Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • На края на вселената!
 • Мнения: 2 542

        Момичета, ние от сдружение „Настоящи и бъдещи майки” искаме да ви информираме за положителните промени, които Парламентът прие в Кодекса за социално осигуряване, в частта му за майчинството. Искаме да благодарим на всички, които взеха участие в протестите и в подготовката им, както и на всички които се подписаха в подписката. Уверяваме ви, че тези промени бяха приети и благодарение на нас, което беше публично признато. Надяваме се като видите, че от нас зависи децата ни да имат по-добро бъдеще и че можем да променим нещата да се включите по-активно в бъдещите ни мероприятия. В тази тема може да получите отговори на вашите конкретни казуси от юристи и счетоводители.

Какви са промените на Кодекса за социално осигуряване относно майчинството?

 Arrow болничният за бременност и раждане от 1.01.2007г. 135 дни става 315 дни
 Arrow ако се намирате в заварено положение, тоест вече сте излезли в болнични към 1.01.2007г има 2 случая:
          -> още не са изтекли тези 135 дни, тогава просто когато изтекат си подавате молба до работодателя и той ви се удължава до 315
          -> ако са изеткли тези 135 дни, след това получавате обезщетение за отглеждане на малко дете в размер 160 лв до 1.01.2007г. След това от 1.01.2007г подавате молба до работодателя и пак започвате да получавате 90 % от заплатата си.
 Arrow след тези 315 дни обезщетението за отглеждане на дете се увеличава от      досегашните 160 лв на 180 лв
 Arrow предвижда се нова възможност, ако майката иска да се върне на работа след изтичането на тези 315 дни тя ще може да си наеме детегледачка от Агенцията за социално подпомагане и обезщетението, което би получавала тоест 180 лв да се плащат  на детегледачката, като държавата поема осигуровките.
 Arrow възможността майчинството да се прехвърля си остава. Ако 135 дни са ви изтекли преди 01.01.2007 г.  и сте прехвърлили майчинството на друг писмено можете да се откажете от това прехвърляне и да си продължите отпуска до 315 дни при по-високото заплащане.
 Arrow ако излезете в болнични след 1.01.2007г болничните ще ви се превеждат директно от НОИ, а не от работодателя   


Ето и отговорите на някои често срещани въпроси:

 Arrow  за да получавате майчинство е необходимо да имате 6 месеца осигурителен стаж и към момента на излизане в болнични да се водите на трудов договор - безсрочен или срочен със срок до навършването на 2 г. възраст на детето.

 Arrow  болничният за бременност и раждане не може да бъде по-малък от МРЗ (минимална работна заплата) незвисимо от това каква заплата сте получвали и на каква сума са ви осигурявали. МРЗ за 2006г е 160 лв, а за 2007г е 180лв.

 Arrow   болничният за бременност и раждане е в размер на 90 % от средния осигурителен доход за 6 месеца назад, но не може да бъде по-голям от нетното ви възнаграждение, тоест не може да получавате повече отколкото като сте били на работа.Старите теми:

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=106880.0

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=105827.0

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=108840.0

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=110871.0

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=101038.0

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=114936.0

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=121426.0

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=132300.0

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=144267.0

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=154481.0

# 1
 • в моя дом
 • Мнения: 1 022
Здравейте
Искам да попитам и аз нещо, макар че може вече да са питали, но не можах да открия точен отговор на точно моя въпрос. Та питането:

Детето ми е на 1 г и 6 м, смятам да го давам на ясла, но в една от декларациите, която се подава (в моя случай) към работодателя (макар че той не ме е усведомил за това и аз все още не съм я подала), пише, че 5. детето не е настанено в детско заведение, т.е. това включва ли детските ясли (звучи ми сякаш ги включва). И какво всъщност се случва в този случай с обещетението за отглеждане на дете до 2 г. (няма да започвам работа, просто искам да пусна детето си на ясла, защото ми се налага да си търся нова работа).

Мисля, че това е документа, който трябва да подам към работодателя си:

Приложение № 3  към чл. 5


ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. …………………………………………………….


МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за
изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете
на основание чл. 53 от КСО

От ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ....................................................,
адрес за кореспонденция...
...
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ...................................
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ......................................................................
...
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)


ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на ...
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете, считано от .................................. 20... г.

Декларирам следните обстоятелства:
1.   Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ......................................... 20... г.
2.   Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ...........................20... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението – ...............20... г., съм осигурен/а за съответния риск – да/не (ненужното се зачертава) и имам 6 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за всички осигурени рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица – да/не (ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия се стаж.
/данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение/
3.   Детето ..., родено на
(име, презиме и фамилия на детето)
.................. 20... г. е живо и е ............................................................... дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
4.   Детето не е дадено за осиновяване.
5.   Детето не е настанено в детско заведение.
6.   Детето не се отглежда от безработно лице по програмата “В подкрепа на майчинството”.
7.   Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
8.   Не съм лишен/а съм от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9.   Ползвам отпуск за отглеждане на малко дете, считано от ......................... 20.....г.
10.   През периода на отглеждане на детето не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
11.   Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ (баща,баба или дядо) – отнася се за случаите, когато майката (осиновителят) ползва отпуска за отглеждане на малко дете.

Забележка: Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:
1.   Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2.   Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се лице.
3.   Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето – за осигурено лице.
4.   Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 от КТ.
5.   Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 от КТ.
6.   Препис от съдебно решение или от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” за настаняване на детето по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.
7.   Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
8.   Декларация за изплащане на обезщетението – приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9.   Други документи ...

Забележка: С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата .......................................               Подпис: ..................................
гр. (с.) ....................................


Данни от осигурителя:
1. Към деня на разрешения отпуск за отглеждане на дете лицето е осигурено за съответния риск да/не; (ненужното се зачертава)
2. Към деня на разрешения отпуск лицето има 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица – да/не; (ненужното се зачертава)
3. Към ден .............. месец ................. година ................ лицето придобива изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)

Дата .......................................            ..............................................................................
гр. (с.) ....................................      (име, фамилия, подпис и печат)
 
 
 
 

Последна редакция: чт, 08 фев 2007, 23:37 от Bezhy

# 2
 • Русе
 • Мнения: 1 155
Искам да попитам дали е задължително да използвам остатъка до 315 от отпуска за бременност и раждане или може да продължа да си използвам този, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?
От прочетеното тук, бях останала с впечатлението, че само ако искам подавам въпросната молба, но напоследък взех да изпитвам разни съмнения, а изписаните страници в предишните теми станаха толкова много, че ми е невъзможно да се ориентирам.
Благодаря!    bouquet   

Bezhy, последно обсъждахме, че обезщетението не се спира. Дано да не съм изпуснала нещо в последствие  Crazy

# 3
 • в моя дом
 • Мнения: 1 022
деб, благодаря за отговора, все пак е нещо

# 4
 • София
 • Мнения: 5 412
Deb, Bezhy, обезщетението се спира! Пуснах тема за това. Сега ще я намеря и ще я побутна напред. В момента, в който детето тръгне на ясла, обезщетението се спира.
Освен това, документа, който си копирала не се отнася за теб. Ти си в заврено положение, така че нищо не трябва да подаваш. В момента, в който пуснеш детето на ясла обаче, трябва да уведомиш за това настоящия си работодател. Това се прави с една декларация, която е свободен текст.

# 5
 • София
 • Мнения: 5 412
Искам да попитам дали е задължително да използвам остатъка до 315 от отпуска за бременност и раждане или може да продължа да си използвам този, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?
От прочетеното тук, бях останала с впечатлението, че само ако искам подавам въпросната молба, но напоследък взех да изпитвам разни съмнения, а изписаните страници в предишните теми станаха толкова много, че ми е невъзможно да се ориентирам.
Благодаря!    bouquet   

Bezhy, последно обсъждахме, че обезщетението не се спира. Дано да не съм изпуснала нещо в последствие  Crazy

Докато имате право на отпуск в размера на 315 дни, нямате право на отпуск  за отглеждане на дете до 2 години.
Не сте длъжна да ползвате тези 315 дни, можете да се върнете на работа или да ползвате друг вид отпуск, например платен. Но не можете да продължите вместо 315-те дни да ползвате отпуск за отглеждане на дете до 2 години.

# 6
 • София
 • Мнения: 5 412
Ето и линк към темата за майчинството и яслата.

http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=163503.0

# 7
 • В къщата на здравето, любовта и красотата!
 • Мнения: 198
Искам да попитам дали е задължително да използвам остатъка до 315 от отпуска за бременност и раждане или може да продължа да си използвам този, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?
От прочетеното тук, бях останала с впечатлението, че само ако искам подавам въпросната молба, но напоследък взех да изпитвам разни съмнения, а изписаните страници в предишните теми станаха толкова много, че ми е невъзможно да се ориентирам.
Благодаря!    bouquet   

Bezhy, последно обсъждахме, че обезщетението не се спира. Дано да не съм изпуснала нещо в последствие  Crazy

Докато имате право на отпуск в размера на 315 дни, нямате право на отпуск  за отглеждане на дете до 2 години.
Не сте длъжна да ползвате тези 315 дни, можете да се върнете на работа или да ползвате друг вид отпуск, например платен. Но не можете да продължите вместо 315-те дни да ползвате отпуск за отглеждане на дете до 2 години.

Значи ли това, че ако реша да не ползвам остатъка до 315 ден не мога да прехвърля например на майка ми майчинството? Т.е. право на отпуск за отглеждане на дете до 2години ще придобия чак след изтичане на тези 315 дни независимо дали работя или ще ги ползвам?

# 8
 • Русе
 • Мнения: 1 155
Хиляди благодарности!!!!!! Дано не е късно  ooooh!

# 9
 • София
 • Мнения: 5 412
Искам да попитам дали е задължително да използвам остатъка до 315 от отпуска за бременност и раждане или може да продължа да си използвам този, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?
От прочетеното тук, бях останала с впечатлението, че само ако искам подавам въпросната молба, но напоследък взех да изпитвам разни съмнения, а изписаните страници в предишните теми станаха толкова много, че ми е невъзможно да се ориентирам.
Благодаря!    bouquet   

Bezhy, последно обсъждахме, че обезщетението не се спира. Дано да не съм изпуснала нещо в последствие  Crazy

Докато имате право на отпуск в размера на 315 дни, нямате право на отпуск  за отглеждане на дете до 2 години.
Не сте длъжна да ползвате тези 315 дни, можете да се върнете на работа или да ползвате друг вид отпуск, например платен. Но не можете да продължите вместо 315-те дни да ползвате отпуск за отглеждане на дете до 2 години.

Значи ли това, че ако реша да не ползвам остатъка до 315 ден не мога да прехвърля например на майка ми майчинството? Т.е. право на отпуск за отглеждане на дете до 2години ще придобия чак след изтичане на тези 315 дни независимо дали работя или ще ги ползвам?

Точно така. Докато нямате право на отпуск за тглеждане на дете до 2 години, не можете и да го прехвърляте. Едва когато изтекът 315-те дни, тогава можете да прехвърлите правото за ползване на отпуска на майка ви.

# 10
 • София
 • Мнения: 5 412
Хиляди благодарности!!!!!! Дано не е късно  ooooh!

Пропуска е на вашето счетоводство. Те са били длъжни да ви уведомят за това. Ще направят корекции във ведомостта, не се притеснявайте.

# 11
Благодаря  Zina St! Съжалявам,че не го направих по-рано, но бях малко възпрепятствана Embarassed
Проверих в трудовия договор и там пише само: социални разходи по чл.294 т.7. Каквото и да означава това сигурно духам супата Sad е какво да се прави такъв е живота,често се случва да сме прецакани.

Благодаря все пак   bouquet

# 12
 • София
 • Мнения: 5 412
Благодаря  Zina St! Съжалявам,че не го направих по-рано, но бях малко възпрепятствана Embarassed
Проверих в трудовия договор и там пише само: социални разходи по чл.294 т.7. Каквото и да означава това сигурно духам супата Sad е какво да се прави такъв е живота,често се случва да сме прецакани.

Благодаря все пак   bouquet

Не е важно по коя точка от чл.294. Трябва да пише кога са дължими. Социални разходи, които се изплащат епри еди-какви си случаи.... В нашата фирма също имаме такива плащания, но в договорите пише, че са дължими за дните на платен отпуск, болнични..... и така, майките, които ползват отпуск за бременност и раждане си получават и социалните. Едва когато излязат в отпуск за отглеждане на дете до 2 години, тогава спират да ги получават.

# 13
 • Русе
 • Мнения: 1 155
Сега звънях да питам дали са получили молбата ми. Питах дали съм длъжна, понеже имах съмнения, че не са я получили. Така или иначе не можаха да ми отговорят дали е при тях  newsm78  Главното, което ме интересуваше, беше, дали ако съм закъсняла с подаването на молбата (не са я получили и трябва да я пращам на ново, но вече през февруари), ще получа този месец обезщетение или ще ми го забавят докато получат молбата, обработят документи, пратят в НОИ и т.н. Знам, че продължавам да го получавам от работодателя, но може пък те да решат да не ми го изплатят, докато не получат молбата. Девойката ми каза, че няма да има проблем, но пък хич не съм убедена, че разбра какво я питам... Усещам, че проблемът е в липсата ми на кафепиене тази сутрин  ooooh! Ето и тук наръсих куп несвързани обяснения  Blush Отивам да пия кафе! Благодаря за отговорите! Черпя и вас по едно Simple Smile А ако си получа на време парите, значи ще си платя семестъра, следователно живот и здраве ще завърша съвсем скоро и товага ще има голяма почерпка  Joy Млъквам  Mr. Green Страхотни сте всички! Неуморни!!!    bouquet   

# 14
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
Благодаря  Zina St! Съжалявам,че не го направих по-рано, но бях малко възпрепятствана Embarassed
Проверих в трудовия договор и там пише само: социални разходи по чл.294 т.7. Каквото и да означава това сигурно духам супата Sad е какво да се прави такъв е живота,често се случва да сме прецакани.

Благодаря все пак   bouquet

Не е важно по коя точка от чл.294. Трябва да пише кога са дължими. Социални разходи, които се изплащат епри еди-какви си случаи.... В нашата фирма също имаме такива плащания, но в договорите пише, че са дължими за дните на платен отпуск, болнични..... и така, майките, които ползват отпуск за бременност и раждане си получават и социалните. Едва когато излязат в отпуск за отглеждане на дете до 2 години, тогава спират да ги получават.

Ако не го пише в трудовия договор трябва да го има в Колективния трудов договор, Правилника за вътрешния ред или някакъв друг вътрешен документ

Редакция на ключовите думи на тема

Ел. поща с която се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

Да Попълнете формата за регистрация Не Продължете с Facebook регистрацията

Активация на акаунт