Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Русе
 • Мнения: 75
Трябва да пусна една молба за майчинството си.Изтекоха ми тия 135 дена и сега трябва да пусна молба по еди си кой член за майчинството.Горе долу търся примерна молба.Знам как се пише молба ама за по точно трябва да уточна по кой член
Предварително благодаря

# 1
 • всъщност в Габрово, а в сърцето си в Берлин
 • Мнения: 2 977
аз си мисля, че е свободен текст, но виж в Темата "Майчинството счетоводно" - някъде около 35-45 страница имаше обяснено подробно.

# 2
 • всъщност в Габрово, а в сърцето си в Берлин
 • Мнения: 2 977
Виж какво открих в последната страница на темата "Майченството счетоводно" , прочети и там!!

Молбата се подава преди да започнете да полдвате отпускът. На основание на тази молба се разрешава ползването на отпускът.

Ако става дума за молба за ползване на отпуск за гледане на дете до 2г ето:

                                                                                     
                                                                                                            До ………………/фирмата/
                                                                                                            г р. ………………                               
М   О   Л    Б    Аот   …………….     ЕГН  …………………… 
живуща в гр……… ул. ….. № ,  вх.  ,  ап.
на длъжност :   …………..   в  ……………………


Г - жо  управител,

С настоящата молба и на основание чл.164,  ал.1  от  КТ  изявявам желанието си да ползвам  платен отпуск до навършване на  2 – годишна  възраст  на детето ми  ………………..родено на  …………….., считано от ………………г


Прилагам:
1. Акт за раждане на детето №   /
2. Декларация  по чл. 46 ал. 2 от НРВПО
00.00.2007г.                                                                                С  уважение:     
гр. ……………


След малко ще пусна и въпросната декларацияД  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

По чл.46,  ал. 2  НРВПО


Трите ви имена
ЕГН  …………….  живуща в гр………  ул. ……… № ……..,  вх. …….,  ап. ..
на длъжност :………….в   ………………../фирмата/


С настоящата декларация заявявам, че:
1.  Детето ми ……………..родено на  …………… г. в гр……. не е настанено в детско заведение.
2.  Не съм дала съгласието си по чл. 164, ал.3 КТ отпускът за отглеждане на дете до 2г възраст да бъде ползван от бащата или от един от родителите ни.
3.  Детето не се отглежда от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството".


Известна ми е отговорността за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
00.00.2007г                                                              Декларатор:
гр. .........
 

# 3
 • София
 • Мнения: 5 363
Дени, този е за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 години, а дамата пита за оплзване на допълнителните 180 дни за бременност и раждане.
Молбата е свободен текст. Може да изглежда например така:

Моля, на основание чл.163 от КТ, да ми пъде разрешено ползването на 180 дни отпуск за бременност и раждане за детето..........( трите имена и ЕГН на детето ), считано от ..... (дата).
Към тази молба се подава и една декларация, която е Приложение № 7 на Нердбата за работното време, почивките и отпуските и която би трябвало да ви даде счетоводителката ви.
Прилага се и копие от акта за раждане на детето.

# 4
 • Пловдив
 • Мнения: 220
Все си мисля , че това ти трябва , но не съм 100%  newsm78
Отвори сайта на НОИ и прегледай какво пише Grinning

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. …………………………………………………….


МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за
 изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание
чл. 50 и 51 КСО за остатъка от 135 до 315 календарни дни

От ...
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ....................................................,
адрес за кореспонденция...
...
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ...................................
осигурен при осигурител / като самоосигуряващо се лице ......................................................................
...
(наименование на осигурителя / посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)


ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на ...
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за бременност и раждане, считано от .................. 20....г.

Декларирам следните обстоятелства:
1.   Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до .......................................... 20... г.
2.   Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ........................... 20... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ............... 20.... г., съм осигурен (а) за съответния риск – да/не (ненужното се зачертава) и имам 6 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за всички осигурени рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица – да/не (ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3.   Правоотношението/осигуряването ми е прекратено, считано от .................... 20.....г.
4.   Детето ......................................................................................, родено на ............. 20... г. е живо
(име, презиме и фамилия на детето)
и е ............................................................... дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
5.   Детето не е дадено за осиновяване.
6.   Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7.   Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
8.   Не съм лишен (а) от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9.   Ползвам отпуск за раждане по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, считано от ...................... 20....г.

Забележка: Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:
1.   Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2.   Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя.
3.   Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се лице.
4.   Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето – за осигурено лице.
5.   Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
6.   Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.
7.   Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 от КТ.
8.   Декларация за изплащане на обезщетението, приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9.   Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 1 януари 2007 г. – за случаите по чл. 49, ал. 2 КСО.
10.   Други документи...

Забележка: С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В 7-дневен срок от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата .......................................               Подпис: ..................................
гр. (с.) ....................................


Данни от осигурителя:
1. Към деня на разрешения отпуск за раждане лицето е осигурено за съответния риск да/не; (ненужното се зачертава).
2. Към деня на разрешения отпуск лицето има 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица – да/не; (ненужното се зачертава).
3. Към ден .............. месец .............. година .............. лицето придобива изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)

Дата .......................................            ..............................................................................
гр. (с.) ....................................                                   (име, фамилия, подпис и печат)

# 5
 • София
 • Мнения: 5 363
Все си мисля , че това ти трябва , но не съм 100%  newsm78
Отвори сайта на НОИ и прегледай какво пише Grinning

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. …………………………………………………….


МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за
 изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание
чл. 50 и 51 КСО за остатъка от 135 до 315 календарни дни

От ...
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ....................................................,
адрес за кореспонденция...
...
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ...................................
осигурен при осигурител / като самоосигуряващо се лице ......................................................................
...
(наименование на осигурителя / посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)


ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на ...
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за бременност и раждане, считано от .................. 20....г.

Декларирам следните обстоятелства:
1.   Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до .......................................... 20... г.
2.   Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ........................... 20... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ............... 20.... г., съм осигурен (а) за съответния риск – да/не (ненужното се зачертава) и имам 6 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за всички осигурени рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица – да/не (ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3.   Правоотношението/осигуряването ми е прекратено, считано от .................... 20.....г.
4.   Детето ......................................................................................, родено на ............. 20... г. е живо
(име, презиме и фамилия на детето)
и е ............................................................... дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
5.   Детето не е дадено за осиновяване.
6.   Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7.   Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
8.   Не съм лишен (а) от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9.   Ползвам отпуск за раждане по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, считано от ...................... 20....г.

Забележка: Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:
1.   Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2.   Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя.
3.   Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се лице.
4.   Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето – за осигурено лице.
5.   Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
6.   Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.
7.   Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 от КТ.
8.   Декларация за изплащане на обезщетението, приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9.   Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 1 януари 2007 г. – за случаите по чл. 49, ал. 2 КСО.
10.   Други документи...

Забележка: С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В 7-дневен срок от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата .......................................               Подпис: ..................................
гр. (с.) ....................................


Данни от осигурителя:
1. Към деня на разрешения отпуск за раждане лицето е осигурено за съответния риск да/не; (ненужното се зачертава).
2. Към деня на разрешения отпуск лицето има 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица – да/не; (ненужното се зачертава).
3. Към ден .............. месец .............. година .............. лицето придобива изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)

Дата .......................................            ..............................................................................
гр. (с.) ....................................                                   (име, фамилия, подпис и печат)


Това се попълва, ако обезщетението ще се изплаща от НОИ. Дамата е в заварено положение и ще получава обезщетението от работодателя си. Необходимо и е точно това, което съм написала. Имайте предвид, че ако бъде подаден грешен документ това ще забави изплащането на обезщетението. Затова, умолявам ви, внимавайте, като посочвате документи, които според вас са правилните. Ако сте сигурни, че ситуацията е като вашата и знаете как трябва да се действа - добре. Но само предположения могат да объркат някоя от майките и тя да подаде грешни документи. После ще си стои без пари с месеци, докато НОИ върне документите на работодателя, че са грешни, после докато работодателя си направи корекциите, докато си подаде данните, докато си изтегли парите и ги преведе на майката, която майка междувременно ще се е наложило да се разходи още веднъж до работата си, за да попълни други документи...

# 6
 • Пловдив
 • Мнения: 220
Zina , не съм искала да объркам момичето , затова съм писала, че не съм сигурна и да отвори сайта на НОИ да прочете. Тия вече нацяло ни объркаха с всичките им наредби и приложения #2gunfire

# 7
 • София
 • Мнения: 5 363
Аз не съм отправяла лични обвинения. По-скоро препоръки  Peace
Въпроса е, че в случая на дамата сайта на НОИ изобщо не и трябва, защото тя ще си получава всичко както до сега.
Колкото за объркванията. Вярно, че тази година промените са много и още има счетоводители, които не са успели да изчетат и разберат всичко ( то не е само болничните, ами и ДДС-то, и облагането на доходите, и корпоративното облагане...абе общо взето, всичко се промени.) Но за това пък го има форума. И това е нашата работа. На счетоводителите. Да помагаме и да обясняваме, за да може вие да си подавате правилните документи и да нямате проблеми Simple Smile

# 8
 • всъщност в Габрово, а в сърцето си в Берлин
 • Мнения: 2 977
Благодаря ZinaSt . Понеже не разбирам много, все ги препращам момичетата към темите, където пишете знаещите мами !!Много сме ви благодарни всички, толкова неща разбирам от вас!! Супер сте!!!  bouquet

# 9
 • Пловдив
 • Мнения: 220
То и аз съм в едно объркано положение - фирмата не е внасяла осигуровките доста време , аз съм в болнични (45-то дни) от средата на януари и идея си нямам кога ще си получа парите #Cussing out

Редакция на ключовите думи на тема

Ел. поща с която се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

Да Попълнете формата за регистрация Не Продължете с Facebook регистрацията

Активация на акаунт