Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • София
 • Мнения: 1 165
      Здравейте, много ми се иска някой компетентен или минал по този път да си даде мнението по сл. случка.
      Искат ми обяснение за даден работен ден, но все още не ми е връчена покана. Всеки ден казват да дойда да си я взема,но се отлага за утре и утре вече седмица. Днес отново ми казаха,че не била готова,но аз да си напиша обяснението и да го донеса утре. Притеснява ме факта,че не знам  на какво основание ми го искат и не съм прочела. В интернет успях да изровя инфо,че имало два вида виновно и невиновно обяснение. Първото подлежи на наказание ако се докаже вина. Дори не знам за каква точно случка става на въпрос (подозирам,но не ми е казано) Само ми казаха пиши за еди коя си дата. Може ли да има проблем в бъдеще ако си дам обяснението без да ми е връчена покана въобще, а само устно ми е изискано и ако да какво да очаквам? Как да постъпя изобщо в случая?

# 1
 • Мнения: 2 944
     Здравей, обичайно обяснение се иска или при проверка факт във връзка с работата ти, или ако откриват дисциплинарно производство срещу теб.
     Ако е второто - може да ти го поискат и устно, работодателят или упълномощено от него лице.
     Ако е просто "пиши за еди-коя си дата", това не е обяснение, въз основа на което могат законно да те накажат. Дори да го направят, съдът ще го отмени. Ако се открива дисциплинарно производство, обяснение се иска за конкретно нарушение.

# 2
 • София
 • Мнения: 1 165
Благодаря ти много Хърмаяни!

# 3
 • София
 • Мнения: 2 561
Както е написала Хърмаяни, наказания се налагат
за конкретно нарушение, но задължително работодателят трябва да го посочи
и на базата на него да поиска обяснение, а след това да наложи и съответно
наказание.
Ето извадки от КТ:

Чл. 187. Нарушения на трудовата дисциплина са:
1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
2. явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;
3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
4. произвеждане на некачествена продукция;
5. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
6. (отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) ;
7. неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
8. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения;
9. увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
10. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание

Чл. 193. (1) Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.
(2) Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.
(3) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

Срокове за налагане на дисциплинарни наказания

Чл. 194. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.
(2) При дисциплинарно нарушение, което е и престъпление или административно нарушение, свързано с възложената работа и установено с влязла в сила присъда или наказателно постановление, сроковете по предходната алинея започват да текат от влизането в сила на присъдата или на наказателното постановление.
(3) Сроковете по ал. 1 не текат през времето, когато работникът или служителят е в законоустановен отпуск или участва в стачка.

Заповед за дисциплинарно наказание

Чл. 195. (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.
(2) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.
(3) Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

# 4
 • София
 • Мнения: 1 165
КТ го изядох с кориците. От там научих за чл. по който е за дисциплинарно наказание и се упоменава в поканата както и причината. Там е въпросът,че покана не е получена. Случаят не е лично мой та не съм 100% наясно просто дадох насоки и ми се искаше по-опитните да ми кажат. Оказа се точно така както съм го разбрала по  Кодекса. Сега остава да се види дали е Дисциплинарно производство или не. Не би трябвало вина няма,но .... не се знае.

# 5
 • Мнения: 2 944
     Както вече казах, работодателят не е длъжен да отправи писмена покана. Достатъчно е работникът или служителят да бъде уведомен за какво нарушение му искат обяснения.   

# 6
 • София
 • Мнения: 1 165
Да разбрах го това Хърмаяни и много благодаря! Точно това не знаех. Само дето не е казано за какво нарушение трябва да се пише, а просто пиши за този ден, но пък ти ме успокои,че върху така изискано обяснение не може да има наказание или ще падне в съда.   bouquet

# 7
 • Мнения: 17 169
Зависи от организирането на защитата. Wink
Писмена форма за искане на обяснения не е задължителна, т.е. достатъчно е устната такава. Ха познай, дали един работодател не би могъл да си осигури за съда подходящи свидетели, които да се верят и кълнат, че обясненията били ясно заявени конкретно по повода Х?
Не че нещо, но какво ли не съм видяла...

Чл. 193. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. и доп., бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.
(2) Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.
(3) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

" По първите три релевирани въпроси по приложението на чл. 193 от КТ настоящият състав на ВКС намира за правилна практиката в представените решения № 205/08.IV.2004 г. по гр. д. № 1235/2002 г. на ВКС, III ГО, № 398/25.II.2002 г. по гр. д. № 748/2001 г. на ВКС III ГО, № 440/04.VII.2002 г. по гр. д. № 784/2001 г. на ВКС III ГО и № 568/26.VIII.1988 г. по гр. д. № 472/1988 г. на ВС III ГО.
Съгласно чл. 193, ал. 1 от КТ преди налагане на дисциплинарно наказание работодателят е длъжен да изслуша работника /служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Разпоредбата не съдържа правила за формално иницииране на дисциплинарно производство, нито за форма на поканата на работодателя до работника /служителя за даване на обяснения за нарушение на трудовата дисциплина, нито за посочване в писмена покана, че тя следва да се счита за начало на дисциплинарно производство. С оглед същността на обясненията - средство за защита, чрез осъществяването на което се събират от наказващия орган и посочените от работника/служителя доказателства, което е необходимо за обективна преценка по повод на конкретно извършено нарушение, в т. ч. на тежестта му, от значение е достигането на отправената покана - писмена или устна - за даване на такива до адресата." - Решение № 237 от 24.06.2010 г. на ВКС по гр. д. № 826/2009 г., IV г. о., ГК

"Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, намира, че по въпроса, обусловил допускане на касационната жалба до разглеждане по същество, следва да се приеме следното: Разпоредбата на чл. 193 КТ е императивна. Дисциплинарното наказание, наложено без изслушване, респ. без поискване на писмени обяснения от работника или служителя, е незаконно. Не е необходимо обаче да има специално откриване на процедура на дисциплинарното производство с уведомяване на работника или служителя, че предстои дисциплинарното му наказване. Достатъчно е работодателят да уведоми работника или служителя, че ще го изслуша за извършеното от него дисциплинарно нарушение. В КТ не е предвидено изискване за формално иницииране на дисциплинарно производство, нито за форма на покана на работодателя до работника за даване на обяснения. Оттук следва, че не е задължително и формулировката на извършеното дисциплинарно нарушение в писмото, с което се изискват обясненията на служителя, да е идентична с тази в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание." - Решение № 544 от 6.01.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1811/2010 г., IV г. о., ГК


От същото решение, важно е да го погледнеш: "Неправилен е изводът на въззивния съд за незаконност на уволнението. Според изложеното по-горе не е необходимо формулировката на извършеното дисциплинарно нарушение в писмото, с което се изискват обясненията на служителя, да е идентична с тази в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание. Задължението пък на работодателя да мотивира заповедта за дисциплинарно наказание е въведено с цел преценка на изискването за еднократност на наказанието, за съобразяване на сроковете по чл. 194 КТ и за възможността на наказания работник или служител да се защити ефективно. Ето защо, когато изложените в заповедта мотиви са достатъчни за удовлетворяване на тези изисквания, заповедта е мотивирана по смисъла на чл. 195, ал. 1 КТ."                   

Има много в същия дух, вкл. и моя лична практика.

Никога не съм разчитала само на формално нарушение от страна на работодателя в тази връзка, ако той готви дисциплинарно уволнение.
Ако искаш- пиши за какво нарушение става въпрос да помислим по същество. За мен е задължително да погледна за най- кофти варианта.


# 8
 • Мнения: 753
На мен са ми искали такова обяснение.
Шефът беше "вдигнал" мерника на 2 колежки и при един пропуск в работата се оказах на работа точно с тях.Писах обяснения, но ги написах мнооого добре.Толкова добре, че четеш и нищо не разбираш...... Joy
Трябваше в някакъв срок да отговорят или да направят нещо, не знам, но юристите изпуснаха срока и така или иначе нищо не се получи.

Общи условия

Активация на акаунт