Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

 • 17 фев. 2009, 10:09 ч.

Майчинство и детски за близнаци - 2

 • 24 414
 • 401
 •   1
Отговори
 • Мнения: 1 897
Тъй като старата тема стана огромна отварям нова!

 Актуалният въпрос за промяната на закона за помощите за близнаци ще продължим да обсъждаме тук. Копирам поста на Надето от старата тема, за тези, които не са запознати с проблема:

Здравейте, момичета! Искам да ви съобщя, че ние от СНБМ ви подкрепяме официално.

Съвсем на кратко ще ви представя историята на тези помощи:

Идеологията на нашето предложението е следната:

1) майката на близнаци да получава допълнителна помощ за отглеждането им до 2 годишна възраст след изтичане на обезщетението за бременност и раждане (обезщетение на базата на заплатата си,доход който замества нейния), тъй като след това тя вече получава обезщетение за отглеждане на дете , което не е обвързано с дохода й. Идеята ни беше,ако 1 майка има близнаци, тя получава само 1 обезщетение за отглеждане на дете по реда на КСО - 240 лв. Искахме по реда на Закона за семейна помощи за деца тя да получава и за 2-рото дете 240лв.

2)всички осигурени майки на близнаци да получават такава помощ независимо от доходите на семейството

3) Неосигурените майки по принцип получават по 100 лева на месец за период от 1 година, тъй като те нямат право на обезщетения по реда на КСО. Идеята ни беше, когато такава майка роди близнаци, тя да получава по 100 лв за всяко дете близнак.


  Това, което се прие в края на миналата година беше помощ за осигурените майки през втората година от майчинството в размер на 100лв на близнак. Но пък понеже не бяха приели Правилник за прилагането на закона, нямаше как да се получат тези пари.

  Това, което искат да приемат сега е следното:

Майките на близнаци, независимо дали са осигурени или не, ще получават помощ за отглеждане на близнаци не от 1г до 2г. на детето, а от раждането до навършването на 1 година, като ще получават помощта ЕДНОКРАТНО.
Тоест вместо всеки месец да взимат по 100 лв на близнак, ще взимат едноратно при раждането 1200лв на близнак.
Това е различна помощ от еднократната помощ при раждане и си е само за близнаци.

Лошото е, че закона ще влезе в сила със задна дата от 1.01.2009г и съответно всички, на които децата им са между 1 година и 2 година и са разчитали тази година да вземат помощи просто няма да ги получат .

От една страна за майките, които ще я получават ще е по-добре, че я взимат еднкратно, защото парите все пак са повече отколкото като ги яде инфлацията всеки месец, но от друга страна, ако не си направи човек сметка и похарчи всичко, 2-та година, когато е най-трудно с тези 240 лв ще е без пари.

Така че, основният аргумент, който може да използвате е, че през втората година майките остават на 240лв, и именно тогава най-вече имат нужда от подпомагане, защото през първата година осигурените майки взимат 90% от дохода, на който са били осигурявани + еднократната помощ/в повечето случай 1200лв/.

Ако имате някакви въпроси, с готовност ще ви отговоря!
Това е проекта на закона, който искат да приемат:


Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

(Обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г., изм., бр. 120 от 2002 г., изм. и доп., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21 от 2006 г., изм., бр. 30 от 2006 г., бр. 33 от 2006 г., бр. 68 от 2006 г., бр. 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., изм. и доп., бр. 71 от 2008 г., бр. 110 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. създават се нови т. 3 и 4:
“3. еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година;
4. еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение”.
2. точка 5 се отменя.
3. досегашните т. 3, 4 и 6 стават т. 6, 7 и 8.
4. в ал. 2 думите “т. 3 – 5” се заменят с “т. 6 – 8”.
§ 2. В чл. 4 думите “по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6” се заменят с “по чл. 2, ал.1, т. 1, 6 – 8”.
§ 3. В чл. 5а, ал. 2 думите “всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица” се заменят с “общо заболяване и майчинство”.
§ 4. Създава се чл. 6а:
“Чл. 6а. (1) (1) Майката (осиновителката) има право на еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато децата не са настанени за отглеждане в специализирана институция за деца.
(2) Размерът на помощта по ал. 1 се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година и се изплаща за всяко дете близнак.
(3) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката (осиновителката), а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето.
(4) При условията на ал. 1 еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година се предоставя и на самотния баща (осиновител).
(5) При условията на ал. 1 еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година се предоставя и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за близнаци, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.”
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. алинея 4 се отменя.
2. в ал. 5 думите “всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица” се заменят с “общо заболяване и майчинство”.
3. в ал. 6 думите “ал. 4” се заменят с “ал. 5”.
4. в ал. 7 цифрата “5” се заменя с “6”.
5. в ал. 8 думите “ал. 6” се заменят с “ал. 7”.
§ 6. Членове 8а и 8б се отменят.
§ 7. Член 8в се изменя така:
“Чл. 8в. (1) Майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, има право на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.
(2) Размерът на помощта по ал. 1 се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.
(3) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката (осиновителката), а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето.
(4) При условията на ал. 1 еднократна помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и на самотния баща (осиновител).
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1 думите “по чл. 7, 8, 8а и 8б” се заменят с “по чл. 7 и 8”.
2. в ал. 2 думите “помощи” се заменят с “помощите по ал. 1”.

§ 9. В чл. 10, ал. 2 думите “т. 3 – 6” се заменят с “т. 6 – 8”.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. точка 4 се отменя.
2. създават се нови т. 6 и 7:
“6. шест месеца - за еднократните помощи за отглеждане на близнаци до навършване на една година, считано от края на месеца, през който децата са родени, осиновени или настанени по реда чл. 26 от Закона за закрила на детето;
7. шест месеца – за еднократната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение, считано от края на месеца, през който е родено (осиновено) детето.”
3. досегашната т. 6 става т. 8.
§ 11. В чл. 14 се създава ал. 4:
“(4) При настаняване на дете извън биологичното му семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето, прекратяване на настаняването в семейство на роднини и близки или приемно семейство, отпуснатата еднократна помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а или отпуснатата еднократна помощ по чл. 8в, подлежат на възстановяване по реда на чл. 1 - 3 пропорционално на броя на пълните месеци до навършване на една годишна възраст на детето, считано от месеца на настъпване на събитието.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 12. Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение по чл. 8в за 2009 г. е равен на дванайсеткратния размер, определен за тази помощ в § 101 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и се изплаща еднократно.
§ 13. (1) Размерът на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а за 2009 г. е 1 200 лв. за всяко дете.
(2) Майка (осиновителка), самотен баща (осиновител), семейство на роднини и близки или приемно семейство, които до влизане на закона в сила отглеждат близнаци имат право на еднократна помощ за отглеждането им, ако отговарят на условията на чл. 6а, пропорционално на оставащите месеци до навършване на една годишна възраст на децата.
§ 14. В чл. 75, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (Обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 29.06.2000 г., изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2001 г., доп., бр. 35 от 2001 г., изм., бр. 41 от 2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 10 от 2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 74 от 2002 г., доп., бр. 112 от 2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 2002 г., доп., бр. 120 от 2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 2003 г., доп., бр. 42 от 2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 95 от 2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 2003 г., изм., бр. 114 от 2003 г., изм. и доп., бр. 12 от 2004 г., изм., бр. 21 от 2004 г., доп., бр. 38 от 2004 г., изм. и доп., бр. 52, бр. 53, бр. 69 от 2004 г., изм., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 112 от 2004 г., изм., бр. 115 от 2004 г., изм. и доп., бр. 38 от 2005 г., изм., бр. 39 от 2005 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 102 от 2005 г., изм. и доп., бр. 103, бр. 104, бр. 105 от 2005 г., изм. и доп., бр. 17 от 2006 г., изм., бр. 30, бр. 34 от 2006 г., изм. и доп., бр. 56, бр. 57, бр. 59, бр. 68 от 2006 г., попр., бр. 76 от 2006 г., изм., бр. 80, бр. 82, бр. 95 от 2006 г., доп., бр. 102 от 2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., изм., бр. 52, бр. 53, бр. 64, бр. 77 от 2007 г., доп., бр. 97, бр. 100 от 2007 г., изм. и доп., бр. 109, бр. 113 от 2007 г., изм., бр. 33 от 2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 67 от 2008 г., доп., бр. 69 от 2008 г., изм., бр. 89 и бр. 102 от 2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 2008 г.) думите “един процент” се заменят с “процент 1,1 на сто”.
§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 14, който влиза в сила от 1 април 2009 г.

Старата тема

# 1
 • Мнения: 42
Здр. на всички аз съм бъдеща майка на близнаци,очакваме ги през май.Интересува ме следното всички документи за еднократната помощ при раждане,помощите по 100лв за близнаците и самото майчинство аз лично ли подавам документите в Нои и Социалните или счетоводителката на фирмата ги урежда тези неща.Питах я веднъж и тя ми каза ние всичко ще ти уредим,но като гледам във форума всеки сам е ходил по инстанциите.Ако може да ми разясните тези неща ще ви бъда благодарна.

# 2
 • Мнения: 4 205
Еднократната помощ за раждане я искаш от социално подпомагане по постоянен адрес. Трябва да отидеш след раждането за децата, с актовете за раждане и с удостоверение от ГРАО.
Това няма как счетоводството да ти го уредят.

# 3
 • Бургас
 • Мнения: 519

   Относно майчинството,то започва след като ти изтекат 410 дни от излизането ти в болнични.То се урежда от счетоводството ви.Ти не се занимаваш.

# 4
 • СОФИЯ
 • Мнения: 8 742
Искам да следя и тази тема. Ако присъствието ми ви притеснява, моля за откровеност - веднага бих се оттеглила.
Не съм мама на близнаци и нямам близки сем с близнаци.

# 5
 • София, Младост 4
 • Мнения: 9 029
  Хайде и аз да следя темичката  Simple Smile

# 6
 • София
 • Мнения: 769
И аз се записвам Peace

# 7
 • Антверпен
 • Мнения: 1 744
И аз да следя. Peace

# 8
 • София
 • Мнения: 405
Записвам се и аз в новата темичка с ндежда абсурдната ситуация за децата ни да се промени.
Днес с много мъка приеха Заявлението ми в община Лозенец.Не вярвам някой да му обърне внимание,но...

Наде,благодаря за разясненията по случая  bouquet

# 9
 • В страната на чудесата.
 • Мнения: 538
Искам да следя и тази тема. Ако присъствието ми ви притеснява, моля за откровеност - веднага бих се оттеглила.
Не съм мама на близнаци и нямам близки сем с близнаци.

Мама Сання няма за какво да се притесняваш, мисля всеки е добре дошъл.

А след колко дни трябва да има отговор на това заявление?
Пишете ако има на някой вече отговорили?

# 10
 • Мнения: 60
Момичета, има ли сред вас такива,
които вече трябваше да са получили 200 лв. месечна помощ за близнаци,
а са получили по-малко?

# 11
 • Бургас
 • Мнения: 519

   Ами аз изобщо не съм получавала такава,камо ли със закъснение. Нали точно това обсъждаме тук,ще има или не допълнителна помощ. Ти да не би да си получила нещо?

# 12
 • Мнения: 63
И аз следя темата.За съжаление не мога да ви подкрепя за срещите и всичко което се организира извън Варна.23-та седмица съм бременна с близнаци и няма как да пътувам толкова надалеч.Но за всякакви мероприятия в моят град или подписки в интернет разчитайте на мен!

# 13
 • Мнения: 60

   Ами аз изобщо не съм получавала такава,камо ли със закъснение. Нали точно това обсъждаме тук,ще има или не допълнителна помощ. Ти да не би да си получила нещо?
Не! На мен ми ги превеждат след 20-то число.
Тогава ще видя колко ще ми преведат.

# 14
 • Бургас
 • Мнения: 519

  Не разбирам  newsm78,да не би да имаш в предвид майчинството или детските,обикновенно тях превеждат между 15-20 число.

Редакция на ключовите думи на темаОбщи условия

Активация на акаунт