ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ"

Управителният съвет на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" свиква редовно Общо събрание (ОС) на 14 април 2013 г., неделя, от 11:00 часа. в гр. София, на адрес:
София 1202, ул. “Веслец” №45, ет. IV, ап. 13 при следния дневен ред:

1. Обсъждане предложения за промени в Устава на СНБМ и гласуване;
2. Избор на нов УС на СНБМ;
3. Други.

Поканват се всички членове да участват в общото събрание лично или чрез представител по реда на чл. 28, ал. 3 от ЗЮЛНЦ. Регистрацията на членовете и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в 10,45 ч. и ще се извърша срещу представяне на документ за самоличност за членовете и на документ за самоличност на законните представители и/ или пълномощниците на членовете. В случай че някой от членовете упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.
При липса на кворум, на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на СНБМ, събранието ще се проведе същия ден от 12,00 ч., на същото място и при същия дневен ред.