Тези общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в Новогодишна играта на BG-Mamma, която се организира от НЕГ.БГ АД и уебсайта BG-Mamma (наричан още „Организатор"). Общите условия са публикувани и достъпни на интернет страницата на играта.

Старт: 14.12.2017 г.
Край: 15.01.2018 г.

 
І. Описание на играта, условия за участие
1. Новогодишната игра на BG-Mamma ("Играта") се провежда на интернет страницата http://www.bg-mamma.com/?action=koleda2017 .
2. Всеки („Участник”, „Потребител”), който посети страницата на Играта в периода от 14.12.2017 г. до 23:59 ч. на 07.01.2018 г. може да тегли неограничен брой пъти късмети, както и да ги споделя във Facebook и други социални мрежи, като изтеглянето на късмет предполага, че потребителят се е запознал  и приел настоящите Общи условия.
 
3. Участието в томболата за награди може да бъде осъществено според следните условия:
     3.1. В периода от 14.12.2017 г. до 07.01.2018 г. включително всеки регистриран и логнат в сайта BG-Mamma потребител, който изтегли късметче от Новогодишната игра, участва в томбола за подаръци.
Регистрацията в www.bg-mamma.com се извършва съобразно Общите условия и правила на сайта.
     3.2. Всеки потребител има право да тегли неограничен брой късмети през периода на играта, като тегленето на късмети всеки ден повишава шансовете за спечелване на награда от томболата (за един календарен ден се осъществява един запис в списъка за томболата, независимо от броя късмети, изтеглени през този ден).
     3.3. Всеки участник може да участва в Играта само с един потребителски профил.
     3.4. На 10.01.2018 г., на случаен принцип чрез томбола ще бъдат изтеглени имената/прякорите на потребителите, регистрирани за участие в Играта съгласно т. 3.1. от настоящите Общи условия, които имат право да получат подарък по т. 4 от настоящите Общи условия („Печеливши”).
До 17.00 ч. на 15.01.2018 г. имената на печелившите ще бъдат публикувани на страницата на играта на адрес: http://www.bg-mamma.com/?action=koleda2017
За да получи наградата си, всеки от печелившите трябва да се логне с профила си и да попълни съответната форма под полето, указващо подаръка, който е спечелил.
     3.5. В томболата участват само регистрирани и логнати потребители, които са изтеглили поне един късмет от Играта.
     3.6. В томболата не участват служители на НЕГ.БГ/BG-Mamma и нелогнати потребители. Те имат право да теглят “късметчета”, но няма да бъдат включени в томболата за подаръци.

ІІ. Подаръци, получаване на подаръците
4. Подаръците, които ще бъдат разпределени чрез томбола на Печелившите, са както следва:

- 35 комплекта (чадър + тениска + стек вода) от Изворна вода "Бачково"
- 27 стека с вода от Изворна вода "Бачково"
- 20 комплекта BabyDove
- 20 чаши с логото на BG-Mamma
- 15 торбички с тефтер и химикалка с логото на BG-Mamma
- 10 ранички с логото на BG-Mamma
- 1 пъзел 300 части Ravensburger
- 1 бр. играчка Луси - най-послушното кученце


5. Имената/прякорите на печелившите ще бъдат публикувани на уеб адреса на играта http://www.bg-mamma.com/?action=koleda2017 и няма да бъдат уведомявани лично от Организатора по имейл, лично съобщение или чрез друга форма на персонална комуникация.

6. Всеки печеливш може да разбере подаръка, който печели, след като се логне в сайта BG-Mamma и посети адреса на играта http://www.bg-mamma.com/?action=koleda2017, след което е необходимо да попълни формата, за да получи указания за получаване на подаръка.

7. Печелившите участници от гр. София могат да получат своите подаръци след 16 януари 2018 г. в офиса на НЕГ.БГ – BG-Mamma на адрес: гр. София, ул. “Д-р Христо Стамболски” 3, ет. 4 (при малкото НДК). За получаването на подаръка е необходимо да посочат потребителското си име и имейл адреса, с който е направена регистрацията им в BG-Mamma, както и персоналния код, който са получили на страницата на играта.

Печелившите, които са извън София (включително в чужбина), е необходимо да попълнят формата с данни за получаване на подаръка, посочвайки адрес на територията на Република България, и техният подарък ще бъде изпратен с куриер на посочения адрес за сметка на Организатора.

7 а. С цел улеснение на печелившите всички награди, осигурени от Изворна вода "Бачково" ще бъдат изпратени по куриер, независимо дали адресът за получаване е в гр. София или друго населено място на територията на Република България.

Непотърсени награди (в това число непопълнени формуляри от печеливши участници с данни за изпращане по куриер) в срок до 16 февруари 2018 г. включително остават собственост на НЕГ.БГ АД.

8. Печелившите нямат право да получат парична равностойност на подаръка, да го заменят за други продукти или да го преотстъпват на трето лице преди получаването му.

7. Получаването на подаръка се удостоверява с подпис на приемо-предавателен протокол или обратна разписка (товарителница), подписани от Печелившия.
 
III. Потребителско име
10. Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име, или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка, или други права на интелектуална собственост.
10.1.   Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име.
10.2.   Участникът е длъжен да уведомява незабавно Организатора в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, Участникът е длъжен да уведомява Организатора при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.
 
IV. Съгласие с Общите условия
11. Чрез изтеглянето на късмет от Играта, Участникът потвърждава желанието си за участие в Играта и декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с клаузите им и се задължава безусловно да ги спазва.

V. Промени в Общите условия
12. С оглед периодично допълване и модификации на Играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.
13. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на интернет страницата www.bg-mamma.com и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването им.
14. Организаторът заличава регистрацията и прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на имейл до Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.
 
VІ. Права върху интелектуална собственост
15. Правата върху съдържанието, разположено на интернет страницата www.bg-mamma.com, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове. Всяко нейно ползване изисква предварителното съгласие на Организатора. Това се отнася най-вече, но не само, до размножаването, обработката и възпроизвеждането на съдържанието в други бази данни или други електронни медии и системи.
16. Всички Участници се съгласяват, че техните потребителски имена, изявления, публикувани материали и изображения могат да се използват напълно безплатно от Организатора за целите на настоящата игра.

VІІ. Ограничаване на отговорността
18. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.
19. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на публикуваната от Участниците в Играта информация и материали под формата на изображение (снимка) и/или текст.
20. Организаторът има право да запазва и използва материали и информация, изпратени от Участниците, както и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в изпълнение на изискванията на закона в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Организатора или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.
21. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на Организатора.
22. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.
23. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на Играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Организатора.
24. Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.
 
VIII. Временни санкции
25. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за ползване на сайта, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на Играта, премахване на направените записи в списъка за томболата, както и премахване на публикувани от последния текст, изображения, видео.
26. Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или на трети лица, настъпили вследствие или във връзка със спирането, ограничаването на участието, премахването на публикувани изображения и информация или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта BG-Mamma.
27. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.
28. В хипотезите по предходния член, в случай че на Участник е наложена временна санкция – спиране, ограничаване на участието или премахване на публикуваното изображение или информация, временните санкции продължават до изясняване на фактите по случая.
 
IХ. Защита на личните данни
29. Организаторът е регистриран администратор на лични данни и полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
30. С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие:
- личните им данни да бъдат събирани, обработвани и администрирани от Организатора за целите и във връзка с провеждане на Играта;
- имената на печелившите Участници да бъдат използвани от Организатора в последваща комуникация към медиите;
- данните на печелившите да бъдат предоставени на компаниите, осигуряващи съответните награди в случаите, когато изпращането е организирано от тях.
 
ХI. Други условия
31. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
32. Всички разходи, свързани с участието на Участника в Играта, като достъп до интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.
33. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище град София.

Общи условия за участие в Новогодишната игра на BG-Mamma 2017/2018

Последна редакция: вт, 16 яну 2018, 01:13 от Mamma