Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Мнения: 17 548
Открих този тест за здравословното състояние. Стори ми се интересен, а моите резултати бяха изненадващи за мен! Опитайте! Grinning И въобще има интересни неща в този сайт.
ТЕСТ

# 1
 • Нова Загора
 • Мнения: 526
Супер тест, направих го и мисля че има голяма доза истина

# 2
 • варна
 • Мнения: 229
абсолютна измислица аз го направих 3 пъти като последния не отбелязах нищо и ми даде едни и същи отковори. Grinning то е вярно,че дори да си болен или здрав имаш нужда от всички витамини и минерали.

# 3
 • София
 • Мнения: 1 316
На мен ми излезе, че ми липсват почи всички витамини, макар че според мен малко неща отбелязах.
Може би трябваше да има в теста все пак на кои витамини все пак да наблегнем.

# 4
 • Мнения: 1 340
Много интересен тест, но първо бих се консултирала с лекар преди да взема каквито и да е било витамини и минерали  Rolling Eyes  Да не взема да объркам дозировките и т.н. 

# 5
 • на баба си в джанките
 • Мнения: 527
Излезе,че ми липсват всички витамини и минерали ConfusedМалко му се губи смисъла на теста,при положение,че не само авитаминозата може да доведе до симптомите,които са посочени в него.

# 6
 • 1st floor
 • Мнения: 5 125
всичко ми липсва Rolling Eyes
ама при мен е истина, щото карам почти само на сандвичи, не ям плодове, абе правя всичко наобратно...

# 7
 • Между канарите
 • Мнения: 2 418
И при мен е така, липсват ми:
Витамини
· Витамин A
· Витамин B1
· Витамин B2
· Витамин B3
· Витамин B4
· Витамин B5
· Витамин B6
· Витамин B8
· Витамин B9
· Витамин B12
· Витамин C
· Витамин Д
· Витамин E
· Витамин F
· Витамин H
· Витамин K
· Коензим Q10

Минерали
· Калций
· Йод
· Цинк
· Манган
· Магнезий
· Мед
· Желязо
· Молибден
· Селен
· Хром

# 8
 • София-България, Израел - където си поискам
 • Мнения: 2 602
И при мен е така, липсват ми:
Витамини
· Витамин A
· Витамин B1
· Витамин B2
· Витамин B3
· Витамин B4
· Витамин B5
· Витамин B6
· Витамин B8
· Витамин B9
· Витамин B12
· Витамин C
· Витамин Д
· Витамин E
· Витамин F
· Витамин H
· Витамин K
· Коензим Q10

Минерали
· Калций
· Йод
· Цинк
· Манган
· Магнезий
· Мед
· Желязо
· Молибден
· Селен
· Хром


при мен е почти същото, само без вит.Д и К и минералите Селен,Молебден и Мед.

# 9
Ясно е,че ни липсват витамини. То е почти абсурдно да успяваме да си набавим всичко само с хранене. За това и аз се питам какви витамини да пия, особено сега, нали съм бременна. Видях на сайта с теста, реклама на някакви витамини- Алфавит "Майчино здраве". Има ли някой, който да ги е пил тия витамини и да има мнение?

# 10
 • Мнения: 3 537
Малко витамини ми липсват на мен. Laughing
Бях убедена,че ще ми липсват всичките. Joy

# 11
 • Мнения: 17 548
Ми загледах се по-внимателно и като се замисля, това което ми причинява дискомфорт понякога се основава точно на липсата на витамини от група "В"  и магнезий и калций. Само няколкото допълнителни елементи и Витамините С, Е, и F + Коензим Q10  ми подсказва, че съм наясно с нуждите на организма си. Ето моите резултати:

Витамини
· Витамин B1
· Витамин B2
· Витамин B3
· Витамин B4
· Витамин B5
· Витамин B6
· Витамин B8
· Витамин B9
· Витамин B12
· Витамин C
· Витамин E
· Витамин F
· Коензим Q10

Минерали
· Калций
· Йод
· Манган
· Магнезий
· Мед
· Хром

# 12
 • weiter, weiter, ... weiterstadt
 • Мнения: 10 290
Посочените от Вас симптоми предполагат недостиг на:

Витамини
· Витамин A
· Витамин B2
· Витамин B8
· Витамин K

Минерали
· Магнезий
· Мед

аз си следя стриктно храненето... Peace

# 13
 • Пловдив
 • Мнения: 508
А защо при мен, като отворя страницата, вместо букви теста ми излиза в този вид?  newsm78 Имате ли идея как да го оправя?

Çäðàâåéòå!
Ïîçäðàâÿâàìå âè, çà òîâà, ÷å âàøåòî çäðàâå íå âè å áåçðàçëè÷íî! Òåñòúò, êîéòî âè ïðåäëàãàìå, ùå âè îðèåíòèðà çà ñúñòîÿíèåòî íà âàøèÿ îðãàíèçúì, çàùîòî... òîé èçèñêâà ãðèæè, ñúùî êàêòî è âàøèÿ àâòîìîáèë! Êîãàòî ëàìïè÷êàòà ìó çà ìàñëîòî ñâåòíå, âèå èìàòå ñèìïòîì. Ïðàâèëíàòà ðåàêöèÿ å äà ñïðåòå è äà äîëååòå ìàñëî, ïðåäè ïîâðåäàòà äà å ñòàíàëà ôàêò. Îùå ïî-äîáðå å, àêî íå äîïóñíåòå ëàìïè÷êàòà äà ñâåòíå. Òîâà áè áèëî èñòèíñêî ïðîôèëàêòè÷íî îáñëóæâàíå! Òî å ñúùîòî êàêòî, êîãàòî ÷óâñòâàòå áîëêà âúâ âàøåòî êîëÿíî. Òîâà, ÷å ÷óâñòâàòå áîëêà, íå îçíà÷àâà, ÷å êîëÿíîòî âè ñè å "îòèøëî", òî íàâÿðíî èìà íóæäà îò íåùî. Òðÿáâà äà ñïðåòå è äà èçÿñíèòå, êàêâî ìó å íåîáõîäèìî. Òðàäèöèîííî å äà ñå ïîïðàâÿò ñèìïòîìèòå ñ áîëêîóñïîêîÿâàùè. Òî å âñå åäíî äà ìàõíåòå áóøîíà íà ëàìïè÷êàòà è äà ïðîäúëæèòå, íàäÿâàéêè ñå, ÷å íèùî íÿìà äà âè ñå ñëó÷è.
Áîëêàòà å èíäèêàòîð, ÷å íåùî íå å íàðåä. Âñëóøàéòå ñå âúâ âàøèÿ îðãàíèçúì è ñå îïèòàéòå äà íàìåðèòå ïðè÷èíàòà çà áîëêàòà. Îòêðèéòå êàêâî ìó å íóæíî, ïðåäè äà å ñòàíàëî êúñíî!

Íàñòîÿùèÿò òåñò èìà çà öåë äà âè îðèåíòèðà çà åâåíòóàëåí íåäîñòèã, íàé-òî÷íî òîâà ùå óñòàíîâèòå ñ ëàáîðàòîðíè èçñëåäâàíèÿ. Ôèðìà Íàíîêîì íå ãàðàíòèðà çà 100 % äîñòîâåðåí ðåçóëòàò.

# 14
 • Варна
 • Мнения: 143
И при мен излизат тези киликанзери  newsm78

Редакция на ключовите думи на тема

Ел. поща с която се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

Да Попълнете формата за регистрация Не Продължете с Facebook регистрацията

Активация на акаунт