Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
Здравейте,
Аз съм една здраво прецакана майка!
Работих в една фирма 2 години преди да изляза по майчинство. Работодателят ми ме уверяваше, че подкрепят бъдещите майки, няма да има проблем с връщането ми на работа, но скоро видях обява за бившето ми работно място и то за втори човек, тъй като работата се е увеличила. Остават ми още 2 месеца до изтичане на майчинството, има кой да гледа детето, а и съм решила да запиша дъщеря си на ясла. Посетих шефа си и му казах, че съм готова да се върна, а и това не беше първия ни разговор, няколко пъти ходих и той ме уверяваше, да съм спокойна имал ме предвид и при първа възможност ще ме извика. От последния ни разговор обаче разбрах, че всичко е било лъжа. Отговори ми, че мястото ми не се пази, ако искам да работя трябва да кандидатствам като всички останали, все едно за първи път ме виждат и никога не съм бил техен служител. Много ми стана обидно и болно, защото съм била винаги всеотдайна в работата си. Явно, че никой не го заслужава!
Аз не съм единствения случай, убедена съм!
Какво да направя? Как да си търся правата! Има ли смисъл да ги съдя или големите риби законът не ги касае?

Помогнете ми!
Благодаря Ви!
Меги

# 1
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 15 549
Megi какъв е видът на трудовият ти договор?

# 2
На постоянен трудов договор съм.
Меги

# 3
 • При хората, които обичам
 • Мнения: 3 193
В такъв случай просто се връщаш на работа. Нека те отстрани по някакъв начин. Важно! В никакъв случай не подписвай каквото и да е молба за напускане с обещания за преназначаване.

# 4
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 15 549
В такъв случай просто се връщаш на работа. Нека те отстрани по някакъв начин. Важно! В никакъв случай не подписвай каквото и да е молба за напускане с обещания за преназначаване.

Правилно. Той не може да ти прекрати трудовият договор самоволно и без причина. Peace

# 5
 • Sofia
 • Мнения: 429
Аз бях пуснала подобна тема затова дали могат да ме прецакат с отпуската, която е платена след изтичане ан майчинството.За съжаление в момента съм напрегната от друго и е мога да потърся линка, аи съм забравила каксъм кръстила темата. Поразрови се там имаше много интресени случай и напътствия.

# 6
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 15 549
А ето малко от Кодекса на труда, з да си нормативно "подкована":

"Глава шестнадесета

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Раздел I

Прекратяване на трудовия договор


Общи основания за прекратяване на трудовия договор


(Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Чл. 325. Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;


2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1 ;


3. с изтичане на уговорения срок;


4. със завършване на определената работа;


5. със завръщане на замествания на работа;


6. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме;


7. (отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) ;


8. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса;


9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме;


10. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му;


11. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) със смъртта на работника или служителя;


12. (нова - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител.

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие

(Загл. доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Чл. 326. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя.

(2) Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.


(3) За работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок по ал. 2, времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието.


(4) Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му. То може да се оттегли и до изтичането на срока му със съгласието на работодателя.


(5) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.).

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие

(Загл. доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Чл. 327. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;


2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;


3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;


3а. (нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 значително се влошат условията на труд при новия работодател;


4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;


5. постъпва за отбиване на редовната си военна служба. Когато повиканият бъде отложен или освободен от редовна военна служба, трудовият му договор по негово искане се смята за непрекратен, ако в 1-месечен срок от отлагането или освобождаването му, но не по-късно от 3 месеца от напускането на работата се яви, за да я заеме отново;


6. продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;


7. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работи като заместник на отсъствуващ работник или служител и премине на друга работа за неопределено време;


8. е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;


9. (нова - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) постъпва на държавна служба.

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:

1. при закриване на предприятието;


2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;


3. при намаляване на обема на работата;


4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) при спиране на работа за повече от 15 работни дни;


5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;


6. когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;


7. при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;


8. когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;


9. за освобождаване на заеманата длъжност поради завръщане на работник или служител, който е предсрочно освободен или отложен от редовна военна служба и е заемал преди това същата длъжност;


10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп., бр. 28 от 1996 г., изм., бр. 25 от 2001 г.) при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а за професори, доценти, старши научни сътрудници I и II степен и доктори на науките - при навършване на 65-годишна възраст;


11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;


12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.


(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца.

Чл. 328а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 1992 г., отм., бр. 2 от 1996 г.).
Чл. 328б. (Нов - ДВ, бр. 100 от 1992 г., отм., бр. 2 от 1996 г.).
Право на подбор
Чл. 329. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., отм., бр. 25 от 2001 г.).


(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1992 г., отм., бр. 25 от 2001 г.).


(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 1992 г., предишна ал. 3, бр. 100 от 1992 г., отм., бр. 25 от 2001 г.).

Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие (Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
Чл. 330. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:


1. (отм., предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;


2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) на работника или служителя бъде отнето научното звание или научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитото звание или степен;


3. (нова - ДВ, бр. 83 от 1998 г., доп., бр. 46 от 2005 г., изм., бр. 76 от 2005 г.) служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;


4. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 3, бр. 83 от 1998 г., отм., бр. 52 от 2004 г.);


5. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 4, бр. 83 от 1998 г.) работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;


6. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 5, бр. 83 от 1998 г.) работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;


7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12 ;


8. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1 .

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
Чл. 331. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., нов, бр. 25 от 2001 г.) (1) Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.

(2) Ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението.


(3) Ако обезщетението по ал. 2 не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало.

Чл. 332. (Отм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г.).
Закрила при уволнение
Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 17.12.1999 г., бр. 25 от 2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст или съпруга на лице, което отбива редовната си военна служба;


2. трудоустроен работник или служител;


3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;


4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;


5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2006 г.) работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а , за времето, докато има такова качество.


(2) В случаите по т. 2 и 3 на предходната алинея преди уволнението се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 17.12.1999 г., бр. 25 от 2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация.


(4) Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.


(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8, 9 и 12 , както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 . В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.


(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., предишна ал. 5, бр. 52 от 2004 г.) Работничка или служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, може да бъде уволнена само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 .


(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., предишна ал. 6, бр. 52 от 2004 г.) Закрилата по този член се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение"

# 7
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 15 549
И защото предишният пост с цитата стана огромен ще добавя:
Веднага щом се опитата да нарушат някое от правата ти - уведоми Инспекция по труда!!!


И за твое успокоение - повечето трудови спорове в съда се отсъждат в полза на работника.
Друг е въпросът как се работи в една такава негативна обстановка ... newsm78

# 8
Благодаря!

Утре ще посетя инспекцията по труда. Аз явно няма да се върна на работа в същата фирма, но не искам да оставям нещата така. Имам и други колежки, които излязоха в майчинство след мен. Работодателите ми са известни с лошото си отношение към служителите. Принудиха едната ми колежка да остави детето си на 5 месеца, като я заплашиха, че търсят човек за нейното място и ако не се върне веднага няма да се върне никога. Няма да сведа глава!

Поздрави
Меги

# 9
 • При хората, които обичам
 • Мнения: 3 193
 Това е пътят. Успех!

# 10
 • UK
 • Мнения: 3 394
защо не се обадиш в бтв или бнт и да го натопиш този отворен работодател?

ей, много му се нервирах на този!

# 11
 • София
 • Мнения: 441
Megi, потърси правата си. До 3 годишна възраст на детето работодателя няма право да те уволни или изгони. Може да приемеш съвет и от юрист по трудово право.
Пожелавам ти успех!

# 12
 • София
 • Мнения: 310
Ей Меги, бори се!!!

# 13
 • Мнения: 2 868
Точно до така, до навършване на 3 годишна възраст на детето закона те пази. А и след това трябва да си намери основание да те уволни или да съкрати с някакви врътки щата, така, че ти да останеш без работа.
Не знам какво ти е състоянието на нервите след 2 годинив къщи, но най-добре си се върни на работа и нека той да се чуди как да те махне. И да, почти всички трудово правни спорове се печелят от работника:))
Нищо не подписваш и не се съгласяваш на никакви устни договорки.. най-добре потърси адвокат по трудово право... подготвяш се и кураж:))

# 14
 • Varna
 • Мнения: 882
Моето мнение е следното: Излишно се надъхвате та чак и инспекцията включихте.
Все още работодателя не е нарушил никакви права. Пишете си една молба в която заявявате, че прекратявате платения си отпуск по майчинство и желаете да се върнете на работа от дата еди си коя. В уречения ден и час, отивате на работа и чакате работодателя да действа. Той, ако чак толкова не Ви харесва ще Ви пусне един месец предизвестие или без предиизвестие катоВи плати полагащите се обезщетения и отпуск и ще се разделите живо по здраво. Ако той не постъпи така, тогава вече сезирайте инспекцията по-труда или пък ей тъй просто, за да му го върнете.
Имам един въпрос: ако този работодател е некоректен, защо Ви е притрябвало да се връщате при него на работа?

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт