 1050лв.Точно така! Сега при промяна на минималната за страната няма ли промяна и увеличаване на този праг.не няма! Смята се брутото на заплатите нали така. Да!Благодаря за отговорите.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dion в пн, 14 май 2012, 10:08
Около кое число на месеца превеждат детските? Трябва да почнат да ми изплащат детски от 01.04, заповедта си съм я взела на 02.05. (ако това има някакво значение).
Благодаря!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: мандаринка в пн, 14 май 2012, 11:12
Здравейте, имам следния въпрос,
сега през май ми предстои да подавам отново молба за детски, но през  октомври 2011 мъжът ми си е сменил местоработата. Има издадени удостоверения от двамата работодатели, за съответните месеци, в които е работил при всеки от тях - това достатъчно ли е или е необходим някакъв документ, че е напуснал работа /защото такъв няма, а стария работодател не е особено услужлив и сговорчив/.
И още един въпрос, синът ми завършва 1 клас, сега ли трябва да подам бележка от училие, че е  ученик или когато започне новата учебна година през септември?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 14 май 2012, 11:16
Здравейте, имам следния въпрос,
сега през май ми предстои да подавам отново молба за детски, но през  октомври 2011 мъжът ми си е сменил местоработата. Има издадени удостоверения от двамата работодатели, за съответните месеци, в които е работил при всеки от тях - това достатъчно ли е или е необходим някакъв документ, че е напуснал работа /защото такъв няма, а стария работодател не е особено услужлив и сговорчив/.
И още един въпрос, синът ми завършва 1 клас, сега ли трябва да подам бележка от училие, че е  ученик или когато започне новата учебна година през септември?

Достатъчно е удостоверения от двете местоработи.
И сега  и през септември мисля, че ще трябват бележки от у-ще.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Mona_mom в пн, 14 май 2012, 12:21
Здравейте.
И аз с въпрос: Ще подавам молба за детските тази седмица. С бележките мъжа ми нямаме проблем. Аз съм в отпуск по майчинство от 20ти май миналата година. Ще ми искат ли служебна бележка от работодателя за предишния месец? Тогава съм била в неплатен отпуск. Изобщо ще ми искат ли служебна бележка?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 14 май 2012, 12:24
Здравейте.
И аз с въпрос: Ще подавам молба за детските тази седмица. С бележките мъжа ми нямаме проблем. Аз съм в отпуск по майчинство от 20ти май миналата година. Ще ми искат ли служебна бележка от работодателя за предишния месец? Тогава съм била в неплатен отпуск. Изобщо ще ми искат ли служебна бележка?
Да, работодателя издава удостоверение за всичките 12 месеца, там където не еплащал той, а НОИ пише доход 0,00 , може в забележка да отбележи, че за посоченият период сте били в отпуск по чл... от КТ. Отделно вие ще си впишете сумите, които сте получавали като обезщетение.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Mona_mom в пн, 14 май 2012, 12:29
Много благодаря !   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: мандаринка в пн, 14 май 2012, 12:49
Много благодаря   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: hey_ya в вт, 15 май 2012, 09:23
Здравейте! Подадох документи за детските на 2.05, но все още не съм си взела заповедта. Дали това има някакво значение за получаването на парите? И как се получава като майчинството за предходния или тези са си месец за месец? Много объркано стана, извинете ме и предварително благодаря за отговора!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в вт, 15 май 2012, 09:51
Здравейте! Подадох документи за детските на 2.05, но все още не съм си взела заповедта. Дали това има някакво значение за получаването на парите? 

Не, няма проблем.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: hey_ya в вт, 15 май 2012, 10:34
Благодаря, Дороти! :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: nayo в пт, 18 май 2012, 18:05
Здравейте!
Питането ми е свързано с изчисляването на дохода за детските.
Ще подавам през следващия месец.
Ще имам двете служебни бележки в началото на юни с доходите 06.2011-05.2012, въпроса е мога ли да сметна дохода, за да видя дали изобщо има смисъл да ходим да подаваме документи.
Как да сметна дохода от болнични?
Имам двата ПИК кода и ще гледам в сайта на НОИ.
Директно сумирам всички преводи за съответните месеци ли или има нещо друго особено?
И кое точно трябва да сумирам - изплатените суми или сумите, обозначени като "Доход, от който е определено обезщетението"?
Друг въпрос - по-голямото ми дете завършва училище след няколко дни, а в началото на юни, когато ще подавам документи за детските(изрично ми казаха бележката да е от месеца, в който се подават документи), трябва да взема бележка от училището - каква ще тази бележка, след като учебната година вече ще е свършила?
Благодаря предварително.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в пт, 18 май 2012, 21:00
Здравейте!
Питането ми е свързано с изчисляването на дохода за детските.
Ще подавам през следващия месец.
Ще имам двете служебни бележки в началото на юни с доходите 06.2011-05.2012, въпроса е мога ли да сметна дохода, за да видя дали изобщо има смисъл да ходим да подаваме документи.
Как да сметна дохода от болнични?
Имам двата ПИК кода и ще гледам в сайта на НОИ.
Директно сумирам всички преводи за съответните месеци ли или има нещо друго особено?
И кое точно трябва да сумирам - изплатените суми или сумите, обозначени като "Доход, от който е определено обезщетението"?
Друг въпрос - по-голямото ми дете завършва училище след няколко дни, а в началото на юни, когато ще подавам документи за детските(изрично ми казаха бележката да е от месеца, в който се подават документи), трябва да взема бележка от училището - каква ще тази бележка, след като учебната година вече ще е свършила?
Благодаря предварително.
Най добре отиди в соц. грижи и поискай да ти направят разпечатка на болничните от тяхната информац. система. Училищната бележка си е обичайната, че е ученик за 2011/2012г.. След 15 септември задължително се носи нова бележка но за учебната 2012/2013.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ~Миа~ в пт, 18 май 2012, 22:21
Моля за малко помощ - в удостоверението за получаване на детски, трябва да се пишат доходите 12 месеца назад. Служителката в социалното ми каза, ако имам код за НОИ да си проследя от там. Аз имам, това е чудесно, но не си спомням какво ми казаха да пиша:
по-предната колона "месец на плащане" или предпоследната "дата на ведомостта" (когато реално съм получила по сметка парите?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в сб, 19 май 2012, 10:19
Моля за малко помощ - в удостоверението за получаване на детски, трябва да се пишат доходите 12 месеца назад. Служителката в социалното ми каза, ако имам код за НОИ да си проследя от там. Аз имам, това е чудесно, но не си спомням какво ми казаха да пиша:
по-предната колона "месец на плащане" или предпоследната "дата на ведомостта" (когато реално съм получила по сметка парите?
Пишеш сумата в месеца на получаване.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ~Миа~ в сб, 19 май 2012, 11:30
Благодаря!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: nayo в сб, 19 май 2012, 11:45
Най добре отиди в соц. грижи и поискай да ти направят разпечатка на болничните от тяхната информац. система. Училищната бележка си е обичайната, че е ученик за 2011/2012г.. След 15 септември задължително се носи нова бележка но за учебната 2012/2013.
От там ми казват, че чак след 15 юни ще могат да ми дадат тази информация.
Идеята е да мога да ги сметна предварително, да знам дали изобщо има смисъл да ходя до там, да се занимавам с бележки от училища, лични лекари и т.н.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: МирaМира в сб, 19 май 2012, 15:18
Здравейте, момичета :)

Ще ви помоля за едно въпросче. Моят казус е следният: детето ми е на почти 8 месеца. До сега не съм взимала детски надбавки. Искам да подам документи за тях този месец. От кой месец трябва да ми бъде служебната бележка? И още един въпрос-студентка съм и получавам стипендия за майки студентки с деца до 6г. Трябва ли да декларирам и нея? Благодаря предварително за отговора!

П.П. Ако може и един малко излишен въпрос(предполагам какъв е отговора) :oops: Ще получа ли детски надбавки за 8-те месеца до сега? Извинявайте за тъпия въпрос, предполагам, че отговорът е "не"  :oops:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 21 май 2012, 11:08
Здравейте, момичета :)

Ще ви помоля за едно въпросче. Моят казус е следният: детето ми е на почти 8 месеца. До сега не съм взимала детски надбавки. Искам да подам документи за тях този месец. От кой месец трябва да ми бъде служебната бележка? И още един въпрос-студентка съм и получавам стипендия за майки студентки с деца до 6г. Трябва ли да декларирам и нея? Благодаря предварително за отговора!

П.П. Ако може и един малко излишен въпрос(предполагам какъв е отговора) :oops: Ще получа ли детски надбавки за 8-те месеца до сега? Извинявайте за тъпия въпрос, предполагам, че отговорът е "не"  :oops:
Бележката от текущия месец, за предходните 12. Стипендията е доход и влиза според мен при декларирането. За предишните 8 месеца няма да получите. Изплащането започва от месеца, следващ месеца на подаване, ако имате право на помощтите.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пн, 21 май 2012, 14:53
Здравейте, момичета :)

Ще ви помоля за едно въпросче. Моят казус е следният: детето ми е на почти 8 месеца. До сега не съм взимала детски надбавки. Искам да подам документи за тях този месец. От кой месец трябва да ми бъде служебната бележка? И още един въпрос-студентка съм и получавам стипендия за майки студентки с деца до 6г. Трябва ли да декларирам и нея? Благодаря предварително за отговора!

П.П. Ако може и един малко излишен въпрос(предполагам какъв е отговора) :oops: Ще получа ли детски надбавки за 8-те месеца до сега? Извинявайте за тъпия въпрос, предполагам, че отговорът е "не"  :oops:

Стипендията е доход.Ала Бала много точно ви е отговорила.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пн, 21 май 2012, 14:55
Най добре отиди в соц. грижи и поискай да ти направят разпечатка на болничните от тяхната информац. система. Училищната бележка си е обичайната, че е ученик за 2011/2012г.. След 15 септември задължително се носи нова бележка но за учебната 2012/2013.
От там ми казват, че чак след 15 юни ще могат да ми дадат тази информация.
Идеята е да мога да ги сметна предварително, да знам дали изобщо има смисъл да ходя до там, да се занимавам с бележки от училища, лични лекари и т.н.


Могат да ви дадат тази информация след 15-то число, защото тогава ще получат данните за изплатените суми през м.май.Ако си знаете сумите по месеци може да си изчислите сама.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 21 май 2012, 15:00
Здравейте!
Питането ми е свързано с изчисляването на дохода за детските.
Ще подавам през следващия месец.
Ще имам двете служебни бележки в началото на юни с доходите 06.2011-05.2012, въпроса е мога ли да сметна дохода, за да видя дали изобщо има смисъл да ходим да подаваме документи.
Как да сметна дохода от болнични?
Имам двата ПИК кода и ще гледам в сайта на НОИ.
Директно сумирам всички преводи за съответните месеци ли или има нещо друго особено?
И кое точно трябва да сумирам - изплатените суми или сумите, обозначени като "Доход, от който е определено обезщетението"?
Друг въпрос - по-голямото ми дете завършва училище след няколко дни, а в началото на юни, когато ще подавам документи за детските(изрично ми казаха бележката да е от месеца, в който се подават документи), трябва да взема бележка от училището - каква ще тази бележка, след като учебната година вече ще е свършила?
Благодаря предварително.
Най добре отиди в соц. грижи и поискай да ти направят разпечатка на болничните от тяхната информац. система. Училищната бележка си е обичайната, че е ученик за 2011/2012г.. След 15 септември задължително се носи нова бележка но за учебната 2012/2013.
След като имате код за сайта на НОИ, не виждам смисъл социалните да ви дават справка. Влезте в раздела за изплатени обезщетения. Гледайте датите на изплащане и сложете тези суми за месеца, в който са изплатени, без значение за кой се отнасят. Сумирате, делите на 12, на брой членове и ако сумата до 350лв подавате спокойно.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: buzz_off в пн, 21 май 2012, 19:30
Здравейте, и аз имам един въпрос. Искам да подам документи за детски надбавки, но мъжът ми не може да представи документ за доход, защото от повече от година не на трудовв договор, но не е регистриран и на борсата. Какви документи ще са необходими в този случай?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 21 май 2012, 20:10
Здравейте, и аз имам един въпрос. Искам да подам документи за детски надбавки, но мъжът ми не може да представи документ за доход, защото от повече от година не на трудовв договор, но не е регистриран и на борсата. Какви документи ще са необходими в този случай?

декларация свободен текст,че не работи и евентуално трудовата книжка


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: buzz_off в пн, 21 май 2012, 20:18
Елфита, много ти благодаря за бързия отговор!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: jasmina_mira в вт, 22 май 2012, 16:19
Здравейте,записвам се да следя темата.И имам малко питане-след като родя (живот и здраве до 10тина дена) кога мога да подам документи за детски надбавки,веднага нали??Примерно ако подам делюкларацията през Юни месец, служебната ми бележка трябва да е за преиода  Май 2011 - Май 2012 включително,нали така? И също така-след като с приятеля ми нямаме сключен брак,той води ли се член на семейството?
Извинявам се ако спамя..


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 22 май 2012, 16:36
Здравейте,записвам се да следя темата.И имам малко питане-след като родя (живот и здраве до 10тина дена) кога мога да подам документи за детски надбавки,веднага нали??Примерно ако подам делюкларацията през Юни месец, служебната ми бележка трябва да е за преиода  Май 2011 - Май 2012 включително,нали така? И също така-след като с приятеля ми нямаме сключен брак,той води ли се член на семейството?
Извинявам се ако спамя..
Ще подадеш най-рано в месеца следващ този на раждането. Приятеля не е член на семейството.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: МирaМира в вт, 22 май 2012, 16:41
Здравейте, момичета :)

Ще ви помоля за едно въпросче. Моят казус е следният: детето ми е на почти 8 месеца. До сега не съм взимала детски надбавки. Искам да подам документи за тях този месец. От кой месец трябва да ми бъде служебната бележка? И още един въпрос-студентка съм и получавам стипендия за майки студентки с деца до 6г. Трябва ли да декларирам и нея? Благодаря предварително за отговора!

П.П. Ако може и един малко излишен въпрос(предполагам какъв е отговора) :oops: Ще получа ли детски надбавки за 8-те месеца до сега? Извинявайте за тъпия въпрос, предполагам, че отговорът е "не"  :oops:
Бележката от текущия месец, за предходните 12. Стипендията е доход и влиза според мен при декларирането. За предишните 8 месеца няма да получите. Изплащането започва от месеца, следващ месеца на подаване, ако имате право на помощтите.

Ала Бала bisera75, благодаря за отговорите!  Ако правилно съм разбрала, трябва да взема служебна бележка от м. юни миналата година до м. юни тази година, ако подавам документи през юни?   Бихте ли ми казали помощта за майки студентки от 2880лв.трябва ли да я включвам в този доход? До колкото разбрах от прочетеното на стр1 -не, но исках да ви питам, за да съм сигурна. Благодаря предварително за отговорите!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: МирaМира в вт, 22 май 2012, 22:25
bisera75, много благодаря за отговора! А тък като за последните 8 месеца не получавам заплата от фирмата, а от НОИ, това означава, че за тези месеци в бележката ще фигурират нули и от Агенция Социално Подпомагане ще си вземат данните служебно от НОИ, така ли е?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в вт, 22 май 2012, 22:33
bisera75, много благодаря за отговора! А тък като за последните 8 месеца не получавам заплата от фирмата, а от НОИ, това означава, че за тези месеци в бележката ще фигурират нули и от Агенция Социално Подпомагане ще си вземат данните служебно от НОИ, така ли е?

Да,точно така
Един човек,който да мисли   :bouquet:
Ти си попълваш сумите от НОИ в декларацията


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: МирaМира в ср, 23 май 2012, 11:33
♥Elfita♥, благодаря за отговора!    :bouquet:

Не съм вложила кой знае каква мисъл.  :D Просто прочетох първа страница и една-две страници от темата :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 23 май 2012, 11:38
♥Elfita♥, благодаря за отговора!    :bouquet:

Не съм вложила кой знае каква мисъл.  :D Просто прочетох първа страница и една-две страници от темата :)
Аз само ще кажа, че нулитетрябва да са в удостоверението от работодателя, а вие си попълвате получените суми от НОИ. Те просто ще ги проверят след това.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Лиана11 в нд, 27 май 2012, 10:36
Здравейте,
Аз с едно въпросче. Следващата седмица ще подавам документите за детските на Дария. Тя е родена на 28 Март, а аз на 21 Март бях подала за детските на  Ева и Рая. Аз и преди Ви бях питала дали ще ми трябва нова бележка с доходите на мъжа ми и моите и казахте не, но аз мислех че ще подам документите миналия месец, но едва миналата седмица направихме на Дария имунизацията. И питането ми е дали ще е проблем и какво трябва да направя...в бланката да не пиша нищо ли в табличката  newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в нд, 27 май 2012, 18:17
Здравейте,
Аз с едно въпросче. Следващата седмица ще подавам документите за детските на Дария. Тя е родена на 28 Март, а аз на 21 Март бях подала за детските на  Ева и Рая. Аз и преди Ви бях питала дали ще ми трябва нова бележка с доходите на мъжа ми и моите и казахте не, но аз мислех че ще подам документите миналия месец, но едва миналата седмица направихме на Дария имунизацията. И питането ми е дали ще е проблем и какво трябва да направя...в бланката да не пиша нищо ли в табличката  newsm78
Отново казваме не! - няма нужда от удостоверение за доходи и таблицата в молбата не се попълва  :) лошото е, обаче че си  изпуснала детските за април за Дария!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Лиана11 в нд, 27 май 2012, 22:23
Благодаря ogan1
Да, знам, но за съжаление така се получи  :(


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пн, 28 май 2012, 22:53
Здравейте,
Аз с едно въпросче. Следващата седмица ще подавам документите за детските на Дария. Тя е родена на 28 Март, а аз на 21 Март бях подала за детските на  Ева и Рая. Аз и преди Ви бях питала дали ще ми трябва нова бележка с доходите на мъжа ми и моите и казахте не, но аз мислех че ще подам документите миналия месец, но едва миналата седмица направихме на Дария имунизацията. И питането ми е дали ще е проблем и какво трябва да направя...в бланката да не пиша нищо ли в табличката  newsm78
Отново казваме не! - няма нужда от удостоверение за доходи и таблицата в молбата не се попълва  :) лошото е, обаче че си  изпуснала детските за април за Дария!Лизи, подай до края на м.май, за да не загубиш и за този месец.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Лиана11 в вт, 29 май 2012, 00:15
 :hug: благодаря момичета, днес ми се отвори възможност и отидох до социалните и подадох документите  :D


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: likras в ср, 30 май 2012, 21:35
Здравейте,искам да попитам имам ли право на детски след като детето ми навърши 18 год ,но все още учи и какво трябва да направя ако имам още право но детски надбавки


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tsvetelina83 в ср, 30 май 2012, 21:48
Омръзна ми от тази бюрокрация :
Отивам днес да подам документи за детски надбавки и ме върнаха. Документи попълнени както трябва , но едната от служебните бележки за доход на съпруга ми , трябвало да пише ,че работодателя не му дължи нищо като обещетение / за 2 месеца е бил назначен в друга фирма и след това го прехвърлят в друга/ .Отделно вчера ги питам дъщеричката ми е родена на 16 май , кога да подам за нея документи ,казват ми : сега . Отивам днес колежката се е объркала , на 1-ви юни отново трябва да подам документи за нея , бележки , имунизац.бележка и т.н.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 30 май 2012, 21:50
Отивам днес колежката се е объркала , на 1-ви юни отново трябва да подам документи за нея , бележки , имунизац.бележка и т.н.

да,за нея юни,защото е родена през май
и за нея не трябва пълен комплект документи,а само бележка за имунизациите и акта за раждане-друго не.ще ги прикачат към документите,които вече си подала


Здравейте,искам да попитам имам ли право на детски след като детето ми навърши 18 год ,но все още учи и какво трябва да направя ако имам още право но детски надбавки

да,имаш право.обикновени документи /бележка за имунизации,бележки за дохода,акта аз раждане/+бележка от училището


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tsvetelina83 в ср, 30 май 2012, 21:54
Отивам днес колежката се е объркала , на 1-ви юни отново трябва да подам документи за нея , бележки , имунизац.бележка и т.н.

да,за нея юни,защото е родена през май
и за нея не трябва пълен комплект документи,а само бележка за имунизациите и акта за раждане-друго не.ще ги прикачат към документите,които вече си подала


Здравейте,искам да попитам имам ли право на детски след като детето ми навърши 18 год ,но все още учи и какво трябва да направя ако имам още право но детски надбавки

да,имаш право.обикновени документи /бележка за имунизации,бележки за дохода,акта аз раждане/+бележка от училището

Благодаря ти Елфита , спести ми много разправии отново с работодателите


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: vvvav в пт, 08 юни 2012, 11:20
Здравейте!
Има ли значение дали майката е осигурено или неосигурено лице за да получава детски?
Тъй като още нямат инфо за сумата на болничните /за м.05 ще я получат след 15 число/, а на мен ми изтича договора до 18,06 - т.е. към момента на подаване ще съм безработна?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 08 юни 2012, 11:23
Здравейте!
Има ли значение дали майката е осигурено или неосигурено лице за да получава детски?


не,няма значение.безработните също получават детски
вземи си бележка за доходите от работата за месеците,които ти влизат в базата за изчисление на дохода за детските


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: мама Наде в вт, 12 юни 2012, 14:04
здравейте, въпроса ми е за месечните помощи за дете :)  досега ползвах платен отпуск за отглеждане на дете до 2г възраст. Откъде да взема бележка за доходите ми- от работата / оттам ще е 0 лв/, или от НОИ, които изплащат сумата от 240лв ежемесечно. Ако детето ми е родено юли месец, трябва да  са включени месеците 1 календарна година назад  до юни тази година ли?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 12 юни 2012, 14:06
здравейте, въпроса ми е за месечните помощи за дете :)  досега ползвах платен отпуск за отглеждане на дете до 2г възраст. Откъде да взема бележка за доходите ми- от работата / оттам ще е 0 лв/, или от НОИ, които изплащат сумата от 240лв ежемесечно. Ако детето ми е родено юли месец, трябва да  са включени месеците 1 календарна година назад  до юни тази година ли?
От работодателя, който ще напише 0,00 за месеците в отпуск за отгл. на дете. А самите суми вие си ги попълвате в декларацията. Ако детето е родено м. юли, то най-рано сте подавали през август. Но понеже не казвате коя година ... едва ли е 2011... Базаат от 12 месеца се взима за периода преди месеца на подаване. подавате сега през юни 2012, 12 месеца  са юни2011-май 2012


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: evtino.com@mail.bg в вт, 12 юни 2012, 15:00
Здравейте. Цялата информация е много изчерпателна, но ако на някой му се занимава да ми обясни като на простосмъртен, с две-три думи в моя случай какво би трябвало да се случи. Бременна съм в 4 месец, зама си плащам осигуровките от началото на 2012 тъй като спрях да работя и да уча. Ако сега подпиша трудов договор и ме осигуряват има ли вариянт да получавам по-високо майчинство? Искам да знам да побързам ли да подпиша договор, ако има такъв вариант? Или, ако това не е вариант на каква стойност са месечните доходи по майчинство? Какви документи ми трябват за да го получавам? Нещо, нищо не ми е ясно, ако е възможно някой да ми разясни. Много ще съм ви благодарна.
                                                     Поздрави, Мони.  newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 12 юни 2012, 15:05
Здравейте. Цялата информация е много изчерпателна, но ако на някой му се занимава да ми обясни като на простосмъртен, с две-три думи в моя случай какво би трябвало да се случи. Бременна съм в 4 месец, зама си плащам осигуровките от началото на 2012 тъй като спрях да работя и да уча. Ако сега подпиша трудов договор и ме осигуряват има ли вариянт да получавам по-високо майчинство? Искам да знам да побързам ли да подпиша договор, ако има такъв вариант? Или, ако това не е вариант на каква стойност са месечните доходи по майчинство? Какви документи ми трябват за да го получавам? Нещо, нищо не ми е ясно, ако е възможно някой да ми разясни. Много ще съм ви благодарна.
                                                     Поздрави, Мони.  newsm78
Сама си плащаш здравните осигуровки вероятно, коите нямат отношение към обезщетението. Ако сега те назначат на ТД съвета ми е да е на нещо минимално, така ако имаш необходимият осигурителен стаж 410 дни ще получаваш МРЗ, а след това до втората годинка 240лв.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: evtino.com@mail.bg в вт, 12 юни 2012, 16:09

Сама си плащаш здравните осигуровки вероятно, коите нямат отношение към обезщетението. Ако сега те назначат на ТД съвета ми е да е на нещо минимално, така ако имаш необходимият осигурителен стаж 410 дни ще получаваш МРЗ, а след това до втората годинка 240лв.

Т.е. за да получавам МРЗ трябва да имам трудов договор година и половина преди да родя? Значи съм закъсняла и няма файда сега да подписвам трудов договор? И ще получавам минимални помощи от държавата, тъй като си плащам осигуровките сама?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 12 юни 2012, 16:11

Сама си плащаш здравните осигуровки вероятно, коите нямат отношение към обезщетението. Ако сега те назначат на ТД съвета ми е да е на нещо минимално, така ако имаш необходимият осигурителен стаж 410 дни ще получаваш МРЗ, а след това до втората годинка 240лв.

Т.е. за да получавам МРЗ трябва да имам трудов договор година и половина преди да родя? Значи съм закъсняла и няма файда сега да подписвам трудов договор? И ще получавам минимални помощи от държавата, тъй като си плащам осигуровките сама?
Т.е. ти към момента янмаш никакъв осигурителен стаж. Дори и така да е има "файда" да започнеш на ТД, просто обезщетението ще започне да се изплаща чак когато "натрупаш" необходимия стаж. До тогава има помощи от Соц. подпомагане, за бременост и раждане, за първата година...минимални са, но са пари все пак.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: evtino.com@mail.bg в вт, 12 юни 2012, 16:26
Работила съм на трудов договор, но за кратко лятото на 2011г. Искаше ми се да се заведа на трудов договор при приятел, който да ме осигурява високо, а аз да му плащам осигуровките за да може когато изляза по майчинство да имам по-високи месечни доходи. Но съм изпуснала сроковете май.  :(


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pantera666 в вт, 12 юни 2012, 16:38
Работила съм на трудов договор, но за кратко лятото на 2011г. Искаше ми се да се заведа на трудов договор при приятел, който да ме осигурява високо, а аз да му плащам осигуровките за да може когато изляза по майчинство да имам по-високи месечни доходи. Но съм изпуснала сроковете май.  :(

Щом нямаш 12 месеца стаж общо (без значение коя година) нямаш право на майчинство.Нека те назначат сега на трудов договор на минимална заплата, както казаха по-горе и щом натрупаш 12 месеца стаж общо ще започнеш да получаваш и майчинство.Няма смисъл да се осигуряваш на повече пари - просто няма да получиш повече.Сумата на обезщетението се изчислява върху предходните 24 месеца вече и само ще даваш повече пари.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: evtino.com@mail.bg в вт, 12 юни 2012, 17:05
Да, като че ли ми се разясни. Общо взето нямам много алтернативи. Сега ще се заведа на трудов договор някъде и когато станат 12 месеца стаж ще започна да получавам майчинство? Това може и да е след като вече съм родила? Много въпроси, но съм бременна за първи път, на 19 години и досега не съм се сблъсквала, а много ми се иска да не пропусна нещо и да не направя най-доброто възможно.  :pray:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: katy_vall в пт, 15 юни 2012, 08:49
Здравейте,
и аз с въпросче :oops:
Безработна съм,не получавам от 5 месеца обезщетение и искам да кандидатствам за детски.Къде да отида да подам молба и какви документи освен бележка от съпругът ми са необходими.
Благодаря ви 
  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пт, 15 юни 2012, 10:02
Здравейте,
и аз с въпросче :oops:
Безработна съм,не получавам от 5 месеца обезщетение и искам да кандидатствам за детски.Къде да отида да подам молба и какви документи освен бележка от съпругът ми са необходими.
Благодаря ви 
  :bouquet:
http://lex.bg/laws/ldoc/2135456128 (http://lex.bg/laws/ldoc/2135456128)
чл.17, ал.3


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: katy_vall в пт, 15 юни 2012, 12:53
Благодаря ти Ала-Бала,само не ми стана ясно като безработна от къде да изискам документ за моите доходи/тоест за паричното обезщетение ,което съм получвала от НОИ/
И сл.бележка от яслата ,или от личната/за поставени ваксини/
Мерси много още веднъж. :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пт, 15 юни 2012, 12:56
Благодаря ти Ала-Бала,само не ми стана ясно като безработна от къде да изискам документ за моите доходи/тоест за паричното обезщетение ,което съм получвала от НОИ/
И сл.бележка от яслата ,или от личната/за поставени ваксини/
Мерси много още веднъж. :hug:
От никъде, сама ще си напишеш, че за периода от- до не си получавала доходи. А за месеците, в който си получавала обезщетение просто ще го впишеш, предполагам знаеш сумите. Ако не една разпечатка от банката върши работа, тя не се прилага, те по сл. пт си ги проверяват.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пт, 15 юни 2012, 15:00
Благодаря ти Ала-Бала,само не ми стана ясно като безработна от къде да изискам документ за моите доходи/тоест за паричното обезщетение ,което съм получвала от НОИ/
И сл.бележка от яслата ,или от личната/за поставени ваксини/
Мерси много още веднъж. :hug:Бележката за ваксини се взима от личния лекар на детето.Можеш да попиташ в дирекция социално подпомагане и те да ти кажат размера на обезщетението ти от нои.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tsvetelina83 в пт, 15 юни 2012, 18:57
Да попитам - колко дни след подаването на документите за еднократната помощ се превеждат парите ?

Мерси за отговора


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пт, 15 юни 2012, 22:52
Да попитам - колко дни след подаването на документите за еднократната помощ се превеждат парите ?

Мерси за отговора


През месеца, следващ този на подаване на документите, т.е ако си подала през м. юни ще получиш парите към средата на м.юли.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: maminka87 в сб, 16 юни 2012, 16:34
А аз да попитам за детските,вече към коя дата се получават?За Пловдив имам предвид,подадох си документите на 30 май,това значи ли да ги чакам към 30-ти този месец? Мерси предварително.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в нд, 17 юни 2012, 09:12
А аз да попитам за детските,вече към коя дата се получават?За Пловдив имам предвид,подадох си документите на 30 май,това значи ли да ги чакам към 30-ти този месец? Мерси предварително.
При подадени на 30-ти май, най-вероятно юни няма да получиш пари, а юли месец ще ти преведат двойната сума. Поне в София е така. Те иг приготвят веднъж примерно около 20-25 число, а твоите документи са подадени по-късно.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в нд, 17 юни 2012, 13:13
А аз да попитам за детските,вече към коя дата се получават?За Пловдив имам предвид,подадох си документите на 30 май,това значи ли да ги чакам към 30-ти този месец? Мерси предварително.
При подадени на 30-ти май, най-вероятно юни няма да получиш пари, а юли месец ще ти преведат двойната сума. Поне в София е така. Те иг приготвят веднъж примерно около 20-25 число, а твоите документи са подадени по-късно.
Абсурд!
Това е в нарушение на закона парите се превеждат винаги в месеца следващ месеца на подаване на молбата!
Изклю4ение е ако има нередовности които трябва да се отстраняват!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в нд, 17 юни 2012, 13:39
А аз да попитам за детските,вече към коя дата се получават?За Пловдив имам предвид,подадох си документите на 30 май,това значи ли да ги чакам към 30-ти този месец? Мерси предварително.
При подадени на 30-ти май, най-вероятно юни няма да получиш пари, а юли месец ще ти преведат двойната сума. Поне в София е така. Те иг приготвят веднъж примерно около 20-25 число, а твоите документи са подадени по-късно.
Абсурд!
Това е в нарушение на закона парите се превеждат винаги в месеца следващ месеца на подаване на молбата!
Изклю4ение е ако има нередовности които трябва да се отстраняват!
Чак абсурд...къде в закона пише кога се получават месечните помощи?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в нд, 17 юни 2012, 14:17
А аз да попитам за детските,вече към коя дата се получават?За Пловдив имам предвид,подадох си документите на 30 май,това значи ли да ги чакам към 30-ти този месец? Мерси предварително.
При подадени на 30-ти май, най-вероятно юни няма да получиш пари, а юли месец ще ти преведат двойната сума. Поне в София е така. Те иг приготвят веднъж примерно около 20-25 число, а твоите документи са подадени по-късно.
Абсурд!Това е в нарушение на закона парите се превеждат винаги в месеца следващ месеца на подаване на молбата!
Изклю4ение е ако има нередовности които трябва да се отстраняват!
Чак абсурд...къде в закона пише кога се получават месечните помощи?
Пише го ама не ми се занимава ...сега да търся!
Практика е да се работи разли4но но друг е въпроса до колко е правилно!

 


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в нд, 17 юни 2012, 15:58
А аз да попитам за детските,вече към коя дата се получават?За Пловдив имам предвид,подадох си документите на 30 май,това значи ли да ги чакам към 30-ти този месец? Мерси предварително.
При подадени на 30-ти май, най-вероятно юни няма да получиш пари, а юли месец ще ти преведат двойната сума. Поне в София е така. Те иг приготвят веднъж примерно около 20-25 число, а твоите документи са подадени по-късно.
Абсурд!
Това е в нарушение на закона парите се превеждат винаги в месеца следващ месеца на подаване на молбата!
Изклю4ение е ако има нередовности които трябва да се отстраняват!
Чак абсурд...къде в закона пише кога се получават месечните помощи?
Чл. 9, ал. 1 от Закон за семейните помощи за деца: "Помощите по чл. 7 и 8 се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции през месеца, следващ месеца, за който се дължат на майката (осиновителя/осиновителката)."


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 17 юни 2012, 16:06
На места наистина действат по начина,посочен от Ала Бала,ако молбата е подадена края на месеца


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: maminka87 в нд, 17 юни 2012, 18:45
Ясно,като нищо могат да ме оставят за юли.А към коя дата се изплащат вече детските пак за Пловдив да питам.   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в нд, 17 юни 2012, 23:00
А аз да попитам за детските,вече към коя дата се получават?За Пловдив имам предвид,подадох си документите на 30 май,това значи ли да ги чакам към 30-ти този месец? Мерси предварително.
При подадени на 30-ти май, най-вероятно юни няма да получиш пари, а юли месец ще ти преведат двойната сума. Поне в София е така. Те иг приготвят веднъж примерно около 20-25 число, а твоите документи са подадени по-късно.Ведомостите се изготвят в началото на месеца и би трябвало да си получи сега парите.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: titafan в пн, 18 юни 2012, 14:24
някой знае ли имали превод на детски надбавки в монтана


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 18 юни 2012, 14:54
А аз да попитам за детските,вече към коя дата се получават?За Пловдив имам предвид,подадох си документите на 30 май,това значи ли да ги чакам към 30-ти този месец? Мерси предварително.
При подадени на 30-ти май, най-вероятно юни няма да получиш пари, а юли месец ще ти преведат двойната сума. Поне в София е така. Те иг приготвят веднъж примерно около 20-25 число, а твоите документи са подадени по-късно.

Ведомостите се изготвят в началото на месеца и би трябвало да си получи сега парите.
Ами освен да изчакаме Перличка да сподели как точно се е развила ситуацията. На мен поне два пъти ми се е случвало това да прескочат месец, защото съм подала след 25-то число.  ;-)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: maminka87 в пн, 18 юни 2012, 15:18
Ами стига да го получа и ще пиша,то и да не ги получа пак ще пиша де  :hug: А някой от Пловдив има ли вече преведени детски?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: TALETO в ср, 27 юни 2012, 20:34
А аз да попитам все още ли изискват бележка от педиатър за поставени имунизации,детенце е на 3г. и половина,не помня миналата година как беше :roll:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 27 юни 2012, 21:16
А аз да попитам все още ли изискват бележка от педиатър за поставени имунизации,детенце е на 3г. и половина,не помня миналата година как беше :roll:

да,изисква се


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: TALETO в ср, 27 юни 2012, 22:22
Благодаря!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Antonia_Yo в ср, 27 юни 2012, 22:59
Здравейте, изчетох доста, но така и не можах да получа 100%-ва сигурност относно това, което ме вълнува. Затова реших да попитам директно. Една позната мама има следния проблем, получавала е детски през последната година, но сега когато е подала е получила отказ с мотив висок доход. Това ясно. Въпросът ми е може ли да подаде молба за детски, когато доходът за предходните месеци стане под 350лв. Четох тук доста и на някои места пише, че няма право да подава нова МД преди да минат 12м. от отказа. Но на някои места пише,че може да подаде, когато дохода стане под тези заветни 350лв., дори една дама казва,че е питала в социалните и те са й казали,че може да подаде, когато отговаря на изискването за доход и никой от твърдящите първото не я оборват. Въпросът ми е дали наистина има такъв изрично упоменат член някъде, че наистина трябва да изчака 12м. до следващата МД или в различните общини има различни условия, или по-лошото, че някои служители целят да си спестят работа? Наистина съм объркана, защото аз попитах в нашето подразделение на социалните и ми казаха, че може да подава всеки месец, а на друга майка, миналия месец, са й казали добре да си сметне, че ако й откажат, чак след 12м.пак. Извинете за дългите писания, но много се обърках и ако това нещо е вярно, което масово се разпространява и за мен анти логично, ако може някой да ми посочи съответния закон или наредба, или член...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в ср, 27 юни 2012, 23:05
Здравейте, изчетох доста, но така и не можах да получа 100%-ва сигурност относно това, което ме вълнува. Затова реших да попитам директно. Една позната мама има следния проблем, получавала е детски през последната година, но сега когато е подала е получила отказ с мотив висок доход. Това ясно. Въпросът ми е може ли да подаде молба за детски, когато доходът за предходните месеци стане под 350лв. Четох тук доста и на някои места пише, че няма право да подава нова МД преди да минат 12м. от отказа. Но на някои места пише,че може да подаде, когато дохода стане под тези заветни 350лв., дори една дама казва,че е питала в социалните и те са й казали,че може да подаде, когато отговаря на изискването за доход и никой от твърдящите първото не я оборват. Въпросът ми е дали наистина има такъв изрично упоменат член някъде, че наистина трябва да изчака 12м. до следващата МД или в различните общини има различни условия, или по-лошото, че някои служители целят да си спестят работа? Наистина съм объркана, защото аз попитах в нашето подразделение на социалните и ми казаха, че може да подава всеки месец, а на друга майка, миналия месец, са й казали добре да си сметне, че ако й откажат, чак след 12м.пак. Извинете за дългите писания, но много се обърках и ако това нещо е вярно, което масово се разпространява и за мен анти логично, ако може някой да ми посочи съответния закон или наредба, или член...

Твоята позната може да подаде молба-декларация, когато дохода и е под 350 лв.Няма такова нещо да се изчаква 12 месеца от отказа.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Antonia_Yo в чт, 28 юни 2012, 00:06
Благодаря, Bisera75, не знам защо се разпространява това твърдение, има го на много места в тази тема, но от по-старите, до 2010г успях да прочета. Днес и колега на мъжа ми с 3 деца му е казал също, че всеки път внимателно си смятал. дохода преди да подаде, че ако му откажели, чак до година пак имал право. Благодаря отново!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в чт, 28 юни 2012, 08:56
Благодаря, Bisera75, не знам защо се разпространява това твърдение, има го на много места в тази тема, но от по-старите, до 2010г успях да прочета. Днес и колега на мъжа ми с 3 деца му е казал също, че всеки път внимателно си смятал. дохода преди да подаде, че ако му откажели, чак до година пак имал право. Благодаря отново!Моля.Много ми е интересно на кое основание се отказва- какъв мотив се посочва в заповедта и кой член.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 28 юни 2012, 09:11
Моля.Много ми е интересно на кое основание се отказва- какъв мотив се посочва в заповедта и кой член.

Съмняваме да има отказ по горната причина.По-скоро са т.нар. градски легенди

Антония,не съм срещала в темата да се твърди такова нещо.Може и да сме пропуснали.Не е вярно,че при отказ може да се кандидатства наново след 12 м


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Antonia_Yo в чт, 28 юни 2012, 09:43
Моля.Много ми е интересно на кое основание се отказва- какъв мотив се посочва в заповедта и кой член.

Съмняваме да има отказ по горната причина.По-скоро са т.нар. градски легенди

Антония,не съм срещала в темата да се твърди такова нещо.Може и да сме пропуснали.Не е вярно,че при отказ може да се кандидатства наново след 12 м

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=450711.45. Коментар #56 няколко страници след тази, отново се казва.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 28 юни 2012, 09:49

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=450711.45. Коментар #56 няколко страници след тази, отново се казва.

Да,Духи-Пухи и Загрижен дезинформират с тази забрана от 12 м,но след това Платина оправя положението.Не можем да забраним всеки да си пише каквото иска,но коригираме невярното твърдение
Ти не прочете ли след това какво пише и че не е вярно това нещо?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Antonia_Yo в чт, 28 юни 2012, 09:58

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=450711.45. Коментар #56 няколко страници след тази, отново се казва.

Да,Духи-Пухи и Загрижен дезинформират с тази забрана от 12 м,но след това Платина оправя положението.Не можем да забраним всеки да си пише каквото иска,но коригираме невярното твърдение
Ти не прочете ли след това какво пише и че не е вярно това нещо?
Коментара на Платина ми е убягнал, радвам се, че тая глупост не е истина, сигурна съм, че някъде по-нататък имаше и мами, които твърдяха, че самите служителки са ги предупреждавали, но сега пиша през телефона и ми е малко трудно да ги търся и постна. Както и да е по-важното е, че е заблуда. Благодаря Ви:-)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ina82 в пт, 29 юни 2012, 00:30
Здравейте! Извинявам се предварително, ако е коментирано. Днес социалните ми поискаха освен документите за доход, молбата - декларация, удостоверението от педиатъра и копието от акта за раждане следните документи: копия от трудовите договори на мен и съпруга ми; трудовите книжки; заповед за прекратяване на договор от предишния работодател /понеже съм на нова работа от 28.05.2012г., а подавам МД за периода 06.2011 – 05.2012, като съответно им представих и удостоверение за дохода при новият ми работодател за м.май /.Та, въпросът ми е имат ли право на това и на какво основание ги изискват? Смятам, че документите, които им занесох са достатъчни, но бих искала да чуя и вашето мнение. Благодаря!
П.С. За първи път подавам документи във въпросната община, понеже си смених постоянния адрес /от община Овча Купел на община Витоша - София/, но нямам прекъсване в получаването на детски надбавки и не надхвърлям прага от 350лв.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: chori в нд, 01 юли 2012, 09:56
Здравейте!Имам следното питане:Дохода за детските как се изчислява 1.сумира се за всеки месец дохода на майката и бащата.След това се сумира общо за 12-те месеца.Дели се на 12.Средномесечния доход се дели на 3 (бр.на членовете в семейството) и се гледа дали е до 350лв.

ИЛИ
2.сумира се дохода на майката и бащата за всеки месец.За всеки месец се дели на броя на членовете в семейството и се гледа дали е до 350лв

Ще ви кажа защо питам-Случая е следния: Подавам документи за детски надбавки юни 2012.Т.е.взимат ми дохода 12 месеца назад-от юни 2011 до май 2012 включително.Смятам си ги по първия начин 1. и си получавам доход на човек 346лв.Сега ми казват,че дохода ни за юни месец бил по-висок.Не съм ходила още да си взема заповедта за отказа.Ще го направя тази седмица.Но искам за себе си да си го обясня.Подавам документи в доста малка община,където може и да не са толкова компетентни служителите.
Моля някой ако е наясно да се включи с мнение.Благодаря Ви!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 01 юли 2012, 10:14
Здравейте!Имам следното питане:Дохода за детските как се изчислява 1.сумира се за всеки месец дохода на майката и бащата.След това се сумира общо за 12-те месеца.Дели се на 12.Средномесечния доход се дели на 3 (бр.на членовете в семейството) и се гледа дали е до 350лв.

така се смята.не се гледа дали всеки месец си под прага
кой ти каза,че се гледа всеки месец???
няма да имаш отказ,ако си под 350 лв,смятано по горния начин


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: chori в нд, 01 юли 2012, 14:42
така се смята.не се гледа дали всеки месец си под прага
кой ти каза,че се гледа всеки месец???
няма да имаш отказ,ако си под 350 лв,смятано по горния начин
Благодаря,Elfita.
Вчера случайно ме видя тази жена,при която подавах документите и ми каза,че дохода ни бил над 350лв защото като пуснала справката от НОИ излязъл по-висок доход за месец юни.Да съм идела да си взема заповедта за отказа и да сме сметнели дали ако подам наново следващия месец ще мога да взимам детски.А аз си имам ПИК код от НОИ и си ги проверявам сумите.По 240лв на месец са ми.Сумарно с бележките от работата на мен и на мъжа ми 12 496.50лв/12 месеца=1041.38лв средномесечен доход.Разделен на 3 човека =347.13лв.Много ми е чудно откъде се е появил по-висок доход като майчинството си е 240лв на месец.Месеца,в който подавам не се включва в сметките,нали?Т.е. в моя случай подавам през юни 2012.Гледат се 12-те месеца назад,без текущия месец.Дали тази служителка не се е объркала нещо и не е включила текущия месец в справката от НОИ.От друга страна пък ми е странно-струва ми се невъзможно да обърка,нали с това се занимава от години.Като отида да се видя с нея ще пиша пак какво точно се е оказало.Просто се ядосах,защото в къщи го смятах сумати пъти и всичко си беше ок.И там на място го сметнах 3 пъти,да не сгреша нещо.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: chori в нд, 01 юли 2012, 14:52
Elfita,на 14.06.2011 имам излатени 72лв от болничните за месец 05.Да не би тях да ги смятат към дохода за 06 месец,нищо че са за май месец?Но и с тези 72лв пак дохода на член на семейството става 349.13лв.
Оф,съвсем се обърках вече.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kolejkata_18 в нд, 01 юли 2012, 15:30
Здравейте на 4.06 ми издадоха бележка, че съм влязла в 45 дневния срок преди термин, но на съпруга ми му бавят бележката с дохода и още не сме успели да подадем документите за помощта 45 дена преди термин. Искам да попитам, след като вече е ясно, че ще я подаваме юли дали не трябва да правим нова справка за дохода този път включваща и месец юни 2012г. ? И другото което искам да попитам е, ако бебето се роди преди да успеем да подадем документите(все пак съм в 9тия месец), дали имаме право да ги подадем след раждането му, ако стане преди термин? Просто се надяваме до края на идващата седмица да издадат бележката с дохода и до 5-6юли  да подадем документите.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в нд, 01 юли 2012, 16:08
Elfita,на 14.06.2011 имам излатени 72лв от болничните за месец 05.Да не би тях да ги смятат към дохода за 06 месец,нищо че са за май месец?Но и с тези 72лв пак дохода на член на семейството става 349.13лв.
Оф,съвсем се обърках вече.
Дохода се отнася в месеца, вкойто  еполучен, без значение за кой се отнася.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Чарли86 в нд, 01 юли 2012, 16:26
Искам да ви попитам имам следния проблем,сега подавах документи за детските.Замъжа  ми искаха бележка от НАП за трудовите договори,всичко добре но в предпоследната фирма в която работи междувременно си смени собственика и името,получи се така,че вече и втората фирма вече няма офис в България и изобщо. както и да е даде му счетоводителката някаква сл.бележка,но сега се оказва,че не е такава каквато трябва за ДСП,а е дала такава с която ходи в НАП. Вече офиса не съществува и сега ми отказват детските без тази бележка,Какво мога да направя,към кого да се обърна за помощ?да уточня  в тази бележка пише общия му доход а, не по месеци.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: chori в нд, 01 юли 2012, 17:39
Elfita,на 14.06.2011 имам излатени 72лв от болничните за месец 05.Да не би тях да ги смятат към дохода за 06 месец,нищо че са за май месец?Но и с тези 72лв пак дохода на член на семейството става 349.13лв.
Оф,съвсем се обърках вече.
Дохода се отнася в месеца, вкойто  еполучен, без значение за кой се отнася.
Ала-Бала,благодаря!
Явно оттам идва разликата в дохода ни.Малко е нелогично.То за заплатата пише сумата за еди кой си месец.Не пише датата,на която е получена.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 02 юли 2012, 09:49
Elfita,на 14.06.2011 имам излатени 72лв от болничните за месец 05.Да не би тях да ги смятат към дохода за 06 месец,нищо че са за май месец?Но и с тези 72лв пак дохода на член на семейството става 349.13лв.
Оф,съвсем се обърках вече.
Дохода се отнася в месеца, вкойто  еполучен, без значение за кой се отнася.
Ала-Бала,благодаря!
Явно оттам идва разликата в дохода ни.Малко е нелогично.То за заплатата пише сумата за еди кой си месец.Не пише датата,на която е получена.
В удостоверението, когато е записано брутния доход за м.05 примерно 500,00, това означава че през месец май сте получили 500.00 бруто, като това възнаглраждение може да е за м.03 примерно...Така че така си смятайте дохода, за да прецените кога да подавате.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: zyzkazakyska в чт, 05 юли 2012, 12:36
здравейте имам един въпрос  този месец трябва да подавам документи за детски. детето ми септември ще бъде в първи клас  за него трябвали ми някаква бележка и в графа учащи какво трябва да се пише дано да обясних правилно.Благодаря предварително


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 05 юли 2012, 12:56
здравейте имам един въпрос  този месец трябва да подавам документи за детски. детето ми септември ще бъде в първи клас  за него трябвали ми някаква бележка и в графа учащи какво трябва да се пише дано да обясних правилно.Благодаря предварително
Сега- удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а наесен когато започне в срок до 31.10 бележка от училището, че посещава редовно занятия.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в чт, 05 юли 2012, 20:10
здравейте имам един въпрос  този месец трябва да подавам документи за детски. детето ми септември ще бъде в първи клас  за него трябвали ми някаква бележка и в графа учащи какво трябва да се пише дано да обясних правилно.Благодаря предварително
Сега- удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а наесен когато започне в срок до 31.10 бележка от училището, че посещава редовно занятия.
Не е така!
Детето към момента не е ученик - следов. уч. заетост - пишeте не!
След 15.09. до 30.09. задължително представяте бележка от училище, че е записано и посещава уч. занятия!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: daniela_85 в пт, 06 юли 2012, 08:36
Здравейте на всички :) каква е тази еднократна помощ преди термина на раждане?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пт, 06 юли 2012, 14:49
Здравейте на всички :) каква е тази еднократна помощ преди термина на раждане?Тя се отпуска на неосигурени майки, т.е неработещи или работещи, но без нужния стаж в размер на 150 лв, 45 дни преди раждането.Доходът на член от семейството трябва да е по-малък от 350 лв.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: silvi_7878 в сб, 07 юли 2012, 12:43
Здравейте, може този въпрос да е обсъждан вече в темата, но не можах да го открия. Имам следният казус. Аз работя, а приятелят ми е безработен. Ще имаме дете живот и здраве. Чистият ми доход ако е 800 лева ще получавам ли в бъдеще, когато детето се роди 35 лева детски надбавки. В случая като нямаме брак, а живеем заедно той води ли се член на семейството или все едно сме си само двама члена, като имам предвид детето. newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в сб, 07 юли 2012, 16:03
Здравейте, може този въпрос да е обсъждан вече в темата, но не можах да го открия. Имам следният казус. Аз работя, а приятелят ми е безработен. Ще имаме дете живот и здраве. Чистият ми доход ако е 800 лева ще получавам ли в бъдеще, когато детето се роди 35 лева детски надбавки. В случая като нямаме брак, а живеем заедно той води ли се член на семейството или все едно сме си само двама члена, като имам предвид детето. newsm78


Доходът на мъжа, с когото живееш няма да се взима в предвид.Твоя трябва да е брутен и ще се дели на две.Ако чистата сума е  800 лв няма да получаваш детски, защото надвишава 700 лв


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: denissa22 в нд, 08 юли 2012, 14:36
абе така е ама за една година са 420 лева които се полагат на всяко дете ,да не би циганетата да ги заслужават след като не плащат данъци,осигуровки и прочие ние ги издържаме и после пак не ставаме


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: silvi_7878 в нд, 08 юли 2012, 15:40
да обаче, не ги дават на всички българи:)) :cry:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: machocka в вт, 10 юли 2012, 13:48
Здравейте, искам да ви попитам дали работодателят има право да не ми издаде бележка за детски надбавки?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 10 юли 2012, 14:00
Здравейте, искам да ви попитам дали работодателят има право да не ми издаде бележка за детски надбавки?
Принципно...не би трябвало да откаже, ама хора всякакви.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: machocka в вт, 10 юли 2012, 14:11
И аз така знам :( И мисля, че това е наказуемо, така ли е?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 10 юли 2012, 14:15
И аз така знам :( И мисля, че това е наказуемо, така ли е?
Не, не мисля че е наказуемо. Не знам дали  е за там, но обадете се и попитайте в Инспекцията по труда какво може да направите.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: machocka в вт, 10 юли 2012, 14:47
Благодаря за съвета. :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: sonik в чт, 12 юли 2012, 15:59
Здравейте, прочетох първия пост, но ви моля да ми кажете дали правилно съм разбрала. Извинявам се, но досега не съм подавала документи за детски надбавки. Имам две деца, едното на 4 г, а другото на 3 месеца. За първото дете не съм получавала детски надбавки, тъй като доходът ми е над 700 лева бруто. В момента получавам майчинство за малкото дете, вече трети месец. Ако правилно съм разбрала, трябва да взема документ от НОИ за изплатените ми обезщетения за последните месеци (и копие от болничните листове?) и документ от работодателя за дохода в последните ми работни месеци, или общо за двете - 12 месеца назад. Така ли е? newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 12 юли 2012, 16:02
Здравейте, прочетох първия пост, но ви моля да ми кажете дали правилно съм разбрала. Извинявам се, но досега не съм подавала документи за детски надбавки. Имам две деца, едното на 4 г, а другото на 3 месеца. За първото дете не съм получавала детски надбавки, тъй като доходът ми е над 700 лева бруто. В момента получавам майчинство за малкото дете, вече трети месец. Ако правилно съм разбрала, трябва да взема документ от НОИ за изплатените ми обезщетения за последните месеци (и копие от болничните листове?) и документ от работодателя за дохода в последните ми работни месеци, или общо за двете - 12 месеца назад. Така ли е? newsm78
Не, от НОИ не взимате нищо. Работодателя ви издава удостоверение за брутният доход за период от 12 месеца назад. Тъй като реално той нищо не ви е плащал за този период ще наслага едни нули иготово. В забележка може да напише, че лицето е в отпуск по чл..... от КТ .
Месеците са календарни и се броят назад от месеца, предхождащ този на подаване на декларацията.
В самата декларация вие ще си впишете сумите, които сте получавали като обезщетение от НОИ. Описвате ги в месеца, в който сте ги получили, без значение за кой се отнасят.
Прилагате си останалите документи и подавате.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: sonik в чт, 12 юли 2012, 20:17
Ала-Бала много благодаря за отговора  :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Nadomma в пн, 16 юли 2012, 00:37
Здравейте с едно кратко питане :) Към момента получавам детски надбавки, но в края на месеца сменям работата си и доходът ми ще надмине условията от 350 лв. брутно на член от семейството. Трябва ли да предупредя Социални грижи или това ще измени положението чак за следващото подаване на документи. Също така искам да сменя банковата сметка по която ми превеждат детските - когато отида да подам актуалната информация ще окаже ли влияние над промените в местоработата ми? Благодаря предварително и хубаво лято на всички!   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 16 юли 2012, 10:25
Здравейте с едно кратко питане :) Към момента получавам детски надбавки, но в края на месеца сменям работата си и доходът ми ще надмине условията от 350 лв. брутно на член от семейството. Трябва ли да предупредя Социални грижи или това ще измени положението чак за следващото подаване на документи. Също така искам да сменя банковата сметка по която ми превеждат детските - когато отида да подам актуалната информация ще окаже ли влияние над промените в местоработата ми? Благодаря предварително и хубаво лято на всички!   :bouquet:
Не трябва да ги уведомяваш, тази  заплата ще влезе в следващото подаване евентуално. Сега не ти препоръчвам смяната, изчакай да мине целият период на получаване и в новата декларация декларирай и новата сметка.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Чарли86 в пн, 16 юли 2012, 13:14
Искам да ви попитам имам следния проблем,сега подавах документи за детските.Замъжа  ми искаха бележка от НАП за трудовите договори,всичко добре но в предпоследната фирма в която работи междувременно си смени собственика и името,получи се така,че вече и втората фирма вече няма офис в България и изобщо. както и да е даде му счетоводителката някаква сл.бележка,но сега се оказва,че не е такава каквато трябва за ДСП,а е дала такава с която ходи в НАП. Вече офиса не съществува и сега ми отказват детските без тази бележка,Какво мога да направя,към кого да се обърна за помощ?да уточня  в тази бележка пише общия му доход а, не по месеци.
НИКОЙ ЛИ НЕ ЗНАЕ?  :roll:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 16 юли 2012, 13:17
Искам да ви попитам имам следния проблем,сега подавах документи за детските.Замъжа  ми искаха бележка от НАП за трудовите договори,всичко добре но в предпоследната фирма в която работи междувременно си смени собственика и името,получи се така,че вече и втората фирма вече няма офис в България и изобщо. както и да е даде му счетоводителката някаква сл.бележка,но сега се оказва,че не е такава каквато трябва за ДСП,а е дала такава с която ходи в НАП. Вече офиса не съществува и сега ми отказват детските без тази бележка,Какво мога да направя,към кого да се обърна за помощ?да уточня  в тази бележка пише общия му доход а, не по месеци.
НИКОЙ ЛИ НЕ ЗНАЕ?  :roll:
Към никой реално щом фирмата/офиса не съществуват. Трябвало е при прекратяване ТД мъж ти да си поиска това удостоверение.
Единствения вариант е да изчакаш и да се лишиш известен брой месеци от детските и да попдадеш чак когато този период изпадне от броенето.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: hrisi74 в пн, 16 юли 2012, 16:36
Привет момичета!
Искам да попитам само сутрин ли се дават молби-декларации и справка от НОИ или може и следобед?Звънях цял ден да питам,ноооо никой не вдига телефона!Навярно навсякъде е различно,но нека варненки споделят!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 16 юли 2012, 16:39
Привет момичета!
Искам да попитам само сутрин ли се дават молби-декларации и справка от НОИ или може и следобед?Звънях цял ден да питам,ноооо никой не вдига телефона!Навярно навсякъде е различно,но нека варненки споделят!
Молба-декларация за детски се подава в Агенция Соц. подпомагане по  пост. адрес...за какви справки става въпрос от НОИ, по тел. трудно дават.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: daniela_85 в пн, 16 юли 2012, 19:36
В края на септември месец чакаме дете. Ще получавам майчински около 280 лв. Съпругът ми го осигуряват на 310лв. Предвид нискоте ни доходи, подлежим ли на обещетение от държавата (ваучери за ток и т.н)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tsvetelina83 в пн, 16 юли 2012, 22:48
Да попитам към кое число се изплащат детските ? Подадох документи в края на май и ми казаха да ги чакаме през Юли ! но кога ?

Мерси


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 17 юли 2012, 12:38
Да попитам към кое число се изплащат детските ? Подадох документи в края на май и ми казаха да ги чакаме през Юли ! но кога ?

Мерси
Всеки месец различно, но най-вероятно след 20-то число.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: eddy6 в вт, 17 юли 2012, 16:01
Здравейте,
Моля да ми кажете има ли някакъв срок за подаване на документи за еднократна помощ при раждане? Бебето на братовчедка ми е много малко- вероятно ще остане в кувьоз поне 2 месеца, отделно, че лекарите не дават гаранции за успешно оцеляване.
Та колко време може да се изчака с подаване на документите за тази помощ?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 17 юли 2012, 16:06
Здравейте,
Моля да ми кажете има ли някакъв срок за подаване на документи за еднократна помощ при раждане? Бебето на братовчедка ми е много малко- вероятно ще остане в кувьоз поне 2 месеца, отделно, че лекарите не дават гаранции за успешно оцеляване.
Та колко време може да се изчака с подаване на документите за тази помощ?
Чл. 12. (1) Правото за получаване на еднократна помощ възниква от датата на раждане на детето, освен ако то е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца към датата на подаване на молба-декларацията.

(2) Еднократната помощ за раждане на дете по ал. 1 може да бъде поискана в срок 3 години, считано от края на месеца, през който е родено детето.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: eddy6 в вт, 17 юли 2012, 16:09
Благодаря!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ~desex~ в ср, 18 юли 2012, 13:52
На някой превели ли са детските този месец?  newsm78

Редактирам се, сега прочетох, че днес ще ги преведат http://news.plovdiv24.bg/367165.html.  :peace:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ulia в ср, 18 юли 2012, 15:06
Имам въпрос относно документите, удостоверяващи брутния доход на семейството.
Случи се така, че по време на първата година от майчинството си бях съкратена (поради закриване на фирмата). Понеже продължих да получавам 90% от заплатата си до края на първата година, но де факто не се водех на работа никъде от къде трябва да взема документ, удостоверяващ дохода ми за този период?
Благодаря предварително!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 18 юли 2012, 15:08
Имам въпрос относно документите, удостоверяващи брутния доход на семейството.
Случи се така, че по време на първата година от майчинството си бях съкратена (поради закриване на фирмата). Понеже продължих да получавам 90% от заплатата си до края на първата година, но де факто не се водех на работа никъде от къде трябва да взема документ, удостоверяващ дохода ми за този период?
Благодаря предварително!
От никъде, декларираш си само сумите, те ще си проверят в НОИ.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ulia в ср, 18 юли 2012, 15:22
Ала-Бала , благодаря! :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в ср, 18 юли 2012, 17:21
Сега се сетих за ПЕРЛИЧКА,тя так и не каза дали през юни е получила детски или този месец ще вземе за двата.Чисто любопитство.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: hrisi74 в чт, 19 юли 2012, 13:35
Привет момичета!
Искам да попитам само сутрин ли се дават молби-декларации и справка от НОИ или може и следобед?Звънях цял ден да питам,ноооо никой не вдига телефона!Навярно навсякъде е различно,но нека варненки споделят!
Молба-декларация за детски се подава в Агенция Соц. подпомагане по  пост. адрес...за какви справки става въпрос от НОИ, по тел. трудно дават.

Разбира се,че се подават там документите,знам това!За да не се разкарвам в жегите излишно,исках на знам дали работят и следобед с клиенти,защото на телефоните обаждания никой не ми отговори!Питах,защото миналата година отидох следобед и не ми издадоха справката,само сутрин можело!За справката от НОИ,че не съм на борса става въпрос!Далеч от мисълта,че по телефона ще свърша нещо,те дори не го вдигат!И да,тази година не ме върнаха нито веднъж и бяха изключително учтиви и вече работят цял ден,а не както предни години-сутрин приемат докуминти,следобед ги обработвали  :roll:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Platina 33 в чт, 19 юли 2012, 19:17
....................За да не се разкарвам в жегите излишно,исках на знам дали работят и следобед с клиенти,защото на телефоните обаждания никой не ми отговори!Питах,защото миналата година отидох следобед и не ми издадоха справката,само сутрин можело!За справката от НОИ,че не съм на борса става въпрос!Далеч от мисълта,че по телефона ще свърша нещо,те дори не го вдигат!

Е, стига с невярна информация, де! Целодневно, без обедна почивка, от 9-17,30 ч. се работи още от 2003 година в цяла България, а не само във Варна, много преди вие, работещите майки, да си подавате молбите в соц. подпомагане за семейните помощи!
Няма такова нещо- справки от НОИ, БТ и пенсионен отдел се правят и следобед, но след  посещение от Ваша страна в съответното Бюро за соц. подпомагане.
А ти на кой телефон си звъняла, че не ти вдитаг? Наясно ли си ,че ако не отговорим на телефонно позвъняване ще си имаме неприятности с ръководството! И, да, справки по телефона с ЕГН не правим предвид Закона за личните данни!

.........................И да,тази година не ме върнаха нито веднъж и бяха изключително учтиви и вече работят цял ден,а не както предни години-сутрин приемат докуминти,следобед ги обработвали :roll:

Е, това пък какво е !?! Нали не си мислиш, че документите ви ги приемаме сутрин, а следобед ги захвърляме в кош или в архивното? newsm78Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в чт, 19 юли 2012, 20:21
....................За да не се разкарвам в жегите излишно,исках на знам дали работят и следобед с клиенти,защото на телефоните обаждания никой не ми отговори!Питах,защото миналата година отидох следобед и не ми издадоха справката,само сутрин можело!За справката от НОИ,че не съм на борса става въпрос!Далеч от мисълта,че по телефона ще свърша нещо,те дори не го вдигат!

Е, стига с невярна информация, де! Целодневно, без обедна почивка, от 9-17,30 ч. се работи още от 2003 година в цяла България, а не само във Варна, много преди вие, работещите майки, да си подавате молбите в соц. подпомагане за семейните помощи!
Няма такова нещо- справки от НОИ, БТ и пенсионен отдел се правят и следобед, но след  посещение от Ваша страна в съответното Бюро за соц. подпомагане.
А ти на кой телефон си звъняла, че не ти вдитаг? Наясно ли си ,че ако не отговорим на телефонно позвъняване ще си имаме неприятности с ръководството! И, да, справки по телефона с ЕГН не правим предвид Закона за личните данни!

.........................И да,тази година не ме върнаха нито веднъж и бяха изключително учтиви и вече работят цял ден,а не както предни години-сутрин приемат докуминти,следобед ги обработвали :roll:

Е, това пък какво е !?! Нали не си мислиш, че документите ви ги приемаме сутрин, а следобед ги захвърляме в кош или в архивното? newsm78
 :peace: :35:
Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tsvetelina83 в пт, 20 юли 2012, 16:01
На някой превели ли са детските този месец?  newsm78

Редактирам се, сега прочетох, че днес ще ги преведат http://news.plovdiv24.bg/367165.html.  :peace:

хоп вчера ги получих


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: hrisi74 в пт, 20 юли 2012, 16:34
Точно токава реакция очаквах!Но това е самата истина,няма да си измислям!Не съм си и помислила даже да искам справка по ЕГН по телефона!Исках да ги попитам дали ако отида в 15.30ч ще ме облужат или ще ме върнат,както ми се е случвало предни години!
И не съм наясно с това,че ще имате проблем при неприето обаждане,но май и вашите колеги не са наясно!И за да не бъда голословна звънях два дена подред,по 2-3пъти на този номер: 052/ 755248
Това е в Агенцията за соц.подпомагане във Варна на ул."Самарско знаме"№1
И ДА,ОБЕДНА ПОЧИВКА ИМА от 12.30ч до 14ч! Лично попитах г-жа Колева и го чух от нейната уста!Ако не съм срещала проблеми в облужването си,ходейки там,няма да задавам въпроси!Ако пък знаете колко съжалявам за това,че изобщо ми се налага да се срещам с ваши колеги и не само аз,а всеки който познавам!!!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Sollsoll в чт, 26 юли 2012, 07:42
Здравейте, не открих никаква информация и затова ще питам. Надявам се някой да е запознат.
Става въпрос за месечните помощи за дете. Мъжът ми миналата година беше на работа в чужбина за период от 5 месеца. Тези 5 месеца влизат ли в определянето на размера на средния доход на семейството и как може да бъде доказан?
Багодаря Ви предварително   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Platina 33 в сб, 28 юли 2012, 13:50
.....Става въпрос за месечните помощи за дете. Мъжът ми миналата година беше на работа в чужбина за период от 5 месеца. Тези 5 месеца влизат ли в определянето на размера на средния доход на семейството и как може да бъде доказан?
Багодаря Ви предварително   :bouquet:

Здравейте, имал ли е сключен трудов договор с работодателя от чужбина? Ако е имал такъв, нека съпругът Ви да си вземе служебна бележка за изплатени брутни заплати, след това документът да го преведе в агенция за легализирани преводи и към деня на подаване на молбата в соц. подпомагане се изчислява курса на получената сума в български левове. Сумите се декларират в молбата заедно с Вашите брутни доходи, ако имате такива.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Sollsoll в сб, 28 юли 2012, 22:08
.....Става въпрос за месечните помощи за дете. Мъжът ми миналата година беше на работа в чужбина за период от 5 месеца. Тези 5 месеца влизат ли в определянето на размера на средния доход на семейството и как може да бъде доказан?
Багодаря Ви предварително   :bouquet:

Здравейте, имал ли е сключен трудов договор с работодателя от чужбина? Ако е имал такъв, нека съпругът Ви да си вземе служебна бележка за изплатени брутни заплати, след това документът да го преведе в агенция за легализирани преводи и към деня на подаване на молбата в соц. подпомагане се изчислява курса на получената сума в български левове. Сумите се декларират в молбата заедно с Вашите брутни доходи, ако имате такива.

Много благодаря   :bouquet: май ще се откажем, няма как да вземем служебна бележка за изплатените заплати


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Sneakers в пн, 30 юли 2012, 14:19
Здравейте,
трябва ми бележка/документ в който да пише колко като сума детски съм получила през последните месеци. Трябва ми,за до го ползва мъжа ми за получаване на детски от чужбина.  Кой и къде трябва да ми го издаде?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пн, 30 юли 2012, 16:45
Здравейте,
трябва ми бележка/документ в който да пише колко като сума детски съм получила през последните месеци. Трябва ми,за до го ползва мъжа ми за получаване на детски от чужбина.  Кой и къде трябва да ми го издаде?По принцип формуляра се изпраща от страната, в която е съпруга ви до Дирекция социално подпомагане по постоянния ви адрес.От дирекция го попълват и го изпращат служебно.За целта съпруга ви трябва да се обърне към тамошната служба, която да го изиска оттук./Поне такава беше процедурата преди две години и мисля че не е променена/.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ani111 в пн, 30 юли 2012, 21:52
Здравейте!

Получавала съм тук безценна информация и сега моля още веднъж за такава.
Подадох през юли 2011 г. молба за детски, одобрена съм и получавам 35 лв. помощ всеки месец оттогава. През септември 2011 г. детето започна училище - подадох наново документи и за доходи, и от училището, че е записана първокласничка, но без бележката от личен лекар - нямало нужда. Сега не знам дали през юли да подам документи или през септември. За всеки случай съм подготвила пълен набор от документи и мисля да отида утре да подам, ако това при мен е срока.
Вторият ми въпрос е свързан с доходи от граждански договор - имам три такива за изминалата година със съответните служебни бележки за изплатени доходи. Първият превод е направен през август 2011 г., бележката, която ми връчиха са я оформили, че се отнася за юли 2011 г., а самата бележка получих чак септември. Сега не знам за кой месец да попълня този доход и дали съм в нарушение, че не съм го декларирала по-рано.  :ooooh: Другите две бележки и те са с дата на изплащане месец след цитираните дати в служебните бележки.
И последно, трето питане - в един от месеците заплатата, сметната заедно с изплатената сума по гражданския договор надвишава 700 лв., което е нашият праг с дъщеря ми (разведена съм) и сега се чудя дали всеки месец се гледа или се смята среден доход за цялата година.
Много четох из нета, но не видях подобни казуси с граждански договори, ще бъда много благодарна на коментари и отговори.   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пн, 30 юли 2012, 23:24
Здравейте!

Получавала съм тук безценна информация и сега моля още веднъж за такава.
Подадох през юли 2011 г. молба за детски, одобрена съм и получавам 35 лв. помощ всеки месец оттогава. През септември 2011 г. детето започна училище - подадох наново документи и за доходи, и от училището, че е записана първокласничка, но без бележката от личен лекар - нямало нужда. Сега не знам дали през юли да подам документи или през септември. За всеки случай съм подготвила пълен набор от документи и мисля да отида утре да подам, ако това при мен е срока.
Вторият ми въпрос е свързан с доходи от граждански договор - имам три такива за изминалата година със съответните служебни бележки за изплатени доходи. Първият превод е направен през август 2011 г., бележката, която ми връчиха са я оформили, че се отнася за юли 2011 г., а самата бележка получих чак септември. Сега не знам за кой месец да попълня този доход и дали съм в нарушение, че не съм го декларирала по-рано.  :ooooh: Другите две бележки и те са с дата на изплащане месец след цитираните дати в служебните бележки.
И последно, трето питане - в един от месеците заплатата, сметната заедно с изплатената сума по гражданския договор надвишава 700 лв., което е нашият праг с дъщеря ми (разведена съм) и сега се чудя дали всеки месец се гледа или се смята среден доход за цялата година.
Много четох из нета, но не видях подобни казуси с граждански договори, ще бъда много благодарна на коментари и отговори.   :bouquet:

Според мен трябва да подадеш сега молба.През м.09.2011 да не си подала за помощ за първокласник?Доходът се смята средно месечно за 12-те месеца общо, а не всеки месец по отделно.Доходът от гр договор би трябвало да го смяташ за месеца, който е посочен в удостоверението за доход.Ако изрично е посочена дата на изплащане, то тогава го смяташ за месеца през, който е изплатено.Дано ти стана ясно и дано съм успяла да помогна.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ani111 в пн, 30 юли 2012, 23:33
Дано ти стана ясно и дано съм успяла да помогна.
И то много! Благодаря!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tina_ в пт, 03 авг 2012, 17:32
Здравейте, по майчинство съм и трябва да подам за втори път молба за детски. Въпросът ми е включва ли се в брутния доход еднократната помощ при раждане на дете, месечните помощи за отглеждане на дете до 1-година, болничните и обезщетението при бременност и раждане. Предполагам детските надбавки не се включват. Предполагам, че ще трябва и бележка от работодателя за нулеви доходи. Благодаря предварително  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пт, 03 авг 2012, 22:33
Здравейте, по майчинство съм и трябва да подам за втори път молба за детски. Въпросът ми е включва ли се в брутния доход еднократната помощ при раждане на дете, месечните помощи за отглеждане на дете до 1-година, болничните и обезщетението при бременност и раждане. Предполагам детските надбавки не се включват. Предполагам, че ще трябва и бележка от работодателя за нулеви доходи. Благодаря предварително  :bouquet:Не са доход детските,еднократната за раждане и помощта за отглеждане на дете до  година,защото са по Закона за семейни помощи за деца.Брутен доход трябва и бележка от работодателя за нулев доход или там какъвто имаш.Болничният също е доход.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tina_ в сб, 04 авг 2012, 11:24
Значи само майчинските се включват. Много благодаря!    :bouquet:
Друго се сетих да питам - а доходите от лихви по сметки и депозити включват ли се ?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tediko в сб, 04 авг 2012, 16:12
Здравейте!
Предварително се извинявам ако въпросът е дискутиран преди...
Казусът е следния: Съпругът ми работеше в една фирма, която фалира. От юли 2012г. до 16.01.2012г е работил там. Още при прекратяване на отношенията с фирмата взехме бележка за доходите, НО сега се оказва, че не е написано, че това са брутни доходи и няма получени други обезщетения. Дадоха ми 14 дневен срок, който изтича на 7.08. 2012г. Излишно е да казвам, че фирмата излезе абсолютен фантом и не мога да намеря и следа от нея, камо ли да ми поправят бележката и да сложат печат :ooooh: Какво мога да направя? Служителката спомена нещо за трудовата книжка, но и там не е споменато да е получавал или не обезщетение, естествено не е, но няма как да го докажа :xarms: Дайте ми съвет :pray:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Sneakers в сб, 04 авг 2012, 23:14
Аз когато трябваше да получа обезщетение от работодател,това изрично го пишеше в трудовата книжка. Щом при вас не пише,следователно не сте получили,предполагам.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: mamaden в пн, 06 авг 2012, 10:09
Здравейте, моля мамите от Пловдив за информация. Живея в района на Братската могила (Смирненски), къде трябва да подам документи за детски, имам спомен, че беше близо до училище Елин Пелин, но къде точно newsm78...?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kisssa в пн, 06 авг 2012, 12:44
Здравейте!Моля за малко информация!Въпросите ми са следните:
1.Колко е минималния доход за да мога да получавам детки надбавки?В момента съм по майчинство от около девет месеца, досега не съм подавала документи за детски надбавки!
2.Как се пресмята този доход?Бях чула от приятелки че не трябва да надвишава 350 лв. на член от семейството, но кое се взима при смятането:брутото или нетото?Взимат ли се назад доходите за последните 12 м.Нещо въобще не ми е ясно.Например мен ме осигуряваха на 712,60 лв., мъжът ми на 550 лв., което сумарно дава 1262,60 лв. бруто.Ако го разделя на 3 (колкото са членовете на семейството ни) се получава по 420,87 лв. на всеки, което е над тези 350 лв. и ако  правилно съм разбрала нямам право на детски!Така ли е или нещо съм в заблуда.Вчера в метрото чух че една майка обясняваше че този мин. праг бил вече 560 лв. Има ли такова нещо?
3.В предходната ви тема видях някакъв списък с необходими документи, но не съм сигурна дали са всички.Моля ако някой има желание да ги напише отново!Понеже работех и на 4 часов работен ден при друг работодател освен основния, този доход също ли се взима?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: hailie в пн, 06 авг 2012, 13:55
Киса, взима се дохода, на който се осигуряват, при вас е над границата и нямаш право на надбавки. Когато минеш на майчинство 240лв може да се вмествате.
Гледат се 12м. назад, като към документите се изисква и служебна бележка от местоработата на родителите. Щом си била на втора работа, също се прилага бележка.
 Ако с мъжа ти нямате брак, тогава се гледа само твоят доход.
За пълния набор от документи най-добре питай в общината, защото има някои разлики. На едното място ми искаха свидетество за семейно положение, в др община не са.

А като отидеш да питаш за документите, си поискай и молба-декларация, която да си попълниш вкъщи на спокойствие и да им я занесеш готова.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 07 авг 2012, 14:24
Киса, взима се дохода, на който се осигуряват, при вас е над границата и нямаш право на надбавки. Когато минеш на майчинство 240лв може да се вмествате.

Недей така, брутен и осигурителен доход са две коренно различни суми.
За детските се гледа брутният доход.

kisssa
Сумирай доходите ви за 12 месеца, после ги раздели на 3 и на 12, ако сумата е до 350лв подавай спокойно.
Не се гледа сумата, на която те осигуряват, а тази която получаваш бруто...при теб се гледа това което НОИ ти превеждат, плюс за месеците назад брутния доход, работодателя ще си напише удостоверение за целта.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: sveti8 в ср, 08 авг 2012, 08:53
Здравейте,предстой ми да си подавам документите за детските, но т.к. смених работата си преди няколко месеца, без прекъсване, ще е необходима ли служебна бележка  от старата работа за доходът ми там или мога да ползвам копия издадените ми УП-та, където подробно се описват изплащаните ми възнаграждения? Съмнявам се, но просто не ми се ходи до старата месторабота.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pantera666 в ср, 08 авг 2012, 16:39
ще трябва и бележка от старата работа


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: sveti8 в чт, 09 авг 2012, 11:24
Знаех си, но все пак благодаря!  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Free Agent в пт, 10 авг 2012, 10:20
А 240те лв водят ли се брутен доход?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пт, 10 авг 2012, 10:38
А 240те лв водят ли се брутен доход?
Да.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: vili80bg в сб, 11 авг 2012, 15:07
здравйте,моля ви да ми разясните кога трябва да подам отново документите за детските ...............имам отпуснати детски за миналата година за периода 01,09,2011 до 31,08,2012
новите документи мога ли да ги подам този месец или трябва да изчакам другият


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в сб, 11 авг 2012, 17:48
здравйте,моля ви да ми разясните кога трябва да подам отново документите за детските ...............имам отпуснати детски за миналата година за периода 01,09,2011 до 31,08,2012
новите документи мога ли да ги подам този месец или трябва да изчакам другият
Този подаваш, за да нямаш прекъсване.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Platina 33 в сб, 11 авг 2012, 18:28
здравйте,моля ви да ми разясните кога трябва да подам отново документите за детските ...............имам отпуснати детски за миналата година за периода 01,09,2011 до 31,08,2012
новите документи мога ли да ги подам този месец или трябва да изчакам другият
Този подаваш, за да нямаш прекъсване.

През другия месец, а не през този, трябва да си подадеш молбата.
Прекъсване няма как да има щом помощта е отпусната до 31.08.12г., а новата молба следва да се подаде през м.09.12г.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в сб, 11 авг 2012, 18:41
здравйте,моля ви да ми разясните кога трябва да подам отново документите за детските ...............имам отпуснати детски за миналата година за периода 01,09,2011 до 31,08,2012
новите документи мога ли да ги подам този месец или трябва да изчакам другият
Този подаваш, за да нямаш прекъсване.

През другия месец, а не през този, трябва да си подадеш молбата.
Прекъсване няма как да има щом помощта е отпусната до 31.08.12г., а новата молба следва да се подаде през м.09.12г.
Да, права е Platina33, моят отговор е  грешен.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Sneakers в сб, 11 авг 2012, 18:53
А как се разбира до коя дата са отпуснати детските? Не помня да са ми пращали решение или нещо подобно. Получих за първи път детски за ноември,през декември. Значи ли,че до края на октомври ще получавам тази година?
Освен това какви документи трябва да подам аз,при положение че получавам майчинство от държавата,понеже закриха фирмата в която бях,някаква справка от НОИ ли да търся,като му дойде времето?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: vili80bg в сб, 11 авг 2012, 19:06
Platina 33 и Ала-Бала благодаря ви за отговора
и аз така си мислех ,но не знам защо по рано се заблудих и част от документите ги извадих
взех документ от личната лекарка за имунизациите и документ за семейно положение ...............те са с дата на издаване Август - дали има шанс да ми ги признаят или ще трябва да вадя нови


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в сб, 11 авг 2012, 19:15
Platina 33 и Ала-Бала благодаря ви за отговора
и аз така си мислех ,но не знам защо по рано се заблудих и част от документите ги извадих
взех документ от личната лекарка за имунизациите и документ за семейно положение ...............те са с дата на издаване Август - дали има шанс да ми ги признаят или ще трябва да вадя нови
Няма да има проблем, но семейно положение мисля, че не се доказва...или е нещо ново?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: vili80bg в сб, 11 авг 2012, 21:32
Platina 33 и Ала-Бала благодаря ви за отговора
и аз така си мислех ,но не знам защо по рано се заблудих и част от документите ги извадих
взех документ от личната лекарка за имунизациите и документ за семейно положение ...............те са с дата на издаване Август - дали има шанс да ми ги признаят или ще трябва да вадя нови
Няма да има проблем, но семейно положение мисля, че не се доказва...или е нещо ново?

ами не знам на мене предният път ми го искаха


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Sneakers в сб, 11 авг 2012, 23:39
И на мен ми го искаха,за да знаят на колко члена се дели дохода. Ако си омъжена/женен ще изискват и бележка от съпругът/а,но ако не си-как ще разберат,че е така.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: hailie в нд, 12 авг 2012, 11:15
Platina 33 и Ала-Бала благодаря ви за отговора
и аз така си мислех ,но не знам защо по рано се заблудих и част от документите ги извадих
взех документ от личната лекарка за имунизациите и документ за семейно положение ...............те са с дата на издаване Август - дали има шанс да ми ги признаят или ще трябва да вадя нови
Няма да има проблем, но семейно положение мисля, че не се доказва...или е нещо ново?

ами не знам на мене предният път ми го искаха

Това май всяка община си го преценява. Защото аз едната година подавах в една община и ми искаха, на другата година в друга община, казаха ми , че те не го изискват.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: eva83 в пн, 13 авг 2012, 08:36
   Добро утро.Днес четох в дир.бг  статия "и богатите майки поискаха детски надбавки" и много ме заинтрегува изречението:
В момента надбавки получават само родители, чиито общ доход не надхвърля 500 лева.
 Има ли промяна в доходите?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 13 авг 2012, 09:59
   Добро утро.Днес четох в дир.бг  статия "и богатите майки поискаха детски надбавки" и много ме заинтрегува изречението:
В момента надбавки получават само родители, чиито общ доход не надхвърля 500 лева.
 Има ли промяна в доходите?
http://dnes.dir.bg/news/miki-detski-nadbavki-11774087?nt=4 (http://dnes.dir.bg/news/miki-detski-nadbavki-11774087?nt=4)
Къде видя цифрата 500?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: eva83 в пн, 13 авг 2012, 10:38
   Това което пише сега не е това което пишеше сутринта. :shock: Иначе защо ще питам


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в пн, 13 авг 2012, 15:37
   Добро утро.Днес четох в дир.бг  статия "и богатите майки поискаха детски надбавки" и много ме заинтрегува изречението:
В момента надбавки получават само родители, чиито общ доход не надхвърля 500 лева.
 Има ли промяна в доходите?
http://dnes.dir.bg/news/miki-detski-nadbavki-11774087?nt=4 (http://dnes.dir.bg/news/miki-detski-nadbavki-11774087?nt=4)
Къде видя цифрата 500?

Ооо то този сайт само си прави корекции


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bugcheto в сб, 18 авг 2012, 22:51
Здравейте,

Не знам дали това е правилната тема за моя въпрос, но поне се надявам да ме насочите къде и какво да търся  :pray:
Мъжът ми замина преди месец да работи в чужбина и скоро ни предстои местене с малкия там. Тъй като на първо време няма да работя, имам право на определена сума пари за гледане на дете - нещо като нашето майчинство. От съответната служба изискват документ, че не получавам майчинство и детски в България. Бихте ли ми казали къде мога да си изкарам въпросният документ (предполагам е някакво удостоверение)?

Благодаря ви предварително за отговорите   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Криста в пн, 20 авг 2012, 23:04
Мъжът ми миналата година беше на борсата 4 месеца. Вззема ли се от там бележка за доходите или соц. подпомагане имат тази информация?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Sneakers в пн, 20 авг 2012, 23:30
Здравейте,

Не знам дали това е правилната тема за моя въпрос, но поне се надявам да ме насочите къде и какво да търся  :pray:
Мъжът ми замина преди месец да работи в чужбина и скоро ни предстои местене с малкия там. Тъй като на първо време няма да работя, имам право на определена сума пари за гледане на дете - нещо като нашето майчинство. От съответната служба изискват документ, че не получавам майчинство и детски в България. Бихте ли ми казали къде мога да си изкарам въпросният документ (предполагам е някакво удостоверение)?

Благодаря ви предварително за отговорите   :bouquet:

Вие изпратихте ли запитване до съответната служба? Какво ви отговориха?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tsvetelina83 в вт, 21 авг 2012, 16:39
АЗ също ще покрепя всички да взимаме детски надбавки , а не само тези с доход 350 лв. Та моите какво са по-различни от останалите . Циганетата взимат , а моите вълци ги яли


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Криста в вт, 21 авг 2012, 18:22
Мъжът ми миналата година беше на борсата 4 месеца. Вззема ли се от там бележка за доходите или соц. подпомагане имат тази информация?

Да си отговоря на въпроса, за някой може и да е полезно - в Социално подпомагане ми извадиха справка с получени болнични и обезщетения, които прибавих към доходите си от мин. година.
Така че, не трябва да се разхождате и до борсата за бележка.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: simona06 в чт, 23 авг 2012, 16:36
Здравейте!
Мисля и аз да си подам документите за получаване на детски надбавки.Вече месец и половина съм в болнични и това ми помага да се пробвам за детски.
Ако добре съм разбрал ми трябват:декларация за детски,
лични карти,
акт за раждане на детето-оригинал предполагам,но ще направя и едно копие,
бележка за доходите-за 12 месеца назад,
само не ми е ясно за тази бележка от JP,защото е нещо ново.Предполагам личните лекари знаят за нея и имат необходимата бланка?
и другото,което не ми е ясно е дали трябва да взема от банката айбан на сметката,на която да ми превеждат детските или не е необходимо?
Благодаря предварително за отговорите! :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Nadiii в нд, 26 авг 2012, 00:19
Момичета, и аз с въпрос :) Имам детенце на 1г, съответно получавам майчинство всеки месец . Интересува ме към брутния доход на  съпруга ми прибавя ли се моето майчинство , когато се изчислява дохода? Чета противоречиви мнения в нета :tired:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 26 авг 2012, 00:21
Момичета, и аз с въпрос :) Имам детенце на 1г, съответно получавам майчинство всеки месец . Интересува ме към брутния доход на  съпруга ми прибавя ли се моето майчинство , когато се изчислява дохода? Чета противоречиви мнения в нета :tired:

да,разбира се,че го прибавяш към общия доход.

simona06 ,ЛЛ имат бланки на тази бележка.Документ от банката не се изисква


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Криста в нд, 26 авг 2012, 09:22
На мен ми искаха документ от банката за сметката. Всяко Социално подпомагане си има и вътрешни изисквания, освен официалните, така че е най-добре да се попита на място или по телефона, за да не се разкарвате като мен напред-назад.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pantera666 в нд, 26 авг 2012, 09:30
На мен ми искаха документ от банката за сметката. Всяко Социално подпомагане си има и вътрешни изисквания, освен официалните, така че е най-добре да се попита на място или по телефона, за да не се разкарвате като мен напред-назад.

Във Варна от няколко месеца искат задължително документ от банката за сметката, мисля че и няколко дами от други градове споменаха, че и при тях искат също бележка.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: MiSs CApRiCe в ср, 29 авг 2012, 15:35
Във Варна от няколко месеца искат задължително документ от банката за сметката, мисля че и няколко дами от други градове споменаха, че и при тях искат също бележка.

Да,така е,връщат всички,които нямат този документ,с който според тях се удостоверява титулярът на сметката  newsm78
Да видим какво още ще измислят.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: simona06 в ср, 29 авг 2012, 17:04
Здравейте!Благодаря за отговорите!
Пак имам питане: набавих си всички документи за кандидатстване за детски надбавки.В служебната бележка от работодателя за месец август има 0 лева.Половината от юли и целия август съм в болнични.В декларацията,която попълвам трябва ли някъде да попълня,че съм получила през август обезщетение от НОИ 300 лв?И ако трябва каква бележка да им приложа,като за болничните си не съм получила такава?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pantera666 в ср, 29 авг 2012, 17:14
Здравейте!Благодаря за отговорите!
Пак имам питане: набавих си всички документи за кандидатстване за детски надбавки.В служебната бележка от работодателя за месец август има 0 лева.Половината от юли и целия август съм в болнични.В декларацията,която попълвам трябва ли някъде да попълня,че съм получила през август обезщетение от НОИ 300 лв?И ако трябва каква бележка да им приложа,като за болничните си не съм получила такава?

Попълни декларацията на място като отидеш в Социално подпомагане.Те ще ти дадат разпечатка с точните суми на обезщетение и ще включиш и тях.
Нормално е в бележката от работодателя за август да е 0 лв. щом целия месец си в болничен.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: simona06 в ср, 29 авг 2012, 17:57
pantera666 ,Благодаря за бързия и точен отговор!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: susamenna в ср, 29 авг 2012, 22:47
Извинявам се много,но не съм наясно изобщо какво трябва да правя,какви документи да подам и т.н.
Родих преди 10 дена и искам да попитам какво да правя и къде да ходя след като си взема акта за раждане на детето?Става въпрос главно за детските и за самото майчинство.Какви документи трябва да приготвя?
Трябват ли ми някакви документи от работодателите или всичко е в базата на НОИ.Аз съм назначена на работа от месец май,преди това получавах обезщетения за безработица четири месеца и имам почти 3 години стаж в една друга фирма преди това.Има и друго-тази година се омъжих и си смених фамилията,а в първата фирма се водя още със старата-може ли да възникне някакъв проблем или мога само с акта за брака да докажа,че съм си аз.:)
Доста несвързано се получи,но не можах по-добре да го обясня,ако някой може да помогне ще съм благодарна.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в ср, 29 авг 2012, 23:18
Извинявам се много,но не съм наясно изобщо какво трябва да правя,какви документи да подам и т.н.
Родих преди 10 дена и искам да попитам какво да правя и къде да ходя след като си взема акта за раждане на детето?Става въпрос главно за детските и за самото майчинство.Какви документи трябва да приготвя?
Трябват ли ми някакви документи от работодателите или всичко е в базата на НОИ.Аз съм назначена на работа от месец май,преди това получавах обезщетения за безработица четири месеца и имам почти 3 години стаж в една друга фирма преди това.Има и друго-тази година се омъжих и си смених фамилията,а в първата фирма се водя още със старата-може ли да възникне някакъв проблем или мога само с акта за брака да докажа,че съм си аз.:)
Доста несвързано се получи,но не можах по-добре да го обясня,ако някой може да помогне ще съм благодарна.

С акта за раждане и удостоверение от ГРАО за родените от майката деца се отива в Дирекция социално подпомагане по постоянния ти адрес.Там се попълва молба-декларация, носи се банкова сметка и лична карта.За детските се взима доход 12 месеца назад.Ако си родила м.август молбата трябва да се подаде през м.09 с доход на теб и мъжа ти от м.09.2011 до м.08.2012г.Обезщетенията и болничните ще ти ги кажат в социални.
Дано ти стана ясно.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 29 авг 2012, 23:25
susamenna,
за майчинството-подаваш си болничните листове в работата.те ще ти дават да попълваш разни декларации
техен е ангажимента да ги представят в НОИ


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dessi Yordanova в чт, 30 авг 2012, 02:16
Не зная дали тук е уместно да задам въпроса си, но все пак ще попитам. Какво стана с онази група майки, които искаха да отпадне подоходният праг за детските? Нещо изчезна, или по-скоро потулиха информацията. Според мен е крайно дискриминационен, защото вече от толкова години остава на едно и също ниво, крайно ниско вече, а най-нелогичното е, че се вземат предвид брутните доходи на семейството. Та от брутните до нетните има доста разлика, която само я виждаме на хартия, но не я получаваме. Защо тогава изчисляват брутния доход?
Изобщо този праг е особено несправедлив, или да го махнат изцяло или поне да го осъвременят. Скоро излезе информация, че минимум 500 лв. са необходими на човек на месец, нека поне такъв праг определят.
Бих подкрепила подобно начинание, но не зная как. Ако някой може да помогне, нека пише.  


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ivelinka_1607 в сб, 01 сеп 2012, 18:10
Здравейте,да попитам за втората година за детските пак ли същите документи се носят и пак ли трябва да е на следващия месец след рождената дата на детето!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: elinka в пн, 03 сеп 2012, 09:37
Здравейте,
четох,но не намерих отговор на моя въпрос-Дивидентите включват ли се към месечните брутни доходи и трябва ли да фигурират в служебната бележка? Ако да и нямам право на детски надбавк,защото сумата на член става над 350лв,трябва ли да подам документ в СО,че за тази година няма да получавам детски?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 03 сеп 2012, 09:55
Здравейте,
четох,но не намерих отговор на моя въпрос-Дивидентите включват ли се към месечните брутни доходи и трябва ли да фигурират в служебната бележка? Ако да и нямам право на детски надбавк,защото сумата на член става над 350лв,трябва ли да подам документ в СО,че за тази година няма да получавам детски?
Според мен не се включват.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tina_ в пн, 03 сеп 2012, 13:43
Здравейте,да попитам за втората година за детските пак ли същите документи се носят и пак ли трябва да е на следващия месец след рождената дата на детето!
Аз подавах за втори път и документите, които носих са молба за детски, бележка от личния лекар на детето за направените имунизации, бележка от работодателя за брутните доходи, на място се попълва декларация за личните данни. Носиш твоята лична карта и акта за раждане на детенцето за справка. Подаваш същия месец, който си подала миналата година, т.е. ако си подала септември м.г. , тази година подаваш пак септември. :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: simona06 в пн, 03 сеп 2012, 14:51
Здравейте!
Аз пробвах да подам документите за детски,но имам проблем.Аз знам,че съм получавала пари от НОИ за болнични,които трябва да включа и които трябваше да ми излязат,като данни,когато вкарат ЕГН ми в базата данни.Но се оказа,че в базата данни на кварталните социални няма данни за мен!Интересно,а аз съм от 2008 г с този постоянен адрес.Какво да правя?От къде да взема справка за изплатените ми парични обезщетения от НОИ?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 03 сеп 2012, 14:53
От къде да взема справка за изплатените ми парични обезщетения от НОИ?


Също ще ги видиш с Пик код на сайта на НОИ


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пн, 03 сеп 2012, 17:04
Здравейте!
Аз пробвах да подам документите за детски,но имам проблем.Аз знам,че съм получавала пари от НОИ за болнични,които трябва да включа и които трябваше да ми излязат,като данни,когато вкарат ЕГН ми в базата данни.Но се оказа,че в базата данни на кварталните социални няма данни за мен!Интересно,а аз съм от 2008 г с този постоянен адрес.Какво да правя?От къде да взема справка за изплатените ми парични обезщетения от НОИ?Кой месец трябва да подаваш за детски?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Shu6omiga в пн, 03 сеп 2012, 20:17
Здравейте! Проблемът ми е следния: През изминалите 12 месеца, които се включват в изчисляването на прага за детски съм работила в две фирми, като с едната вече не мога да установя никакъв контакт и не мога да взема служебна бележка за доходите, получавани от там. Как да процедирам в този случай? Възможно ли е да се наложи да подам документи за детски надбавки по някое време на първата година от майчинството, когато вече месеците при въпросния работодател няма да се включват в тези 12 за изчисляване на прага от 350лв(понеже нямам документ за доходите от там) или има и друг начин да се удостоверят сумите пред социалните? Предварително благодаря!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: simona06 в вт, 04 сеп 2012, 09:37
 bisera75,който месец имам малко по-ниски доходи.Аз в момента не получавам детски така че няма значение.Може би,ако в момента получавам трябва в точния месец пак да подам документи?Но и това не ми е ясно.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 04 сеп 2012, 12:28
Здравейте! Проблемът ми е следния: През изминалите 12 месеца, които се включват в изчисляването на прага за детски съм работила в две фирми, като с едната вече не мога да установя никакъв контакт и не мога да взема служебна бележка за доходите, получавани от там. Как да процедирам в този случай? Възможно ли е да се наложи да подам документи за детски надбавки по някое време на първата година от майчинството, когато вече месеците при въпросния работодател няма да се включват в тези 12 за изчисляване на прага от 350лв(понеже нямам документ за доходите от там) или има и друг начин да се удостоверят сумите пред социалните? Предварително благодаря!
Това е правилният вариант, да изчакаш докато този работодател "отпадне"  от периода за изчисляване. Няма друг начин.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tediko в вт, 04 сеп 2012, 12:53
Shu6omiga, другият начин е да отидеш в държавния архив и от там да вземеш документ за взетите възнаграждения. Ако не можеш да издириш фирмата се обръщаш към инспекцията по труда. Третият вариант е да отидеш в НАП. Това ми беше дадено, като варианти от служител в социалното... За мен и трите варианта бяха  :shock: На въпроса "не са ли свързани с НАП и не могат ли по служебен път да изискат тази информация" ми беше отговорено отрицателно. Интересно тогава как проверяват дали наистина си взел това възнаграждение или не? И така... оставаш без детски, защото нито една институция в тази държава не знае какво прави другата :2gunfire: :bad-words:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Shu6omiga в вт, 04 сеп 2012, 18:40
Ала-Бала, tediko, много благодаря за включването ви   :bouquet: Най-вероятно ще изчакам да "изпаднат" тези месеци, нямам желание да се разправям и разхождам по институции. Просто не знаех дали този вариант е възможен. Още вееднъж, много благодаря!  :peace:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: simona06 в ср, 05 сеп 2012, 10:35
bisera75,мен изобщо ме няма в базата им данни.Като ми вкарат ЕГН и им излиза,че няма такъв човек,това ме притеснява.Но аз се сетих защо е така,защото от 4 години съм с нов постоянен адрес и с нова лична карта,но въпреки всичко това се вече 4 години.Аз все едно не същесетвувам,това ме притеснява.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 05 сеп 2012, 10:46
bisera75,мен изобщо ме няма в базата им данни.Като ми вкарат ЕГН и им излиза,че няма такъв човек,това ме притеснява.Но аз се сетих защо е така,защото от 4 години съм с нов постоянен адрес и с нова лична карта,но въпреки всичко това се вече 4 години.Аз все едно не същесетвувам,това ме притеснява.
Няма връзка нов постоянен адрес , лична карта и ЕГН... и аз съм сменяла и двете пък ей на има ме :)
Ти с персонален код в сайта на НОИ виждаш ли данни за себе си?
Ако да, пиши си сумите, а те да се оправят.
Другият вариант е отиваш в банката и молиш за разпечатка по месеци зе периода. Описваш си ги и подаваш документи.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в ср, 05 сеп 2012, 15:59
bisera75,мен изобщо ме няма в базата им данни.Като ми вкарат ЕГН и им излиза,че няма такъв човек,това ме притеснява.Но аз се сетих защо е така,защото от 4 години съм с нов постоянен адрес и с нова лична карта,но въпреки всичко това се вече 4 години.Аз все едно не същесетвувам,това ме притеснява.


Да, ако те вкарват в техния програмен продукт няма как да те има, но ако проверят самия файл от НОИ ще те открият със сигурност.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: simona06 в чт, 06 сеп 2012, 22:18
Ала-Бала,да,имам персонален код от НОИ.И така мисля да направя-да им напиша сумата на всички обезщетения и те да се оправят.Това е по-добрия вариант,отколкото да не им пиша доходи от обезщетения пък да открият,че имам.Нищо не губя!
bisera75,да,може би още ме няма в техния програмен продукт,но в на НОИ ме има със сигурност!
Благодаря и на двете ви да отговорите!  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Гита Ог в нд, 09 сеп 2012, 16:50
Тази година малката ще е предучилищна. Дали ще ми трябва бележка от градината, че ходи, както ми трябва такава бележка за голямата от у-ще?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 09 сеп 2012, 17:46
Тази година малката ще е предучилищна. Дали ще ми трябва бележка от градината, че ходи, както ми трябва такава бележка за голямата от у-ще?

Не


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Always_in_love в вт, 11 сеп 2012, 11:27
Здравейте мили момичета :hug:,
И аз да попитам - малкия тръгва за първа година на градина от октомври. Този месец ми е време да подавам отново документи за детски, ще ми трябва ли бележка от градината? Ще съм благодарна, ако и някой потвърди дали това са всички документи, които ми трябват:
1. Молба декларация
2. Служ. бележки от работодателите за доходите 12 месеца назад
3. Акт за раждане - копие или оргинал се носи?
4. Лични карти - ако само аз подавам документите и на мъжът ми картата ли трябва да нося?
5. Документ от личния лекар за ваксини

Това е всичко, нали? :roll:

Благодаря предварително!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 11 сеп 2012, 16:22
Здравейте мили момичета :hug:,
И аз да попитам - малкия тръгва за първа година на градина от октомври. Този месец ми е време да подавам отново документи за детски, ще ми трябва ли бележка от градината? Ще съм благодарна, ако и някой потвърди дали това са всички документи, които ми трябват:
1. Молба декларация
2. Служ. бележки от работодателите за доходите 12 месеца назад
3. Акт за раждане - копие или оргинал се носи?
4. Лични карти - ако само аз подавам документите и на мъжът ми картата ли трябва да нося?
5. Документ от личния лекар за ваксини

Това е всичко, нали? :roll:

Благодаря предварително!
Не ти трябва документ от градината. Това са документите, ако с бащата имате брак по т.2 удостоверение и за неговия доход, вземи му лк за вс. случай. Четох че тук там искат и документ от банката за б. сметка...дори да си подавал с нея вече 5 години примерно....


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Always_in_love в вт, 11 сеп 2012, 16:27
Много благодаря, Ала-Бала!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: m i в вт, 11 сеп 2012, 20:44
здравейте,
имам първокласник. трябват ли ми две служебни бележки от училище - една за помощ, една за надбавки, или само една ми стига?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 12 сеп 2012, 10:46
здравейте,
имам първокласник. трябват ли ми две служебни бележки от училище - една за помощ, една за надбавки, или само една ми стига?
Две са, за помощта е че детето е записано в първи клас ,  за детските се носи бележка, че детето посещава редовно занятия.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: sportal в ср, 12 сеп 2012, 17:05
Здравейте! Ще попълвам молба - декларация за детските надбавки и искам да попитам правилно ли съм разбрала( неомъжена съм и се вземат само моите доходи)
- в колоната за брутния доход  за всеки месец се попълва дохода+ болнични+ доходите за безработицата ( а влизат ли тук и детските надбавки?). Под общата сума има средномесечно - общата се дели на 12?
- следват поотеделно - брутни доходи, безработица, болнични - тук общата сума ли се посочва за 12 те месеца или общата сума разделена на 12

Другото, което искам да попитам е там където се попълва осигурен, самоосигуряващ се или неосигурен -гледа се към момента на подаване ли, защото сега вече не съм на бюрото по труда и не работя, само здравните осигуровки си внасям, тоест съм самоусигуряваща се, нали?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в ср, 12 сеп 2012, 17:28
Здравейте! Ще попълвам молба - декларация за детските надбавки и искам да попитам правилно ли съм разбрала( неомъжена съм и се вземат само моите доходи)Да!
- в колоната за брутния доход  за всеки месец се попълва дохода+ болнични+ доходите за безработицата ( а влизат ли тук и детските надбавки?- не влизат). Под общата сума има средномесечно - общата се дели на 12- Да!?
- следват поотеделно - брутни доходи, безработица, болнични - тук общата сума ли се посочва за 12 те месеца или общата сума разделена на 12 -общо за 12 мес. болничен, общо за 12м. БТВ и т.н.

Другото, което искам да попитам е там където се попълва осигурен, самоосигуряващ се или неосигурен -гледа се към момента на подаване ли, защото сега вече не съм на бюрото по труда и не работя, само здравните осигуровки си внасям, тоест съм самоусигуряваща се, нали?Ако не работиш си неосигурена, самоосигуряваща си ако примерно имаш фирма, най общо казано..


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: sportal в ср, 12 сеп 2012, 18:04
Благодаря много  :bouquet:!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в ср, 12 сеп 2012, 19:12
Благодаря много  :bouquet:!
За нищо, пак заповядай! :peace:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Always_in_love в чт, 13 сеп 2012, 11:11
Пак аз момичета :oops:,
Фирмата ни е с нова счетоводна къща и получих служебната бележка за доходите, които вървят с месец назад, обясниха ми че е така защото ги издават на база на изплащане (тъй като дохода е получен на следващия месец). На мъжът ми пък служ бележка си е с доход за съответния месец, както излиза по справка в НОИ с ПИК.
Правилно ли е това на моето счетоводство, да не ме върнат от социалното?
И като попълвам декларацията по месеци, нали трябва да посочвам дохода за съответния месец (както е в НОИ)?

Благодаря предварително!
  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 13 сеп 2012, 12:49
Пак аз момичета :oops:,
Фирмата ни е с нова счетоводна къща и получих служебната бележка за доходите, които вървят с месец назад, обясниха ми че е така защото ги издават на база на изплащане (тъй като дохода е получен на следващия месец). На мъжът ми пък служ бележка си е с доход за съответния месец, както излиза по справка в НОИ с ПИК.
Правилно ли е това на моето счетоводство, да не ме върнат от социалното?
И като попълвам декларацията по месеци, нали трябва да посочвам дохода за съответния месец (както е в НОИ)?

Благодаря предварително!
  :bouquet:
Дохода се декларира в месеца на изплащане. Т.е. в графа август пишете парите, които са получени през август, а те може да са и юнската заплата...вашият вариант е верен.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: caldion в чт, 13 сеп 2012, 21:25
Здравейте!
Ще съм ви много благодарна, ако можете да ми помогнете. За трети път ходя да подавам документите за детските и ме връщат. Ситуацията е следната: от 28,06,2011 до 28,12,2011 ползвах неплатен отпуск и си гледах детето и от 03,01,2012 минах на борсата. Сега ми трябват  месеците 09,10,11 и 12,2011. Фирмата където работех все още съществува - това ми го казаха в соц. подпомагане,но бившия ми раотодател е заминал за чужбина и нямам никаква връзка с него. Пратиха ме в НОИ, от там в НАП и ми издадоха бележка за четерите месеца и там са посочени за трите месеца съответно 9,10,11 0 лева и за последния месец декември  877,25 лв в графата начислен месечен облагаем доход. И днес като отидох да подам ми заявиха, че тази бележка от НАП не става, защото в нея не бил описан  брутния доход и ме върнаха да търся работодателя, като ми дадоха адрес на управление на фирмата, но тази вечер като отидохме на адреса е дупка( строят нова сграда).
Какво трябва да направя в случая - какъв точно доход искат в социално подпомагане и от НАП или от къде ако не от НАП могат да ми извадят такава бележка с този доход.
Благодаря предварително :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 13 сеп 2012, 21:41
Здравейте!
Ще съм ви много благодарна, ако можете да ми помогнете. За трети път ходя да подавам документите за детските и ме връщат. Ситуацията е следната: от 28,06,2011 до 28,12,2011 ползвах неплатен отпуск и си гледах детето и от 03,01,2012 минах на борсата. Сега ми трябват  месеците 09,10,11 и 12,2011. Фирмата където работех все още съществува - това ми го казаха в соц. подпомагане,но бившия ми раотодател е заминал за чужбина и нямам никаква връзка с него. Пратиха ме в НОИ, от там в НАП и ми издадоха бележка за четерите месеца и там са посочени за трите месеца съответно 9,10,11 0 лева и за последния месец декември  877,25 лв в графата начислен месечен облагаем доход. И днес като отидох да подам ми заявиха, че тази бележка от НАП не става, защото в нея не бил описан  брутния доход и ме върнаха да търся работодателя, като ми дадоха адрес на управление на фирмата, но тази вечер като отидохме на адреса е дупка( строят нова сграда).
Какво трябва да направя в случая - какъв точно доход искат в социално подпомагане и от НАП или от къде ако не от НАП могат да ми извадят такава бележка с този доход.
Благодаря предварително :)

На предната страница има коментиран подобен случай-прочети


До 31.10 е срока да се представят бележките от училище,че детето е записано като ученик,за да продължите за взимате детски надбавки


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: caldion в чт, 13 сеп 2012, 21:48
Здравейте!
Ще съм ви много благодарна, ако можете да ми помогнете. За трети път ходя да подавам документите за детските и ме връщат. Ситуацията е следната: от 28,06,2011 до 28,12,2011 ползвах неплатен отпуск и си гледах детето и от 03,01,2012 минах на борсата. Сега ми трябват  месеците 09,10,11 и 12,2011. Фирмата където работех все още съществува - това ми го казаха в соц. подпомагане,но бившия ми раотодател е заминал за чужбина и нямам никаква връзка с него. Пратиха ме в НОИ, от там в НАП и ми издадоха бележка за четерите месеца и там са посочени за трите месеца съответно 9,10,11 0 лева и за последния месец декември  877,25 лв в графата начислен месечен облагаем доход. И днес като отидох да подам ми заявиха, че тази бележка от НАП не става, защото в нея не бил описан  брутния доход и ме върнаха да търся работодателя, като ми дадоха адрес на управление на фирмата, но тази вечер като отидохме на адреса е дупка( строят нова сграда).
Какво трябва да направя в случая - какъв точно доход искат в социално подпомагане и от НАП или от къде ако не от НАП могат да ми извадят такава бележка с този доход.
Благодаря предварително :)

На предната страница има коментиран подобен случай-прочети


До 31.10 е срока да се представят бележките от училище,че детето е записано като ученикИзвинявам се, че не прочетох.
Но аз им представих бележка от НАП , в който е описан начисления месечен облагаем доход,а те ми казват, че искат брутния доход - не е ли същото? И ако не е същия доход тогава какъв трябва да посикам от НАП ?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пт, 14 сеп 2012, 09:57
ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ БЕЛЕЖКА. ЧЕ ДЕТЕТО Е ЗАПОЧВАЛО ПЪРВИ КЛАС.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: caldion в пт, 14 сеп 2012, 11:57
Здравейте отново! Много ви моля за отговор!
Благодаря!  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tediko в пт, 14 сеп 2012, 12:06
Сaldion, на бележката не пише ли, че това е БРУТНОТО трудово възнаграждение?  На мен искаха изрично това да пише...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: caldion в пт, 14 сеп 2012, 15:14
Сaldion, на бележката не пише ли, че това е БРУТНОТО трудово възнаграждение?  На мен искаха изрично това да пише...

Tediko, там където са описани доходите пише   начислен месечен облагаем доход, но в социалното казаха, че им трябва брутен доход - мисля че е едно и също, но явно не е !


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tediko в сб, 15 сеп 2012, 09:27
Сaldion, в осигурителния доход не ти влизат парите за храна, ако плаща такива работодателят, и пари за карта за градски транспорт. Затова искат БРУТЕН доход. В тази ситуация е неясно кой всъщност може да ти издаде тази бележка, след като работодателя не може... Институциите не са наясно... Поредния парадокс :xarms: Отиди в НОИ и попитай... не зная какво друго да те посъветвам :roll:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: caldion в сб, 15 сеп 2012, 11:01
Благодаря ти tediko   :bouquet: Но да , за съжаление това е поредния парадокс в нашата мила родина :( В нито една институция не знаят какво да кажат и направят :(


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pantera666 в сб, 15 сеп 2012, 14:19
Благодаря ти tediko   :bouquet: Но да , за съжаление това е поредния парадокс в нашата мила родина :( В нито една институция не знаят какво да кажат и направят :(

Едното решение е да изчакаш и да подадеш документите, когато тези месеци не влизат вече в изчислението, но ще изгубиш детските няколко месеца.Общо взето институциите няма да помогнат освен това, което са направили.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: stefanka19 в ср, 19 сеп 2012, 15:52
Здравейте, бих искала да попитам дали доходите от граждански договор влизат в изчисляването за детските надбавки. Благодаря Ви предварително.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 19 сеп 2012, 15:58
Здравейте, бих искала да попитам дали доходите от граждански договор влизат в изчисляването за детските надбавки. Благодаря Ви предварително.
Да.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: mnogo_vkusna* в нд, 23 сеп 2012, 15:52
Здравейте, видях по-горе коментара за гражданските договори, но бих искала да попитам.
Фирмата ми няма дейност, защото съм по майчинство.От април 2012 тече втората година, т.е. вече получавам 240 лв. Имам работа по граждански договори - професията ми го позволява. До момента всички ангажименти по граждански договори са били отразявани в справките на НОИ. След април месец до момента няма никакво отразяване на този ми доход. Счетоводителката ми настоява да подам молба за детски, аз се притеснявам да не сме в нарушение. Въпросът ми е - дали като самоосигуряващо се лице, макар и по майчинство, тези ми доходи не се отразяват?
И втори въпрос - при подаване на данни за доход коя сума се упоменава: сумата по гражданския договор или сумата, която чисто съм получила?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Зла Гад - Пиги® в нд, 23 сеп 2012, 16:20
Здравейте, аз да попитам и тук, някой има ли представа, как се попълва часта за доходите в молба-декларацията за получаване на детски надбавки, там където се описва по месеци, ако през годината сме ползвали болничен. Включват ли се в таблицата сумите от болничния. В смисъл нали след табицата освен, че в нея е сметнат общо и средномесечно, после отново се пише брутен доход, облагаем по "Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а след това има следното: "обезщетения за временна неработоспособност"
Болничния като такова обезщетение ли се приема?
Тъй като в служебната бележка на мъжа ми е описан брутния доход, но този от болничните не е включен, а най-отдолу счетоводителката е написала, че за еди кой си месец лицето е получавало болнични, без да е посочена сумата.

Трябва ли да искаме извлечение от разплащателната сметка на мъжа ми за да видим какво е превело НОИ, тъй като не знаем сумата точно до стотинка? Ще послужи ли то като официален документ или те ще си направят справка?

Трябва ли в таблицата, където се описват доходите по месеци да се вписват и тези получени от болнични? Ако пък не се опишат те няма да влезнат в средномесечната сума, която се получава накрая?  От друга страна сумите получени от болнични, облагат ли се според Закона за данъците?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: stefanka19 в нд, 23 сеп 2012, 18:06
А за тези доходи от граждански договори трябва ли да се представя служебна бележка от работодателя. И един последен въпрос в графите за доходите по месеци какво се вписва взетата сума от майчинството или базата върху която се изчислява то. Много ви благодаря предварително за професионалните ви отговори. страхотни сте.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tonynette в нд, 23 сеп 2012, 19:55
запис  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Viva_123 в пн, 24 сеп 2012, 06:25
А за тези доходи от граждански договори трябва ли да се представя служебна бележка от работодателя. да И един последен въпрос в графите за доходите по месеци какво се вписва взетата сума от майчинството или базата върху която се изчислява то.  получената сумаМного ви благодаря предварително за професионалните ви отговори. страхотни сте.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: lina_bs в пн, 24 сеп 2012, 06:47
Здравейте, искам да ви попитам ако се подаде молба за детски , но се окаже, че надвишаваме 350.00 лв на човек, има ли някаква санкция? Питам, понеже мъжа ми не е на твърда заплата всеки месец и може и да ги надвишим за 50 лева или нещо такова.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 24 сеп 2012, 07:54
Здравейте, искам да ви попитам ако се подаде молба за детски , но се окаже, че надвишаваме 350.00 лв на човек, има ли някаква санкция? Питам, понеже мъжа ми не е на твърда заплата всеки месец и може и да ги надвишим за 50 лева или нещо такова.

Не,просто няма да ви одобрят за детските
Смятай и подай пак,когато ще сте в прага


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tediko в пн, 24 сеп 2012, 09:14
Зла Гад, по месеци си ги добавяш болничните, а на следващата страница ги пишеш само тях където е упоменато. Някъде най-отгоре на страницата беше. Болничните са "обезщетения за временна нетрудоспособност" Би следвало в служебната бележка на мъжа ти да пишат колко болнични е взел... не са си свършили работата! А справка никой няма да направи, всичко си правим ние сами, ТЕ, като институции не са свързани една с друга... Болничните не се облагат с данъци.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 24 сеп 2012, 09:36
Би следвало в служебната бележка на мъжа ти да пишат колко болнични е взел... не са си свършили работата!

И как според теб работодателят дава справка за пари,които не е дал и изобщо няма представа колко са???

За болничните от НОИ не даваш документ.От социалните ги виждат.Ти трябва да си ги попълниш обаче в молбата.Може да помолиш да ти направят разпечтка от социалните,с Пик код да ги видиш или от извлечението на сметката ти


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tediko в пн, 24 сеп 2012, 09:46
Би следвало в служебната бележка на мъжа ти да пишат колко болнични е взел... не са си свършили работата!

И как според теб работодателят дава справка за пари,които не е дал и изобщо няма представа колко са???

За болничните от НОИ не даваш документ.От социалните ги виждат.Ти трябва да си ги попълниш обаче в молбата.Може да помолиш да ти направят разпечтка от социалните,с Пик код да ги видиш или от извлечението на сметката ти
В моята служебна бележка винаги ги пише... как според теб ги знаят? Или сега, като се замисля... дават тази сума, която е за дните, които изплаща работодателя :thinking: А останалите никъде не ги пише и никога не съм давала бележка за тях... Тогава може би си ги проверяват.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 24 сеп 2012, 09:49
В моята служебна бележка винаги ги пише... как според теб ги знаят?

Пишат дните,които те изплащат от болничния или и това,което превежда НОИ?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tediko в пн, 24 сеп 2012, 09:51
В моята служебна бележка винаги ги пише... как според теб ги знаят?

Пишат дните,които те изплащат от болничния или и това,което превежда НОИ?
Редактирах се :peace:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 24 сеп 2012, 10:01

А,това ключът за бараката-дават за дните,които те са изплатили.За пари,които не са изплатили няма как да дадат документ


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: mnogo_vkusna* в пн, 24 сеп 2012, 11:17
Здравейте, видях по-горе коментара за гражданските договори, но бих искала да попитам.
Фирмата ми няма дейност, защото съм по майчинство.От април 2012 тече втората година, т.е. вече получавам 240 лв. Имам работа по граждански договори - професията ми го позволява. До момента всички ангажименти по граждански договори са били отразявани в справките на НОИ. След април месец до момента няма никакво отразяване на този ми доход. Счетоводителката ми настоява да подам молба за детски, аз се притеснявам да не сме в нарушение. Въпросът ми е - дали като самоосигуряващо се лице, макар и по майчинство, тези ми доходи не се отразяват?
И втори въпрос - при подаване на данни за доход коя сума се упоменава: сумата по гражданския договор или сумата, която чисто съм получила?

Побутвам си въпроса.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 26 сеп 2012, 12:01
Здравейте, видях по-горе коментара за гражданските договори, но бих искала да попитам.
Фирмата ми няма дейност, защото съм по майчинство.От април 2012 тече втората година, т.е. вече получавам 240 лв. Имам работа по граждански договори - професията ми го позволява. До момента всички ангажименти по граждански договори са били отразявани в справките на НОИ. След април месец до момента няма никакво отразяване на този ми доход. Счетоводителката ми настоява да подам молба за детски, аз се притеснявам да не сме в нарушение. Въпросът ми е - дали като самоосигуряващо се лице, макар и по майчинство, тези ми доходи не се отразяват?
И втори въпрос - при подаване на данни за доход коя сума се упоменава: сумата по гражданския договор или сумата, която чисто съм получила?

Побутвам си въпроса.

Облагаемите суми по ЗДДФЛ, т.е. и гражданския договор се посочват в декларацията за детските. Брутната сума се пише по договора.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Morena в ср, 26 сеп 2012, 15:24
Здравейте и много моля да ме извините, ако някъде има инфото, но не съм го видяла!

Има ли някаква промяна в необходимите документи за детските надбавки за децата от 2007 набор, относно задължителната предучилищна подготовка? Като се има предвид, че ще има незаписани деца.
Благодаря!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 26 сеп 2012, 15:26
Здравейте и много моля да ме извините, ако някъде има инфото, но не съм го видяла!

Има ли някаква промяна в необходимите документи за детските надбавки за децата от 2007 набор, относно задължителната предучилищна подготовка? Като се има предвид, че ще има незаписани деца.
Благодаря!
Освен че стана задължителна за 5годишните...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Morena в ср, 26 сеп 2012, 15:48
Тъй де, но последно няма да са записани всички 5годишни, та имах предвид ще се иска ли някаква бележка за тях пред социалните. Мисля че не, но не съ мсигурна, затова питам... някой вещ да сподели, пък и ако посочи къде да прочета...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 26 сеп 2012, 15:50
Тъй де, но последно няма да са записани всички 5годишни, та имах предвид ще се иска ли някаква бележка за тях пред социалните. Мисля че не, но не съ мсигурна, затова питам... някой вещ да сподели, пък и ако посочи къде да прочета...бележка за предучилищна все още не иска
искат се за учениците


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Morena в ср, 26 сеп 2012, 16:16
бележка за предучилищна все още не иска
искат се за учениците
И аз така знам, но исках да съм сигурна дали не са го променили.  :roll:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: elfi4ka в ср, 26 сеп 2012, 19:46
Здравейте!
Някой може ли да ми каже дали наистина в Четвъртък между 10:00 и 12:00 има приемен ден за всички райони в Дирекцията за соц.подпомагане на бул.Руски?

Трябва до края на месеца да подам документите за детски надбавки,но в нашия район се е изсипало цялото Столипиново и чакат някакви молби  :tired: Служителката ми каза,да ида утре на бул.Руски,но да не вземат да ме върнат :thinking:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Раяна в ср, 26 сеп 2012, 20:31
Здравейте!Термина ми е на 24 октомври.за получаване на детски  надбавки ми е необходима служебна бележка от работодателя,но не знам дали до края на септември/щом предполагаемото раждане е преди изтичането на месеца/или и за октомври.Не мога да разбера дали се взема предвид това кога се подават документите или зависи от последния пълен месец?Ще съм благодарна на отговорилите ми.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 26 сеп 2012, 21:09
Здравейте!
Някой може ли да ми каже дали наистина в Четвъртък между 10:00 и 12:00 има приемен ден за всички райони в Дирекцията за соц.подпомагане на бул.Руски?

Трябва до края на месеца да подам документите за детски надбавки,но в нашия район се е изсипало цялото Столипиново и чакат някакви молби  :tired: Служителката ми каза,да ида утре на бул.Руски,но да не вземат да ме върнат :thinking:

обади се да питаш Дирекция "Социално подпомагане", бул. "Руски" № 13 - 634 495;
но според мен ще те върнат
защо не отидеш рано и да изпревариш циганите


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в ср, 26 сеп 2012, 22:41
Здравейте!
Някой може ли да ми каже дали наистина в Четвъртък между 10:00 и 12:00 има приемен ден за всички райони в Дирекцията за соц.подпомагане на бул.Руски?

Трябва до края на месеца да подам документите за детски надбавки,но в нашия район се е изсипало цялото Столипиново и чакат някакви молби  :tired: Служителката ми каза,да ида утре на бул.Руски,но да не вземат да ме върнат :thinking:


По принцип приемните на дирекциите трябва да работят без прекъсване от 9.00 до 17.30 часа.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в ср, 26 сеп 2012, 22:43
Здравейте!Термина ми е на 24 октомври.за получаване на детски  надбавки ми е необходима служебна бележка от работодателя,но не знам дали до края на септември/щом предполагаемото раждане е преди изтичането на месеца/или и за октомври.Не мога да разбера дали се взема предвид това кога се подават документите или зависи от последния пълен месец?Ще съм благодарна на отговорилите ми.


Ако родите през м. октомври, молбата за детски трябва да я подадете през м.ноември с доход за периода м.11.2011г. до м.10.2012г.вкл.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: elfi4ka в чт, 27 сеп 2012, 07:09
Здравейте!
Някой може ли да ми каже дали наистина в Четвъртък между 10:00 и 12:00 има приемен ден за всички райони в Дирекцията за соц.подпомагане на бул.Руски?

Трябва до края на месеца да подам документите за детски надбавки,но в нашия район се е изсипало цялото Столипиново и чакат някакви молби  :tired: Служителката ми каза,да ида утре на бул.Руски,но да не вземат да ме върнат :thinking:

обади се да питаш Дирекция "Социално подпомагане", бул. "Руски" № 13 - 634 495;
но според мен ще те върнат
защо не отидеш рано и да изпревариш циганите


Защото те висят там от ранни зори  :crazy: Ходих в 08:15 и вече имаше 200 човека  :ooooh:
Вчера ходих в 16:00 и имаше 100-тина,абсурд да минат до 17:00  :tired:
Багодаря за телефона,ще се обадя задължително.Отивам направо в 08:30 след като оставя малките в училището и градината и ще чакам,пък дано да стане  :whistle:

bisera75 ...служителката от район Източен ми каза по телефона,че преди било в SPS-а,но вече го изместили на Руски това приемане и било само в Четвъртък от 10:00 до 12:00.Звучеше сигурна  :thinking:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ilain в чт, 27 сеп 2012, 10:09
Здравейте! нямам време да чета цялата тема. Някой би ли ми подсказал откъде мога да изтегля бланката на молба-декларация за получаване на детски надбавки, може би и тук някъде...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 27 сеп 2012, 10:13
Здравейте! нямам време да чета цялата тема. Някой би ли ми подсказал откъде мога да изтегля бланката на молба-декларация за получаване на детски надбавки, може би и тук някъде...


http://asp.government.bg/ASP_Files/M.D-7.doc   Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: e4o_me4o в чт, 27 сеп 2012, 12:25
Здравейте, искам да попитам нещо. Детето ми е на 1г и започвам да вземам майчинство 240лв, досега вземах повече и не влизах в доходите за детски. Сега обаче 1г. ще отговарям на условията. Но прочетох, че се подават доходите за 1г назад. Това означава ли, че сега не мога да вземам детски, а чак след 1г.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 27 сеп 2012, 12:50
Здравейте, искам да попитам нещо. Детето ми е на 1г и започвам да вземам майчинство 240лв, досега вземах повече и не влизах в доходите за детски. Сега обаче 1г. ще отговарям на условията. Но прочетох, че се подават доходите за 1г назад. Това означава ли, че сега не мога да вземам детски, а чак след 1г.
Не, сега подавайки документи за детски ви се гледат доходите за 12 месеца назад. Така че сумирайте си брутният доход и преценете, ако не този следващият също и така докато дохода падне под 350лв.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: e4o_me4o в чт, 27 сеп 2012, 21:41
Благодаря! :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: elfi4ka в чт, 27 сеп 2012, 21:44
Аз да се похваля,че днес успях да си подам документите в Столипиново  :lol:
Който е хубав минава направо вътре без да чака  :flutter: :35:

Шегата настрана,но дойдоха двама готини полицаи,направиха се,че ми взимат картата и ме вмъкнаха вътре да мина преди всички /а тълпата беше ухаааа/  :crazyeyes:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 27 сеп 2012, 22:23
Аз да се похваля,че днес успях да си подам документите в Столипиново  :lol:
Който е хубав минава направо вътре без да чака  :flutter: :35:

Шегата настрана,но дойдоха двама готини полицаи,направиха се,че ми взимат картата и ме вмъкнаха вътре да мина преди всички /а тълпата беше ухаааа/  :crazyeyes:

Е,тва е
И тъй като знам,че наистина си хубава,явно е помогнало  :D

А полицаите по каква линия са в социалното?Или при вас са постоянно присъствие


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: elfi4ka в чт, 27 сеп 2012, 23:02
Елфи благодаря  :blush: Накрая ми казаха,че една красива усмивка е достатъчна за благодарност/понеже ги питах искат ли кафе  :oops: /.Направо срам ме хвана  :lol:

Полицаите пазят тълпата  :lol: .Двама вътре казват кой да се качва и 6-7 отвън въдворяват ред  :shock: Страшно беше,но се оттървах от чакане  :whistle: Циганките се развикаха и заръкомахаха,но ги усмириха  :lol:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в пт, 28 сеп 2012, 20:52
Елфи благодаря  :blush: Накрая ми казаха,че една красива усмивка е достатъчна за благодарност/понеже ги питах искат ли кафе  :oops: /.Направо срам ме хвана  :lol:

Полицаите пазят тълпата  :lol: .Двама вътре казват кой да се качва и 6-7 отвън въдворяват ред  :shock: Страшно беше,но се оттървах от чакане  :whistle: Циганките се развикаха и заръкомахаха,но ги усмириха  :lol:
Малко извън темата, но не можах да издържа..  newsm78 чудех се само дали някой от Вас се замисля, за ОГРОМНОТО натоварване и стрес , на които са подложени социалните  работници.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в сб, 29 сеп 2012, 07:29
Е аз не се въздържах, понеже през целият ден бях на приемна.
Вечерта като се прибирах, главата ми бучеше и виждах двойно, изсмукана и изцедена!
Няма другаде такава професия! И за де ми скочат, ще кажа - не се оплаквам, а просто споделям.
Ясно, че на чужд гръб и сто тояги ще са малко.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: elfi4ka в сб, 29 сеп 2012, 15:35
И това какво общо има с цялата работа?
Аз просто изпреварих тълпата  :whistle:
Да не би да съм ощетила социален работник с присъствието си  :ooooh: Отишла съм в 08:30.

Извинявам се много,но имам 3 деца/две от които карам всяка сутрина градина и на обяд взимам едното,а другото вечерта/.Разкарвах се точно 4 пъти до социалното и се връщах предвид всичките чакащи 200 човека.Съжалявам,но не мога да вися цял ден с тълпата,чакащи молби за помощи  :stop:
Благодарна съм на досетливите полицаи  :peace:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в сб, 29 сеп 2012, 18:33
И това какво общо има с цялата работа?
Аз просто изпреварих тълпата  :whistle:
Да не би да съм ощетила социален работник с присъствието си  :ooooh: Отишла съм в 08:30.

Извинявам се много,но имам 3 деца/две от които карам всяка сутрина градина и на обяд взимам едното,а другото вечерта/.Разкарвах се точно 4 пъти до социалното и се връщах предвид всичките чакащи 200 човека.Съжалявам,но не мога да вися цял ден с тълпата,чакащи молби за помощи  :stop:
Благодарна съм на досетливите полицаи  :peace:
А защо трябва да има общо???
Да са ти живи и здрави децата, много са сладки.
Просто си разсъждаваме на глас с колежката!;

Проблем ли е?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: elfi4ka в сб, 29 сеп 2012, 22:05
Не е проблем ,разбира се,но изглеждаше,че е насочено към моето "срамно деяние"  :thinking:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: as-g в ср, 03 окт 2012, 10:14
Elfi4ka, няма нищо лошо в "срамното ти деяние" и никой не казва подобно нещо. :peace: Не мога да повярвам, че веднъж поне си с предимство пред малцинството.  А за работата на социалния работник, мисля че всички, които са чакали на опашка пред социалните и са се изнервили, могат да преценят какво напрежение е, всеки ден да работиш в такава обстановка. :crazyeyes: Според мен социалните работници / не само в приемните, а и по домовете, и по различните центрове, приюти,  защитени жилища и т.н/ са поставени на огромен стрес и навсякъде хората се карат с тях, като че ли те измислят правилата и законите. :whistle: Дано да не оспамих темата. Благодаря на момичетата, които помагат тук във форума !


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в ср, 03 окт 2012, 21:17
Elfi4ka, няма нищо лошо в "срамното ти деяние" и никой не казва подобно нещо. :peace: Не мога да повярвам, че веднъж поне си с предимство пред малцинството.  А за работата на социалния работник, мисля че всички, които са чакали на опашка пред социалните и са се изнервили, могат да преценят какво напрежение е, всеки ден да работиш в такава обстановка. :crazyeyes: Според мен социалните работници / не само в приемните, а и по домовете, и по различните центрове, приюти,  защитени жилища и т.н/ са поставени на огромен стрес и навсякъде хората се карат с тях, като че ли те измислят правилата и законите. :whistle: Дано да не оспамих темата. Благодаря на момичетата, които помагат тук във форума !
За мене е важно да благодаря! :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: nikkita_deneva в пт, 05 окт 2012, 08:34
Здравейте! Имам един въпрос относно детските ,по-скоро математически.Осиновихме сина ни през месец юни,т.е.от 20.06.2012г.От тази дата съм на 240лв майчинство.Преди това брутния ми доход е 700лв месечно,като декември получавам още една брутна заплата всяка година. Съпругът ми по справка декларация за дохода за месеците от януари 2012г получава бруто455.40лв, а дотогава е получавал 404.80лв. Въпросът ми е кога мога да пусна молба да получавам 35лв детски надбавки? Благодаря предварително  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в пт, 05 окт 2012, 09:39
nikkita_deneva, тук мамите, много пъти са обяснявали, събира се сумите 12 месеца назад, дели се на 12 и после на 3 и ако резултата е под 350 лв, кандидатстваш. На три се дели, ако имате брак, ако нямате, него го забравяте в тази сума.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lady Brinne в пт, 05 окт 2012, 09:45
Здравейте! Имам един въпрос относно детските ,по-скоро математически.Осиновихме сина ни през месец юни,т.е.от 20.06.2012г.От тази дата съм на 240лв майчинство.Преди това брутния ми доход е 700лв месечно,като декември получавам още една брутна заплата всяка година. Съпругът ми по справка декларация за дохода за месеците от януари 2012г получава бруто455.40лв, а дотогава е получавал 404.80лв. Въпросът ми е кога мога да пусна молба да получавам 35лв детски надбавки? Благодаря предварително  :bouquet:

В момента по сметки, които са малко горе-долу ми се получава, че доходът на член от семейството е 362 лева. Като мине октомври трябва да се изчисли внимателно, защото ми се получавас около 350-те лева граница. През м.12.2012 със сигурност ще можеш да подадеш, според мен при тия доходи.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: nikkita_deneva в пт, 05 окт 2012, 09:47
Благодаря!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: МалинкаКалинка в сб, 06 окт 2012, 17:13
Момичета, основание ли е да се спират месечните детски надбавки, детето - ученик започне работа на 4 часа. Всички други основания за получаване са налице. Аз мисля, че не следва да се прекъсва получаваното им, освен може би, ако с неговия доход не се надвишават прага за допустимия месечен доход на член от семейството.
Благодаря предварително за отговорите


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в сб, 06 окт 2012, 17:17
Здравейте! Имам един въпрос относно детските ,по-скоро математически.Осиновихме сина ни през месец юни,т.е.от 20.06.2012г.От тази дата съм на 240лв майчинство.Преди това брутния ми доход е 700лв месечно,като декември получавам още една брутна заплата всяка година. Съпругът ми по справка декларация за дохода за месеците от януари 2012г получава бруто455.40лв, а дотогава е получавал 404.80лв. Въпросът ми е кога мога да пусна молба да получавам 35лв детски надбавки? Благодаря предварително  :bouquet:


И аз грубо го сметнах и смятам, че през м.11.2012г. ще имате право.За м.0612г ви сложих доход 700 лв, въпреки че е по-малък.Вземете си през м.11 дохода и смятайте.Успех.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в сб, 06 окт 2012, 19:58
Момичета, основание ли е да се спират месечните детски надбавки, детето - ученик започне работа на 4 часа. Всички други основания за получаване са налице. Аз мисля, че не следва да се прекъсва получаваното им, освен може би, ако с неговия доход не се надвишават прага за допустимия месечен доход на член от семейството.
Благодаря предварително за отговорите
Ученика ако няма отсъствия, няма проблем.
А освен това ако детските са отпуснати вече, то е на база доход от предходните 12 месеца. :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Feeling в нд, 07 окт 2012, 20:22
Здравейте.
Имам следния въпрос и търся отговор на него:
          От 12.2011г получавах обезщетение от БТ до 29.08.2012г.
Декларация за детските надбавки ще подавам през 01.2013г.Необходимо ли е да представям документ за това когато попълвам бланката с данните и зачита ли се като доход?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Feeling в пн, 08 окт 2012, 07:32
Благодаря за отговора.
Но не  трябва ли аз да представя такъв документ/от НОИ/?
Или те го имат в системата като база данни за лицето?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lady Brinne в пн, 08 окт 2012, 08:51
Благодаря за отговора.
Но не  трябва ли аз да представя такъв документ/от НОИ/?
Или те го имат в системата като база данни за лицето?

В Социално подпомагане ще видят тези доходи по служебен път. Можеш да направиш справка на място и да ги впишеш в декларацията.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пн, 08 окт 2012, 09:58
Благодаря за отговора.
Но не  трябва ли аз да представя такъв документ/от НОИ/?
Или те го имат в системата като база данни за лицето?Дирекцията за социално подпомагане ги получават по служебен ред.Вие не трябва да ходите в НОИ за бележка.Трябва обаче да декларирате дохода.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Feeling в пн, 08 окт 2012, 10:00
Благодаря Ви за бързите отговори
   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Radostche в пн, 08 окт 2012, 13:36
Здравейте , бих искала да попитам при изчисляване на доходите за получаване на детските надбавки , взима ли се предвид майчинството , което се получава за отглеждане на дете до 1 година  и ако да  кой издава справката ...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 08 окт 2012, 13:38
Здравейте , бих искала да попитам при изчисляване на доходите за получаване на детските надбавки , взима ли се предвид майчинството , което се получава за отглеждане на дете до 1 година  и ако да  кой издава справката ...


Да,смята се и то.Документ за него не ти трябва.Само нанасяш сумите в молбата.Гледаш ги с пик код или социалните могат да ти дадат справка,за да си попълниш молбата


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Radostche в пн, 08 окт 2012, 13:39
Здравейте , бих искала да попитам при изчисляване на доходите за получаване на детските надбавки , взима ли се предвид майчинството , което се получава за отглеждане на дете до 1 година  и ако да  кой издава справката ...


Да,смята се и то.Документ за него не ти трябва.Само нанасяш сумите в молбата.Гледаш ги с пик код или социалните могат да ти дадат справка,за да си попълниш молбата

Елфитка,   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dennisa в пн, 08 окт 2012, 17:17
Включвам се и аз с въпрос. Ще подавам документи за детски надбавки, детенцето ми е родено миналият месец, в такъв случай ще ми трябва ли бележка от педиатър за поставени ваксини? Засега са поставени двете задължителни ваксини при престоя в болницата. Благодаря предварително.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пн, 08 окт 2012, 20:00
Включвам се и аз с въпрос. Ще подавам документи за детски надбавки, детенцето ми е родено миналият месец, в такъв случай ще ми трябва ли бележка от педиатър за поставени ваксини? Засега са поставени двете задължителни ваксини при престоя в болницата. Благодаря предварително.Да, ще трябва да си вземете бележка.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dennisa в вт, 09 окт 2012, 15:29
Благодаря :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Мичка в вт, 09 окт 2012, 18:23
Здравейте,
Искам да попитам - на какво нормативно основание молбата за детските трябва да последва месеца на раждане на детето? След като има издаден акт за раждане - какво възпрепятства подаването на документите в месеца, в който е родено? Още повече, че като се върнах назад в темите - има майки, на които са приети без проблем документите, а в същото време има форумки, които твърдят, че това трябва да става в следващия месец.....
Ще съм благодарна, ако ми посочите основанието, че ми предстои ходене до социалните, та да съм подготвена. Сама не можах да намеря нищо нито в подкрепа, нито в противовес.
Благодаря ви!


(Зададох въпроса и в сайта на МТСП, та ще ви информирам и за тяхното становище.)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Eli_19 в вт, 09 окт 2012, 19:12
  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в вт, 09 окт 2012, 19:59
Винаги е било по закон в месеца след като е родено, а получава последно в месеца когато навърши 16 например и отпадат детските (ама това 16 е така го казах наизуст) .  

Пример дете родено на 1 април, започва да получава следващия месец, а когато навърши годините в които се прекратява април месец получава включително.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Мичка в вт, 09 окт 2012, 20:33
Винаги е било по закон в месеца след като е родено, а получава последно в месеца когато навърши 16 например и отпадат детските (ама това 16 е така го казах наизуст) .  

Пример дете родено на 1 април, започва да получава следващия месец, а когато навърши годините в които се прекратява април месец получава включително.

"Винаги е било по закон" - ето това ме интересува - кой закон, кой правилник, кой член, коя алинея, кой параграф... в кои указания - не намирам нищо в нормативната база... И въпросът ми е не кога започва изплащането (за кой месец), а кога може най-рано да се подадат документите... В смисъл, ако е родено на 1 април, какво пречи да подам на 15 април, а те да ми издадат заповед за изплащане считано от април или май... Но документите за доход да са до март включително...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в вт, 09 окт 2012, 21:12
Винаги е било по закон в месеца след като е родено, а получава последно в месеца когато навърши 16 например и отпадат детските (ама това 16 е така го казах наизуст) .  

Пример дете родено на 1 април, започва да получава следващия месец, а когато навърши годините в които се прекратява април месец получава включително.

"Винаги е било по закон" - ето това ме интересува - кой закон, кой правилник, кой член, коя алинея, кой параграф... в кои указания - не намирам нищо в нормативната база... И въпросът ми е не кога започва изплащането (за кой месец), а кога може най-рано да се подадат документите... В смисъл, ако е родено на 1 април, какво пречи да подам на 15 април, а те да ми издадат заповед за изплащане считано от април или май... Но документите за доход да са до март включително...
Прочетох отново ЗСПД и правилника за прилагане, няма такъв срок, макар че и аз така отговарям. Подгответе си документите и ги подайте, принципно те нямат право да ви откажат да ги приемат. Идете и си получете заповедта, ако там случайно има отказ имате право да обжалвате в 7 дневен срок от получаването и.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в вт, 09 окт 2012, 21:18
Ами може и това да е отпаднало, все пак не е като преди, да се получава задължително и всяко дете. И да речем, ако не подадеш документи, не получаваш.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Мичка в вт, 09 окт 2012, 21:31
Благодаря за бързите отговори. Ако ми отговорят от МТСП, ще напиша и тяхното становище по въпроса...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Гита Ог в вт, 09 окт 2012, 21:57
Може да сте споменали по-напред в темата, но няма как да знам, та да си попитам. Има ли някакви промени за неженените, т.е. ние сме в графа "семейни начала"? Винаги съм писала просто неомъжена и не ми е трябвал доход и подпис от мъж ми, но нали нещо говореха да се приравняваме с женените............


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 09 окт 2012, 22:07
Може да сте споменали по-напред в темата, но няма как да знам, та да си попитам. Има ли някакви промени за неженените, т.е. ние сме в графа "семейни начала"? Винаги съм писала просто неомъжена и не ми е трябвал доход и подпис от мъж ми, но нали нещо говореха да се приравняваме с женените............

Няма промяна, щом нямате официален брак се пишат само твоите доходи.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Moneque в ср, 10 окт 2012, 10:44
Здравейте, може ли да ми обясните каква е разликата между брутен и осигурителен доход? Или по точно питането ми е, ако няма други приходи, осигурителният доход ли е този, който се смята за брутен? И още едно питане: ваучерите за храна смятат ли се в брутният доход? Благодаря предварително


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 10 окт 2012, 11:01
Здравейте, може ли да ми обясните каква е разликата между брутен и осигурителен доход?
Брутен доход, това са ти е всичко за месец/година
Осигурителен доход е дохода, на база на който се изчисляват осигурителните внноски.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Moneque в ср, 10 окт 2012, 11:12
Здравейте, може ли да ми обясните каква е разликата между брутен и осигурителен доход?
Брутен доход, това са ти е всичко за месец/година
Осигурителен доход е дохода, на база на който се изчисляват осигурителните внноски.


А може ли да ми го онагледиш: аз съм по майчинство, въз основа на коя сума трябва да смятам - Доход, от който е определено обезщетението или тази сума която реално съм получила? А съпруга ми не е твърда заплата и примерно за миналия месец е осигурен на 700лв + 60лв ваучери за храна. Кое е брутният ни доход? Предполагам, че въпросите са ми много олигофренски  :oops: , но все пак...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 10 окт 2012, 11:16
Здравейте, може ли да ми обясните каква е разликата между брутен и осигурителен доход?
Брутен доход, това са ти е всичко за месец/година
Осигурителен доход е дохода, на база на който се изчисляват осигурителните внноски.


А може ли да ми го онагледиш: аз съм по майчинство, въз основа на коя сума трябва да смятам - Доход, от който е определено обезщетението или тази сума която реално съм получила? А съпруга ми не е твърда заплата и примерно за миналия месец е осигурен на 700лв + 60лв ваучери за храна. Кое е брутният ни доход? Предполагам, че въпросите са ми много олигофренски  :oops: , но все пак...
Смяташ това, коеот реално си получила и то в месеца, в който си го получила, нищо че се отнася за предходен примерно.
А Съпругът ти да си вземе едно удостоверение и там ще опишат сумите...така само гадая, може да е взел 600лв бруто, но за длъжността му осигуровките да се смятат на 700лв примерно.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: cydonia в ср, 10 окт 2012, 15:05
И аз с един глупав въпрос. Утре мисля да си подам документите за детски надбавки. В декларацията да си подавам от 10.2011 до 09.2012 или от 11.2011 до 10.2012. И правилно ли съм разбрала, че майчинството , което съм взимала го описвам по точно получена сума за месеца, в който е платена, а не за който се отнася. Синът ми е роден декември и януари все още получавах по-високи суми , след което по 240лв за майчинство. Значи си ги пиша за януари, въпреки, че се отнасят за декември? Така ли?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 10 окт 2012, 15:07
И аз с един глупав въпрос. Утре мисля да си подам документите за детски надбавки. В декларацията да си подавам от 10.2011 до 09.2012 или от 11.2011 до 10.2012. И правилно ли съм разбрала, че майчинството , което съм взимала го описвам по точно получена сума за месеца, в който е платена, а не за който се отнася. Синът ми е роден декември и януари все още получавах по-високи суми , след което по 240лв за майчинство. Значи си ги пиша за януари, въпреки, че се отнасят за декември? Така ли?

10.2011-09.2012 това е периодът.
Точно си разбрала, описваш сумите в месеца, в който са получени.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: cydonia в ср, 10 окт 2012, 15:20
 Благодаря. А сега в банковите извлечения видях и тези 70лв детски, които съм взимала тогава. Бях ги забравила. Да ги прибавя ли към сумата/брутото?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в ср, 10 окт 2012, 15:21
Благодаря. А сега в банковите извлечения видях и тези 70лв детски, които съм взимала тогава. Бях ги забравила. Да ги прибавя ли към сумата/брутото?
Не, те не се включват.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: daniela_85 в ср, 10 окт 2012, 20:22
аз  искам да ви попитам, понеже родих на 4.10 и ми се полага еднократна помощ за първо дете, имали срок в който да отидеш да подадеш документа? Благодаря


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в ср, 10 окт 2012, 20:46
аз  искам да ви попитам, понеже родих на 4.10 и ми се полага еднократна помощ за първо дете, имали срок в който да отидеш да подадеш документа? Благодаря

да,срока е до 4 ти октомври 2015 година  :D


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kocinkaG в пт, 12 окт 2012, 10:35
Здравейте! Извинявам се, ако вече има отговор на този въпрос, но не го открих. Нашето бебче е на 8 дни. От кога мога да подавам документи за детски и като съм била в болничен от 4-тия месец, трябва ли да имам някакъв документ от НОИ или само от работа?

И какви документи ми трябват за еднократната помощ?
Благодаря ви предварително!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пт, 12 окт 2012, 12:49
Здравейте! Извинявам се, ако вече има отговор на този въпрос, но не го открих. Нашето бебче е на 8 дни. От кога мога да подавам документи за детски и като съм била в болничен от 4-тия месец, трябва ли да имам някакъв документ от НОИ или само от работа?

И какви документи ми трябват за еднократната помощ?
Благодаря ви предварително!


За еднократната при раждане ви трябва молба-декларация по образец, която ще вземете от дирекция социално подпомагане, оригиналният акт за раждане на детето, който остава в дирекцията до изплащане на сумата,удостоверение за родените от майката деца, което се взима от общината по постоянния ви адрес, банкова сметка и лични карти за справка.
За семейните помощи за деца/детски/ молбата трябва да подадете през следващия месец, ако детето ви е родено през октомври.Трябва ви доход за 12 месеца назад, т.е от м.11.2011 до м.10.2012г. на вас и съпруга ви ако имате брак, ако не само вашия.От работодателя си взимате документ за доход, а болничния ще го поискате в дирекцията за социално подмогане.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Мичка в сб, 13 окт 2012, 14:56
Здравейте! Извинявам се, ако вече има отговор на този въпрос, но не го открих. Нашето бебче е на 8 дни. От кога мога да подавам документи за детски и като съм била в болничен от 4-тия месец, трябва ли да имам някакъв документ от НОИ или само от работа?

И какви документи ми трябват за еднократната помощ?
Благодаря ви предварително!


За еднократната при раждане ви трябва молба-декларация по образец, която ще вземете от дирекция социално подпомагане, оригиналният акт за раждане на детето, който остава в дирекцията до изплащане на сумата,удостоверение за родените от майката деца, което се взима от общината по постоянния ви адрес, банкова сметка и лични карти за справка.
За семейните помощи за деца/детски/ молбата трябва да подадете през следващия месец, ако детето ви е родено през октомври.Трябва ви доход за 12 месеца назад, т.е от м.11.2011 до м.10.2012г. на вас и съпруга ви ако имате брак, ако не само вашия.От работодателя си взимате документ за доход, а болничния ще го поискате в дирекцията за социално подмогане.

Извинявам се, но понеже звучите категорично - пак да попитам - какво е нормативното основание, на базата на което твърдите, че декларацията се подава следващия месец???


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Гита Ог в сб, 13 окт 2012, 22:46
Най-вероятно е следващия месец, тъй като в повечето случаи детето не е родено на 1-во число, а от следващия месец започва плащане за предишния. Т.е. не би трябвало да се полагат за цял месец, а те не се делят. Аз поне така си го обяснявам без да съм чела закони.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Мичка в нд, 14 окт 2012, 10:31
Най-вероятно е следващия месец, тъй като в повечето случаи детето не е родено на 1-во число, а от следващия месец започва плащане за предишния. Т.е. не би трябвало да се полагат за цял месец, а те не се делят. Аз поне така си го обяснявам без да съм чела закони.
Логично е. (въпреки че тогава пък последното плащане преди 20-те години пак ще е не за пълен месец...) Но въпросът е не кога започва плащането и за кой месец, а кога най-рано е възможно да се подадат документите. А и когато отказват помощ - винаги цитират нормативно основание. В случая такова, според мен, липсва. Достатъчно условие е да са събрани всички документи и доходите да са под прага. Още повече, че има майки, които са подали в месеца, в който са родили и помощта им е отпусната. Поне така твърдят по-напред в темата.
Все още не са ми отговорили и от МТСП, така че - ще чакаме...Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Никол77 в пн, 15 окт 2012, 14:27
здравейте искам да попитам понеже съм безработна и трябва да подавам за детски като нямам доходи бележка от борсата ли ще трябва някой може ли да ми каже?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пн, 15 окт 2012, 14:28
здравейте искам да попитам понеже съм безработна и трябва да подавам за детски като нямам доходи бележка от борсата ли ще трябва някой може ли да ми каже?
Не, декларация свободен текст, че за периода от -до не сте получеавали доходи.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: jasmin_veni в вт, 16 окт 2012, 14:48
Записвам се и аз, че трябва да подавам нова молба за детски надбавки (35 лв.)

Значи документите са ми:
Лични карти и на двамата родители (копия)
Акт за раждане на детето
бележка от банката за сметка
бележка в свободен текст че съм безработна от май 2012 г.
бележка за доходи за 1 година назад от работата на мъжа
бележка за поставени ваксини

Друго има ли, което пропускам?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в вт, 16 окт 2012, 15:15
Записвам се и аз, че трябва да подавам нова молба за детски надбавки (35 лв.)

Значи документите са ми:
Лични карти и на двамата родители (копия)
Акт за раждане на детето
бележка от банката за сметка
бележка в свободен текст че съм безработна от май 2012 г.
бележка за доходи за 1 година назад от работата на мъжа
бележка за поставени ваксини

Друго има ли, което пропускам?

Ако получаваш обезщетение за безработица трябва да декларираш и този доход към майчинството.Няма смисъл от декларация свободен текст, че си безработна.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Джили в вт, 16 окт 2012, 15:30
Записвам се и аз, че трябва да подавам нова молба за детски надбавки (35 лв.)

Значи документите са ми:
Лични карти и на двамата родители (копия)
Акт за раждане на детето
бележка от банката за сметка
бележка в свободен текст че съм безработна от май 2012 г.
бележка за доходи за 1 година назад от работата на мъжа
бележка за поставени ваксини

Друго има ли, което пропускам?
На мен ми искат и декларация за семейно положение.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Гита Ог в вт, 16 окт 2012, 22:00
На мен ми искат и декларация за семейно положение.

На мен никога не са ми искали. Нямаме брак, дали има общо?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Джили в ср, 17 окт 2012, 08:46
Цитат
На мен никога не са ми искали. Нямаме брак, дали има общо?
Ние също нямаме брак, но всяка година давам и такава декларация.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Джили в ср, 17 окт 2012, 09:13
На мен ми искат и декларация за семейно положение.

На мен никога не са ми искали. Нямаме брак, дали има общо?
Ние също нямаме брак, но всяка година подавам и такава декларация.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Гита Ог в ср, 17 окт 2012, 17:33
На мен ми искат и декларация за семейно положение.

На мен никога не са ми искали. Нямаме брак, дали има общо?
Ние също нямаме брак, но всяка година подавам и такава декларация.

Явно всяка община с номера си (и аз съм в Сф иначе). Утре мисля да ида да подам документите.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tonynette в ср, 17 окт 2012, 21:02
Имам едно питане. В решението за детските ми е записано, че е в сила до 31.10.2012. Това какво означава, че трябва през ноември ли да подам документи или през октомври?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в ср, 17 окт 2012, 21:16
Имам едно питане. В решението за детските ми е записано, че е в сила до 31.10.2012. Това какво означава, че трябва през ноември ли да подам документи или през октомври?

Ноември


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: VIVIQN1980 в чт, 18 окт 2012, 10:07
Здравейте. Искам да отправя запитване към компетентните личности от форума :)
Имам две малки дечица, за които подавам декларация за детски в месец 10.2012 /вече подадена на 08.10.2012/. Записах висше редовно от 09.2012г., като в декларацията за детските отбелязох учаща , но не ми искаха документ за това! Вчера разбрах, че от университета ми се полага стипендия за майки с деца до 6г. за половината месец 09.2012 и днес подадох документи за отпускането и.
Въпро са ми е - Трябва ли да удостоверя този доход пред "Социално подпомагане" и как да стане, като поправка към подадената д-я в този месец или когато ми я отпуснат тогава да подам друга декларация?

Ще съм ви много благодарна за инфото  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 18 окт 2012, 10:12
Здравейте. Искам да отправя запитване към компетентните личности от форума :)
Имам две малки дечица, за които подавам декларация за детски в месец 10.2012 /вече подадена на 08.10.2012/. Записах висше редовно от 09.2012г., като в декларацията за детските отбелязох учаща , но не ми искаха документ за това! Вчера разбрах, че от университета ми се полага стипендия за майки с деца до 6г. за половината месец 09.2012 и днес подадох документи за отпускането и.
Въпро са ми е - Трябва ли да удостоверя този доход пред "Социално подпомагане" и как да стане, като поправка към подадената д-я в този месец или когато ми я отпуснат тогава да подам друга декларация?

Ще съм ви много благодарна за инфото  :bouquet:
Не и в тази декларация, не прочетох да си получила сума до края на м.09... Ти тепърва ще получаваш стипендия и ще я декларираш догодина, в месеца в който си взела парите, нище че стипендията може да се отнася за предходен месец.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: VIVIQN1980 в чт, 18 окт 2012, 10:23
Здравейте. Искам да отправя запитване към компетентните личности от форума :)
Имам две малки дечица, за които подавам декларация за детски в месец 10.2012 /вече подадена на 08.10.2012/. Записах висше редовно от 09.2012г., като в декларацията за детските отбелязох учаща , но не ми искаха документ за това! Вчера разбрах, че от университета ми се полага стипендия за майки с деца до 6г. за половината месец 09.2012 и днес подадох документи за отпускането и.
Въпро са ми е - Трябва ли да удостоверя този доход пред "Социално подпомагане" и как да стане, като поправка към подадената д-я в този месец или когато ми я отпуснат тогава да подам друга декларация?

Ще съм ви много благодарна за инфото  :bouquet:
Не и в тази декларация, не прочетох да си получила сума до края на м.09... Ти тепърва ще получаваш стипендия и ще я декларираш догодина, в месеца в който си взела парите, нище че стипендията може да се отнася за предходен месец.

Не съм получила стипендията, днес подадох документи и тепърва със стара дата ще ми се изплати! Всеки момент ми предстои раждане и в месеца, когато се роди бебето трябва да подам отново декларация-допълнение към тази от 09.2012 и може би тогава ще трябва да се отрази!?
Притеснявам се да не би да ми изплатят стипендиите и след време от Социалното да направят въпрос защо не съм отразила в декларацията, че съм получила за 09.2012 доход от стипендия!!!

Благодаря Ви много за вниманието  :bouquet: :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 18 окт 2012, 10:27
Здравейте. Искам да отправя запитване към компетентните личности от форума :)
Имам две малки дечица, за които подавам декларация за детски в месец 10.2012 /вече подадена на 08.10.2012/. Записах висше редовно от 09.2012г., като в декларацията за детските отбелязох учаща , но не ми искаха документ за това! Вчера разбрах, че от университета ми се полага стипендия за майки с деца до 6г. за половината месец 09.2012 и днес подадох документи за отпускането и.
Въпро са ми е - Трябва ли да удостоверя този доход пред "Социално подпомагане" и как да стане, като поправка към подадената д-я в този месец или когато ми я отпуснат тогава да подам друга декларация?

Ще съм ви много благодарна за инфото  :bouquet:
Не и в тази декларация, не прочетох да си получила сума до края на м.09... Ти тепърва ще получаваш стипендия и ще я декларираш догодина, в месеца в който си взела парите, нище че стипендията може да се отнася за предходен месец.

Не съм получила стипендията, днес подадох документи и тепърва със стара дата ще ми се изплати! Всеки момент ми предстои раждане и в месеца, когато се роди бебето трябва да подам отново декларация-допълнение към тази от 09.2012 и може би тогава ще трябва да се отрази!?
Притеснявам се да не би да ми изплатят стипендиите и след време от Социалното да направят въпрос защо не съм отразила в декларацията, че съм получила за 09.2012 доход от стипендия!!!

Благодаря Ви много за вниманието  :bouquet: :)
Дохода се декларира в месеца на получаване, а не в месеца за който се отнася. Така, че не виждам проблем по отношение на вече подадената декларация.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: VIVIQN1980 в чт, 18 окт 2012, 10:30
Безкрайни благодарности Ала-Бала newsm51  вече съм спокойна!
Всичко добро :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: tonynette в чт, 18 окт 2012, 14:02
Dorothy   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: maminka_yoan в чт, 18 окт 2012, 18:02
Искам да попитам за този месец получихте ли вече детските надбавки-35 лв, защото вече е 18ти, а аз нямам нищо преведено newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: VIVIQN1980 в чт, 18 окт 2012, 18:05
Искам да попитам за този месец получихте ли вече детските надбавки-35 лв, защото вече е 18ти, а аз нямам нищо преведено newsm78

Още не са ги превели. Миналия месец са постъпили по сметката ми на 19-ти, така че утре може би! :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Гита Ог в пт, 19 окт 2012, 14:26
На мен ми искат и декларация за семейно положение.

На мен никога не са ми искали. Нямаме брак, дали има общо?
Ние също нямаме брак, но всяка година подавам и такава декларация.

Явно всяка община с номера си (и аз съм в Сф иначе). Утре мисля да ида да подам документите.

Ходих, подадох, никой не ми е търсил подобен документ.

Моите съм забелязала, че всеки месец към 20-то число ги превеждат  :peace:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: dion в пт, 19 окт 2012, 14:32
Здравейте! На 07.10. се роди вторият ми син. Доколкото разбрах в м.Ноември би следвало да подам документи за детски и за него. За големият подадох през Април и ми обясниха, че като се роди бебето би трябвало само да подам данни за него, а вече следващия Април да подготвя целия комплект документи. И сега освен молбата-декларация, акта за раждане, бележка от работодателя (необходима ли е?), какви други документи са ми необходими? И трябва ли да попълвам сумите от доходите в декларацията?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пт, 19 окт 2012, 14:49
Здравейте! На 07.10. се роди вторият ми син. Доколкото разбрах в м.Ноември би следвало да подам документи за детски и за него. За големият подадох през Април и ми обясниха, че като се роди бебето би трябвало само да подам данни за него, а вече следващия Април да подготвя целия комплект документи. И сега освен молбата-декларация, акта за раждане, бележка от работодателя (необходима ли е?), какви други документи са ми необходими? И трябва ли да попълвам сумите от доходите в декларацията?Подавате молба без доход.Взимате само бележка за имунизациите на бебето.Няма да попълвате никакви доходи.Вече през април ще подадете с доход.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: unvisible в пт, 19 окт 2012, 17:10
Привет, искам да попитам, може би вече е обсъждано, но не го намерих доста сте изписали :-)

1.Има ли определени месеци, в които се подават декларациите или може да е всеки месец?
Идеята ми е в момента, в който доходите ни паднат под 350лв да подам декларация.
2.Забелязах в сайта на нои, че осигурителния ми доход за месеците, в който получавам майчинство  е по-висок от парите който получавам, в декларацията кое влиза, осигуритлния или това, което съм получавала
  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: diani81 в пт, 19 окт 2012, 17:12
Привет, искам да попитам, може би вече е обсъждано, но не го намерих доста сте изписали :-)

1.Има ли определени месеци, в които се подават декларациите или може да е всеки месец?
Идеята ми е в момента, в който доходите ни паднат под 350лв да подам декларация.

Точно така трябва да направиш.  :peace:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pantera666 в пт, 19 окт 2012, 17:14
Привет, искам да попитам, може би вече е обсъждано, но не го намерих доста сте изписали :-)

1.Има ли определени месеци, в които се подават декларациите или може да е всеки месец?
Идеята ми е в момента, в който доходите ни паднат под 350лв да подам декларация. Да.
2.Забелязах в сайта на нои, че осигурителния ми доход за месеците, в който получавам майчинство  е по-висок от парите който получавам, в декларацията кое влиза, осигуритлния или това, което съм получавала Това което си получавала....
  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Гита Ог в пт, 19 окт 2012, 17:17
2.Забелязах в сайта на нои, че осигурителния ми доход за месеците, в който получавам майчинство  е по-висок от парите който получавам, в декларацията кое влиза, осигуритлния или това, което съм получавала
  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:  :bouquet:

Щом можеш да провериш осигуровките, значи имаш ПИК. Провери си реалните плащания от НОИ - тях пишеш http://www.noi.bg/eservicesbg/reports/reportsegn


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lilium :) в пт, 19 окт 2012, 18:40
Има ли начин да се провери в някъде в интернет дали вече са преведени надбавките?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 19 окт 2012, 18:43
Има ли начин да се провери в някъде в интернет дали вече са преведени надбавките?

Нет банкиране на твоята сметка,ако имаш
Не е ли рано за детските ?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в пт, 19 окт 2012, 20:06
Има ли начин да се провери в някъде в интернет дали вече са преведени надбавките?

Нет банкиране на твоята сметка,ако имаш
Не е ли рано за детските ?


Не е рано.Аз днес ги получих.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: unvisible в пт, 19 окт 2012, 22:55
Благодаря за бързите отговори. Златни сте   :bouquet:
От отговорите ви разбрах, че за моите доходи се гледа реално колко съм получавала, е не осигурителния доход.
 А да попитам за съпруга ми, при него кое се гледа, коко е взел чисто, или на колко са го осигурявали?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в сб, 20 окт 2012, 08:41
Благодаря за бързите отговори. Златни сте   :bouquet:
От отговорите ви разбрах, че за моите доходи се гледа реално колко съм получавала, е не осигурителния доход.
 А да попитам за съпруга ми, при него кое се гледа, коко е взел чисто, или на колко са го осигурявали?


При съпруга ти се гледа брутен доход, а не нетен.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Bueno в пн, 22 окт 2012, 20:20
Имам следния въпрос:
За самосигоряващо се лице(управител) какво се записва в декларацията за доходите? Лицето се самоосигорява на 420 лв.. Записва се като брутно възнаграждение сумата от 420 лв. за всеки от месеците или 0.00 лв.?
  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в вт, 23 окт 2012, 08:55
Имам следния въпрос:
За самосигоряващо се лице(управител) какво се записва в декларацията за доходите? Лицето се самоосигорява на 420 лв.. Записва се като брутно възнаграждение сумата от 420 лв. за всеки от месеците или 0.00 лв.?
  :bouquet:записва се 420.00лв.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: hailie в вт, 23 окт 2012, 20:22
Момичета, другия месец трябва да подам документи са детски - и понеже все не мога да запомня от кога до кога - щом подавам ноември, ми трябва бележка за доходите от ноември,2011 до октомври,2012?
  :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pantera666 в вт, 23 окт 2012, 20:28
Момичета, другия месец трябва да подам документи са детски - и понеже все не мога да запомня от кога до кога - щом подавам ноември, ми трябва бележка за доходите от ноември,2011 до октомври,2012?
  :bouquet:

Да.Правилно


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: hailie в ср, 24 окт 2012, 00:01
Много благодаря! :hug:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: atadar в ср, 24 окт 2012, 08:40
здравейте,
предстой ми подаване на документи за детски, за втора година. искам да попитам, някой знае ли след като миналата година съм подала документ за семейно положение от общината, тази трябва ли пак да вадя такъв :roll:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lady Brinne в ср, 24 окт 2012, 09:16
здравейте,
предстой ми подаване на документи за детски, за втора година. искам да попитам, някой знае ли след като миналата година съм подала документ за семейно положение от общината, тази трябва ли пак да вадя такъв :roll:

Да, защото може да се е променило  :peace:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в ср, 24 окт 2012, 13:45
здравейте,
предстой ми подаване на документи за детски, за втора година. искам да попитам, някой знае ли след като миналата година съм подала документ за семейно положение от общината, тази трябва ли пак да вадя такъв :roll:


Аз смятам, че не е необходимо.При нас не се изисква.Ако имат съмнения могат да проверят в национална база население.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: atadar в ср, 24 окт 2012, 13:58
за протокола: не ми го искаха, но ме накараха да напиша и подпиша, че нямам промяна в семейното положение. :ooooh:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: hailie в ср, 24 окт 2012, 14:00
На мен в едната община ми го искаха, в другата община казаха, че не изискват такъв документ.
 :crazy: Всеки си прави каквото си реши и както намери за удобно :xarms:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Гита Ог в ср, 24 окт 2012, 14:10
И на мен не са ми искали, нито съм подписвала нещо, за да удостоверя.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: bisera75 в ср, 24 окт 2012, 15:56
Безсмислено е да ви карат да се подписвате допълнително.С подписа си в края на молба-декларация гарантирате за посочени верни данни.Точка 13 от декларацията гласи:Известно ми е, че за неверни данни,посочени в молба-декларацията,нося наказатеЛна отговорност по чл.313 от НК.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Хексе в ср, 24 окт 2012, 20:39
Какъв документ трябва да ми издадат от банката,  който да удостоверява, че аз съм титуляра на банковата сметка, по която се превеждат детските? newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pantera666 в ср, 24 окт 2012, 20:46
Служебна бележка / удостоверение...като кажете в банката те си знаят.Важното е бележката да има печат от банката.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: farf в ср, 24 окт 2012, 20:49
Какъв документ трябва да ми издадат от банката,  който да удостоверява, че аз съм титуляра на банковата сметка, по която се превеждат детските? newsm78
На моя пише Уверение, т.е. уверение за банкова сметка, издават го на момента.
ПП: Писала съм заедно с pantera666


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Хексе в ср, 24 окт 2012, 20:50
Благодаря ви момичета!   :bouquet:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Bueno в ср, 24 окт 2012, 22:44
Служебна бележка / удостоверение...като кажете в банката те си знаят.Важното е бележката да има печат от банката.
За детските надбавки: Към документите описани на първа страница трябва да се приложи и удостоверение от банката, така ли?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: мама_голяма в чт, 25 окт 2012, 10:10
ЗДравейте момичета :hug:
Имам един въпрос,тези дни ще пускам документи за детски.На удостоверението за доходите ми (от октомври 2011 до септември 2012) не е включен ноември 2011,но за сметка на това декември 2011 имам 2 суми.Въпроса ми е на декларацията в графичката,където се попълват доходите за ноември 0 ли да пиша? newsm78
Сорри за въпроса,но в нашето бюро са много "агресивни" :mrgreen: и не ми се влиза в конфрунтации с тях,а счетоводителката не мога да я открия.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 25 окт 2012, 10:17
ЗДравейте момичета :hug:
Имам един въпрос,тези дни ще пускам документи за детски.На удостоверението за доходите ми (от октомври 2011 до септември 2012) не е включен ноември 2011,но за сметка на това декември 2011 имам 2 суми.Въпроса ми е на декларацията в графичката,където се попълват доходите за ноември 0 ли да пиша? newsm78
Сорри за въпроса,но в нашето бюро са много "агресивни" :mrgreen: и не ми се влиза в конфрунтации с тях,а счетоводителката не мога да я открия.
Да, както са записани сумите в удостоверението така ги вписвате в декларацията, най-вероятно възнаграждението за октомври е изплатено през декември, заедно с това за м. ноември. Което не означава, че пак няма да попитатт в АСП защо м.11 е с нула :)


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pantera666 в чт, 25 окт 2012, 10:42
Служебна бележка / удостоверение...като кажете в банката те си знаят.Важното е бележката да има печат от банката.
За детските надбавки: Към документите описани на първа страница трябва да се приложи и удостоверение от банката, така ли?

Да.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Гита Ог в чт, 25 окт 2012, 10:50
Служебна бележка / удостоверение...като кажете в банката те си знаят.Важното е бележката да има печат от банката.
За детските надбавки: Към документите описани на първа страница трябва да се приложи и удостоверение от банката, така ли?

Да.

Да, ако държиш да ти ги превеждат по банков път. Иначе не е нужно.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: мама_голяма в чт, 25 окт 2012, 13:17
Благодаря :hug: :hug: :hug:
А ако сметката ми е същата пак ли се взима удостоверение от банката newsm78


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Гита Ог в чт, 25 окт 2012, 13:37
Благодаря :hug: :hug: :hug:
А ако сметката ми е същата пак ли се взима удостоверение от банката newsm78

Аз като ходих миналата седмица, носех копие, но ми го върнаха. Не им трябвало, щом не съм си сменяла сметката от последното подаване.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в чт, 25 окт 2012, 19:03
ЗДравейте момичета :hug:
Имам един въпрос,тези дни ще пускам документи за детски.На удостоверението за доходите ми (от октомври 2011 до септември 2012) не е включен ноември 2011,но за сметка на това декември 2011 имам 2 суми.Въпроса ми е на декларацията в графичката,където се попълват доходите за ноември 0 ли да пиша? newsm78
Сорри за въпроса,но в нашето бюро са много "агресивни" :mrgreen: и не ми се влиза в конфрунтации с тях,а счетоводителката не мога да я открия.
Да, както са записани сумите в удостоверението така ги вписвате в декларацията, най-вероятно възнаграждението за октомври е изплатено през декември, заедно с това за м. ноември. Което не означава, че пак няма да попитатт в АСП защо м.11 е с нула :)
Това озна4ава 4е не е написан / или поради техни4еска грешка е написано 2 пъти декември.
Каквато и да е при4ината с4етоводителката трябва задължително да я оправи.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Брук Дейвис в пт, 26 окт 2012, 11:56
Здравейте! Бих искала да попитам : има ли промяна в бланката за удостоверение за родените от майката деца? Моето е издадено месец април, но чак вчера успях да отида да подам документи за еднократната помощ за раждане. Обаче ме върнаха с обяснението, че тази бланка вече е невалидна.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 26 окт 2012, 12:06
Здравейте! Бих искала да попитам : има ли промяна в бланката за удостоверение за родените от майката деца? Моето е издадено месец април, но чак вчера успях да отида да подам документи за еднократната помощ за раждане. Обаче ме върнаха с обяснението, че тази бланка вече е невалидна.

Промяна няма,но удостоверението трябва да е актуално.Извади ново


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Брук Дейвис в пт, 26 окт 2012, 12:16
Благодаря много, ♥Elfita♥ ! Но в случая не виждам как не е актуално, няма как за 4 месеца да съм родила още деца, нали? Или аз не тълкувам правилно...


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пт, 26 окт 2012, 12:18
Благодаря много, ♥Elfita♥ ! Но в случая не виждам как не е актуално, няма как за 4 месеца да съм родила още деца, нали? Или аз не тълкувам правилно...

Може да ти е починало дете за тези 4 месеца.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в пт, 26 окт 2012, 12:43
Благодаря много, ♥Elfita♥ ! Но в случая не виждам как не е актуално, няма как за 4 месеца да съм родила още деца, нали? Или аз не тълкувам правилно...

И племенницата ми я върнаха за това миналата година . Изкара си нова.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в пт, 26 окт 2012, 20:06
Здравейте! Бих искала да попитам : има ли промяна в бланката за удостоверение за родените от майката деца? Моето е издадено месец април, но чак вчера успях да отида да подам документи за еднократната помощ за раждане. Обаче ме върнаха с обяснението, че тази бланка вече е невалидна.

Промяна няма,но удостоверението трябва да е актуално.Извади ново
от м. 04 до м.10 са 6 месеца - удостоверението важи до 6месеца а освен това конкретно в нашата община е и изменено - преди беше за родствени връзки а сега ве4е е за родените от майката деца!


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Иренкa в сб, 27 окт 2012, 14:38
В шок съм.
Подавам си документите за детски вчера и служителката ми иска, освен приложените документи и трудовата книжка на мъжа ми.
Проблемът е, че той е приключил трудовоправните си взаимоотношения в края на юни и за последните 3 месеца се води без доход.
Такъв бил закона, ми казва лелята, тя не го била измислила.
Ама аз за такъв закон за първи път чувам.
Нямат ли някаква система, с която да изискват от НАП информация?
Има ли право наистина да ми откажат детски, ако не занеса трудовата книжка?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Хексе в сб, 27 окт 2012, 15:38
А какъв е проблемът да я занесеш?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kolibka в сб, 27 окт 2012, 16:49
Колко трябва да е доходът в семейството, за да кандидатствам за детски и колко време назад се гледа като период?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: pantera666 в сб, 27 окт 2012, 16:55
Колко трябва да е доходът в семейството, за да кандидатствам за детски и колко време назад се гледа като период?12 месеца назад, под 350лв. на член от семейството.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Иренкa в сб, 27 окт 2012, 17:18
А какъв е проблемът да я занесеш?
Проблем няма.
Питам доколко е в правомощията и да ми я иска?
Аз не кандидатствам за помощи от негово име и за него.
Кандидатствам за детски надбавки.
А на вратата на приемната в Социалните пише, че трябва само бележка за доходите на двамата родители.
Нищо за трудова книжка.
Предполагам, че по същия начин, по който ще проверят дали декларираните мои доходи са реални могат да проверят и липсата на съпружески такива.
Нали съм подписала, че съм запозната каква отговорност нося за неверни данни.
Има ли някъде официално обявен набор от документи, които се подават за детски надбавки?
То така утре сметка и за платен данък ще ми искат.

Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в сб, 27 окт 2012, 19:45
А какъв е проблемът да я занесеш?
Проблем няма.
Ми тогава я занеси.Питам доколко е в правомощията и да ми я иска? Да в правомощията им е
 при съмнения да поискат и допълнителни документи, вкл. трудова книжка, на безработни лица.
Аз не кандидатствам за помощи от негово име и за него.
Това са помощи, тъй като зависят от Брутните доходи на цялото семейство, и в молбата,  която подавате също си пише помощи за...Кандидатствам за детски надбавки.
А на вратата на приемната в Социалните пише, че трябва само бележка за доходите на двамата родители.
Нищо за трудова книжка. .........................В повечето случаи, реални са доходите само в държавната обл. но това е др. тема..
Има ли някъде официално обявен набор от документи, които се подават за детски надбавки?
То така утре сметка и за платен данък ще ми искат.
Едва ли! :naughty:


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Иренкa в нд, 28 окт 2012, 08:50

Има ли някъде официално обявен набор от документи, които се подават за детски надбавки?


Само на най-важния въпрос не си ми отговорила подобаващо.
И в личният ти сайт не пише нищо за допълнителни документи "при съмнение".


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ogan1 в нд, 28 окт 2012, 19:03

Има ли някъде официално обявен набор от документи, които се подават за детски надбавки?


Само на най-важния въпрос не си ми отговорила подобаващо.
И в личният ти сайт не пише нищо за допълнителни документи "при съмнение".
Да права си!
Необходимите документи се намират в чл.17 ал. 3 от ППЗСПД.
Там няма записано -трудова
 книжка, но това не е и документ, който се прилага. В нашата Дирекция например се е случвало и да поискам такава, когато лицето декларира, че няма доходи и не е осигурено, а в същото време от получавана сл. информация се вижда, че е взело болнични да кажем за същия този период


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kalinka51 в пн, 29 окт 2012, 06:19
момичета,да разбирам ли,че щом първата година от майчинството-когато съм взимала 90% от заплатата си-сме надвишавали дохода от 350лв на член от семейството,то и през втората година-когато ще получавам 240лв и ще сме под сумата от 350лв-пак няма да имам право на детски,тъй като се гледа 12 мес назад  :thinking:  ?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 29 окт 2012, 09:46
момичета,да разбирам ли,че щом първата година от майчинството-когато съм взимала 90% от заплатата си-сме надвишавали дохода от 350лв на член от семейството,то и през втората година-когато ще получавам 240лв и ще сме под сумата от 350лв-пак няма да имам право на детски,тъй като се гледа 12 мес назад  :thinking:  ?

Гледа 12 м назад и веднага след първата година няма да си в прага.Смятай си кога ще влезете и подай документи.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kalinka51 в пн, 29 окт 2012, 10:13
момичета,да разбирам ли,че щом първата година от майчинството-когато съм взимала 90% от заплатата си-сме надвишавали дохода от 350лв на член от семейството,то и през втората година-когато ще получавам 240лв и ще сме под сумата от 350лв-пак няма да имам право на детски,тъй като се гледа 12 мес назад  :thinking:  ?

Гледа 12 м назад и веднага след първата година няма да си в прага.Смятай си кога ще влезете и подай документи.
ох,извинявай,но пак не ми е ясно  :crazy:.в момента,в който започна да получавам 240лв ще имам предходни 12 месеца ,в които надвишаваме 350лв на член.тоест може би мога да се възползвам чак след като изтече втората година,през която ще получавам 240лв,така ли?Реално само тогава ще имам 12 предходни месеца със сума под 350лв на човек....


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в пн, 29 окт 2012, 10:17
Реално само тогава ще имам 12 предходни месеца със сума под 350лв на човек....

Аз не мога да ти кажа кога можеш да подадеш,защото не знам сумите.Не е задължително да мине цялата втора година.Може след 4-5-6 месеца.Но това ти ще си го сметнеш,защото си наясно със сумите.Гледаш кога дохода ще ви е под или равен на 350 лв бруто


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: kolibka в пн, 29 окт 2012, 10:44
Земеделските субсидии нали се вземат за доход в тези 350 лв.?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Jog в вт, 30 окт 2012, 11:40
Здравейте , моля който е наясно да ми отговори мога ли да направя нещо във връзка със  следният казус: Като самотен родител съм взимала детски предишни години , доход под максималния.Сега исках да подам за предходните 12 мес. , от септември 2011  до септември 2012, като отново дохода ми е бил под максималния. На 27.09 обаче сключихме брак с таткото на детето  ми и въпреки че сме съпрузи само 3 дни от септември , сега в  общината ми искат и неговият доход за 12 месеца назад. Той е осигуряван на реалният си доход , така че ако го вземат под внимание , детските ще ми бъдат отказани.Имат ли право да искат и неговият доход за 12 месеца назад , след като се водим общо домакинство само 3 дни в края на периода ?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Lady Brinne в вт, 30 окт 2012, 11:43
Здравейте , моля който е наясно да ми отговори мога ли да направя нещо във връзка със  следният казус: Като самотен родител съм взимала детски предишни години , доход под максималния.Сега исках да подам за предходните 12 мес. , от септември 2011  до септември 2012, като отново дохода ми е бил под максималния. На 27.09 обаче сключихме брак с таткото на детето  ми и въпреки че сме съпрузи само 3 дни от септември , сега в  общината ми искат и неговият доход за 12 месеца назад. Той е осигуряван на реалният си доход , така че ако го вземат под внимание , детските ще ми бъдат отказани.Имат ли право да искат и неговият доход за 12 месеца назад , след като се водим общо домакинство само 3 дни в края на периода ?

Да, защото вече си с променено семейно положение, което се декларира.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Jog в вт, 30 окт 2012, 11:46
Благодаря много за информацията .


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: nadej в чт, 01 ное 2012, 15:16
Здравейте, искам да попитам за детските от 35лв. всеки ли ги получава или зависи от дохода? Родих мин. год през юни и до момента съм получавала само майчинство. Счетоводителя ни се занимава с всички документи и аз представа си нямам  :oops: . Осигурена съм на 500лв. Какво трябва да направя за да ги получавам и аз? И сумата дали ще е от раждането на детето?

И още един въпрос - тъй като с мъжа ми нямаме брак искам да попитам помощите за самотен родител се получават от момента в който подадеш документи и оттогава получаваш само по 150лв месечно (примерно, незнам сумата) или като подадеш документи ти се дава сума от раждането на детето (както при майчинството е с натрупване ако се забавят плащанията)?
Оф незнам дали ме рзбрахте  :?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в чт, 01 ное 2012, 15:20
the Faith прочети първият пост и после, ако имаш питане насреща сме :)
Това, че с бащата нямате брак, не означава че си самотен родител.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Мичка в чт, 01 ное 2012, 17:55
Здравейте, изпращам ви отговорът от МТСП, както обещах:

Подкрепа за детето и семейството
10-10-2012    Мария Димитрова     
Въпрос
Здравейте!
Предстои ми раждане през октомври. Кога най-рано имам право да подам документи за месечни помощи за дете - през октомври или през ноември. (съответно с бележки за доход до септември включително или до октомври включително).

31-10-2012    Миляна  Павлова - експерт "СВ"    
Отговор
Уважаема госпожо Димитрова,
По отношение на месечните помощи за отглеждане на дете до една година, съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД), тези помощи се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи, и са налице условията по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД).
По отношение на месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, съгласно чл. 19, ал. 1 от ППЗСПД, тези помощи се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи и са налице условията по чл. 7 от ЗСПД.
В молба-декларацията за получаване на семейни помощи по чл. 7 и 8 от ЗСПД лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията (чл. 3, ал. 1 от ППЗСПД).
Обръщам Ви внимание, че към молба-декларацията се прилага и копие от удостоверение за раждане на детето.


В крайна сметка, бебето се роди на 17-ти октомври, успях да събера всички документи в рамките на месеца, от Социалното ги приеха без проблем и ще започнат изплащането на детските, считано от октомври.
Дано е от полза постът, че по-напред в темата се изказаха категорични мнения, че документите следва да се подадат в месеца следващ раждането, което видно не е така.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в чт, 01 ное 2012, 18:39
:michona ,определено е от полза.

Въпреки това за мен няма логика за октомври да ти платят 35лв,защото нямаш цел месец.Бебето е родено на 17 ти


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Гита Ог в пт, 02 ное 2012, 10:29
......
Това, че с бащата нямате брак, не означава че си самотен родител.

:peace:
И аз нямам брак с бащата на децата ми, но не съм си и помисляла да искам помощи за самотен родител. Само да знаеш, че за този вид помощи много проверяват дали реално си такъв. Или поне трябва да проверяват.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Ала-Бала в пт, 02 ное 2012, 10:38
:michona ,определено е от полза.

Въпреки това за мен няма логика за октомври да ти платят 35лв,защото нямаш цел месец.Бебето е родено на 17 ти
Логика да търсиш :) Според мен най-скоро това ще бъде променено в закона и в правилника...дано съм лош пророк. Защото по този начин се лишават от помощи деца родени на 25- то число примерно.

:michona, ако не те затруднява пиши към края на м.11 дали имаше превод в цял размер, макар че изобщо няма логика да ги делят на брой дни. Просто любопитство от моя страна.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Dorothy в пт, 02 ное 2012, 11:12
За много неща имат някакво заварено положение. Може би в този случай, към датата на превод на помощта 35 лв дали има дете или няма  newsm78 . Като има превеждат.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: nadej в пт, 02 ное 2012, 11:49
Благодаря ви за отговорите, момичета   :bouquet:   :bouquet:     :bouquet:  


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: rozalba в сб, 03 ное 2012, 20:39
Момичета искам да ви попитам за документите,за да видя дали съм разбрала :)
Сега ще подавам за детски за двете ми деца ( 1-родено 09.10.2009  2- родено 09.03.2012) Слагам служебни бележки за доходите 12 месеца назад.Декларирали се еднократната помощ за второ дете? Болничните( 135 дни)? За целия период се дели на 4.И бележки за ваксини и копие на актовете за раждане.
За да видя точно сумите за болничните и от майчинството ,извлечение от банката ли да взема или от социалните ще ми ги кажат ?


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Гита Ог в нд, 04 ное 2012, 11:16
Мисля, че еднократната помощ не трябва да се декларира като доход.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: Хексе в нд, 04 ное 2012, 12:39
Момичета искам да ви попитам за документите,за да видя дали съм разбрала :)
Сега ще подавам за детски за двете ми деца ( 1-родено 09.10.2009  2- родено 09.03.2012) Слагам служебни бележки за доходите 12 месеца назад.Декларирали се еднократната помощ за второ дете? Болничните( 135 дни)? За целия период се дели на 4.И бележки за ваксини и копие на актовете за раждане.
За да видя точно сумите за болничните и от майчинството ,извлечение от банката ли да взема или от социалните ще ми ги кажат ?


Еднократната помощ при раждане не се смята. От социалните ще ти дадат справка за сумите на получените болнични.
Бележки за ваксините и уверение от банката за банкова сметка, ако ще ги получаваш по банков път.


Титла: Re: Месечни помощи за дете (детски надбавки) - инфо, документи, въпроси - 6
Публикувано от: ♥Elfita♥ в нд, 04 ное 2012, 13:52
Новата тема

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=686588.new#new


1