Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • На края на вселената!
 • Мнения: 2 563

Условия за получаване:
Месечните помощи за дете (детски надбавки) до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на 300лв, при условие, че:
1. не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2. до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
3. живее постоянно в страната.

Размерът на месечните помощи за дете е както следва:
- за първо дете - 25лв.
- за второ дете - 25лв
- близнаци - 37,5 лв. на всяко дете


Кой получава помощта:
С изричното писмено съгласие на майката помощи могат да се получават от бащата.
Месечните помощи за деца с разведени родители се предоставят на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права - при определяне правото на месечни помощи доходите на другия родител не се вземат предвид.

От къде се отпуска помощта:
Семейните помощи за деца се отпускат от дирекция "Социално подпомагане" (по постоянен адрес на получателя но помощите) въз основа на молба-декларация по образец за всяка отделна помощ.
След изтичане на 12 месеца от отпускането на месечните помощи се подава нова молба-декларация.
Семейните помощи за деца се отпускат със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане".
Отказът за отпускане на парична помощ за деца се мотивира.
Заповедта за отпускане или отказ на помощта за деца се съобщава писмено на лицето, подало молбата, в 7-дневен срок от постановяването му - може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите. Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.

"Семейството" включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).
Ако в семейство, което има право на месечни помощи за дете, се промени броят на децата, тогава се подава нова молба-декларация, без да е нужно актуализиране на другите документи. Спират се или се отпускат помощи само за децата, за които има промяна.

"Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите по Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите, получени по този закон.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.

Документи, необходими за получаване на месечни помощи за дете
Молба-декларация по образец - изтегли
Към нея се прилагат:
   1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за 12 календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;

   2. служебна бележка за размера на пенсията за 12 календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларацията, издадена от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) - за пенсионерите;

   3. служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;

   4. служебна бележка от учебното заведение, че детето е записано като ученик и редовно посещава занятията през предходните 12 месеца от учебната година спрямо месеца, за който се иска помощта;

   5. решение на диагностична комисия към инспектората по образованието на Министерството на образованието и науката, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;

   6. удостоверения за раждане на децата, които се отглеждат в семейството - за справка;

   7. лична карта - за справка;

   8. копие от експертно решение на РЕЛКК/ЦЕЛКК или ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите за деца с трайни увреждания);

   9. копие от заповед на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД);

   10. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;

   11. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.


За децата, които навършват 7-годишна възраст преди началото на съответната учебна година, служебна бележка се представя в 14-дневен срок от започването на учебните занятия. В този случай не се подава нова молба-декларация. За децата, които навършват 7-годишна възраст след началото на учебната година, служебна бележка се представя в 14-дневен срок след навършването на възрастта.
Месечните помощи за деца до навършване на 18-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи.
При промяна на обстоятелствата изплащането на семейни помощи започва или се прекратява от месеца, следващ настъпването на новите обстоятелства.
В случай на раждане на дете - има право на обезщетение от следващия раждането месец, т.е. брои се месеца на раждането + още 11 месеца наза и това е периодът-база за дохода.
Ако майката няма брак - удостоверение за семейно положение - подава се само първият път, когато се кандидатства. След това всяка следваща година е необходима само бележка с брутните доходи на майката. На други го искат при всяко подаване на документите.

# 1
 • Мнения: 9 973
  bouquet  bouquet  bouquet
просто си чудна,ще помогнеш на много жени
  bouquet  bouquet  bouquet

# 2
 • Мнения: 9
Това е от голяма помощ за неориентираните майки, които сега за първи път ще пускат такава декларация.Благодаря!
Сега искам да помоля за малко помощ. Днес си взех бележката от работодателя и когато в къщи я разгледах подробно се оказа, че липсват някой доходи.
1. Бях на два трудови договора от януари до юни, втория беше по чл.110, той не е отразен в служебната ми бележка.
2. В два от месеците имах допълнителни хонорари някъде към 100 лв. , но и те липсват в тази бележка.
Какво да правя, да подам така декларацията щом това е описала счетоводителката ни , да отида и да поискам да ми издадат нова бележка или да уведомя сама устно при подаване на декларацията съответния служител в социални грижи?

# 3
 • Мнения: 13 834
Аз имам друга питанка.
Какъв документ трябва да представя за съпруга си, който се самоосигурява, за да да удостоверя неговите доходи при подаване на декларацията?

# 4
За самоосигуряващите се пак се издава `УДОСТОВЕРЕНИЕ`от съответната фирма където се самоосигуряват, като това се описва - напр. `... като собственик /съдружник / в ЕТ /ООД/.... упражнявам дейност и за периода......имам брутен доход по месеци, както следва: ...`. За доход се счита това което Едноличния търговец декларира като доход в годишната си декларация /приходи-разходи/, а не това върху което се осигурява, респективно за съдружник в търговско дружество - това което е получил като доход.

# 5
 • Мнения: 13 834
Половинката е авдвокат, т.е. е със свободна професия. За него как да постъпим?  newsm78

# 6
 • Мнения: 3 784
Предходните месеци съм получавала болнични ( след раждане)-те включват ли се в приходите.Ако все още имам неполучени болнични за минал период ?Благодаря за информацията!

# 7
 • Ланкър, планините Овнерог
 • Мнения: 6 911
Предходните месеци съм получавала болнични ( след раждане)-те включват ли се в приходите.Ако все още имам неполучени болнични за минал период ?Благодаря за информацията!

Пишеш реално какво си взела през дадения месец, а не какво ще вземеш. Например, ако чакаш пари за 12.2007г, но още нищо не си взела, за доход през месец 12 пишеш 0лв. Ако си знаеш точните суми, които са ти превеждали през съответните месеци, пишеш ги. Ако не ги знаеш, нищо не пишеш-и при двата случая декларираш, че си била в болничен(аз го написах и подписах на служебната ми бележка за доходите от работата)

# 8
 • Мнения: 3 784
Предходните месеци съм получавала болнични ( след раждане)-те включват ли се в приходите.Ако все още имам неполучени болнични за минал период ?Благодаря за информацията!

Пишеш реално какво си взела през дадения месец, а не какво ще вземеш. Например, ако чакаш пари за 12.2007г, но още нищо не си взела, за доход през месец 12 пишеш 0лв. Ако си знаеш точните суми, които са ти превеждали през съответните месеци, пишеш ги. Ако не ги знаеш, нищо не пишеш-и при двата случая декларираш, че си била в болничен(аз го написах и подписах на служебната ми бележка за доходите от работата)

Благодаря!Изисках реалните суми на болничния от банката,но с тях ще мина прага,може би.Ако пиша ,че е от  болничен няма да ги вземат под внимание ли? Аз съм ЕТ и още не сме смятали мин. година-за месеците,които не съм била в болничен,тогава осигурителния доход ли да пиша  newsm78

# 9
 • Ланкър, планините Овнерог
 • Мнения: 6 911
Предходните месеци съм получавала болнични ( след раждане)-те включват ли се в приходите.Ако все още имам неполучени болнични за минал период ?Благодаря за информацията!

Пишеш реално какво си взела през дадения месец, а не какво ще вземеш. Например, ако чакаш пари за 12.2007г, но още нищо не си взела, за доход през месец 12 пишеш 0лв. Ако си знаеш точните суми, които са ти превеждали през съответните месеци, пишеш ги. Ако не ги знаеш, нищо не пишеш-и при двата случая декларираш, че си била в болничен(аз го написах и подписах на служебната ми бележка за доходите от работата)

Благодаря!Изисках реалните суми на болничния от банката,но с тях ще мина прага,може би.Ако пиша ,че е от  болничен няма да ги вземат под внимание ли? Аз съм ЕТ и още не сме смятали мин. година-за месеците,които не съм била в болничен,тогава осигурителния доход ли да пиша  newsm78

Да.

Иначе и болничните се взимат под внимание, просто за тях не ти искат документ и за това ти се подписваш, че си била за това време в болничен, а после те по служебен път си проверяват. Иначе, ако си вземеш ПИК от НОИ, можеш от техния сайт да гледаш точните суми, които са ти плащали.

# 10
 • Мнения: 13 834
Едноличния търговец декларира като доход в годишната си декларация /приходи-разходи/, а не това върху което се осигурява, респективно за съдружник в търговско дружество - това което е получил като доход.
Това важи ли и за свободните професиии?  Praynig

# 11
 • Мнения: 3 784


Говорих със социалните-взема се под внимание брутния,не осигурителния доход( за ЕТ ).За другото по служебен ред си изискват информацията  Peace

# 12
 • Мнения: 13 834
А за свободните професии, какво правим.  newsm78 Аз ще декларирам и доходите на съпруга ми. А с каква бележка ще ги докажем?  newsm78

# 13
 • Мнения: 13 834
Разбрахме какво трябва да направим, когато единия съпруг е със свободна професия  newsm44
В декларация в свободен текст се посочват брутните доходи по месеци. Декларираните доходи трябва да съвпадат с тези в годишната данъчна декларация.   bowuu

# 14
 • На края на вселената!
 • Мнения: 2 563
За болнични и майчинството - трябва на място от социалните да направят справка за тях от НОИ. Тези суми се попълват при социалните от човека който подава молбата. Ако през май месец са получени болнични примерно 500лв, които се разпределят по някакъв начин за предходните 4 месеца, то тези 500лв се пишат като доход през м.Май. Дохода е за месеца в който е получен по сметка, а не за месеца за който е начислен. Затова и ако за последните месеци не е получен болнични или майчинство, то те не се вписват. Вписва се дохода само, ако е постъпил по сметката, и то само за месеца на постъпването.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт