Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Мнения: 164
Искам да кажа на всички мами на които им предстои излизане в болничен бременност да си подадат документите и да си вземат 150-те лв.които ни се полагат.Да си кажа чесно съвсем случайно прочетох в интернет за тях.Много се пише за еднократната помощ за раждане , но за тези не.Наистина не са много пари но все пак ще купим нещо на бебчетата когато се родят.Процедурата е проста а условието само 1 брутния месечен доход на член от семейството да е 200 лв.Поне аз попадам в тази графа понеже сме тричленно семейство и осигуровките са ни по - малки от заплатите.След като ви дадат болничния го преснимате и с доходите на двамата родители и една молба декларация се подават в общината.Исках да го напиша за да може повече  майки да се възползваме ..........

# 1
 • София
 • Мнения: 4 388
Това нещо за първи път го чувам. Къде в общината-да не е в социалните? Доход за колко време назад?

# 2
 • London, Sofia
 • Мнения: 8 917
Тази помощ се отнася за неосигурените майки.

# 3
 • Мнения: 4 784
И аз го чувам за пръв път, но вече съм пропуснала възможността си.

# 4
 • София
 • Мнения: 1 133
Това различно нещо ли е от 200-те лв. за раждане... или аз пак не съм в час?

# 5
 • London, Sofia
 • Мнения: 8 917
Това различно нещо ли е от 200-те лв. за раждане... или аз пак не съм в час?
Да, различно е. 200 лв се полагат на всички при раждане, а тези 150 са 45 дни преди раждане за неосигурени майки.

# 6
 • Мнения: 173
Момичета, последно полага ли ни се или не? Аз съм осигурявана, но съм чувала подобно нещо, че освен 200 лв ни се полага и някаква друга помощ, но не съм запозната точно...

# 7
 • London, Sofia
 • Мнения: 8 917
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ПРИ БРЕМЕННОСТ, РАЖДАНЕ И ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 69 ОТ 2004 Г.)

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Бременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, имат право на еднократна помощ при бременност в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година, когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната. [/u] (
2) Когато бременната жена е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но не получава обезщетение за бременност и раждане, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, еднократната помощ се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.

(3) Еднократната помощ при бременност се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.


Чл. 6. (1) Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Размерът на помощта по ал. 1 се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, който не е по-малък от предходната година и се диференцира според поредността на децата, родени от майката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете.

(4) При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането.

(5) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката, а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, при условие, че детето:

1. не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г.) до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

3. живее постоянно в страната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При условията на ал. 1, т. 1 - 3 месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Месечната помощ по ал. 2 се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и след 18-годишна възраст до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, ако настанените продължават да живеят в семейството.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Размерът на помощта по ал. 1 се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и се диференцира според поредността на всички деца, отглеждани в семейството, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При ежегодното определяне със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година помощта по ал. 1 е в по-голям размер за второ дете.

(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Помощта по ал. 1 в случаите, когато се отглеждат близнаци, един от които е второ дете на майката, се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете.

(7) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При условията на ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2 и 3 след навършване на 18-годишна възраст месечните помощи се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции, ако лицето продължава да учи и редовно посещава училище, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст.

(Sunglasses (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При условията на ал. 1, т. 1 и 3 месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта, определена по реда на ал. 4.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) (**) Месечни помощи за отглеждане на дете до една година в размер, определен със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, при условие, че:

1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване;

2. детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка;

3. детето живее постоянно в страната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При условията на ал. 1 месечна помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на самотния баща-осиновител.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) (**) При условията на ал. 1, т. 1 - 3 месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.

(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г.) Когато майката (осиновителката) е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но не получава обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване, тя има право на месечна помощ за отглеждане на дете при условията и по реда на този закон за времето до придобиване на необходимия осигурителен стаж.

(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато майката (осиновителката) придобие право на обезщетение по чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване преди изтичането на съответния календарен месец, помощта по ал. 4 за този месец се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на месеца до датата на придобиване на необходимия осигурителен стаж.

(6) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При условията на ал. 1 - 5 месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството.

(7) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Помощта по ал. 6 се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции, при условие че никой от членовете на семейството, при което е настанено детето, не получава обезщетение по реда на чл. 53, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Помощите по чл. 7 и 8 се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции през месеца, следващ месеца, за който се дължат на майката (осиновителя/осиновителката).

(2) С изричното писмено съгласие на майката помощи могат да се получават от бащата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При невъзможност на майката (осиновителя/осиновителката) да получава помощите, те се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на законния представител или попечител на детето.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Месечните помощи за деца с разведени родители се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Месечните помощи по чл. 7 и чл. 8 за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на лицата, при които е настанено детето.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Семейните помощи за деца се отпускат от дирекция "Социално подпомагане" въз основа на молба-декларация по образец за всяка отделна помощ, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Образците се обнародват в "Държавен вестник".

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Помощите по чл. 2, ал. 1, т. 3 - 5 могат да се предоставят изцяло или частично под формата на социални инвестиции с цел осигуряване на равни възможности за децата при тяхното отглеждане, възпитание, обучение, образование, опазване на здравето, развитие и социализация в случаите, когато:

1. родителите не полагат грижи към децата си;

2. паричната помощ не се използва по предназначение.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г.) След изтичане на 12 месеца от отпускането на месечните помощи по чл. 7 и 8 се подава нова молба-декларация.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Семейните помощи за деца се отпускат със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане".

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Отказът за отпускане на парична помощ за деца се мотивира.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Заповедта за отпускане или отказ на помощта, предоставена в пари и/или под формата на социални инвестиции за деца се съобщава писмено на лицето, подало молбата, в 7-дневен срок от постановяването му.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 6 може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(Sunglasses (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Редът за отпускане и предоставяне в пари и/или под формата на социални инвестиции на семейните помощи се урежда с правилника за прилагане на този закон.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) На семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година.

(2) Помощта по ал. 1 се отпуска, при условие че доходът на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Целевите помощи за учениците могат да се отпускат и като социална инвестиция по преценка на дирекциите "Социално подпомагане" със съдействието на училищните ръководства.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При условията на ал. 1 - 3 еднократната целева помощ се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството.

(5) Размерът на еднократната целева помощ се определя ежегодно с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика за съответната година.

(6) Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) Органите на Националната агенция за приходите, Агенцията за държавна финансова инспекция и другите държавни органи са длъжни да представят при поискване информация на дирекциите "Социално подпомагане" за доходите на лицата в 14-дневен срок.

Чл. 12. Вземанията по този закон се погасяват в срок, както следва:

1. три години - за еднократните помощи при раждане на дете, считано от края на месеца, през който е родено детето;

2. три месеца - за месечните помощи за деца до 18-годишна възраст, считано от края на месеца, за който се отнасят;

3. три месеца - за месечните помощи за отглеждане на дете до 1 година, считано от края на месеца, за който се отнасят;

4. (нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г.) три месеца - за еднократната помощ при бременност, считано от определения термин за раждане;

5. (нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) три месеца - за еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас, считано от края на месеца, за който се отнасят.

Чл. 13. Върху вземанията за семейни помощи по този закон не се дължат данъци и такси и не могат да бъдат правени удръжки, освен за:

1. надвзети средства за семейни помощи в резултат на счетоводно-техническа грешка;

2. недобросъвестно получени суми.

Чл. 14. Недължимо изплатените семейни помощи по този закон, когато са получени недобросъвестно, подлежат на връщане със законната лихва. Те се събират по реда за събиране на държавните вземания.
[/b]

# 8
 • София
 • Мнения: 903
Мамицата му!!!
Ако знаех месец по-рано!!!
И кой е виновен, че не ни е уведомил, по дяволите. Ще убия счетоводителката ни  #2gunfire #2gunfire #2gunfire

# 9
 • Bourgas
 • Мнения: 1 439
Значи то си е само за майките, получаващи майчинство от социалните, а не за осигурените за всички рискове.

# 10
 • London, Sofia
 • Мнения: 8 917
Мамицата му!!!
Ако знаех месец по-рано!!!
И кой е виновен, че не ни е уведомил, по дяволите. Ще убия счетоводителката ни  #2gunfire #2gunfire #2gunfire
Чл. 12. Вземанията по този закон се погасяват в срок, както следва:
4. (нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г.) три месеца - за еднократната помощ при бременност, считано от определения термин за раждане;

# 11
 • София
 • Мнения: 4 388
  bouquet Благадариме ти The Sun*,  лек ден!

# 12
 • Мнения: 164
Не е за неосигурени майки , и за работещи е.Дохода е за 12 месеца назад.Документите си ги подадох в общината където приемат документите и за детските надбавки.И наистина не е сложна процедура.И тези пари са си отделни от 200лв. които се дават след получаване акта за раждане на детето.

# 13
 • Старата столица
 • Мнения: 5 363
Тази помощ се отнася за неосигурените майки.
Щом The Sun* го казва,значи е така. Peace
Послушайте я.

# 14
 • Мнения: 7 701
Значи:
за неосигурени - 150 лв. и се дават 45 дена преди раждане.
за всички (осигурени и неосигурени) - 200 лв. и се дават след получаване на акта за раждане.

Така ли е newsm78

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт