Остри респираторни инфекции в детската възраст

Острите респираторни заболявания при децата се причиняват основно от вируси,
последвани от бактерии и по-рядко от някои атипични причинители. Заразяването става най-­често по въздушно-капков път. В зависимост от локализацията на възпалителния процес кли­нично се изявяват най-често, като ринофарин­гити, тонзилофарингити /т.нар. катарална или гной- на ангина/, отити. Тъй като обичайно тези инфекции започват като вирус - провокираните се лекуват основно със симптоматични сред­ства. Ако обаче симптомите не покажат тенден­ция към обратно развитие за З-4 дни, могат да се наложат някои допълнителни параклинични из­следвания /пълна кръвна картина, острофазови протеини, микробиология на гърлен или носен секрет/ и да се премине към антибиотично лечение.
'
В една немалка част от случаите се развиват някои по-сериозни респираторни заболявания, каквито са острият бронхиолит, пневмонията, остър ларингит или ларинготрахеит. Острият ла­рингит представлява възпаление на структурите на ларинкса. Понякога това възпаление е по-теж­ко, причинява оток на меките тъкани под гласни­те връзки /т. нар. субхордален ларингит/ и водидо затруднение в дишането. Друг характеренсимптом е "лаещата" кашлица. Препоръчителен е преглед от педиатър, тъй като при по-тежките случаи се налага приложение на кортикостеро­идни медикаменти.
Остър бронхиолит
Острият бронхиолит е заболяване, което се на­блюдава при деца до 2-годишна възраст. В пове­чето случаи се причинява от вирусни агенти, от които най-чест е респираторно-синцитиалният вирус. Той предизвиква възпаление на най-мал­ките разклонения на бронхите, които се наричатбронхиоли. Клинично заболяването се изявява с различно изразена по степен бронхиална об­струкция, т. нар. "свирка що" дишане. Децата мо­гат да имат съпровождащ фебрилитет, но могат и да са с нормална телесна температура, кашлят с пристъпи. Счита се, че заболяването е самооз­дравяващо, но всички кърмачета под б-месечна възраст задължително се лекуват в болнични условия, както и по-големите деца, които са с по-­тежки прояви. Обикновено симптомите премина­ват за около 10 дни след съответното лечение.
Пневмонии
Пневмониите са другата сериозна проява на респираторните инфекции. Пневмонията пред­ставлява възпаление на белия дроб /на ниво алвеоли/, което се причинява най-често от вируси, бактерии и по-рядко от някои атипични причинители.
бременност и майчинство
­
Посещението в детски ясли и детски градини увеличава много­кратно риска от възникването на остри респираторни заболявания.
Причинители, като микоплазма и хламидии или гъбички. Обичайните симптоми са висока темпе­ратура и кашлица, при по-тежките случаи може да има затруднение в дишането, болка в гръдния кош. Диагнозата се поставя след добре снета анамнеза, щателен физикален преглед на детето, рентгенова графия на белия дроб, параклинични изследвания за установяване нивото на възпа­лителна активност След получаване на всички данни се преценява и какво е най-подходящото лечение. Обикновено се започва с антибиотич­но лечение, което в по-леките случаи може да е перорално, а в по-тежките - венозно. Съпровож­дащи медиаменти са антипиретиците, медика­ментите за втечняване на секрети, поливитамини и др. Обикновено изходът от пневмониите при децата е добър, настъпва оздравяване и в малък процент от случаите могат да се развият услож­нения, които да утежнят хода на заболяването.
Профилактика
Като цяло предпазването на децата от гореопи­саните заболявания е чрез ограничаване на кон­тактите с болни хора. Посещението в детски яслии детски градини увеличава многократно риска от възникването на остри респираторни забо­лявания. В момента на пазара има много пре­парати с цел повишаване на защитните сили придецата спрямо инфекциозните причинители, но те действат по неспецифичен механизъм и на тях не може да се разчита изцяло.
Д-р Веселина Кендерова, дм "Токуда болница" София, Детска