Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
Ето това прочетох в друг форум.
Цитат
Преди да напуснете БГ подайте декларация в НОИ, че напускате страната и че ще бъдете в чужбина повече от 183 дена. Според новия Закон за здравето влизащ в сила от 1 януари 2005 год, ако не подадете такава декларация ще ви глобят когато се приберете в страната. За тези които са напуснали страната преди влизането на закона в сила не е нужна такава декларация. За по пълна информация вижте това http://www.noi.bg/index_first.html

ето и важната извадка от текста от Закон за здравето

2. Осигуряване на български граждани, пребиваващи продължително в чужбина.
2.1 Осигуряване на български граждани, пребиваващи продължително в чужбина след влизането на ЗИД на ЗЗО в сила.
Създава се нов чл.40а, който определя реда за осигуряване на българските граждани, включително лицата с двойно гражданство, които пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година.
“Чл. 40а. (1) Българските граждани, включително и тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, считано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление в Националния осигурителен институт.
(2) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40.
(3) Извън случаите по ал. 2 здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната могат да се възстановяват след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3, върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските.
(4) Сумите по ал. 3 се внасят по реда на чл. 41.
(5) До възстановяване на осигурителните права лицата по ал.1 заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ на изпълнителите.”
Разпоредбата на чл. 40а дава възможност българските граждани, включително и с двойно гражданство, които пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, по свое желание да не заплащат здравноосигурителни вноски от датата на напускане на страната до края на годината и за всяка следваща година в случай, че преди заминаването си са подали заявление в съответното териториално поделение на НОИ. За да бъдат възстановени здравноосигурителните им права е необходимо през шест последователни месеца от завръщането им в страната да са внасяни вноски. До възстановяване на здравноосигурителните си права тези лица заплащат оказаната им в страната медицинска помощ.
Правата на българските граждани, пребивавали повече от 183 дни през календарната година, се възстановяват веднага, ако еднократно заплатят сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето.
Следва да се има предвид, че ако не бъде подадено заявление преди заминаването в чужбина, осигурителните вноски се дължат за целия период на пребиваването извън страната. В тези случаи, ако лицето се осигурява на основание чл. 40, ал. 4 от ЗЗО, осигурителната вноска се внася върху половината от минималния осигурителен доход – например осигурителната вноска за цялата 2005 г. е в размер на 79,20 лв.
Заплащането на сумата от 12 здравноосигурителни вноски не погасява стари задължения за невнесени здравноосигурителни вноски за сметка на лицето, както и задължения за текущо внасяне на вноските.

Процедура по възстановяване на здравноосигурителните права реда по чл. 40а от ЗЗО
Ø Преди заминаване в чужбина лицата подават заявление по образец в съответното териториално поделение на НОИ по местоживеене. В заявлението лицата посочват точната дата на напускане на страната. Заявлението се подава в два екземпляра, като след завеждането му един се връща на лицето.
Ø Заявленията се завеждат в отделен регистър. До изготвяне на програмен продукт заявленията трябва да се приемат и завеждат ръчно.
Ø При завръщане в страната лицето подава уведомление по образец в съответното ТП на НОИ и представя документ, удостоверяващ датите на излизане и влизане в страната за всяка календарна година. Годината, през която лицето е пребивавало повече от 183 дни, се отразява в Допълнителния регистър като период със здравна осигуреност. За годините, през които лицата са били по-малко от 183 дни, здравноосигурителните вноски са дължими и се издава справка за дължимите суми. Когато се представя документ за една календарна година и се установи, че периодът на пребиваване в чужбина е по-малък от 183 дни, документа не се въвежда в допълнителния регистър.
Ø В случай, че лицето иска да възстанови веднага здравноосигурителните си права, внася сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица. Сумата се внася по § 280218 от ЕБК. След представяне на платежния документ на лицето се издава удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права.
Ø На подалите заявление по чл. 40а се извършва проверка на здравната им осигуреност за периода от началото на 2000 г. до момента на подаване на заявлението. При установяване на невнесени здравни вноски в този период на лицата се съставя ревизионен акт за начет.

2.2 Осигуряване на български граждани, пребиваващи в чужбина преди влизането на ЗИД на ЗЗО в сила
На основание § 16 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗЗО българските граждани, задължени да осигуряват себе си, които до влизането в сила на промяната в закона са пребивавали в чужбина повече от 183 дни през най-малко една календарна година и не са внесли дължимите здравноосигурителни вноски за това време, могат да възстановят здравноосигурителните си права при условията и по реда на чл. 40а, без да подават заявление до Националния осигурителен институт. В случая правата се възстановяват с еднократно внасяне на 12 осигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход към момента на внасянето или след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по чл. 40 от ЗЗО.
Сумите за невнесени вноски от тези лица до влизането на закона в сила остават дължими, тъй като разпоредба на чл. 40а няма обратно действие. Тези лица, ако през 2004 г. и през календарните години след влизането на закона в сила пребивават повече от 183 дни в чужбина, не следва да подават заявление за освобождаване от задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Здравноосигурителните им права се уреждат при завръщането им в страната.

Процедура по възстановяване на здравноосигурителните права на българските граждани, включително и тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и са пребивавали в чужбина повече от 183 дни през календарната година до влизане в сила на закона.
Ø При завръщане в страната лицето подава уведомление по образец в съответното ТП на НОИ и представя документ, удостоверяващ датите на излизане и влизане в страната за периода, през който е било извън нея за всяка календарна година.
Ø В Допълнителния регистър се отразява като период със здравна осигуреност периодът на пребиваване в чужбина след влизане на закона в сила в случай, че е повече от 183 дни за календарната година. Когато се представя документ за една календарна година и се установи, че периодът на пребиваване в чужбина е по-малък от 183 дни, документът не се въвежда в Допълнителния регистър;
Ø На лицето се издава справка за дължимите осигурителни вноски до влизане на закона в сила и след тази дата, ако е пребивавало по-малко от 183 дни.
Ø В случай, че лицето иска да възстанови веднага здравноосигурителните си права, внася сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица по §280218 от ЕБК. След представяне на платежния документ на лицето се издава удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права.

3. Съгласно новата т. 9 на чл. 40 от ЗЗО здравноосигурителните вноски за съпрузите на кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, които не са осигурени на друго основание, са за сметка на републиканския бюджет – за периода на мисията. Осигуряването се провежда чрез структурите на Министерство на отбраната.
За сметка на републиканския бюджет са и осигурителните вноски за лицата, получаващи обезщетения по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ (съпрузи на кадрови военнослужещи, които са прекратили трудовите си договори поради преместване на военнослужещия в друго населено място) – за периода на получаване на обезщетението. Осигуряването се провежда по общия ред на осигуряване на получаващите парични обезщетения за безработица.

4. В чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО е направено допълнение, съгласно което здравноосигурителните вноски и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване се внасят върху дохода, върху който се внасят осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване - върху полученото възнаграждение, преди приспадане на нормативно признатите разходи, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурителя. Осигурителните вноски се внасят при изплащане на възнаграждението в съотношение между осигурителят и осигуреното лице по параграфа, определен за работниците и служителите.

5. Изменен е чл. 39, ал. 1 от ЗЗО - лицата, които се осигуряват по реда, определен в чл. 40, ал. 4 от ЗЗО, няма да подават декларации по Инструкция №1 на НОИ за внесените от тях осигурителни вноски. За тези лица информацията за здравно осигуряване се подава на Националната здравноосигурителна каса по данни от платежния документ, с който са внесени здравноосигурителните вноски.
В посочения случай няма пречка да не се подават декларации и за минали периоди.


Ако хората заминали преди тази година не трябва да пускат декларация то как те могат да съобщат че не са вече в страната за да не им се трупат задължения кън Здравната каса.Благодаря предварително  за отговорите.

# 1
 • Abu Dhabi
 • Мнения: 8 457
днес говорих с една приятелка от НОИ точно за това - за излезлите вече още не е измислено нищо.

# 2
 • Мнения: 2 452
Аз имам въпрос - какво означава "Българските граждани, включително и тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година"; имам предвид израза "които са длъжни да осигуряват себе си"; има ли и такива, които не са длъжни да се осигуряват и кои са те? Питам,защото не ми стана много ясно дали аз примерно имам задължения, след като живея извън България преди приемането на здравната реформа. Много сложно.

# 3
 • Abu Dhabi
 • Мнения: 8 457
Цитат на: Laura
Аз имам въпрос - какво означава "Българските граждани, включително и тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година"; имам предвид израза "които са длъжни да осигуряват себе си"; има ли и такива, които не са длъжни да се осигуряват и кои са те? Питам,защото не ми стана много ясно дали аз примерно имам задължения, след като живея извън България преди приемането на здравната реформа. Много сложно.


не, не си длъжна никому. Опитват се да те изкарат длъжна, но ТИ избираш дали ще ходиш в поликлиника или на частно. Аз определено бих избрала втория вариант, ако мога да си го позволя.

# 4
 • Мнения: 4 406
всъщност идеята е ако се върнете, да си платите солидна сума и да правите като една голяма част от българите- да висиш по опашки и да чакаш направления. много по- лесно е да не плащаш нищо на НОИ и да си ходиш на частни кабинети когато си в БГ. а задълженията към НОИ си имат давност и все някога ще отпаднат

# 5
 • Мнения: 2 452
Цитат на: тити


не, не си длъжна никому. Опитват се да те изкарат длъжна, но ТИ избираш дали ще ходиш в поликлиника или на частно. Аз определено бих избрала втория вариант, ако мога да си го позволя.

Добре, а за тези месеци, през които не съм била здравно осигурена (излиза ми от 12, 2000 до сега) дължа ли нещо някому или не? Да не ме арестуват на границата, като се прибирам в България??? Laughing  Laughing

# 6
 • Abu Dhabi
 • Мнения: 8 457
да, дължиш.
Но няма да те спре никой на границата или някъде другаде:)
виж, съпругът ми живее в чужбина и не е осигуряван в последната година. Когато се върне тук, ходи в частни кабинети.

Опитвам се да обясня - вярно е, че дължиш пари на НОИ, но поне засега няма начин да ти вземат тези пари насила:)
При последното си ходене на лекар аз побеснях срещу джипито си за нещо и й казах, че няма повече да се осигурявам. тя отвърна с ехидна усмивка:е, щом искате да ставате майка, ще се наложи....
А цялата работа , щото самата докторка няма частна практика и разчита само на здравноосигурени пациенти....
та така:)

# 7
 • Мнения: 3 394
Цитат на: тити
днес говорих с една приятелка от НОИ точно за това - за излезлите вече още не е измислено нищо.


Аз да питам-като не са го измислили, защо приемат закон-за да го преправят после наново??? Това е само риторично, защото винаги така става? Как може да има страни, където закони не са се променяли от по 200години , само при нас се случва? Всяко ново правителство като дойде на власт първо почва да променя законите на старото #Crazy Защо все така....

# 8
Az li4no ot 4 godini i 5 meseca sum izvun BG.Imam da pla6tam na NOI ot 2000ta do momenta,no smqtam da ne pla6tam ni6to!Purvo ne sum polzvala nikakva zdravna pomo6t(i to bezplatna)v ramkite na BG,za kratkite otpuski prez koito sum se vru6tala prez godinite i vtoro-za6toto vse o6tre v BG vsi4ki-dori i nai humannite specialisti-doktorite sa na principa"Dai za da polu4i6"!Edinstvenata suma koqto bih platila(i to sled kato seriozno premislq vsi4ko) bi bila za minali meseci prez koito sum si bila v BG,t.e.za perioda predi da izlqza zad granica.Taka 4e-moqt suvet e "NE PLA6TAITE NI6TO"!Vse o6te v BG za da ti oburnat vnimanie po bolnici i med.kabineti trqbva da si plati6!Nezavisimo ot tova dali si zdravno osiguren ili ne!Ba6tata na edin moi poznat se nalaga6e da bude operiran-osigurqvan e 4oveka,nasro4vat mu data na operaciqta sled godina i nqkolko meseca.kato pri tova mu kazvat 4e ako si plati-datata moje da se smeni s takava v ramkite nai-kusno do mesec!E na tova kakvo mu se kazva!Az li4no ne go razbiram!No e fakt!Ne pla6tayte ni6to!Po -dobre kato 4astni pacienti!

# 9
колко месеца стаж трябва да имам за да получавам 2г майчинство и за да мога да взема болнични? Arrow  Grinning

# 10
 • Мнения: 45
Цитат
колко месеца стаж трябва да имам за да получавам 2г майчинство и за да мога да взема болнични?  

Трябва да имаш  6 месеца стаж

Общи условия

Активация на акаунт