Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

  • 27 юни 2007, 10:43 ч.

моля майките юристи да ми помогнат...

  • 612
  • 4
  •   1
Отговори
  • София
  • Мнения: 9 006
.... и ако е възможно да ме насочат към някакъв линк, откъдето да си изтегля типов "Договор за управление и контрол", или да ми изпратят текста  на мейл. Благодаря предварително на всички!

# 1
  • София, център
  • Мнения: 3 448
Съжалявам, НОРМА-та при мен мълчи, който има АПИС или СИЕЛА да провери!

# 2
# 3
# 4
  • В тъмната гора.
  • Мнения: 2 024
Ето, най-накрая намерих
http://docstore.odit.info/?s=4&rid=40


Д  О  Г  О  В  О  Р    З  А    У  П  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Е

Днес, ......................................... 200.. г. на основание чл.....от Търговския закон, чл. …….от Устава на Дружеството и във връзка с Решение №……на     от
.... 200... г. и Решение №... на     съд
между:   ,   
регистрирано с решение на   ,
постановено по    ................ г.
със седалище и адрес на управление на дейността в гр   ,
      
област, ул   ....................................представлявано....................................................................... от
председател на ................................, наричано за краткост ДОВЕРИТЕЛ, от една страна и от друга
...   
ЕГН   ., ЛК №   , изд.на   .,
от   ,
адр.:    
наричан за краткост УПРАВИТЕЛ (изпълнителен член)
се подписа настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага на УПРАВИТЕЛЯ да управлява    ,
с права, задължения и отговорности
   ...
името на дружеството
в съответствие с настоящия договор.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. (1) Договорът се сключва за срок от     години.
(или за срок до   )
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ
Чл.3. (1) УПРАВИТЕЛЯТ организира и ръководи цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО, като за срока на договора
(или за срок от ............................... години, ............................... месеци и т. н.)
трябва да постигне следните резултати:
  увеличение на продукцията с ....................      ...;
  увеличение на .............      ....;
  въвеждане в експлоатация на ...      .......;
  въвеждане на ...........................    технологии, производства и т. н.;
 ......................      
(2) УПРАВИТЕЛЯТ представя на    ,
до ......................................всяка година план, в който определя сроковете и начините за изпълнение на задълженията по предходната алинея.
(3) Планът се обсъжда от    
и се приема с ....................... мнозинство. В случай, че    
не одобри плана, УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен в срок от    
да внесе необходимите поправки и да го върне за ново обсъждане.
(4) Измененията в плана се извършват по реда на неговото приемане.
Чл.4. (1) УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява решенията на общото събрание, на....................., на    ;
(2) Длъжен е да свиква общото събрание, както следва    ;
(3) В изпълнение на задълженията по предходната алинея е длъжен да подготвя и осигурява организирането и провеждането на общото събрание, като    
(4) Длъжен е да прави необходимите вписвания и да съхранява документация, както следва   
книга на дяловете на съдружниците, протоколна книга, протоколи и т. н.
(5) Длъжен е да подготвя, поддържа и съхранява финансово счетоводна и техническа документация, както следва   
(6) Длъжен е да предоставя документацията по предходните алинеи на
(7) Длъжен е да изготвя справки и да предоставя    
информация за състоянието на дружеството в срок от   
от нейното поискване;
(Sunglasses Длъжен е незабавно да уведомява    
за необходимостта от вземане на решения по въпроси, които са от техните компетенции;
(9) Длъжен е да уведомява    
за всички обстоятелства, имащи значение за дейността на дружеството
(или за   );
Чл.5. (1) УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява правата и задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО, като:
а) организира и осигурява текущото функциониране на дружеството
б) организира и осигурява стопанисването, управлението и опазването на имуществото на дружеството;
в) организира и осигурява реализиране на продукцията;
г) представлява дружеството пред съдебни, банкови, финансови и други органи, физически и юридически лица;
д) сключва договори и подписва документи, съобразно с дадените му пълномощия.
Чл.6. УПРАВИТЕЛЯТ има право еднолично да осъществява следните сделки:
а) участие или разпореждане с участие в търговски или граждански дружества в страната или в чужбина на стойност до   ;
б) придобиване и разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях на стойност до      ;
в) сключване на договори за кредит на стойност до    ;
г) издаване или......................... на записи на заповед или менителници на стойност до    ;
д) сключване на дългосрочни договори със срок на действие не повече от .........месеца;
е) даване на обезпечения в полза на трети лица на стойност до    ;
ж) сключване на договори за кредитиране на трети лица на стойност до    ;
з) учредяване на залог или ипотека върху дълготрайни активи на дружеството на стойност до    ;
и) сключване на договори за преработка на суровина и реализация на готова продукция на стойност до   ,
както и продажба на дълготрайни материални активи на дружеството на стойност до    ,
както и на недвижими имоти на стойност до   ;
й) упълномощаване другиго със своите права в пълен обем и       ..............................
Чл.7. (1) Всички договори и други документи, с които се пораждат или изменят задължения на ДРУЖЕСТВОТО и са подписвани от УПРАВИТЕЛЯ, се описват в специален регистър.
(2) Регистърът се води, поддържа и съхранява от    
и се предоставя при поискване на    
Чл.8. (1) УПРАВИТЕЛЯТ представлява ДРУЖЕСТВОТО като работодател.
(2) Той еднолично упражнява всички негови права и задължения като работодател по трудовите правоотношения с работниците и служителите.
(3) Той изпълнява задълженията по предходната алинея, като спазва трудовото законодателство в Р България,   
(решения на дружеството, колективни трудови договори, с които дружеството е обвързано и т.н.)
Чл.9. УПРАВИТЕЛЯТ няма право да разпространява по никакъв начин и пред никого всяка една информация, която е узнал или до която е имал достъп при и по повод реализиране правата и задълженията си по договора
(или информация по приложен към договора списък, или информация от ......................... естество).
Чл.10. УПРАВИТЕЛЯТ няма право да осъществява следните дейности:
а) да полага труд по трудово правоотношение с друг работодател.
(или с     работодател);
б) да полага труд, упражнявайки свободна професия или по граждански договор;
в) да бъде управител или изпълнителен член на друго търговско дружество, да участва в съвет на директорите или ................................... на друго търговско дружество (или    търговски дружества);
г) да участва в търговски дружества и   ;
д)   
IV. ПРАВА НА УПРАВИТЕЛЯ
Чл.11. При изпълнение на своите задължения УПРАВИТЕЛЯТ има право:
а) на достъп до цялата документация на ДРУЖЕСТВОТО;
б) на достъп до всички помещения на ДРУЖЕСТВОТО;
в) на съдействие от страна на       ;
вписвате органа по управление   съвет на директори....
Чл.12. При изпълнение на своите задължения УПРАВИТЕЛЯТ има право:
а) на ............................ платени и ........................неплатени неприсъствени дни за всяка календарна година. Те се ползват само през съответната година и по взаимно съгласие между страните. (или с писмено предизвестяване от страна на УПРАВИТЕЛЯ, което се прави до .......... и не по късно от ........................... дни преди ползването).
При ползване на платените неприсъствени дни УПРАВИТЕЛЯТ има право на обезщетение в размер на    .лв.
(или ...% от размера на възнаграждението);
б) да му бъдат възстановени суми, които е изразходвал за пътувания, извън седалището на ДРУЖЕСТВОТО, до    ..лв.
(или в пълен размер);
в) да му бъдат възстановени суми, които е изразходвал за    ...........   
с клиенти на ДРУЖЕСТВОТО;                                 вписвате видовете разходи и/или видовете клиенти, с които се правят разходите
г) на представителни разходи в размер на       
за всеки месец или календарна година;
д) на служебен автомобил. Разноските по поддръжката и използването на автомобила са изцяло за сметка на ДРУЖЕСТВОТО;
(или за сметка на ДРУЖЕСТВОТО са разходи  до ..................... на месец).
е) на служебен телефон. Разноските по поддръжката и използването на автомобила са изцяло за сметка на ДРУЖЕСТВОТО;
(или за сметка на ДРУЖЕСТВОТО са разходи до ...................... на месец);
ж) на еднократна сума всяка календарна година в размер .................. за закупуване на представително облекло. Сумата се изплаща до       ;
з) да ползва за сметка на ДРУЖЕСТВОТО следната база       
(до ........лв.);
и) при прекратяване на договора по вина на ДРУЖЕСТВОТО на обезщетение в размер на       ;
й)      
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.13. ДРУЖЕСТВОТО осигурява всички условия, които са необходими за нормалното реализиране на правата и задълженията на УПРАВИТЕЛЯ по договора.
Чл.14. ДРУЖЕСТВОТО има задължение да заплаща на УПРАВИТЕЛЯ месечно възнаграждение в размер на     лв.
(или за друг период от време), (или левовата равностойност на    $).
Чл.15. ДРУЖЕСТВОТО има задължение да прави вноски за ДОО (и допълнително пенсионно осигуряване) и за здравно осигуряване при реда и условията на действащата в Р България правна уредба. 
VI. ПРАВА НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.16. ДРУЖЕСТВОТО има право:
а) да изисква по всяко време от УПРАВИТЕЛЯ отчет за дейността, състоянието, броя и квалификацията на персонала и       ;
б) да прави проверки с (или без) участие на УПРАВИТЕЛЯ във всички помещения на територията на ДРУЖЕСТВОТО или на цялостната документация на ДРУЖЕСТВОТО;
в) да отменя решения на УПРАВИТЕЛЯ относно      ;
(или решения, които .................................................. счете за неправилни, незаконосъобразни или       );
г)      
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.17. Договорът може да бъде прекратен на всяко едно от следните основания:
а) при преобразуване или прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО или по решение на    ;
б) при обявяване на несъстоятелност на дружеството;
в) в случай на смърт или поставяне под запрещение на УПРАВИТЕЛЯ;
г) по писмено съгласие между страните;
е) с писмено предизвестяване от 30 (тридесет) дни от всяка една от страните;
ж) при възникване на обстоятелства, обуславящи забрана или ограничения за УПРАВИТЕЛЯ да изпълнява правата и задълженията по договора;
з) при извършване на действия или бездействия от страна на УПРАВИТЕЛЯ, довели до влошаване на финансовото състояние на дружеството и/или от които са произтекли вреди за дружеството;
и) при предоставяне на невярна информация за състоянието на дружеството или съставяне и/или утвърждаване на документи с невярно съдържание от страна на УПРАВИТЕЛЯ;
й) при извършване от страна на УПРАВИТЕЛЯ на престъпления от общ характер с влязла в сила присъда;
к) при виновно неизпълнение от страна на УПРАВИТЕЛЯ на решенията на .................................................и/или на Общото събрание, произтичащо от предоставените им права по договора;
л) при извършване на действия от страна на УПРАВИТЕЛЯ във вреда на ДРУЖЕСТВОТО, включително и нарушение на забраните, уредени с договора;
м)   
Чл.18. В случаите на прекратяване на договора на основание точки ........................ от предходния член, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да изплати на:
(вписвате точките, които желаете)
УПРАВИТЕЛЯ обезщетение в размер на    .лв.
(или в размер на .................. броя възнаграждения).

Чл.19. В случаите на прекратяване на договора на основание точки ............... ................... от предходния член, УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на
(вписвате точките, които желаете)
ДРУЖЕСТВОТО сума в размер на   .лв.
(или в размер на ........... броя възнаграждения, изчислени на базата на последното получено от него).
VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл.20. Страните решават възникналите между тях спорове по споразумение, а когато това е невъзможно, по реда на ГПК.
Чл.21. За  неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в РБългария, устава на дружеството, правилника на ......................................................... и    
Чл.22. Договорът се сключва в ............... еднообразни, с една и съща юридическа сила екземпляра, по един за всяка от страните и за    
Чл.23. Договорът е в сила считано от    
(или ...............от датата на вписване на СР).


ДРУЖЕСТВО: .....................                                    УПРАВИТЕЛ: ....................

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт