Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Мнения: 330
Отпуск по бременност, раждане и осиновяване
Всяка работничка или служителка има право на отпуск по бременност и раждане в размер 135 дни за всяко дете, 45 от които тя има право да ползва преди раждането (чл. 163, ал.1 от Кодекса на труда). Ако поради неточно предвиждане на здравните органи раждането стане преди изтичане на тези 45 дни от началото на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползува след раждането (ал.3). Осиновителите на дете, имат право на отпуск в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане срока на полагащия се отпуск за раждане според поредността на живите деца на осиновителката (ал.6).
Парични обезщетения за майчинство

1. Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното възнаграждение или осигурителен доход, определени по реда на чл. 41 от КЗОО. То не може да бъде по-малко от среднодневната минимална работна заплата и по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
2. Паричното обезщетение при бременност и раждане на осигурената за всички осигурени социални рискове се изплаща за срок 135 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Когато раждането стане преди изтичането на тези дни, остатъкът до 45 дни се използва от майката след раждането /съгласно чл. 50 от КЗОО/.
Ако работоспособността на майката вследствие раждането не е възстановена до 42-я ден, срокът на временната неработоспособност се продължава по преценка на здравните органи до възстановяване на нейната работоспособност, но за срок не повече от 135 календарни дни общо за бременност и раждане.
3. След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане майката ползва допълнителен платен отпуск за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст по чл. 164 от Кодекса на труда . През това време тя получава месечно парично обезщетение в размер една минимална работна заплата, установена за страната (за 2003 г това са 110лв, за 2004 сумата е 120лв, а за настоящата 2005г тя е в размер на 150лв) . Това обезщетение се изплаща и в случаите, когато допълнителният платен отпуск за отглеждане на малко дете вместо от майката се ползва от бащата или от лицето, което е поело отглеждането на детето. Изплащането на паричното обезщетение по чл. 164 от Кодекса на труда се прекратява при даване на детето за осиновяване, при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка или при смърт на детето.
4. Когато допълнителният отпуск за отглеждане на малко дете не се ползва или лицето, което ползва такъв отпуск прекъсне неговото ползване, на майката се изплаща парично обезщетение в размер 50 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната, ако тя е осигурена за всички осигурени социални рискове, включително и без трудова злополука и професионална болест.
Фонд "Общо заболяване и майчинство"
Средствата за осигуряване се изплащат от фонд "Общо заболяване и майчинство". За времето от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2004 г. за осигурителен стаж се зачитат периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, през които е получавано парично обезщетение и върху което са дължими или внесени осигурителни вноски.
Предпоставки за получаване на обезщетение за бременност и раждане.
Лицето трябва да има 6 месеца осигурителен стаж, от които 3 месеца през последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, от който започва отпускът за бременност и раждане, а след последните промени в КСО (бр. 71 на ДВ) вече няма значение кога точно е натрупан този шестмесечен осигурителен стаж.

Под "осигурителен стаж" тук трябва да се разбират периоди, през които лицето е осигурявано за всички осигурени социални рискове, или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест, или за всички осигурени социални рискове без безработица. С други думи трябва да е осигурявано не само за пенсия, но и за общо заболяване и майчинство.
Логиката на това законодателно решение - да се изисква осигурителен стаж за придобиване право на обезщетение за майчинство е, че трябва лицето да е участвало с вноски във фонд "Общо заболяване и майчинство" поне 6 месеца, за да може да черпи осигурителни права и да получава обезщетение от него.

До 01.07.2004 г. е в сила старата нормативна уредба и няма да се изисква осигурителен стаж за придобиване право на обезщетение за бременност и раждане. Възникват въпросите: как следва да се изчисли обезщетението, когато лицето няма осигурителен стаж (при започване ползването на отпуска до 01.07.2004 г.), или когато няма 6 месеца, непосредствено преди започване ползването на отпуска (законът изисква 3 месеца през последните 12 календарни месеца).

Паричното обезщетение се изчислява по реда на чл. 49 от КСО, който препраща към чл. 41 от КСО.
Когато 6 6-месечния базисен период, от който се изчислява обезщетението има дни, през които лицето не е било осигурено, за база се взема среднодневната минимална работна заплата за периода.
 
Еднократни помощи за раждане на дете
Еднократните помощи за раждане на дете се изплащат само на български граждани, независимо от това дали са осигурени или не. Те се предоставят, за да подпомогнат финансово родителите на детето. Правото на тази помощ възниква с раждането на живо дете. Помощта се изплаща по реда на държавното обществено осигуряване, доколкото някой от родителите работи или се осигурява за всички осигурителни случаи. Помощта се изплаща на майката, а ако тя не работи - на бащата. Правото за получаване на еднократна помощ за раждане на дете възниква от момента на раждането на детето и се установява с оригинално удостоверение за раждане. Помощта може да бъде поискана в срок от 3 години, считан от края на годината на раждането. Тя е в размер, както следва:
1.  за първо, за второ и за трето дете - по 200 лв.;
2.  за четвърто и за всяко следващо дете - по 100 лв.
При раждане на близнаци, един от които е трето дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете-близнак в размера за трето дете. При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането. Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер 100 лв. (чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца). Правото за получаване на еднократна помощ възниква от датата на раждане на детето.
Правото за получаване на допълнителна еднократна помощ за деца с трайни увреждания над 50 на сто възниква от датата на инвалидизиране, посочена в експертното решение на РЕЛКК и ЦЕЛКК.
Ако и двамата родители не са осигурени за всички осигурителни случаи помощта се изплаща на майката от общината или кметството.
Млади майки
Младите майки имат право да работят надомно при същия или при друг работодател докато детето им  навърши 6 години (чл. 312, ал. 1 от Кодекса на труда). Ако преминат към този вид заетост при същия работодател, той е длъжен след като престанат да работят  надомно, но не по-късно от навършване на 6- годишна възраст на детето, да им осигури работата, която са изпълнявали преди това, а ако длъжността е съкратена - с тяхно съгласие друга подходяща работа (ал. 2). Майки  на деца до три годишна възраст, работодателят не може да командирова без тяхното писмено съгласие (чл. 310, ал. 2 от Кодекса на труда), не може да изисква от тях  да полагат извънреден труд, както и да работят нощни смени.
Отпуск за кърмене и хранене
Ако майка работи и кърмите детето си, има право на платен отпуск за кърмене докато детето и навърши 8 месеца. Той е в размер на 1 час два пъти дневно или с нейно съгласие по 2 часа наведнъж (чл. 166, ал. 1 от Кодекса на труда). След като детето стане на 8 месеца  е необходим документ от лекуващия лекар или личния педиатър. При близнаци или при недоносено дете, размерът на отпуска е 3 часа дневно до навършване на 8-месечна възраст, до периода, по преценка на здравните органи, до който е необходимо да се кърми. Този отпуск, при същите условия и размери, се дава и на осиновителката, и на майката на завареното дете. Отпускът се заплаща от работодателят (чл. 166, ал.3 от Кодекса на труда).
Месечни помощи за отглеждане на дете до 18 годишна възраст
НОИ изплащат и месечните помощи за деца до 18-годишна възраст на осигурените лица и на пенсионерите. Помощите се изплащат на майката, ако тя е осигурена или е пенсионер, или на бащата, ако той е осигурен или пенсионер, когато майката не е осигурена. Приемните семейства по чл. 26 от Закона за закрила на детето /ЗЗД/ получават месечните помощи от общинските служби за социално подпомагане за децата, които са приели, без значение дали са осигурени. За рождените деца в тези семейства помощите се получават по общия ред.
Лицата, осигурени по реда на чл. 4, ал. 1 и 2 от КЗОО, получават семейните помощи чрез осигурителите заедно с трудовото възнаграждение. Членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, получават семейните помощи чрез кооперацията. Самоосигуряващите се лица получават месечните помощи по реда на чл. 7, ал. 8 от КЗОО. Пенсионерите получават месечни помощи заедно с пенсиите. Право на семейни помощи имат всички самоосигуряващи се лица, без значение, че са осигурени само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Ако лицето, на което следва да се изплащат семейни помощи, е осигурено и получава пенсия, семейните помощи се получават чрез осигурителя за осигурените по реда на чл. 4, ал. 1 и 2 от КЗОО или чрез пенсията за пенсионерите, които са самоосигуряващи се лица.
Ако лицето работи при двама работодатели, помощите се изплащат от основния работодател.
Месечни помощи, получавани към пенсията по реда на чл. 22г, ал. 2 от ППУНР на самотните майки, както и получаваните по реда на чл. 3ж от УНР парични обезщетения са прекратени от 1 април 2002 г.
Месечните помощи могат да се получават по банков път, само ако пенсията се получава също по банков път.
Изплаща се на семействата, чийто средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 200 лева.
При какви условия може да се получи помощта:
Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:
1. Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2. От 7 до 18-годишна възраст редовно посещава училище. Смята се, че детето редовно посещава училище, ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение;
3. Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на 1 година.

# 1
 • Мнения: 8 505
Само една корекция:
за настоящата 2005г тя е в размер на 150лв
За 2005 е 130 лв.Поне на нас толкова ни дават.

# 2
 • някъде ... тук ...
 • Мнения: 5 983
И още една корекция относно еднократната помощ:
според ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца и последното му изменение, влизащо в сила от 1.01.2005г. :
"Чл. 2.  (1) Семейни помощи за деца се отпускат от общинските служби за социално подпомагане въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, заедно с необходимите документи."
А в закона е записано, че
"Чл. 6.(5) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката, а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето."
Т.е. вече не се изплаща еднократна помощ чрез работодателя, а само чрез дирекция "Социално подпомагане" и то на майката. Същото важи и за всички други помощи.
виж http://asp.mlsp.government.bg/zakon_sem_pomoshti.html
и http://asp.mlsp.government.bg/prav_zspd.html

Последна редакция: пт, 19 авг 2005, 11:57 от Ели Тотева

# 3
 • Мнения: 2 950
И на мен ми дават 130 лв - да не би да са ги увеличили? newsm78

# 4
 • Мнения: 445
Минималната заплата за 2005 г. за страната наистина е 150 лв, но обезщетението за отглеждане на малко дете до 2 години е по-малко, то е 130 лв, тоест не е равно на минималната заплата.

# 5
 • някъде ... тук ...
 • Мнения: 5 983
Според Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.- Обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., попр., бр. 114 от 29.12.2004 г.:
Чл. 10.  Определя се за 2005 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 130 лв.

# 6
 • София
 • Мнения: 41 138
не знам това с помощите в нашата страна е доста тъпо и гадно измислено - ако си на трудов договор нямаш проблем, ако никога не си работила - също, но за такива като мен, работещи на граждански договор, които просто трябва да напуснат работа като наближи времето за раждане - нищо, няма значение колко време си работил и си се осигорявал и си плащал данъци преди това  и че оставаш без доходи и без право на майчинство, нали шест месеца преди раждането си имал по-високи доходи на член на семейството, така че ти казват да си гледаш работата и сам да си се оправяш #2gunfire изобщо що за гадни закони има в тази държава, някак си много ми е криво - не че помощите са гигантски но все пак помощ си е и някак не е чеснто... ма кво да се прави, сори за този пост но винаги като ги видя тези данни за майчинството и помощите ми става такова едно много криво Sad((

# 7
 • някъде ... тук ...
 • Мнения: 5 983
...оставаш без доходи и без право на майчинство, нали шест месеца преди раждането си имал по-високи доходи на член на семейството, така че ти казват да си гледаш работата и сам да си се оправяш #2gunfire ...
И за докторантите, държавна поръчка е същото положението Twisted Evil Аз затова даже и до министерството писах. Накрая намерих фирма, на която си плащах осигуровките, за да имам майчински Mr. Green
SORRY за отклонението от темата

# 8
 • Мнения: 7 282
имам питане, Усмивчица е явно по-запозната, но аз трудно се ориентирах в текста Embarassed
Чувала съм, че ако детето тръгне на градина, майчинските се спират-така ли е?

# 9
 • Мнения: 330
Ами,до като детето навърши 2 г можеш да взимаш майчинство,след това и да не е на градина няма да ти плащат...аз така разбрах EmbarassedА то така и така преди да стане на 2г няма как да е на детска

# 10
 • Мнения: 4 363
Ама на мен ще ми обясните ли с две думи,че аз или съм много проста или незнам....Та аз имам стаж 6 месеца във фирма,стажа е от миналата година до тази година януари,така и ако забременея през тази година,ще имам ли право на майчинство или ще трябва да работя още за да мога да получава. Съжалявам,че се натрапвам,ама според мен тези неща трябва да се знаят от рано.Благодаря

# 11
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
Щ е получавш майчинство, но за болничните трябва да имаш 6 месеца трудов стаж преди да излезнеш, за да ти ги изчислат.

# 12
 • Мнения: 4 363
Страшно много благодаря за пояснението  bouquet

# 13
 • Мнения: 7 282
ами ако пусна детето на ясла, прекъсват ли ми майчинството?

# 14
 • Мнения: 844
ами ако пусна детето на ясла, прекъсват ли ми майчинството?
Не, само ако го оставиш в дом за отглеждане!

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт