Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
  • Мнения: 1 833
Аз съм мед.сестра.Разбрах че имам предимство при записване в ясли. В наредба 6 от 1987г. било пояснено това предимство.Ако някой има тази наредба, моля пратете ми я на е-mail:svilen_@abv.bg
Благодаря!

# 1
  • София
  • Мнения: 647
НАРЕДБА № 6 от 27.02.1987 г. за организацията и дейността на детските ясли
Издадена от министъра на народното здраве, обн., ДВ, бр. 44 от 9.06.1987 г., изм., бр. 71 от 30.08.1991 г., бр. 63 от 4.08.1992 г.
Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 1, № 205
Раздел I
Видове
Чл. 1. (1) Детските ясли са здравно-профилактични и възпитателни заведения, в които се отглеждат и възпитават деца на възраст от 10 месеца до 3 години. По изключение може да се приемат и деца от 2 1/2 месеца.
(2) Детските ясли подпомагат родителите за отглеждането и възпитаването на здрави и добре развити деца.
Чл. 2. (1) Детските ясли са:
1. постоянни:
а) дневни;
б) седмични (от понеделник до петък);
в) смесени (с дневни и седмични групи);
2. сезонни;
3. санаторни (оздравителни) - дневни или седмични, разкрити като самостоятелни заведения или в отделни групи.
(2) В дневните детски ясли се приемат деца, на които майката работи, учи или гледа болно или друго дете.
(3) В седмичните ясли (групи) се приемат деца на майки, които работят на смени или имат ненормирано работно време, както и на самотни майки.
(4) В санаторните (оздравителните) ясли се приемат деца:
1. боледуващи често от инфекции на дихателните пътища;
2. с увреждания на централната и периферната нервна система;
3. с ортопедични изменения;
4. глухи, слепи или с намален слух или зрение;
5. с други хронични заболявания.
(5) В яслите по ал. 2 и ал. 3 може да се приемат и деца на майки, които не работят, когато:
1. семейството е многодетно (с 3 или повече деца);
2. единият или двамата родители на детето са болни от тежко хронично заболяване или от остро заболяване, изискващо продължително лечение;
3. в семейството има други деца с тежък телесен или психичен недъг;
4. (изм. - ДВ, бр. 71 от 1991 г.) майката се преквалифицира или е регистрирана като безработна в бюрото по труда;
5. семейството е с ниска здравна и битова култура.
(6) В яслите по ал. 4 децата престояват от 3 до 6 месеца или 1 г. по преценка на лекаря, обслужващ яслата, в зависимост от здравословното състояние на детето.
(7) В сезонните ясли се приемат деца на майки, които са на сезонна работа.
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1991 г.) Броят на децата в една яслена група е:
1. в дневна - от 8 до 16 деца;
2. в седмична - от 8 до 12 деца;
3. в санаторна (оздравителна) - от 6 до 8 деца;
4. в сезонна - като при дневна или седмична.
Чл. 4. (1) Постоянните детски ясли се изграждат, организират и издържат от общинските народни съвети или от промишлените предприятия и стопанските организации с активното съдействие на здравните органи.
(2) Детски ясли може да се организират и към здравни заведения, отдалечени от населени места, за децата на персонала от тези заведения, като издръжката се осъществява от бюджета на здравното заведение. Родителите на тези деца заплащат установената такса по чл. 17, ал. 1 .
(3) Сезонните детски ясли се организират и издържат от селскостопанските организации. Те функционират до 6 месеца през годината в периода на усилената полска работа.
(4) Броят на местата в постоянните и сезонните детски ясли се определя в зависимост от потребностите.
Чл. 5. Детските ясли се ръководят административно от общинския народен съвет, на територията на който се намират.
Чл. 6. (1) Фонд "Работна заплата" за целия персонал в постоянните, санаторните (оздравителните) детски ясли и за висшия и средния медицински персонал в сезонните детски ясли се осигурява от общинския народен съвет. Фонд "Работна заплата" на другия персонал в сезонните детски ясли се осигурява от съответната селскостопанска организация.
(2) Средствата за издръжка на сезонните детски ясли и за фонд "Работна заплата" на другия персонал се превежда по сметка на съответния общински народен съвет не по-късно от 2 месеца преди откриването на яслата.
Чл. 7. (1) При изграждането и разширяването на промишлените обекти в генералната им сметка се предвиждат и лимити за изграждане и обзавеждане на детски ясли за нуждите на тези, които ще работят при експлоатацията на обекта.
(2) Детските ясли към новостроящите се обекти се изграждат едновременно с обектите, за които са предназначени, като трябва да бъдат завършени 3 месеца преди пусковия срок на обекта съгласно чл. 129, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 31 от 1974 г.; изм., бр. 99 от 1980 г.).
(3) Когато предприятието не може да изгради самостоятелна детска ясла, определеният за тази цел лимит се предоставя на съответния общински народен съвет за кооперирано строителство на ясла. В този случай общинският народен съвет осигурява за предприятието определен брой места според дадените средства и потребностите.
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1991 г.) (1) Контролът и методичното ръководство върху детските ясли се осъществяват от направление "Майчино и детско здравеопазване" при Министерството на здравеопазването, Научния институт по педиатрия при Медицинската академия, органа по здравеопазването при общинския народен съвет (Столичния народен съвет) и от районните педиатри.
(2) Санитарно-хигиенният и епидемиологичен контрол се упражняват от съответната окръжна хигиенно-епидемиологична инспекция (ХЕИ).
Чл. 9. (1) Медицинското обслужване на децата се осигурява от участъков педиатър или от лекаря на съответно селско лечебно-профилактично заведение. В зависимост от броя на децата то се осъществява от самостоятелен участъков педиатър или от педиатъра на единния педиатричен участък.
(2) Задълженията на лекаря, обслужващ детските ясли, са посочени в длъжностната характеристика (приложение № 1).
Чл. 10. (1) Детските ясли се обзавеждат с инвентар, кухненски прибори и други предмети, необходими за децата, по нормативите, определени от МНЗ.
(2) Във всяка детска ясла се обзавеждат двор за игра на децата с обособени площадки, басейни и душове, физкултурен салон и по възможност закрит плувен басейн.
(3) В детската ясла задължително се обзавежда специфичен шкаф за оказване спешна и неотложна медицинска помощ.
Раздел II
Задачи
Чл. 11. (1) В постоянните и сезонните детски ясли се осигуряват условия за нормално физическо и психично развитие на децата чрез правилна организация и научно обосновани методи за отглеждане, хранене, предпазване от заболявания и възпитаване.
(2) В детските ясли се организират и провеждат:
1. рационален дневен режим, съобразен с възрастовите особености на децата в групите съгласно приложение № 2;
2. пълноценно хранене, отговарящо по състав, количество и калорийна стойност на физиологичните нужди за делата до 3 г., по меню, съставено от комисия, състояща се от завеждащия детската ясла, домакина и главния готвач, и одобрено от обслужващия яслата лекар;
3. закаляване чрез организиране на общ закалителен режим и специални закалителни процедури, съобразени с индивидуалните особености на децата;
4. предпазване от заболявания и злополуки чрез:
а) организиране и провеждане на филтър и имунизации;
б) спазване на строг санитарно-противоепидемичен режим;
в) мерки за избягване на травми, отравяния и изгаряния;
5. възпитаване чрез правилно организиран цялостен режим на децата и занимания според възрастовите им особености.
Раздел III
Приемане и режим на децата и организация на работа
Чл. 12. (1) Децата се приемат в детските ясли от завеждащия яслата по реда на подадените молби.
(2) Предимство за приемане имат децата:
1. на самотни майки;
2. с един родител;
3. на родители, единият или двамата от които са болни от тежко хронично заболяване или от остро заболяване, изискващо продължително лечение;
4. с бащи, отбиващи редовната си военна служба;
5. на многодетни семейства, в които има други деца с тежък телесен или психичен недъг;
6. на учащи се майки;
7. на майки - здравни работници.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 1992 г.) (1) За приемане в детска ясла родителите представят молба и акт за раждане на детето.
(2) При постъпване на детето в детска ясла родителите представят:
1. личната амбулаторна карта на детето от детската консултация (когато в нея се води отделна карта) или епикриза за здравословното му състояние;
2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии (шигели, салмонели) и чревни паразити, а за децата до 1 г. - и за ентеропатогенни бактерии Ешерихия коли. Изследванията трябва да бъдат извършени в 15-дневен срок преди постъпването на детето в яслата;
3. изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;
4. изследване с отрицателна реакция на Васерман за родителите, извършено в шестмесечен срок преди постъпването на детето в яслата;
5. имунизационен паспорт за извършените задължителни имунизации и реимунизации според възрастта и прекараните заразни заболявания. Не се приемат деца, на които не са извършени задължителни имунизации за възрастта освен когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им;
6. медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни.
(3) Молби за приемане на деца в детските ясли се приемат през цялата година.
(4) Списъкът на приетите деца се обявява на видно място в яслата.
Чл. 14. (1) В дневните детски ясли децата се приемат всеки ден по график, съобразен с работното време, установено от съответния народен съвет от 6 до 7 1/2 ч. и се предават на родителите от 16 до 19 ч.
(2) Освен в часовете по предходната алинея децата може да се приемат и от 8 1/2 до 9 ч. или от 11 до 11 1/2 ч. и да се предават на родителите от 12 1/2 до 13 ч. преди следобедния сън.
(3) При наложителни причини децата може да останат в яслата до 20 1/2 ч., като родителите най-късно до 12 ч. уведомяват завеждащия яслата. В този случай на детето се осигурява храна за вечеря от яслата.
(4) Децата от седмичните ясли (групи) се приемат в понеделник и се предават на родителите в петък в часовете по ал. 1 и 2. Децата може да се вземат и през други дни от седмицата, като храната за следобедната закуска и за вечеря се дава на родителите.
(5) Родителите на новоприетите деца могат да присъствуват всеки ден в съответната яслена група до адаптирането на децата им в новата обстановка.
Чл. 15. (1) За децата, чиито родители работят през почивните дни, се организират дежурни групи. В зависимост от броя на дежурните групи и децата в тях се осигурява необходимият медицински, педагогически и друг персонал, както и нормален режим на отглеждане, възпитаване и хранене.
(2) Когато броят на децата в една ясла е малък, може да се образуват сборни дежурни групи за няколко ясли, ако няма обявена карантина и има разрешение от съответната ХЕИ.
(3) В детските ясли може да се формират сборни групи за временно пребиваващи деца, отглеждани постоянно в домашна обстановка, за времето, когато лицата, които се грижат за тях, са възпрепятствувани. За приемането се представя медицинска бележка, че детето е здраво и не е в контакт със заразно болен, и документ за извършени задължителни имунизации за съответната възраст.
(4) Организацията на работа с децата и противоепидемичният режим в сборните групи по предходната алинея са като в групите при дневните и седмичните детски ясли. Децата от сборните групи не трябва да влизат в контакт с децата, които посещават редовно детските ясли.
Чл. 16. (1) Децата може да отсъствуват от детската ясла при:
1. отпуск на един от родителите;
2. в почивните дни от работната седмица;
3. в празнични дни и по домашни причини.
(2) При отсъствие на детето по болест родителите са длъжни в тридневен срок да уведомят детското заведение.
(3) Когато се налага отсъствие при отпуск и по домашни причини, родителите уведомяват предварително завеждащия детската ясла с писмена молба да се запази мястото на детето и да се извинят отсъствията му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 1992 г.) При отсъствие на дете от детското заведение повече от 10 дни родителите му представят медицинска бележка, че детето е здраво и че не е било в контакт със заразно болен. По преценка на завеждащ съответното детско отделение или селско лечебно-профилактично заведение се извършва микробиологично изследване.
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1991 г.) (1) Родителите заплащат месечна такса по реда на чл. 22 от Тарифата за местните такси по Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 45 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1976 г., бр. 73 от 1979 г., бр. 78 от 1980 г., бр. 17 и 68 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 78 от 1984 г., бр. 48 от 1985 г., бр. 2 от 1986 г., бр. 19 и 62 от 1988 г., бр. 2 от 1989 г., бр. 33 и 44 от 1990 г. и бр. 19 от 1991 г.).
(2) Размерът на таксата по ал. 1 се определя въз основа на месечния доход на член от семейството по реда на Инструкция № 2 от 1991 г. на Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването и Министерството на просветата за изчисляване на таксите на деца, настанени в детски ясли, градини и обединени детски заведения и ученически почивни лагери (необнародвана).
(3) Родителите не заплащат такса при отсъствие на децата от детската ясла, при условие че предварително писмено са уведомили завеждащ яслата за времето, през което те ще отсъстват.
Чл. 18. Децата се приемат с подходяща облекло и обувки с естетичен вид. Не се изисква униформено облекло.
Чл. 19. Децата в детските ясли получават храна по установения оклад.
Чл. 20. По време на боледуване на посещаващи детската ясла деца родителите може да вземат от яслата храна срещу заплащане на стойността й на база дневен оклад.
Чл. 21. (1) Детските ясли приготвят храна за обед за деца до 3 г., отглеждани в домашна обстановка.
(2) Храната за обед се получава по предварителна заявка от родителите срещу заплащане по цени, установени за детските кухни.
(3) Със средствата, получени за храната по ал. 1, се възстановява кредитът по § 9 "Разходи за храна" по бюджета на съответното детско заведение.
(4) Храната по ал. 1 се приготвя в размера на средствата и числеността на персонала по бюджета на съответната ясла. При 50 и повече абонати се предвижда допълнителна длъжност към кухненския персонал в рамките на лимитираната численост на персонала в окръга.
Чл. 22. (1) Децата в детските ясли се изписват след навършване на 3 г. в следните срокове:
1. от 1 юни до 20 юни за родените от 1 януари до 30 юни;
2. от 1 септември до 15 септември за родените от 1 юли до 30 декември;
3. целогодишно, ако на детето е осигурено място в детска градина.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1991 г.) Органът по здравеопазването при общинския народен съвет, на чиято територия се намира яслата, по изключение може да разрешава оставане на децата в детските ясли по медицински показания до 6 месеца след навършване на 3-годишна възраст.
Раздел IV
Персонал
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1991 г.) Персоналът в детските ясли се определя въз основа на утвърдената численост на персонала и фонд "Работна заплата" с бюджета на общинския народен съвет.
Чл. 24. В детските ясли може да се организира сестринско обслужване, като длъжностите за детегледачки (помощник-възпитател) се трансформират в длъжности за медицински сестри.
Чл. 25. Персоналът в детските ясли се състои от:
1. завеждащ детска ясла (медицинска сестра, завършила детски профил, или акушерка, съответно фелдшер) с трудов стаж над 5 г.;
2. (изм. - ДВ, бр. 71 от 1991 г.) медицински сестри - по 2 на една яслена група на смяна, като предимство при назначаването имат завършилите детски профил;
3. (изм. - ДВ, бр. 71 от 1991 г.) друг персонал:
а) възпитател с учителска правоспособност - на ясли с до 4 групи - една длъжност, а на ясли с над 4 групи - две длъжности;
б) детегледачки (помощник-възпитател) - на 2 яслени групи по една на смяна.
Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1991 г.) Завеждащият детската ясла се назначава и освобождава от съответния общински народен съвет.
(2) Завеждащият детска ясла е административен ръководител, който се грижи за цялостната работа на заведението. Той назначава и освобождава персонала и е разпоредител с бюджета.
(3) Задълженията на завеждащия детска ясла, медицинските сестри, възпитателя и детегледачката (помощник-възпитател) са посочени в приложения № 3, 4, 5 и 6.
Чл. 27. На персонала в детските ясли се забранява да събира или получава пари и предмети от родителите на децата, да използува услугите им за лични цели, да пуши и да употребява алкохол в заведенията.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Във всяка детска ясла има правилник за вътрешния ред, съобразен с Кодекса на труда , с нормативните актове по неговото прилагане и с тази наредба.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 71 от 1991 г.) .
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 1991 г.) Материалноотговорните лица носят пълна имуществена отговорност съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството .
§ 3. Служителите от детските ясли може да получават храна срещу заплащане по реда и цените, установени за столовете.
§ 4. Към всяка детска ясла се сформира родителски съвет, който има контролни и помощни функции. В него се привличат и представители на обществени организации. За председател на родителския комитет се избира родител или представител на някоя от обществените организации.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Тази наредба се издава на основание § 2 от заключителните разпоредби на Закона за народното здраве и отменя Правилника за детските ясли (обн., ДВ, бр. 22 от 1972 г.; изм., бр. 35 от 1983 г.).
§ 6. Приложенията към наредбата ще бъдат отпечатани в служебния бюлетин на Министерството на народното здраве.

# 2
  • Мнения: 1 833
МНОГО БЛАГОДАРЯ!!!!!!!!!
 Grinning Grinning Laughing

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт