Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 1 март 2004, 10:54 ч.

Малко усмивки !!!

 • 11 415
 • 62
 •   1
Отговори
# 45
 • Мнения: 4 555
ПРЕДБРАЧЕН ДОГОВОР

Днес, …………….. г. в гр. София на едно тайно място при неизяснени обстоятелства се сключи настоящия предбрачен договор между:

………………………………………………………, живущ в гр. ……….....……........... ул. (ж.к)………………………………., № (бл.) ……… притежаващ лична карта №………………… издадена на ……………. г. от …………… РПУ на МВР- …………., ЕГН ………………… наричан в договора за краткост
СЪПРУГ от една страна.

И

………………………………………………………, живуща в гр …….....…...……. ул. (ж.к)………………………………., № (бл.) ……… притежаваща лична карта №………………… издадена на ……………. г. от …………… РПУ на МВР- …………, ЕГН………………… наричана в договора за краткост
СЪПРУГА от друга страна.

ПРЕАМБЮЛ

Като взеха предвид изконните добродетели на българския народ неговото непреодолимо желание да създаде и скрепи в доброволен съюз най-малката клетка на гражданското общество - Семейството и като не забравиха решаващата роля на управляващата класа за подпомагане и насърчаване на извънбрачните връзки вследствие бурния социално-икономически разтеж през последните години, отчасти на основание чл.9 от ЗЗД - относно свободата на договаряне, както и отчасти на разпоредбите на семейния кодекс - относно ,,некои съображения" за гражданския брак, страните по настоящият предбрачен договор се споразумяха за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ПРЕДБРАЧНИЯ ДОГОВОР

1.1. СЪПРУГЪТ дарява СЪПРУГАТА с най-ценното което има, а именно своята лична свобода и мъжественост, като дава съгласието си да встъпи с нея в законен граждански брак (едно бъдещо-несигурно събитие) доколкото това не противоречи на клаузите на настоящия предбрачен договор и са изпълнени особените му изисквания.
1.2. СЪПРУГАТА с радост приема направената саможертва от СЪПРУГА по т.1.1. и му предоставя безвъзмездно за временно или безсрочно ползване, по предназначение или не, по начин и средства каквито той намери за добре, заедно или поотделно всичко което има, а то включва много!

2. СРОК НА ПРЕДБРАЧНИЯ ДОГОВОР

2.1. Настоящия предбрачен договор се сключва по принцип за неопределен срок, доколкото в някоя бъдещата - несигурна, но предизвестена майска или декемврийска утрин СЪПРУГЪТ не се събуди по никое време в брачното ложе и поглеждайки морно спящата до него непозната не си зададе краткия но съдържателен въпрос: ,,Коя пък беше тая ?".

3.СЕМЕЙНА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ

3.1. Страните по настоящия предбрачен договор ясно съзнавайки неизбежността и необходимоста от семейни имуществени вноски с голямо нежелание и нетърпимост към особените изисквания на действащото законодателство и обичаи се съгласяват за постигане целите на брачния съюз да обединят в едно нерушимо цяло своето лично имущество по видове и характеристики, съгласно Приложение №1 - Опис на недвижимите имоти и движими вещи привнесени от съпрузите при учредяването на предбрачен съюз, неразделна част от настоящия договор.
3.2. Така създадената (при спазване условията на т. 3.1. и изисквания на този договор) семейна общност представлява бездялова съсобственост от имуществени права и неимуществени задължения на страните съществуваща по време на брачния съюз, а в определени случаи описани по-долу и след неговото безвъзмездно унищожаване в полза на една от страните.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪПРУГА

СЪПРУГЪТ има следните права:
4.1 Да изразява свободно волята си и налага безапелационно своето мнение при решаване на семейните дела с цел постигане на хармонично и безконфликтно съжителство посредством използуване метода и принципите на единоначалието.
4.2 Да упражнява цялостна фактическа и физическа власт върху СЪПРУГАТА с цел укрепване присъщите на душевността на българския народ патриархални традиции, като се въздържа от причиняването на ненужни и непоправими щети или липси по отношение целостта на обекта с които би причинил сам на себе си явни затруднения.
4.3. Да приеме със смирена благодарност и доколкото е възможно без явно изразяване на неудовлетвореност в своя патримониум всички движими и недвижими вещи привнесени от СЪПРУГАТА, съгласно Приложение № 1, като обещае да си служи с тях еднолично, както намери за добре, по време или след разпадане на брачния съюз в случай, че целта му се окаже непостижима или явно ненужна.
4.4. СЪПРУГЪТ има право и е длъжен еднолично да определя и други неупоменати по-горе и дадени изключително нему субективни права, като се ръководи от обективните позиви на вътрешния си глас.

СЪПРУГЪТ има следните задължения:
4.5. Стриктно да спазва повелителните норми на т.т. 4.1, 4.2, 4.3 и особено императивната норма на т. 4.4.
4.6 Да води целесъобразен начин на живот по време на брачния съюз, което включва непрестанни срещи с приятели, запои по кръчми придружени с присъщите за такива мероприятия неконтролируеми прояви, като особен дълг на СЪПРУГА се вменява непрестанното поддържане на крепка и нерушима извънбрачна/ни/ връзка/и/, тъй необходима за запазване целостта на най-малката клетка на гражданското общество.

5.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪПРУГАТА

СЪПРУГАТА има следните права:
5.1. Непрестанно да изразява благодарността и признателността си към СЪПРУГА за това, че той все още я търпи, стига с тези свои действия да не натоварва и оттегчава обременената с мисъл за семейното огнище психика на главата на семейството.
5.2. Да се радва от сърце на вечните запои и похождения на своя другар в живота, които сплотяват семейните отношения и подчертават неговите добродетели.
5.3. Да отправя всякакви устни прошения до своя съпруг и смирено да очаква неговия строг, но справедлив отговор. Писмените прошения се считат за валидно отправени след устното парафиране и одобрение на съпруга.

Съпругата има следните задължения:
5.4. Да удовлетворява незабавно и безприкословно всички желания и капризи на своя СЪПРУГ, продиктувани от стремежа му към съвършенство в това число и тези с нестандартно съдаржание на петитума, които се приема, че са израз на неизчерпаемата му любознателност, тъй присъща за младежкия и свободолюбив дух.
5.5. Да води домакинството с грижа на добър стопанин, което включва освен обикновените битови дейности /готвене, чистене, пазарувани, изпиране, гладене и др./ и следните неизчерпателно изброени дребни текущи поправки по семейното огнище:

¦ежегодно пребоядисване на семейното жилище /латекс-три ръце/;
¦ежегодно пренареждане, циклене и лакиране на паркет;
¦текущи пробивно-взривни работи /работа с hilti, архитектурни подобрения, след получаване писменно разрешение от съпруга и др./;
¦подръжка на ВиК и електро инсталация;
¦други.

5.6. Вечер да очаква с трепет появата на СЪПРУГА в приятен вид с "чехлички" в ръце и предварително сложена на масата "ракийка и салатка".
5.7. Да се грижи непрестанно за доброто физическо и душевно състояние на СЪПРУГА, като прави всичко необходимо за постигане на тази висша цел без излишни "хър-мър", защото полза от тях няма да има.
5.8. Да проявява /умерена/ инициатива, като в многото свободно време с което разполага да изготвя планове и скици за подобряване и усъваршенстване на брачните съвкупления /доколкото ги има/.
5.9. Освен горепосочените задължения СЪПРУГАТА системно се усведомява за формираните нови желания и педложения за подобряване на съвместното съжителство направени от СЪПРУГА, които след писменото им представяне от него се счита за неразделна част от този договор.

6.ГАРАНЦИОНЕН СРОК

6.1. СЪПРУГЪТ дава неопределен гаранционен срок за своята мъжественост, който изцяло зависи и е обвързан с провилната експлоатация от страна на СЪПРУГАТА, съгласно изискванията на индивидуалните му потребности.
6.2 СЪПРУГАТА дава доживотна гаранция /независеща от начина на експлоатация/ на своите анатомични дадености и релеф, като при констатирани телесни изменения или скрити дефекти се задължава да ги отстрани незабавно на свой риск и за своя сметка, но само след предварително осигуряване на подходаща/и/ 18 годишна/и/ екзотична/и/ заместителка/и/ за целия срок необходим за въстановяване на първоначалното фактическо състояние.

7.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

7.1. При неизпълнение на задълженията си по настоящия предбрачен договор СЪПРУГЪТ понася изключително неблагоприятните последици свързани с наказанието
"Забележка", което може да бъде наложено от съпругата само след пълно доказване от нейна страна на безупречно изпълнение на собствените и задължения.
7.2. При неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията си, включително и проявена неуместна злоядост в решителния миг, СЪПРУГАТА по желание на СЪПРУГА се съпровожда от кварталните песове до дома на "мама и тате" без право на помилване, с което договора се счита за прекратен.

8.ОБЩИ УСЛОВИЯ

8. Всички спорове по изпълнението на настоящия предбрачен договор се решават в полза на СЪПРУГА, а ако това се окаже невъзможно-от едноличен арбитър в лицето на ............................... -по справедливост и в пряка зависимост от предложения хонорар определен чрез системата на етажна прогресия или чрез обикновено преброяване на следващите числото едно изписани с нули.

Настоящият предбрачен договор, заедно с Приложение №1 към него, се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от момента на устното му парафиране от СЪПРУГАТА.
СЪПРУГ:.......................... СЪПРУГА:.......................

/........................../ /......................../

ПРИЛОЖЕНИЕ №1към Предбрачен договор
от..................................г.


О П И С
/кратък и неизчерпателен/


на недвижимите имоти и движими вещи
внесени от страните при учредяване на брачния съюз
Вноски на съпруга:

1.Недвижими имоти:няма
2.Движими вещи:
- одеяло
- чифт долно бельо
- четка за зъби /без паста/


Вноски на СЪПРУГАТА:

1.Недвижими имоти:
-апартамент в гр.София- ............. кв.м./но не по-малко от 120кв.м./
-вила около гр.София- ................. кв.м./но не по-малко от 250кв.м./
-къща на село/може и в чужбина/- ................. кв.м.

2.Движими вещи:
-лек автомобил
-цветен телевизор
-автоматична пералня
-други: /вкл.всичко необходимо за задоволяване на потребностите МУ/СЪПРУГ: .............................. СЪПРУГА: ..............................

/.............................../ /.............................../

# 46
 • Мнения: 4 321
Ето нещо интересно

http://www.capital.bg/show/index.php?broi=2004-26&page=l35-2 … -1&rubr=light

Това е част от книгата "Децата пиша писмо до Бог" - има доста бисери  Simple Smile  Grinning

# 47
 • Мнения: 158
http://bgflash.webbg.com/smeshni/olympics.swf
 
Има и звук  Laughing  Laughing  Laughing
Весел ден!

# 48
 • Мнения: 158
А, ето и още нещо смешно  Laughing

Мозъкът на мъжа се състои от следните блокове:

1. Датчик "Гладен съм" и "жаден" естествено Работи винаги!!

2. Сензор "Искам секс". С времето прегаря. Има три положения:
- Искам;
- Искам та не се трае;
- Тук и сега.

3. Център за аудиовъздействия. Входни данни:
- магическа некомпресирана музика, 16бит и нагоре, 44кхц, стерео и усилена; - звук от наливане на алкохол в чаша;
- благодарни похлипвания на удовлетворена жена.

4. Център за определяне на вида бира.

5. Блок за взимане на стратегически решения. Решение по подразбиране -
Майната му на всичко... Дай още две бири!!

6. Автопилот до дома.

7. Генератор на отговори на въпроса: Къде ходиш бе хаймана?.С времето от
примитивно устройство се превръща във високоинтелигентен прибор с изострена
логика.

8. Автоматичен блок за отговор "Скъпа дай да го обсъдим по-късно".

9.Високомощен заглушител на съвест.

10. Далекомер "Самка". В реално време разчита ТТ данни на базата на
визуално възприятие. Най-съвършените позволяват да се направи извод от типа "ще ми пусне/няма да ми пусне". В стандартната инсталация има функции за определяне размера на гърдите, стегнатостта на задника и други.При някои модели - специална приставка за определяне на интелекта -"тъпа/почти тъпа".

11. Генератор на воля за занимание със спорт. Често се поврежда.

12. Датчик на нивото на насищане с алкохол. При много екземпляри отсъства
или не работи.

13. Умишлено пропусната.

14. Регистри за временно съхранение на резултати от спортни мероприятия.

15. Стоп екран - блокировка "Чужда жена". При особено гнусните типове е
вандалски повреден с отвертка.

16. Малък, бавен и разнебитен носител на съвест. Има противен глас и не
дава да спиш нощем. Неутрализира се с точка 9.

17. Имитатор на бурна дейност. През работно време работи на пълна мощност.

18. Блокове за повторение - искам пари, искам нова кола, нов CD-плеър, и
т.н.

19. Симулатор "Домашен майстор".

20. Черна кутия "Душа". В много случаи достъпа е само за ограничен кръг
приятели и една-две любовници

21. Hеонова реклама с надпис "интелект".Рядко свети.
22. Анализатор на ландшафта. При махмурлук и особено в понеделник сутрин
дава отвратителни картинки. Регистрира полети на зелени кучета. Пише
по небето неприлични надписи.

23. Таймер. Пример за програмиране: Петък. Около17.30. Да се прибирам ли?
Я по-добре да пийна една-две!

# 49
 • Мнения: 4 555
най-обичам луди, луди КРАВИнасъне йеееееееееееееееееееееееееееееее

# 50
# 51Ммммммм голяма краста е тази ЛИНИЯ СТАНДАРТ  Smile

# 52
# 53
 • Мнения: 4 321
Снимайте се тук

http://zarche.com/snimka.htm

Снимките са страхотни

# 54
 • Мнения: 3 634
ООох... прекрасна зурла... а тези уши... никога не знаех, че така мога да ги размахвам...

# 55
 • Мнения: 4 321
Предоставено от vassbil

Взех го от друг форум, дано да ви развесели  

Готови ли сте да имате деца ?

Тест за бъркотия

Размажете маргарин по дивана и по пердетата. Сега разровете с пръсти току-що полятата пръст на цветята, а после ги отъркайте в тапетите. Замаскирайте петната с пастели. Сложете парченце риба зад фотьойла и го оставете там през цялото лято.

Тест с играчки

Снабдете се с 55-литрова кофа пълна с елементи от конструктор "Лего". (може да използвате гвоздеи или натрошени стъкла.) Помолете свой приятел да ги разпилее навсякъде из къщата. Завържете превръзка на очите си. Опитайте се да отидете до банята или до кухнята. Не пищете (писъците могат да събудят детето през нощта).

Тест в зеленчуковия магазин

Вземете на заем едно или две малки животни (козите са най-подходящи) и отидете с тях да пазарувате плодове и зеленчуци. Дръжте ги постоянно под око и платете всичко, което успеят да изядат или повредят.

Тест за обличане
Вижте на какво попаднах днес
Снабдете се с голям, гневен, жив октопод. Напъхайте го в малка чанта-мрежа, като се уверите, че всичките му пипала са вътре.

Тест за хранене

Вземете голяма пластмасова кана за мляко. Напълнете я до половината с вода. Закачете я със здрава връв за тавана. Залюлейте я. Опитайте се да мушнете пълни лъжички бебешка каша в улея на каната като се преструвате, че са самолетчета. Сега "избълвайте" съдържанието на каната на земята.

Нощен тест

Напълнете малка платнена торба с 4-6 кг пясък. Намокрете изцяло пясъка с вода. В 8 вечерта започнете да люшкате торбата и да и тананикате до 9 часа. Сложете я да си легне и навийте часовника за 10 часа. Станете, вземете торбата и и изпейте всички песни, които някога сте чували. Измислете още десетина и ги пейте до 4 сутрин

# 56
 • Мнения: 1 187
Цени на системния администратор. Проверете ги преди да позвъните да питате как да прочетете маймуните в E-mail-а си   Simple Smile
Обаждате се за да питате дали тази ценова листа е истинска Simple Smile))))
( Ако изобщо ви хрумне да зададете този въпрос по-добре не четете надолу Simple Smile)   $ 40
Обаждане с въпрос   $ 10
Обаждане с тъп въпрос   $ 20
Обаждане с тъп въпрос, като при това не можете точно да обясните проблема   $ 30
Да настоявате, че аз съм некомпетентен защото не мога да разбера за какво точно става въпрос от неясните ви обяснения   $ 1000
Задаване на въпрос, чийто отговор е в HELP - а   $ 10 ( трябва да е повече ! )
Да ме питате трябва ли ви модем за да влезете в Интернет   $ 20 независимо от отговора
Да ви задам въпроса "Какъв Windows ползвате?" и да ми се наложи после да употребя фразата "Виждате ли в долният ляв ъгъл едно квадратче , на което пише [Start] ?"   $ 20
Да ви обяснявам, че има разлика между e-mail адрес  и потребителско име, и че в общия случай двете неща нямат много общо   $ 30
Да ми кажете, че не съм прав да ви спирам accounta, защото сте закъснели с плащането само 3-4 дни пък и сумата е някакви мижави $ 25   $ 25 + лихви
Да ме питате защо не можете да се свържете към интернет и да отговорите на въпроса ми "Включен ли е външният ви модем ?"   с  плахото " Ама досега никога не съм го включвала и всичко си работеше"   $ 20 + цената на силно успокоително
Да питате трябва ли да се свържете към нас за да прочетете mail-a си   $ 20
Да ми обясните, че не трябва да ви взимам $ 20 за посещение на място, защото живеете близо до офиса ми   $ 25
Да извикате някой приятел да ви преинсталира Windows-a, след което да ми се обадите да ми съобщите жизнерадостно, че интернет услугите ни не работят, а вие нищо не сте правили.   $ 25
Да твърдите това след като съм дошъл на място и съм се уверил, че някой е инсталирал Windows 95 на мястото на Windows for Workgroups, и вие просто не сте забелязали Simple Smile   $ 150 + цената на успокоителните
Да твърдите, че сте достатъчно компетентен да си настроите сам системата и не виждате защо трябва да дадете $20 за да дойде човек да ви направи настройките, след което да  прекарам 20 минути на телефона в безуспешни опити да ви обясня що е то TCP/IP и с какво се то яде.   $ 40
Да ми заявите, че искате e-mail адрес на кирилица, защото ще си пишете с хора от Русия   $ 50 + цената на куршума.
Да ме питате каква е разликата между комутируем достъп и наета линия   $ 5
Да ми заявите, че достъпът е бавен, защото сте се опитали да свалите едно филмче дълго само 5 минути и затова са ви били необходими поне 10.   $ 15
Да ме помолите да върна e-mail съобщение, изпратено от вас преди 3-4 дни или ако не мога то поне да се обадя на получателя и да му кажа, че не сте искали да му го пращате   $ 200
Да ме помолите да ви отворя пощенската кутия, да прочета съобщенията и ако има нещо интересно да ви го пратя по факса, защото нямате време да се занимавате с глупости   $ 500
Да ми Forward-нете съобщение написано на кирилица, което не се чете и да ме обвините, че системите ни не работят, защото нищо не можете да прочетете   $ 100
Да ми се обадите и да ми крещите, че не можете да влизате в интернет, и след като съм рестартирал подред всички рутери да споменете бегло, че сте абониран само за електронна поща.   $ 100
Да настоявате, че въпреки това не съм прав да не ви давам достъп до интернет   $ 150
Да твърдите, че модема ви е супер ( цели $ 15 сте дал за него ) и въпреки това не задържа връзка повече от 30 минути   $ 50 + цената на нов модем Simple Smile
Да ме карате да слушам обяснения от вида "Значи отивам с мишката върху онова червеничкото и там преди имаше едни такива, върху който можеше да се цъка, а сега има едни други и те са кръгли"   $ 50 / час
Да искате някой да дойде безплатно в офиса ви за да оправи бозата останала след вашото любознателно цъкане с мишката Simple Smile   $ 20
Налага ми се да изслушам обяснение на тема Интернет пазар в България и как трябва да внимавам в отношението си към вас, защото вече сте сменил 4-5 доставчика, които са се правели на важни и са ви затваряли телефона само като ви чуят името.   $ 20 + цената на усилието да ви затворя телефона Simple Smile
Да дойда до офиса ви, след като много нервно сте се обадили по телефона за да кажете, че никакъв интернет нямате и да установя, че са ви прекъснали телефонната линия на модема, поради неплащане   $ 25
Да ме извикате в офиса ви защото имате проблем с електронната поща и на място да установя, че всъщност сте искали да питате как точно се пуска компютъра, който сте купили вчера "от една друга фирма"   $ 20 + транспортните разходи + цената на курс за копютърна грамотност
Да ми се обадите с проблем след като вече веднъж съм го решил   $ 100
Да се опитвате да ме убедите, че не вие се бъзикате със софтуера, а нещо при мен не работи и точно това ви е проблема   $ 200
Искате да дойда пеша до сградата ви за да реша проблема   $ 5 / стъпка
Настоявате да дойда в друг град за да реша проблема   $ 50 / км + бензина
Прекъсвате ме, докато аз се опитвам да реша нечий друг проблем   $ 45 / час
Висите ми на главата и се опитвате да ме накарате да дойда с вас веднага   $ 50 / час
Очаквате да ви кажа как точно съм решил проблема   $ 50
Идвате да ми кажете, че нещо, с  което се занимавам  в момента не работи   $ 70 / час
Искате да оправя нещо, което съм ви оправил вчера   $ 75 / час
Занимавате ме с глупости, докато в стаята ви има друг системен администратор   $ 150 / час
Да ме накарате да се завлека до офиса ви, а вие да си тръгнете веднага след като затворите телефона.   $ 1500
Обаждате се с проблем, който "всички в офиса имат" и който "спира цялата работа". Не сте там когато се пребивам от бързане за да дойда, а никой в офиса не чувал за проблема.   $ 1700
Правите си сам диагностика на проблема и ме информирате какво точно да направя   $ 150
Вдигате ми кръвното като сам правите нещо, което съм ви казал да не правите   $ 300
Оправям ви "счупената" мишка с mousepad   $ 25
Оправям ви "счупената" мишка  като изчиствам ролките   $ 50
Оправям "счупеният " ви принтер като му слагам тонера   $ 35
Оправям ви "счупеното" КАКВОТО И ДА Е като натискам копчето за включване   $ 250
Да ви обясня, че не можете да влезете в определен сървър защото нямате account там    $ 10
Да си забравите паролата, след като лично съм ви я татуирал на показалеца   $ 25
Инсталирате си нещо на компютъра без да ме питате може ли   $ 100 / нещо
Обръщате се към мен за поддръжка на нещото   $ 150 / час  ( независимо дали съм чувал или знам как работи нещото)
Разкливате Кока Кола върху клавиатурата   $ 25 + цената на клавиатурата
Разливате Кока Кола върху монитора   $ 50 + цената на монитора
Загубвам 30 минути да се опитвам да си преставя какъв точно е проблема ви и още 5 за да ви обясня как да го решите и накрая да чуя "А-а-а и в онази малка кутийка, която изскочи пишеше да направя точно това"   $ 40
Налага ми се да използвам фразата: "Ние може би не сме най-правилните хора, с които да говорите за това. Защо не се обадите на номера написан на кутията, в която сте купили това"   $ 55
Налага ми се да ви обърна внимание на нещо написано на стената с петсантиметрови букви   $ 15
Ако аз съм написал нещото   $ 45
Да ми се обадите за бавна връзка с FTP, WWW сървър, на който има MPEG архив като сървъра се намира в северно тамбукту   $ 25
Да ми се обадите за това повече от веднъж   $ 50
Да се занимавам с потребител, който се е самопровъзгласил за по-умен от мен, но ми се обажда по 2 пъти на ден за помощ   $ 100 / час
Да се занимавам с неграмотни компютърни любители/ентусиасти   $ 125 / час
Някои от точките са взаимствани от англоговорящи колеги и са преведени за ваше улеснение Simple Smile

# 57
 • Мнения: 1 187
Особености на българската национална блондинка
или Ръководство по експлоатация на блондинката


1. Дефиниция - "Блондинка е всяка жена, която с поведението, мислите и приказките си доказва принадлежността си към светлокосата част от слабия пол" (прието на Световния конгрес на феминолозите, Брюксел, 2004)

2. Видове блондинки:

2.1. Перхидролка - опит за намеса в божествените дела, или изкуствено намаляване на коефициента на интелигентност наполовина. Вирее около мускулести самци, лъскави коли и дискотеки с преобладаващо звучене на поп-фолк ритми.

2.2. Полублондинка - изрусяла под влиянието на външни (природни) фактори (слънчеви лъчи и т. н.) коса, най-често по краищата. За жалост наследява малоумието на посестримите си, и то по експонента. Широко разпространен ареал на виреене, главно по кръчми и кафенета (тоест, места, където не се изисква особена мозъчна активност).

2.3. Блондинка-натюр - особено опасна! Да се избягва пряк контакт с нея! При евентуален неволен сексуален/емоционален допир поразената област да се третира обилно с CIF или Domestos, както и с огромни количества антихормонален препарат. Силно разпространени поради неутолим сексуален глад и непретенциозност.

3. Способ на експлоатация - първосигнална манипулация чрез въздействие върху основните сетива - зрение (външен вид на самеца), слух (шум на пари) и т. н.

4. Възможни нередности и начини за отстраняването им:

4.1. Влюбване в блондинка - генетично заложено у самците заболяване с доста дълъг инкубационен период. Може да се прояви винаги, навсякъде и у всекиго. При хващане в по-напреднал стадий често е възможен летален изход. Начини за избягване на смъртните случаи: моментално третиране на пострадалия с промишлени дози алкохол. Някои от водещите специалисти препоръчват също експресна брюнеткотерапия за срок от месец-два.

4.2. Влюбване на блондинка в човек - рядко срещано, но изключително опасно заболяване, предавано по капков път. Среща се у блондинки с черепно-мозъчни травми в детството, водещи в по-късен етап на развитието им до поява на зачатъци на несвойствени за жените по принцип чувства - любов, привързаност и др., макар и в минимални дози. Начин за противодействие: пропишете поезия и й кажете, че сте беден. При по-тежки случаи се препоръчва и симулиране на импотентност - ефектът е поразителен и моментален.

4.3. Блондинкофилия - моментно неразположение у мъжа, под въздействието на което пострадалият започва да халюцинира и да твърди, че блондинките могат да разсъждават логично, дори да мислят за нещо друго, освен за секс и пари. Обикновено преминава само, без медикаментозна или лекарска намеса. Препоръчва се след отшумяването на ефекта пострадалият да бъде предпазван от психически травми от рода на приятелско гаври, за да може по-лесно да отшуми срамът от наговорените глупости.

5. Съвети на любителите на екстремни усещания, решили да опитат с блондинка:

5.1. Никога не подарявайте цвете на блондинка!
5.2. никога не вярвайте на думите й. Помнете, че блондинката е като казармата - там всяка дума е предпоследна.
5.3. Не пишете стихове - химикалите са скъпи.
5.4. Не й говорете мили думи - използвайте максимално грубия си тон, понеже тя е свикнала именно на това
5.5. Още на първата среща й пуснете ръка, понеже иначе рискувате да бъдете обвинен в малодушие, мекушавост и хомосексуализъм.
5.6. Бъдете сигурни, че имате под ръка GSM (за да сте готови да се възползвате от жокер "Обади се на приятел/и" при необходимост), апречка за първа помощ, "пищовче" с 200 грама твърд алкохол и електрошок за спешни случаи с необходимост от самоотбрана.
5.7. Преди да започнете всичко, отидете при психиатър. Ако той ви каже, че сте нормален - действайте. В противен случай отидете на кални бани или психотерапия.
5.8. Абе защо изобщо се занимавате с глупости - я си хванете що-годе мислеща жена!...

# 58
 • Sofia
 • Мнения: 1 191
Седем причини за това, че в затвора е по-добре от колкото на работа:

1. В затвора (по закон) на всеки се полагат пространство по 6 кв. м. На

работата - по 1 кв. м.

2. В затвора ви хранят безплатно 3 пъти на ден. На работата имате само

един обед и той не е безплатен.

3. В затвора за добро поведение съкращават срока на наказанието. На

работата за добро поведение ви дават допълнително работа.

4. В затвора охраната ходи след вас отваря и затваря всички врати. На

работата вие се сблъсквате с ключове и магнитни карти.

5. В затвора можете да играете карти и да разказвате вицове. На работата

вие получавате за това един по врата от началника.

6. В затвора могат да ви навестят роднини и приятели. На работата това

не е позволено.

7. В затвора има измет от извратени и садисти. На работата ги наричат

мениджъри.

# 59
 • Sofia
 • Мнения: 1 191
Какво мислят кучето и котката:
Кучето "Тези хоре ме гледат, хранят, поят..... сигурно са богове"
Котката "Тези хоре ме гледат, хранят, поят..... сигурно съм бог"

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт