Sled mnogo sarfirane po neta i rovene ot sayt v sayt otkrih neshto koeto sigurna sam shte e ot polza za vsichki koito imat vechniya problem - detski izdrajki


НАРЕДБА
за изплащане от държавата на присъдена издръжка
(приета ПМС № 288 от 10 декември 2002 г. на МС/обн. ДВ бр. 117/2002 г.)
 

Чл. 1. Държавата чрез общините изплаща издръжката, когато тя е присъдена с влязло в сила съдебно решение в полза на български гражданин и не се изплаща редовно от длъжника по образуваното изпълнително дело.
Чл. 2. (1) Счита се, че издръжката не се изплаща редовно, когато по изпълнителното дело не постъпват суми за пълния размер на две и повече месечни вноски, въпреки че е наложен запор върху трудовото възнаграждение или друго вземане и че са предприети изпълнителни действия върху имуществото на длъжника.
(2) Съдия-изпълнителят съставя констативен протокол, когато установи, че длъжникът:
1. не работи и не притежава имущество, върху което да се насочи изпълнението;
2. е с неизвестен адрес в страната или в чужбина или, макар и с известен адрес, се намира в държава, където съдебното решение не може да се изпълни;
3. е военнослужещ на наборна военна служба;
4. изтърпява наказание лишаване от свобода.
Чл. 3. (1) Общината изплаща неизплатената издръжка по писмено искане на взискателя. Искането се подава чрез съдия-изпълнителя, в чийто район е изпълнителното дело, и в него взискателят декларира за кои месеци не е получил издръжка.
(2) Съдия-изпълнителят изпраща искането по ал. 1 на общината по постоянния адрес на длъжника в 10-дневен срок от постъпването му. Когато адресът на длъжника в страната или в чужбина е неизвестен, искането се изпраща по постоянния адрес на взискателя.
(3) Към искането се прилагат препис от протокола по чл. 2, ал. 2 и справка от съдия-изпълнителя, в която се посочват:
1. трите имена и адресите на длъжника и взискателя;
2. месечният размер на присъдената издръжка;
3. времето, за което не е изплатена издръжката;
4. изпълнителните действия, които са предприети по делото.
Чл. 4. (1) Издръжката се изплаща от общината, като сумата се превежда всеки месец направо на взискателя.
(2) Издръжката се изплаща в пълния размер, определен със съдебното решение.
Чл. 5. (1) Платената от държавата издръжка е за сметка на неизправния длъжник. Той е задължен да я възстанови заедно със законната лихва. Събирането на сумата се извършва от съдия-изпълнителя въз основа на издадения срещу длъжника изпълнителен лист, като събраните суми се внасят по бюджета на съответната община, която ги е изплатила.
(2) Длъжникът не възстановява изплатената за негова сметка от държавата издръжка за периода, в който е бил военнослужещ на наборна военна служба.
(3) Невъзможността изплатените средства да се възстановят на държавата не е основание да се отказва изплащането на присъдената издръжка.
Чл. 6. Когато задълженото лице започне да изплаща редовно издръжката или тя редовно се събира по принудителен ред, съдия-изпълнителят съобщава на общината да прекрати превеждането на сумите.
Чл. 7. (1) Сумите за изплащане на издръжка по реда на наредбата се осигуряват ежегодно в общодържавните разходи на централния бюджет.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините въз основа на действително извършените разходи по реда, определян от Министерския съвет, за изпълнението на държавния бюджет за съответната година.
 
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 92 от Семейния кодекс.
§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на правосъдието и на министъра на финансите.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2003 г.