Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • на село
 • Мнения: 966
Това ми е молбата. В библиотеката не  се отваря линка на министерството, а не ми се ходи до соц. грижи за една бланка.

# 1
 • София
 • Мнения: 5 461
дай мейл да ти я пратя

# 2
 • София
 • Мнения: 5 467
Може ли вече да се пуска тази декларация по Интернет? Или трябва при Социалните да се ходи на място.

# 3
 • на село
 • Мнения: 966
Може ли вече да се пуска тази декларация по Интернет? Или трябва при Социалните да се ходи на място.

До колкото знам - не. Лично се подава.

bibi, не ми отваря прикачения файл  Sad  - директно ме изхвърля от нета. Мислех че е от автивирусната, но и като временно я махнах, пак не стана.

# 4
 • София
 • Мнения: 5 461
сори, но файлът ми е на рс-то в офиса утре пак ще пробвам, но съм я пращала на доста хора и май при теб е проблемът  Rolling Eyes

# 5
 • София
 • Мнения: 5 461
                  
ДО
ДИРЕКТОРА
НА  ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД..........................

     
МОЛБА–ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ  ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
 
 
От …………………………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: ……………………………
Осигурен ………………….. .......................................................ДА/НЕ
Пенсионер …………………........................................................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се .....................................................................ДА/НЕ
Неосигурен ……...…………........................................................ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение.........................................ДА/НЕ
            - във ВУЗ... .......................................................................ДА/НЕ
            - в колеж ...........................................................................ДА/НЕ
            - в средно учебно заведение............................................ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
в което е настанено детето по реда на чл.26 от
Закона за закрила на детето…………………….........................ДА/НЕ
 
 
ДЕКЛАРИРАМ:
 
1.        Семейно положение: ……………………………………………
2.        Съпруг(а): …...………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: …………………………..
Осигурен ………………….. .......................................................ДА/НЕ
Пенсионер …………………........................................................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се .....................................................................ДА/НЕ
Неосигурен ……...…………........................................................ДА/НЕ
Учащ се редовна форма на обучение..........................................ДА/НЕ
Семейство на роднини, близки или приемно семейство,
при което е настанено детето по реда на чл.26
от Закона за закрила на детето……………………......................ДА/НЕ
 
3.        Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето):
№   Име, презиме, фамилия   ЕГН   Удостоверение за раждане №/дата   Гражданство   Учебна заетост
( ДА/НЕ)
1.                   
2.                   
3.                   
4.                   
5.                   
6.                   
 
4.        Имам/нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка.
 
5.   Детето/децата ми  ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
не посещава/т училище по здравословни причини.
(документ от началника на Инспектората по образованието)
 
6.        Детето ми има установени трайни увреждания над 50 на сто ........................................ ДА/НЕ.
 ( Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК; РЕЛКК или ЦЕЛКК)
7.        Отглеждам детето/децата си в страната.
 
8.   Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е:

Месец, година   Брутен доход (цифром)   Брутен доход (словом)
        
        
        
        
        
        
       
       
       
       
       
       
Общо       
Средномесечно       
 
В това число доходи от:
¬І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по
Закона за облагане доходите на физическите лица                                                 …...............................лв.;
 
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от                                           
Кодекса за социално  осигуряване                                                                             …...............................лв.;
 
ІІІ. Обезщетения:                                                                                                             
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване                    …...............................лв.;
2. обезщетения за майчинство                                                                                     …...............................лв.;
3. обезщетения за безработица                                                                                    …...............................лв.;
 
ІV. Помощи /с изключение на помощите, получени по Закона за
семейни помощи за деца/                                                                                             …...............................лв.;
 
V. Стипендии /с изключение на стипендиите на учащите се
до завършване на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст/                                                                                                       …...............................лв.;
 

Забележка: Не се считат за доходи месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
 
9. Известно ми е, че молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се подава на всеки 12 месеца.

10. Известно ми е, че при допускане от страна на  учащото ми дете на 5 неизвинени отсъствия в месеца, помощта ще бъде спряна за съответния месец.
 
11.  Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се задължавам да уведомя в 7-дневен срок дирекцията “Социално подпомагане”, изплатила помощта.
 
12. Задължавам се да представям в дирекция “Социално подпомагане” удостоверение от учебното заведение, че детето ми е записано като ученик/чка в срок до 31.10. за новата учебна година.

13. Известно ми е, че за неверни данни посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за предходните 12 календарни месеца, спрямо месеца,  през който е подадена молба-декларацията ;
2. Удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/чка в …клас;
3. Удостоверения за раждане на децата ми (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето): (за справка);
4. Копие от експертно решение на РЕЛКК/ЦЕЛКК или ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл.7, ал.8 от ЗСПД);
5. Копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане”/решение на съда за настаняване на детето/децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 от ЗСПД);
6. Копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
7. Лична карта (за справка);
8.        ...
9.        ...
 
 
Желая сумата да ми бъде преведена по банков път ................................ ДА/НЕ.
IBAN 
                                                               
Банка ...........................................................................;
Банков клон................................................................;

 
 
Дата ………….200.. г.                                                        Декларатор: 1. …………………………….
Гр. …………………..                                                                                2. …………………………….
 
 
Длъжностно лице, приело молба-декларацията:…………………………………………………………...
                                                                                              / име, подпис/   
 
Дата ……………200.. г.
Гр. ……………………
 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
 
Майката има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер на ...................................лв. на основание чл. 7, ал. ...... от Закона за семейни помощи за деца.
В т. ч. под формата на социална инвестиция:...
...
...

Мотиви при отказ:...
...
 
 
Дата ……………200.. г.                                                     Име, длъжност: ........................................................
Гр. ……………………                                                       Подпис:.......................................         
 

Указания за попълване и подаване на молба-декларация
Молбата-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по постоянен адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”, както следва:
1. От майката или друг законен представител на детето
2.. От роднини, близки или приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето
3. От родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права – за деца с разведени родители.
 
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.     

# 6
 • София
 • Мнения: 5 461
http://www.asp.government.bg/M.D-7.doc  ето и линк

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт