Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

  • 7 март 2012, 19:51 ч.

Измама с недвижим имот

  • 3 324
  • 3
  •   1
Отговори
  • Мнения: 0
Здравейте,
не знам дали към Вас трябва да се обърна, но се надявам ако имате възможност да ми съдействате за гластност по следния проблем:
Преди няколко години платих капаро за покупка на апартамент в гр. Варна, който беше в начална фаза на строеж. Имам сключен предварителен договор за покупко-продажба със заложен срок за изпълнение.
В последствие обаче, предвид кризата, строежът така и не беше завършен, а срока заложен в договора - изтече.
От тогава се опитвах по всякакъв начин да си търся вземането, но естествено неуспешно.
Опитвам се да се свържа и с други засегнати от същата фирма (Делтастрой ООД) - Варна.
Това е накратко моята история.
Благодаря!

# 1
  • София
  • Мнения: 5
това е начина

П Р О Т О К О Л
 
гр.В, 13.12.2010 г.
 
ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД - Търговско отделение, в открито съдебно заседание на тринадесети декември две хиляди и десета година в състав:
                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИН МАРИНОВ
                                                           
при участието на секретаря К.В. сложи за разглеждане търг.дело № 336 по описа за 2010 г., докладвано от съдията.
 
След спазване разпоредбата на чл. 142 ал.1 ГПК,  на именното повикване в часа се явиха:
 
 
Л.М.Х. е редовно уведомена от предходното съдебно заседание. За нея се явява адв. М.С., редовно упълномощен и приет от съда от преди.
           
Ответникът „ДЕЛТАСТРОЙ” ООД е редовно уведомен от предходното съдебно заседание. За него се явява адв. Ив. К. , редовно упълномощен и приет от съда от преди.
 
Адв. С.:      Да се даде ход на делото
Адв.К. : Да се даде ход на делото
 
Съдът, с оглед редовното призоваване на страните не намира процесуални пречки по хода на делото, поради което
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:
           
Съдът докладва постъпила молба от Л.М.Х., чрез пълномощника й адв. М.С., с която уведомява съда, че са уредили отношенията си с ответника.
 
            Адв. С.: Поддържам молбата, депозирана на 07.12.2010 г. С ответника постигнахме  спогодба в следния смисъл:
 
1. „ДЕЛТАСТРОЙ” ООД, ЕИК 148035414, със седалище и адрес на управление в гр. В район А., Южна промишлена зона, ПИ No 83, представлявано от управителя си М. Б. Тодоров, ЕГН ********** и
2. Л.М.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, представлявана от адвокат М.Н.С., съгласно пълномощно с рег. № 5189 от 11.05.2010 г. на нотариус Маргарита Иванчева рег. № 260 по регистъра на Нотариална камара,
във връзка с окончателното уреждане на отношенията, възникнали по повод на подписания между страните Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 10.03.2008 г. с предмет: Апартамент с площ около 66 кв.м. на третия етаж от жилищна сграда, находяща се в гр. В, кв. „А.”, ул. „К.” № 4, изграждаща се в УПИ 1083 в кв. 57 на 28-ми микрорайон по плана на гр. В, както и за избягване правните последици на осъдително решение по търг. дело № 336/2010 г. по описа на Варненски окръжен съд, Търговско отделение, на основание чл. 365 от ЗЗД, страните след преглед на наличната документация и обсъждане се споразумяхме за следното:
 
1. „ДЕЛТАСТРОЙ” ООД приема, че Л.М.Х. е изпълнила точно всичките си задължения с настъпил падеж, в т.ч. задължението си по чл. 2, т. 1, като на 10.03.2008 г. е броила и предала на „Делтастрой” ООД определената сума в размер на 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) евро, явяваща се задатък.
 
2. „ДЕЛТАСТРОЙ” ООД е в забава спрямо Л.М.Х. по отношение на изпълнението на задължението си по чл. 3, ал. 4 от договора, защото не е изградила и прехвърлила договорения апартамент в срока до 30.12.2009 г.
 
3. Л.М.Х. и „ДЕЛТАСТРОЙ” ООД приемат, че сключеният между тях Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 10.03.2008г. е развален поради неизпълнение на „ДЕЛТАСТРОЙ” ООД.
 
4. „ДЕЛТАСТРОЙ” ООД се e задължило да обезщети Л.М.Х. със сумата от  17 000 евро, която е платена към деня на подписване на спогодбата.
 
5. С изпълнението задълженията на „ДЕЛТАСТРОЙ” ООД  по т.4 от спогодбата, двете страни заявяват, че техните отношения по повод и във връзка с развалянето на Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 10.03.2008 г. и предявените искови претенции по търг. дело № 336/2010 г. по описа на Варненски окръжен съд, Търговско отделение  са уредени окончателно и никоя страна няма да има за в бъдеще никакви претенци към  другата.
 
 
СПОГОДИЛИ СЕ:
 
„ДЕЛТАСТРОЙ”: ...........................      Л.М.Х. :.................................
(адв. Ив. К.- пълномощник)                   (адв. М. С.- Пълномощник)
 
СЪДЪТ намира, че така постигната от страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което същата следва да бъде одобрена на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК.
 
На основание чл. 78, ал. 9 от ГПК, на ищеца следва да бъде възстановена половината от заплатената държавна такса при завеждане на делото по Преводно нареждане от Централна кооперативна банка от 05.03.2010 г. в размер на 1955.83 лв., а именно сумата от 977.91 лв. /деветстотин седемдесет и седем лева и деветдесет и една стотинка/.
 
Воден от горното, СЪДЪТ
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОДОБРЯВА ПОСТИГНАТА СПОГОДБА между страните, на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК.
 
            УКАЗВА на страните, че одобрената спогодба има характер на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по – горен съд.
 
            ДА СЕ възстанови на Л.М.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, представлявана от адвокат М.Н.С., на основание чл.78 ал.9 от ГПК половината от заплатената държавна такса при завеждане на делото, в размер на  977.91 лв. /деветстотин седемдесет и седем лева и деветдесет и една стотинка/.
 
ПРЕПИС от протокола от съдебното заседание, след изготвянето му, да се представи в счетоводството на Окръжен съд – В.
 
            УКАЗВА на ищцовото дружество, да посочи банкова сметка ***, по която да му бъде преведена сумата.
 
ПРЕКРАТЯВА производството по търговско дело № 336/2010 г., по описа на Окръжен съд – В, Търговско отделение.
 
            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд – В, в едноседмичен срок от днес за страните.
 
            Разглеждането на делото приключи в 14.10  часа.
            Протоколът бе изготвен в съдебно заседание.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
       
         СЕКРЕТАР:

# 2
  • Мнения: 0
Да и аз попаднах на това и вече съм предприела подобни действия. Просто търсех контакт с друг потърпевш.

# 3
  • Мнения: 0
Чувал съм, че може да се прави справка в имотния регистър по името (или Булстата ли беше) на фирмата и там ще ти излезе на кого са продали апартаменти в сградата. Може и те да са в твоето положение, въпреки, че те май са по-напред (минали са сделка при нотариус).

Общи условия

Активация на акаунт