Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

  • 28 май 2007, 12:50 ч.

социално слабите деца

  • 777
  • 3
  •   1
Отговори
  • Мнения: 344
Здравейте!Аз не съм омъжена и си гледам детето сама.Поддадох си документите в социалните и след няколко месечно разиграване си взех част от парите.Относно детските и майчинството аз съм родила на 01.01.2007г.Дадаха ми парите направо за март месец а за останалите месеци не са ми превели нито лев. SadОбщо взето ме прецакаха.След като отидох пак до социалните ми казаха че ще ми преведат парите но до сега нищо.
Искам да попитам на вас случвало ли ви се е такова нещо?И взехте ли си парите?
Чувала съм че мога да си поддам молба за крайнонуждаеща се за апартамент.Някой знае ли какви документи ще ми трябват?Или нещо повече по тази тема?

# 1
  • С питане до Цариград, стига се, но с ... отзад!
  • Мнения: 6 103
Би ли пояснила какви помощи взимаш?  Осигурена ли си? Извинявай за въпросите, но поста ти е доста объркан.

 Документите за детските и майчинството мисля, че се подаваха веднага и ако закъснееш губиш месеца, което означава, че ако са те разигравали няколко месеца и си си пуснала всички молби и документи по-късно- губиш, това е положението, но не съм на 100% сигурна.

За жилище ще проверя какво се иска и като разбера ще ти пиша.

# 2
  • Мнения: 344
По думите ти разбирам че са ме прецакали с майчинството и детските.Тези от социалните заслужават един луд скандал. SadПървия път като отидох не ми дадоха всички молби и декларации за попълване и по този начин съм загубила месеца.Така става като не разбираш от някои неща.Както и да е аз съм ги прежалила тези пари с тях или без тях все тая.Ще съм ти много благодарна ако ми кажеш как стоят нещата за жилище защото ми е много наложително.Благодаря ти предварително! Simple Smile

# 3
  • С питане до Цариград, стига се, но с ... отзад!
  • Мнения: 6 103
Това са условията и документите които се изискват за кандидатстване за общинско жилище за София, ако не си от тук кажи от къде си за да издиря как седят нещата там. Ако нещо не ти е ясно питай.
 


УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И КАРТОТЕКИРАНЕ

                   Чл. 5. /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата имат семейства или домакинства.

/2/ Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят едновременно на следните условия:

                   1. поне един член от семейството /домакинството/ е български гражданин с адресна регистрация и постоянен адрес на територията на Столична община повече от десет години без прекъсване;

                   2. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на Столична община и в районите на населени места от 0 до 3 категория включително, определена в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България;

                   3. не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на Столична община, в районите на населени места от 0 до 3 категория включително; в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;

                   4. не притежават фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност или идеални части от такива имоти, в районите на населени места от 0 до 3 категория включително;

                   5. не са прехвърляли имоти по т. 2, 3 или 4 на други лица през последните десет години, с изключение на прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на Столична община;

                   6. не притежават имущество на обща стойност, по-голяма от 1/2 от средната пазарна цена на жилище, съответстващо на нуждите на семейството /домакинството/, съгласно нормите по чл. 17;

                   7. една четвърт от общия годишен доход на лицата и членовете на техните семейства /домакинства/ не може да покрие разхода за средна пазарна наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите на семейството /домакинството/, съгласно нормите по чл. 17;

                        8. срещу лицата и членовете на техните семейства /домакинства/ не е изпълнена процедура по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли повече от 2 години от освобождаването му.

                   Чл. 6. /1/ Семействата или домакинствата подават заявление и декларация /по образец, съгласно Приложения № № 1 и 2/, в районната администрация по настоящ адрес. Заявлението се завежда с входящ номер.

                   /2/ В декларацията по ал. 1 се посочват:

                   1. трите имена на заявителя и членовете на семейството /домакинството/ и ЕГН;

                  2. данни за вида, размера, собствеността и продължителността на фактическото обитаване на имота, за който имат настоящ адрес;

                   3.  наличие на извършени сделки с недвижими имоти по чл. 5, ал. 2, т. 5;

                   4.  наличие на притежавано имущество по чл. 5, ал. 2, т. 6;

                   5. общ годишен доход на членовете на семейството /домакинството/ за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи под аренда и др.;

                   6. наличие на данни за предишни картотеки;

                   7. наличие на обстоятелства по чл. 5, ал. 2, т.  8;

8. данни за подавани други заявления по различен настоящ адрес от този по чл. 6, ал. 1.

                   /3/ Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи за лицето и членовете на неговото семейство /домакинство/:  удостоверения от Адресна служба на СДВР, удостоверения от Службата по вписванията за извършени сделки с имоти на територията на Столична община, а при необходимост и от други населени места, удостоверения от Данъчна служба за декларирани имоти, служебни бележки за годишните доходи от трудово или служебно правоотношение за предходната година, а при наличие на други доходи – копия от подадените данъчни декларации, копия от договори за  наем, когато лицето и членовете на неговото семейство /домакинство/ живеят на свободно договаряне и копие от решение на ТЕЛК, ако има такова.

/4/ Когато е декларирано имущество по чл. 5, ал. 2, т. 6, към заявлението се прилагат документи за застрахователна стойност на МПС, селскостопански машини и други и пазарни оценки, определени от лицензирани експерт-оценители.

                   /5/  Декларацията по ал. 2 се подписва от всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/ пред служител на районната администрация или пред нотариус.

                   /6/ Районната администрация не може да откаже приемане на заявление и декларация.                 

                   Чл. 7. /1/ Стойността на притежаваното имущество по чл. 5, ал. 2, т. 6 се определя, както следва:

                   1. за моторни превозни средства, селскостопански машини и други - по застрахователната им стойност;

                   2. за земеделските земи, за фабрики и други обекти с производствено предназначение и за прилежащите към тях терени и съоръжения, за жилищни и вилни имоти извън тези по чл. 5, ал. 2, т. 2, 3 и 4,  работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета, гаражи, за акции, котирани на фондовата борса, за дялово участие в търговски дружества - по пазарни цени, определени от лицензирани експерт-оценители;

                   Чл. 8.  /1/ Семействата /домакинствата/, които отговарят на условията по чл. 5, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

                   1. семейства /домакинства/, които следва да освободят заеманите от тях жилища, собствеността върху които е възстановена по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;

                   2. ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други;

                   3. временно настанените от общината в резервни жилища, Дома за временно настаняване на бездомни хора или други социални домове;

                   4. живеещи въз основа на свободно договаряне;

                   5. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.  17.

                   /2/ При подреждане в една и съща група се дава предимство на:

1.                 самотни родители на непълнолетни деца – 7 точки;

2.                 семейства с повече от две деца – 7 точки;

3.                 семейства с две деца – 5 точки;

4.                 лица с трайно намалена работоспособност над 90 % - 5 точки;

5.                 семейства с едно дете – 3 точки;

6.                 картотекирани по-дълго време, за всяка година на картотекиране по 1 точка.

7.                 при покриване на повече от един критерий – точките се сумират.

8.                 при равен брой точки, предимство се дава на по-продължителната по време картотека.

                   Чл. 9.  /1/ В районните администрации по настоящ адрес на лицата и членовете на семействата /домакинствата/ им, които отговарят на условията по чл. 5, се съставят и поддържат картотеки.

                        /2/ Картотеките на временно настанените в резервни жилища, Дома за временно настаняване на бездомни хора или други социални домове се поддържат от районните администрации, които са предложили временното настаняване.

/3/ При промяна на настоящия адрес на картотекираните лица от един район в друг, районната администрация по новия настоящ адрес изисква служебно картотечната преписка след подаване на заявление от заинтересованите лица.

                   Чл. 10. /1/ Кметът на района назначава комисия за картотекиране на заявителите, в която се включват служители от районната администрация (технически специалисти, юристи и др.).               

/2/ Комисията по ал. 1 разглежда в двумесечен срок заявленията за картотекиране, комплектовани съгласно чл. 6, взема решение за включване или отказ за включване в картотеката и определя степента на жилищната нужда по групи  съгласно чл. 8.

/3/ Решението на комисията по ал. 2 се оформя в протокол /по образец, съгласно Приложение № 3/, в който се посочват мотивите и правното основание за включване или отказ за включване в картотеката.

/4/ Протоколът с решението на комисията се връчва на заявителите по реда Гражданско-процесуалния кодекс и подлежи на обжалване в четиринадесет- дневен срок пред кмета на района по реда на Закона за административното производство. Кметът на района се произнася в четиринадесет-дневен срок с мотивирано решение, с което се изчерпва възможността за обжалване по административен ред.

Чл. 11.  /1/ Включените в картотеката лица са длъжни:

                   1. да подават декларация по чл. 6, ежегодно между 1 и 31 декември;

2. при промяна на обстоятелствата по чл. 5 да уведомят в едномесечен срок писмено съответната районна администрация чрез попълване на нова декларация, придружена с необходимите документи;

3. да уведомят писмено районната администрация в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж, че започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищно-строителни кооперации;

4. да уведомят писмено районната администрация в едномесечен срок, че са настанени в жилище, собственост на ведомство или търговско дружество.

Чл. 12. Остават в картотеката:

          1. лицата на срочна военна служба;

2. временно настанените в резервно жилище, в Дома за временно настаняване на бездомни хора или в друг социален дом;

3. учащите в друго населено място или извън страната;

          4. работещите в друго населено място или извън страната за срок до 3 години.

          Чл. 13.  /1/  Изключват се от картотеката:

          1. неотговарящите на някое от условията по чл. 5;

          2. започналите индивидуално или групово жилищно строителство;

          3. включените в жилищно-строителни кооперации, чието строителство е започнало;

4. настанените в жилище, собственост на държавата, общината,  ведомство или търговско дружество,  което отговаря на нормите за жилищно настаняване по чл. 17;

                   5. лица, декларирали неверни данни относно обстоятелствата по чл. 6, ал. 2, т. т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 – за срок от 5 години.

/2/ Изключването от картотеката се извършва с решение на комисията по чл. 10.  Протоколът с решението се връчва и обжалва по реда на чл. 10, ал. 4.

Чл. 14. Документите на лицата по чл. 13 се съхраняват в районната администрация 5 години след изключването им от картотеката.

от тук: http://www.sofiacouncil.bg/?page=ordinance&id=57

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт