Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • космополитно
 • Мнения: 940
Тази тема има практическа насоченост! Тя систематизиран опит в насока КАК да получим тази често оспорвана за осиновителите помощ! Двете теми, дискутиращи въпроса тук и предхождащи тази са:

Кой получава еднократната парична помощ при раждане, но когато осиновиш:
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=102874.0

И още една битка - за РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ОСИНОВИТЕЛИТЕ...
 http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=230573.0

Важно е да се знае, че тази помощ СЕ ПОЛАГА НА ВСЯКО ЖИВО РОДЕНО ДЕТЕ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКЪВ Е ДОХОДА НА СЕМЕЙСТВОТО! Съгласно чл.6,ал.1 от ЗСПД (Закона за семейни помощи за деца), майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено в специализирана институция за деца.

! Запомнете, че имате право да подадете документи за отпускане на тази помощ до 3 год. възраст на детето си!
Съветвам Ви да не чакате последния момент!  Naughty

Реших за улеснение при употребата й да раздробя темата на стъпки:

Надявам се с времето всеки да споделя  в нея специфичния си опит и да я допълва по достатъчно добър и практично ориентиран начин, така щото изплащането на ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДА СТАНЕ ТРАДИЦИЯ, а не впечатляващо някого изолирано явление!

Последна редакция: сб, 05 юли 2008, 01:47 от Venecias

# 1
 • космополитно
 • Мнения: 940

1.   Удостоверение за родствени връзки (получава се от служба ГРАО);
2.   Молба-декларация по образец (от соц. грижи до общината);
3.   Оригинален акт за раждане на детето;
4.   Лична карта на родителя

Забележка! “Удостоверение за родствени връзки” може да срещнете и като ”Удостоверение за родените от майката деца”

# 2
 • космополитно
 • Мнения: 940
1. Подава се молба за отпускане на помощта в районните социални грижи! При подаването й се изисква и гореизредения набор от документи!
Ако имате шанса да попаднете на мислещи служители след дни си получавате помощта!
Ако пък срещнете чиновници Ви се отказва!

Някои от тях ще се вживеят в ролята на следователи и ще забележат голямата времева разлика между датата на раждане на детето и на издаването на акта му за раждане! Следва изпълнен с доволство извод: “Аха! Хванахме Ви! Детето е осиновено и следователно нямате право на тази помощ, защото не сте го родили!”…
Други пък без да си напрягат сивото вещество ще постановят: “Нямате право на тази помощ!”…
Или както беше в моя случай Директорката на ДСП гордо се тупна в гърдите: ”Досега при нас не сме дали тази помощ на нито един осиновител!”
Та при отказ в посочения в отговорът на институцията срок (обикновено 14 дневен):

2.ОБЖАЛВАТЕ СТАНОВИЩЕТО ИМ в по-висшестоящата инстанция- Регионална дирекция за социално подпомагане!
Обикновено тя потвърждава решението на районната (по местоживеене) Дирекция социално подпомагане – Гарван, гарвано око не вади!

3. В рамките на 14 дни след втория отказ обжалвате пред АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД на съответното населено място по реда на Административно процесуалния кодекс.

Последното ниво на обжалване казано иначе казано означава, че сте завели дело срещу Дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене (които първи са Ви отказали помощта), в което Вие сте ищец, а те ответници!
Каквото постанови съдът това е!
4. Мисля, че също има срок за обжалване на неговото решение (в случай, че се налага- отговорът му не Ви удовлетворява)!

Въпросното дело СЕ ВОДИ БЕЗПЛАТНО! Единствено се внася такса от 10 (десет) лева!

# 3
 • космополитно
 • Мнения: 940
Естествено тук всеки би могъл да изтъкне своите доводи, така както ги чувства! Естествено по-добрия вариант е да са добре юридически издържани!...
И тъй като тази материя е нелесна Ви откопирам моите, доводи, формулирани с помощта на моя позната (доктор по право):
Предоставям Ви като апробиран еталон, съдържанието на моята жалба.

# 4
 • космополитно
 • Мнения: 940

ДО
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ГРАД---
ЧРЕЗ
ДСП (името на дирекция “социално подпомагане” по местоживеене)
Гр.----
      


Ж А Л Б А

От --------
Срещу: Заповед №------, издадена на----г.на--- от РДСП –гр---Уважеми административни съдии,

   Със Заповед №от----  г.на РДСП ---- гр.----беше отхвърлена Жалбата ми срещу Заповед №----от ---- г. на директора на дирекция “Социално подпомагане” (цитира се района по местоживеене), с която ми беше отказано изплащането на еднократна помощ за раждане на дете по реда на Закона за семейните помощи за деца.

Оспорвам Заповед№----от -----г. на директора на дирекция “Социално подпомагане”(цитира се района по местоживеене), като противоречаща на целта на закона и издадена в противоречие с неговите материалноправни разпоредби.    Заповедта противоречи на целта на Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) тъй като:
1. Помощта по чл.6 от ЗСПД се предоставя за да се осигурят незабавните нужди на детето – след раждането (или след осиновяването) и така да се подкрепи семейството, което ще го отглежда, а не което го ражда. Последното ясно е посочено от законодателя в чл.6, а именно, че помощта не се предоставя ако детето е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца. Осиновеното от мен дете е било оставено от жената, която го е родила в институция, и поради това тя не е получила помощта по чл.6.

2. Ако духът на закона беше друг, т.е. да се възнагради актът на раждането на детето, не би имало смисъл от втората част на ал.1 на чл.6 от ЗСПД. Законът отказва помощ на жена, която не се грижи за детето, което е родила, от което следва, че тази помощ не е награда за раждането, а средства, които следва да послужат при отглеждането на детето.

3. Осиновителят отглежда детето, той е пълноправен родител по смисъла на Семейния кодекс, следователно има право на паричната помощ, която ще послужи, съобразно целта на закона, за закупуване на основните принадлежности за отглеждане на детето, когато то дойде в семейството (на осиновителя). Законодателят разумно е преценил, че при идване на дете, изведнъж семейството прави доста разходи за посрещането и обслужването му. 

Заповедта противоречи на материалноправни разпоредби на Закона за семейните помощи за деца и по-конкретно на на параграф 1а от Допълнителните разпоредби на Закона, според който: «При определяне поредността на децата за целите на закона се вземат предвид всички деца: родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, както и настанените за отглеждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

1. Тази разпоредба е приета именно за да се предотврати дискриминационното тълкуване на разпоредбите на ЗСПД.   

2.  Биологична връзка между мен и детето ми няма, но има правна връзка, създадена чрез осиновяването. Осиновителят е пълноправен родител по смисъла на Семейния кодекс и Закона за семейните помощи за деца, както се третира той и в останалото законодателство – Кодекс на труда, Закон за социално подпомагане, например.

3. Изисквайки от мен да доказвам биологична връзка с детето ми, РДСП проявява дискриминационно отношение и отказ от служебните си задължения. Осиновяването е акт, в който ДСП (цитира се района по местоживеене), въвлечена по силата на Семейния кодекс и Закона за закрила на детето. Изисквайки от мен да установявам факти, които са станали с участието на този административен орган, същият проявява цинично и грубо отношение към мен като осиновител, вместо подкрепа. ДСП (цитира се района по местоживеене), а и РДСП –гр.--- не са изпълнили задълженията си по прилагането на ЗСДП, тъй като фактите на връзката между родител и дете трябва да се установят по служебен път, както изрично сочат УКАЗАНИЯ № 9103-10 от 11.09.2006 г. относно измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приети с ПМС № 223 от 24.08.2006 г. на АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, а именно ....  I. Чл. 6 ЗСПД: Еднократната помощ при раждане на дете по реда на чл. 6 от ЗСПД по изключение се изплаща срещу представен дубликат от удостоверението за раждане на детето. Дирекция "Социално подпомагане" извършва проверка, както следва: - Изисква по служебен път справка от компетентните органи на МВР за наличие на промяна на постоянния адрес на майката за периода от датата на раждане на детето до датата на подаване на молба-декларацията. - Изисква по служебен ред данни за изплащане/неизплащане на помощта от съответните дирекции "Социално подпомагане" по предходен постоянен адрес на майката.

4. Помощта за раждането на детето, което отглеждам, не е изплатена. Къде остава тази сума – в икономиите на държавния бюджет? Сигурна съм, че не това е целта на закона, а и на политиката на ДСП.

   На основание на горното, ви моля Уважаеми госпожо/господине Съдия, да отмените Заповед №---- от---- г. на директора на дирекция “Социално подпомагане”(цитира се района по местоживеене), и да постановите издаването на нова такава, в съотвествие с материалноправните разпоредби на ЗСПД и неговата цел.

С уважение: -----

# 5
 • космополитно
 • Мнения: 940

И тъй като  в съда от началото до финалната права бях сама (без юридически консултант), личната ми пледоария  ПРЕД СЪДА беше по- простичко структурирана:

Бях си я нарекла “Моите доводи!” Ето ги:


В поддръжка на жалбата ми за НЕправомерен отказ на ДСП за отпускане на еднократна помощ при раждане на дете:

!Ние-осиновителите не сме като останалите родители! Специфичното е, че нашите деца се раждат в момента, в който дойдат при нас.

1. Осиновителят отглежда детето, той е пълноправен родител (осиновител е само докато тече процедурата по осиновяването) по смисъла на Семейния кодекс. В акта за раждане на детето ми съм посочена като майка-родила го; същото касае и удостоверението за родствени връзки;

Да се отказва помощта с аргумент липса на биолог, връзка е ДИСКРИМИНАИЯ КЪМ РОДИТЕЛЯ И ДЕТЕТО МУ! Помощта е за живо родено дете- него го има, помощта не е получена и в крайна сметка Тя е за детето и неговите потребности!

2. Биологична връзка между мен и детето ми няма, но има правна връзка, създадена чрез осиновяването.

3.  Детето ми е било оставена от “майката” (родилата го жена) за отглеждане в институция от самото му раждане, затова от нея не е получена помощта по чл.6. Тази помощ се предоставя, за да се осигурят незабавните нужди на детето – след раждането или след осиновяването и така се подкрепи семейството, което ще го отглежда, а не което го ражда.
Законът отказва помощ на майка, която не се грижи за детето, което е родила, от което следва, че тази помощ не е награда за раждането, а средства, които следва да послужат при отглеждането на детето.

4. Според Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи:

Член 14
Забрана на дискриминацията: Упражняването на правата и свободите, изложени в тази Конвенция, следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак.

5. Детето ми се ражда в семейството си (виж приложеното, депозирано пред съда отворено писмо /същото, което писах за инциативата на ГИОО/);

Деленето и дискриминирането на деца и родители, свързани по силата на осиновяването води до усещането, че да бъдеш осиновител (или осиновен) в България  е нещо, което ти носи унижение!

# 6
 • космополитно
 • Мнения: 940
Това е! Желая успешно получаване на помощта за Вашите деца! Дано не е необходимо да извървите тази процедура, но и да се налага си заслужава! Зад нас идват още осиновители и децата им!

 newsm10 Peace

И ДА СЕ ПОХВАЛИТЕ, ЕЙ!

# 7
 • Мнения: 4 138
Венециас, само една малка корекция. не е АКТ, а УДОСТОВЕРЕНИЕ за раждане. актът за раждане винаги е в общината по месторождение.

и аз съм решила да си искам парите. те са на детето ми и му се полагат.


поздравявам те.

Последна редакция: пт, 04 юли 2008, 15:01 от matakosmata

# 8
 • Мнения: 1 612
Поздравления и от мен!
Ще си запиша всичко, което си написала и един ден, когато и ние се сдобием с детенце смятам да го използвам.

  bouquet

# 9
 • Мнения: 2 722
Аз твърдо съм решена да си потърся помощта за Митето - за Милен вече е късно.
Не заради парите, а заради идеята и да се види, че си знаем и си търсим правата.
Като свърша нещо по въпроса, ще пиша пак.

# 10
 • Мнения: 3 163
Майчета, стискам палци за всички, които ще водят тази борба newsm17
Мисля си, че това недоразумение е крайно време да се поправи и закона да е в полза на осиновителите Peace

# 11
 • Мнения: 3 673
И ние ще подадем молба за парите в следващите няколко седмици.

# 12
 • Мнения: 1 178
Има ли някой, който вече си е изтеглил тази сума? Възможно ли е, тя вече да е изтеглена от дома за отглеждане?

# 13
 • София
 • Мнения: 9 437
Има майки, получили сумата, има и такива, на които им е отказано. Не е възможно да е получена от дома, но е възможно да е получена от родилката, ако детето не е оставено веднага.

# 14
 • Мнения: 172
На мен ми отказаха помощта с аргумента,че това не било пръв акт за раждане и помощта била изплатена вече с първия акт.Не обжалвах...просто реших,че са прави.Беше преди почти 5 години и...не съм знаела,че мога да се боря.както и да е...минало.Случайно попаднах тук и реших да прочета и да споделя моя опит

Общи условия

Активация на акаунт