Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • в ПРОстранството
 • Мнения: 163
Тук ще побликувам текста на правилата, които кмета на Варна утвърди със заповед 4122 от 4.11.2008 г., с някои забележки, които JuliaP направи.

Целта на тази тема е да се състави нов набор от правила, които да са реални, разумни и работещи без да нарушават конституционните ни права и да са дискриминативни.
Оформените тук правила, ще се използват като предложение пред Комисия по Образование на ОС - Варна и е-подписка.
Хайде мами, проявете творчество  smile3529
ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Детски ясли са здравно-профилактични и възпитателни заведения, в които се отглеждат деца от 10 месеца до 3г.
В яслените групи към обединените детски заведения се приемат деца от 10 месеца до постъпването им в първи клас./Яслена група до първи клас – това е недоразумение!/

Съгласно чл.20, ал.1 от ЗНП подготовката на децата за училище е задължителна една година преди постъпването им в първи клас.

Детските градини са възпитателно-образователни институции за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.

І. Задължителни документи

1. В детските ясли и яслените групи към детските градини, заявления за постъпване се приемат от първия работен ден след зимната ваканция на текущата календарна година до 10.05. Заявленията на децата от ІІ и ІІІ възрастова група се подават целогодишно и се приемат при наличието на свободни места.

2. Заявления за първа възрастова група за следващата учебна година се подават в детските градини от 01.04 до 10.05. на текущата календарна година.

3. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите и телефон за връзка. Представя се оригинален акт за раждане на детето, като ксерокопието на същия остава в детското заведение.
Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

4. Други задължителни документи, които следва да се приложат към заявлението: кога?

- удостоверение от НАП- Варна, че двамата родители-имат регистриран трудов договор в общинско, държавно предприятие, частно търговско дружество или сдружение с нестопанска цел със седалище територията на община Варна. /Това е противоконституционно!/

Чл. 6.  (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 14. Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.
Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.
(2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания.
(3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.


- За самоосигуряващи се родители, документи от трудови договори при НАП, че лицето упражнява дейност, както и удостоверение за наличие или липса на задължения, съгласно чл.87, ал.6 от ДОПК. - От Община Варна, дирекция “Местни данъци”, удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК за всеки от родителите, документ за предходната календарна година, че лицата не дължат данъци, заплащани в община Варна.

- Тези документи се представят в детските ясли и детските градини за всяка учебна година, както и при преминаване в по-горна възрастова група./това означава в през м.юни и м.септември т.е  два пъти годишно в рамките на четири месеца/ Кой ще се занимава с цялата тази бумащина и на какво правно основание? Изземване на функциите данъчните инспектори прехвърлянето им на директорите на детските заведения няма нищо общо с образователния процес и неговото обезпечаване!/

- Безработните родители да представят документ за регистрация от бюрото по труда-Варна

5. Приемът на документите се извършва от завеждащ ясли, директора на детското заведение или от упълномощено със заповед от тях лице, което сверява данните. Издава се пореден вх. № на заявлението, подаден от електронната система.

6.Децата се приемат по реда на входящия номер, с изключение на децата ползващи предимства.

7. Обявяването на списъците с приетите деца в детските ясли, яслените и първите групи в детските градини става на видно място във всяко детско заведение на 31.05. В едноседмичен срок от обявяването на списъците, родителите на приетите деца писмено декларират записването на детето си в съответната ясла и детска градина.

8. При липса на свободни места в отделни ясли и детски градини, от дирекция “Образование” и дирекция “Здравно развитие”, предлагат на родителите място в друго детско заведение при съществуваща възможност за прием.

9. Деца, навършили 6-год. възраст и не посещавали до този момент детска градина, се насочват в подготвителен клас в училище.

ІІ. Децата в самостоятелните ясли и детските градини се приемат с предимство преди всички останали деца, след спазване на изискванията от т. 3 до т.6 от настоящите Правила за прием  при следните условия:

Деца на родители с постоянен адрес към прилежаща на детското заведение територия, както следва:

•   деца, със заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16г. с решение на ЛКК или ТЕЛК;
•   многодетни семейства, в които има други деца с тежки заболявания;
•   деца, на които поне един от родителите е с инвалидност от 71% до 100%; / решение на ТЕЛК/;
•   трето и следващо дете на многодетни родители и деца-близнаци; /актове за раждане/;
•   деца-сираци или деца полусираци; /акт за смърт/;
•   деца на родители студенти и двамата обучаващи се в редовна форма във ВУЗ на територията на Община Варна ./представят удостоверение за всяка учебна година/. За тези родители не важи изискването по т.3 и т.4 /кое изискване от точка 3 не важи – това за постоянен адрес ли? /
•   дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето;
•   деца от семейства, в които поне един от родителите е медицински работник за детски ясли, а за детските градини-учител;/отново е нарушен чл.6 ал2. от Конституцията/

ІІІ. Детски ясли и детски градини със специален режим на приемане.

Всички документи от т.3 до т.6 са задължителни за представяне и в специалните детски заведения, както и:


~ В санаториалната ясла и детска ясла №11 “Иглика”/за деца с увреждане на слуха и говора/, децата се приемат от първия работен ден след зимната ваканция, със следните документи: Протокол №.... от ЛКК, лична амбулаторна карта, медицински документи, удостоверяващи заболяванията на детето- всички видове епикризи, доказващи вида и сложността на заболяването, ТЕЛК/.

~ Родители, които кандидатстват за прием на децата си в  ОДГ№9 “Ален мак” подават заявления от първия работен ден след зимната ваканция на текущата календарна година с приложени документи/ Протокол №...... от ЛКК, лична амбулаторна карта, медицински документи, удостоверяващи заболяванията на детето- всички видове епикризи, доказващи вида и сложността на заболяването, ТЕЛК/.

~ Родители, които кандидатстват за прием на децата си в ЛДГ№20 “Бриз” подават заявления от първия работен дена след зимната ваканция с приложени документи, съгласно Наредба№6 от 19.08.2002г. за обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания: медицински картон , епикриза и ЛКК от ТУБ диспансер. Със заповед на директора се назначава диагностичен екип за психолого-педагогически изследвания на всяко дете, както и за представянето на всички необходими документи.

В тези ясли и детски градини се приемат деца от цялата Община.

~ Родителите /настойниците, семействата на роднини, близки или приемни семейства/ на новоприетите деца се запознават с правилника за дейността на детските ясли и детска градина, в частта за права и задължения на родителите. Горното се удостоверява с подпис.

~ Настоящите правила имат за цел да уеднаквят реда и начина на подаване на заявления и приемането на деца в общинските детски заведения на територията на Община Варна. Директорите и завеждащите ясли се задължават да поставят Правилата на достъпно място, за информация на всички родители.

                     
1.   Гл. специалист Сл. Ангелова-
2.   Гл. специалист Р. Кръстева-
3.   Ръководител филиал детски ясли- А. Георгиева- 


# 1
Моите  предложения:

"Удостоверение от НАП- Варна, че двамата родители-имат регистриран трудов договор в общинско, държавно предприятие, частно търговско дружество или сдружение с нестопанска цел със седалище територията на община Варна"

Tова предлгам да отпадне категорично, защото няма никакъв смисъл. Аргументи колкото искаш - дискриминационен текст - лишават се голяма група граждани, работещи във фирми с друга регистрация в България, подоходните данъци не се внасят в община Варна и не могат да бъдат никакъв критерий за "принос" към общината.
 
- За самоосигуряващи се родители, документи от трудови договори при НАП, че лицето упражнява дейност, както и удостоверение за наличие или липса на задължения, съгласно чл.87, ал.6 от ДОПК. - От Община Варна, дирекция "Местни данъци", удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК за всеки от родителите, документ за предходната календарна година, че лицата не дължат данъци, заплащани в община Варна.

 Тук може да се преработи. Защо се иска инфо за действаща фирма?   Служебна бележка от собственик/съдружник си е  достатъчно официален документ (с подпис и печат), че работиш и се осигуряваш в тази фирма. При неверни данни си има текст в наказателния кодекс. Нека да се пледира за невиновност. В България винаги трябва да доказваш, че си невинен, а не както в нормалния свят - да се докаже вината ти. Също така, не може едни права - прием в детска градина, да се обвързват със задължения - местни данъци и такси, които не произтичат от един и същ закон (нормативен акт).

- Тези документи се представят в детските ясли и детските градини за всяка учебна година, както и при преминаване в по-горна възрастова група.

Пълен абсурд! Ако кандидатстваш във ВУЗ и те приемат, всяка година ли кандидатстваш наново? Ако се явиш на конкурс за работа и те одобрят, всяка година ли се явяваш отново? Не може при промяна на правилата да се засягат лица, приети по стари правила. По принцип нормативените документи нямат реверсивна/обратно действаща сила.

- Безработните родители да представят документ за регистрация от бюрото по труда- Варна

Това да кажем може да остане.

Също така да се върне предимството за второ дете в същата детска градина. Какво двете деца ще ги водиш от единия до другия край на Варна ли?

Последна редакция: пн, 17 ное 2008, 20:23 от Dean

# 2
 • Варна
 • Мнения: 472
Ама какво е това нещо Shocked
Направо съм потресена!Още повече усложняват нещата!
Искам да помогна,но не знам как newsm78

# 3
 • Узунджово
 • Мнения: 1 277
Ето и моите предложения:
1. Приемът на документи за ясли също да започва от 01.04.

Моите  предложения:

"Удостоверение от НАП- Варна, че двамата родители-имат регистриран трудов договор в общинско, държавно предприятие, частно търговско дружество или сдружение с нестопанска цел със седалище територията на община Варна"

Tова предлгам да отпадне категорично, защото няма никакъв смисъл. Аргументи колкото искаш - дискриминационен текст - лишават се голяма група граждани, работещи във фирми с друга регистрация в България, подоходните данъци не се внасят в община Варна и не могат да бъдат никакъв критерий за "принос" към общината.
 
Peace Това също. Наистина, няма никаква логика. Някой може да е н-то поколение варненец и  да работи в Девня или Белослав(примерно).

# 4
 • Узунджово
 • Мнения: 1 277
•   деца от семейства, в които поне един от родителите е медицински работник за детски ясли, а за детските градини-учител;/отново е нарушен чл.6 ал2. от Конституцията/

Това, което съм маркирала в червено, ми се струва, че няма как да отпадне Rolling Eyes. Приемът на деца в детските ясли е регламентиран в Наредба N:6 на Министерство на здравеопазването и там са посочени кои деца се приемат с предимство. Сред тях е "майка- медицински работник".

# 5
 • Мнения: 1 502
съгласна съм с Деан 100 %

Мисля също,че трябва да отпадне изискването родителите да са студенти във ВУЗ на територията на Община Варна .Нека да остане старият текст-родителите да са студенти редовно обучение Peace

# 6
Това е поредната глупост на кмета - тея хора вместо да построят градини и ясли, за да улеснят родителите, правят живота ни тотално непоносим. Фирмата в която аз работя е със Софийска регистрация и какво - ще изхвърлят децата ми от детската градина ли ?????
Това е просто абсурдно. Мисля че както си беше до сега - с преимущество са деца на двама работещи родители и служебните бележки които представяме са напълно достатъчни.

# 7
 • Варна
 • Мнения: 2 839
1. Мисля, че изискването фирмата да е на територията на Варна трябва да отпадне.
2. Но, все пак да остане удостоверението от НАП, че лицето е на трудов договор /или упражнява дейност/. За да се прекрати представянето на фалшиви служебни бележки от "работодатели".
3. Съгласна съм и с удостоверението, че лицето не дължи данъци. Не може да очакваш от Общината социална услуга, а да не си плащаш задълженията към нея.
4. Ежегодното потвърждаване е безумно.
5. Да остане предимството за по-голямо дете в градината.

# 8
 • Варна
 • Мнения: 852
1. Мисля, че изискването фирмата да е на територията на Варна трябва да отпадне.
2. Но, все пак да остане удостоверението от НАП, че лицето е на трудов договор /или упражнява дейност/. За да се прекрати представянето на фалшиви служебни бележки от "работодатели".
3. Съгласна съм и с удостоверението, че лицето не дължи данъци. Не може да очакваш от Общината социална услуга, а да не си плащаш задълженията към нея.
4. Ежегодното потвърждаване е безумно.

И аз добавям приемът за яслите да е също на 1.04.

Сега гледах в търговския регистър нашата фирма къде е регистрирана, но ми излиза, че няма данни за такава. Как е възможно, какво значи това? Thinking

# 9

Сега гледах в търговския регистър нашата фирма къде е регистрирана, но ми излиза, че няма данни за такава. Как е възможно, какво значи това? Thinking

Не е пререгистрирана фирмата в ТР, има още време да го направи.

# 10
 • Варна
 • Мнения: 71
потресена съм!!!  Зная, че няма места да се приемат всички деца, но ограниченията, които се поставят са абсурдни, особенно в частта за фирмите, с регистрации на територията на община Варна.  Консулирах се с юристи и според тях това си е чиста форма на дискриминация. Голяма част от фирмите, които осигуряват работа на варненци са регистрирани в други градове. Останалите неща не чак толкова нелогични.

# 11
 • Мнения: 3 595
- Предложенията на Деан
- приема за яслите също да е от 01.04
- предимство за кандидатстване на две деца, които не са близнаци и са родени в една и съща година, както за градина, така и за ясла (като бройка не са много, но съществуват, от Общината бяха казали, че не е проблем да се включи)

# 12
 • varna
 • Мнения: 168
Егати...тия съвсем се побъркаха. И какво правят родителите, които работят в клон на фирми, които не са регистрирани тук...Боооооооооооже....поредното безумие.
Прочетох наредбата само веднъж, понеже адски ми се спи. Правилно ли разбрах, че за прием в детска градина 1-ва група ще се подават док. от 01.04? newsm78 (Защото имах емоционалната нагласа първия работен ден на годината да го прекарам пред детската градина )
Ох, лягам, не се издържа така

# 13
 • Варна
 • Мнения: 324
Съгласна съм с предложенията на Diva  Peace

# 14
 • Мнения: 3 595
- Предложенията на Деан
- приема за яслите също да е от 01.04
- предимство за кандидатстване на две деца, които не са близнаци и са родени в една и съща година, както за градина, така и за ясла (като бройка не са много, но съществуват, от Общината бяха казали, че не е проблем да се включи)
Искам да се самокоригирам
- Предложенията на Деан
- приема за яслите също да е от 01.04
- предимство за кандидатстване на две деца, които не са близнаци и са родени в една и съща година - за градина (като бройка не са много, но съществуват, от Общината бяха казали, че не е проблем да се включи)
- предимство за кандидатстване на две и повече деца едновременно в ясла, които не са близнаци (реално и те като близнаците кандидатстват едновременно)
- квота за деца с предимство - примерно 50%, след изчерпване на квотата, останалите деца с предимство да се приемат по входящ номер, както всички останали (реално на много места заради деца с предимства, децата на родители, които са само с два трудови договора въобще не могат да се класират. Примерно в една ясла директорката сподели, че само децата с предимство са повече от бройката, която трябва да се приеме.)

- НЕ съм съгласна с удостоверението от НАП! Опитах си да си представя ситуацията на много майки, които кандидатстват за две или повече деца в една и съща година. Това значи, че те не са на работа (в общия случай) и трябва да се понесат към НАП с определена бройка малки деца до 3 години. Да се занесат от различни точки на града до едно конкретно, където да висят на опашка, едното дете да ги дърпа на една страна, другото на друга и да ви кажа не е особено разумно Thinking Даже с едно е трудно, а с две и повече да не говорим. Миналата година и аз бях в такава ситуация, опитах се да си представя целия процес и незнам как въобще може да се получи Rolling Eyes
Не познавам достатъчно добре закона, за да дам по-добро предложение. Няма ли някакъв начин за проверка на достоверността на служебните бележки - примерно да се поиска справка от НАП накуп за всички кандидатствали в дадено детско заведение или нещо друго? В крайна сметка фалшивите служебни бележки са фалшификация на документи и предполагам за това се носи наказателна отговорност. Не мисля, че всички коректни родители трябва да плащат за това, че има и измами  Rolling Eyes

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт