BG-Mamma

Здраве => Интеграция на деца с увреждания => Темата е започната от: 2forever в чт, 06 апр 2017, 11:02Титла: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в чт, 06 апр 2017, 11:02
Реших да направя нова тема за вече порасналите ни деца с ТЕЛК. Тези, които навършиха пълнолетие преди промените в Закона за социално подпомагане.

Добре дошли и безпроблемно посещение на институциите ни!

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЯВАВАНЕ ПРЕД ТЕЛК:

•   Личният лекар изготвя писмо до ТЕЛК, което се носи в Регионалната картотеката на медицинската експертиза лично от навършилият пълнолетие човек с увреждане. Там попълва заявление със своите данни. Ако не е способен да извърши процедурата сам се прибягва до изваждане на пълномощно на името на единият родител или минаване на процедура под запрещение.
•   Получавате по пощата писмо от Картотеката, с което ви насрочват дата, час и място за явяване пред експертна комисия. В писмото се изброяват и документите, които е необходимо да носите.
•   Редът и критериите за решението на комисията са описани в Наредба за медицинската експертиза - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135678969. В експертното решение се вписват: вид и степен на увреждането (оценка на работоспособността), срок на чуждата помощ (ако е определена такава), срок на решението (1,2,3 години или пожизнено), както и датата на инвалидност.
•   След получаване на решението, имате право да го обжалвате 14-дневен срок или след изтичането му, ако сте съгласни с решението - то се заверява в Картотеката.
•   Ако е определена намалена работоспособност 50 и над 50%, имате право на различни видове помощи и облекчения (вижте по-долу). За всеки вид социална помощ се подава отделна молба – декларация в Дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.
Контакти на дирекциите в страната - http://pomosti.oneinform.com/adresi/.
Образци на документите - http://pomosti.oneinform.com/molbi/
•   Извършва се социална оценка, на базата на която се определя месечна добавка за социална интеграция.
•   Помощите се отпускат от датата на инвалидността, вписана в решението на ТЕЛК и НЕ се изплащат със задна дата.
•   За да се поднови решението е необходимо да получите писмо с насрочена нова дата за явяване и описано подробно каква документация искат да носите за явяване пред ТЕЛК (но без гаранции, че ще бъде определен същият процент).
•  Наредба № Н-19 за условията и реда за освобождаване от винетни такси при ползване на републиканските пътища - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135609789
Чл. 1.
(1) С наредбата се определят условията и редът за ползване от страна на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст на пътната инфраструктура - републикански пътища или техни участъци, за които се заплащат винетни такси по Закона за пътищата.
(2) Лицата по ал. 1 получават безплатно една едногодишна винетка за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил по реда, определен в глава втора.
(3) Годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година.
Чл. 2.
(1) Лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане подава заявление-декларация по образец (приложение № 1) за получаване на безплатна едногодишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по постоянния си адрес.
(2) По реда на ал. 1 заявление-декларация подават и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
(4) Към заявление-декларацията се прилагат следните документи:  http://www.dokumentacia.com/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82/
1. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
3. копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с едногодишен срок, с които се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата;
4. лична карта или личен паспорт на лицето по ал. 1, когато документите се подават от него (за справка), или лична карта или личен паспорт на лицата в случаите по ал. 2 и 3 (за справка).

•  Абонаментни карти за градския транспорт в София за хора с увреждания, както и техният придружител, когато имат право на такъв - http://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/tarifa-i-prevozni-dokumenti/46/tarifa
Наредба за организация на движението на територията на Столична община - http://sofiacouncil.bg/?page=ordinance&id=55

Раздел 3.1. Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания
Чл. 91.  Критерии за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община:
1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.
2. Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
3. Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност  и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.
6. Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на подадените заявления.
а) Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.
б) Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

Закон за интеграция на хората с увреждания - http://www.nssi.bg/legislationbg/laws
 Социално-икономическа защита
чл. 42
(1) Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според   индивидуалните   им   потребности   съобразно   степента   на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането.
(2) Добавката по ал. 1 е диференцирана и представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи за:
1. транспортни услуги;
2. информационни и телекомуникационни услуги;
3. обучение;
4. балнеолечение и рехабилитационни услуги;
5. достъпна информация;
6. наем на общинско жилище;
7. диетично хранене и лекарствени продукти.
Чл. 42а.
Право на месечна добавка съобразно вида на увреждането имат лицата:
1. със затруднения в придвижването, с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто - по чл. 42, ал. 2, т. 1 (транспортни услуги);
2.   с   трайни   слухови   и/или   зрителни   увреждания,   довели   до   намалена работоспособност 71 и над 71 на сто - по чл. 42, ал. 2, т. 5 (достъпна информация).
Чл. 42б.
Право на месечна добавка съобразно степента на намалена работоспособност имат лицата с трайни увреждания:
1. с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - по чл. 42, ал. 2, т. 3 (обучение);
2. със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност - по чл. 42, ал. 2, т. 1 (транспортни услуги);
3. с над 90 на сто намалена работоспособност, с определена чужда помощ - по чл. 42, ал. 2, т. 2 (информационни и телекомуникационни услуги).

Чл. 42г.
(1) Лицата с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност и военноинвалидите имат право на добавка по чл. 42, ал. 2, т. 4 (балнеолечение), която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист.
(2)  Лицата  с  трайни  увреждания  с  определена  чужда  помощ  получават двойния размер на добавката по ал. 1 за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв.
• Информация за ползване на базите за рехабилитацияhttp://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/rehabilitaciya-i-balneoturizm/informaciya-za-polzvane-na-bazite-za-rehabilitaciya/
• Списък на базите за рехабилитация http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/rehabilitaciya-i-balneoturizm/spisk-na-bazite-za-rehabilitaciya/
• Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД  http://nkrehabilitation.bg/
Чл. 42ж.Лицата с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособностимат право на месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 7 (диетично хранене и лекарствени продукти) при условия и по ред, определени с наредба  на министъра  на здравеопазването  и министъра  на труда  и социалната политика.

Чл. 44.
(1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:
1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;
2. внос на лично моторно превозно средство;
3. преустройство на жилище;
4.  придружители   на  лица  с  увредено   зрение,   лица  със   затруднения   в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства,  интерпретатори-придружители  на лица  със  слепо-глухота  и преводачи на лица с увреден слух.
(2) Хората с увреждания  съобразно  своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.
(3) Размерът на целевите помощи  по  ал. 2 се определя  по методика  и със заповед, утвърдени от министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра  на финансите,  министъра  на икономиката,  енергетиката  и туризма и министъра на здравеопазването.
(4) Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и управителят на Националната здравноосигурителна каса съвместно утвърждават координационен механизъм  за  взаимодействие   при  осъществяване   на  дейностите,  свързани  с целевите помощи по ал. 2.
(5)   Условията   и   редът   за   отпускането,   изплащането,    изменянето    и прекратяването на целевите помощи и размерите на целевите помощи по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

•Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - http://www.nssi.bg/legislationbg/rules/689-pravprilzihu
•чл. 28 Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания (за балнеолечение) се изплаща след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им. Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Добавката се ползва, когато не се получава на друго правно основание.

•Коментар на МТСП - http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=44554
•Разписаните по-горе текстове в ЗИХУ и ППЗИХУ, не конкретизират необходимост от спецификация за предоставена определен вид стока (услуга), както и задължителни изисквания за съдържанието на разходооправдателните документи, касаещи лицето с увреждане или неговия придружител, когато ползват такъв. Определени специализирани лечебни заведения издават фактури за извършени услуги, в които е вписано „комплексна здравна услуга”.
„Комплексната здравна услуга” представлява комплексната цена на един болничен престой на пациент разписана от филиалите на "Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД ("СБР-НК" ЕАД), която включва: нощувка, храна, медицинско обслужване по предписание на лекар от рехабилитационния екип в зависимост от заболяването и застраховка. В този смисъл, когато са налице доказани обстоятелства за проведено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги от правоимащото лице, удостоверени с коректно издаден разходооправдателен документ, добавката следва да се изплати.
Освен услугите на Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД, можете да ползвате услугите на "СБР-НК" ЕАД, както и на частни фирми, предоставящи рехабилитационни услуги, като във фактурата е необходимо да бъде отразено проведеното балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, както и присъщите разходи за тази дейност, при условие, че не са ползвани на друго правно основание.
По смисъла на чл. 42, ал. 2 от ЗИХУ се изплащат всички разходи на придружителя, които са били задължителни и обвързани с ползването на правото на обслужваното от него лице с увреждане. Това са – нощувка, храна, застраховка и при необходимост задължителни такси. Разходи на придружителя за собственото му медицинско обслужване, балнеолечебни и рехабилитационни процедури не са от типа задължителни и обвързани и не се изплащат.
В случаи, при които лице или дете с увреждане е ползвало балнеолечение и рехабилитационни услуги по Клинична пътека и без да прекъсва престоя си е продължило на собствени разноски балнеолечебни процедури, следва да се отпусне месечната добавка за социална интеграция по чл. 42, ал. 2 от ЗИХУ, ако са спазени критериите за отпускането й за периода на предстой извън този на Клиничната пътека.
Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: pepi_r в вт, 11 апр 2017, 11:13
Благодаря ти мамо Раче за създаването и на тази тема  :bouquet:.
Сигурна съм, че все по-често ще поглеждам към нея с напредването на годините. Засега само ще следя.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в ср, 19 апр 2017, 19:47
http://m.24chasa.bg/Article/6177847


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: pepi_r в пт, 21 апр 2017, 08:22
Колко гръмко е написано, ще кажеш, че ще се случи нещо немислимо до този момент:
Цитат
207 лв. пъĸ щe e пeнcиятa нa инвaлидитe c пoвeчe oт 90 нa cтo yвpeждaния oт 1 юли. Oт 1 oĸтoмвpи тя щe cтaнe 230 лв., тъй ĸaтo e 115% oт минимaлнaтa. 189 и 210 лв. пъĸ щe ca cъoтвeтнo paзмepитe нa пeнcиитe зa инвaлиднocт зa xopaтa c yвpeждaния мeждy 71 и 90 нa cтo.
Разбира се, че тези цифри няма как да не ми се набият на очи, тъй като пак си задавам въпроса: Що за безумие е това? - до 18 годишна възраст на един човек в момента му се отпускат 930 лв. помощ /за тези над 90%/ и в следващия месец, когато на същия този човек му спрат тази помощ, той започва да получава мизерните 207/230лв., т.е. 700 лв. надолу  :ooooh:Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в пт, 21 апр 2017, 09:24
Пепи, много е хубаво за да се случи според мен. Сега осемнадесет годишните деца получават 141,77. С тези пари трябва да си осигури всичко и да се храни......


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: pepi_r в пт, 21 апр 2017, 09:31
И на много от тези 18+ годишните "деца" и родителя не може да помага финансово, тъй като самия родител е обвързан да се грижи за него  :ooooh:.
Болна тема е това за много хора  :bad-words:


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: Free Agent в пн, 24 апр 2017, 12:02
Може ли да ми помогнете. Става дума за възрастен човек. Трябва да вземем Рапореждане от НОИ за размера на пенсията му за стаж. Той обаче е много зле, даже не може да пише. Какво да правим?


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в пн, 24 апр 2017, 15:19
Чрез социалните не може ли да стане? Не съм се сблъсквали с такъв казус, но си мисля, че след като те могат да ми дадат информация за пенсията на младежа и за болничните, които ползвам биха могли да помогнат. Другото за което се сещам е пълномощно от човека.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: Free Agent в пн, 24 апр 2017, 15:24
Точно за пред социалните е документа. Ще опитаме да направим пълномощно. Ох, луди ни правят с тези документи!


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в пн, 24 апр 2017, 15:54
Че разпореждане до сега не са ми искали социалните. Просто те си вадят дохода му без ние да представяме документ. Навсякъде си тълкуват както им изнася.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: Free Agent в пн, 24 апр 2017, 17:27
Да се оплача и още - имаме епикриза от Св. Наум. Те обаче искат да го заведем в друг психодиспансер за преглед, ЛКК и документи от друг доктор. Само ще стресираме човека!


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: pepi_r в вт, 25 апр 2017, 08:29
Кои са тези "те"? Социалните ли? С какво право го изискват това и писмено ли го изискаха?  :ooooh:


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: Free Agent в вт, 25 апр 2017, 09:59
Да, писмено. И бланки са ми дали. Да, социалните.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: morskibriz в ср, 03 май 2017, 10:07
Здравейте, служител съм на Червен кръст и ви моля да разпространите следната информация:
 днес стартира по график раздаването на продукти от Червения кръст на следните две групи получатели:
1. Майки с деца с увреждания над 50%
2. Инвалиди с увреждане над 90 % и чужда помощ, които имат доход до 314 лева.
Акцията ще продължи до 19 май.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: veli977 в пт, 19 май 2017, 17:04
Знаете ли как става класирането в СУ на деца с телк, за другите вузове има определени бройки който се състезават помежду си, но за СУ не знам дали е така..


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: Ън в пт, 19 май 2017, 20:51

да видим дали ще стане така, или е поредното обещание, което няма да се изпълни. Мерси за линка!


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в пт, 19 май 2017, 21:31
И да изпълнят пак ще са ощетени порасналите ни деца с увреждане. Те нямат нито правата на децата с увреждане, нито правата на инвалидизиралите се на по-късен етап и работили известен период от време. За тях няма да има увеличение на пенсиите, според статията.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в сб, 20 май 2017, 21:36
Реформи в ТЕЛК!
https://www.blitz.bg/obshtestvo/zdraveopazvane/reforma-v-telk-shche-otpadnat-li-nyakoi-invalidni-pensii-video_news514400.html


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: polia72 в вт, 20 юни 2017, 09:39
Дъщеря ми е на 17 год. и получава пенсия. От НОИ искаха банкова сметка, за да превеждат парите. Сега ми се обаждат от банката и ми заявяват, че трябва да и закрият дебитната карта , тъй като според новия закон за банките лица под 18 години не трябвало да имат карти. Сметката и може да остане заедно със събраната сума, но не може да се тегли нито от нея, тъй като е непълнолетна, нито от родителите. Ако решим пък да теглим трябва да се минава през съда за разрешение. Как да постъпя? Говорих и с дъщеря си, но не иска в пощата да ходи и да се реди на опашка с пенсионерите, за да получава от  там пенсията. При вас как стоят нещата?


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: zoia_ivanova в вт, 20 юни 2017, 11:02
Дъщеря ми е на 17 год. и получава пенсия. От НОИ искаха банкова сметка, за да превеждат парите. Сега ми се обаждат от банката и ми заявяват, че трябва да и закрият дебитната карта , тъй като според новия закон за банките лица под 18 години не трябвало да имат карти. Сметката и може да остане заедно със събраната сума, но не може да се тегли нито от нея, тъй като е непълнолетна, нито от родителите. Ако решим пък да теглим трябва да се минава през съда за разрешение. Как да постъпя? Говорих и с дъщеря си, но не иска в пощата да ходи и да се реди на опашка с пенсионерите, за да получава от  там пенсията. При вас как стоят нещата?Аз точно поради неуредиците с банковите сметки, предпочитам да я взимам в пощата, не ходя първия ден, обикновено отивам след 9-то число, няма никой и много бързо минавам. Изобщо е голяма мъка, детето ми навърши 16г. миналата година и малко след това започнахме дело за запрещение, защото не говори и не разбира и след 18г. няма как да го представлявам. Започнахме делото октомври 2016г., към настоящия момент все още нямам решение. Това ще ми трябва, за да мога да му взимам пенсията, след като навърши 18г., за момента ми я дават в пощата само с двете лични карти.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: polia72 в вт, 20 юни 2017, 13:13
Благодаря! Ще ходя до НОИ да проверя мога ли да променя начина на изплащане. Ох, пак ще има едно обикаляне напред- назад.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в ср, 21 юни 2017, 11:32
Вдигат минималната пенсия за трудов стаж и възраст и от там и инвалидните пенсии за Общо заболяване и трудова злополука, но НЕ и социалните пенсии на порасналите ни деца. Абсолютно безумие.  Хората с увреждане от деца не са част от тази държава. Само децата и работещите :ooooh:.
https://www.google.bg/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.blitz.bg/politika/ofitsialno-deputatite-reshikha-za-pensiite_news523140.html&ved=0ahUKEwiyqKqWwc7UAhXGxRQKHQJfDFkQqQIIGygAMAA&usg=AFQjCNFGkhQaoi73FtxO7nJrfk9I2YNDoQ


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: juspar в сб, 24 юни 2017, 01:14
Добре де, след като децата са ви на 16-17 г., защо не взимате помощи по чл.8д, пенсията нали е след 18г?


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: KokoMira в сб, 24 юни 2017, 06:36
След навършване на 16 г.има право И на пенсия.Взимат се и двете.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в сб, 24 юни 2017, 09:47
Добре де, след като децата са ви на 16-17 г., защо не взимате помощи по чл.8д, пенсията нали е след 18г?

Темата е за "децата " на 18+г., които са завършили или завършват с набори си  училище и НЕ получават чл.8д.  Не всички деца са отложени от училище и се ползват с "облагите"на 8д. и др. соц. помощи.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: juspar в сб, 24 юни 2017, 14:29
След навършване на 16 г.има право И на пенсия.Взимат се и двете.

Ако има 50% и е на 17г и не учи пак ли се взимат и по чл. 8д и пенсия?


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в сб, 24 юни 2017, 19:53
Пенсия имат само тези с над 71%. На 17г. без да учи пак се получава чл. 8д. До 18г е дете и чл.8д. си върви без значение дали учи или не.


Титла: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: tihoee в чт, 13 юли 2017, 21:45
Извинявам се ако не пиша в правилната тема, но се залутах в мнозинството мнения и теми. Искам да попитам какви права и привилегии има дъщеря ми която е на 17 години ученичка с прекаран исхемичен инсулт и от няколко дена с 50% телк. За съжаление социалните в кметството са много неприятни личности и не казват нищо. Даже за винетката едвам изкопчихме информация, че има право. Може ли да ни кажете имаме ли право на пенсия и за какви други права и придобивки можем да си търсим правата. Благодаря предварително.


Титла: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: zoia_ivanova в пт, 14 юли 2017, 08:30
Извинявам се ако не пиша в правилната тема, но се залутах в мнозинството мнения и теми. Искам да попитам какви права и привилегии има дъщеря ми която е на 17 години ученичка с прекаран исхемичен инсулт и от няколко дена с 50% телк. За съжаление социалните в кметството са много неприятни личности и не казват нищо. Даже за винетката едвам изкопчихме информация, че има право. Може ли да ни кажете имаме ли право на пенсия и за какви други права и придобивки можем да си търсим правата. Благодаря предварително.

Здравейте, мисля че, нямате право на пенсия, това е от сайта на НОИ:

"Кога се отпуска социална пенсия за инвалидност?
Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто."

Но би трябвало да имате право на помощи от социални грижи, отидете там с телка, ще ви обяснят по подробно.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: polia72 в пт, 14 юли 2017, 09:48
Има право на помощ от соц. подпомагане в размер на 350 лв. , безплатна винетка, ученическа стипендия, която за различните училища в Бг е различна сума. Питайте в соц подпомагане за безплатно пътуване с БДЖ два пъти в годината.


Титла: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: alcazar в сб, 23 сеп 2017, 09:30
Здравейте, знаете ли дали има смисъл да се правят някакви усилия да се осигури трудов стаж на порасналото дете? Идеята е да вземе пенсия по друг параграф. Има ли шанс да е по-голяма от 142 лв.? Нямам предвид 30-40 години стаж, а пак инвалидна пенсия, но евентуално по-висока заради няколко години тр. стаж.


Титла: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в вт, 26 сеп 2017, 17:55
Промени в ТЕЛК, кои остават без пенсии... (https://www.vesti.bg/bulgaria/promeni-v-telk-koi-ostavat-bez-pensii-6074192)


Титла: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: krasito_p в ср, 27 сеп 2017, 20:44
Някой знае ли колко време се чака от подаването на документите в РКМЕ, до датата на явяване пред психиатрична ТЕЛК Варна? Поне ориентировъчно да ми кажете, ако някой се е явявал скоро. Става въпрос за първоначално освидетелстване.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в вт, 17 окт 2017, 16:02
Освидетелстването на лицата, явяващи се на ТЕЛК/НЕЛК се извършва в тримесечен срок от получаване на медицинската документация в комисиите. Ето повече информация относно ТЕЛК и НЕЛК от страницата на МЗ. http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/nelk-i-telk/

Новият ТЕЛК ще бъде така: http://www.nabore.bg/statia/zakrivat-telkovete-invalidnite-pensii-po-nov-nachin-2181-10


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: tihoee в чт, 26 окт 2017, 11:09
Извинявам се ако не пиша в правилната тема, но се залутах в мнозинството мнения и теми. Искам да попитам какви права и привилегии има дъщеря ми която е на 17 години ученичка с прекаран исхемичен инсулт и от няколко дена с 50% телк. За съжаление социалните в кметството са много неприятни личности и не казват нищо. Даже за винетката едвам изкопчихме информация, че има право. Може ли да ни кажете имаме ли право на пенсия и за какви други права и придобивки можем да си търсим правата. Благодаря предварително.

Здравейте, мисля че, нямате право на пенсия, това е от сайта на НОИ:

"Кога се отпуска социална пенсия за инвалидност?
Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто."

Но би трябвало да имате право на помощи от социални грижи, отидете там с телка, ще ви обяснят по подробно.

След няколко месеца чакане и обжалване на решения, вече имаме отпусната пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Истината е такава, че за да бъде отпусната пенсия, е необходимо детето да има поне един ден осигурителен стаж преди датата на инвалидизирането и да има навършени 16 години, но не повече от 20. Дано да съм бил полезен на някое дете и неговите родители. Не вярвайте на думите на закостенелите лелки от гишетата. Осигурете на детето си един ден стаж и това е.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: antoaneta_x в пн, 30 окт 2017, 14:12
минах телк дадоха на 50 % но маи няма да ни изплатят от дата на подаваневъзможно ли е моля за съвети и мнения


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: tihoee в пн, 30 окт 2017, 22:07
След като бъде отпусната пенсията, се изплаща за стар период от датата на подаване на заявлението в НОИ.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в пт, 03 ное 2017, 16:44


Патриотите искат да пратят всички хора с увреждания отново на ТЕЛК (http://www.segabg.com/article.php?id=879632)

Социалното министерство обаче не бърза с реформата - промени ще има най-рано през 2020 г.

Обединени патриоти" искат за 2 г. хората с инвалидни пенсии да минат на преоценка (http://www.segabg.com/article.php?id=879490)


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: restart007 в пн, 23 апр 2018, 10:52
Здравейте, днес свекърва ми си взе решението от ТЕЛК за преосвидетерстване.На 18 май ще ходи на Макариополски .Кога ще си получи парите   има ли срок ? Благодаря


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в ср, 25 апр 2018, 12:02
  
Проблемът с ТЕЛК е в контрола, а не в броя на заболяванията * Никой-не-си-дава-сметка-че-рецесията-чука-на-вратата-ни

Проблемът с ТЕЛК е в контрола, а не в броя на заболяванията * Около 6000 души у нас биха получавали пенсии над 910 лева
- Г-жо Зайкова, на къде върви реформата в ТЕЛК? Знаете, че до два месеца трябва да се промени организацията там, бяха оттеглени промените в закона след протеста на хората с увреждания.

- Според мен проблемът тук не е в битовите заболявания. Смея да твърдя, че законът ни е добър. Проблемът е в корупцията у нас и липсата на контрол. Хората с увреждания не бива да бъдат дискриминирани, нито ощетявани. Според мен обаче се допускат две основни грешки. Няма как без лекар да се прецени съответното увреждане на човек и доколко е работоспособен. Проблемът е в контрола, а не в броя на заболяванията. Много зависи и къде точно е увреждането ти, за да се прецени дали можеш да си на дадена позиция. Мисля, че подходът към тези хора като цяло е неправилен. Затова бяха и протестите.

- Как си обяснявате, че за 15 години инвалидните пенсии са нараснали неколкократно?

- Така е. Мислите ли, че ако експертите в ТЕЛК бяха добре заплатени, щяха да рискуват професията си и името си, като вземат рушвети. Наистина има много инвалидни пенсии, които са получени по втория начин. Затова смятам, че лечението на заболяването „корупция“ в ТЕЛК е рязко вдигане на доходите и засилен контрол. Прав е вицепремиерът Валери Симеонов, че има огромно количество инвалидни пенсии, които източват ресурсите на държавата, но хората с увреждания не са виновни за това. Сега се подготвя и закон за социални предприятия. Така че не е зле да се помисли за откриване на работни места специално за хора с някаква степен на инвалидност и за достойно заплащане на техните усилия. По този начин те ще са полезни за обществото. Така че нещата са многопластови.

- Една друга наболяла тема напоследък. Кажете като експерт наистина ли хората ще получават едва по 30 лева от второто пенсионно осигуряване?

- Наскоро беше изготвен прекрасен анализ на икономисти, според който хората, родени след 1960 година, ще получат с 28% по-ниски пенсии. Причината за това не е само пенсионната система, а в честата смяна на координациите. Тази система е инертна и когато си направил някаква реформа, трябва да я наблюдаваш 10-15 години. Само така ще видиш къде грешиш. Тези пенсионни фондове бяха вкарани самоволно, а и се избират от работодателя, не от хората. Другото важно е как се управляват парите им и каква е доходността им. От това зависят пенсиите на хората. Не на последно място таксите, които вземат тези фондове, доскоро бяха пет пъти по-големи от тези на НОИ. У нас има 2-3 фонда, които наистина са добри, но въпреки това не могат да имат повече от 5-7% доходност, че за да може хората да получат едни добри пенсии. Другото важно нещо, на което трябва да акцентирам, е залитането на младите колеги само към капиталовата схема. Трябва да се има предвид обаче, че парите във фонда имат някакъв лимит. Както и да ги разпределяш, никой не знае колко години ще живееш. Така че трябва да има баланс между солидарния и капиталовите фондове и ако изобщо вторите ги има, то те да са само 4-5. В същото време хората да ги избират сами и те наистина да носят доходност. Трябва да е ясно, че не пенсиониращите през 2022 година, а през 2040 година всъщност ще получат по-малки пенсии. Как ще имаш приходи, когато заплатите са ниски и когато имаш таван на максималния осигурителен доход. Това се прави, за да не взема някой по-голяма пенсия. Но защо хората да не я получат, след като са си я заработили и цял живот са се трудили в тежки условия. Затова трябва хората да знаят, че солидарният фонд също има своите минуси, но поне е разходопокривен. Скоро правих анализи, които показаха, че хората, които биха получили малко над 910 лева пенсия, са около 5000-6000. Всичко зависи от управлението на парите. Нещо друго много важно - никой не си дава сметка, че при предишната криза имаше разминаване в отделните държави. Когато Западна Европа и Щатите бяха във финансов колапс, Китай, Япония и Индия вървяха нагоре. Сега, ако се случи нещо подобно в някоя държава, тя ще повлече и други. В момента никой не си дава сметка, че рецесията чука на вратата ни - най-много до две години. Много макроикономисти са на същото мнение. При това положение няма гаранция, че фондовете ще са устойчиви. Те се влияят от икономическия цикъл.

- Как все пак може да се преодолее балансът на пазара на труда и дефицитът на кадри?

- Дефицитът на кадри е породен от много причини. На първо място са проблемите в демография. Демографската криза и миграцията са голям бич. 3-4 милиона души са напуснали страната ни от началото на промените. Само за 15 години в Германия са се родили 17 864 българчета. А в същото време във Видин годишно се раждат 400 деца. Във Враца положението е още по-зле. Друг голям проблем е вътрешната миграция, защото се нарушава балансът в страната. Колкото и да има кадри в трудоспособна възраст, те отиват в големите градове. Оказва се, че в Габрово и Севлиево от 2000 година насам са обезлюдени 566 села. Нека ви дам пример с Германия. Понеже е страна с доста добър прираст на населението, но се получава дисбаланс между източните и западните провинции, кметове в някои градове насърчават младите хора да раждат, като им предоставят безплатни детски градини и училища. Орбан за две години осигури 33 000 евро на семейства, които имат намерение в близките десет години да родят по три деца. А ние даваме по 40 лева на дете. В същото време сме страна не просто в демографска криза, а в демографска катастрофа. Според доклада на ООН 2100 година ще бъдем малко над 3 милиона, ако продължаваме със същата тенденция. На трето място сме по смъртност от 234 държави, а по раждаемост сме на 212. питам се тогава как ще изплащаме пенсии след време.
http://www.monitor.bg/a/view/14491


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: morskibriz в пт, 04 май 2018, 09:20
Пенсии за инвалидност
Кога лицата имат право на пенсия за инвалидност?

Лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време.

Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – от датата на заявлението по чл. 94 от КСО.
Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността.
Пенсиите за инвалидност на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, се отпускат пожизнено.
Пенсиите за инвалидност се спират, когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказните условия на труд
и още много http://www.nssi.bg/pensions/grantpensions/422-pi


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: morskibriz в пт, 03 авг 2018, 23:05
Промените в Наредбата за медицинска експертиза влизат в сила от днес с обнародването си в Държавен вестник.

Кабинетът прие промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

 промените
 (https://www.google.bg/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://strategy.bg/FileHandler.ashx%3FfileId%3D12660&ved=2ahUKEwiLvMXc0dHcAhWDAJoKHR8aAQwQFjABegQIBxAB&usg=AOvVaw0BqwbyscQtFRJ8IFmmaQHH)


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: Mama_Nana в сб, 08 дек 2018, 12:27
Здравейте, знаете ли дали има смисъл да се правят някакви усилия да се осигури трудов стаж на порасналото дете? Идеята е да вземе пенсия по друг параграф. Има ли шанс да е по-голяма от 142 лв.? Нямам предвид 30-40 години стаж, а пак инвалидна пенсия, но евентуално по-висока заради няколко години тр. стаж.
Пред този проблем съм и аз. Условието за пораснало дете, с дата на инвалидност, преди да започне работа е 1 година трудов стаж.
В ЗИХУ има написано за подкрепа, програми и т.н. В Бюрото по труда също. Не съм ходила да питам / новото решение още не е заверено/, но ако някой е минал по този път нека сподели опит.
В решението на ТЕЛК не пише с право на работа. Хората, които работят е записано това, но и те са с по малък процент - под 70%.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: non4eto0 в пн, 10 дек 2018, 08:55
Здравейте , момичета предстои ни след месец явяване на ТЕЛК но не си спомням документите  / етапна епикриза и друг вид документи / с каква давност са за пред комисията. Преди мисля че бяха до  6 месеца,. ако не се лъжа. Не че много са ги гледали , но знае ли човек.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: pepi_r в пн, 10 дек 2018, 09:03
Епикризите да, до 6 месеца им е давността, за да се считат за актуални. Иначе ние не знаем за какво заболяване говорите, за да ви кажем какви други документи или изследвания Ви трябват. На моя син само епикриза му искат.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: non4eto0 в пн, 10 дек 2018, 09:11
Благодаря за отговора. С епилепсия е, по принцип искат само ЕЕГ като сме ходили.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: Mama_Nana в пн, 10 дек 2018, 12:46
Благодаря за отговора. С епилепсия е, по принцип искат само ЕЕГ като сме ходили.
На мен в писмото ми искаха ЕЕГ, етапна епикриза от невролог /беше амбулаторен лист с описание на състоянието/, изследване от клиничен психолог, етапна епикриза от психиатър. Също така пишеше всички епикризи, ако има такива от болнично заведение от последните 2 години. Старото телково решение беше за 2 години.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: morskibriz в пт, 14 дек 2018, 12:42
От 5.12. започна раздаването на хранителни помощи от БЧК.

Право на подпомагане по програмата имат:
Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление (2016 г.– 2017 г.).
Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година (м. юни 2018 г.).
Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас (за учебната 2017/2018).
Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за социална интеграция (м. юни 2018 г.).
Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане (м. юни 2018 г.).
Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 г.
Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2018 г.-30.06.2018 г

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 24,070 кг от 16 вида хранителни продукти – спагети – 1,5 кг; говеждо в собствен сос - 0,300 кг; леща – 3 кг; захар – 3 кг; гювеч – 1,6 кг; зелен фасул – 2,4 кг; лютеница – 0,500 кг; грах – 1,6 кг; домати стерилизирани – 1,6 кг; говежди кюфтета в бял сос – 0,600 кг; риба херинга – 0,170 кг; пиле фрикасе – 0,300 кг; зрял боб – 2 кг; конфитюр – 0,500 кг; ориз – 2 кг; олио – 3 л.
График за раздаване
http://www.redcross.bg/files/23849-grafik-punktove-2017-2.pdf


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: pepi_r в пт, 14 дек 2018, 12:46
Благодаря за споделената информация.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: Малко Сладко Коте в пн, 07 яну 2019, 17:27
Здравейте, за много години! Някой наясно ли е с новите промени в закона? Майка ми, 100% инвалидност с ЧП, ми каза, че е чула нещо за добавка за асистент около 200 лв., но аз не можах да се ориентирам и да намеря нещо по въпроса. Моля да ме насочите къде да прочета, ако знаете. Благодаря и пожелавам здраве! Другото са бели кахъри!


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в пн, 07 яну 2019, 19:53

https://news.bg/society/novata-finansova-pomosht-za-horata-s-uvrezhdaniya.html
http://www.nssi.bg/newsbg/5348-novafinpomosht2019
Ето информация за добавките от 2019г.  Не мога да ги коментирам, защото не знам подробности, но пък вие навярно ще си отговорите на въпросите.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: polia72 в ср, 13 фев 2019, 12:11
Ще има ли право на допълнителната финансова помощ от СП дъщеря ми, която е с 91% ТЕЛК , на 18 години, все още е ученичка, която ще завърши средното си образование тази година? Чудя се да ходя ли да се редя на опашка в нашето СП , за да питам, а там пък както са "услужливи" откъм обяснения.......


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: alcazar в ср, 13 фев 2019, 15:52
Ще има ли право на допълнителната финансова помощ от СП дъщеря ми, която е с 91% ТЕЛК , на 18 години, все още е ученичка, която ще завърши средното си образование тази година? Чудя се да ходя ли да се редя на опашка в нашето СП , за да питам, а там пък както са "услужливи" откъм обяснения.......
Аз питах по телефона и ми казаха, че докато получаваме соц. подпомагане като за дете не ни касае новите соц. добавки за възрастни. Логично е да е така.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: polia72 в чт, 14 фев 2019, 08:23
Ще има ли право на допълнителната финансова помощ от СП дъщеря ми, която е с 91% ТЕЛК , на 18 години, все още е ученичка, която ще завърши средното си образование тази година? Чудя се да ходя ли да се редя на опашка в нашето СП , за да питам, а там пък както са "услужливи" откъм обяснения.......
Аз питах по телефона и ми казаха, че докато получаваме соц. подпомагане като за дете не ни касае новите соц. добавки за възрастни. Логично е да е така.
И аз си мислех нещо такова затова питах в темата, че да избегна висенето по опашки.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: non4eto0 в вт, 26 фев 2019, 17:13
Здравейте , момичета трябва ми телефонен номер на картотеката на ТЕЛК в Окръжна болница София. Някой може ли да ми помогне с информация . Предварително благодаря!


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: pepi_r в ср, 27 фев 2019, 12:55
Аз не съм от София, но се опитвам да помогна. Това Св. Анна ли е?
Защото за картотека в София ми излиза единствено на Иларион Макариополски...


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: Малко Сладко Коте в ср, 27 фев 2019, 13:00
Доколкото знам, на Иларион Макариополски се носят решенията да се заверят след срока за обжалване. Не знам какво се води. Ако се звънне в Окръжна на регистратура или информация, ако имат, дали няма да могат да помогнат?
Окръжна болница е УМБАЛ Св. Анна, да.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: pepi_r в ср, 27 фев 2019, 13:04
На св. Анна това е общия телефон - тел. 02 / 9759329
А за Иларион Макариополски...
Цитат
ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕЛК СЕ ПОДАВАТ В РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ)
 на ул. "Иларион Макариополски" № 10, тел. 02 832 71 83 и 0895 579 912, от 8.30 до 17.00 ч.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: non4eto0 в ср, 27 фев 2019, 13:05
Благодаря.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: non4eto0 в ср, 06 мар 2019, 13:29
Здравейте, отново пиша със същата молба . Телефонът който  pepi_r преди време ми даде за картотеката на ТЕЛК в София е за София град. На мен ми е нужен за София област. Звъннах на тел.975 92 02 ,но уви никой не вдига. Честно казано не съм много наясно на какъв телефон да звънна ,но искам да проверя дали имаме пуснато писмо за преосвидетелстване. Притеснявам се защото писмата не се носят редовно и може да пропусна датата. По принцип ходим в Окръжна болница Света Анна. Там сме подавали и молба за явяване, там сме ходили и на комисия.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: Малко Сладко Коте в ср, 06 мар 2019, 13:39
Цитат
РКМЕ към РЗИ София област
Адрес РКМЕ: гр. София, ул. "Д. Моллов" 1
Телефон РКМЕ: 02 / 975 92 41
Адрес РЗИ: гр. София, бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" № 15
Телефон РЗИ: 02 / 807 87 52
Уеб адрес: www.rzi-sfo.com
E-mail: ado@rzi-sfo.com

От тук (https://nelk.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5/#1498228235585-7904f10a-efa6). За съжаление, сайтът, който е посочен там, не работи... Дано помогне това.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: non4eto0 в ср, 06 мар 2019, 14:04
Благодаря. На горният телефон звънях доста пъти ,но никой не вдига. А другия ми казаха че е за София град.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: Малко Сладко Коте в ср, 06 мар 2019, 14:15
Съжалявам, не намирам никаква информация повече в интернет.
Освен да попитате в НЕЛК?
Цитат
Адрес: гр. София, бул. „Академик Иван Гешов” № 15
Телефон: 02 805 3941
E-Mail: info@nelk.bg


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: rumka_73 в пт, 31 май 2019, 18:03
Здравеите,имам нужда от малко помощ.Дъщеря ми  навърши 18 години.В момента организираме лечение на зъби в Токуда.Трябва да е под пълна упойка.В най добрия случай ще е към 2000 лв.Знаете ли от къде може да се получи някаква финансова помощ.Преди сме вземали за количка от Протегни ръка но сега сме големи.Май че има и еднократна  и от социалните но не можах да разбера колко.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: 2forever в нд, 02 юни 2019, 22:24
Преди 4-5г еднократната от социалните беше 360лв. Сега нямам представа.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: pepi_r в пн, 03 юни 2019, 09:40
А в клиника Еодент питахте ли за цени и услуги? Там си мисля, че е по евтино и по-достъпно...


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: rumka_73 в пн, 03 юни 2019, 11:42
Не сме защото детето не може да бъде под упойка в малка болница.Имахме глупоста да пробваме в Ст Загора и в момента сме усложнение.Трябва голяма болница с добри анестезиолози и реанимация.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: alcazar в ср, 05 юни 2019, 16:27
Здравейте,  има ли някой с дете 12-ти клас тази година? От кой месец според вас трябва да декларираме, че вече няма основание да получаваме добавките за дете? Официално мисля 24-ти май се води край на уч. година, но моят син е по инд. програма и си ходи и юни на училище. Дипломата му ще е с дата от края на юни, а социалните казват, че от първи юни трябва да декларирам промяна на обстоятелствата.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: polia72 в ср, 05 юни 2019, 16:46
Дъщеря ми е 12 клас, но не знаех че трябва да подавам информация към социалните. Ще трябва явно да ги посетя и да питам какво се случва от тук нататък.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: non4eto0 в вт, 09 юли 2019, 15:59
Здравейте , искам да попитам при заверено телково решение след преосвидетелстване на 3.06.2019г след колко време ще преведат инвалидните пенсии? Очаквах да бъдат преведени този месец, но уви. Старото решение изтече на 1.04.2019г . Явихме се на 16.05.2019 . При заверката ни казаха ,че не е нужно да ходим в НОИ те  по  служебен път ще го пратят. Явно ще чакаме още месеци . 


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: Free Agent в вт, 09 юли 2019, 16:52
Следващият месец. И ние бяхме така. Сега чакам двоен превод.


Титла: Re: Права на порасналите ни деца с ТЕЛК! (18г.+)
Публикувано от: non4eto0 в вт, 09 юли 2019, 16:58
Благодаря.


1