Използваме "бисквитки" (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си. Повече подробности можете да прочететеТУК

Отговори
 • Пловдив
 • Мнения: 17 374
СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ;
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА;
   
Кой има право на семейни помощи за деца
1. бременните жени - български граждани;
2. семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
3. семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
4. семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. бременните жени - чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 
Размери на семейните помощи за деца
Еднократната помощ при бременност е в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Еднократната помощ при раждане на живо дете за 2011 г. е в размер е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.

Месечните помощи за дете до навършване на средно образование за 2011 г. са в размер на 35 лв. за всяко дете. При едновременно раждане от майката на 2 и повече деца помощта за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2. т.е 52, 50 лв.

Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 100 лв.Това е помощ за безработни майки или майки без достатъчно стаж,чиито доход е под 350 в бруто на човек в семейството.
 
Доходна граница. Доходи на семейството.
Право на
Еднократна помощ при бременност;
Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;
имат семействата, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларация, е по-нисък или равен на 350 лв. бруто.
Границата за достъп до подпомагане се определя ежегодно със Закона за бюджета на Република България.

КАК СЕ ОПЕДЕЛЯ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.

Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през 12 - те календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите.

Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ

Право на еднократна помощ при бременност имат:
•       Неосигурените жени;
•       Бременните жени, осигурени за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, които не получават обезщетение за бременност и раждане, поради това, че нямат необходимия осигурителен стаж. Помощта се изплаща в размер, пропорционално на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по, но за не повече от 45 дни.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;
3. копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ;
4. медицинско удостоверение за термина на раждане - за неосигурените жени;
5. лични карти  на деклараторите (за справка).
 
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ
Помощта се изплаща за живородено дете, ако то не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Помощта не зависи от доходите на семейството.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат:
1. оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
2. копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката;
3. удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца;
4. лични карти  на деклараторите (за справка).

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1.Доходът на човек в семейството да е под или равен на 350 лв бруто.
2.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
3.     До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Смята се, че детето редовно посещава училище ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.
4.     Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.

РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ
•        Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.
•        Доходите на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.
•        Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2.бележка за поставените ваксини от педиатърът.
3. служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;
4. удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година - в срок до 31 октомври;
5. решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;
6. удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството - за справка;
7. лични карти на деклараторите - за справка;
8. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД - месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта );
9. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД - месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.);
10. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
11. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Нова молба-декларация се подава на всеки 12 месеца.

ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

За промяна на обстоятелствата се смятат например: раждане или смърт на дете; навършване на 20-годишна възраст; настаняване на детето в специализирана институция за деца или отписването му от нея и др.
•        При промяна на обстоятелствата изплащането на семейните помощи започва или се прекратява от месеца, следващ промяната.
•        В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата се подава нова молба-декларация за установяване само на това конкретно обстоятелство, без да се изисква актуализация за доходите на семейството. В тези случаи месечната помощ се отпуска или прекратява само за децата, по отношение на които правото възниква или се прекратява.
 Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи.
Дирекция „Социално подпомагане” получава служебно информация за изплатените обезщетения от НОИ.

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА
Изплаща се на майката (осиновителката, самотните бащи-осиновители, семействата на роднини, близки или приемни семейства, в които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето), чиито средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв бруто

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:

1.     Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2.     Майката е неосигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
3.     Майката е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но няма необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
4.    Детето живее постоянно в страната.

Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ по образец съгласно приложение № 3;
3. удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО;
4. копие от удостоверението за раждане на детето;
5. копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД - месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството.);
6. лична карта (за справка);
7. копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
8. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД - месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството).


Дирекция"СП" получава по служебен път информация за изплатените обезщетения от НОИ.

# 1
# 2
 • Мнения: 181
Здравейте,мога ли да ви попитам къде да търся проблема,имам подадени документи от септември за детски надбавки ,а пари никакви?

# 3
 • Мнения: 157
Здравейте,мога ли да ви попитам къде да търся проблема,имам подадени документи от септември за детски надбавки ,а пари никакви?

и аз съм така, подадох си документите на 22.10, казаха, че ми е разписана заповедта и ... нищо

# 4
 • Мнения: 2 102
Здравейте,мога ли да ви попитам къде да търся проблема,имам подадени документи от септември за детски надбавки ,а пари никакви?

Обадете се в Дирекцията където сте подали документите.

# 5
 • Мнения: 221
Здравейте,мога ли да ви попитам къде да търся проблема,имам подадени документи от септември за детски надбавки ,а пари никакви?
Трябва да проверите в Дирекцията за социално подпомагане, където сте подали документите си.Септемврийските помощи са изплатени през м.октомври.

# 6
 • Мнения: 54
Да припомня темата:
Скрит текст:
Здравейте, изпращам ви отговорът от МТСП, както обещах:

Подкрепа за детето и семейството
10-10-2012    Мария Димитрова     
Въпрос
Здравейте!
Предстои ми раждане през октомври. Кога най-рано имам право да подам документи за месечни помощи за дете - през октомври или през ноември. (съответно с бележки за доход до септември включително или до октомври включително).

31-10-2012    Миляна  Павлова - експерт "СВ"   
Отговор
Уважаема госпожо Димитрова,
По отношение на месечните помощи за отглеждане на дете до една година, съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД), тези помощи се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи, и са налице условията по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД).
По отношение на месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, съгласно чл. 19, ал. 1 от ППЗСПД, тези помощи се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи и са налице условията по чл. 7 от ЗСПД.
В молба-декларацията за получаване на семейни помощи по чл. 7 и 8 от ЗСПД лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията (чл. 3, ал. 1 от ППЗСПД).
Обръщам Ви внимание, че към молба-декларацията се прилага и копие от удостоверение за раждане на детето.


В крайна сметка, бебето се роди на 17-ти октомври, успях да събера всички документи в рамките на месеца, от Социалното ги приеха без проблем и ще започнат изплащането на детските, считано от октомври.
Дано е от полза постът, че по-напред в темата се изказаха категорични мнения, че документите следва да се подадат в месеца следващ раждането, което видно не е така.

И развитието:
В крайна сметка, днес ми се обадиха, че заповедите са готови и се оказа, че за едното дете ми отпускат месечната помощ считано от октомври, а за другото (новороденото) - считано от ноември. Това се разминава с уверенията на служителката, която ми прие документите, освен това е и в противоречие с указанията на МТСП и най-вече с правилника за прилагане на закона (Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи и са налице условията по чл. 7 ЗСПД.), но това е положението... Важното е, че поне минах с един комплект документи... Или така си мисля Simple Smile))))))))

# 7
 • Мнения: 221
Да припомня темата:
Скрит текст:
Здравейте, изпращам ви отговорът от МТСП, както обещах:

Подкрепа за детето и семейството
10-10-2012    Мария Димитрова     
Въпрос
Здравейте!
Предстои ми раждане през октомври. Кога най-рано имам право да подам документи за месечни помощи за дете - през октомври или през ноември. (съответно с бележки за доход до септември включително или до октомври включително).

31-10-2012    Миляна  Павлова - експерт "СВ"   
Отговор
Уважаема госпожо Димитрова,
По отношение на месечните помощи за отглеждане на дете до една година, съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД), тези помощи се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи, и са налице условията по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД).
По отношение на месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, съгласно чл. 19, ал. 1 от ППЗСПД, тези помощи се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи и са налице условията по чл. 7 от ЗСПД.
В молба-декларацията за получаване на семейни помощи по чл. 7 и 8 от ЗСПД лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията (чл. 3, ал. 1 от ППЗСПД).
Обръщам Ви внимание, че към молба-декларацията се прилага и копие от удостоверение за раждане на детето.


В крайна сметка, бебето се роди на 17-ти октомври, успях да събера всички документи в рамките на месеца, от Социалното ги приеха без проблем и ще започнат изплащането на детските, считано от октомври.
Дано е от полза постът, че по-напред в темата се изказаха категорични мнения, че документите следва да се подадат в месеца следващ раждането, което видно не е така.

И развитието:
В крайна сметка, днес ми се обадиха, че заповедите са готови и се оказа, че за едното дете ми отпускат месечната помощ считано от октомври, а за другото (новороденото) - считано от ноември. Това се разминава с уверенията на служителката, която ми прие документите, освен това е и в противоречие с указанията на МТСП и най-вече с правилника за прилагане на закона (Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи и са налице условията по чл. 7 ЗСПД.), но това е положението... Важното е, че поне минах с един комплект документи... Или така си мисля Simple Smile))))))))
Какво пише в заповедта?Има ли цитиран член?

# 8
 • Мнения: 54
Цитат
Какво пише в заповедта?Има ли цитиран член?

Не съм я взела още. Само по телефон се чухме. Ще ходя след 20-ти, за да си взема и акта на бебето. Тогава ще пиша пак.

# 9
 • Мнения: 9
Zdraveite! Predvaritelno se izvinqvam za latinicata. Iskam da popitam dali pravilno sam razbrala, 4e za tazi "ednokratna pomo6t za bremennost" e neobhodimo uslovieto na 4len ot semeistvoto da se polagat 350 lv mese4en dohod? Sahto taka dokumentite za kandidatstvane se podavat o6te ot momenta na izlizane v 45 dneven bolni4en predi rajdane? I obarkvaneto mi nai-ve4e v tova, 4e za tezi posledni 12meseca, za koito trqbva da izvadq spravka za brutnoto mi vaznagrajdenie sam rabotila v 3 poredni firmi, ot koito mi se sabira celiq tozi staj ot 12mes. I neznam ot kade trqbva da si izvadq ob6ta spravka za brutnoto mi vaznagrajdenie za tezi 12mes? V nastoq6tata (3-ta firma),  sam ve4e ot 2 meseca (ako ima zna4enie).  Dano da ste uspeli da mi razberete obarkanite vaprosi i da ne sam vi zatrudnila mnogo. Blagodarqvi mnogo predvaritelno za otgovora!

# 10
 • Мнения: 221
Zdraveite! Predvaritelno se izvinqvam za latinicata. Iskam da popitam dali pravilno sam razbrala, 4e za tazi "ednokratna pomo6t za bremennost" e neobhodimo uslovieto na 4len ot semeistvoto da se polagat 350 lv mese4en dohod? Sahto taka dokumentite za kandidatstvane se podavat o6te ot momenta na izlizane v 45 dneven bolni4en predi rajdane? I obarkvaneto mi nai-ve4e v tova, 4e za tezi posledni 12meseca, za koito trqbva da izvadq spravka za brutnoto mi vaznagrajdenie sam rabotila v 3 poredni firmi, ot koito mi se sabira celiq tozi staj ot 12mes. I neznam ot kade trqbva da si izvadq ob6ta spravka za brutnoto mi vaznagrajdenie za tezi 12mes? V nastoq6tata (3-ta firma),  sam ve4e ot 2 meseca (ako ima zna4enie).  Dano da ste uspeli da mi razberete obarkanite vaprosi i da ne sam vi zatrudnila mnogo. Blagodarqvi mnogo predvaritelno za otgovora!


Ако вие сте осигурена, т.е работеща и имате достатъчен трудов стаж нямате право на тази помощ.Тя се полага на жени, които не работят, т.е не са осигурени.Вие ще си получите болничен от НОИ за 45 дни преди раждане.Дано разбрахте.Иначе доход трябва да си вземете от всяка една фирма,в която сте работили.

# 11
 • Русе
 • Мнения: 43
запис

# 12
 • Мнения: 131
Здравейте! Питането ми е свързано с месечните помощи за дете до 16-годишна възраст.
Аз съм на държавна работа - 320лв., взимам и детски 35лв.  Детето ми е на 2 години. Таткото го е припознал. Пред закона аз и детето сме семейство ...имам ли право на такава ежемесечна помощ?

# 13
 • Мнения: 131
Май съм се объркала - всъщност това са детските, които аз си ги взимам...мислех, че има друг тип помощи

# 14
 • Мнения: 317
   Здравейте! Предстои ми да подам документи за детски надбавки. Миналата година подадох за първи път декември месец. Тази година мислех, че също трябва да ги подам през декември (1 календарна година), но позната ми каза, че трябва да ги подам през ноември, след като рожденият ден на малката е бил през октомври, иначе съм щяла да загубя обезщетението за месец  ноември. Така ли е?

   Ако е така, няма ли да ми се застъпят месеците? В смисъл такъв, че миналата година документите за доход включваха едногодишен период до месец ноември 2011 включително, и ако трябва да ги подам този месец, то доходът ми пак ще включва месец номери'11... А проблемът ми е, че всъщност това е последният месец, в който бях на работа, след което се преместих в друг град и съответно нямам връзка с предишния си работодател и ако трябва пак да искам служебна бележка за доходите през този месец... просто не знам как ще се случи.

   За този период иначе (след ноември 2011) съм била безработна, като в първите месеци получавах обезщетение за безработица, след това 3 месеца получавах обезщетение/заплащане по една програма към Бюрото по труда (3-месечен курс) и последните месеци нямам никакъв доход и вече не съм и регистрирана като безработна. Какви документи за доход трябва да представя в такъв случай и кой трябва да ми ги издаде?

   Също така, от указанията в първия пост не разбрах това:
Цитат
4. удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година - в срок до 31 октомври
Как така в срок до 31. октомври, какво се има предвид?

   Оказва се, че всъщност нищо не съм разбрала, ще съм ви много благодарна ако ми помогнете Simple Smile

Последна редакция: пн, 12 ное 2012, 18:32 от Мрън

Редакция на ключовите думи на тема

Ел. поща с която се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

Да Попълнете формата за регистрация Не Продължете с Facebook регистрацията

Активация на акаунт