Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 6 септ. 2011, 17:20 ч.

СТРАСТИ - градините в София кампания 2011/2012

 • 39 158
 • 769
 •   1
Отговори
 • София
 • Мнения: 32 894
Старата тема - http://www.bg-mamma.com/index.php?topicrefid=18;topic=584944.0

За връзка и въпроси към РГ, ЛС към мама САННЯ и Ели Х
При информация за неправомерен прием на дете, ЛС до Ели Х - име на детето, детска градина, група

Списък на преходни обекти и обекти с предстоящо строителство през 2011 г.

Допълнителни критерии избрани от градините

Информационна система за обслужване на детските градини

Въпроси и отговори
Нормативни документи
Нормативни документи

Детски градини на територията на София
Детски градини по район - Всички, Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна Поляна, Красно Село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча Купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица
Детски градини по тип - Всички, ОДЗ, ЦДГ, Логопедична ДГ, Седмична ДГ, Специална ДГ, Санаториална ДГ, Самостоятелна ДЯ
Детски градини със специален прием - Всички
Карта в Google Maps

Работна група
Ремонти и нови места
Новини и съобщения

Ръководство за родителите (Версия от 8.03.2010 г. - Въведение; Общи положения; Заявяване на критериите и изчисляване на точките (забел. Имайте предвид, че към стандартните (изчислени) точки се прибавят: 3т. за 1во желание, 2т. за 2ро желание, 1т. за трето желание, 4то желание и нататък не носят допълнителни точки); Актуализация и подредба на кандидатурите; Проверка на данните; Приложение: Уточнения за критериите; Общи критерии; Социални критерии (под квота); Допълнителни критерии; Специални образователни потребности (СОП)

Актуализираното Ръководство за родители за приема от септември за новата учебна 2010/2011 година е публикувано в ИСОДГ. (видео материали)
Цитат
Към ръководството са добавени три демонстрационни филмчета, които показват процесите по регистрация в системата, попълване на профила на семейството и добавяне и подреждане на кандидатури:

    * Регистрация в ИСОДГ - http://kg.sofia.bg/mov/registration.html
    * Попълване на профил на семейство - http://kg.sofia.bg/mov/profile.html
    * Добавяне на кандидатури - http://kg.sofia.bg/mov/kandidatura.html

Календар за 2011
Цитат
15.01.2011 - 09.04.2011 г. - Текущи приеми за набори 2004, 2005, 2006 и 2007 (всяка седмица)
15.01.2011 - 26.02.2011 г. - Текущи приеми за набори 2008 и 2009 (през една седмица)
26.02.2011 - Последно текущо класиране за набори 2008 и 2009

28.02.2011 г. - Обявяване на свободните места за набори 2008, 2009 и 2010 за учебната 2011/2012 год.
11.04.2011 г. - Генериране на еднакви входящи номера за първото класиране за новата учебна година 2011/2012 за всички набори кандидатстващи по регламента от 2009 г. (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010)
12.04.2011 г. - Премахване на набор 2004 от системата
29.04.2011 г. - Граждански контрол (2pm – 6pm)
30.04.2011 г. - Първоначално класиране по точки за учебната 2011/2012 г., двуседмичен срок за записване (Първоначалното класиране по точки за групите с прием от м. септември 2011 г. ще бъде извършено. Резултатите ще бъдат публикувани в ИСОДГ, е-съобщения до родителите и в списъци пред детските градини. Информация няма да може да се актуализира от 18:00 ч. на предходния ден до 8:00 в понеделник.)
07.05.2011 г. - Второ класиране за учебната 2011/2012 год. (Двуседмичен срок за записване.)
14.05.2011 г. - Трето класиране за учебната 2011/2012 год. (Двуседмичен срок за записване.)

21.05.2011-25.06.2011 г. - Класиране за учебната 2011/2012 год.
29.08.2011 г. - Обявяване на свободните места за следващото (текущо) класиране.
03.09.2011 г. - Първо текущо класиране, навлизане в период на едноседмичен срок за записване
10.09.2011-10.12.2011 г. - Текущо класиране за учебната 2011/2012 год.

Генериране на еднакви входящи номера
Цитат
На всички деца, родени 2006 и по-малки, които се класират съгласно действащия регламент, приет от СОС на  12.03.2009 г. е въведен един и същ частичен входящ номер - 110429, който съдържа датата (година, месец, дата) преди първото класиране за учебната 2011/2012 година.

В случай че детето Ви попадне в гранична група, в деня на класирането ще се генерира допълнителен входящ номер на случаен принцип, чрез специално хардуерно устройство – генератор на случайни числа. При класиране в гранична група, по-малките случайно генерирани номера са с предимство.

Входящите номера се нулират преди класирането за всяка следваща учебна година, за да бъде избегнат факторът „време”.

При добавяне на кандидатура след първото класиране входящите номера ще са във вида xxyyzz -aabbccdd. Това не са гранични номера. Генерират се по следния начин xx(година 11)yy(месец)zz(дата) -aa(час)bb(минута)cc(секунда)dd(стотна от секундата) на добавяне на кандидатурата.

Възстановяване на точките по реда на желанията за прием от Септември
Цитат
Точките, които са използвани по реда на желанията (съответно 3, 2 и 1 точки за 1-во, 2-ро и 3-то желание) от предходно класиране ще се възстановят след 09.04.2011г.

Кандидатстването и класирането в самостоятелните детски ясли

1. Кандидатстването и класирането на децата за приемане в самостоятелните детски ясли на хартиен носител по критерия „дата на подаване" се извършва в срок до 30.06.2011 г. на място във всяка СДЯ. След тази дата няма да се приемат молби/заявления по досегашния ред.

2.До 31.08.2011 г. всички деца, посещаващи детска ясла (включително класираните за прием от септември 2011 г. по т. 1) се въвеждат в ИСОДЗ от .директора на съответната ясла.

3.От 01.09.2011 г. процесите по регистрирането и кандидатстването се извършва само чрез ИСОДЗ.

4.Неудовлетворените молби/заявления, подадени до 30.06.2011 г., продължават да се класират по фактор време до края на 2011 г. Заявленията на деца, които не са били класирани до 31.12.2011 г. се анулират.

5.От 01.01.2012 г. процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца в СДЯ се извършва чрез ИСОДЗ.


Необходими документи за записване

Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано.

   1. Заявление за записване по образец.

(предоставя се от директора на ОДЗ или ЦДГ)
В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите /настойниците/ и телефон за връзка. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите /настойниците/, като ксерокопията остават в детското заведение.
Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

Заявление за записване - линк

   2. Удостоверение за раждане на (трите имена на приетото дете), ЕГН (номер), дата на раждане .... с майка (трите имена на майката), ЕГН (номер) и баща (трите имена на бащата), ЕГН (номер).

   3. Лична карта на (трите имена на майката) и (трите имена на бащата).

      Ако заявлението се подава от друг човек, необходимо е да се представи нотариално заверено пълномощно със заверени ксерокопия на личните карти. Допустимо е вместо оригинал на личната карта на втория родител да бъде предоставено ксерокопие.

   4. Удостоверение за настоящ адрес (адреса посочен в системата на ИСОДГ) - само ако адреса в поне една от личните карти на родителите не съвпада с този адрес. Адресът на местоживеене трябва да бъде в район: (посоченият район в системата на ИСОДГ).

Удостоверява се с Лична карта /за постоянен адрес/ или Удостоверение от съответната общинска администрация /за настоящ адрес/;
Промяна на настоящ адрес: Подава се адресна карта за промяна на настоящ адрес в общината или кметството, където лицето пребивава, и в 5-дневен срок се изпраща за актуализация на Национална база данни "Население".
Ето какво представлява Адресната карта

   5. Служебна бележка - Служебната бележка трябва да бъде с мокър печат, изходящ номер, ЕИК (Булстат) на работодателя, име и подпис на длъжностно лице - управител, изп. директор или главен счетоводител. Трябва да бъдат указани длъжността, дата на постъпване и адрес на месторабота (не на регистрация на фирмата).

 • * Работещи на трудов договор или договор за управление
Цитат
Служебна бележка, че (трите имена на майката) работи на трудов договор или договор за управление към (фирма) с район на месторабота: (район).

 • * Самоосигуряващи се
Цитат
Копие от декларация, издадена и заверена от НАП, че лицето (три имена) е самоосигуряващо се, или копие от платежно нареждане за внесени осигурителни вноски - (фирма) - с район на месторабота: (район).

 • * Редовен студент или докторант
Цитат
Служебна бележка, че (три имена) е редовен студент/докторант в (наименование) в район: (район).

Висшето училище трябва да бъде акредитирано и на територията на Столична община.

 • * Отпуск за гледане на дете
Цитат
Служебна бележка, че (трите имена на майката) е в отпуск за гледане на дете от (фирма) с район на месторабота: (район).

 • * Безработен - служебна бележка не се изисква
 • * Друг - служебна бележка не се изисква

   6. Служебна бележка, че (трите имена на бащата) работи на трудов договор или договор за управление към (фирма) с район на месторабота: (район по месторабота).

Необходимо е датата на издаване на служебната бележка да е след датата на класиране.

Служебната бележка трябва да съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
За самоосигуряващи се родители -  копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната календарна година.
За собствениците на фирми е необходимо да предоставят копие от декларация по чл.92 от ЗКПО.
(Имайте предвид, че може да ви искат заверено копие от декларацията. Заверката в НАП отнема около 7 работни дни).
(Според съобщение, публикувано по време на миналогодишната кампания "В този случай, трябва да представите документи, удостоверяващи осигурителните вноски, които сте правили. Най-добре е да представите осигурителната книжка и служебна бележка от НАП, че сте самоосигуряващо се лице." - http://kg.sofia.bg/?page=news&id=227&all=1)

   7. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар – оригинал; (продават се в книжарниците)

Ето какво представлява Здравно-профилактична карта на детето   8. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 г. на Министерството на здравеопазването за имунизациите в Република България - оригинал.


За новоприети деца, преди реалното постъпване в детската градина (допълнително се съобщава от детското заведение):

   1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;
   2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
   3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

Необходими дoкументи при постъпване на деца в детска ясла/детска градина


Анкета за класиране и гранични номера


Анкета след 1вото класиране учебна 2010/2011та г.

Анкета за класиране учебна 2010/2011та г. (до 3то класиране, вкл.)

Анкета за ефективността на системата ИСОДГ

Анкета: Какво е отношението ви спрямо критерия ДК4 (Детето има поне един родител, който работи в системата на столичното образование)

Анкета от 05 Февр. 2010: Смятате ли, че е редно да са видими точните точки, с които децата кандидатстват, както и разбивка по критерии?

Анкета от  25 Септ. 2009 относно допълнителна точка при следващо кандидатстване

Във връзка със съпоставка приети/записани деца в детските заведения

Моля ви, който има инфо (точно) за конкретна ДГ, за броя на децата, приети през системата и броя на реално записаните деца в групата, да ми пусне следното инфо на ЛС.

Детска градина
Група
Брой през ИСОДГ към края на септември (примерно)
Брой записани деца (обикновено се установяват след родителска среща или след първия списък за таксите)

Предварително благодаря!

Последна редакция: вт, 06 сеп 2011, 17:31 от Boten Mary

# 1
 • София
 • Мнения: 107
как може набор 2009 да кандидатства с 2008?

# 2
 • София
 • Мнения: 32 894
как може набор 2009 да кандидатства с 2008?
Тъкмо са пуснали новината в сектор "Новини"

Цитат
Разпратени са уведомителни съобщения до родителите на деца, родени през м. Януари 2009 г. относно възможността да изберат предния набор за кандидатстване от следващото класиране, което ще се извърши на 09.09.2011 год.

Важно!
Избирайки 2008 набор за кандидатстване, всички активни към момента кандидатури на децата ще бъдат премахнати. Входящите номера на новосъздадените кандидатури ще бъдат формирани от датата и точния час на повторното кандидатстване.

Опцията за заявка по К5 - "Детето посещава самостоятелна общинска детска ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване" ще бъде активна.

Екип ИСОДЗ

# 3
 • София
 • Мнения: 1 624
Запис, благодаря за темата, ще следя   bouquet.

# 4
 • Мнения: 321
Аз искам да добавя още нещо към това което Ели и v_spasova вече писаха.
Нека не забравяме, че все още има доста  държавни детски градини които се ползват за нещо друго. А две от големите ДДГ се ползват от частни такива (говоря за Еспа и Ерих Крестнер) срещу минимален наем и нямат намерение скоро да се преместят.
И не на последно място според зам. кмета по образование трябва да се стимулира и частния бизнес.
Убедете ме, че наистина проблема е от прииждащите хора от провинцията!
Ако искате да направим нещо за нашите деца то трябва да го направим заедно.
Ако се обиждаме взаимно нищо няма да постигнем, напротив това е добре дошло за СО.

# 5
 • Мнения: 4 465
Мами, няма нищо нередно че всеки изпуска парата в един момент, но просто не ми се иска да се изпързаляме по плоскостта, към която ни тикат.

Ангеличин по ББТ преди време се изказа патетично че София гледа децата на България и в това се опитват да убедят всички. Не за друго, а защото това е призната тактика, която действа. Започваме да се ядем една друга (абсолютно безсмислено) и забравяме факта че СО и само СО могат да разрешат проблема.

А според мен София НЕ гледа децата на България, което е пък съвсем видно от информацията от НСИ.

Аз не съм от София, но от 20 г. живея тук. И двете ми деца са родени тук. Тук плащам данъци и то не малко. Ако се приеме ценз за уседналост, бих се съобразила с това, независимо дали и колко ощетена бих била. Да не говорим че сме внасяли и такова становище в СО - преди да се тегли случайно число да се точкува по някакъв начин и уседналостта, но не беше прието - вече обясних защо.

Все си мисля че за толкова години можеха да ги предвидят и тези деца (моите) - имали са достатъчно възможности така че да не изместват децата на някой, който живее в София по-дълго от мен. Аз лично със сигурност никого не бих искала да ощетя.

# 6
 • Sofia
 • Мнения: 331
Права си,
и аз се извинявам, че избухнах и подхлъзнах темата по плоскостта на противопоставянето, но просто в събота напрежението ми дойде в повече. Не съм си представяла, че мога да плача като малко дете за подобно нещо като класиране за детска ясла.
Много майки са в моята ситуация - без светлина в тунела - с обичаен доход (така че не мога да си позволя частно детско заведение), с възрастна майка, която не може да се справи със себе си, камо ли с детето, с жилищен кредит, така че не мога да остана без работа.

Чиновниците от СО са виновни - това е ясно (нали политиката е да се строят магистрали).

# 7
 • СОФИЯ
 • Мнения: 8 770
Записвам се, за да не пропусна новата тема.

# 8
 • sofiq
 • Мнения: 1 324
записвам се и аз в новата тема

# 9
 • В две мънички очи...
 • Мнения: 1 273
За съжаление аз самата не виждам как бихме могли да променим изобщо политиката на СО относно новите детски заведения и това как за всички деца да има места. Като искат да стимулират частния бизнес нека ми плащат половината от таксата за детска ясла аз ще си доплащам другата половина. За съжаление ми е непосилна таксата  която повечето ЧДЯ искат.

# 10
 • Мнения: 6 373
Какви ли обещания са склонни да дадат всичкото кандидат-столИчен кмет по въпроса?

# 11
 • Върху лъчите на Слънцето.
 • Мнения: 1 671
Аз искам да добавя още нещо към това което Ели и v_spasova вече писаха.
Нека не забравяме, че все още има доста  държавни детски градини които се ползват за нещо друго. А две от големите ДДГ се ползват от частни такива (говоря за Еспа и Ерих Крестнер) срещу минимален наем и нямат намерение скоро да се преместят.
И не на последно място според зам. кмета по образование трябва да се стимулира и частния бизнес.
Убедете ме, че наистина проблема е от прииждащите хора от провинцията!
Ако искате да направим нещо за нашите деца то трябва да го направим заедно.
Ако се обиждаме взаимно нищо няма да постигнем, напротив това е добре дошло за СО.

Вече се доказахме, че сме много способни всички заедно да правим чаткане по клавиатурите, но само толкоз. Иначе нахъсаните и мераклиите са много..., а тези, на които им стиска не са...
И тук е мястото да благодаря на тези от вас, които сте се срастнали с проблемите на ДГ!

# 12
 • Мнения: 514
Съжалявам,че измествам темата,но има ли някоя майка,чието дете е прието в 33 ОДЗ?

# 13
 • Мнения: 1 020
Софи в предната тема беше питала за преместването на детето от едно ДЗ в друго. Аз взех документите на детето от главната сестра. Пуснах една молба, че моля да я отпишат (въпреки че уж я бяха отписали) и така...

Много странно ми стана като отидох в бившото ОДЗ и ми казаха, че са прехвърлили дъщеря ми в първа градинска група  #Crazy А веднага след като ходих при бившата директорка се появи свободно място в градината от нейния набор. А и после, че сме записани... Нали не е възможно са сме били записани в две ДЗ? Сигуено са прехвърляли само хартиени списъци и не са сравнявали в системата.

Сина ми ще го отложим малко с тръгването, че беше болен до скоро и така и не успяхме да му бием ваксината за шарките, а ме е страх да го пускам на градина без нея. Надявам се, че до края на месеца ще тръгне  Praynig

# 14
 • В сърцето на моите съкровища...:)
 • Мнения: 622
Благодаря за новата тема!   bouquet Записвам се да следя.  Flutter

КоАл, аз също се интересувах как става преместването на детенце прието в ОДЗ,в друго такова. Но от отговорите,които получих ми се стори също толкова невероятно,колкото и самият му прием в същото!  ooooh!
Следващите дни ни предстои смяна на район по местоживеене и определено този въпрос започва да ме вълнува все повече и повече.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт