Какво трябва да знаят родителите на деца със СОП!
 
След като забележите някакъв проблем в развитието на детето си, обърнете се към личния си лекар, класния ръководител или към специалист от Ресурсния център. Ако те констатират необходимост от специализирана помощ, детето трябва да бъде насочено към лекар-специалист или Лекарска консултативна комисия.

Лекарят-специалист или ЛКК изготвят документ, в който се описва проблемът и се дават препоръки.
Подайте молба до председателя на Екипа за комплексно педагогическо оценяване на Регионалния инспекторат по образованието - за извършване на първична оценка на общото развитие на детето / ученика.

Явете се с детето / ученика пред ЕКПО на РИО на насрочената дата, като носите със себе си следните документи: медицински документ, издаден от съответния лекар-специалист, психолого-педагогическа характеристика на детето / ученика, написана от учителя на групата или от класния ръководител, творчески работи на детето / ученика - рисунки, писмени работи и други материали.

При извършване на първичната оценка Вие участвате в работата на ЕКПО и можете да изразявате своето мнение.

Специалистите от ЕКПО на РИО попълват Карта за общото развитие на детето / ученика. В картата те записват становище за вида, формата и мястото на обучение.

Директорът на общообразователното училище / детската градина със заповед определя състава на училищния (или на детската градина) ЕКПО, който изработва индивидуална образователна програма на детето / ученика. Председателят на ЕКПО запознава родителя / настойника с програмата.

В края на всяка година ЕКПО в детската градина (или в училището) препоръчва как да продължи по-нататъшното обучение на детето / ученика - по индивидуална програма, или по общообразователна, с или без ресурсно подпомагане.

http://www.rcenter-sz.org/za_roditeli/ тук може да видите необходимите документи  за кандидатстване пред ЕКПО за насочване на деца и ученици със специални образователни потребности, както и да ги изтеглите.

Ресурсен център София област се намира в гр. Годеч или гр. Своге  Thinking
Адрес:
ул. "Проф. д-р Асен Златаров" № 3
Телефон:
               0886 794 326    
Имейл:
rc_sf_obl@abv.bg


Ресурсен център-София-град кв.Гео Милев ул.Владово №1,сградата на бившото 5-то ПУ
               02/828-94-97         ; 920-15-89
Имейл:
rcenter_sf@abv.bg

Ресурсен център гр. Русе - http://www.rcrusse.eu/
Ресурсен център Русе
Площад "Левски 1А"
7012 Русе, България
Телефон: +359 82 860 116
FAX: +359 82 860 116
E-mail: rcrusse@gmail.com

Ресурсен център - Стара Загора
http://www.rcenter-sz.org/ и още http://rcsz.org/page.php?id=16

Ресурсен център - Варна
http://resource-centre-varna.com/  
бул.”Сливница” №113 Телефон: 052/641 670
r.centar@abv.bg  Лице за контакти: Лидия Широкова

Ресурсен център - Бургас  
Ул. „Индустиална” №1, ет. 2 Телефон: 056/ 82-52-39  
rc_burgas@abv.bg Лице контакти: МариянаГерманова

Ресурсен център - Габрово
бул. Брянска 3 Телефон: 066 / 800 214  
ResCentar_Gabrovo@ABV.BG

Ресурсен център - Благоевград
гр.Благоевград, ул. Братя Иванови  №7, п.к.305
сл.тел.073/83 33 41
Работно време:
понеделник – петък
8:30 до 17:30ч.
res_centre@mail.bg
www.rc.blagoevgrad-bg.eu

Ресурсен център - Велико Търново
ул."Мармарлийска" 26
Телефон: (062) 60-33-12        
Имейл: resursencentar_vt@abv.bg
Сайт: http://rcenter-vt.com

Ресурсен център - Видин
Ул. «Цар Симеон Велики» № 132
Телефон: 094/ 606868
Имейл: rescentre_vidin@abv.bg
Сайт: http://www.rescentre-vidin.hit.bg/

Ресурсен център - гр.Враца
ул."Огоста" №4 тел. 092/621 569        
Имейл: GStatkova@abv.bg
Сайт: http://rc-vratsa.my.contact.bg

Ресурсен център - Добрич
ул. "Йордан Йовков" 4
Телефон: 058/ 60 55 14
Имейл: rc_dobrich@abv.bg
www.rcdobrich.hit.bg

Ресурсен център - Кърджали
Адрес: ул"Капитан Петко Войвода"№3а
Телефон: 0361/86 061
факс: 62 484
Имейл: rc_kj@mail.bg

Ресурсен център - гр. Кюстендил
Адрес: ул. "Кокиче" №7
Телефон: 078/522910        
Имейл: r.centar_kn@abv.bg

Ресурсен център - гр. Ловеч
Адрес: ул. "Стара Планина" 31
Телефон: 068/600-181        
rescentyr_lovech@abv.bg
http://rescenter-lovech.hit.bg/

Ресурсен център - гр. Монтана
Адрес: ул. Неофит Бозвели №22
Телефон: 096/306219        
Имейл: rcpiovdusop_mont@abv.bg
Сайт: http://store4.data.bg/rcmontana/

Ресурсен център - гр. Пазарджик
Адрес: ул. “Веслец “2А
Телефон: 034/ 48 00 38
Имейл: rc_pz@abv.bg
http://rcpz.hit.bg

Ресурсен център - гр. Перник
Адрес: кв. "Хр. Смирненски" бл. 4
Телефон: 076/607-181        
Имейл: rcpk@abv.bg
Сайт: http://rcpk.dir.bg

Ресурсен център - гр. Плевен
Адрес: бул."Георги Кочев " № 66
Телефон: 064/805-188        
Имейл: resource_centre.pl@abv.bg
Сайт: http://rcpleven.com/

Ресурсен център - гр. Пловдив
Адрес: ул. "Прохлада" 1
Телефон: 032/ 260 152
Имейл: resursencentar@abv.bg
Сайт: http://resursencentarplovdiv.hit.bg

Ресурсен център - гр. Разград
Адрес: ул." Никола Вапцаров" 10
Телефон: 084/62 12 45        
Имейл: resursen_centar_rz@abv.bg

Ресурсен център - гр. Силистра
Адрес: ул.Христо Смирненски 5
Телефон: 086/823612        
Имейл: r_centerss@abv.bg

Ресурсен център гр. Сливен
Адрес: кв."Българка" ул."Д.Добрев"
Телефон: 044/68 10 22        
Имейл: resursencenter_sliven@abv.bg

Ресурсен център - гр.Смолян
Адрес: Ул.Братан Шукеров 19
Телефон: 0301/89909        
Имейл: rcio_smolyan@abv.bg

Ресурсен център гр.Търговище
Адрес: ул. "Трапезица", № 66
Телефон: 0601 / 6 44 64 GSM:  +359 895 66 41 66        
Имейл: resursencentar_tg@abv.bg
Сайт: http://www.resursencentar-tg.hit.bg

Ресурсен център гр. Хасково
Адрес: ул.”Иглика” №14, етаж 3
Телефон: 038/668292        
Имейл: rc_haskovo2006@abv.bg
Сайт: http://www.rchaskovo.info

Ресурсен център - гр. Шумен
Адрес: ул. "Милан Борисов" 16
Телефон: 054/ 832260
Имейл: resursentzentar_shu@abv.bg
Сайт: www.rcentarsh.com

Ресурсен център - гр. Ямбол
Адрес: ул. “Стефан Караджа” №38
Телефон: 046 / 62 11 33
Имейл: rescenter.yambol@abv.bg


http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_me … nite_centrove.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа http://rio.yambollan.com/docs/hroni4ni.doc


НАРЕДБА № 11 ОТ 28 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА: http://www.rio.icon.bg/n11.rtf

ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН  http://www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni-d/44054.html

НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания  http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_1-2009_deca_SOP.pdf това е наредбата която замени №6 за децата със СОП

Последна редакция: пн, 14 фев 2011, 09:37 от Igi_