Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта "Добре дошли в света на лесното гладене! Готови ли сте да спечелите най-високия клас ютия с парогенератор в България?", която е организирана от „Филипс България“ и рекламна агенция „ОГИЛВИ” ЕООД („Организатор"). Общите условия са публикувани и достъпни на интернет страницата  http://www.bg-mamma.com за периода на провеждане на Играта.

І. Описание на играта, условия за участие

1. Играта "Добре дошли в света на лесното гладене! Готови ли сте да спечелите най-високия клас ютия с парогенератор в България?", се провежда на интернет страницата www.bg-mamma.com в периода от 11:00 ч. на 26.10.2017 г. до 23:59 ч. на 08.11.2017 г. („Период на играта").

2. В Играта могат да участват пълнолетни физически лица („Участници”, „Потребители”), които са извършили валидна регистрация в www.bg-mamma.com  и са приели условията на настоящите Общи условия. Регистрацията в www.bg-mamma.com се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани от Организатора на тази страница със съдействието на нейния собственик и/или администратор.

3. Участието в Играта може да бъде осъществено по следния начин:

3.1 В периода от 26.10.2017 г. до 23:59 ч. на 08.11.2017 г. желаещите да участват в Играта трябва да изпратят отговор на въпроса „Коя е дрехата, което ви отнема най-много време и е най-трудна да изгладите перфектно и колко време седмично отделяте за гладене на вашите дрехи?“, публикуван в рамките на темата. Тогава ще бъде регистриран в играта съгласно общите условия като Участник.

3.2 В периода 26.10.2017 г. – 08.11.2017 г. ще бъдат селектирани трима Участници, регистрирани за участие в Играта съгласно т. 3.1. от настоящите Общи условия, които има правото да получат уреди за тестване по т. 8 от настоящите Общи условия („Тестери”). След селектирането на Участници ще бъдат изтеглени и трима резервни тестери / Участника. Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести титулярните Тестери, при условие, че същите не могат да бъде открит и/или да получат уред за тестване в съответствие с изискванията на тези Общи условия.

3.3 Тримата участници ще бъдат селектирани на база както заявката им за участие в темата, така и на цялостната активност и мненията им във форумите BG-Mamma.

4. Всеки регистриран потребител може да участва в Играта само с един потребителски профил.

5. Всеки регистриран потребител ще бъде регистриран за участие в играта само веднъж след публикуването на първото мнение. Следващи въпроси и мнения не дават допълнително право за регистрация в играта и, съответно, за участие в томболата за награда.

6. Участниците могат да изпращат и/или публикуват мнения, текстове, снимки (изображения), видеоклипове и др., съобразно правилата на www.bg-mamma.com.

7. Не се допуска въвеждането, участието и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително но не само: текстове, снимки и материали, които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях.

ІІ. Тестване на уреди, получаване на уредите за тест

8. Всеки от Тестерите съгласно т. 3.1.2 и т. 4 ще получи уред за тестване 1 бр. уред за гладене с пара Philips PerfectCare Elit. Общият брой на уредите за тестване в Играта са 3.

9. Тестерите се уведомяват чрез лично съобщение на посочения от тях e-mail адрес и/или на интернет страницата www.bg-mamma.com и/или в специалната тема от служители на Организатора. Ако настоящият адрес на някои от Победителите е извън гр. София, но на територията на Република България същите имат право да получат наградата си по куриер на предварително посочен точен адрес в рамките на 7 (седем) работни дни. Ако някой от победителите не отговоря на личните съобщения повече от 5 (пет) работни дни, не се яви да получи наградата или се откаже от нея, на негово място се избира друг Участник.

10. Тестерите нямат право да получат парична равностойност на уредите или да ги заменят за други.

11. Получаването на уредите се удостоверява с приемо-предавателен протокол или обратна разписка (товарителница), подписани от всеки от Тестерите.

12. Записвайки се за участие в играта "Добре дошли в света на лесното гладене! Готови ли сте да спечелите най-високия клас ютия с парогенератор в България?", всеки Участник заявява съгласието си с настоящите Общи условия и гарантира за изпълняването на ангажиментите, описани в т.13.

13. Всеки от Тестерите има ангажимента да публикува 3 поста в рамките на периода 13.11. - 23.11.2017 г., както и да отговаря на постъпилите към него въпроси от други потребители на сайта www.bg-mamma.com.
Структура и съдържание на изискваните публикации:
-   пост, анонсиращ получаването на уреда + снимки от разопаковането му
-   пост, съдържащ първи впечатления от уреда + първоначални впечатления
-   пост, съдържащ впечатления след 2-3 гладения

13.1 Ако участникът изпълни всички условия, ще получи правото да задържи уреда за себе си, ако желае.

ІІІ. Потребителско име

12. Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

12.1.   Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име.

12.2.   Участникът е длъжен да уведомява незабавно Организатора, в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, Участникът е длъжен да уведомява Организатора при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.

ІV. Съгласие с Общите условия

13.   Чрез отговор на въпроса "Коя е дрехата, което ви отнема най-много време и е най-трудна да изгладите перфектно и колко време седмично отделяте за гладене на вашите дрехи", публикуван в рамките на темата "Добре дошли в света на лесното гладене! Готови ли сте да спечелите най-високия клас ютия с парогенератор в България?", потребителите потвърждават желанието си за участие в Играта по реда на т. 3 и декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласни са с клаузите им и се задължават безусловно да ги спазват.

V. Промени в Общите условия

14.   С оглед периодично допълване и модификации на Играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.

15.   Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на интернет страницата www.bg-mamma.com и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването им.

16.   Организаторът заличава регистрацията и прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

VІ. Права върху интелектулна собственост

17. Правата върху съдържанието, разположено на интернет страницата www.bg-mamma.com е защитена от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове. Всяко нейно ползване изисква предварителното съгласие на Организатора и/или www.bg-mamma.com. Това се отнася най-вече, но не само, до размножаването, обработката, и възпроизвеждането на съдържанието в други бази данни или други електронни медии и системи.

18. Всички Участници с регистрацията си за участие се съгласяват, че техни потребителски имена и изявления могат да се използват напълно безплатно от Организатора за целите на настоящата игра.

19. Чрез изпращане на изображение (снимка) и информация на интернет страницата www.bg-mamma.com, Участникът декларира, че е запознат с правилата и условията за ползване на интернет страницата и се задължава да ги спазва.

VІІ. Ограничаване на отговорността

20.   С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

21.   Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на изпратената от Участниците в Играта информация и материали, под формата на изображение (снимка) и/или текст.

22.   Организаторът има право да запазва и използва материали и информация, изпратени от Участниците и/или разположени на негов сървър, както и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Организатора или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.

23.   Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.

24.   Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

25.   С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на Играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа отстрана на Организатора. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

26.   Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

VІІІ. Временни санкции

27.   Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за работа на инернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на Играта, както и до премахване на публикуван от последния  текст.
Организаторът има право да осъществява контрол и подбор на публикуваната информация, изображения и регистрации, както и да премахва/не публикува информация и/или изображения по свое усмотрение, без да уведомява допълнително Участникът, който е изпратил същата.

28.   В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или на трети лица, настъпили вследствие или във връзка със спирането, ограничаването на участието, премахването на публикувани изображения и информация или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на Играта.

29.   Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

30.   В хипотезите по предходния член, в случай, че на Участник е наложена временна санкция - спиране, ограничаване на участието или премахване на публикуваното изображение или информация, временните санкции продължават до изясняване на фактите по случая.

ІХ. Обезщетения

31.   Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в Играта в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.

Х. Защита на личните данни

32.   Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

33.   Организаторът е регистриран оператор на лични данни и полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

34.   Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

35.   Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организатора за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели.

36.   Организаторът има право да ползва събраната информация, за да предлага свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

37.   Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организатора.

38.   Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Участника или за участието му в Играта и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
•   е получил изричното съгласие на Участника при регистрацията или в по-късен момент, ако такова се изисква от действащото българско законодателство;
•   информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
•    информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Организатора за дейности, свързани с провеждане на Играта; или други, посочени в закона случаи.
Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други не забранени от закона цели.

ХІ. Други условия

39.   Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

40.   В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.

41.   Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

42.   За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

43. Всички разходи, свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

44.   Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София

45.   В играта нямат право да получават наградите от настоящите Общи условия служители на „Филипс България” ЕООД и „ОГИЛВИ” ЕООД.

Дата: 26.10.17.

Последна редакция: чт, 26 окт 2017, 10:58 от Редактор**