Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Спечелете билети за невероятния спектакъл "Нощ на звездите"", която се организира от BG-Mamma и Фондация “Енчо Керязов“ („Организатор"). Общите условия са публикувани и достъпни на интернет страницата http://www.bg-mamma.com за периода на провеждане на Играта.

І. Описание на играта, условия за участие
Играта “Спечелете билети за невероятния спектакъл "Нощ на звездите"" се провежда на интернет страницата www.bg-mamma.com в периода от 13:00 ч. на 26.02.2018 г. до 23:59 ч. на 07.03.2018 г. („Период на играта").

2. В Играта могат да участват пълнолетни физически лица („Участници”, „Потребители”), които са извършили валидна регистрация в www.bg-mamma.com и са приели условията на настоящите Общи условия. Регистрацията в www.bg-mamma.com се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани от Организатора на тази страница със съдействието на нейния собственик и/или администратор.

II. Участието в Играта може да бъде осъществено по следния начин:

3.1 В периода от 13:00 ч. на 26.02.2018 г. до 23:59 ч. на 07.03.2018 г. желаещите да участват в Играта трябва да изпратят отговор следния въпрос: "Избройте в темата поне една българска звезда, която ще вземе участие в седмото издание на шоуто „НОЩ НА ЗВЕЗДИТЕ“, публикуван в рамките на темата. Тогава ще бъде регистриран в играта съгласно общите условия като Участник.

3.2 В периода от 13:00 ч. на 26.02.2018 г. до 23:59 ч. на 07.03.2018 г. ще бъдат селектирани 10 Участници, регистрирани за участие в Играта съгласно т. 3.1. от настоящите Общи условия, които имат правото да получат двойни билети за представлението.

4. Всеки регистриран потребител може да участва в Играта само с един потребителски профил.

5. Всеки регистриран потребител ще бъде регистриран за участие в играта само веднъж след публикуването на първото мнение. Следващи въпроси и мнения не дават допълнително право за регистрация в играта и, съответно, за участие в томболата за награда.

6. Участниците могат да изпращат и/или публикуват мнения, текстове, снимки (изображения), видеоклипове и др., съобразно правилата на www.bg-mamma.com.

7. На 8 март 2018 г., на случаен принцип чрез томбола ще бъдат изтеглени имената/прякорите на потребителите, регистрирани за участие в Играта съгласно т. 3.1. от настоящите Общи условия, които имат право да получат подарък по т. III от настоящите Общи условия.

III. Награди

- 10 двойни покани за представлението “Нощ на звездите” с дата на провеждане 17.03.2018 г., в “Арена Армеец София”.

8. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на уеб адреса на играта „Спечелете билети за невероятния спектакъл "Нощ на звездите" и няма да бъдат уведомявани лично от Организатора по имейл, лично съобщение или чрез друга форма на персонална комуникация.

9.  Печелившите участници могат да получат своите награди след 8 март 2018 г. в офиса на НЕГ.БГ – BG-Mamma на адрес: гр. София, ул. “Д-р Христо Стамболски” 3, ет. 4 (при малкото НДК). За получаването на двойната покана е необходимо да посочат потребителското си име и имейл адреса, с който е направена регистрацията им в BG-Mamma.

Непотърсени награди в срок до 17:30 ч. на 16 март 2018 г. остават собственост на НЕГ.БГ АД.

10. Печелившите нямат право да получат парична равностойност на наградата, да я заменят за други продукти или да я преотстъпват на трето лице преди получаването ѝ.

11. Получаването на наградата се удостоверява с подпис на приемо-предавателен протокол, подписан от Печелившия.

IV. Съгласие с Общите условия

12. Чрез публикуването на коментар в темата, Участникът потвърждава желанието си за участие в Играта и декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с клаузите им и се задължава безусловно да ги спазва.

V. Права върху интелектуална собственост

13. Правата върху съдържанието, разположено на интернет страницата www.bg-mamma.com, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове. Всяко нейно ползване изисква предварителното съгласие на Организатора. Това се отнася най-вече, но не само, до размножаването, обработката и възпроизвеждането на съдържанието в други бази данни или други електронни медии и системи.

14. Всички Участници се съгласяват, че техните потребителски имена, изявления, публикувани материали и изображения могат да се използват напълно безплатно от Организатора за целите на настоящата игра.

VІ. Ограничаване на отговорността

15. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

16. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на публикуваната от Участниците в Играта информация и материали под формата на изображение (снимка) и/или текст.

17. Организаторът има право да запазва и използва материали и информация, изпратени от Участниците, както и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в изпълнение на изискванията на закона в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Организатора или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.

18. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на Организатора.

19. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

20. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на Играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Организатора.

21. Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

VII. Временни санкции

22. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за ползване на сайта, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на Играта, премахване на направените записи в списъка за томболата, както и премахване на публикувани от последния текст, изображения, видео.

23. Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или на трети лица, настъпили вследствие или във връзка със спирането, ограничаването на участието, премахването на публикувани изображения и информация или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта BG-Mamma.

24. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

25. В хипотезите по предходния член, в случай че на Участник е наложена временна санкция – спиране, ограничаване на участието или премахване на публикуваното изображение или информация, временните санкции продължават до изясняване на фактите по случая.

VIII. Защита на личните данни

26. Организаторът е регистриран администратор на лични данни и полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

27. С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие:
- личните им данни да бъдат събирани, обработвани и администрирани от Организатора за целите и във връзка с провеждане на Играта;
- имената на печелившите Участници да бъдат използвани от Организатора в последваща комуникация към медиите;
- данните на печелившите да бъдат предоставени на компаниите, осигуряващи съответните награди в случаите, когато изпращането е организирано от тях.

IX. Други условия

28. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

29. Всички разходи, свързани с участието на Участника в Играта, като достъп до интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организатора, са за сметка на Участника.

30. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище град София.

 
26.02.2018 г.

Последна редакция: пн, 26 фев 2018, 12:34 от Редактор**