Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 18 апр. 2007, 11:17 ч.

Как да напусна работа без предизвестие?

 • 9 445
 • 16
 •   1
Отговори
 • София
 • Мнения: 57
Момичета,

мога ли да напусна работа без предизвестие, ако посоча някоя от следните причини:
- постъпване на държ. работа (чл. 327, ал. 9 КТ)
- започване на редовна докторантура (чл. 327, ал. 6 КТ)
- намаляване на заплатата (нямам анекс за увеличаване на заплатата, т.е. само договора с който съм започнала работа преди година и половина) (чл. 327, ал. 2 КТ)
Всъщност въпросът ми е, нужно ли е да докажа по някакъв начин, че например започвам държ. лабота. Нужно ли ми е някакво удостоверение или някакъв писмен документ?

Благодаря ви много предварително

# 1
 • София
 • Мнения: 57
Ако имате други идеи, приемам и тях.

# 2
 • София
 • Мнения: 1 913
Можеш да напуснеш работа без предизвастие по два члена:

1. По чл.325:

Чл. 325. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1;
3. с изтичане на уговорения срок;
4. със завършване на определената работа;
5. със завръщане на замествания на работа;
6. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме;
7. (отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.);
8. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса;
9. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме;
10. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му;
11. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) със смъртта на работника или служителя;
12. (нова - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.08.1999 г.) поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител.


2. По чл 327:

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие
Чл. 327. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;
3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;
3а. (нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 значително се влошат условията на труд при новия работодател;
4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;
5. постъпва за отбиване на редовната си военна служба. Когато повиканият бъде отложен или освободен от редовна военна служба, трудовият му договор по негово искане се смята за непрекратен, ако в 1-месечен срок от отлагането или освобождаването му, но не по-късно от 3 месеца от напускането на работата се яви, за да я заеме отново;
6. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;
7. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работи като заместник на отсъствуващ работник или служител и премине на друга работа за неопределено време;
8. е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;
9. (нова - ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.08.1999 г.) постъпва на държавна служба.

Източник: http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm

# 3
 • София
 • Мнения: 5 373
И аз си задавам същите въпроси поради некоректност от страна на работодател, безпричинни-и необявено-забавяне на заплатите .
Счетовдителката ми вчера ме светна за този член 327-но трябвало да му изпратя писмо с обратна разписка, за да имам доказателство. В моя случай имам право да напусна без предизвестие, а той ми дължал едно брутно месечно възнаграждение.
Аз все още се чудя какво да направя-май първо ще се подкова с новата работа, а тогава ще се изнеса. ooooh!

# 4
 • София
 • Мнения: 2 700
А не можеш ли да си намериш болничен, да си пуснеш предизвестие и по време на болничния да постъпиш на новото място ?

# 5
 • с/у ОколоМръсТното
 • Мнения: 18 909
а как да изритам негодник, без предизвестие?  Close

# 6
 • София
 • Мнения: 5 373
А не можеш ли да си намериш болничен, да си пуснеш предизвестие и по време на болничния да постъпиш на новото място ?
не съм счети, ама дали е възможен този вариант? newsm78

# 7
 • София
 • Мнения: 1 913
а как да изритам негодник, без предизвестие?  Close

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
1. при закриване на предприятието;
2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
3. при намаляване на обема на работата;
4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
6. когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
7. при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
8. когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
9. за освобождаване на заеманата длъжност поради завръщане на работник или служител, който е предсрочно освободен или отложен от редовна военна служба и е заемал преди това същата длъжност;
10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а за професори, доценти, старши научни сътрудници I и II степен и доктори на науките - при навършване на 65-годишна възраст;
11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца.

Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие
Чл. 330. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
1. (отм., предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;
2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) на работника или служителя бъде отнето научното звание или научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитото звание или степен;
3. (нова - ДВ, бр. 83 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;
4. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 83 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)
5. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 83 от 1998 г.) работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;
6. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 83 от 1998 г.) работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;
7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12;
8. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1.

Обезщетение за неспазено предизвестие
Чл. 220. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.
(2) Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие.
Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие
Чл. 221. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, т. 2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.
(2) При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.
(3) Предходната алинея се прилага и когато работникът или служителят бъде уволнен по чл. 330, ал. 1 поради осъждане за престъпление, което съставлява и нарушение на трудовите задължения.
(4) Действителните вреди по предходните алинеи се изчисляват върху брутното трудово възнаграждение на работника или служителя, както следва:
1. в случаите по ал. 1 - за времето, през което работникът или служителят е останал без работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение;
2. в случаите по ал. 2 и 3 - за времето, през което работодателят е останал без работник или служител за същата работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение.

# 8
 • София
 • Мнения: 57
И аз си задавам същите въпроси поради некоректност от страна на работодател, безпричинни-и необявено-забавяне на заплатите .
Счетовдителката ми вчера ме светна за този член 327-но трябвало да му изпратя писмо с обратна разписка, за да имам доказателство. В моя случай имам право да напусна без предизвестие, а той ми дължал едно брутно месечно възнаграждение.
Аз все още се чудя какво да направя-май първо ще се подкова с новата работа, а тогава ще се изнеса. ooooh!
Да, и аз ще те посъветвам първо да си намериш нова работа. Аз търпях 1001 простотии 3 месеца, докато си намеря нещо, което наистина си заслужава. Това със забавянето на заплатата, намаляването на двени по време на ковандироки, звъненен в 22:30 по сл. въпроси и мноооооооого др, вече ми идва в повече.

# 9
 • София
 • Мнения: 57
А не можеш ли да си намериш болничен, да си пуснеш предизвестие и по време на болничния да постъпиш на новото място ?

това ме посъветваха доста хора. Само да видя как ди си намеря болничен ...

# 10
 • София
 • Мнения: 2 700
А не можеш ли да си намериш болничен, да си пуснеш предизвестие и по време на болничния да постъпиш на новото място ?
не съм счети, ама дали е възможен този вариант? newsm78

Един познат с болнични разиграва 3 месеца шефовете си. Все не можеха да му връчат предизвестие. НО, жена му работеше в болница и болничните му бяха бетон.

# 11
 • София
 • Мнения: 57
А не можеш ли да си намериш болничен, да си пуснеш предизвестие и по време на болничния да постъпиш на новото място ?
не съм счети, ама дали е възможен този вариант? newsm78
може, ако започнеш на новото място на граждански договор първия месец, а след това минеш на постоянен

# 12
 • с/у ОколоМръсТното
 • Мнения: 18 909
Raya - благодаря ти. Simple Smile

# 13
 • На ръба на възможното
 • Мнения: 178
Момичета, за да не пускам нова тема, питам тук.

В моя случай работодателят не желае да прекрати правоотношението по взаимно съгласие, а не знам дали новата фирма ще ме чака един месец, докато изтече предизвестието. Какво става, ако просто спра да ходя на работа? Дисциплинарно уволнение? А последиците от това уволнение за по-нататък?  Thinking

# 14
 • DE
 • Мнения: 969
Момичета, за да не пускам нова тема, питам тук.

В моя случай работодателят не желае да прекрати правоотношението по взаимно съгласие, а не знам дали новата фирма ще ме чака един месец, докато изтече предизвестието. Какво става, ако просто спра да ходя на работа? Дисциплинарно уволнение? А последиците от това уволнение за по-нататък?  Thinking

По принцип трябва да подадеш заявление за напускане с предизвестие от 1 месец. Моята колежка така направи и 1 седмица след като го подаде, напусна! Само трябва да се разбереш с отдел Човешки ресурси или този, който се грижи за това.
Успех!

Редакция на ключовите думи на тема

Ел. поща с която се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

Да Попълнете формата за регистрация Не Продължете с Facebook регистрацията

Активация на акаунт