Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Мнения: 11 610
Моля, прочетете внимателно този първи пост! Отговорът на Вашият въпрос може би е някъде тук! Благодаря!

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15

ЗА ВСИЧКИ КОНСУЛТАНТИ:
Ала-Бала
Lady Incandescent
ДейзиГ
Elfita
sis7
gargamela
Стики
  bouquet Hug Peace


Телефони на НОИ София за проверка на обезщетенията
926 10 10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НОИ уведомява, че с ПМС 37 от 27.02.2008 г. са приети изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, които са обнародвани в ДВ бр. 26 от 07.03.2008 г.

I. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 11.03.2008 г.

1. Болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения се представят от осигурителите в ТП на НОИ след подаване на данните с декларация обр. № 1 по Наредба Н-8 от 2005 г. на МФ в ТД на НАП, в следните срокове:

- ако възнагражденията или част от тях са изплатени - не по-късно от 2 дни след деня на изплащането;

- ако възнагражденията са начислени, но не са изплатени – не по-късно от 2 дни след последния ден на месеца, през който е извършено начисляването;

Самоосигуряващите се лица представят болничните листове и молби-декларациите за изплащане на паричните обезщетения в ТП на НОИ не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.

2. Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила в двумесечен срок от прекратяване на правоотношението или осигуряването, се представят в ТП на НОИ до 5 работни дни след представянето им на осигурителя.

3. Декларацията за промяна на обстоятелствата, приложение № 12 към наредбата, се представя от лицeто в срок 3 работни дни на осигурителя, който я представя в ТП на НОИ също в срок 3 работни дни.

4. Молби-декларациите за изплащане на парични обезщетения и помощи от КСО, съответно приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 11 към наредбата, са променени и в ТП на НОИ трябва да представяте новите образци.

Данните за мобилен телефон и за електронен адрес в интернет в документите за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО ще служат за уведомяване на правоимащите лица с SMS през мобилен оператор или с писмо по интернет за датата и размера на преведената сума за парично обезщетение или помощ. Попълването на тези данни от лицата е по желание.

II. ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 01.04.2008 г.

1. ТП на НОИ ще превежда на правоимащите лица два пъти седмично дължимите суми за парични обезщетения и помощи.

2. Осигурител (самоосигуряващо се лице), който има обособена/обособени дейност/дейности на територията на няколко ТП на НОИ, може да подава документи за изплащане на обезщетения от ДОО във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност. Промяната се извършва в едномесечен срок от подаване на декларация от осигурителя (самоосигуряващото се лице) в ТП на НОИ по дейността.

Допълнителна информация може да получите от ТП на НОИ.

Полезни сканирани материали от ДейзиГ - ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ 2008

От Стики:

Калкулатор за изчисляване на брутни и нетни заплати - на КиК
Адреси на ТП на НОИ където можете да получите информация за болнични и др. обезщетения - в сайта на НОИ - Контакти

Във форума
- тема за детските
- Тема за програмата „В подкрепа на майчинството”

Справки може да си правите в сайта на НОИ по ПИК - персонален идентификационен код. Ако нямате ПИК, в НОИ по адресната ви регистрация ще може да получите - лично.

Много полезен код!  Peace

С него на сайта на НОИ ще виждате какъв е осигурителният ви доход, какви обезщетения и кога сте получили, както и дали са ви предадени болничните и др. документи.

Напр:
-   справка за това на какви суми са ви осигурявали –
Справки - Справка за социалното осигуряване
https://socialsecurity.nssi.bg/
Там ще видите осигурителния си доход. За месеците, когато сте били в болнични, ще са повече суми - съберете ги.   

-   справка за изплатените болнични -
Справки - Справки по ЕГН и Булстат - "Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН "
https://benefits.nssi.bg/EGN/

-   справка за статуса на болничния (кога е предаден, изплатен ли е, всички данни по него – попълнени от доктора и счетоводството)
Справки - Справки по ЕГН и Булстат - най отдолу на страницата е "Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане"
https://benefits.nssi.bg/detailedegn/ReportBolnForEGN1.asp

Как се изчисляват болнични?

Дневното парично обезщетение се намира като се сравнят
От една страна
- за обикновен болничен - 80% от среднодневното брутно (СДБ) трудово възнаграждение шест месеца преди настъпването на неработоспособността или
- за болничен за бременност и раждане - 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение дванадесет месеца преди настъпването на неработоспособността
И
среднодневно нетното (СДН) възнаграждение за периода

По-малкото е дневното обезщетение, което ще ви преведат от НОИ.

Доходът, от който е определено обезщетението, е  СДБ умножено по броя на дните с обезщетение.

Пример.
Ползвате болничен за заболяване три работни дни през м. септември 2007г. Базовите ви месеци ще са от март до август. Тогава сте се осигурявали на 1400лв. Получавали сте чисто 852.28лв. месечно.
Тогава СДБ е 1400*6/129=60.87лв.
6 - шестте месеца на периода, а 129 са работните дни за тези 6 месеца.
СДН е 852,28*6/129=37.06лв.
Сравняваме 90% от СДБ със СДН
54.78>37.06
В случая обезщетението, което ще ви изплатят е СДН (37.06), тъй като то е по-малкото. Или 37.06*2=74.12лв.
А доходът, от който е определено обезщетението, е 60.87*2=121.74лв.
Първият ден е за сметка на работодателя, затова дните са два, а не три.

Какво става, когато сте ползвали болничен през периода на дванадесетте базови месеци за бременност и раждане?
За дните в болнични за база се взима осигурителният доход, от който е изчислено обезщетението. А не сумата, която са ви превели.
Тук е съществената разлика, както видяхте и по-горе.

Бруто базата - осигурителният доход + доходът, от който е изчислено обезщетението
Нето базата - нетното възнаграждение + доходът, от който е изчислено обезщетението.

Максимумът и в двата случая е максималният месечен осигурителен доход. Който и тази година е 2000лв.

Всичко това за 12 календарни месеца преди месеца, в който започва новият болничен за бременност и раждане. Така получените нето база и бруто база се делят на броя на работните дни за периода (12-те месеца). Получаваме две числа - среднодневно нетно (СДН) и среднодневно брутното възнаграждение (СДБ).

За дневно обезщетение се взима по-малкото от получените СДН и 90%  от СДБ.

Напр.
Давам го за конкретен месец. За базовите месеци е аналогично - доходите се делят на броя на работните дни за периода и тогава се сравняват.
Ако януари 2008г. сте работили 15 дни и 7 дни сте били болнични. Заплата 500лв.
Брутната ви заплата ще е (500/22*15) 340.92лв.
А за дните в болничен в базата влиза Доходът, от който се изчислява (напр. 10лв. дневно) е 70лв. Тогава ще имате брутен доход 410.92лв. (=340.92+70) за януари, който ще ви фигурира като база за месеца при 22 раб. дни. Или 410.92/22= 18.68 СДБ за януари.

Нетното е 266.95лв. (от 340.92лв. заплата след приспадане на осигуровките и данъка) за 15 отработени дни + 70лв. от Дохода, от който се е изчислил първия болничен. Т.е. общо 336.95лв.
Делим ги на 22 раб. Дни – 15.32 среднодневно нетно възнаграждение за януари.

Ако болничният за бременност и раждане започва на 7 февруари 2009г, база за неговото изчисляване ще са месеците февруари 2008 - януари 2009г. (A не 7 февруари  2008 – 6 февруари 2009)

Кога бъдещата майка има право на обезщетения?
1. необходимо е тя да е осигурена в момента на започване на отпуска за бременност и раждане, като:
1.1. по трудов договор
1.2. самоосигуряваща - собственик или съдружник във фирма.
1.3. свободни професии
1.4. земеделски производители

За последните три осигурявания майката трябва да се осигурява върху високия процент, който включва вноски за ОЗМ (общо заболяване и майчинство). Той се обявява при започването на дейност или до 31.01. на текущата година.

2. достатъчно е да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж с вноски за ОЗМ!
За случаите на осигуряване по т.1.2. – 1.4. са достатъчни 12 месеца с осигуряване за ОЗМ.

Този стаж не е задължително да е преди отпуска, а по принцип до момента – без значение кога и при колко работодатели е направен, с прекъсвания или не.

Осигурителният стаж не винаги е равен на трудовия. Напр. ако сте на 4-часов работен ден и сте работили 10 месеца, осигурителният ви стаж ще е 5 месеца.

От 2009г. има изключение от тези изисквания и то е за студентките редовно обучение, които не получават обезщетение като осигурени на горните основания.
Те получават месечна помощ от Социалните в размер на една минимална работна заплата.


Какво включва майчинството?
Първо се ползва отпуск по бременност и раждане в размер на 410 дни, от които 45 преди термина. 135 дни от него са с болничен, а за остатъка се подава декларация. По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск може да се прехвърли само на бащата при брак или ако живеят в едно домакинство!
Минималното обезщетение е 240лв. за 2009г.


След 410-тия ден започва отпускът за гледане на дете. Той продължава докато детето навърши две години (за първите три деца). Обезщетението, което се получава за този период, е фиксирано за съответната година и е еднакво за всички майки. Тази година е 240лв. То не се облага с данъци или осигуровки.

За целия този период работодателят внася САМО здравни осигуровки в размер на 12.48лв. месечно за 2009г.

410-дни
По време на този отпуск майката не може да работи. Или ако работи получава само заплатата си, без обезщетения. Този отпуск може да се прехвърли единствено на таткото!

Гледане на дете
След ползването на отпуска за бременност и раждане се ползва отпуск за гледане на дете. Получавате обезщетение в размер на 240лв. месечно за 2009г.

Ако дадете детето на ясла, сте длъжни да уведомите работодателя си. От този момент ви се спира обезщетението и вече получавате 50% от него. Вие си преценявате дали: ще се върнете на работа или ще ползвате отпуск.
Отпускът може да е: платен, неплатен или по болест (болничен) и др.

Отпускът за гледане на дете може да се прехвърля!
"със съгласието на майката (осиновителката) се разрешава на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение."
Другият вариант за тези, които не са на трудов договор, е програмата "В подкрепа на майчинството". По-подробно вижте в темата във форума.

Отпуски на таткото
От 2009г. бащите имат право на още два вида отпуски:
1.   При изписването на детето – в размер до 15 календарни дни.
2.   На остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане, след навършване на 6 месеца на детето.

За тези отпуски на таткото му се изплаща обезщетение в размер на 90% от осигурителния му доход предходните 12 месеца (но не повече от нетния доход) - също както на майката се определя обезщетението за бременност и раждане.
Условието е той също да е осигурен в момента за ОЗМ и да има осигурителен стаж с вноски за ОЗМ 12 месеца, аналогично на майката – независимо кога и къде е придобит.

Заварено положение към 01.01.2009г.
Кои майки са в заварено положение?
   майките /осиновителките/, за които срокът на обезщетението по чл. 50 от КСО не е изтекъл до 1 януари 2009 г., имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни.
   майките /осиновителките/, за които срокът на обезщетението по чл. 50 е изтекъл до 1 януари 2009 г., но от започването му не са изтекли 410 календарни дни, имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до края на този период.

Ако във втория случай майката е на работа, тя може да продължи да работи и да получава обезщетение 50%. Или ако е прехвърлила гледането на детето на друг човек той да продължи да получава обезщетение вместо нея.

Но може също така да върне ползването на отпуска за бременност и раждане до 410 дни. Разбира се, в този случай тя ще ползва обезщетението, което й е било изчислено вече. А човекът, който се е грижил за детето в случаите на чл.164 ал.3 от КТ, вече няма да получава обезщетение.

Застъпване на майчинства
Чл.49 ал.2 от КСО
При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.

Обърнете внимание на изискванията за ползване на това право – „периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете”
Т.е. майката трябва да е в отпуск за гледане на дете или в отпуск за бременност и раждане.
Ако се е върнала на работа, прехвърлила е майчинството и др., то тя не може да ползва обезщетението от предното дете и за настоящата бременност то ще й се изчисли като ново обезщетение по правилата от 2009г.


Когато сключвате трудов договор, обърнете внимание какъв е:
1.   срочен (със срок за изпитване)
2.   безсрочен (със срок за изпитване)

Ако има клауза за срок за изпитване – „договор на основание чл. ... във връзка с чл.70 ал.1 от КТ”
то по време на срока за изпитване не се ползвате със закрила като бременна. Страната, в чиято полза е уговорен срокът, може да прекрати договора по всяко време.

1.   При срочен договор, ако срокът изтече по времето, когато сте вече в отпуска за бременност и раждане (410 дни), ще продължите да получавате обезщетение до края на този отпуск.

2.   При безсрочен договор могат да ви съкратят само с разрешение на Инспекцията по труда.

Неплатен отпуск по чл.167а по КТ – за гледане на дете до 8-годишна възраст.
Всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на детето до навършване на 8-годишна възраст.
Правото за ползването му не може да се прехвърля на другия родител (освен в някои особени случаи).
 Може да се ползва наведнъж или на части всяка не по-малка от 5 работни дни, до навършване на 8 години на детето, като работодателят трябва да е уведомен за желанието да ползвате този отпуск поне 10 дни предварително.
Признава се за трудов и осигурителен стаж. Съответно за него се полага и платен годишен отпуск.
Осигуровки – 8% от 130лв. за 2009г. – 10.40лв.

Платеният годишен отпуск по КТ е 20 работни дни годишно. Право на такъв имате ако имате 8 месеца трудов стаж по принцип. И за времето на майчинството също се полага.
Осигуровките при него са като на заплата.
При прекратяване на трудовия договор ако не е използван, се заплаща обезщетение за неползван платен годишен отпуск.


КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПАРИЧНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, ИЗПЛАЩАНО ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ ИЛИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ
- от ДейзиГ

Необходими документи за обезщетенията - http://www.noi.bg/ - от менюто в ляво избирате УКАЗАНИЯ

Последна редакция: нд, 08 фев 2009, 13:26 от Мама Цоцоланка

# 1
 • Варна
 • Мнения: 1 540
Чудесна тема! Записвам се да следя новостите.
Благодаря на Ала-Бала, Lady Incandescent, ДейзиГ, Elfita, sis7, gargamela и Стики   bouquet

# 2
 • Пловдив
 • Мнения: 17 914
Въпрос от предната тема на елхичка -Връщам се на работа половин година преди да са изтекли 2-те години майчинство (синът ми ще посещава детски ясли). Имам ли право на половината от обезщетението? Ако, да, какъв документ/и е необходимо да представя и пред кого?До 2 години на детето имаш право на 50 процента от майчинството.Счетоводителката на фирмата,в която работиш ще ти даде да попълниш Приложение 4 и после тя има грижата да го представи в НОИ.
Можеш от тук да изтеглиш приложение 4 http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/links_page/links.php?cat.6

# 3
 • София
 • Мнения: 696
 Joy и аз тук

# 4
 • Казанлък
 • Мнения: 104
Имам въпрос. Студентка съм редовно обучение с дете под две годишна възраст. Ако пусна детето си на ясла, ще ми спрат ли половината майчинство?
С таткото нямаме брак, разделени сме, припознато е детето, по постоянен адрес се водим на един адрес, а настоящите ни адреси са различни. Детето го отглеждам сама в друг град, в който редовно следвам, ако това има някакво значение. Та въпросът ми е, ако пусна детето на ясла, ще ми спрат ли половината майчинство, при положение,че не съм се върнала на работа, но съм студентка редовно обучение.

# 5
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 15 547
Имам въпрос. Студентка съм редовно обучение с дете под две годишна възраст. Ако пусна детето си на ясла, ще ми спрат ли половината майчинство?
С таткото нямаме брак, разделени сме, припознато е детето, по постоянен адрес се водим на един адрес, а настоящите ни адреси са различни. Детето го отглеждам сама в друг град, в който редовно следвам, ако това има някакво значение. Та въпросът ми е, ако пусна детето на ясла, ще ми спрат ли половината майчинство, при положение,че не съм се върнала на работа, но съм студентка редовно обучение.

Ако детето е на ясла нямаш право изобщо на обезщетение за отглеждане на дете, не на 1/2 от него, а на цялото.

# 6
 • Мнения: 36
Честита нова тема-пренасям питането си от предната тема
Здравейте,имам следния въпрос-бременна съм, осигуряват ме на 250 лв и в третия месец от бременността ме осигуриха на бонус 5 000 лв;раждането ще бъде юли 2009-колко ще ми бъде майчинството.Предварително благодаря.
 

# 7
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 15 547
Честита нова тема-пренасям питането си от предната тема
Здравейте,имам следния въпрос-бременна съм, осигуряват ме на 250 лв и в третия месец от бременността ме осигуриха на бонус 5 000 лв;раждането ще бъде юли 2009-колко ще ми бъде майчинството.Предварително благодаря.
 

В първия пост на темата е обяснено как се изчислява обезщетението за бременност и раждане. Информацията, която даваш е недостатъчна. Само ще вметна, че на месец осигурителният доход не може да надвишава 2000 лева. Тъй, че при изплатен бонус 5000 лева, на практика осиг. вноски са само върху 2000 лева.

# 8
 • Все още в къщи, но скоро може и в лудницата
 • Мнения: 8 231
Честита нова тема-пренасям питането си от предната тема
Здравейте,имам следния въпрос-бременна съм, осигуряват ме на 250 лв и в третия месец от бременността ме осигуриха на бонус 5 000 лв;раждането ще бъде юли 2009-колко ще ми бъде майчинството.Предварително благодаря.
 

В първия пост на темата е обяснено как се изчислява обезщетението за бременност и раждане. Информацията, която даваш е недостатъчна. Само ще вметна, че на месец осигурителният доход не може да надвишава 2000 лева. Тъй, че при изплатен бонус 5000 лева, на практика осиг. вноски са само върху 2000 лева.

Освен ако бонуса не е разпределен пропорционално за периода, за който се отнася.

# 9
 • София
 • Мнения: 1 596
Здравейте момичета!
Много пъти сте ми помагали със съвет и вярвам, че и сеща ще ми помогнете, по-точно на моя приятелка.

Моята приятелка, която в момента е по майчинство иска да регистрира ЕТ на свое име.
За да продължава да си получава майчинството не трябва да напуска от настоящата си работа нали?
И като самоосигуряващо се лице в нейното ЕТ, трябва ли да подава нещо допълнително, освен декларация 1?
А за да не надвиши максималния осигурителен доход - дохода върху, който реши да се осигурява с коя сума трябва да се събере за да не надскочи 2000лв - с майчинството 220лв или със заплатата на която се води?
И за всички рискове ли може да се осигурява или само за пенсия?

Благодаря Ви!!!


Да си наеме счетоводител и с него да уточни точно по какъв начин ще се осигурява.
За да не й се спира обезщетението, трябва да се самоосигурява на ниския процент (ако избере този вариант).

Какво ще рече това "на ниския процент" - да се осигурява само за пенсия, а не за пенсия и ОЗМ, така ли?

Копирам си въпроса от старата тема.

# 10
 • Сливен
 • Мнения: 91
Всичко добре .. а ако няма много бъдеще в тази фирма .. и докато сме в майчинсвто я закрият? майчинството ми спира ли ?

# 11
 • Мнения: 36
много Ви благодаря-безценни сте Hug

# 12
Имали значение , че в момента работя като личен асистент и самият проект ще бъде спрян да бъде финансиран с изтичане на срочния трудов договор?
В такъв случай какви документи трябва да се подадат в НОИ за обезщететение за майчинство и кой трябва да го направи? Или по - точно кой ще ми плаща  здравните  осигуровки в размер на 12.48лв. месечно за 2009г.

# 13
 • Pb
 • Мнения: 1 157
Elfita, Мама Цоцоланка, благодаря ви горещо!  smile3525

# 14
 • В полите на Пирин планина
 • Мнения: 15 547
Всичко добре .. а ако няма много бъдеще в тази фирма .. и докато сме в майчинсвто я закрият? майчинството ми спира ли ?

Зависи какво имаш предвид под "закрият". Ако престане да съществува като юридически субект, то независимо дали си в отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете ще те съкратят от работа / с разрешение от ИТ /, но 410 дни ще продължиш да получаваш обезщетение. След това обезщетение за отглеждане на дете до 2 год. възраст няма да можеш да вземаш, освен ако не започнеш работа на ново място.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт