http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?catid=1&newsid=8774

От 1 януари 2007 г. размерът на отпуска за бременност и раждане се увеличава от 135 на 315 календарни дни, 45 от които преди раждането. Това реши на заседанието си днес, 21 декември 2006 г. Министерски съвет като прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Право на отпуск в увеличения размер ще имат и майките и осиновителките, които са родили или осиновили дете преди 1 януари 2007 г., т.е. те са излезли в болнични за бременност и раждане преди посочената дата. Към влизане в сила на промяната от 1 януари 2007 г. тези майки (осиновителки) ще са заварени в период на ползване на отпуск в досегашния размер от 135 календарни дни, които се разрешават с болнични листове или този отпуск вече ще е изтекъл.

С промените в наредбата се регламентира редът за ползване на остатъка до 315 календарни дни, от които 45 преди раждането. Остатъкът се определя като се приспаднат досегашните 135 календарни дни и календарните дни след тази дата, изтекли до момента, от който майката заяви, че иска да ползва по-благоприятния размер. За целта е необходимо майката (осиновителката) да подаде писмено заявление до работодателя, при когото работи, в което посочва и деня, от който желае да ползва отпуска. Към заявлението тя трябва да приложи акта за раждане на детето или акта за предаване на детето за осиновяване и декларация по образец.

Майките (осиновителките), чийто отпуск от 135 календарни дни все още не е изтекъл, имат право да подадат заявлението след изтичането на болничните. Майките (осиновителките), чийто отпуск от 135 календарни дни е изтекъл и към момента са се върнали на работа или ползват отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или са прехвърлили майчинството си на бащата, бабата или дядото на детето, също имат право да подадат заявление до работодателя си, за да ползват реално остатъка до 315 календарни дни. Едновременно със заявлението майката (осиновителката) следва да оттегли даденото от нея съгласие за ползване на отпуска на посочените лица.

Работодателят е длъжен да разреши ползването на отпуска от деня, посочен в писменото заявление на майката (осиновителката).


Текст на Постановлението

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:

§ 1. В Преходните разпоредби се създава § 5а:
“§ 5а. (1) Работничките и служителките имат право на отпуск по § 3а от Преходните разпоредби на Кодекса на труда, ако към датата на разрешаване на този отпуск детето не е дадено за осиновяване, не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, не е починало, и когато осиновяването не е прекратено от съда.

(2) В случаите по § 3а, ал. 1 от Преходните разпоредби на Кодекса на труда отпускът на майката (осиновителката) се разрешава при условията и по реда на чл. 45, ал. 1, т. 1 и 2.

(3) В случаите по § 3а, ал. 2 от Преходните разпоредби на Кодекса на труда, когато майката (осиновителката) поиска да ползва остатъка от отпуска по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда, тя подава писмено заявление при условията и по реда на чл. 45, ал. 1, т. 2.

(4) Когато майката (осиновителката) е дала съгласие на някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда да ползва отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, за да ползва отпуск по § 3а, ал. 2 от Преходните разпоредби на Кодекса на труда, едновременно с писменото заявление по ал. 3 тя следва да оттегли даденото от нея съгласие.

(5) При определяне на правото и размера на отпуска по § 3а от Преходните разпоредби на Кодекса на труда се отчитат броят на календарните дни на ползвания отпуск за бременност и раждане и броят на календарните дни след изтичането му до датата, от която майката е заявила, че иска да полза остатъка на отпуска.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.