Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Реклама
 • 8 юли 2006, 13:09 ч.
 • Преглеждания  675  Мнения  7  Онлайн  1
Отговори
 • софия
 • Мнения: 34
Четох някъде в интернет за еднократна помощ от 200лв., която се отпуска срещу представяне на болничния 45 дена преди термина и бележка за доход от последните шест месеца. Питах в районното Социално осигуряване и ми казаха, че е само за неосигурени. Ама защо тогава искат бележка за доход и кой ще я издаде?
Моля, ако някой знае нещо повече да го сподели. Благодаря!

Реклама
# 1
 • на село
 • Мнения: 1 864
Еднократната помощ от 200лв. се отпуска след раждане, срещу представен акт за раждане на детето и др. документи.
Бележка за доход на двамата родители се иска за отпускане на детските.

При неработеща майка, която няма от къде да получава майчинство се отпуска помощ за отглеждане на дете до 1г. /при доход под 200лв. на член от сем./
от социални грижи към общината, тогава се искат  пак доход, на работещия родител, а на неработещия -бележка от бюрото по труда /за това не съм мн. сигурна/ попитай си пак в социални,
ама целия ти въпрос е много объркан, но доколкото знам никъде не се дава еднократна помощ преди раждане .

# 2
 • гр.София
 • Мнения: 724
Дава се, аз взех такава, тогава беше 150лв. Носих служебна бележка за доход на съпруга ми, служебна бележка от университета за взимани стипендии в последните месеци и жълтия болничен лист. Получих помощта заедно с тази от 200лв след раждането. Предполагам, че ако майката е безработна се дава бележка от бюрото по труда, при мен е друго, понеже бях студентка, занесох им и уверение.  Peace

# 3
 • на село
 • Мнения: 1 864
Аха, значи така става.
Сега като се замисля, сигурно тази сума се дава понеже майката няма откъде да си вземе болничните, след като не работи.

# 4
 • гр.София
 • Мнения: 724
Аха, значи така става.
Сега като се замисля, сигурно тази сума се дава понеже майката няма откъде да си вземе болничните, след като не работи.
Така е, обаче много малко майки го знаят. Аз попаднах на страшно свестни социални работнички и когато отидох да питам за необходимите документи, които да нося след раждане, те веднага ми обясниха, че имам право и на тази помощ. Обаче като отидох да си взимам парите от пощата, служителките там за пръв път чуваха за помощ по този член и аз бях единствена в списъка, а за 200те лева имаше огромна папка със списъци. Едва ли всички родилки в района са били работещи майки...

# 5
 • софия
 • Мнения: 34
Благодаря на всички за включването. Май пак ще ходя да питам в Социално осигуряване

# 6
 • софия
 • Мнения: 34
Намерих образец на молбата за въпросната помощ. Там си пише - за бременност. Има и образец на молба за еднократна помощ при раждане. Ще го пусна след малкоДО ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................
 
 


                          МОЛБА–ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ


 
От …………………………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: ……………………………
Осигурен ………………….. ...................ДА/НЕ
Пенсионер …………………....................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се …….........................ДА/НЕ
Неосигурен ……...…………....................ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение.....ДА/НЕ
-    във ВУЗ.....................................ДА/НЕ
-    в колеж .....................................ДА/НЕ
            -  в средно учебно заведение......ДА/НЕ
 

ДЕКЛАРИРАМ:

 
1. Семейно положение: ……………………………………………
2. Съпруг: ……...…………………………………………………....……….., ЕГН ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………….. ...................ДА/НЕ
Пенсионер …………………....................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се …….........................ДА/НЕ
Неосигурен ……...…………....................ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение.....ДА/НЕ
 

3. Деца, отглеждани в семейството:
№   Име, презиме, фамилия   ЕГН   Удостоверение за раждане  №/дата   Гражданство
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               

4. Не съм осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица и не получавам обезщетение за бременност и раждане и отглеждане на малко дете  по реда на Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

5. Осигурена съм по реда на КСО за:
а) всички осигурени социални рискове;
б) всички осигурени социални рискове, без трудова злополука, професионална болест и безработица;
в) всички осигурени социални рискове без безработица,
но не получавам обезщетение за бременност и раждане, поради това, че нямам необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от КСО.
6. Брутният доход на семейството ми за предходните шест месеца е:

Месец, година   Брутен доход ( цифром )   Брутен доход ( словом )
        
        
        
        
        
        
Общо       
Средномесечно       

В това число доходи от:
¬І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за облагане доходите на физическите лица                                                 …...............................лв.;
 
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от                                           
Кодекса за социално  осигуряване                                                                             …...............................лв.;
 
ІІІ. Обезщетения:                                                                                                             
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване                    …...............................лв.;
2. обезщетения за майчинство                                                                                     …...............................лв.;
3. обезщетения за безработица                                                                                    …...............................лв.;
 
ІV. Помощи /с изключение на помощите, получени по Закона за
семейни помощи за деца/                                                                                             …...............................лв.;
 
V. Стипендии /с изключение на стипендиите на учащите се до
завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст/                             …...............................лв.;
 

Забележка: Не се считат за доходи месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите. 
7. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Прилагам следните документи:
 
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за предходните 6 календарни месеца, спрямо месеца, за който се иска помощта;
2. Удостоверение от осигурителя или от Териториалното поделение на НОИ по регистрация на самоосигуряващия се, че бременната жена няма право на обезщетение за бременност и раждане по реда на чл. 48а от КСО;  придобития осигурителен стаж; датата на придобиване на осигурителното право по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване /за случаите по  чл. 5а, ал. 2 от  ЗСПД/.
3. Заверено от осигурителя копие на болничен лист за временна неработоспособност, поради бременност и раждане за срок от 45 дни / за осигурените жени/.
4. Медицинско удостоверение за термина на раждане /за неосигурените жени/;
5. Лична карта (за справка);
6.  ..................................................................................................................................................... ................
7. ..................................................................................................................................................... ................
 


Желая сумата да ми бъде преведена по банков път ................................ ДА/НЕ.
№ на сметка ...............................................................;
Банка ...........................................................................;
Банков код ..................................................................;
 
 
Дата ………….200.. г.                                                        Декларатор: 1. …………………………….
Гр. …………………..                                                                                2. …………………………….
 
 
 
Длъжностно лице, приело молба-декларацията:…………………………………………………………...
                                                                                              / име, подпис/
 
Дата ……………200.. г.
Гр. ……………………
 


ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
 
Г-жа/г-ца ................................................................................................................................... има/няма право на еднократна помощ при бременност за периода от ................. 200... г. до ................. 200... г.  (.................. дни) в размер на ...................................лв. на основание чл. 5а, ал...... от Закона за семейни помощи за деца.
 
Мотиви при отказ:................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .................................................................................
 
 
Дата ……………200.. г.                                                     Име, длъжност: ........................................................
Гр. ……………………                                                       Подпис:.......................................                       
 
 

 
Указания за попълване и подаване на молба-декларация
 
Молба-декларация се попълва лично от бременната жена, отговаряща на условията на закона и се подава по постоянен адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
 
* Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.

# 7
 • софия
 • Мнения: 34
 
           
                                                                                  ДО ДИРЕКТОРА
НА  ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................
 
 
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ
 
От …………………………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,
( Име, презиме, фамилия на майката)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: ……………………………
Осигурен ………………….. ...................ДА/НЕ
Пенсионер …………………....................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се …….........................ДА/НЕ
Неосигурен ……...…………....................ДА/НЕ
 
 
ДЕКЛАРИРАМ:
 
1.        Семейно положение: ……………………………………………
2.        Съпруг: ……...………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,
( Име, презиме, фамилия )
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………….. ...................ДА/НЕ
Пенсионер …………………....................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се …….........................ДА/НЕ
Неосигурен ……...…………....................ДА/НЕ
 
3.        Деца, родени от майката, които са живи в момента на раждането:
 
№   Име, презиме, фамилия   ЕГН   Удостоверение за раждане  №/дата   Гражданство
1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
 
4.        Детето ми не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка.
5.        Отглеждам детето си в страната.
6.        Детето ми има трайни увреждания над 50%..........................ДА/НЕ
7.       Известно ми е, че за неверни данни посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 
 
Прилагам следните документи:
 
1.        Оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
2.        Копия от удостоверенията за раждане на другите деца;
3.        Удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца;
4.        Лична карта ( за справка );
5.        ..................................................................................................................................................... ................
6.        ..................................................................................................................................................... ................
 
 
*ЗАБЕЛЕЖКА: Желая сумата да ми бъде преведена по банков път ................................ ДА/НЕ.
№ на сметка ...............................................................;
Банка ...........................................................................;
Банков код ..................................................................;
 
 
Дата ………….200.. г.                                                        Декларатор: 1. …………………………….
Гр. …………………..                                                                                 2. …………………………….
 
 
 
 
Длъжностно лице, приело молба-декларацията:…………………………………………………………...
                                                                                              / име, подпис/
 
Дата ……………200.. г.
Гр. ……………………
 
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
 
Майката има/няма право на еднократна помощ за раждане на ........................дете в размер на ...................................лв. на основание чл. 6, ал. 2, т. ..... от Закона за семейни помощи за деца.
 
Мотиви при отказ:................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .................................................................................
 
 
Дата ……………200.. г.                                                     Име, длъжност: ........................................................
Гр. ……………………                                                       Подпис:.......................................                       
 
 
 
Указания за попълване и подаване на молба-декларация
 
Молба-декларация се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по постоянен адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.
 
* Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите посочени в образеца.
 

Реклама


Ел. поща с която се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

Да Попълнете формата за регистрация Не Продължете с Facebook регистрацията

Активация на акаунт