Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 11 ноем. 2017, 09:22 ч.

Център за асистирана репродукция (ЦАР) - тема 27

 • 73 034
 • 744
 •   1
Отговори
 • София
 • Мнения: 5 211


Ц Е Н Т Ъ Р    З А     А С И С Т И Р А Н А     Р Е П Р О Д У К Ц И Я

Най-важната информация за всички, които влизат за първи път в темата!!!

Център за асистирана репродукция  (ЦАР)
гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов" 15,
"Центъра по хигиена", 11 етаж, ст.36

Телефони за информация:
02/895-31-46
02/895-31-48

Работно време: 9.00-12.00 13.00-17.00 ч.

Получаване на заповеди за одобрение:
от понеделник до петък от 9.00 до 12.00 ч.

www.car-bg.org

Какво представлява "Център за асистирана репродукция"?
Центърът е специализирана структура, която организационно и финансово подпомага български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане.
 
При изпълнение на своите функции директорът на центъра се подпомага от:
1. Комисия;
2. Обществен съвет;
3. Администрацията на центъра, която се състои от служители по трудово правоотношение.


Комисията към ЦАР разглежда между 200 и 400 заявления месечно. Връчването на Заповеди за започване на процедури изцяло е съобразено с осигуреното годишно финансиране. Преференциалното разглеждане на заявления и връчване на заповеди напълно е съобразено с неотложни фактори, описани в Правилника за работа на ЦАР и съгласувано с всички членове на Комисията.

ЦАР финансира:
1. лекарствените продукти, необходими за стимулацията
2. контрол на стимулацията:
   - ехографски прегледи;
   - хормонални изследвания;
3. Ин витро (ИКСИ) процедура, която включва:
   - пункция на фоликулите;
   - ин витро (ИКСИ) оплождане;
   - ЕТ (ембриотрансфер);
   - замразяване на ембриони.
ЦАР не финансира:
Скрит текст:
1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез ин витро оплождане
2. изследванията, необходими като минимум, съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:
   - микробиологични;
   - спермален анализ;
   - за трансмисивни инфекции;
   - кръвногрупова принадлежност и резус фактор;
   - хормонални - преди КОХС (контролирана овариална хиперстимулация);
   - на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС;
   - други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.).
3. изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, независимо от момента на извършването им
4. индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;
5. инсеминации от партньора или дарител;
6. ембриоредукция;
7. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);
8. ин витро матурация (IVM);
9. донорство на яйцеклетки;
10. донорство на ембриони;
11. GIFT, ZIFT и др. подобни;
12. тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).

При какви индикации ЦАР финансира лечението на двойки чрез ин витро оплождане?:
1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):
   а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
   б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
   в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
   г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
   д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
   е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
   ж) ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието при жени над 35 години, а при жени до 35 години - само след лечебен курс с агонисти на гонадолиберина по програма на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след края на което в продължение на 6 месеца не е настъпила бременност;
2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
   а) обструктивна аzoospermia, при положение че са налице данни (клинични и хистологични) за наличие на достатъчна сперматогенеза;
   б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
       аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
       бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
       вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
       гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
       дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;
ВАЖНО - съгласно новите промени в Правилника за работа при кандидатстване по мъжки фактор задължително се изисква приложен документ за консултация с уролог.
3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS
4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология (неизяснен стерилитет).

При кои случаи ЦАР не финансира ин витро оплождане? - Не се извършва финансиране, независимо от наличие на горепосочените индикации, в следните случаи:
1. съществуват кoнтраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
2. липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на ФСХ повече от 12,5 mIU/ml.

Как се извършва кандидатстването за финансиране от ЦАР?
Скрит текст:
[/b] - Кандидатстването за финансиране от ЦАР става чрез заявление, към което се прилага:
1. медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. 26 от правилника, както следва:
   - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 1 - документи от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод;
   - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 2 - документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
   - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 3 - документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки;
   - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 - данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI);
2. етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
3. медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. 27, т. 2
4. копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф "вярно с оригинала";
5. декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец съгласно приложение № 3;
6. информирано съгласие от заявителката и партньора по образец съгласно приложение № 4
7. декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение, по образец съгласно приложение № 5, освен в случаите по т. 3.1 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
8. декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 6, освен в случаите по т. 3.1 на раздел IV от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.

Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция, съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.

Горепосочените документи се прилагат, когато жената подава заявление за първи път.

В останалите случаи се прилага само заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление.

Заявителката предоставя писмена информация до директора на ЦАР за резултатите от проведената ин витро процедура в срок до един месец след настъпване на забременяване/ раждане.

Как се извършва финансирането? - Финансирането се извършва чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение на два етапа:
1. първи етап - авансово, в размер 40% от максималната одобрена със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след започване на хормонална стимулация на пациентката, за което лечебното заведение представя:
   - заявление, съдържащо информация, че е започнала хормонална стимулация, по образец съгласно приложение № 7
   - проформа фактура
   - декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности, лекарствени продукти и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция
2. втори етап - отложено, в размер на направените от лечебното заведение разходи над размера по т. 1, но не повече от определената със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след приключване на дейностите по асистирана репродукция, за което лечебното заведение представя:
   - подробна епикриза
   - протокол, подписан от заявителката и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти, техният вид, количество и цени
   - фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности и използваните лекарствени продукти
   - медицинска документация за извършените дейности по чл. 25, ал. 1.

Как се разглеждат заявленията? - След одобрение на заявлението:
Директорът на ЦАР в тридневен срок от заседанието, на което е взето решението, издава заповед за организационно и финансово подпомагане на заявителя, в която посочва размера на отпусната парична сума, избраното от лицето лечебно заведение, срока, до който да бъде извършена процедурата, или прави мотивиран отказ.
Когато директорът на ЦАР констатира неточности в заявлението, приложената документация или изготвения доклад, връща документите в обществения съвет за тяхното отстраняване.
Размерът на отпусканата парична сума е до 5000 лв. и включва средства за провеждане на медицински изследвания, ин витро процедура и за лекарствени продукти.
Съобщаването на заповедите се извършва от звеното за подпомагане на ЦАР.

Как да разберем дали сме одобрени?
Когато бъдете одобрени и заповедта ви е готова ще бъдете информирани по телефона и съответно кога да си получите заповедта.

Как и кога ще разбера в случай, че не получа одобрение?
Ще бъдете уведомени от служителите на ЦАР.

Къде мога да проверя статуса на документите си?
Адресът на сайта на "Център за асистирана репродукция" е www.car-bg.org

Заповеди от ЦАР могат да бъдат получени с пълномощно - нотариално заверено. Текст на пълномощното:
Скрит текст:
П Ъ Л Н О М О Щ Н О

ПОДПИСАНАТА:
............, ЕГН .................. ,с постоянен адрес гр..... ул....№..., ЛК № ............., изд. на .... от МВР.....

УПЪЛНОМОЩАВАМ:
............, ЕГН .................. ,с постоянен адрес гр..... ул....№..., ЛК № ............., изд. на .... от МВР.....

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:
Да ме представлява пред Министерство на Здравеопазването, Център за асистирана репродукция, със седалище в гр.София, бул.”Акад.Иван Гешов”№15, ет.11, като получи от мое име Заповед за организационно и финансово подпомагане, във връзка с подадено от мен Заявление за организационно и финансово подпомагане с регистрационен индекс №......от ........г.
 
         УПЪЛНОМОЩИТЕЛ…………

Колко опита ин витро финансира ЦАР? - ЦАР финансира до три опита ин витро. (Предстои промяна на нормативната база с цел финансиране на до 4 опита).

ЦАР финансира ли ин витро процедура ако двойката вече има дете? - Да. Няма такова ограничение.

Могат ли пациентите, след като бъдат одобрени за финансиране от ЦАР, да сменят клиниката, в която се лекуват? - Пациентите могат да си сменят клиниката. Никъде не е заложено изискване да се направи процедурата в клиниката, подготвила документите. Подава се молба до директора на ЦАР за смяна на клиниката, като се прилага документ от новата клиника, че е съгласна да поеме вашия случай.

Финансира ли ЦАР вече започнати ин витро процедури? - ЦАР не финансира вече започнали ин витро(ИКСИ) опити, както и не възстановява средства за направени такива.

Какво трябва да съдържа изследването за ФСХ? - Задължително е прилагането на изследване на ФСХ, което освен печата от лабораторията трябва да има печат и подпис от лекар. Стойността на ФСХ трябва да бъде под 12,5. Не се изискват други хормони (освен ФСХ), както и не са необходими изследвания за СПИН, васерман, хепатит тип В и С.

Къде се правят спермограми? - При кандидатстване се допускат спермограми, направени в лечебни заведения, които имат разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, независимо дали имат сключен договор с ЦАР. Не се допускат спермограми, направени в клинични лаборатории.

Какво не трябва да пропускаме при прилагането на копията от документите с изследванията! - На копията на документите, които се прилагат, се пише "Вярно с оригинала" и се подписват. На всички изследвания трябва да има печат и подпис на лекар от лабораторията.

Какъв е срокът за оползотворяване на отпуснатите средства? - Срокът за оползотворяване на отпуснатите средства е една година след издаването на заповедта.

Какво трябва да имаме задължително? - Задължително е да имате епикриза, в която да е описано ясно какъв е проблема при вас, а когато се касае за неизяснен стерилитет по чл. 26, ал. 1, т.4 и съответно изискването за четири инсеминации (или ин-витро/ ИКСИ опита) съгл. чл. 31, ал. 1, т.1г., трябва да имате документ, удостоверяващ извършените процедури (кога и къде).

При неуспешен първи опит, финансиран от ЦАР, какво трябва да се направи? - Подава се заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление. Документите се приемат с нов входящ номер и се чака по съотвения ред.

Лечебни заведения със сключен договор с Центъра за асистирана репродукция (актуализирани към май 2016 г.)
Скрит текст:
БЛАГОЕВГРАД
МЦ „Пулс” АД - гр. Благоевград
БУРГАС
МБАЛ Бургас АД – гр.Бургас
ВАРНА
АМЦСМП „Д-р Марио Давидков” ЕООД – гр.Варна
АМЦСМП „Майчин дом” ЕООД – гр. Варна
АМЦСМП „Олимед” ООД - гр. Варна
МЦРМ „Радост” ООД – гр.Варна
ПЛЕВЕН
МЦ „КИРМ” ООД – гр. Плевен
МЦ „Репромед” ЕООД – гр.Плевен
ПЛОВДИВ
СБАЛАГ „Селена” ООД -гр.Пловдив
МЦ „Бора” ЕООД – гр. Пловдив
МЦ „Салманида” ЕООД – гр. Пловдив
Ню Лайф СМЦГ ООД - гр.Пловдив
СОФИЯ
„Виена ин витро МЦ” ЕООД - гр.София
Ин витро АГ МЦ „Димитров” ЕООД – гр.София
Ин витро МЦ „Братя Тодорови” ООД – гр.София
МБАЛ „Вита” ЕООД – гр.София
МБАЛ за женско здраве „Надежда” – гр.София
МЦ „Aфродита” ООД – гр. София
МЦ „Вяра” ЕООД – гр.София
МЦ „РепроБиоМед” ООД – гр.София
МЦ „Надежда репродуктив София”ООД – гр.София
МЦ „София - 2000” ООД – гр.София
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД – гр.София
САГБАЛ „Д-р Щерев” ЕООД – гр.София
СБАЛ „Свети Лазар” ООД – гр. София
СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД – гр. София
СБАЛАГРМ „София” ООД – гр.София
СБАЛГАР „Д-р Малинов” ООД – гр.София
СТАРА ЗАГОРА
МЦ „Ин Витро Тракия” ЕООД – гр.Стара Загора.
ТУТРАКАН
МЦ „Свети Иван Рилски” ООД – гр.Тутракан
ШУМЕН
АСМП-МЦ „Свети Иван Рилски” ООД – гр.Шумен

Линк към старите теми:
тема 23 - http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=920821
тема 24 - http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=949149;;20
тема 25 - http://www.bg-mamma.com/?topic=972662;topicrefid=20
тема 26 - http://www.bg-mamma.com/?topic=987840;topicrefid=20

С Т А Т И С Т И К А
Б Ю Д Ж Е Т:
Скрит текст:
бюджет за 2013 г. (ЦАР е към НЗОК) - 15 млн. лв.
бюджет за 2014 г. (ЦАР е към МЗ) - 7 млн. лв. (т.е. наполовина)
бюджет за 2015 г. (ЦАР е към МЗ) - 12 млн. лв. (увеличение от 5 млн.)
бюджет за 2016 г. (ЦАР е към МЗ) - 12 млн. лв. (не е прието предложение за увеличаване с още 12 млн.)
бюджет за 2017 г. - 12 млн.лв.

Тримесечен отчет за юли-септември 2017:

"Уважаеми пациенти,
Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за размера на средствата, изразходвани за периода от 01.07.2017г. до 30.09.2017г., които са 2 800 782 лева.

Общият размер на разходваните средства за периода от 01.01.2017г. до 30.09.2017г. е 9 341 043  лева.
Остатъчният размер на средствата по субсидия от държавния бюджет е 2 658 956 лв.
През третото тримесечие на 2017г. са приети 938 заявления за организационно и финансово подпомагане, връчени са 1237 заповеди и са стартирани 687 бр. процедури.
Към настоящия момент срокът за връчване на заповеди за организационно и финансово подпомагане е намален на 7 месеца от датата на подаване на заявление.

# 1
 • София
 • Мнения: 186
Благодаря за новата тема, дано ни донесе много щастие и късмет!!! Simple Smile

# 2
 • Мнения: 3 665
И аз да се нанеса тук. Благодаря за темата, дано я напълним с хубави новини!

# 3
 • Varna
 • Мнения: 1 334
И аз тук. Благодаря за темичката, дано се напълни само с хубави новини!

# 4
 • Мнения: 1 701
От понеделник много заповеди да има 🍀
zazu1 Благодаря за темата ✌

# 5
 • Мнения: 111
Здравейте момичета.Пожелавам успех на всички.Аз се нареждам за втори опит с номер 39125 от 9.11.2017.Дано скоро всички сбъднем мечтата си.

# 6
 • Мнения: 1 038
Цоп bowuu
Пожелавам на всички много пухкави и сладки бебчета  Praynig Hug

# 7
 • Мнения: 55
като гледам статистиката, пак беше всяко чудо за 3 дни (месеца). Пак намалиха заповедите. Дано успея да се вредя с обаждане този месец с номер 37701

# 8
 • Мнения: 923
Успех на всички момичета...със или без фонда!

# 9
 • Мнения: 1 238
За подаване на документи( за 3 опит) имаше ли определено работно време.Помня,че за получаване беше до 12ч

# 10
 • София
 • Мнения: 6 264
За подаване на документи( за 3 опит) имаше ли определено работно време.Помня,че за получаване беше до 12ч
От 9 до 16ч (от 12 до 13:30 са обедна почивка)

# 11
 • Пловдив
 • Мнения: 142
Благодаря за темата хайде много успех на всички

# 12
 • Мнения: 16 577
Аз да си кажа, че доплатих 1500 лева, но бях с Гонал за много дни и на 450 единици.

# 13
 • Мнения: 1 549
Aйде вече да звънят !  Rolling Eyes Мина 10-то число... Simple Smile

# 14
 • София
 • Мнения: 3 597
Благодаря за новата тема.Успех на всички.Мая от утре се надявам да почнат с обажданията, че той месеца мина на половина почти, а и статистиката нещо не ми хареса-уж имаше повече раздадени заповеди, сега дадоха малко назад(според това,което видях)...

Общи условия

Активация на акаунт