Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 28 март 2006, 13:35 ч.

БАОО .::. Представяне .::. Статистика .::. Търсене на произхода

 • 18 372
 • 32
 •   1
Отговори
 • София
 • Мнения: 5 465
За БАОО

Българската асоциация „Осиновени и осиновители”/БАОО/ е сдружение на осиновени хора  и техните родители-осиновители.

Сдружението е създадено, за да осигури професионална помощ и социална взаимопомощ на родители-осиновители и осиновени деца в след осиновителния период, при възникнали проблеми в отглеждането на децата и правилното разкриване на тайната на осиновяване. Както и превенция на разсиновяването.

Сдружение БАОО има за цел да обедини, информира и подпомага всички осиновени хора и български семейства - осиновители, при правилното разкриване на тайната на осиновяване и познаване на собствения произход.

БАОО работи с лиценз за предоставяне на социална услуга за деца - Център за ко … закрила на детето

Центърът предлага комплекс от социални услуги, които обхващат различни периоди от вписването на кандидатите за осиновители в регистъра за осиновяване до настаняване и проследяване адаптацията на детето в осиновителското семейство.

Центърът работи чрез Групи за взаимопомощ на кандидат-осиновители, родители-осиновители и осиновени хора.
Идеята за изграждане на такива Групи бе продиктувана от осиновените хора и родители-осиновители, когато в Асоциацията, за период от 1 година постъпиха над 1200  писма от цялата страна. Б
яха проведени и 1900 анкети с осиновени лица и техните родители-осиновители.

Съдържателният анализ на писмата и анкетите  показва, че:

1. В България все още липсва толерантно, хуманно и цивилизовано отношение в гражданското общество към осиновените и родителите - осиновители;

2. Грубо се разкрива „тайната на осиновяване” пред осиновените деца и много често в неподходящ момент от неподходящи хора, което предизвиква преживяването на стрес и оставя трайни следи на психично страдание у тях;

3. Липсва подкрепящо звено от специалисти, които  да подпомагат родителите-осиновители в справянето с трудности, специфични за осиновителни семейства, както и да ги насочи към навременно и подходящо за детето разкриване на неговия произход;

4. Въпреки приетите промени в Семейния кодекс, кандидат-осиновителите не преминават подготовка за процеса на осиновяване и отглеждане на детето, което води до  кризисни ситуации, които не рядко завършват с разпадане на осиновяването или разсиновяване.Групата за взаимопомощ:

Формира общност от родители- осиновители и осиновени хора, които взаимно се подкрепят и подпомагат
По този начин се изгражда безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание на осиновените деца, както и подготвя родителите за най-добрия начин за съобщаване на тайната на осиновяване.

Извършва обмен на добрите практики на родители-осиновители, относно начините за разкриване на ”тайната на осиновяване” пред осиновеното дете
В групата  участват както кандидат – осиновители, така и родители, осиновили деца и разкрили тайната на осиновяване  пред тях. С обща помощ  се търси най-добрият начин за работа по всеки конкретен случай.
В групата се канят и специалисти, работещи с деца и семейства / психолози, педагози, социални работници и др./, които консултират и подпомагат работата.

Консултира относно готовността на кандидат-осиновителите да осиновят дете
Осигурява помощ при попълването на необходимите документи за Съвета по осиновяване. Предоставя психологическа подкрепа след срещите на кандидат-осиновителите с деца предложени им  за осиновяване и др.

Целта на консултациите са кандидатите да приемат всички отговорности, проблеми и рискове, свързани с осиновяването и отглеждането на осиновено дете.
Предоставената подкрепа се състои във:
 • - Разясняване на възникнали проблеми в подготовката на документите;
 • - Провеждане на периодични срещи – разговори с кандидат- осиновителите в пред осиновителния период;
 • - Оказване на психологическа подкрепа при възникнали колебания и съмнения при кандидат – осиновителите;
 • - Оказване на съдействие при възникнали проблемни ситуации при отглеждане на детето( поведенчески отклонения,  здравословни проблеми,  нарушена комуникация с детето и др.).
  Работата на групата в тази насока се консултира и подпомага от отдел „Закрила на детето”.

Осигурява първична подкрепа на осиновени хора за справяне с психологичната травма в случай на неправилно разкриване на тайната на осиновяването;

Проучванията на Българската асоциация „Осиновени и осиновители” сочат, че в България все още грубо се разкрива тайната на осиновяване  пред осиновените деца и много често в неподходящ момент от неподходящи хора, което предизвиква преживяване на стрес и оставя трайни следи на психично страдание у тях.

Групата за взаимопомощ предлага срещи с осиновени хора, които са изживели травмата на разкриването на тайната на осиновяване и подпомагат психологически хората, които сега узнават за своето осиновяване. По предварителни заявки на тези сбирки се канят и специалисти – психолози, психотерапевти,  юристи и др.

Консултира юридически за правните възможности за защита на правата и законните интереси на осиновени и родители - осиновители или техни близки;
Осигурява консултации с юрист, специализирал в сферата на правата на детето и правото на познаване на собствения произход.

В работата си Групите търсят съдействие и работят съвместно с Държавната агенция за закрила на детето, нейните териториални отдели и отдел „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане” в цялата страна.

Групата за взаимопомощ се ръководи от следните принципи:
 • Детството е изключително важен период от живота на човека;
 • Семейството е най-естествената среда за развитието на детето;
 • Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност;
 • Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал;
Наша отговорност е да подпомогнем семейството при отглеждането  и възпитанието  на децата.
Групата за взаимопомощ е основана на принципа на доброволност и толерантност.

Участниците се задължават да спазват конфиденциалност, както и етични правила и норми:

1. Да разбират и уважават уникалността на всяко дете;

2. Да се съобразяват със  специфичната уязвимост на всяко дете;

3. Да подпомагат създаването на безопасна и здравословна среда, която  стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето;

4. Да не участват в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите;

5. Да зачитат достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения;

6. Да уважават ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца;

7. Да осигуряват конфиденциалност на информацията и да зачита правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството, освен в случаите на малтретиране и лоша грижа.


За организиране и координиране на дейностите се използва офиса на БАОО в гр.София, бул.”Васил Левски” № 150, ет.2 офис № 9

http://www.baoo-bg.org/forum/viewforum.php?f=13

# 1
 • София
 • Мнения: 5 465
Статистика

С любезното съдействие на Държавната агенция за закрила на детето, БАОО ви представя официална статистика относно осиновяванията на деца, български граждани в страната и чужбина, както и предприетите мерки за превенция на изоставянето за периода 2002 г. – 2005 г.

Водещ принцип при осиновяването е  децата да се отглеждат в страната в подходяща семейна среда. Ето защо е изключително важно въведеното от Хагската конвенция изискване международното осиновяване да се предприема само когато няма подходящи кандидат-осиновители и друга възможност за отглеждане на детето в страната.

Дете, което е получило най-малко три отказа от български кандидат-осиновители или е било вписано в регистъра повече от една година се включва в регистър за международни осиновявания. Въпреки, че е вписано в този регистър, то продължава да бъде регистрирано и в националния регистър за пълно осиновяване като търсенето на подходящо семейство в България продължава.

Едни от най-важните органи в процеса на осиновяване са Съветите по осиновяване, които са създадени към всички регионални дирекции за социално подпомагане в страната и Съвета по международни осиновявания към Министерството на правосъдието. Първите имат водеща функция във вътрешните осиновявания. Съветът по международни осиновявания е органът, който прави предложения пред министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ – чужденец и изразява мнение пред министъра на правосъдието относно молбите на български граждани за осиновяване на дете – чужд гражданин. Съветът се състои от председател – заместник-министър на правосъдието, и членове – по един представител на Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на външните работи и на Държавната агенция за закрила на детето.

В Министерството на правосъдието се подават по реда на Наредба №3 (от 3 септември 2003г. за условията и реда за даване на съгласие за осиновяване от чужденец на лице – български гражданин. Обн. ДВ.бр. 82 от 16 септември 2003г.)  молби от чужденци за осиновяване на дете – български гражданин. Води се регистър на чужденците, които желаят да осиновят дете – български гражданин при условията на пълно осиновяване.                     

Съветът по международни осиновявания изготвя предложение до министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ – чужденец за всяко дете, вписано в регистъра по чл. 136, ал.2, т.7, б. “а” от Семейния кодекс. В случай, че министърът на правосъдието одобри така направеното предложение, той дава съгласието си за продължаване на административната процедура по осиновяване на конкретното дете. Административната процедура завършва с изрично писмено съгласие за осиновяването, дадено от министъра на правосъдието. Следва служебно изпращане на преписката в съда и разглеждане на производството във въведените с измененията и допълненията на Семейният кодекс срокове.

По данни от Министерство на правосъдието през 2004 г. са осиновени 233 деца в чужбина с дадени изрични съгласия от Министъра на правосъдието. Общият брой вписани в регистъра молби на кандидат-осиновители – чужди граждани до юли 2005 г. е 1607 бр.

Подробна информация за успешните и неуспешно завършилите процедури за националните, както и за международните осиновявания можете да намерите в Министерството на правосъдието и на Интернет страницата  http://www.mjeli.government.bg/.Държавната агенция за закрила на детето получава всеки месец информация от Регионалните дирекции за социално подпомагане за броя на децата, вписани в регистъра за пълно осиновяване, за проведените заседания на Съвета по осиновяване на регионално ниво и взетите решения за определяне на подходящ осиновител за дете, за влезлите в сила съдебни решения за осиновяване на дете, както и за броя на кандидат- осиновителите.


Справка за осиновени деца за периода 2002 – юли 2005г.

Данни за осиновени деца от специализирани институции през 2002г.
(Данните са от информационните карти на Държавната агенция за закрила на детето)

2002г.
Общ брой осиновени деца:1624


Дом за отглеждане
и възпитание
на деца, лишени
от родителска грижа
/ДОВДЛРГ/
Дом за медико-
социални грижи
/ДМСГД/
Дом за деца
 и младежи
с умствена изостаналост
/ДДМУИ/
Осиновени деца - общо16314547
В това число:
Осиновени в България:
От тях:
326780
- с признато заболяване1400
- клинично здрави316370
Осиновени в чужбина:
От тях:
1307777
- с признато заболяване411957
- клинично здрави775170


Данни за осиновени деца от специализирани институции през 2003 г.

(Данните са от информационните карти на Държавната агенция за закрила на детето)

2003г.
Общ брой осиновени деца: 1493Дом за отглеждане
и възпитание
на деца, лишени
от родителска грижа
/ДОВДЛРГ/
Дом за медико-
социални грижи
/ДМСГД/
Дом за деца
и младежи
с умствена изостаналост
/ДДМУИ/
Осиновени деца - общо15213374
В това число:
Осиновени в България:
От тях:
194820
- с признато заболяване0290
- клинично здрави194530
Осиновени в чужбина:
От тях:
1338554
- с признато заболяване482024
- клинично здрави856530

Данни от отчетни карти за дейностите по закрила на детето в Регионалните Дирекции „Социално подпомагане” през 2004 г.


2004г. за периода януари – юли 2005г.
Брой осиновени деца в страната645361
Брой уведомления
до Съвета за международни осиновявания
867440
към месец декември 2004г. към месец юли 2005г.
Общ брой осиновяващи,
вписани в регистъра по постоянен адрес
25902984
Общ брой вписани в регистъра
деца за пълно осиновяване
20582229Статистика във връзка с предприети мерки по Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване на изоставянето им в институции, както и тяхната реинтеграция.
Приета с ПМС № 181 от 11.08.2003 г., обн., ДВ, бр. 74 от 22.08.2003 г., в сила
от 22.08.2003 г. т. 1, р. 3, № 190г

         2004 г.       до месец юли 2005 г.
включително
Работа на социалните работници по случаи на превенция на изоставянето42773211
В това число успешно приключили случаи
(предотвратени настанявания на деца в специализирани институции)
13391373

http://www.sacp.government.bg


# 2
 • София
 • Мнения: 5 465
Търсенето на произхода

В България, осиновените хора нямат предварително съставено досие, в което да бъдат събрани медицински данни и информация за произхода им.
Такава практика вече съществува във Франция, Испания и други европейски държави.

Липсата на такива данни затруднява осиновените лица при установяването на наследствена или друга информация свързана с тях.

БАОО създаде в Интернет рубриката “Търся те”, в която Вие може да споделяте своя опит при търсенето на биологичните си родители или деца. Опита по прилагане на чл.67б от СК, както и да публикувате кратки послания към хората, които търсите.

Пожелаваме успех на всички търсещи!
 
- форум "Търся те" - за осиновени
http://www.baoo-bg.org/forum/viewforum.php?f=6

- форум "Търся те" - за биологични родители и роднини
http://www.baoo-bg.org/forum/viewforum.php?f=26


Преди да предприемете някакво действие обаче е необходимо:

• Да сте навършили 18 години или осиновителите ви‚ да са съгласни да се търсят биологичните родители.

• Да сте изяснили и обмислили желанието си за търсене: Трябва да сте наясно с ограниченията и рисковете на търсенето‚ като например неуспешно търсене поради липса на информация или липса на компетентни организации‚ които да предприемат издирването‚ отказ от страна на биологичните родители‚ смърт на биологичните родители‚ разминаване между очаквания и действителност‚ и др.

• Да сте наясно‚ че издирвания човек може да има негативна реакция към вас и да не желае да се свържат с него.

• Да сте наясно‚ че търсенето ще отнеме време. Причини: Проследяване на адреса на издирвания човек и време‚ през което той/тя да вземе решение дали би желал/а такъв контакт.

• Да се консултирате с компетентни организации, като определите въз основа на наличната информация дали е възможно да се открие местонахождението на въпросния човек. Това предполага съществуването и съдействието на компетентна агенция‚ която разполага с информация в тази област.

• Да вземете предвид времето изминало от последния контакт‚ личното развитие и семейно положение на издирвания човек‚ и възможността този човек да е починал.

• Да вземете предвид факта‚ че не винаги вашето съществуване и обстоятелствата свързани с раждането ви са известни на близкото обкръжение на издирвания човек‚ особено ако междувременно той/тя е установил/а други взаимоотношения. Поради това‚ контакта трябва да се осъществи с особено внимание и предпазливост.

• Да вземете предвид обстоятелствата при раждането‚ като например военно положение‚ военно назначение в друга страна‚ семейни конфликти‚ религиозен/културен контекст‚ и др. Търсенето не трябва да излага биологичните родители на риск (напр. осиновеният/ата е роден/а извън брак‚ което в някои култури може да изложи майката на риск).

• Да се консултирате с юрист дали законодателството позволява достъп до биологичните родители и/или осиновените лица.

• Поради психологическото натоварване по време на процеса на търсене‚ осиновеното лице‚ както и осиновителят трябва да могат да получат психологическа подкрепа от специализирана социална агенция по време на и след издирването на биологичния произход, каквато може да предложи БАОО


Източници:
• International Social Service – General Secretariat (Международна социална служба – Главен секретариат) & International Resource Centre for the Protection of Children in Adoption (Международен Ресурсен Център за закрила на децата при осиновяване) (1999 г., преработено в 2004).
• International Social Service - General Secretariat - Casework Division (2000). ISS Manual. Unpublished document. Международна социална служба – Главен секретариат – Отдел за работа по случаи (2000).МСС Наръчник. Непубликуван документ. Schweizerische Stiftung des internationalen Sozialdienstes (2000). Nationale und internationale Adoption und die Rechte des Kindes. Genf.
Ако намерите търсеният човек‚ е необходимо:

• Да го информирате за целта на издирването, за да разбере мотивите ви; внимателно да обмислите срещата, като вземете мерки да не го/я злепоставяте пред обкръжението му/й; да уважите отказ за среща и да не оказвате принуда за осъществяване на контакт – при отказ е добре да оставите телефонен номер на който желаете да бъдете потърсен/а при промяна на решението;

• Да се установи дали роднини или важни хора за издирения човек знаят за съществуването ви;

• Да се определи начинът за осъществяване на контакт: първо контактът може да е под формата на писма или лична среща (за първи контакт разговор по телефона не е добра идея). Важно е да се вземат мерки да не злепоставите издирвания от вас човек в новата му социална среда.

• Да се прецени неговото/нейно положение и степента на заинтересованост от вас‚ да се предвиди това да стане чрез две или повече срещи‚ за да му/ú се даде време да обмисли предоставената информация. За целта е желателно да оставите визитка с телефонен номер на който желаете да бъдете потърсен – Опита на БАОО сочи, че 80% от осиновените хора биват приети хладно на първата среща, но потърсени по-късно.

• Ако не сте сигурни в подхода си към търсения човек може да посетете провежданите от БАОО срещи на които присъстват осиновени хора, открили или търсещи произхода си или до получите индивидуална консултация.

• Никога обаче не предприемайте действия от омраза. Това няма да ви доведе до никъде.

# 3
 • Мнения: 53
Здравейте!
  Казвам се Радмила, на 28 год. и съм осиновена! Не се срамувам от този факт, а напротив, това ме кара да обичам РОДИТЕЛИТЕ СИ още по-силно! За мен бе чест да бъда възпитана всемейство, в което цареше разбирателство и хармония(говоря в мин. вр. тъй като те са покойници).
  В мен назрява отдавна един протест и се радвам, че мога да го споделя със вас.
  Проблема с осиновените деца според мен е толериран дори от самите НАС.
  Какво значи " Неправилно разкриване на ТАЙНАТА на осиновяването"
  Каква тайна!!
  То, докато има ТАЙНА ще има и "неправилно разкриване". На мен също ми бе разкрито неправилно( бях в първи клас), но аз бях съвсем  подготвена за този момент, дори успях да изляза от ситуацията като победител с гордо вдигната глава!
  Апелирам към всички Майчици решили да си осиновят детенце, да не чакат "детенцето да порасне " за да РАЗБЕРЕ нещата, защото в техните очи то винаги ще бъде малко и неподготвено за ЧАСА на истината!
  Казвам това от личен опит!
  Благодаря !!!  bouquet
  НИЕ имаме огромна нужда от ВАС и такива като вас!!!!

# 4
Милички, имам ОГРОМНА нужда от съвет!
Осиновена съм и искам да се запозная с братята и сестра ми, ама "майка ми" въобще не им е казала за мен. Те вече са пълнолетни, самостоятелни хора. Зная всичко за тях - адреси, телефони, интереси, професии, даже имам и техни снимки, обаче не зная КАК да им кажа, че имат още една сестра....
Помощ!!!
iliana_xp@yahooo.com

# 5
iliana-petia ,
наистина се намираш в много деликатно положение
Пуснахме ти e-mail и ще очакваме да се свържеш с нас, за да сме ти максимално полезни     bouquet

# 6
 • София
 • Мнения: 1 444
iliana-petia ,
аз съм в подобна ситуация. Зимата рзбрах, че имам общо 4 братя и сестри. От пет деца аз съм била трето и единствено оставено в дом.Подозирам, че и моите братя и сестри не знаят изобщо за съществуването ми.Научих къде живее биологичната ми м-ка, една от сестрите ми била в САЩ и разни други подробности около тях и не зная какво да правя. Хем от една страна не искам изобщо да се виждам с тях, най-вече с бм, хем отраснах само дете и винаги съм мечтала за брат или сестра и като разбрах, че имам 4 ме гложди нещо непрекъснато.От друга страна майка ми не иска да правя връзка с тях, страхува се от това и ще и бъде много болно.Не искам да я притесня или нараня, тайно надали ще стане, рано или късно излизат наяве тези неща.Такива мисли ме човъркат месеци наред и нищо не предприемам.Никой не ме е търсил мен, иначе щяха да ме намерят предполагам.Явно бм е загубила всякакъв интерес към мен след раждането ми.
Затова не мога и съвет да ти дам.Много съм мислила, ако пък излезнат някакви неприятни хора и се залепят за мен, злоупотребят с нещо и какво ли още не ми е минавало през ума.Доста комплицирана ситуация.

# 7
Здравейте.
Аз бях почти във вашата ситуация,но мойте нови(стари) роднини знаеха за мен.
Моят съвет е да напишете писмо (аз така направих) на най-големия брат или сестра и да оставите нещата в негови(нейни) ръце да каже ли на останалите за случилото се и дали да ви се обадят.Те нещата са подредени много преди ние да се замисляме за тях,просто оставете  събитията да се развият така както е най-добре за Вас. Praynig
А относно притесненията какво и как,винаги нещата са от двата края на една права. newsm78
Аз открих и имам до себе си едни прекрасни хора,които ме обичат и аз ги обичам.
Пожелавам Ви същият успех.Имайте в сърцето си само любов към всички и ще получите същото. Hug
Оставете съмненията. Thinking
Бъдете щастливи. newsm51

# 8
 • Мнения: 12
Здравейте!
Съпругът ми е осиновен и не знае за това! Все още никой не му е съобщил истината. Даже родителите му продължават да го засипват с лъжи относно раждането му и прочие. Не е попаднал в добро семейство, но поне са го отгледали все пак, затова трябва да им е благодарен винаги. Присъствала съм на доста страни ситуации в тях, например:
Като се напият родителите му се опитват да му го кажат, но по доста странен начин:
"Ти си никой без нас!" "Ако не бяхме ние да те отгледаме щеше да си някое келеме!" "За нищо не ставаш!" ...........................и  подобни. Само че само аз разбирам какво имат в предвид, а той просто много се ядосва и им прощава, защото са били пияни.
Всички около него знаят истината и не знам кога ще "експлодира" тя. Страхувам се и аз не знам защо, но ме е страх. Аз ще го подкрепя и ще му помогна когато разбере истината, но ме е страх как той ще реагира. От тази година си имаме детенце и дано нещата не вземат лош обрат. Аз няма да му го съобщя, защото това не е моя "работа"! Няколко пъти съм вземала филми в този жанр и сме ги гледали, но той реагира доста странно.
Моля Ви съобщавайте на Вашите осиновени деца "истината, цялата истина и само истината", защото иначе става още по - трудно!

# 9
 • София
 • Мнения: 1 444
Боже Вера,
това, което пишеш е много страшно. Та ти съзнаваш ли, че живееш със съпруга си в една огромна лъжа. Как можеш да кажеш въобще, че не е твоя работа да му съобщиш истината, относно произхода му. Та кой да му каже, ако не най-близкият до него човек, какъвто си ти след брака ви. Имате и дете, явно сте създали добро и разбиращо се семейство, не може да живеете с тази лъжа помежду ви.
Според мен ти си човекът, който трябва да му каже истината, ти ще намериш най-подходящият момент и начин за това.Когато един ден разбере, че си знаела и си мълчала години, мисля че няма да ти го прости никога.Сега пак можеш да обясниш, че от страх и притеснение как, кога и по какъв начин да го поднесеш си мълчала години, но когато сам разбере няма да имаш никакви извинения за мълчанието си.
Това е моето лично мнение.Аз не бих простила такова нещо, това за мен е огромна лъжа, предателство и би разрушило доверието ми в партньора, би убило чувствата и уважението ми към него дори.

# 10
 • Мнения: 12
И аз мисля така! Но как да му го съобщя! Той няма да ми повярва, те толкова са го лъгали! Говорих с майка му да му го съобщи, но тя каза: "Докато съм жива няма да му го кажа, нито баща му и ти също да не си посмяла!" Казах и: "Тогава той как ще разбере?", а тя "След като умрем някой ще му го каже!" Живеят си хората със закостенелите си разбирания, а аз си блъскам главата.

# 11
Здравейте!
Аз също съм осиновена и искам да намеря биологи4ната си майка.
На 39 год.съм и мисля, 4е през вси4ките тези години тя не забравила за моя рожден ден, колко ли е страдала...Малкото,което знам за нея е 4е не е имала 18 год.когато ме е родила, може би под натиска на родителите й ме е оставила, знаем добре какъв е бил морала тогава.
Имам две големи деца/ близнаци/ през април ще навършат 18 год. и ако не ги видя само един ден се побърквам.
 Привет и на вси4ки Мами, които с благородството си отглеждат де4ица, които са били изоставени . Оби4ах много моите родители.
                                                           Миглена newsm17

# 12
преди 16 години  сестра ми роди и остави едно момиченце ,това е нашия грях ,причини много и миналото не може дасе върне ,но не е минало и ден в който тя дане е приплакала за него или да го е забравила.знаем че е осиновено от семейство и май не живеят в Бг , аз вярвам че някой ден ще ни намери , малко ме е страх но искам да ни намери, а сестрами, тя си роди едно прекрасно момченце , и никога не се омъжи,и чака първото и дете да я потърси,аз вярвам че колкото и да боли от научаването за осиновяването, за предпочитане е да научиш истината и да разбереш че някъде още някой те обича и мисли за теб всеки ден.

# 13
На 16 години, това момиче е много възможно още и да не знае, че е осиновена. Когато разбере обаче и вземе решение да търси своите корени, предполагам ще бъде доволна да открие, че са я търсили, че са мислили за нея. То не би търсило своята майка, защото си има такава, но би протърсило своята история, която знаете вие.
Понякога живота ни така се обърква, че взимаме решения, които в последствие ни се струват не най-добрите. Остава само утехата, че може би това дете живее добре и има дом и топлина. 

# 14
 • Мнения: 1 249
Здравейте!
Аз също съм осиновена и искам да намеря биологи4ната си майка.
На 39 год.съм и мисля, 4е през вси4ките тези години тя не забравила за моя рожден ден, колко ли е страдала...Малкото,което знам за нея е 4е не е имала 18 год.когато ме е родила, може би под натиска на родителите й ме е оставила, знаем добре какъв е бил морала тогава.
Имам две големи деца/ близнаци/ през април ще навършат 18 год. и ако не ги видя само един ден се побърквам.
 Привет и на вси4ки Мами, които с благородството си отглеждат де4ица, които са били изоставени . Оби4ах много моите родители.
                                                           Миглена newsm17


Не следва да се забравя това !!!!!!!!!!!!!! - Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes

За нас, родените преди 80 год. е по-вероятно датата да е променена с няколко дни.

Причини: 1) Считало се е за морално и благородно с цел затрудняване на идентифицирането след години.

2) Липсата на ЕГН към момента.  Сега децата имат първоначално и последващо друго ЕГН (разликата е в последните 4 цифри), а и един закон индиректно забранява подмяната.

По време на моите търсения аз не приех сериозно възможността за лееека  #2gunfire смяна с няколко дни, но после се оказа, че и с мен е така.


Моля, имайте го предвид и като пускате обявите си !!!!!!!!

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт