Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • София
 • Мнения: 1 352
Измененията в КТ и КСО, влизащи в сила от 01.01.2009 г.

1. Продължителността на отпуска за бременност и раждане - от 315 става на 410 дни, от които 45 дни преди термина на раждане;
Чл. 163. От КТ Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

Правото на получаване от осигурените лица на обезщетение по времето на този отпуск - необходими са не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство и към момента на излизане в болничен да е осигурена т.е да работи.
Чл. 48а. От КСО Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Изискването за дванадесет месеца осигурителен стаж с осигуряване за общо заболяване и майчинство преди раждането не означава, че това е непрекъснат стаж и трябва да е непосредствено преди началото на отпуска. Тези дванадесет месеца могат да са придобити когато и да е.

Когато нямате необходимия осигурителен стаж от тези 12 месеца, но работите няма да имате право на обезщетение, но имате право на неплатен отпуск поради бременност и раждане, който се зачита за осигурителен стаж и  и от датата, на която придобитият преди отпуска и по време на отпуска осигурителен стаж стане 12 месеца, ще започне изплащане на обезщетението до края на ползване на отпуска.  Така докато навършите необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетението  и сте в неплатен отпуск поради бременност и раждане можете да получавате  помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца - еднократна помощ за бременност и месечна помощ за отглеждане на дете, ако отговаряте на определени критерии и брутният доход на член от семейство е по- малък или равен на 350 лв. за 2009 г.(ако имате 1 дете това означава, че брутният доход на двамата родители общо трябва да е по-малък или равен от 1050лв. , ако имате 2 деца съответно 1400лв. и т.н.)/
При достигане на необходимия осигурителен стаж след това в базата за изчисление на обезщетението за бременност и раждане за периода, в който сте били в неплатен отпуск поради бременност и раждане за осигурителен доход за този период, се приема минималната работна заплата за страната.

2.   Начин на изчисляване на размера на дневното обезщетение 
Чл. 49. От КСО Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.
(2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1.  не е било осигурено за общо заболяване и майчинство
2. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
3. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
5. е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.
(3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
(4) Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения.
(5) Начинът на изчисляване на обезщетението се урежда с акт на Министерския съвет.

Дневното обезщетение се изчислява от среднодневния осигурителен доход за 12-те месеца, предхождащи месеца, в който започва отпускът. То е 90 % от този среднодневен доход, но не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение и да е по - малко от МРЗ.

Какво означава „заварено положение”
§ 3в. От КТ  (1) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни не е изтекъл към 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 за остатъка до 410 календарни дни.
(2) Работничките или служителките, на които отпускът поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни е изтекъл преди 2 януари 2009 г., след тази дата имат право на отпуск по чл. 163, ал. 1 в размер на разликата между 410 календарни дни и сбора на ползвания отпуск поради бременност и раждане и ползвания или полагащия се отпуск за отглеждане на дете за времето до 1 януари 2009 г.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 отпускът се разрешава въз основа на писмено заявление на работничката или служителката до предприятието.
(4) През време на отпуска по ал. 1 и 2 на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение по чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване.
(5) От деня на разрешаването на отпуска по ал. 2 отпускът на работничката или служителката по чл. 164 се прекратява.

-   майките, на който към 01.01.2009 г. не са изтекли 315 дни отпуск за бременност и раждане, този отпуск ще се удължи до 410 дни без да се преизчислява обезщетението на база осигурителния доход 12 месеца назад, след изтичане на 315 дни се подава нова молба декларация за продължаване на отпуска. Тези майки подават заявление до работодателя и Приложение 2 след като им изтекат 315 дни отпуск за бременност и раждане, за остатъка до 410 дни.
-    майките, на който са изтекли тези 315 дни, но не са изтекли 410 дни, могат да ползват остатъка до 410 дни пак без да се преизчислява обезщетението.
Тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и ползват отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или пък са се върнали на работа, могат отново да излязат в отпуск за бременност и раждане, за да го ползват до 410-ия ден от датата на издаване на първия болничен лист.

Какво трябва да се направи, ако сте в заварено положение и искате за да ползвате отново отпуск за бременност и раждане
-   ако към 1 януари 2009 г. майката ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст или такъв отпуск не се ползва и майката работи  през този период майката може да подаде заявление до работодателя за ползване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни от датата, посочена в заявлението. От тази дата тя прекратява ползването на отпуска за отглеждане на дете или прекратява получаваното от нея обезщетение по чл. 54 от КСО, когато работи и започва да получава пак обезщетение за бременност и раждане.
За НОИ - Подава се Приложение 12 - декларацията за промяна на обстоятелствата от лицето, получаващо обезщетение, в срок 3 работни дни от промяната, а от работодателя (осигурителя) - в срок от 7 дни от получаването й. И съответно Приложение 2 за изплащане на обезщетение за бременност и раждане.
     
        За тези, чийто отпуск от 315 дни е изтекъл към 1 януари и искат да ползват отпуск за бременност и раждане до 410 дни, но:
•   са прехвърлили отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг;
•   отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството".
Ако майката продължи да ползва остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане, и в двата случая следва да се прекрати отглеждането на детето от друго лице. Това отглеждане може да продължи отново, а и от същото лице, но след 410-ия ден. Лицето, на което е прехвърлен отпуска, трябва да подаде декларацията за промяна на обстоятелствата, за да се прекрати получаваното от него обезщетение, а при отглеждане по програмата да бъде уведомена АСП, за да прекрати договора на наетото лице. Също така, ако майката сама ползва отпуска за отглеждане и получава обезщетението за този отпуск или се е върнала на работа и получава 50% от това обезщетение, подаването на документите за получаване на обезщетението за бременност и раждане трябва да се предхожда от декларация за промяна на обстоятелствата по отношение на другото получавано обезщетение.
Майка, която ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 години, работи и е заварена в право на обезщетение чл.54 от КСО, прехвърлила е отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на друг или отглеждането на детето да е поето от лице, назначено по програмата „В подкрепа на майчинството" може да прави промените по собствено желание. Така че, ако не подаде заявление за разрешаване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 дни до работодателя, тя ще продължи да се възползва от отпускът за гледане на дете до 2 години.
     
      4. Как ще бъде определяно обезщетението за бременност и раждане след 01.01.2009 г., ако майката излезе в нов отпуск за бременност и раждане преди навършване на 2-годишна възраст на предходното дете.
      (49. (2) При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.)

Това обаче не се прилага, когато майката се е върнала на работа и получава 50 % от обезщетението за отглеждане на малко дете, тъй като отпуск за отглеждането му е прекратен и не се ползва.

Тогава базата за изчисление на обезщетението за второто дете ще бъде
1)   за месеците, в които майката е работила се взима осигурителния доход
2)   за месеците, в които майката е била в отпуск за бременност и раждане – се взима доходът от който е изчислено  обезщетението за бременност и раждане
3)   за месеците, в които майката е била в отпуск за отглеждане на малко дете се взима МРЗ
# 1
 • София
 • Мнения: 445
-   майките, на който към 01.01.2009 г. не са изтекли 315 дни отпуск за бременност и раждане, този отпуск ще се удължи до 410 дни без да се преизчислява обезщетението на база осигурителния доход 12 месеца назад, след изтичане на 315 дни се подава нова молба декларация за продължаване на отпуска. Тези майки подават заявление до работодателя и Приложение 2 след като им изтекат 315 дни отпуск за бременност и раждане, за остатъка до 410 дни

Ани,аз съм от тези майки.На 12.02 ми изтичат 315 дни.Това ли са документите,които трябва да подам ?


Вх. №……………../…………….            ДО
                        ………………………………………
                     
З А Я В Л Е Н И Е
за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от Кодекса на труда от майката (осиновителката)
от…………………………..………………………………………………..ЕГН…………………
живуща в гр……………………..на адрес……………………………………………………..
на длъжност……………………………..в ……………………………………………………

   Уважаеми/а/ господин/жо/………………………..,
   С настоящото заявление и на основание чл. 163, ал.1 или ал. 6 от КТ изявявам желанието си, считано от …………………….., да ползвам платен отпуск поради бременност и раждане на детето ми…………………………………………………………………………………………………..
родено на………………………….. и явяващо се мое първо /второ, трето и т.н./ дете.
   Прилагам:
1.   Копие от акта за раждане на детето.
2.   Декларация за ползване на отпуск по чл.163 ал.1 или ал.6 от Кодекса на труда от майката от НРВПО

…………………...                    СЛУЖИТЕЛ:…………………………….
   /дата/
ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
ГР. …………………………………………………….


МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за
 изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание
чл. 50 и 51 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни

От ...
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ....................................................,
адрес за кореспонденция...
...
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон:…………………………, мобилен телефон:……………………….,
електронен адрес в интернет: ……………………… ...................................
осигурен при осигурител / като самоосигуряващо се лице ......................................................................
...
(наименование на осигурителя / посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)


ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на ...
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за бременност и раждане, считано от .................. 20....г.

Декларирам следните обстоятелства:
1.   Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до .......................................... 20... г.
2.   Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ........................... 20... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ............... 20.... г., съм осигурен (а) за съответния риск – да/не (ненужното се зачертава) и имам 6 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за всички осигурени рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица – да/не (ненужното се зачертава).
Към ден .......... месец ........... година ............. придобивам изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3.   Правоотношението/осигуряването ми е прекратено, считано от .................... 20.....г.
4.   Детето ......................................................................................, родено на ............. 20... г. е живо
(име, презиме и фамилия на детето)
и е ............................................................... дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
5.   Детето не е дадено за осиновяване.
6.   Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7.   Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
8.   Не съм лишен (а) от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9.   Ползвам отпуск за раждане по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, считано от ...................... 20....г.

Забележка: Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:
1.   Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2.   Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя.
3.   Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето – за самоосигуряващо се лице.
4.   Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето – за осигурено лице.
5.   Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
6.   Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 от КТ.
7.   Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 от КТ.
8.   Декларация за изплащане на обезщетението, приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9.   Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 1 януари 2007 г. – за случаите по чл. 49, ал. 2 от КСО.
10.   През периода на бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
11.   Други документи...

Забележка: С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата .......................................               Подпис: ..................................
гр. (с.) ....................................


      Данни от осигурителя:
1.   Към деня на разрешения отпуск за раждане лицето е осигурено за съответния риск да/не; (ненужното се зачертава).
2.   Към деня на разрешения отпуск лицето има 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица – да/не; (ненужното се зачертава).
3.   Към ден .............. месец .............. година .............. лицето придобива изискуемия се стаж. (данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)
4.   Законоустановеното работно време за длъжността към деня на разрешаване на отпуска е …… часа.

Дата .......................................            ..............................................................................
гр. (с.) ....................................                                   (име, фамилия, подпис и печат)

# 2
 • София
 • Мнения: 1 352

Ани,аз съм от тези майки.На 12.02 ми изтичат 315 дни.Това ли са документите,които трябва да подам ?
ДА.

Към заявлението се прилага и Приложение 7 от НРВПО.

Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1, т. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от Кодекса на труда от майката (осиновителката)
 
Подписаната: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(трите имена по документ за самоличност)
декларирам, че за ползването на отпуск по чл. 163, ал. 1 или 6 от Кодекса на труда във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските за детето ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
(трите имена на детето)
родено на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20 ... ... ... ... ... г.,
ЕГН ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... :
1. детето не е дадено за осиновяване;
2. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
4. детето не е починало;
5. осиновяването не е прекратено от съда.
Задължавам се при даване на детето за осиновяване, при настаняването му в заведение на пълна държавна издръжка, при настаняването му по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето или при смърт, както и при прекратяване на осиновяването от съда да уведомя предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
... ... ... ... ... . 20... . г. Декларатор:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 
Забележки:
1. Декларацията се съхранява в личното досие на работника или на служителя.
2. Излишното се зачертава.

# 3
 • София
 • Мнения: 445
Копирах си и него.Невероятна си!  bouquet  bouquet  bouquet  bouquet  bouquet  bouquet

# 4
 • София
 • Мнения: 3 267
Аз се записвам в темата, тъй като все още не съм си подготвила документите. 135-те дни изтекоха на 10.12.2008.  Тъй като фирмата е пред закриване и ме освободиха, ми се иска да подам документи направо за 410 дни, а не първо 315 и после 410. Защото не се знае през май месец дали ще е останал някой, който да ми подпише новите документи - за 315-410 дена.
Кога се очаква да се публикуват в Държавен вестник новите приложения? Нои приема ли ги в момента, след като все още не са публикувани в ДВ?

# 5
 • София
 • Мнения: 1 352
Аз се записвам в темата, тъй като все още не съм си подготвила документите. 135-те дни изтекоха на 10.12.2008.  Тъй като фирмата е пред закриване и ме освободиха, ми се иска да подам документи направо за 410 дни, а не първо 315 и после 410. Защото не се знае през май месец дали ще е останал някой, който да ми подпише новите документи - за 315-410 дена.
Кога се очаква да се публикуват в Държавен вестник новите приложения? Нои приема ли ги в момента, след като все още не са публикувани в ДВ?

Мисля, че няма как да подадеш сега документи за 410 дни. Към Приложение 2 се прилага копие от заповедта на отпуск и след като 135 дни са ти изтекли на 10.12.2008 заповедта за отпуск за бременност и раждане трябва да е считано от тази дата, а към тази дата отпускът е бил 315 дни. Няма как на 10.12 да са ти издали заповед за отпуск за 410 дни. Не може ли сега да си подготвиш документите за остатъка до 410 дни и да ги занесеш, когато ти изтекат 315 дни.
На сайта на НОИ са публикувани новите бланки и мисля, че могат да се носят.

# 6
 • София
 • Мнения: 3 267
Аз съм уволнена - така, че вместо заповед за отпуск трябва да занеса копие от заповедта за прекратяване на трудовия договор.
Моля те - покажи ми къде на сайта на НОИ са публикувани новите бланки. Аз гледам в Нормативни актове - нормативни актове по социално осигуряване - НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (Текст на Наредбата с приложенията към нея)
И чакам да се появят там.

# 7
 • София
 • Мнения: 1 352
Аз съм уволнена - така, че вместо заповед за отпуск трябва да занеса копие от заповедта за прекратяване на трудовия договор.
Моля те - покажи ми къде на сайта на НОИ са публикувани новите бланки. Аз гледам в Нормативни актове - нормативни актове по социално осигуряване - НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (Текст на Наредбата с приложенията към нея)
И чакам да се появят там.
Щом си уволнена, не ти трява заповед да. Не съм обърнала внимание  Blush. Бланките са в сайта на НОИ, Указания. Има и Приложение 2 и Приложение 11.

# 8
 • София
 • Мнения: 3 267
Намерих ги - в указания, а аз чакам да променят наредбата...

Много ти благодаря. Още във вторник ще ги занеса.

# 9
 • Варна
 • Мнения: 41
Ани здравей, аз съм нова в тази тема.
Сега започвам 3 месец, термина ми е в средата на юли (дай боже всичко да е наред, бебето ми е инвитро).
Интересува ме нещо: аз от почти 2 год. работя в държавно предприятие и съм осигурявана редовно на 340 лв. заплата, т.е. при изчисляване на майчинството за 7 месеца ще се има предвид тази сума. Дали има смисъл сега да напусна и да започна да се осигурявам на 2000 лв. останалитте 5 месеца? Ще ми се вдигне ли доста майчинството?
Благодаря ти!Дано да съм задала правилно въпросите си Embarassed

# 10
Привет,
Първо искам да благодаря на мамите, които внасят светлина в тунела  Hug
И на болежката ми - счетоводителя на фирмата тепърва ще се запознава с промените по платеното майчинство и съответно не ми приема документите. Аз съм в заварено положение с изтекли 315 дни преди 01.01.2009. Въпроса ми е какво мога да направя за да не губя парички от незаинтересоваността на счетоводителя.
Благодаря Ви предварително!

# 11
 • Sofia
 • Мнения: 32
И аз съм в положението на fart, 315-те дни ми изтекоха на 16 декември 2008г. Трябва ли да попълня молбата за отглеждане на дете от 315 до 2 годишна възраст и може ли някой да качи копие от нея.

# 12
 • София
 • Мнения: 1 352
Ани здравей, аз съм нова в тази тема.
Сега започвам 3 месец, термина ми е в средата на юли (дай боже всичко да е наред, бебето ми е инвитро).
Интересува ме нещо: аз от почти 2 год. работя в държавно предприятие и съм осигурявана редовно на 340 лв. заплата, т.е. при изчисляване на майчинството за 7 месеца ще се има предвид тази сума. Дали има смисъл сега да напусна и да започна да се осигурявам на 2000 лв. останалитте 5 месеца? Ще ми се вдигне ли доста майчинството?
Благодаря ти!Дано да съм задала правилно въпросите си Embarassed
Желая ти най - сладкото бебче!  Hug
Според мен ще се вдигне.
Можеш да направиш някой сметки.
Средно дневно брутно възнаграждение се изчислява като се събере осигурителния доход за 12 месеца,предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане и се раздели на работните дни за този период. Обезщетението за бременност и раждане е  90% от това средно дневно брутно възнаграждение.. След това се събират нетните възнаграждения за същия 12 месечен период и се дели на отработените дни. Получава се среднодневното нетно възнаграждение. Двете се сравняват и се изплаща по - малкото от двете.
Мога да направя сметки, само кажи кога точно трябва да излезеш в болничен 45 дни преди термин, за да видя кой месеци ти влизат в базата.

# 13
 • София
 • Мнения: 1 352
Привет,
Първо искам да благодаря на мамите, които внасят светлина в тунела  Hug
И на болежката ми - счетоводителя на фирмата тепърва ще се запознава с промените по платеното майчинство и съответно не ми приема документите. Аз съм в заварено положение с изтекли 315 дни преди 01.01.2009. Въпроса ми е какво мога да направя за да не губя парички от незаинтересоваността на счетоводителя.
Благодаря Ви предварително!
Първо трябва да подадеш заявление при работодателя, за разрешаване на отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 дни. Към него се прилага Приложение 7 от НРВПО. След това ти в срок от 3 работни дни от разрешаване на отпуска трябва да представиш при работодателя Приложение 12 за промяна на обстоятелствата, а той в 7 дневен срок от получаването му трябва да го занесе в НОИ.
Накрая попълваш Приложение 2 , което работодателя пак носи в НОИ до 2 дни след изплащане на заплатите.
Тук можеш да видиш Приложение 12 http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/links_page/links.php?cat.6, останалите ги има по надолу в темата.

# 14
 • София
 • Мнения: 1 352
И аз съм в положението на fart, 315-те дни ми изтекоха на 16 декември 2008г. Трябва ли да попълня молбата за отглеждане на дете от 315 до 2 годишна възраст и може ли някой да качи копие от нея.
Първо можеш да се възползваш от промените в КСО и да да ползваш отпуск за бременност и раждане за остатъка до 410 дни. Трябва да подадеш документите, който съм описала в отговора до farf.
А можеш и да не се възползваш и да продължиш да ползваш отпуск за гледане на дете до 2 години. А след като отпускът за бременност и раждане в размер на 315 дни ти и е изтекъл на 16.12.2008 г. би трябвало вече да си подала Приложение 3 при работодателя, а той да го е занесъл в НОИ. Ако не си можеш да го намериш в сайта на НОИ http://www.noi.bg/, след това Указания -  МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО .

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт