«абравена парола?
или
–егистрирай се јктиваци€ на акаунт


≈л. поща с ко€то се опитвате да се регистрирате не съвпада
с тази използвана в BG-Mammma

ƒа ѕопълнете формата за регистраци€ Ќе ѕродължете с Facebook регистраци€та

ƒеца с увреждани€ и хронични забол€вани€
0 ѕотребители и 1 √ост преглежда(т) тази тема.
1-14 от 805 отговора

гр. —офи€

ћнени€: 631
ћалко инфо за гръбначните деформации забел€зах, че във форума не е пускана такава тема!!!  —колиозната болест се характеризира с определен комплекс от симптоми, като латералното изкрив€ване на гръбначни€ стълб (сколиоза) е основни€ симптом. ¬ продължение на векове произхода на сколиозата остава загадка на медицината. » досега етиологи€та е неиз€снена. ¬ болшинството от случаите се постав€ диагноза Ц идиопатична сколиоза, т.е с неизвестни причини. —ложността на въпроса за етиологи€та се об€сн€ва с това, че при един случай сколиозата се про€в€ва като самосто€телно забол€ване, а в други като симптом на дадено забол€ване, чийто произход е добре известен.
   —ъществуват различни класификации, които систематизират сколиозата по етиологичен, морфологичен, неврологичен и т.н признаци.
Х   —поред етиологични€ признак всички сколиози се дел€т на вродени и придобити. ¬ основата на вродените сколиози лежат аномалии в развитието на елементите на гръбначни€ стълб и ребрата, както и н€кои дисплазии в него «ацепин (1949) , „аклин (1957) . ћного класификации отнас€т към придобитите форми Ц рахитичните, училищните, травматичните, рефлексоболковите и цикатриксиалните сколиози.
Х    ласификаци€та на James (1979) раздел€ сколиозите на две групи без структурни изменени€ в прешлените и със структурни такива, които обхващат също дисковете, дъгите и гръбначно-ребрените стави. ¬ повечето разработки се доказва, че началните изменени€ възникват непосредствено в елементите на опорните части на прешлените. ¬ една от първите хипотези свързващи възникването на сколиозата с порочната стойка, се подчертава че асиметричното натоварване на прешлените предизвиква т€хната деформаци€. Volkman установил експериментално, че продължителната порочна стойка на учениците довежда до асиметричен растеж на гръбначни€ стълб и по€ва на сколиотична деформаци€. “еори€та за училищната деформаци€ се поддържа от много автори (“урнер, Ѕрузар, „аклин, ћанчева ). —поред т€х асиметричното натоварване, слабостта и бързата умор€емост на нервно-мускулни€ апарат са причина за изграждането на порочна стойка, ко€то може  да прерастне в структурна сколиоза. ѕо-кьсно било доказано,че само порочната стойка не може да предизвика сколиотична деформаци€, но при наличието на н€кои все още неиз€снени фактори предизвикващи забол€ването, т€ може да служи като важен отключващ механизъм.
Х    Ќе получава признание и остеопатичната теори€ за възникването на сколиозата. ¬реден, Lovett, Gruca, Tilman, Ўулутко об€сн€ват, че в нейната основа лежат мускулно-лигаментарната недостатъчност на гръбначни€ стълб.  “оест нарушена асиметри€ в работата на мускулите и връзките от двете страни на гръбначни€ стълб.
Х   √ол€ма част от изследователите об€сн€ват генезата на сколиотичната деформаци€ не с изменени€ в ќƒј, а с нарушени€ в обм€ната на веществата и по-точно в минералната обм€на. Schede, Steans, Glauber установ€ват, че при деца със сколиоза е повишена екскреци€та на аминовите и азотни съставки, както и на холинестеразата.
Х   — най-висока стойност в теори€та за нарушената обм€на на веществата, като етиологичен фактор, са изследвани€та на Ponseti. —поред него причината за възникването на сколиозата са вредни разстройства в обм€ната на мукополизахаридите. ћеханизмът е следни€т: инсуфициентната белтъчна обм€на има за последица размекване на епифизните зони на растежа, в областта на залагането на междупрешленовите връзки се създават услови€ за подхлъзването на апофизите на телата на прешлените (епифизиолиза) и в краен резултат възникване на латерално изкрив€ване.
Х   ¬ последните години се про€в€ва повишен интерес към неврогенната теори€ за произхода на сколиозната болест. —поред не€ идиопатичната форма на сколиозата се про€в€ва вследствие нарушени€та в нервната трофика и нервно-дистрофичните процеси в дисковете на прешлените. ¬ тази посока са изследвани€та на Heussege, Rathke, —крычин, јбальмосова.
Х   ¬ българската медицинска литература през 1987г. излезе от печат обстоен материал за ¬—“ћ (вродено съединително-тъканна малостойност). ¬ него се прави опит да се из€сни етиологи€та на идиопатичната сколиоза с ¬—“ћ, ко€то предизвиква слабост в интер- и интра-вертебрални€ мускулно-лигаментарен апарат. јвторите на теори€та ћилковска-ƒимитрова и  аракашев јт. установ€ват симптоми на ¬—“ћ при повечето от децата с диагноза идиопатична сколиоза.
Х   ¬ патогенезата на всички форми на сколиозна болест, независимо от етиологи€та се откриват н€колко взаимносвързани закономерности. Ќачални€т етап на формиране започва с изместване на пулпозното €дро на дисковете в посока на конвекса. “ова облекчава наклона към вгънатата страна, но затрудн€ва заемането на симетричното вертикално  положение на гръбначни€ стълб и създава стабилност на деформаци€та още в началото на възникването. —ъздават се услови€ за асиметричното действие на масата на т€лото и неравномерно напрежение на паравертебралните мускули. ¬торичните промени са с характер на контрактура на активните и пасивните стабилизатори в конкавната страна и смущени€ в растежа на прешлените.
Ћатералните изкрив€вани€ остават във фронталната равнина само в началните стадии на развитие, т.нар. функционални сколиози. ѕод това наименование се разбират и пон€ти€та неправилно телодържане, пре сколиоза, неправилна стойка. ѕри функционалната сколиоза не се откриват морфологични органоструктурни промени в костната, мускулната, нервната и съединителната тъкан. Ћипсва дефицит в подвижността на гръбначни€ стълб.  оригират се във водоравен наклон на трупа или волево ст€гане на мускулатурата при заставане ФмирноФ.
Ќаличието на гръбначно изкрив€ване във фронтална равнина (сколиоза) довежда до изместване на пулпозното €дро на междупрешленни€ диск към изпъкналата (конвексна) страна.
»зместеното пулпозно €дро облекчава наклона към вгънатата страна, но затрудн€ва заемането на изходно вертикално положение на гръбначни€ стълб и създава стабилност на изкрив€ването още при неговото по€в€ване в първичната крива.
¬торичните промени са с характер на контрактура на активните и пасивните стабилизатори на конкавната страна и смущени€ в растежа. ѕостепенно задълбочаващите се функционални изменени€ довеждат и до структурни изменени€. ѕри сколиози I Ц III и IV степен има завъртане на прешлените по посока на изкрив€ването. ѕрешлените се ротират и деформират, като промените  са най Ц силно изразени на върха на дъгата. ѕромените се характеризират с увеличаване на височината на прешлена от страна на изпъкването и намал€ване от вдлъбнатата страна. ѕри изместването на прешлените мускулите, които нормално изправ€т гръбначни€ стълб, започнат да го навеждат странично поради промененото съотношение между залавните им места. Ќастъпилите промени в един отдел на гръбначни€ стълб се разпростран€ват и в другите отдели. ѕървичните криви на гръбначни€ стълб вод€т до оформ€нето на компенсаторни криви.
   ¬ биомеханични€ план отклонени€та в описаните белези имат следни€ вид:
—труктурната сколиоза е необратима латерална извивка с фиксирана ротаци€ на прешлените (торзио). “орзиото на вертебралните тела е в посока на конвекситета на изкрив€ването. ¬ торакални€ д€л торзиото на прешлените увлича и ребрата  и предизвиква дорзалното им проминиране от страната на конвекситета на изкрив€ването и вентрално проминиране от страната на конкавитета. «атова при структурни сколиози се установ€ва дорзална ребрена гърбица (гибус).
Ќеструктурните (функционални, постурални)  сколиози  са обратими и се коригират при заемане на различни позиции Ц наклон напред, тилен лег, нивелиране на таза чрез изравн€ване на дължината на долните крайници или при контракци€ на постуралните мускули.
ѕотенциални източници на болка:
ј. ћускулна умора и стресиране на лигаментите от страната на конвекситета.
Ѕ.  омпремиране на нервни коренчета от страната на конкавитета.
   ’арактерен мускулен дисбаланс :
ј. —късени инертни и контрактилни структури  от конкавната страна на изкрив€ването.
Ѕ. –азтегнати и в€ли инертни и контрактилни структури от конвексната страна.
¬. јко едната тазобедрена става е в аддукторна контрактура, аддукторите от тази страна ще са скъсени, а абдукторите разтегнати и в€ли. ¬ контралатерални€ крайник ще е налице обратната ситуаци€.
√. ѕри изразено торзио на прешлените, мускулите инсерирани за напречните и бодилковите  израстъци промен€т посоката си на теглене и това тр€бва да се има предвид при патокинезиологични€ анализ.
’оризонталната равнина Ц главата се наклан€ към изпъкналата част на изкрив€ването, раменни€ по€с противоположно при гръдни и комбинирани сколиози; тазът при гръдните и комбинираните изкрив€вани€ е приповдигнат към изпъкналата страна, а при гръдно-лумбалните в повечето случаи е наклонен противоположно.
‘ронталната равнина Ц при гръдни и комбинирани сколиози цели€т гръбначен стълб и таз са снижени към вдлъбнатата страна на изкрив€ването, докато при гръдно-лумбалните гръбначни€ стълб пресича вертикалната ос на т€лото, като гръдни€ отдел се разполага от страна на изкрив€ването, а тазът Ц на противоположната му страна.

« ѕоследна редакци€: сб, 13 май 2006, 00:36 от iskrica_nadejda »
÷итирай

гр. —офи€

ћнени€: 631
¬ зависимост от причините предизвикващи  кифотичната деформаци€ се различават вродени и придобити кифози. ¬родените кифози обикновено имат като патогенезен фактор клиновидни малоформации или прешленови блокове. “€хното лечение е изключително оперативно. –азнообразието в причините на придобитите кифотични деформации е гол€мо: състо€ние след туберкулни спондилити и травматични увреждани€; кифози от неврогенен произход (сирингомиели€; церебрални парализи) кифози като симптом при спондилоепифизарна дисплази€ или хондродистрофи€ и др. ќбособена и най-многочислена е групата на кифозите развиваща се на основата на острохондропати€та.
ƒъгообразната фиксирана кифотична деформаци€ на гръбначни€ стълб в сагиталната равнина е позната като юношеска кифоза.  ато болестен процес често протича безболезнено и за това се про€в€ва едва при изразеност на деформаци€та. «а разлика от сколиозата, ко€то се среща 3-4 пъти по - често при момичетата, то кифозата е 3-4 пъти по-често срещана при момчетата.
«а честотата на кифотичните изкрив€вани€ има значително по-малко изследвани€. ѕричина за това е че учениците с кифози търс€т медицинска помощ едва при по€вата на груба деформаци€ или при болезненост в н€кои от сегментите на гръбначни€ стълб.
Wassman (1951 г.) установ€ва юношеска кифоза в 3.2 % от изследваните 1500 ученика. Dameron  и Gulleolge (1953 г.) при клинични изследвани€ на 1000 деца и подрастващи откриват забол€ването при 8,3 % от случаите. –ентгенологично диагнозата се потвърждава в 6.1 % от случаите. ќчевидно разликата се дължи на грешки в клиничната диагностика, ко€то не тр€бва да се приема като достатъчна.
 . Ќ. Sorenson (1964 г.) при масови прегледи на новобранци намира, че честотата на юношеската кифоза възлиза на 8.3 %. —поред D. Drumond (1979 г.) статистическите данни за разпространение на кифотичните деформации, се движат от 0.4 % до 8.3 %. P. Stagnara  (1973 г.) намира висока честота от 40 %.
–азличи€та в данните за честотата на кифозите при различните автори, най-веро€тно се дължат в нееднаквите методи за диагностика и различие във възрастови€ диапазон на изследваните контингенти. ¬ литературата липсват данни за разпространението на тези забол€вани€ в различните части на света, което би дало информаци€ за корелаци€та им с екологичните фактори на околната среда или с расата.
≈тиологи€та на кифотичната деформаци€ е все още неиз€снена. ѕродължават да се обсъждат ендокринни генетични и механични фактори.
ѕървото описание на фиксиран кръгъл гръб възникващо в резултат от непълноценност на структурите на гръбначни€ стълб е направено от Shulthess  в 1905 г.
Schanz, изследвайки болни ученици с кифотична деформаци€ свързва нейното  развитие с изразена мускулна инсуфициентност и € нарича  У училищнаФ .
Spitzy разглежда забол€ването като силно изразен дефект на стойката и го назовава " професионална кифоза ".
¬ болшинството изследвани€ обаче, се подчертава, че началните изменени€ възникват непосредствено в опорните елементи на гръбначни€ стълб -  прешлените. “ези теории свързват генезата на деформаци€та с първично нарушение растежа на прешленовото т€ло в епифизарните пластинки Riser, Ferguson ( 1955 г.).
Ѕиохимични изследвани€ (¬аlаbа - 1974г.) установ€ват метаболитни нарушени€ в посока обмена на гликозамини и мукополизахариди при болни с деформации на гръбначни€ стълб. ƒоколкото в пубертетни€ период се наблюдава бурно развитие на цели€ организъм, може да се допусне известен дисбаланс в общи€ метаболизъм, обуслав€щ все още не€сните в етиопатично отношение изменени€ в епифизарните зони на прешлените в гръден кош, които вод€т до кифотичното му деформиране.
ћного изследователи разглеждат етиопати€та във връзка с изменени€та в нервно-мускулни€ апарат. Ridle, Roaf (1955г.) след извършени електромиографски наблюдени€ стигат до извода, че неравномерната активност на дълбоките гръбни мускули и мускулите на трупа като ц€ло са в основата на етиологи€та на гръбначните деформации. ≈дна от най-попул€рните теории за произхода на юношеската кифоза е  патогенетичната на Shoerman -  Mau.
”величената дорзална кифоза при юношите отдавна е привличала вниманието на лекарите и те са търсели причините и.  ато такива са посочвани прекомерно натоварване на гръбначни€ стълб с тежка физическа работа или спорт, мускулна инсуфициентност, фиксиран кръгъл гръб, лека форма туберкулозен спондилит и др.
¬ 1921г. датски€ лекар Holgar Shoerman проследил рентгенологично промените в гръбначни€ стълб на младежи с гръдна кифоза и с клиновидни прешлени и установил, че преди всичко се зас€га предната част на т€лото на прешлените, главно горните и долните ръбове, които са хрущ€лни и според него представл€ват " зоната или ивицата на растежа ". ¬ пубертетна възраст в тази зона се по€в€ва " епифизно €дро ". ѕри н€кои младежи поради големи€ натиск от съществуващата физиологична кифоза и натоварването на гръбначни€ стълб развитието на растежните €дра се нарушава и предната част на телата на прешлените спира или забав€ растежа си. “ова води до образуване на клиновидни прешлени и до увеличаване на кифозата . —поред Shoerman в тези случаи е налице същи€ процес, какъвто се намира и при другите остеохондропатии.
¬ 1929г. Mau експериментално доказва, че при посто€нно натискане върху ръбовете на прешлените в т€х могат да се получат промени, каквито могат да се наблюдават при болестта на Shoerman. “ази хипотеза намери широко признание, но срещу не€ има и възражени€.
Schmorl изучавайки патологоанатомичните промени в гръбначни€ стълб, счита че основните паталогични процеси при забол€ването не са в предните ръбове, а по ц€лата плочка на междупрешленни€ диск. ¬ н€кои дискове т€ не е равна, а на места е по-тънка и по-слаба. “ам т€ не издържа нал€гането на желатиноподобното €дро на диска, пропуква се и в пукнатините прониква съдържанието на диска, което после прониква и в спонгиозата на прешлена. ѕолучените протрузии или Ўморловите възли вод€т до дегенераци€ на диска. “ой се снижава, предните ръбове на телата на прешлените се доближават и натискът върху т€х се увеличава, което води до дегенеративни промени от типа на остеохондрозата. –астежът в предната част на телата спира и те стават клиновидни, а дискът фиброзира и кифозата се фиксира. “ази хипотеза се подкреп€ от изследвани€та на             Aufdermauer -1964г., който хистологично със специално оцвет€ване е намерил, че след 4 годишна възраст в хрущ€лните плочки на н€кои от междупрешленните дискове започват да се откриват полета с нарушена фиброзна система, ко€то армира хиалинни€ хрущ€л. Ќа тези места здравината на хрущ€ла е намалена и се издува под натиска на желатинообразното €дро. —лед като се по€ви костна реакци€ около тези хрущ€лни хернии, те стават видими на рентген като Ўморлови възли.
ћного автори считат наследствеността като етиологичен фактор (P. Stagnara; I. Broher; Ratke; K. Sorenson). —поред т€х се наслед€ва предиспозици€та към забол€ването, а деформациите възникват в резултат на пренатоварване.
≈ндокринните нарушени€, настъпващи в пубертетни€ период с признаци на забавено или нарушено полово съзр€ване се сочат също като причина за развитието на кифотичната деформаци€. »нтересни данни в този смисъл представ€т Mathias и Hepp, като намират в 22 болни от мъжки пол признаци на недоразвитие на половите жлези, а в 31 случаи от женски пол задържане на половото съзр€ване.
Nathan и Kuhus (1940г.) установ€ват наследственост в развитието на кифозите в 19%; Henricsson (1943г.) при изследване на 366 болни от кифоза намира наследственост в 39 % от случаите.
¬ последно време се увеличиха изследвани€та върху вродената съединително тъканна малостойност (¬. —. “. ћ.). ћного от авторите на изследвани€та в тази матери€ изказват предположение, че в структурните деформации на гръбначни€ стълб, в това число и кифозата се откриват симптоми на ¬. —. “. ћ., като ги об€сн€ват с патологични изменени€ и слабост в интер и интравертебрални€ мускулно - лигаментарен апарат: (ћилковска -ƒимитрова,  аракашов 1987г.)
ѕј“ќ√≈Ќ≈«ј
ƒинамиката на патогенезата на забол€ването най-обективно може да се проследи по н€кои рентгено-анатомични признаци. ѕри юношеската кифоза анатомични изменени€ се наблюдават в един, два, три, а в тежките случаи и четири прешлена. ѕо данни на Shoerman, изследвал 41 случа€, изменени€ на един прешлен са намерени в 12 % ;  в два прешлена в 51 % и на три прешлена в 22 %.

    ѕо класификаци€та на Mau в динамично развитие на кифотична деформаци€ се наблюдават четири фази без строга последователност.
¬ първата фаза апофизните зони на телата на прешлените претърп€ват типичните за остеохондропатийните изменени€. “е стават извити и по-широки отколкото са в норма.
’арактерна заобленост се по€в€ва и в контура на горната и долна повърхност на телата на прешлените. ¬ по-нататъшно развитие на болестта започват патологични промени в дисковете; намал€ване тургура на пулпозното €дро, снижаване на междупрешленното пространство, което довежда до посто€нно увеличено нал€гане върху телата и последващата клиновидна деформаци€ с дефицит в подвижността на засегнати€ сегмент.
¬тори€т стадий се развива на основата на първи€. Ќаблюдава се €сно изразена деформаци€ на прешленовото т€ло под форма на снижаване височината му в предните отдели и задебелени, уплътнени горни и долни повърхности.  остната структура е неправилна, но преобладават повече
плътни костни участъци. “риъгълната апофизарна с€нка в предни€ отдел на поразени€ прешлен му придава формата на пресечен отпред конус. »золирано се откриват фисури и хрущ€лни протрузии в спонгиозата на прешленовото т€ло. “ези изменени€ са най-изразени в лумбалните прешлени.
’арактеристиката на трети€ стадий на деформаци€та се основава на сливането на апофизите с телата на прешлените. ¬исочината на предните отдели е по-гол€ма отколкото в предходната фаза, но в сравнение с тази на задните стени остава ниска.  линовидната деформаци€ е €сно про€вена и става причина за фиксиране на кифозата. ѕредните ъгли на телата в този стадий стават остри и изтеглени напред. ѕатологичните промени зас€гат и дисковете, особено пулпозните €дра. ѕо€в€ват се телцата Ўморл или шморлови хернии.
„етвърти€т стадий на болестта се про€в€ва с груба структурна деформаци€ под формата на костно-фиброзен блок. ¬ъзникват остеофити по предните и странични повърхности на телата, а в отделни случаи при възрастни болни и синостоза между прешлените. Ќарушава се целостта на покривните пластинки на телата, което довежда до значителни изменени€ в междупрешленовите дискове. ћеждупрешленовите пространства значително се намал€ват. ѕри локализаци€ на тези изменени€ в гръдно-по€сни€ или по€сни€ отдел твърде рано се развива остеохондропати€, чието клинично действие се про€в€ва с болезненост в гръбначни€ стълб дори при доста ниски натоварвани€.
ќтчитайки, че малките степени на кифотична деформаци€ не винаги се про€в€ват, а имат гол€мо значение в развитието на остеохондропатиите, особено в ранна възраст, възниква необходимост от обективно измерване величината на кифозата. Ќейното определ€не се извършва на профилна Rö графи€. ѕрекарват се допирателни на горната повърхност на първи€ терминален и долната повърхност на последни€ прешлен в кифотичната дъга. ѕресичането на двете прави определ€ ъгъла на деформаци€та. јналогично се намира и големината на деформаци€ на върхови€ прешлен.   огато кифотичната дъга е гол€ма и не дава техническата възможност за разчертаване по горе описани€ метод, се използва метода на Cobb за определ€не величината при сколиози върху профилна Rö графи€ на гръбначни€ стълб.


 Ћ»Ќ»„Ќј  ј–“»Ќј,  ƒ»ј√Ќќ—“» ј

 линичните и рентгенологични белези на болестта се откриват в пубертетната възраст. ≈динични случаи могат да се откри€т и преди 10 години, дори на 6 години.
«а юношеската кифоза е характерно изместване на върха на кифотичната деформаци€ в каудална посока, в сравнение с нормалната кифоза на нивото на “h5). ¬ърхът на юношеската кифоза е обикновено между “h7 -L2.
»зместването на кифозата към гръдно-пр€сната част води до приплесване на гръдната кифоза. ѕатологичната деформаци€ на това ниво на гръбнака почти не се забел€зва, а по-€сно се вижда при наклон на т€лото напред по изпъкващите бодилести израстъци. ѕодобна клинична картина се наблюдава и при лумбална локализаци€. ‘изиологичната лордоза прави деформаци€та слабо забележима, но при внимателен оглед се вижда изменение на конфигураци€та на цели€ гръбначен стълб: гръбначни€ стълб става почти прав, а корпусът се наклан€ напред. ѕри навеждане на болни€ бодилестите израстъци в лумбалната част изпъкват. “ова изменение във формата на гръбначни€ стълб води до пром€на във функциите му.
ѕоради кифотичната деформаци€ в лумбални€ д€л вместо лордоза се ограничава наклона на корпуса напред. Ќастъпват промени в междупрешленните дискове не само на нивото на кифозата, но и в частите на гръбнака над и под не€. ¬следствие на това се получава ранна юношеска остеохондроза. ѕо-често болки са се наблюдавали при деца с по€сна и гръдно-по€сна локализаци€ на остеохондропати€та и значително по-р€дко при гръдна локализаци€.
«а юношеската кифоза са характерни ранното фиксиране на деформаци€та и слаба податливост към корекци€, което се дължи на патологичните промени в телата на прешлените и междупрешленните дискове.
‘ј«» Ќј ѕј“ќЋќ√»„Ќ»я ѕ–ќ÷≈—.
ѕърва - ‘”Ќ ÷»ќЌјЋЌј ‘ј«ј - Ќай-често се зас€гат от Th7 Ц Th10. ¬ началната си фаза болестта протича латентно, без болка. ≈два в кра€ на ден€ детето се оплаква от умора в мускулите на гърба. ќт огледа се вижда патологична стойка с изместване на раменни€ по€с напред от фронталната равнина на т€лото. Ќабел€зват се признаците на равномерна кифоза (за разлика от остра туберкулозна гърбица). ѕри натиск върху бодилестите израстъци - Th 6 и надолу,  не се открива локална болезненост.
Ќа рентген в тази фаза се отбел€зва едва изразена клиновидна форма на прешлените, но кифозата все още не е фиксирана.
¬тора - ‘Ћќ–»ƒЌј ‘ј«ј - “€ се характеризира с €сно изразена гръдна кифоза. Ќай-често в областта Th5- Th12 L2.  линично се из€в€ва във възрастта от 12 до 17 години.  ифозата е частично фиксирана, но деформаци€та прогресира. √орната част на т€лото се измества назад, а средни€т и долен д€л са отклонени напред спр€мо фронталната равнина. ѕод и над кнфотичната деформаци€ има лордоза с напрегнати лумбални мускули. Ћордозата не е фиксирана и представл€ва компенсаторен механизъм. ћоже да има болки под нивото на фиксираните прешлени.
’арактерната фиксираност на кифозата при остеохондропати€та на апофизите на телата на прешлените, фактически остава непроменена и затова компенсаци€та е по-добре видима. Ћокализаци€та на кифозата в средни€ и долен гръден д€л на гръбнака дълго време не води до груби нарушени€ във функциите, защото по€сни€ и шийногръдни€ д€л имат нормална подвижност.
Ќа рентген в тази фаза има изразена клиновидна деформаци€ на телата на 2 или 3 прешлена и нарушение в структурата на епифизните плочки на прешленните тела. ’рущ€лните дискове обикновено са слабо променени, но може да имат по-малка височина в предните части на телата. ‘азата е характерна за деца от 12-17 години.
“рета -  Џ—Ќј ‘ј«ј - ѕро€в€ва се след 18 годишна възраст. ’арактерна е трайната и значителна деформаци€ на гръбнака. ќтпред гръдни€т кош е сплеснат. ’арактерно е и скъс€ване на гръдната кост. Ѕолката след физическо натоварване е посто€нен симптом и се дължи на остеохондрозата. Ќа рентген е изразена клиновидна деформаци€ на телата на 2-4 прешлена.
ƒостоверната диагноза на остеохондропати€та на гръбначни€ стълб се базира на рентгеновите промени. ѕълната представа за характера и тежестта на промените в прешлените и дисковете, а също и определ€нето на стади€ на болестта става по профилна снимка. ‘асовата рентгенограма позвол€ва да се определ€т само косвените признаци на кифотичната деформаци€ - проекционно стеснение на междупрешлеините пространства.
ƒ»ј√Ќќ—“» ј
ƒиагностиката на кифотичната деформаци€ се основава на клинично и рентгенологично изследване. ѕървото регистрира редица параметри, характеризиращи деформаци€та и отношението й към т€лото като ц€ло, а второто отчита аномалии и нейното прогнозиране.
 линичното изследване започва с оглед. ƒетето тр€бва да бъде съблечено по гащета и босо, стъпило на равна плоскост.
ќгледът се извършва във фас, профил и отзад. Ќаблюдени€та във фас се насочват към наличие на асиметричност на лицевите половини на черепа и ши€та, контурите на нивото на раменните линии и мамили, положението на ключиците, асиметричност на хълбочните бодили, нееднаквост на талийните триъгълници (образуват се от спуснатите ръце, тали€та и таза). ќсобено внимание се обръща на формата на гръдната клетка. ¬ много случаи нейната деформаци€ е свързана с изкрив€ване на гръбначни€ стълб.
ѕри огледа от страни (профил) наблюдени€та започват от долните крайници: ходила - наличие на плоско стъпало или други деформации; коленни стави - възможна рекорваци€.
—лед това се прослед€ват кривините на гръбначни€ стълб. Ќамал€ването или увеличаването им са признаци за кифотична или лордотична деформации.
ќгледът отзад започва също от долните крайници. ќтчитат се всички отклонени€ в отделните части: положение и форма на стъпалата и колената, височината на глутеалните гънки, положение на таза, асиметрично на талийните гънки, положение на лопатките, раменни€ по€с и държането на главата. ќсобено внимание се обръща на положението на таза и неговата симетричност към раменни€ по€с. Ќер€дко се открива наклон или променена инклинаци€ на таза, чи€то причина тр€бва да се из€сни.
–≈Ќ“√≈ЌќЋќ√»„Ќ» ѕ–»«Ќј÷» - –ентгенологичните промени са различни в трите периода на забол€ването. “е най-добре се откриват на профилна рентгенограма. ¬ първи€ (безсимптомен) период може да се намери леко увеличение на физиологичната кифоза. ѕон€кога се откриват единични леко снижени в предната си част прешлени. ƒисковете са с гладки очертани€ и непроменена височина. ¬ъв втори€ период - периода на развитието на промените, се откриват неравности по покривните плочки, Ўморловите връзки, снижение на височината на дисковете в засегнати€ участък на гръбначни€ стълб. ¬ най-типичните случаи прешлените придобиват т. нар. Убутилковидна формаФ . ѕредната им част отгоре и отдолу стъпаловидно се стесн€ва.  онтурите на т€лото на това м€сто са не резки, ретуширани. ќтпред, отговар€що на двата ръба на прешлена, се по€в€ват триъгълни или окръглени костни €дра, които са с плътна с€нка, пон€кога фрагментирани. “ези апофизни €дра по-късно се сливат в т€лото на прешлена и обикновено след 21 годишна възраст изчезват. ѕон€кога остават отделени от т€лото на прешлена през цели€ живот, което не дава повод да се счита, че се касае и в по-късна възраст за болестта на Ўоерман. “върде често засегнатите от процеса прешлени са с по-гол€м предно-заден диаметър от съседните им. Ќа рентгенограмата в предно-задна проекци€ много често се открива лека или умерена сколиоза (при 20 до 50 % от болните). ¬ трети€ период -  периода на трайните изменени€, се откриват стеснени дискове със склеротичен контур, както и клиновидни прешлени, Ўморлови връзки и про€ви на остеохондроза. ћного р€дко се получава синостоза на предните ръбове на телата. ќписвани са Ћоозерови зони на proc. spinosi дължащи се на преустройка на костта при услови€та на увеличено разт€гане.
«аслужава да се отбележи една особена форма на пром€на в предната част на телата на прешлените, ко€то Schmorl счита като про€ва на Ўоермановата болест. “ова е дълбоки€т дисков пролапс, който се вижда при н€кои болни в горните по€сни прешлени.

« ѕоследна редакци€: сб, 13 май 2006, 00:35 от iskrica_nadejda »
÷итирай

густо майна ‘илибето

ћнени€: 5 253
ѕредполагам, че стати€та е предназначена за медици, лично на мен ми е много не€сна.
¬ъпроса не е да се пускат статии,а това което се пуска да е на достъпен език и да е от полза за н€кого.
« ѕоследна редакци€: сб, 13 май 2006, 00:30 от iskrica_nadejda »
÷итирай

гр. —офи€

ћнени€: 631
ќ .—ега ще € преработ€ да е €сно на всички.
»нформаци€та е полезна според мен.
јко имате въпроси ще отговар€м с удоволствие!
« ѕоследна редакци€: сб, 13 май 2006, 00:31 от iskrica_nadejda »
÷итирай

гр. —офи€

ћнени€: 631
¬ резюме


—колиоза -  изкрив€ване на гръбначни€ стълб в посока на страни (латерално)
—колиозите биват вродени и придобити
¬родени сколиози -  аномалии в развитието на строежа на прешлените по време на бременноста без из€снени причини
ѕридобити сколиози - към т€х спадат :
–ахитични - в следствие прекаран рахит
”чилищни - неправилно телодържане, неправилна стойка.
“равматични и цикатриксиални - ‘ункционално изкрив€ване в следствие прежив€на травма или операци€ (цикатрикс - белег) ѕолучава се дефицит на работата на едната страна на мускулатурата, слабост и оттам трайно изкрив€ване.

ѕридобитите сколиози също са два вида:
‘ункционална сколиоза -  причината е неправилна стойка и телодържане. ѕри този вид сколиоза н€ма изменени€ в строежа на елементите на гръбначни€ стълб и нервно - мускулни€ апарат. ‘ункционалната сколиоза се коригира трайно, чрез заемане на различни пози  или се задълбочава.
—труктурна сколиоза - е необратима странична извивка на гръбначни€ стълб с ротаци€ (завъртане) на прешлените. Ќалице е изпъкване (гибус) на страната на извивката. ’оризонталната равнина Ц главата се наклан€ към изпъкналата част на изкрив€ването, раменни€ по€с противоположно при гръдни и комбинирани сколиози; тазът при гръдните и комбинираните изкрив€вани€ е приповдигнат към изпъкналата страна, а при гръдно-лумбалните в повечето случаи е наклонен противоположно.
‘ронталната равнина Ц при гръдни и комбинирани сколиози цели€т гръбначен стълб и таз са снижени към вдлъбнатата страна на изкрив€ването, докато при гръдно-лумбалните гръбначни€ стълб пресича вертикалната ос на т€лото, като гръдни€ отдел се разполага от страна на изкрив€ването, а тазът Ц на противоположната му страна. Ћечението на структурните сколиози е консервативно и оперативно.

÷итирай

—офи€, "ћладост 3"

ћнени€: 9 042
¬ъпроса не е да се пускат статии,а това което се пуска да е на достъпен език и да е от полза за н€кого.
Ћюбознателна не си съвсем права - тук има доста теми - под вида на статии - за едно или др - с цел да се сложат после в библиотеката и да може да се рови и да се търси и да се намира инфо!
Wink
÷итирай

¬арна

ћнени€: 307
»зтривам си поста, вече не е актуален.
« ѕоследна редакци€: пт, 25 мар 2011, 17:49 от stacy77 »
÷итирай

¬арна

ћнени€: 307
»зтривам си поста, вече не е актуален.
« ѕоследна редакци€: пт, 25 мар 2011, 17:52 от stacy77 »
÷итирай

¬арна

ћнени€: 307
Ѕих искала това мое мнение да се изтрие.
« ѕоследна редакци€: пт, 25 мар 2011, 17:48 от stacy77 »
÷итирай

—офи€

ћнени€: 998
«дравей,  али! ћол€ те, пиши на кирилица, на латински трудно се чете. јко н€маш кирилица, можеш да ползваш кирилизатора  по-горе.  bouquet
÷итирай

гр. —офи€

ћнени€: 631
«дравей  али, от гол€мо значение е твоето отношение към проблема. ƒали правиш н€каква поддържаща гимнастика, имаш ли н€какви корекции по - рано и т.н.т. ќбикновено, след бременност страданието се задълбочава поради отслабването на гръбната мускулатура и неестествената поза на гръбначни€ стълб (центъра на тежеста се измества от растежа на бебето). ќперативно не ти препоръчвам да правиш корекции по н€колко причини : 1. ќперативната намеса в тво€та възраст  се прилага при изключителни случай на бърза прогреси€ на изкрив€ването. 2. ѕри оперативна корекци€ се отстран€ват ребра за да не натежават на конструкци€та на гръдни€ кош, но това носи своите последици. 3. ѕри оперативна корекци€ възстановителни€ период е много дълъг и труден - нос€т се корсети известно време, прави се усилена рехабилитаци€ и изисква гол€ма вол€ за поддържане на постигнати€ ефект - дори и най - малката немърливост "връща" състо€нието.

ћоето лично виждане по проблема е, че при една добра физическа култура, малко дозирана и специална рехабилитаци€ и плуване в определен стил можеш сама да коригираш и стабилизираш гръбначни€ деформитет. ћного важна е силата на гръбна и коремна мускулатура, правилна стойка и автокорекци€ при изправен стоеж и седеж.

“ова от мен, ако имаш други въпроси с удоволствие ще ти отговор€.
÷итирай

гр.ѕловдив

ћнени€: 2 454
—ина ми е с вродена / предполагам, понеже € откирха на 3г./ левостранна сколиоза, причината е липса на 1 ребро в л€во! скоро се консултирах с рехабилитатор, каза че е мнооого леко изразено и н€ма нужда от гимнастики!  Ћично за мен стати€та беше много полезна  bouquet
« ѕоследна редакци€: сб, 03 фев 2007, 21:26 от veni-b »
÷итирай

¬арна

ћнени€: 307
»зтривам си поста, вече не е актуален.
« ѕоследна редакци€: пт, 25 мар 2011, 17:54 от stacy77 »
÷итирай

¬арна

ћнени€: 284
kalia77 ,написаното от теб силно ме шокира!”жасно съжал€вам за изживени€ ужас! Sad
јз съм със сколиоза 3-4 ст. ѕо рождение или придобита от травма.Ћекарите не са категорични.ќткриха ми € на 7г.Ќо и на снимките от 4-5г. възраст се долав€ изкрив€ването.√радусите ми са над 45.
—ега съм на 25г. ,но се чувствам прекрасно , ,въпреки ,4е си имам гърбичката отзад ,упражн€вам с лекота любимата си професи€ (актриса) и н€мам никакви болки .–азбира се ,не съм застрахована ,4е състо€нието ми н€ма да се влоши ,още пове4е 4е съм бременна (в 5м.)
ƒа, на плажа се вижда "дефекта ми" ,но съвсем не ми пука!ƒори плажувам по монокини. Blush »наче със силно полепнали дрехи също се вижда ,но не винаги.«атова още докато купувам блузките си гледам дали се вижда гърбичката .» основната част от гардероба ми представл€ва полепнали дрешки.ѕросто много харесвам т€лото си.(ƒоказателство за това е и полепналата ми сватбена рокл€-прикрих несъвършенството си с воала Cool ).ј пов€рвай ми ,за лекарите аз съм едва ли не квазимодо!¬секи път ,когато се срещам с ортопеди ,те се хващат за главата и се чуд€т как въобще сто€ изправена.Ќо аз не само ,4е имам хубава стойка ,но и съм много гъвкава(това в професи€та ми ме прави още "по-квалифицирана").
≈стествено ,4е и аз минах през тази депреси€ ,но б€х много малка - на 12г.“огава прогнозите за мен б€ха толква зловещи ,4е исках да сложа край на живота си.ќтказах се от операци€ ,заради риска от инвалидизиране.Ќа 16г. тъкмо щ€х да си слагам корсет ,когато от плевенски€ драматичен театър ми предложиха да игра€ рол€та на ∆улиета.»менно т€ ме спаси!«апочнах да се грижа за стойката ,походката си,развивах пластични умени€...ƒокато не станах на 19г. и продължих да се развивам в Ќј“‘»«.¬ драматични€ отдел ме скъсаха точно ,заради изкрив€ването-провер€ваха всеки по отделно за изкрив€ване и изгърм€х.Ќо на следващи€ ден кандидатсвах за куклената катедра ,където (във втори кръг) провер€ваха пласти4ните умени€ на кандидатите ,а не недъзите им и след една седмица упорита борба(с четирите кръга на ада) -спе4елих!“ам развих гъвкавостта си до степен на съвършенство.¬ —офи€ ходих при физиотерапевт и правех упражнени€ ,които още пове4е подобриха състо€нието ми,но ,разбира се за кратко-докато не ги спр€х.
» тъй като много се отплеснах ,ще синтезирам ,4е винаги съм се стараела да потдържам т€лото си .ћакар и р€дко ,прав€ упражнени€ вкъщи ,назначени от физиотерапевт и разт€гащи йога-упражнени€ ;плувам ,когато мога ;танцувам ;стара€ се да сто€ изправена и съм мноооого позивно настроена!ћисл€ ,4е всеки един спорт много би ти помогнал ,ако щеш дори само за тонус!ћного е важно мускулатурата ни да е стабилна.јз ,от ве4ни€ ми стремеж да сто€ изправена ,имам пло4ки на корема  Laughing
ўом имаш манекенски мерки и щом докторите не са те стреснали ,значи състо€нието ти може лесно да се подобри.»зискай от лични€ си лекар направление за физиотерапевт ,който ще те подложи на десет дневен курс от подход€щи упражнени€.ƒо тогава ,посещавай фитнес салони и басейни.ўе те зареди с много положителна енерги€ ,ко€то е най-важна в случа€!!!Ќо ,мол€ те ,не си и помисл€й за операци€.“воите усили€ ще дадат по-добър резултат!”вер€вам те!
”вер€вам те също ,4е ниското самочувствие е най-големи€ враг на гръбначни€ ни стълб!
Ќад€вам се ,4е съм ти помогнала поне малко.«а в бъдеще също бих го правила! Hug
ѕ.ѕ.:ћного бих искала да ти прат€ свои снимки ,но за съжаление точно сега не мога да вл€за в снимка.бг.Ќо ще го направ€ в най-скоро време. Very Happy
« ѕоследна редакци€: пн, 02 апр 2007, 12:01 от крокодил »
÷итирай

гр. —офи€

ћнени€: 631
............

«драсти  али, малко късно отговар€м.......за което мол€ да ме извиниш.
Ќе съм съгласна с теб, че си изпуснала влака....има начини за корекци€ без да се налага хирургична намеса.
ѕо - горе споменах защо см€там за неуместно да се направи операци€, но в никакъв случай не казвам да не се оперираш - това е твой избор. «ащо да не родиш второ дете???? Ќ€ма проблем. “р€бва си обаче поддръжка - ходи да плуваш, отдел€й по 15-20 мин дневно за гимнастика и спазвай н€какъв режим. Ќаправи ми впечатление, че си висока и слаба - именно за това тр€бва да правиш повече упражнени€ за засилване на гръбната мускулатура. √ледай напред, опитай да направиш от дефекта ефект и си повиши самочувствието....
÷итирай
0 ѕотребители и 1 √ост преглежда(т) тази тема.
1-14 от 805 отговора