Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
  • London, Sofia
  • Мнения: 8 917
Най-накрая намерих време да я прочета и си позволих тук да обобщя по по-улеснен начин инфото от нея  и по-конкретно - това което засяга случаите на временна нетрудоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане и отглеждане на дете до 2 години. Дано е полезна темата, а ако прецените - я изтрийте или преместете някъде, където сметнете за добре.

Паричните обезщетения за временна нетрудоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се изчисляват и изплащат от съответното териториално поделение на НОИ.Паричните обезщетения за общо заболяване и бременност и раждане, на придобили право за тяхното получаване, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя се изчисляват и изплащат от съответното ТП на НОИ. За целта към болничните листове се прилагат и заповед за прекратяване на правоотношението и документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж. Лицето – лично или чрез упълномощено лице подава съответните документи с документ за самоличност и Молба по образец:

Приложение № 11 към чл. 12
Вх. № ... ... ... ... ... /... ... ... ..20 ... . г.
  
     ДО
     ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
     СТОЛИЧНОТО
     УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
     ОСИГУРЯВАНЕ"
     ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
  
МОЛБА
за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя
  
От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ЕИК ... ... ... ... ... ... ... ...
  
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
  
Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за ... ... ... ... ... ,
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(временна неработоспособност, бременност и раждане по болничен лист и бременност и раждане по молба-декларация)
считано от ... ... ... ... ... ... .. 20 ... . г.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Болничен лист.
3. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО - приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и 4 от наредбата.
4. Молба-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО за остатъка от 135 до 315 календарни дни - приложение № 2 към чл. 4, ал. 1 от наредбата.
5. Акт за прекратяване на правоотношението.
6. Документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж.
7. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
Данни за упълномощеното лице, което представя молба-декларацията:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЛК № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
издадена на ... ... ... ... ... 20 ... г., от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
  
Дата ... ... ... ... ... ... ... ...    Подпис ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.)    което иска паричното
     обезщетение:
       
 

...

Паричните обезщетения за временна нутрудоспособност, бременност и раждане се изплащат при ползване на отпуск въз основа на болничен лист със задължително попълнени данни от осигурителя, относно правото на изплащане на парични обезщетения.
Към болничният лист след 42-я ден от раждането се прилага декларация за обстоятелствата за изплащане на на парични обезщетение за раждане:

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и 4
     ДО
     ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
     СТОЛИЧНОТО
     УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
     ОСИГУРЯВАНЕ"
     ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
  
ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО
  
От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
  
ДЕКЛАРИРАМ, че:
  
1. Детето ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20... .. г., е живо и е
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
2. Детето не е дадено за осиновяване.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
  
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
  
В 7-дневен срок от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  
Дата ... ... ... ... ... ... ... ...    Декларатор: ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ...    (подпис)
     ...
За получаване на парични обезщетения поради бременност и раждане за остатъка от старите 135 дни до новите 315 дни по чл.50 от КСО, в който е  упоменато правото на 315 дни отпуск по бременност и раждане, подавате молба-декларация :

 Приложение № 2 към чл. 4
     ДО
     ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
     СТОЛИЧНОТО
     УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
     ОСИГУРЯВАНЕ"
     ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
  
МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО за остатъка от 135 до 315 календарни дни
  
От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
  
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
  
Моля в качеството ми на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(майка/баща/баба/дядо/
осиновител/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за бременност и раждане считано от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... ... г.
  
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20 ... . г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ... ... ... ... ... ... 20 ... . г., съм осигурен/а за съответния риск - да/не (ненужното се зачертава) и имам 6 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за всички осигурени рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица - да/не (ненужното се зачертава).
Към ден ... ... ... ... ... .. месец ... ... ... ... ... ... . година ... ... ... ... ... .
придобивам изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено считано
от ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
4. Детето ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
родено на ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20 ... . г., е живо
(име, презиме и фамилия на детето)
и е ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
5. Детето не е дадено за осиновяване.
6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск за раждане по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските считано от ... ... ... ... ... .. 20 ... . г.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
  
Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя.
3. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето - за самоосигуряващо се лице.
4. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето - за осигурено лице.
5. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
6. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.
7. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ.
8. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9. Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 1 януари 2007 г. - за случаите по чл. 49, ал. 2 КСО.
10. Други документи
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
  
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
  
В 7-дневен срок от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  
Дата ... ... ... ... ... ... ... ...    Подпис: ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.)... ... ... ... ... ... ... ...      
       
Данни от осигурителя:
1. Към деня на разрешения отпуск за раждане лицето е осигурено за съответния риск: да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня на разрешения отпуск лицето има 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ... ... ... ... месец ... ... ... ... година ... ... ... ... лицето придобива изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)
  
Дата ... ... ... ... ... ... ... ...    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ...    (име, фамилия, подпис
     и печат)
       ...
След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Този отпуск може да се ползва от бащата на детето, както и от един от родителите на майката/бащата на детето. Обезщетението се изплаща и когато се ползва отпуск по чл.167, ал.2 от КТ – т.е. когато майката /осиновителката/ заболее тежко или почине – отпускът се предоставя на бащата/осиновителят/, или с негово съгласие – на един от родителите на майката/бащата на детето, при условие че работят на трудов договор. Парично обезщетение НЕ СЕ изплаща обаче, при смърт на детето, даване за осиновяване или при настаняване на детето в детско заведение /стана ясно, че става въпрос за заведение на ПЪЛНА държавна издръжка/, както и при отглеждането му от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството". Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете. Парично обезщетение се изплаща въз основа на молба-декларация от осигуреното лице:

Приложение № 3 към чл. 5
     ДО
     ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
     СТОЛИЧНОТО
     УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
     ОСИГУРЯВАНЕ"
     ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
  
МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО
  
От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
  
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
  
Моля в качеството ми на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26, ал. 1 ЗЗД/ настойник) да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от ... ... ... ... ... ... ... ... 20... г.
  
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20 ... г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ... ... ... ...20... г., съм осигурен/а за съответния риск - да/не (ненужното се зачертава) и имам 6 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за всички осигурени рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица - да/не (ненужното се зачертава).
Към ден ... ... .. месец ... ... ... година ... ... ... . придобивам изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3. Детето ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20 ... . г., е живо
и е ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
4. Детето не е дадено за осиновяване.
5. Детето не е настанено в детско заведение.
6. Детето не се отглежда от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството".
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск за отглеждане на малко дете считано от ... ... ... ... ... ... . 20 ... . г.
10. През периода на отглеждане на детето не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
11. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) - отнася се за случаите, когато майката (осиновителят) ползва отпуска за отглеждане на малко дете.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
  
Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето - за самоосигуряващо се лице.
3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето - за осигурено лице.
4. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.
5. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ.
6. Препис от съдебно решение или от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за настаняване на детето по реда на чл. 26, ал. 1 ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.
7. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
8. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9. Други документи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
  
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
  
В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  
Дата ... ... ... ... ... ... ... ...    Подпис: ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.)... ... ... ... ... ... ... ...      
       
Данни от осигурителя:
1. Към деня на разрешения отпуск за отглеждане на дете лицето е осигурено за съответния риск: да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня на разрешения отпуск лицето има 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ... ... ... .. месец ... ... ... ... . година ... ... ... ... лицето придобива изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск).
  
Дата ... ... ... ... ... ... ... ...    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ...    (име, фамилия, подпис
     и печат)
       
 


...
Майката, придобила право на парично обезщетение има право на 50% от обезщетението за отглеждане на дете, ако не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване. За самоосигуряващото се лице с право на обезщетение по чл. 53  - ако започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица също има право на 50%. При настаняване обаче на детето в детско заведение на ПЪЛНА  държавна издръжка, както и при отглеждането му от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството" обезщетение НЕ СЕ изплаща. Обезщетението се изплаща на основание подадена молба – декларация от осигуреното лице по образец:

Приложение № 4 към чл. 5
     ДО
     ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
     СТОЛИЧНОТО
     УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
     ОСИГУРЯВАНЕ"
     ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
  
МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО
  
От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
  
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
  
Моля в качеството ми на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(майка/баща/осиновител/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от ... ... .. 20... г.
  
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ... ... ... ... 20 ... . г., съм осигурен/а за съответния риск - да/не (ненужното се зачертава) и имам 6 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за всички осигурени рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица - да/не (ненужното се зачертава).
Към ден ... ... ... месец ... ... ... . година ... ... ... ... придобивам изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение).
3. Детето ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20 ... . г., е живо
и е ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
4. Детето не е дадено за осиновяване.
5. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
6. Детето не се отглежда от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството".
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Не ползвам отпуск за отглеждане на малко дете и не съм дал/а съгласие за ползване на този отпуск от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).
10. През периода на отглеждане на детето продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице и не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
  
Прилагам следните документи:
1. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето - за самоосигуряващо се лице.
2. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето - за осигурено лице.
3. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката в случаите по чл. 54, ал. 2 КСО.
4. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
5. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
6. Други документи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
  
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
  
В 7-дневен срок от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  
Дата ... ... ... ... ... ... ... ...    Подпис: ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.)... ... ... ... ... ... ... ...      
       
Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който се иска изплащане на обезщетението, лицето е осигурено за съответния риск да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който се иска изплащане на обезщетението, лицето има 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ... ... ... ... месец ... ... ... ... . година ... ... ... ... лицето придобива изискуемия се стаж за изплащане на обезщетението.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж преди изтичане периода на разрешения отпуск за отглеждане на малко дете).
  
Дата ... ... ... ... ... ... ... ...    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ...    (име, фамилия, подпис
     и печат)
       
...
Осигурените лица, работещи в чужбина по трудови или сбужебни правоотношения с български осигурител представят еднократно пред осигурителя /преди заминаването си/ данните, свързани с лична банкова сметка, както и копие на документа, издаден от банката с данни за личната банкова сметка. Заедно с това подават декларация по образец и при промяна на банковата сметка в 7- дневен срок са длъжни да подадат нова декларация с променените данни:

Приложение № 7 към чл. 8
     ДО
     ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
     СТОЛИЧНОТО
     УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
     ОСИГУРЯВАНЕ"
     ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
  
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
  
От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
лична карта № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , издадена
на ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20 ... . г.
от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение/ помощ от ДОО е:
банка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., гр. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
IBAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., BIC ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
за което прилагам копие от документ, издаден от съответната банка.
  
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
  
В 7-дневен срок от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка следва да Ви уведомя с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  
Дата ... ... ... ... ... ... ... ...    Декларатор: ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ...    (подпис)
       


...
ОСИГУРИТЕЛЯТ вече има задължението да представи пред НОИ предоставените му документи, с придружително писмо по образец:

Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1
Вх. № в ТП на НОИ... ... .../ ... ...20... .. г.
  
     ДО
     ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
     СТОЛИЧНОТО
     УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
     ОСИГУРЯВАНЕ"
     ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
  
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
  
От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(наименование на осигурителя/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК ... ... ... ... ... ... ... ...
Адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
Представляван от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия и качество, в което представлява осигурителя)
Възнагражденията за м. ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
са изплатени/начислени на ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
(ненужното се зачертава)
На основание чл. 10 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Ви представям следните документи:
1. Брой болнични листове - ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Общ брой приложения към болнични листове (вкл. допълнително представени) - ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Брой молби-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни - ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Общ брой приложения към молби-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни (вкл. допълнително представени) - ... ... ... ... ... ... ... ...
5. Брой молби-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете - ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. Общ брой приложения към молби-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете (вкл. допълнително представени) -
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7. Брой декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от ДОО - ... ... ... ... ... ... ... ...
8. Общ брой приложения към декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от ДОО (вкл. допълнително представени) - ... ... ... ... ... ... ... ...
9. Опис на хартиен/магнитен носител (ненужното се зачертава) на болничните листове, молби-декларациите, декларациите за промяна на обстоятелствата и приложенията към тях.
Данни за лицето, което представя документите:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЛК № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
издадена на ... ... ... ... ... 20 ... г., от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
  
Дата ... ... ... ... ... ... ... ...    Подпис ... ... ... ... ... ... ... ...
     (печат на осигурителя)
       


# 1
  • London, Sofia
  • Мнения: 8 917
Както и опис на документите по образец /номерирани и подредени д съотвествие с предоставеният опис- отделно за болничните листове, молби-декларации и декларации за промяна на обстоятелства/ – на хартиен носител или при предоставяне на повече от 5 болн.листа и/или молби –декларации и/или декларации за промяна на обстаятелства – на електронен носител или по утвърден от НОИ формат:


Приложение № 9 към чл. 11, ал. 1
ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ
по чл. 3 - 5 и 14 от наредбата
 
I. Болнични листове ... ... ... броя; приложения ... ... ... броя:
1. Б. л. № ... ... ... ., серия ... ... .. - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ...,
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
в отпуск от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
да се яви на работа на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2. Б. л. № ... ... ... ., серия ... ... .. - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ...,
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
в отпуск от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
да се яви на работа на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3. Б. л. № ... ... ... ., серия ... ... .. - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ...,
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
в отпуск от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
да се яви на работа на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4. Б. л. № ... ... ... ., серия ... ... .. - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ...,
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
в отпуск от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
да се яви на работа на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5. Б. л. № ... ... ... ., серия ... ... .. - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ...,
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
в отпуск от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
да се яви на работа на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
 
I А. Допълнително представени приложения към болнични листове ... ... ... . броя:
1. Към б. л. № ... ... ... ... ... ... ... , серия ... ... ... ... .. - 20 ... . г.,
на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2. Към б. л. № ... ... ... ... ... ... ... , серия ... ... ... ... .. - 20 ... . г.,
на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3. Към б. л. № ... ... ... ... ... ... ... , серия ... ... ... ... .. - 20 ... . г.,
на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4. Към б. л. № ... ... ... ... ... ... ... , серия ... ... ... ... .. - 20 ... . г.,
на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5. Към б. л. № ... ... ... ... ... ... ... , серия ... ... ... ... .. - 20 ... . г.,
на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
 
Номенклатура на приложенията: 01 - Анкетен лист - за случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 5 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността; 02 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане, приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от наредбата; 03 - Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 от КТ; 04 - Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 от КТ; 05 - Декларация по чл. 39 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността за гледане на болен член от семейството; 12 - Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник; 14 - Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 15 - Удостоверение за полученото среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича периодът на трудоустрояването; 16 - Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 01.01.2007 г. - за случаите по чл. 49, ал. 2 от КСО; 17 - Други документи.
 
II. Молби-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни ... ... ... ... броя; приложения ... ... ... .. броя:
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
 
II А. Допълнително представени приложения към молби-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни
дни ... ... ... ... ... ... броя:
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
 
Номенклатура на приложенията: 03 - Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 от КТ; 04 - Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 от КТ; 06 - Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска; 07 - Копие от удостоверението за раждане на детето - за самоосигуряващо се лице; 08 - Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето - за осигурено лице; 09 - Заверено от осигурителя копие от акта за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя; 12 - Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник; 14 - Декларация за изплащане на обезщетението, приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 16 - Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 1 януари 2007 г. - за случаите по чл. 49, ал. 2 от КСО; 17 - Други документи.
 
III. Молби-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете ... ... . броя; приложения ... ... ... ... броя:
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
 
III А. Допълнително представени приложения към молби-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете ... ... ... ... .. броя:
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
 
Номенклатура на приложенията: 03 - Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 от КТ; 04 - Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 от КТ; 06 - Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска; 07 - Копие от удостоверението за раждане на детето - за самоосигуряващо се лице; 08 - Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето - за осигурено лице; 11 - Препис от съдебно решение или от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за настаняване на детето по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно семейство; 12 - Копие от акт на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник; 14 - Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 17 - Други документи.
Забележка. В полето "приложения" се вписват общият брой на приложенията и кодовете им от посочените номенклатури в т. I, т. I А, т. II, т. II А, т. III и т. III А.
 
IV. Декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване ... ... . броя; приложения ... ... ... ... броя:
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
 
IV А. Допълнително представени приложения към декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване ... ... .. броя:
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
 
Забележка. В полето "приложения" се вписва общият брой на приложенията в т. IV и IVА.
 
Подпис: ... ... ... ... ... ... ...
(печат)
 С едно придружително писмо и един опис се прадставят не пове от 50 бр.болнични листове и/или молби-деклараци и/или декларации за промяне на обстоятелства. Придружителното писмо се съставя в 2 екзимпляра, единият остава в НОИ, а на другият се вписва входящият номер и датата на подаване и се връща на осигурителят, заедно със справка /подписана и подпечатана от длъжностно лице/ за приети и върнати документи:


Приложение № 10 към чл. 11, ал. 8
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
_______________________________________________________
 
РАЙОННО (СТОЛИЧНО) УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"
 
Гр. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ПК ... ... ..., ул. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . № ... ..., тел. ... ... ... ... ., факс ... ... ... ... ., e-mail ... ... ... ... ... ..@nssi.bg
 
С П Р А В К А
за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или молба
вх. № ... ... ... ... ... ./... ... ... ... ..20... г. в ТП на НОИ
 
От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(наименование на осигурителя/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Адрес: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Телефон: ... ... ... ... ... ... ... ...
 
I. БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:
1. Представени болнични листове, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
2. Представени болнични листове, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
3. Общо представени и описани болнични листове (т. 1 + т. 2) - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
4. Непредставени болнични листове, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.,
както следва:
б.л. № ... ... ... ., серия ... - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
(име, презиме
и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... , причина ... ... , бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
б.л. № ... ... ... ., серия ... - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
(име, презиме
и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... , причина ... ... , бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5. Приети болнични листове - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
6. Върнати болнични листове - ... ... ... ... ... ... ... ... бр., както следва:
б.л. № ... ... ... ., серия ... - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
(име, презиме
и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... , причина ... ... , бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
б.л. № ... ... ... ., серия ... - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
(име, презиме
и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... , причина ... ... , бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7. Общо приложения към болничните листове по т. 3 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
8. Приети приложения към болничните листове по т. 5 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
9. Върнати приложения към болничните листове по т. 6 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
10. Общо представени допълнително приложения - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
 
II. МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ЗА ОСТАТЪКА ОТ 135 ДО 315 КАЛЕНДАРНИ ДНИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:
1. Представени молби-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
2. Представени молби-декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
3. Общо представени и описани молби-декларации (т. 1 + т. 2) - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
4. Непредставени молби-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.,
както следва:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
5. Приети молби-декларации - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
6. Върнати молби-декларации - ... ... ... ... ... ... ... ... бр., както следва:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
7. Общо приложения към молби-декларации по т. 3 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
8. Приети приложения към молби-декларации по т. 5 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
9. Върнати приложения към молби-декларации по т. 6 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
10. Общо представени допълнително приложения - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
 
III. МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:
1. Представени молби-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
2. Представени молби-декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
3. Общо представени и описани молби-декларации (т. 1 + т. 2) - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
4. Непредставени молби-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.,
както следва:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
5. Приети молби-декларации - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
6. Върнати молби-декларации - ... ... ... ... ... ... ... ... бр., както следва:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
7. Общо приложения към молби-декларации по т. 3 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
8. Приети приложения към молби-декларации по т. 5 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
9. Върнати приложения към молби-декларации по т. 6 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
10. Общо представени допълнително приложения - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
 
IV. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И/ИЛИ ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:
1. Представени декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
2. Представени декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
3. Общо представени и описани декларации (т. 1 + т. 2) - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
4. Непредставени декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.,
както следва:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
5. Приети декларации - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
6. Върнати декларации - ... ... ... ... ... ... ... ... бр., както следва:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
7. Общо приложения към декларации по т. 3 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
8. Приети приложения към декларации по т. 5 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
9. Върнати приложения към декларации по т. 6 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
10. Общо представени допълнително приложения - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
 
Дата: ... ... ... ... ... ... ... ...    Приел документите: ... ... ... ... ... ... ... ...
     (име, фамилия,
     длъжност,
     подпис и печат)
      В 7-дневен срок от промяна на обстоятелства,свързани с изплащане на паричните обезщетения, осигурените лица представят пред осигурителите си следната декларация по образец и съответните доказателства към нея:Приложение № 12 към чл. 14, ал. 1
Вх. № в ТП на НОИ ... ... / ... ...20... .. г.
 
     ДО
     ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
     СТОЛИЧНОТО
     УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
     ОСИГУРЯВАНЕ"
     ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване
 
От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ЕИК ... ... ... ... ... ... ... ...
Във връзка с изплащане на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(парично обезщетение за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане по болничен лист, бременност и раждане по молба-декларация, отглеждане на малко дете и помощи от ДОО)
С настоящата ДЕКЛАРИРАМ за настъпване на следните обстоятелства:
1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... считано от ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... считано от ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
3. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... считано от ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
4. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... считано от ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
5. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... считано от ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
 
ПРИЛАГАМ като доказателства следните документи:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
 
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
 
Нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата ... ... ... ... ... ... ... ...    Декларатор: ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ...    (подпис
)
     

От своя страна осигурителят е длъжан да прадстави декларацията с приложените документи към нея в съответното Тп на НОИ в 7-дневен срок от получаването й по посоченият по-горе ред – придружително писмо, опис и т.н. При липсващи или нередовни документи НОИ в 14-дневен срок изпраща обратна разписка на предоставилите ги лица, като им дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите. Когато лицата не бъдат открити на посоченият адрес, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на документа, подлежащ на връчване, на определено за целта място в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, Интернет страницата на Националния осигурителен институт или в общината или кметството. В този случай разпорежданията, актовете за начет и задължителните предписания се смятат за връчени след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението.
В 14-дневен срок осигурителите трябва да предоставят редовни данни или липсващи документи. При непредоставяне на такива преценка на правото и размера на помощите се прави въз основа на наличните редовни документи.
ИЗЧИСЛЯВЯНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ

Редът си остава същият – предходните 6 календарни месеца, предхождащи месеца, в който се ползва отпуск поради временна нетрудоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2 год.  Правото на обезщетение се придобива при 6 месеца осиг стаж при доход, върху който са внесени или дължими осиг-вноски за фонд ОЗМ и/или Фонд ТЗПБ.  МРЗ се взема като основа при следните случаи
1.не е било осигурено за всички осигурени социални рискове;
2. не е било осигурено за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица;
3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е странаСРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ

Обезщетенията се изплащат от ТП на НОИ в 30-дневен срок от представянето на документите по декларираните от тях сметки.

§Паричните обезщетения на лицата, заварени в отпуск за временна неработоспособност, за трудоустрояване, за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете към 1 януари 2007 г., неизплатените парични обезщетения и помощи, отнасящи се за периоди до тази дата, както и паричните обезщетения за бременност и раждане по § 22е КСО, който гласи, че   м айките (осиновителите), за които срокът на обезщетението по чл. 50 не е изтекъл до 1 януари 2007 г., но от започването му не са изтекли 315 календарни дни, имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до края на този период. се изплащат по досегашния ред.

При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето. В този случай осигурителите предоставят документ, удоставеряващ дневният размер на паричното обезщетение при бременност и раждане за предходното дете, за периоди преди 01.01.2007.[/i][/color][/b]

# 2
  • Мнения: 3 359
Още не съм доизчела,но...Благодаря Слънце за старанието!Естествено -отново отзивчива и полезна   bouquet  bouquet  bouquet

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт