Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • в Пловдив или Асеновград
 • Мнения: 95
Здравейте! Обръщам се към вас с огромна молба за съдействие, информация, телефони за контакти или каквото се сетите във връзка с един случай с моя близка. Случаят е следния:
Майка, която е с 96 % инвалидност (пенсионер, без право на работа, с придружител, с епилепсия и др. здравословни проблеми), несключила гр. брак с партньора си, има бебе, за което не е способна сама да се грижи. В момента бебето е с настанителна заповед (издадена май от закрила на детето)при баба си, която е работеща по трудов договор, осигурена, разведена, с доста висока заплата. Откакто бебето е изписано от болницата, реално бабата е в отпуск и се грижи за него, но вече е притисната от работодателя си- да се върне на работа или да напусне. Бабата желае да получи правото на болничен и майчинство от майката, НО тук, в Асеновград й казват (и счетоводителката й, и джипито, и закрила на детето), че това е невъзможно и не са имали такъв случай досега. В закрила на детето й казват, че тя има право само на 50 лв. на месец...хм... някаква социална помощ, но няма право да излезе в болничен за отглеждане на бебето, изчислен като 90 % от нейната заплата, която заплата е към 800 лв. Обяснението било нещо от сорта, че майката никога не е работила и получава пенсия (а майката е с 96 % инвалидност май още от дете, но затова не съм сигурна). Казали й още, че в кодекса на труда има текст, според който е възможно правата да бъдат прехвърлени на бабата, когато майката е с над 80 % инвалидност, но и с това не се наемат, защото конкретния случай бил прецедент.
Ами общо взето- това е, надявам се да съм била ясна в описанието на ситуацията. Искрено ви моля, ако се сещате кой може да помогне, към коя още институция могат да се обърнат бабата и майката, да ми пишете, или да оставите тел. за контакти. Времето ги притиска, а наистина ако не е бабата, в момента няма кой друг да се грижи пълноценно за бебето, а бабата трябва да се върне в понеделник на работа... Обмисляха и вариант бабата да осинови детето, но тя е разведена, жена на възраст, живее сама и предполагам, че има опасност бебето да бъде дадено на непознати хора...
Ако не съм публикувала поста в подходящата тема, моля модераторите да го преместят или какъвто е там реда, но моля да не го изтриват.
Оставям и тел. на роднина, който е изцяло запознат със случая: 0887591676 - Миглена

# 1
 • СОФИЯ
 • Мнения: 8 742
Не съм компетентна по темата. Дано се включи някой по-запознат. В събота и неделя институциите не работят и не виждам какво може да се предприеме до понеделник. Това, к мога да направя е да копирам текстовете от КТ, но за съжаление нямам време да ровя за подробности или практика. Ето от КТ:


Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване
Чл. 163. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 68 от 2006 г.) Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 315 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.).


(3) Когато поради неточно предвиждане на здравните органи раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване ползуването на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползува след раждането.


(4) Когато детето е родено мъртво, почине или е дадено в детско заведение на пълна държавна издръжка или за осиновяване, майката има право на отпуск до изтичане на 42 дни от раждането. Ако работоспособността на майката вследствие на раждането не е възстановена след 42-ия ден, този отпуск се продължава по преценка на здравните органи до възстановяване на нейната работоспособност. До изтичане на срока по ал. 1 този отпуск се заплаща като отпуск за бременност и раждане.


(5) Когато детето бъде дадено за осиновяване, бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка или почине след 42-ия ден от раждането, отпускът по ал. 1 се прекратява от следващия ден. В тези случаи, ако работоспособността на майката вследствие раждането не е възстановена, се прилагат изречения 2 и 3 на предходната алинея.


(6) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г.) Работничка или служителка, която осинови дете, има право на отпуск по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане срока на полагащия се отпуск за раждане.


(7) През време на отпуска по предходните алинеи на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. При определяне размера на отпуска се вземат предвид живите деца, родени или осиновени от майката, която ползува отпуска.


(Sunglasses (Нова - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Редът и начинът за ползване на отпуска по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет.

Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.)
Чл. 164. (1) След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.).


(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Отпускът по ал. 1 със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение.


(4) През време на отпуск по предходните алинеи на майката (осиновителката) или на лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползува отпускът, се признава за трудов стаж.


(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 1 от 2002 г., в сила от 1.01.2002 г.) В случаите, когато не се ползува отпуск по ал. 1 или лицето, което ползува такъв отпуск, прекъсне неговото ползуване, на майката (осиновителката), ако работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.

Отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство
Чл. 164а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) (1) Право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст имат лицата, при които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(2) Когато детето е настанено при съпрузи, отпускът се ползва само от единия от тях.


(3) През време на отпуска по ал. 1 и 2 се изплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Отпускът се зачита за трудов стаж.


(4) Отпускът по ал. 1 и 2 не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 164 .
Ето и от Закона за закрила на детето:

Настаняване извън семейството
Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство или специализирана институция се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Искането за мерките по ал. 1 пред съда се прави от дирекция "Социално подпомагане", прокурора или родителя пред районния съд.

Временно настаняване по административен ред
Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в специализирана институция се извършва със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето.

(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) В едномесечен срок от издаването на заповедта по ал. 1 дирекция "Социално подпомагане" прави искане до районния съд по седалището й за настаняване по съдебен ред.


(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) В случаите на настаняване в семейство на роднини или близки се взима съгласието на лицето, при което ще бъде настанено детето.


(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) В случаите на настаняване в приемно семейство настаняването се извършва след проверка относно годността на лицата, кандидатстващи за приемно семейство. Настаняването се извършва след сключване на договор между директора на дирекция "Социално подпомагане" по ал. 1 и приемното семейство, с който се определя срокът за настаняването, финансирането, правата и задълженията по договора във връзка с отглеждането и възпитанието на детето.


(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., предишна ал. 4, бр. 38 от 2006 г.) Актовете на директора на дирекция "Социално подпомагане" се издават и обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс .

Настаняване по съдебен ред
Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2006 г.) Исканията за настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство и в специализирана институция са подсъдни на районния съд по настоящия адрес на детето, освен в случаите по чл. 27, ал. 2 .

(2) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Съдът разглежда незабавно искането в открито заседание с участието на органите или лицата, направили искането, и с участието на детето при спазване разпоредбата на чл. 15 .


(3) Съдът се произнася в едномесечен срок с решение, което се обявява на страните и се изпълнява незабавно. При определяне на мерките за закрила на детето съдът следва поредността по чл. 26, ал. 1 , освен ако това не е в интерес на детето.


(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) В решението по ал. 3 задължително се посочва срокът на настаняването.


(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Решението подлежи на обжалване пред окръжния съд в седемдневен срок. В случай на подадена жалба или протест съдът насрочва делото в срок не по-дълъг от седем дни. Окръжният съд се произнася с решение, което е окончателно.


(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) Съдът може да промени постановената мярка по искане на лицата по чл. 26, ал. 2 , ако това е в интерес на детето.

Успех!

# 2
 • в Пловдив или Асеновград
 • Мнения: 95
Благодаря, мама САННЯ ! Аз тези текстове, както и текстове, касаещи случая от др. закони, им ги копирах, благодаря ти. Последното, което разбрах от бабата е, че от РУСО са й казали, че има право на отпуск за отглеждане на дете, тъй като тя вече е настойник на бебето, дали са й тел. на конкретен ревизор, който да й обясни какво трябва да направи, а този ревизор я отрязал- не можело... Объркана работа. А от РУСО казват, че този конкретен служител е имал такъв случай преди 1-2 години и на жената тогава са разрешили отпуск за отглеждане на дете...

# 3
 • София
 • Мнения: 4 181
Благодаря, мама САННЯ ! Аз тези текстове, както и текстове, касаещи случая от др. закони, им ги копирах, благодаря ти. Последното, което разбрах от бабата е, че от РУСО са й казали, че има право на отпуск за отглеждане на дете, тъй като тя вече е настойник на бебето, дали са й тел. на конкретен ревизор, който да й обясни какво трябва да направи, а този ревизор я отрязал- не можело... Объркана работа. А от РУСО казват, че този конкретен служител е имал такъв случай преди 1-2 години и на жената тогава са разрешили отпуск за отглеждане на дете...
чак сега виждам темата. кажи какво стана с този случай, дали още може да се помогне с нещо?

# 4
 • в Пловдив или Асеновград
 • Мнения: 95
В действителност последните няколко дни не съм следила развитието по случая, но бабата си го гледа. Все още няма издаден болничен, чакаше се становище на някакъв господин, който обаче беше на почивка в чужбина, а не можело друг да даде становище... българска му работа. Всъщност работодателят на бабата е много сърдечен човек и в момента тя не ходи на работа с уговорката, че като й издадат болничен, той да бъде със задна дата, т.е. от датата откогато е настойник и реално не ходи на работа, и тяхното счетоводство да го приложи по-късно. А ако не се уреди въпросът с болничния- може би ще напусне работа. Абе тя е много борбен човек, много отговорен и мисля, че ще се справи, а ако има нужда от още помощ, ще ми каже и пак ще се обърна към вас тук. Конкретно този случай е много объркан и според мен няма еднозначен отговор кой какво има право. Но в крайна сметка се съмнявам институциите да оставят едно малко бебенце на произвола.

# 5
 • София
 • Мнения: 4 181
Надявам се всичко да се уреди, ако има нещо с което можем да помогнем пиши непременно  Peace

# 6
 • гр. София
 • Мнения: 71
моля те пиши какво е развитието на случая. и аз съм готова да помогна ако зная нещо

# 7
 • в Пловдив или Асеновград
 • Мнения: 95
Развитието по случая е благоприятно Simple Smile
Миналата седмица разрешиха отпуск на бабата за отглеждане на детето (в размер около 90% от заплатата й, т.е. каквото се полага по принцип на майката- до навършване на 9 мес. на детето, ориентировъчно де).
Всичко се уреди по следния ред- първо по член... някой си от КТ работодателят даде съгласие бабата да ползва такъв болничен, после бабата и майката ходиха на лекарска комисия, тя даде становище и след това НОИ взе решение, че бабата има право на такъв болничен, като той ще се счита от датата на получаването на настойнически права, (т.е. 315 дни минус дните преди раждането и след това, до даването на детето на настойника). Между другото детето се роди седмаче и реално преди около месец и половина го изписаха от болница- тогава и започна ходенето по мъките. Майката е с тежко мозъчно заболяване вследствие на претърпяна злополука, пие и лекарства за предотвратяване на епилептичните припадъци... много трагична история, а бебчето е такова сладурче, вече е около 4 кг, следи с поглед, усмихва се. Таткото работи и помага доколкото може, но все пак с такова мъничко бебенце, и то преждевременно родено, имаха нужда от постоянните грижи на бабата. А на нея й остават към 3 г. до пенсия. Слава Богу, всичко се оправи, дано няма други неприятни изненади, и детенцето да расте живо и здраво, да се развива добре и да си има късмет занапред  Praynig
Благодаря сърдечно на всички отзовали се тук, много съм ви признателна   bouquet Ако имам нужда от друг съвет по темата, пак ще я зачекна  Peace

# 8
 • София
 • Мнения: 4 181
Развитието по случая е благоприятно Simple Smile
Миналата седмица разрешиха отпуск на бабата за отглеждане на детето (в размер около 90% от заплатата й, т.е. каквото се полага по принцип на майката- до навършване на 9 мес. на детето, ориентировъчно де).
Всичко се уреди по следния ред- първо по член... някой си от КТ работодателят даде съгласие бабата да ползва такъв болничен, после бабата и майката ходиха на лекарска комисия, тя даде становище и след това НОИ взе решение, че бабата има право на такъв болничен, като той ще се счита от датата на получаването на настойнически права, (т.е. 315 дни минус дните преди раждането и след това, до даването на детето на настойника). Между другото детето се роди седмаче и реално преди около месец и половина го изписаха от болница- тогава и започна ходенето по мъките. Майката е с тежко мозъчно заболяване вследствие на претърпяна злополука, пие и лекарства за предотвратяване на епилептичните припадъци... много трагична история, а бебчето е такова сладурче, вече е около 4 кг, следи с поглед, усмихва се. Таткото работи и помага доколкото може, но все пак с такова мъничко бебенце, и то преждевременно родено, имаха нужда от постоянните грижи на бабата. А на нея й остават към 3 г. до пенсия. Слава Богу, всичко се оправи, дано няма други неприятни изненади, и детенцето да расте живо и здраво, да се развива добре и да си има късмет занапред  Praynig
Благодаря сърдечно на всички отзовали се тук, много съм ви признателна   bouquet Ако имам нужда от друг съвет по темата, пак ще я зачекна  Peace
Много се радвам че всичко е наред, дано и майката да се подобри, ако е възможно Praynig

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт