Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Мнения: 11 610
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11

ЗА ВСИЧКИ КОНСУЛТАНТИ  bouquet Hug Peace

Телефони на НОИ София за проверка на обезщетенията
926 10 10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НОИ уведомява, че с ПМС 37 от 27.02.2008 г. са приети изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, които са обнародвани в ДВ бр. 26 от 07.03.2008 г.

I. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 11.03.2008 г.

1. Болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения се представят от осигурителите в ТП на НОИ след подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП, в следните срокове:

- ако възнагражденията или част от тях са изплатени - не по-късно от 2 дни след деня на изплащането;

- ако възнагражденията са начислени, но не са изплатени – не по-късно от 2 дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването;

Самоосигуряващите се лица представят болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения в ТП на НОИ не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.

2. Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила в двумесечен срок от прекратяване на правоотношението или осигуряването, се представят в ТП на НОИ до 5 работни дни след представянето им на осигурителя.

3. Декларацията за промяна на обстоятелствата, приложение № 12 към наредбата, се представя от лицeто в срок 3 работни дни на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ също в срок 3 работни дни.

4. Молби-декларациите за изплащане на парични обезщетения и помощи от КСО, съответно приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 11 към наредбата, са променени и в ТП на НОИ трябва да представяте новите образци.

5. В срок 3 работни дни от промяна на банковата сметка осигуреното лице представя нова декларация, приложение № 7 към наредбата на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ в срок 3 работни дни по реда на чл. 11 от Наредбата.

6. Променен е образецът на придружителното писмо, приложение № 8 към наредбата, с който трябва да се представят в ТП на НОИ необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения, и в него се вписват датата, месецът и годината на подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП за съответния месец.

Данните за мобилен телефон и за електронен адрес в интернет в документите за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО ще служат за уведомяване на правоимащите лица с SMS през мобилен оператор или с писмо по интернет за датата и размера на преведената сума за парично обезщетение или помощ. Попълването на тези данни от лицата е по желание.

II. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 01.04.2008 г.

1. ТП на НОИ ще превежда на правоимащите лица два пъти седмично дължимите суми за парични обезщетения и помощи.

2. Осигурител (самоосигуряващо се лице), който има обособена/обособени дейност/дейности на територията на няколко ТП на НОИ, може да подава документи за изплащане на обезщетения от ДОО във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност. Промяната се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ по дейността.

Допълнителна информация може да получите от ТП на НОИ.

От Стики:

Калкулатор за изчисляване на брутни и нетни заплати - на КиК
Адреси на ТП на НОИ където можете да получите информация за болнични и др. обезщетения - тук
Във форума
- тема за детските
- тема за програмата В подкрепа на майчинството

Справка може да си направите и в сайта на НОИ по ПИК - персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ по адресната ви регистрация ще може да получите - лично .
С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте   получили, както и дали са ви предадени болничните.
Напр:
-   справка за това на какви суми са ви осигурявали – В сайта на НОИ - е-услуги - Справка за социалното осигуряване
https://socialsecurity.nssi.bg/]https://socialsecurity.nssi.bg/
Там ще видите осигурителния си доход. За месеците, когато сте били в болнични, ще са повече суми - съберете ги.   Wink
-   справка за изплатените болнични - https://benefits.nssi.bg/EGN/
-   справка за статуса на болничния (кога е предаден, изплатен ли е, всички данни по него – попълнени от доктора и счетоводството)
е-услуги - Справки по ЕГН и Булстат - най отдолу на страницата е "Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане"
https://benefits.nssi.bg/detailedegn/]https://benefits.nssi.bg/detailedegn/


Много полезен код!

Справка може да си направите и в сайта на НОИ по ПИК - персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ по адресната ви регистрация ще може да получите.
С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте   получили.


Кога бъдещата майка има право на обезщетения?
1. необходимо е тя да е осигурена
- по трудов договор
- като самоосигуряваща - собственик или съдружник във фирма. Тук майката трябва да се осигурява върху високия процент. Той се обявява при започването на дейност или до 31.01. на текущата година.
- свободни професии
- земеделски производители

(С последните две не съм запозната.)

2. достатъчно е да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж
Този стаж не е задължително да е преди отпуска, а по принцип до момента – без значение кога и при колко работодатели е направен.

Осигурителният стаж не винаги е равен на трудовия. Напр. ако сте на 4-часов работен ден и сте работили 10 месеца, осигурителният ви стаж ще е 5 месеца.

Какво включва майчинството?
Първо се ползва отпуск по бременност и раждане в размер на 315 дни, от които 45 преди термина. 135 дни от него са с болничен, а за остатъка се подава декларация. По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск не може да се прехвърли на друг!
Минималното обезщетение е 220лв. За 2008г.

След 315-тия ден започва отпускът за гледане на дете. Той продължава докато детето навърши две години (за първите три деца). Обезщетението, което се получава за този период, е фиксирано за съответната година и е еднакво за всички майки. Тази година е 220лв. То не се облага с данъци или осигуровки.

За целия този период работодателят внася САМО здравни осигуровки в размер на 8.64лв. месечно.

Как се изчисляват болнични?

Дневното парично обезщетение се намира като се сравнят
От една страна
- за обикновен болничен - 80% от среднодневното брутно (СДБ) трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността
- за болничен за бременност и раждане - 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността
И
среднодневно нетното (СДН) възнаграждение за периода

По-малкото е обезщетението, което ще ви преведат от НОИ.
Доходът, от който е определено обезщетението, е  СДБ умножено по броя на дните с обезщетение.

Пример.
Ползвате болничен три работни дни през м. септември 2007г. Базовите ви месеци ще са от март до август. Тогава сте се осигурявали на 1400лв. Получавали сте чисто 852.28лв. месечно.
Тогава СДБ е 1400*6/129=60.87лв.
6 - шестте месеца на периода, а 129 са работните дни за тези 6 месеца.
СДН е 852,28*6/129=37.06лв.
Сравняваме 90% от СДБ със СДН
54.78>37.06
В случая обезщетението, което ще ви изплатят е СДН (37.06), тъй като то е по-малкото. Или 37.06*2=74.12лв.
А доходът, от който е определено обезщетението, е 60.87*2=121.74лв.
Първият ден е за сметка на работодателя, затова дните са два, а не три.

Какво става, когато сте ползвали болничен през периода на шестте базови месеци?
За дните в болнични за база се взима осигурителният доход, от който е изчислено обезщетението за болнични.
Тук е съществената разлика, както видяте и по-горе.

Бруто базата - осигурителният доход + доходът, от който е изчислено обезщетението
Нето базата - нетното възнаграждение + доходът, от който е изчислено обезщетението.

Всичко това за 6 календарни месеца преди месеца, в който започва новият болничен. Така получените нето база и бруто база се делят на броя на работните дни за периода (6-те месеца). Получаваме две числа - среднодневно нетно (СДН) и среднодневно брутното възнаграждение (СДБ).

За дневно обезщетение се взима по-малкото от получените СДН и 80% (или 90% при бременност и раждане) от СДБ.

Напр.
Ако януари 2008г. сте работили 15 дни и 7 дни сте били болнични. Заплата 500лв.
Брутната ви заплата ще е (500/22*15) 340.92лв.
А за дните в болничен в базата влиза Доходът, от който се изчислява (напр. 10лв. дневно) е 70лв. Тогава ще имате брутен доход 410.92лв. (=340.92+70) за януари, който ще ви фигурира като база за месеца при 22 раб. дни. Или 410.92/22= 18.68 СДБ за януари.

Нетното е 266.95лв. (от 340.92лв. заплата след приспадане на осигуровките и данъка) за 15 отработени дни + 70лв. От Дохода, от който се е изчислил първия болничен. Т.е. общо 336.95лв.
Делим ги на 22 раб. Дни – 15.32 среднодневно нетно възнаграждение за януари.

Тази база не се променя.

Ако болничният за бременност и раждане започва на 7 февруари 2008г, база за неговото изчисляване ще са месеците август 2007 - януари 208г. (A не 7 август – 6 февруари)

315-дни
По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск не може да се прехвърли на друг!


Гледане на дете
След ползването на отпуска за бременност и раждане се ползва отпуск за гледане на дете. Получавате обезщетение в размер на 220лв. Месечно.
Ако дадете детето на ясла, сте длъжни да уведомите работодателя си. От този момент ви се спира обезщетението и вече получавате 50% от него. Вие си преценявате дали: ще се върнете на работа или ще ползвате отпуск.
Отпускът може да е: платен, неплатен или по болест (болничен).

Отпускът за гледане на дете може да се прехвърля!
"със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение."
Другият вариант за тези, които не са на трудов договор, е програмата "В подкрепа на майчинството". По-подробно вижте в темата във форума.

Когато сключвате трудов договор, обърнете внимание какъв е:
1.   със срок за изпитване
2.   срочен
3.   безсрочен

1.   По време на срока за изпитване не се ползвате със закрила като бременна. Страната, в чиято полза е уговорен срокът, може да прекрати договора по всяко време.

2.   При срочен договор, ако срокът изтече по времето, когато сте вече в отпуска за бременност и раждане (315 дни), ще продължите да получавате обезщетение до края на този отпуск.

3.   При безсрочен договор могат да ви съкратят само с разрешение на Инспекцията по труда.Неплатен отпуск по чл.167а по КТ – за гледане на дете до 8-годишна възраст.
Този отпуск е в размер на 6 месеца (освен в случаитв на ал.4). Може да се ползва наведнъж или на части, като работодателят трябва да е уведомен за него 10 дни предварително.
Признава се за трудов и осигурителен стаж. Съответно за него се полага и платен годишен отпуск.
Осигуровки – 6% от 240лв. за 2008г.

Платеният годишен отпуск по КТ е 20 дни годишно. Право на такъв имате ако имате 8 месеца трудов стаж по принцип. И за времето на майчинството също се полага.
Осигуровките при него са като на заплата.

При прекратяване на трудовия договор ако не е използван, се заплаща обезщетение за неползван платен годишен отпуск."

Последна редакция: пн, 06 окт 2008, 09:38 от Доня Туфиня

# 1
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
Мисля, чеи това ще бъде интересно и полезно - http://dezygg.multiply.com/photos/album/45/45

# 2
 • София
 • Мнения: 1 209
Малко тъп въпрос ама искам да ми потвърдите и вие:

Болничния за 45 дни искам да ми започне от 01.11.2008 г. това означава, че термина в ЖК трябва да ми го напишат 16.12.2008 г. ли???

# 3
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
Малко тъп въпрос ама искам да ми потвърдите и вие:

Болничния за 45 дни искам да ми започне от 01.11.2008 г. това означава, че термина в ЖК трябва да ми го напишат 16.12.2008 г. ли???

Да

# 4
 • София
 • Мнения: 1 152
До края на октомври ще се осигурявам на по-висока заплата за моя сметка. До преди това ме осигуряваха на 320 лв. Каква ще е сумата по време на майчинството ми до 9 месец и след това - пак ли 320 или минималната? И само 6% ЗО ли се внасят за сметка на работодателя?

# 5
 • Sofia
 • Мнения: 13 927
Хм, защо темата не е закопчана?..  newsm78
Ясно, нова е, но очевидно има интерес към нея - понеже е полезна - за разлика от някои закопчани теми, не трябва ли по- бързо да се реагира в този смисъл?..

# 6
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
До края на октомври ще се осигурявам на по-висока заплата за моя сметка. До преди това ме осигуряваха на 320 лв. Каква ще е сумата по време на майчинството ми до 9 месец и след това - пак ли 320 или минималната? И само 6% ЗО ли се внасят за сметка на работодателя?

Можете да намерите отговорите в първия пост

# 7
 • гр.ПОПОВО
 • Мнения: 49
Скоро ми свършват 315 дни болнични.Искам да ползвам отпуска за отгл.на дете до 2 год.каква е процедурата-при работодателя и пред соц.органи?Какви документи  да подам?Благодаря предварително!

# 8
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
Трябва да подадете документи само при работодателя

# 9
 • София
 • Мнения: 444
Аз също имам няколко въпроса. Четох по-горе, но ми стана такава каша в главата.... #Crazy

Осигурявам се в/у 500лв, като аз си плащам осигуровките - както моите, така и на работодателя/ т.е. 213лв на месец/. Бременна съм и искам да знам, ако изляза по болничен, каква сума ще ми се изплаща и каква сума аз трябва да изплащам. Също и дали този болничен ще виляе след това на парите, когато изляза по майчинство. През периода, когато съм била болнични ще се водя ли соц. осигурена? Въобще как е най-добре да постъпя?  Thinking Hug Hug Hug

# 10
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
Аз също имам няколко въпроса. Четох по-горе, но ми стана такава каша в главата.... #Crazy

Осигурявам се в/у 500лв, като аз си плащам осигуровките - както моите, така и на работодателя/ т.е. 213лв на месец/. Бременна съм и искам да знам, ако изляза по болничен, каква сума ще ми се изплаща и каква сума аз трябва да изплащам. Също и дали този болничен ще виляе след това на парите, когато изляза по майчинство. През периода, когато съм била болнични ще се водя ли соц. осигурена? Въобще как е най-добре да постъпя?  Thinking Hug Hug Hug

80% от средно дневно брутното но не повече от средно дневното брутно за последните 6 месеца преди месеца в който излизате в болничен. Дължат се само 3,6% здравни осигуровки за сметка на работодателя върху 220 лв. Това време ви се води  само за трудов стаж за пенсия. Ако нямате промяна в сумата върху която ще се осигурявате няма да има голяма разлика в обезщетението

# 11
 • София
 • Мнения: 4 231
Може би се пада малко офтопик, моля за извинение  Embarassed
Някой успял ли е да отвори справките на НОИ под Линукс - опитах с Мозила и с Айсуизъл - не се отваря нищо. Опитах и под Уиндоус с Мозила - тцъ.... Пусти Интернет Експлорър, само през него ли се отварят  ooooh!

# 12
 • Пловдив
 • Мнения: 17 914
mishmunka
Цитат
zdraveite!Dano se nameri niakoi da otgovori i na moia vapros,zashtoto neshto mai opleskax neshtata s bolnicnia i ot vcera samo si mislia kak shte ostana bez maicinstvo,a do 9.10., triabva da rodia i tova dopalnitelno me tormozi.Pri mene problema e slednia:Zabremeniax,niamax trudov staj,ne se biax osiguriavala nito na trudov,nito na grajdanski dogovor.Otidox pri scetovoditelkata cak v 3 mesets i tia me registrira na trudov dogovor ot 20 mart,a termina mi e 9.10.2008g.Sheste mesetsa stanaxa na 19.09.08,a bolnicnia triabvashe da mi zapocne ot 25.08.08g.Scetovoditelkata mi kaza da govoria s ginekologa da mi odalji termina s 1 mesets,za neia niamalo znacenie,no tia ne pojela.Posle scetovoditelkata me posavetva da si vzema bolnicnia sled 19.09.08,t.e. sled 6 mesetsa,kato ne vzimam 45 dena ,a ostavashtite do termina t. e. 16 dena.Tia tvardi ce sa vajni 6 mesetsa ,tai kato niamam drug staj,a 45 dena v casnata sfera ne sa zadaljitelni i posle shte si gi nabavia ot pediatara.Ot klinikata koiata mi izdade bolnicnia,kazvat ce sa izdavali i za po-malko dni - i te tvardiat ce ne sa zadaljitelni.Nai-loshoto e ce prez tezi mesetsi ce osiguriavax na tavana za osigurovkite,estestveno za po-goliamo maicinstvo.E mnogo se razvodnix ,no nemoga da go kaja s edna duma.Ta shte mi kaje li niakoi dali greshkata mi e goliama ili neshtata shte se opraviat i dali moje i da ne sa tocno 45 dena,kakto tvardi shcetovoditelkata mi,dali shte ostana bez maicinstvo?Molia vi pishete dokato ne sam rodila.Blagodaria.

Може да не ползваш целия 45 дневен болничен преди термин.Но тези дни,които не си ползвала ги губиш.Педиатъра не може да ги компенсира.

# 13
 • София
 • Мнения: 444
Аз също имам няколко въпроса. Четох по-горе, но ми стана такава каша в главата.... #Crazy

Осигурявам се в/у 500лв, като аз си плащам осигуровките - както моите, така и на работодателя/ т.е. 213лв на месец/. Бременна съм и искам да знам, ако изляза по болничен, каква сума ще ми се изплаща и каква сума аз трябва да изплащам. Също и дали този болничен ще виляе след това на парите, когато изляза по майчинство. През периода, когато съм била болнични ще се водя ли соц. осигурена? Въобще как е най-добре да постъпя?  Thinking Hug Hug Hug

80% от средно дневно брутното но не повече от средно дневното брутно за последните 6 месеца преди месеца в който излизате в болничен. Дължат се само 3,6% здравни осигуровки за сметка на работодателя върху 220 лв. Това време ви се води  само за трудов стаж за пенсия. Ако нямате промяна в сумата върху която ще се осигурявате няма да има голяма разлика в обезщетението

Бих искала да си изясня и още нещо. Ще се радвам ако ми помогнете! Hug
До колкото знам майчинството е 90% от заплатата /9м./, но 90% от цялата сума /500лв/ или 90% от нетната? И откога започват тези 9 месеца, след раждането ли или се включват и болничните преди това?

# 14
 • Пловдив
 • Мнения: 17 914
Nanny ,315 дни ще взимаш заплатата,която си взимала като си работила.Сумата варира от работните дни за съответния месец.

9 месеца са грубо казано.315 дни са като започват с 45 дневния болничен преди термин.От неговото започване броиш 315 календарни дни.След това започва майчинството до 2 години на детето ще взимаш 220 лв за 2008 г.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт