Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Бургас
 • Мнения: 227
Здравейте!Въпросът е в заглавието на темата.
От личен състав ми отговарят,че вече не можело да се ползва половината година неплатено на бащата.Но една позната пък ми казва,че напротив-можело бащата с декларация да се откаже от 6-те месеца,които му се полагат в полза на майката.Кажете ако знаете,как е правилно?Благодаря ви!

# 1
 • варна
 • Мнения: 69
до скоро можеше да се откаже бащата в полза на маиката,но вече не е така.По закон ако искате да ползвате третата  година трябва да си я поделите и двамата родители

# 2
 • Sofia
 • Мнения: 13 920
Не, не може да се прехвърля, от повече от година е в сила (пък може и да са вече повече от 2...).

# 3
 • София
 • Мнения: 1 058
На мен не ми дадоха тази половин година от бащата. Има право само той да я ползва.

# 4
 • СОФИЯ
 • Мнения: 8 742
Не, не може да се прехвърля, от повече от година е в сила (пък може и да са вече повече от 2...).

Къде е уредено? Видях, че чл.49, ал.4 от наредбата не е изменен. Ето:

НРВПО

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., нов, бр. 72 от 2004 г.) (1) Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.

(2) Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва в календарни дни.

(3) Когато отпускът за отглеждане на детето по чл. 167а КТ се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него.

(4) Когато един от родителите (осиновителите) желае да ползва изцяло отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ в размер 12 месеца, към заявлението по ал. 1 се прилага писменото съгласие на другия родител.

(5) В случаите по ал. 3 работодателят въз основа на представено копие от акта за раждане на детето издава удостоверение съгласно приложение № 4.

(6) Документите, необходими за разрешаване на отпуска, се съхраняват в личното досие на работника или на служителя.

(7) Използваният отпуск по чл. 167а КТ се отчита в специална книга при работодателя.
Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2004 г.) (1) В удостоверението по чл. 49, ал. 5 се вписват размерът и периодът на ползване на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а КТ за всеки отделен случай. Удостоверението се съхранява при работодателя, който е разрешил ползването на отпуска.

(2) Удостоверението по ал. 1 се предоставя на работника или на служителя, когато:

1. това е необходимо за ползване на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а КТ от другия родител/осиновител или от някой от родителите на майката или на бащата на детето в случаите по чл. 167а, ал. 2 и 3 КТ ;

2. при прекратяване на трудовото правоотношение.

(3) Предоставянето на удостоверението на работника или на служителя се отразява в книгата по чл. 49, ал. 7 .
Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2004 г.) (1) Когато детето е навършило 2-годишна възраст преди 1 август 2004 г., към документите по чл. 49 се прилагат и:

1. декларация съгласно приложение № 5;

2. документи от работодателите, при които работникът или служителят е работил след навършване на 2-годишна възраст на детето, за размера на ползвания отпуск по чл. 165, ал. 1 от Кодекса на труда преди изменението му със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 52 от 2004 г.).

(2) В удостоверението по чл. 49, ал. 5 се вписват данните по ал. 1, т. 2.
Чл. 49в. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2004 г.) (1) В случаите по чл. 167а, ал. 2 КТ отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се ползва от настойника при условията и по реда на чл. 49 .

(2) Към заявлението по чл. 49, ал. 1 се прилага и документ за настойничество.

(3) Когато заявлението по чл. 49, ал. 1 се подава от един от родителите на майката или на бащата на детето, към заявлението се прилагат писменото съгласие на настойника и документите по ал. 2.
Чл. 49г. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2004 г.) (1) В случаите по чл. 167а, ал. 3 КТ отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се ползва при условията и по реда на чл. 49 .

(2) Когато заявлението по ал. 1 се подава от настойника за първи път в предприятието, към него се прилагат документите по чл. 49в, ал. 2 и документ от работодателите, при които са работили родителите на детето след навършване на 2-годишната му възраст, за това дали и в какъв размер е ползван отпуск по чл. 165, ал. 1 КТ преди изменението му и по чл. 167а КТ .

(3) Когато заявлението се подава от един от родителите на майката или на бащата на детето, към заявлението се прилагат писменото съгласие на настойника и документите по ал. 2, както и документ от работодателите, при които е работил настойникът след навършване на 2-годишна възраст на детето, за това дали и в какъв размер е ползвал отпуск по чл. 167а, ал. 3 КТ .
Чл. 49д. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2004 г.) (1) В случаите по чл. 167а, ал. 4 КТ отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се ползва при условията и по реда на чл. 49 и 49б .

(2) Когато заявлението по ал. 1 се подава за първи път в предприятието, към него се прилагат и копие от акт за раждане на детето, копие от акт за смърт на другия родител или решение на съда и декларация съгласно приложение № 6.


Ето и това, може да е полезно:

№ 94ЛЛ-191 от 18.01.2008 г. относно неплатения отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
чл. 9 КСО,
чл. 164 - 165,
чл. 167а КТ,
чл. 40 ЗЗО
С "Държавен вестник", бр. 52 от 2004 г. беше изменен текстът на чл. 165 от Кодекса на труда (КТ), който регламентираше отпуска за отглеждане на дете до 3-годишна възраст. Към настоящия момент чл. 165 КТ се отнася за неплатения отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Също така се създаде нов чл. 167а, който влезе в сила от 1.08.2004 г., уреждащ неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.
Съгласно чл. 167а, ал. 1 КТ след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Отпускът се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подаден от майката или бащата най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това. Отпускът се заявява и ползва в календарни дни. Когато отпускът се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него.
Отпускът по ал. 1 може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни. Времето, през което се ползва отпускът по ал. 1, се признава за трудов стаж.
Освен това изрично е предвидено в чл. 9, ал. 2, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, че за осигурителния стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платения и неплатения отпуск за отглеждане на дете. Това е платеният отпуск по чл. 164 КТ - до навършване на 2-годишна възраст на детето, през който майката получава минималната месечна работна заплата, неплатеният отпуск по чл. 165 КТ и неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а КТ. И двата отпуска се признават и за осигурителен стаж.
По отношение на здравното осигуряване следва да се има предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване, съгласно който по отношение на лицата, получаващи обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и за отглеждане на дете, здравноосигурителните вноски са за сметка на работодателя или ведомството.


# 5
 • СОФИЯ
 • Мнения: 8 742
Опс, намерих го, изменение на КТ е :

§ 39. До 31 декември 2006 г. отпускът по чл. 167а, ал. 1 със съгласието на единия родител може да се ползва изцяло от другия родител.

# 6
 • София
 • Мнения: 1 058
Опс, намерих го, изменение на КТ е :

§ 39. До 31 декември 2006 г. отпускът по чл. 167а, ал. 1 със съгласието на единия родител може да се ползва изцяло от другия родител.
И мен януари 2007г. ми отрязаха 6 месеца на бащата. Обаче ако майката не е омъжена тогава има право на 1г. неплатена.

# 7
 • СОФИЯ
 • Мнения: 8 742
Опс, намерих го, изменение на КТ е :

§ 39. До 31 декември 2006 г. отпускът по чл. 167а, ал. 1 със съгласието на единия родител може да се ползва изцяло от другия родител.
И мен януари 2007г. ми отрязаха 6 месеца на бащата. Обаче ако майката не е омъжена тогава има право на 1г. неплатена.

Да, ако сама се грижи за детето. Не се намира в брак с другия родител и не живее с него в едно домакинство или др родител е лишен от родителски права или е починал.

# 8
 • Бургас
 • Мнения: 227
Значи не мога.Благодаря за отговорите.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт