АЛЕРГИЧНА   ХРЕМА. /ОБЗОР/


Алергичната хрема представлява имуноглобулин Е-свързано /тоест алергично/ възпаление на носната лигавица,което се характеризира със следната специфична симтоматика:1/обилна секреция от носа, 2/запушен нос,3/сърбеж в носа,4/кихане и 5/клинични симтоми от страна на гърлото-сърбеж в носоглътката.Тези симптоми са обратими и изчезват спонтанно или след проведено адекватно лечение.Алергичната хрема/ринит;АР/ е най-честото алергично заболяване в Европа.От него страда 10-25% от населението.У нас неговата честота /2001год/ достига средно 18%.Заболяването е социално значимо и с оглед влошеното качество на живот на страдащите от него и  психосоматичните проблеми,които то поражда.
Алергичните ринити са сезонни,целогодишни или професионални.Сезонният АР е предивсичко поленовия/свързан с цъфтежа на треви,цветя,дървета и отделянето на полен/.Често се съптъствува и с алергичен конюнктивит.Целогодишният АР е с предимно доминиране на запушването на носа,през почти цялата година.Не се влияе от сезона,често няма съпътствуващ конюнктивит.Професионалният алергичен ринит се развива във връзка с работната среда.При контакт- брашна,зърнени храни;
-контакт с козина и урина на лабораторни животни/котка,плъх,морско свинче,мишка/,кожарството;
-контакт с дървесен прах;
-контакт с латекс в каучуковото производство или медицинската дейност;
-контакт с химикали-соли на платината,киселини ,лепила и разтворители,смоли.
Новото в клиничното определяне и класификация на алергичния ринит,е постановката на работната група на СЗО от 2001 год за влиянието на симптомите върху качеството на живот на пациентите.Работната група на Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma( ARIA) даде следната нова класификация:/ноември 2001г./
Интермитентен алергичен ринит/АР/:симптомите,описани по-горе, са с продължителност по-малко от 4 дни в седмицата или по-малко от 4 седмици.Той може да бъде:
-ЛЕК: с нормален сън,нормална активност през деня,нормални спорт и развлечения;нормална работа и учебни занимания;с леко изразена симптоматика.
-УМЕРЕНО ТЕЖЪК И ТЕЖЪК- когато горепосочените прояви на лекияАР са влошени:нарушен сън,нарушена физическа и умствена активност,нарушена възможност за активен спорт,създадени ограничения при работа,нервност и безпокойство при пациентите.
Персистиращ алергичен ринит /АР/:симпоми повече от 4 дни в седмицата и повече от четири седмици. Той се дели на ЛЕК ,УМЕРЕНО ТЕЖЪК И ТЕЖЪК със същите характеристики както при интермитентния АР.
В клиничната практика най –често интермитентния ринит/но не винаги/е сезонен,а персистиращият ринит най-често/но не винаги/е целогодишен.Всеки от тях може да бъде лек,средно тежък и тежък.
Като отключващи фактори при АР са алергени и замърсители.А./ Алергени от вътрешната среда са:
-микрокърлежите в домашния прах.Те са главни причинители на алергичните респираторни заболявания поради това,че ензимите в техните фекалии са с много висок алергенен потенциал.микрокърлежите се хранят с частици от пърхут,косми,олющен кожен епител.Средата за тяхното развитие е 25-27 градуса и средна влажност 70-80%.Фекалните им частици са въздушно преносими,което обуславя и клиничната симптоматика при инхалиране.Високата влажност,запрашените помещения са условия,максимално съчетани в стари,лошо поддържани селски къщи,вили,хижи,стопански постройки.В най-голямо количество ги има в леглата на хората.
-животински алергени.Това са косми и пърхут,слюнка,урина и изпражнения при котки,кучета,зайци,хамстери,плъхове,мишки.При котките основният алерген се намира в слюнката и козината и представлява нискомолекулен протеин.
-хлебарки.Тези насекоми могат да са целогодишен източник на респираторни алергози,в частност и алергичен ринит.Алергените са изолирани от слюнката и изпражненията им.
Алергени от външната среда са:
-полени.С най-голямо значение за поленовите /сезонни/алергични ринити.Предсавляватмъжки полови гамети ,отделяни от ветроопрашващите растения,които се отделят в големи количества и чрез вятъра могат да се разпространят на големи разстояния.Източници на най-големи количества са тревните видове,последвани от плевелите и дървестните видове.Известно е наличието в поленовите зърна на профилин-,който е свързващ протеин за всички еукариотни клетки и това го определя като паналерген.
-плесени.Това са плесени от групата на Алтернария и Кладоспориум,които преобладават в атмосферния въздух.С висока концентрация –близо до селскостопански постройки,сеновали,зърнени хранилища,производства на мелничарската и кожарска промишленост.
-професионални алергени:бои,химикали;
-латекс.Производно на каучука с приложение в медицината-ръкавици,презервативи.
Б/.Замърсители : отработени газове от дизеловото гориво на автомобилите;частиците,които се съдържат в тях и се инхалират.;
-вътрешни битови газови замърсители-светилен газ и газ за горене;
-цигарен дим.
-главни градски замърсители са  серен двуокис и азотни газове.

Механизъм на алергичния ринит. Основен механизъм е реакцията между алергена и закрепените към първи клас рецептори на мастоцити,базофили и еозинофили ИгЕ/имуноглобулини от реагинов тип/.Това отключва каскада от отделени от дегранулацията в околната среда/носно лигавица/ хистамин и триптаза.Образуват се на място и медиатори на алергичното възпаление-левкотриени и простагландини/левкотриени В4 и С4 и простагландинД2.Биологичните им своиства отключват клинична картина на запушване на носа и обилна водниста секреция.Тези продукти на ал.възпаление дразнят нервните окончания в носната лигавица и водят до последващо кихане/сутрешния”алергичен салют”/ и сърбеж в носа.Този процес се самоподдържа с освобождаване на  неврокинини локално и повторна мастоцитна дегранулация.В късната фаза на процеса се развива трансендотелна миграция на клетки и тяхното активиране-това са лимфоцити,еозинофили,базофили и неутрофили.Отделените от тях интерлевкини са стимулатори в две насоки:интерлевкин-3 стимулира узряването на мастоцитните клетки,а интерлевкин 4 превключва производството на имуноглобулини в посока ИгЕ-реагини..Левкотриен В4 е главна причина за тъканната еозинофилия,която е основна характеристика на алергичното възпаление.Съвсем съвременна е и концепцията за минимално перзистиращо възпаление,която отразява една съществена характеристика на алергичните ринити:дори,когато клинично пациентите са безсимптомни,хистологично има признаци на алергично възпаление в носната им лигавица.Характерна е и наличната неспецифична носна хиперреактивност при болни с алергичен ринит-Тя се дефинира като неадекватен по сила назален отговор към обичайни околни фактори,вкючващ кихане,секрет или запушване на носа.
Концепцията за единния дихателен път/”един дихателен път-една болест”/,която приемаме в последните години,е обостована с епидемиологични,ембриологични,хистологични,анатомични,функционолни и имунологични доказателства.Тя допуска хипотезата за възможност от развитие на бронхиална астма при болен с алергичен ринит и обратно-за развитие на алергичен ринит при болен от астма.Хипотезата се потвърждава в клиничната практика.Над 70%от болните с астма имат и алергичен ринит,около 45-50%от болните с алергичен ринит при нелекуване рано или късно развиват и последваща бронхиална астма.
Клиника:клиничната картина (есто не се познава и се подценява от пациента и лекаря.Закъснялата диагноза дава време за отключване на алергично възпаление,което трудно се поддава на лечение.ерсистиращо запушване на носа и слузна хрема,предимно сутрин,често хроничната кашлица без съпътстващо респираторно заболяване,алергичния салют-поредица от експлозивни кихания,са основни симптоми на алергичния ринит с битова сензибилизация-котки,   кучета,микрокърлежи,плесени от битовата среда,все по-често и хлебарки.
Пристъпното кихане през деня,обилното отделяне на безцветен секрет,съчетано с носна обструкция,сърбеж в носа ,гърлото и ушите ,са прояви на сезонния интермитентен алергичен ринит причинен от полени и плесени.
Допълнителни симпотоми са:нарушено обоняние,главоболие,раздразнителност,отпадналост,леко повишена температура,конюнктивит и/ или хроничен синузит при целогодишния алергичен ринит.
Клиничното усложнение при  нелекувания алергичен ринит са :синузити,отити,носна полипоза,рецидивиращи инфекции на долните дихателни пътища,сънна апнея,дисфункция на евстахиевата тръба с временно нарушение на слуха.При хроничния АР и при децата се наблюдават допълнително и :-напречна носна гънка през долната трета на носа като следствие от търкането на носа при сърбеж,тъмни кръгове под очите вследствие на венозния застой,причинен от нарушеното оттичане на кръвта,подчертани линии или гънки под ръба на долния клепач,дишане с постоянно отворена уста поради запушения нос.
При полинозния АР може да има появата на така наречения оро-фарингеален мукозен синдром-това е хранителна алергия към пресни плодове,зеленчуци и ядки при пациенти ,които имат сензибилизация към полена на брезата.Получава се оток на мекото небце,фаринкса и устните,съпътствани от силен сърбеж минути след консумацията на тези хранителни продукти.
В клиничното протичане на болестта преобладават две групи пациенти:
-група на “кихащи и смъркащи”пациенти:с пристъпно кихане,обилно носно течение,сърбеж в носа,променливо запушен нос в денонощието,чест конюнктивит.Оплакванията са предимно денем и отслабват през нощта.
-група на пациенти с преобладаващо запушване.При тях има рявко или липсващо кихане,секрета от носа е гъст,слузен,повече по задна фарингеална стена,няма сърбеж в носа,оплакванията са постоянни и няма конюнктивит.Състоянието на пациентите обикновенно се влошава нощем.
Дианоза:
При сезонния алергичен ринит: насочваща подробна анамнеза,основен УНГ-преглед,,алергологични изследвания:общи и специфичниИгЕ,кожно-алергични проби с полени,носен секрет за еозинофилни клетки,диференциална кръвна картина за еозинофилия и пълна кръвна картина,рентген на синусите.Специални:изследване на назална въздушна проводимост-риноманометрия,микробиология-носна натривка,носна биопсия,изследване на обонянието и слуха.
При целогодишния алергичен ринит:анамнеза за постоянно запушен нос,без кихане,конюнктивит и сърбеж,бледо-ливидна носна лигавица и хипертрофия на носните конхи,стичане на слузен секрет от носа
За диагнозата алергичен ринит значение има анамнезата за  два или повече от четирите основни симптома/кихане,сърбеж,запушване и носно течение/ с продължителност над 1 час през повечето дни от набюдението на пациента.
Профилактика:
Първична профилактика.алергичния ринит е генетично детерминирано заболяване-проява на атопия.при родители с АР,риска от раждане на дете с последващо развитие на АР е 88% !Ако само майката е с атопия,то риска от раждане на дете с такова заболяване нараства на 20-38%.При двойка родители без никаква анамнеза за атопия рискът е 10-18%.От друга страна фенотипизирането на атопията е продукт от взаимодействието на генетичния фонд на индивида с факторите на околната реда.Такива фактори,причиняващи атопия са :храни:маргарини,консумация на сензибилизиращи храни от майката по време на бременността;малки семейства,охолен начин наживот,централно отопление,намален достъп до медицинска помощ,контакт с алергени и замърсители на околната среда.Специално за семества с болни от сезонен поленов ринит е препоръчително планиране на раждането извън поленовия сезон и избягване на антибиотично лечение в първата година от живота на детето.
Вторична профилактика-превенция на развитието на болестта след имунологична сензибилизация.това са различните видове пробиотици,давани в лечебни схеми,противобактериални ваксини,приложени в курсове по схема,борба с дом.прах,отстраняване контакта с домашни любимци-хамстери,кучета,котки,мерки за намаляване концентрацията на домашния микрокърлеж.
Третична профилактика е превенция на задълбочаване и усложняване на заболяването .Към мерките от първичната и вторична профилактика се прибавя имунотерапията и лечението с антихистаминови препарати.Това може да предотврати усложняването на алергичния ринит с астма.

Лечение:
-мерки за избягване контакта с алергена;
-медикаменти;
-специфична имунотерапия с алергени за лечение;
-хирургично лечение.


1.мерки за избягване контакта с алергена: да се следи поленовия календар съобразно сезона- при поленовия ринит причинителите са полени на горски и овощни дървета/март и април/;треви и цветя/късна пролет и лято/;плевели и храсти/лято и ранна есен/В нашите условия на живот мерките са трудни за изпълнение.Включват монтиране на климатична инсталация в дома с антиалергичен филтър,затваряне на прозорците по времето на висока поленова концентрация/нощем и сутрин/.Да не се простират навън изпраните дрехи и бельо в сезона на поленация/необходимост от сушилна машина в дома/.
Кърлежите на домашния прах,които остават основните причинители на целогодишния АР,се хранят с епидермални люспи от човешката кожа.Максимално добри условия за тяхното развитие са температура 18-28 градуса и влажност над 65%,като избягват дневна светлина и директно слънчево греене.Натрупват се избирателно в дебели килими,душеци от дреп,тапицирана мебел,плюшени завеси,китеници,плюшени играчки.Те загиват при висока температура над 60градуса или при над  -20градуса/фризер/.Уместни са ежедневни мерки срещу микрокърлежите:забърсване на прах,почистване с прахосмукачка с хартиена торба и филтър ежедневно;1х месечно обработване с акарициден прах Акарозан на килимите и мокета в дома,пране при температура над 60 грдуса на спалното бельо,децата да не спят с плюшени играчки;антиалергични възглавници и калъфи.Ако котката не може да се отстрани,добре е да се къпе 3х седмично/да се отстранят домашните любимци е най-добрия подход /.Добре е да се намали влажността в дома под 40-50 %,обработка на помещения в стари селски къщи с инсектициди,обработка на плочките в банята и тоалетната с белина,почистване на дограмата със съответен препарат.Водните бълхи,които се използват за храна на рибките,са мощен сензибилизиращ агент,особенно в детска възраст.

2.Медикаментозно лечение.Целите на лечението са :постигане на бърза и ефективна,максимално продължителна клинична ремисия на пациента,която да позволи високо качество на живот.Те се постигат като се прилагат препарати в насока подтискане на алергичното възпаление,намаляване на отока в носната лигавица,блокиране на хистамина,намаляване на рецидивите и усложненията.Прилагат се:антихистамини/локални и орални/;кортикостероиди/локално /; левкотриенови антагонисти,кратки курсове системни кортикостероиди-при неповлияване на симптомите. 3.Специфична имунотерапия с алергени:подкожно,сублингвални,назални ваксини.При сезонните АР новост в приложението е моноклонално анти-ИгЕ антитяло/Омализумаб,Ксолар/.

4.хирургично лечение-при хроничните форми и носни полипи.

Приложението на определените най-подходящи за отделния случай методи на повлияване следва да са описани в писмен план-алгоритъм на поведение с определени крокове за контролни прегледи.Препоръчително е лечението да се провежда съвместно от алерголог и УНГ специалист.Д-р.Пламен Парнарев
Специалности по:клинична алергология,детски болести,физикална терапия
Пазарджик ;тел:0885904704-прегледи .