Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 19 ноем. 2007, 13:10 ч.

Спешен въпрос - срокове за ремонт ???

 • 4 325
 • 15
 •   1
Отговори
 • Мнения: 2 775
Пиша тук, защото спешно ми трябва да знам, а не можах да го открия в сайта на КЗП.
Има ли законен срок и какъв е той, в който да се отстрани повреда от гаранционна стока и след който да се поиска замяна??
Мотат ме на едно място с ремонт и вече 3-та седмица нищо не се знае!!
Бясна съм!!!
Първо ми казаха в 10-дневен срок, после 15, накрая - ми ние нямаме срокове.
На всичкото отгоре поне да имаха някакво отношение към клиента да кажат - ми съжаляваме, ама ремонта се бави поради еди какво си причини.
А те супер нагли - като им се обадя се държат все едно аз пари им дължа!!!
Звъня им всяка седмица, отделно често имам път натам и минавам през магазина....
Много съм се ядосала!!

# 1
 • Sandhausen, Germany
 • Мнения: 3 350
Срока за ремонт би трябвало да го пише на гаранционната карта.

# 2
 • Мнения: 2 775
Срока за ремонт би трябвало да го пише на гаранционната карта.
Ако го пишеше нямаше да питам....

# 3
 • София
 • Мнения: 1 807
Раздел II.

Гаранция на потребителската стока

Чл. 104. (1) Продавач е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за продажба продава потребителски стоки.

(2) Производител е лицето, което произвежда стоката, вносителят на стоката на територията на страната и всяко лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак.

(3) Потребителска стока е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба - обект на публична продажба, когато потребителят е имал възможност да участва в продажбата.

(4) Поправка или ремонт на потребителска стока е привеждането й в съответствие с договора за продажбата й, когато има несъответствие между тях.

Чл. 105. (1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

(2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Чл. 106. За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;

3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;

4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

Чл. 107. Продавачът не е обвързан с публичните изявления по чл. 106, т. 4, ако докаже, че:

1. не е знаел и не е могъл да знае за направените публични изявления, или

2. публичните изявления са били коригирани в момента на сключването на договора, или

3. решението на потребителя за закупуване на потребителската стока не е било повлияно от публичните изявления.

Чл. 108. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 109. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато:

1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

Чл. 110. (1) Продавачът отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за продажба, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоката, когато договорът предвижда монтирането или инсталирането й да бъде извършено от продавача или на негова отговорност.

(2) Продавачът отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за продажба и когато стоката е монтирана или инсталирана от потребителя, но несъответствието се дължи на неправилни указания за монтиране или инсталиране.

Чл. 111. (1) Всяко споразумение или договор, сключени с продавач преди появата на несъответствието на потребителската стока с договора за продажба, което ограничава или изключва отговорността на продавача по този раздел, е нищожно.

(2) Всяко споразумение, с което потребителят заявява, че знае за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба преди неговото сключване, в което не е посочено естеството на несъответствието, е нищожно.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(2) След изтичането на срока по ал. 1 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.


(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(4) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.


Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 116. Продавачът, който отговаря за несъответствието на потребителската стока, има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.

Чл. 117. (1) Търговска гаранция е всяко задължение, поето от продавача или производителя към потребителя, да възстанови цената, заплатена за потребителската стока, да замени или поправи стоката или да положи други грижи за нея, без това да е свързано с разходи за потребителя, когато потребителската стока не отговаря на условията, обявени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в рекламата, свързана с него.

(2) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея.

Чл. 118. Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма.

Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително следната информация:

1. съдържание и обхват на търговската гаранция;

2. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: срок на търговската гаранция; териториален обхват; име и адрес на лицето, предоставящо гаранцията.

(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна и разбираема.

Чл. 120. В заявлението за предоставяне на търговска гаранция се посочва, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно този закон.

Чл. 121. Неспазването на някои от изискванията на чл. 118, 119 и 120 не води до недействителност на търговската гаранция и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

# 4
 • Мнения: 2 775
Благодаря!
Мисля, че ме касае само втория абзац в червено, но пак не ми става ясно при положение, че не е упоменат срок за извършване на ремонт колко време могат да ме мотаят.....

# 5
 • Мнения: 525
Виждам текста на закона вече е публикуван.
На втората част от въпроса ще отговоря, че замяна може да се изиска веднага. При самото констатиране на "дефекта", несъответствието или каквото там е.
Нямат право да отказват под претекст, че стоката е "в гаранция" и следва да бъде отремонтирана.
В този случай се объщате към Комисия за защита на потребителите.

Ps: Личен опит. Горепосоченото действа и стоките наистина се заменят, когато знаем, че имаме право да го изискваме.

# 6
 • София
 • Мнения: 1 807
Ами аз затова ти подчертах и посл. два члена  Grinning - дори и да не е упоменато в гаранционната карта, търговецът отговаря по този същия закон и за него също важи срокът от 1 месец, като през времето,докато продуктът е бил на ремонт, гаранцията спира да тече - т.е. ако гаранцията е 1 година, но продуктът е бил на ремонт 1 месец, гаранцията автоматично се удължава с 1 месец.  Peace

# 7
 • Sofia
 • Мнения: 6 223
30 дена от дата на взимане в сервиза. Поне за гсм-ите е така. Отиваш на 31-вия ден и си искаш парите

# 8
 • Мнения: 525
Благодаря!
Мисля, че ме касае само втория абзац в червено, но пак не ми става ясно при положение, че не е упоменат срок за извършване на ремонт колко време могат да ме мотаят.....

Упоменат е:) 1 месец. След това се прилага разпоредбата на чл. 113, ал. 2.
Успех все пак.

# 9
 • Мнения: 2 775
Много благодаря на всички!
Остава им една седмица още на гадовете......

# 10
 • София
 • Мнения: 1 807
Няма да е лошо да се направи една такава "полезна" тема и да стои закована най-отгоре... Thinking

# 11
 • Мнения: 108
и мене преди време един магазин за gsm-и ме мотаха 2-3 месеца и най-накрая ми казаха,че немогат да го оправят.
След скандал ми дадоха нов

# 12
 • Мнения: 2 775
Днес след като говорих с тях и леко им подметнах за законовия срок отговора им беше: ама то е 1 месец работен, т.к сервизите не работят събота и неделя...  ooooh!

Не ми се ровеше отново да проверя дали е 1 календарен или работен месец.... но все тая, чакали някаква специална част, доствчика им по принцип докарвал нещата от 1 до 6 месеца  Shocked, сега имало доставка в края на месеца и ако не дойдела частта щели да измислят нещо - предполагам или да ми дадат нов, или да ми върнат парите.....
Всичко хубаво, ама защо трябва аз да ги търся да питам какво става, като е тяхно задължение да ме уведомят, при положение че има забавяне! Close

Няма да правя обобщения, защото много други БГ търговци вече започват да влизат в час какво трябва да е отношението към клиента и има такива, от които съм доволна.

# 13
 • София
 • Мнения: 2 437
Nadia79, направо си ги заплаши с комисията за защита на потребителите  Peace Имат законов срок, който трябва да се спазва. В противен случай те не трябва да поемат гаранционни ремонти.
Месецът си е календарен...дните се делят на календарни и работни. Да си гледат работата.
Имаш документ, че си оставила нещото на ремонт, нали?

# 14
 • Мнения: 2 775
Да, документа ми е едно жълто листче на което са написали дата и подпис на служителя, който го е приел  ooooh!

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт