Ето за всички които неса се възползвали от това нещо до сега, защото държавата винаги се е подигравала с нас и най-вече с нашето невежество.ВЪПРОС: От кой момент следва да се счита, че е възникнало правото на месечна добавка по чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания- от датата на настъпване на трайното увреждане, от датата на издаване на експертното решение на ТЕЛК за определяне на намалената възможност за социална адаптация или от началото на месеца, през който е подадена молбата за отпускане на добавката?

ОТГОВОР: Правото на месечна добавка за деца с трайни увреждания по реда на Закон за интеграция на хората с увреждания, възниква от момента на влизането на закона в сила, а именно: 01.01.2005 г.. Месечна добавка по чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания, не може да се търси за периоди преди тази дата, тъй като това право не е съществувало до влизането на закона в сила.
За да е налице правото на месечната добавка по чл. 43 от закона за интеграция на хората с увреждания е необходимо да са налице следните предпоставки. Първата е детето да е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто. Това обстоятелство се установява с издаденото от органите на медицинската експертиза решение. Втората предпоставка е детето с трайни увреждания да не е навършило 18 години. Тази добавка може да се получава и за дете, до навършване на 20 години, ако продължава средното си образование. Третата предпоставка е детето с трайни увреждания да не е настанено на пълна държавна или общинска издръжка в лечебни заведения, както и в специализирани институции за срок, по-дълъг от един месец.
Съгласно чл. 35, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, месечната добавка за дете с трайно увреждане се отпуска от 1-во число на месеца на подаването на молбата за отпускане на добавката. Ако в молбата се съдържа искане за изплащане на месечни добавки за минали месеци, през които правото вече е съществувало, то такива следва да бъдат изплатени в съответните размери за тези месеци, но само за времето след влизане на закона в сила.

Последна редакция: ср, 10 окт 2007, 10:35 от elikaragyozova