Информация относно дружеството, което обработва данните Ви
   
Наименование     "НЕГ.БГ" АД
ЕИК/БУЛСТАТ     201420169
Седалище и адрес на управление     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Адрес за кореспонденция     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Телефон     0886 604 592
E-mail     info@neg.bg
Уебсайт     www.bg-mamma.com
Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД     415012


Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
   
Наименование     Адвокатско дружество "Димитрова и Стайкова"
ЕИК/БУЛСТАТ     176667645
Седалище и адрес на управление     гр. София, п.к. 1000, ул. "Георги Бенковски" № 37, ет. 1
Адрес за кореспонденция     гр. София, п.к. 1000, ул. "Георги Бенковски" № 37, ет. 1
Телефон     +359 878 73 11 83
E-mail     n.staikova@dsp.bg
Лице за контакт     адв. Невена Станимирова Стайкова


Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
   
Наименование     Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Адрес за кореспонденция     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон     02 915 3 518
Интернет страница     www.cpdp.bg


"НЕГ.БГ" АД (наричано по-долу за краткост "Администратор" или "Дружеството") осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на форума bg-mamma.com на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
•   Изрично получено съгласие от Вас като потребител на форума;
•   Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
•   За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на форумната платформа www.bg-mamma.com, включително за следните цели:
•   създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на форума;
•   подобряване на представянето на публикациите във форума;
•   статистически цели за подобряване на форума;
•   защита на информационната сигурност.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
•   законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
•   ограничение на целите на обработване;
•   съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
•   точност и актуалност на данните;
•   ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
•   цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
•   изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като потребители на форумната платформа за следните цели:

•   Регистрация и участие на потребител във форумната платформа
За използване на форумната платформа BG-Mamma Вие имате възможност да създавате профил, с който да бъдете идентифицирани като потребители на форума от другите участници, от трети лица и от дружеството. Регистрацията и създаването на профил за използване на форума не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил, като имате възможност да преглеждате съдържанието във форума.
Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието длъжностното лице за защита на личните данни счита, че операцията "Регистрация и участие на потребител във форумната платформа" е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

•   Регистрация и участие в събитие
За участие в събития, организирани от Дружеството, ние събираме лични данни от лицата, които желаят да вземат участие и да присъстват, за установяване на тяхната самоличност и идентифициране в списъка с участници в събитието. При изразено от Вас желание ние можем да Ви изпращаме информация за бъдещи събития, които биха представлявали интерес за Вас. Регистрацията за участие в събитието се извършва на място в офиса на Дружеството или по имейл преди началото му, съгласно условията за провеждането му.
Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват, и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

•   Организиране на игри и изпращане на награди – За потребителите, които са спечелили награди при участие в някоя от нашите игри, томболи, конкурси и други, ние събираме и обработваме предоставените от Вас данни, за да Ви изпратим спечелената награда. Наградата може да бъде изпратена от нас или от наш партньор, както и чрез куриерска фирма. При изразено от Вас желание ние можем да запазим предоставените от Вас данни за доставка на наградата занапред. Предоставянето на данни за изпращане на наградата се извършва, след като Ви изпратим уведомление, че сте спечелили, с искане за необходимата информация.
Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.


(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
•   Данни: Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, профил в социална мрежа (Facebook), Псевдоним/Потребителско име и др.)
•   Цел, за която се събират данните:
 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него,
както и
 2) за целите на регистрация на потребител във форумната платформа,
и
 3) представяне на потребителя пред другите потребители на форума и достъп до потребителския му акаунт.
•   Основание за обработка на личните Ви данни: – Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация във форума (или чрез настройките в профила си, ако акаунтът Ви е създаден преди 24.05.2018 г.).
•   Предоставянето на тези данни не е задължително, за да можете да четете теми във форума, но е необходимо, ако желаете да публикувате теми и коментари във форума.
•   Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за пол, местожителство, рождена дата, профил в социална мрежа (Facebook), лична уебстраница или блог, както и данни за деца на потребителя на форумната платформа (данни за термин на раждане; рождена дата на дете на потребител; пол на дете; име на дете).
•   Цел, за която се събират данните: Представяне на потребителя пред другите потребители на форума и допълване на информацията в потребителския му акаунт.
•   Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация във форума.
•   Предоставянето на тези данни не е задължително, за да четете във форума, и не е необходимо за публикуване на публикации във форума.
•   Данни: IP адрес – Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания
•   Цел, за която се събират данните: Дружеството обработва лични данни за IP адрес на потребител физическо лице за целите на подобряване на сигурността услугата и идентификация на потребителя като лице, използващо услугите от България или от друга държава.
•   Основания за обработка на данните: основанието е съгласие на лицето – чл. 6, ал. 1, б. (а) на GDPR. До създаването на профил на потребителя IP адресът се събира, без да е възможно да се идентифицира конкретно физическо лице, т.е. данните се събират в анонимизиран вид на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.
•   Събирането на тези данни е необходимо за техническото функциониране на сайта.

(3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
•   разкриват расов или етнически произход;
•   разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
•   генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация.

(4) Вие можете доброволно да споделите следната информация, свързана с Вашето дете, с останалите потребители на форума BG-mamma за целите на подобряване на потребителското преживяване и информиране на останалите потребители на форума чрез допълване на профила си във форума:
a)   Данни за термин на раждане;
b)   Рождена дата на Вашето дете;
c)   Пол на Вашето дете;
d)   Име на Вашето дете.

(5) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(6) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от съществуването на профила Ви във форума, освен ако има законово задължение да ги съхранява за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес. След заличаване на профила Ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване и изпращане на формуляра за оттегляне на съгласие за целите на обработка (Приложение 1).

(2) Вашите данни няма да бъдат обработвани за в бъдеще, но това няма да се отрази на вече направените от Вас публикации с използваното от Вас потребителско име, които ще останат публични.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил във форума, Вашият акаунт ще стане неактивен и ще можете да използвате форума единствено за четене, но не и за публикуване.

(4) В случай че желаете отново да използвате форума като активен потребител, следва да заявите желанието си за активиране на стария профил, като предоставите имейл адрес, с който да бъде асоцииран или да създадете нов потребителски профил с имейл, различен от имейла, който е бил свързан с профила, за който сте оттеглили съгласието си, в съответствие с Правилата за ползване на форума.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие можете по всяко време да видите във Вашия профил какви данни се съхраняват и обработват за Вас.

(2) При поискване, ние ще Ви предоставим допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и, ако желаете, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(3) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете по всяко време да коригирате или попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил.Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
•   личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
•   Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
•   Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
•   личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
•   личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
•   личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
•   за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
•   за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
•   по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
•   за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
•   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:
•   информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
•   публикациите, които сте направили във форума bg-mamma.com;
•   техническа информация за функционирането на форумната платформа, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност.

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да попълните и изпратите формуляра с искане  да бъдат изтрити Вашите данни (Приложение 2);

(5) При завършване на процедурата копие от искането се изпраща на имейл адреса, с който сте се регистрирали във форума.

(6) След като бъде завършена процедурата и удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3, а Вашето Потребителско име/Псевдоним, под което сте правили публикации във форума, ще бъде анонимизирано.Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
•   оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
•   обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
•   Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
•   Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили във форума bg-mamma.com. Вашият профил ще бъде „замразен“ и информацията в него няма да е видна за останалите потребители, а ние няма да извършваме обработка на Вашите лични данни.

(3) Вие можете по всяко време да оттеглите ограничаването, като активирате повторно профила си чрез въвеждане на имейл/потребителско име и потребителска парола.

(4) В случай че желаете отново да използвате форума като активен потребител, но с различен профил, следва да създадете нов потребителски профил с имейл, различен от имейла, който е бил свързан с профила, за който сте ограничили обработването, в съответствие с Правилата за ползване на форума.Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използването на форума, директно през Вашия профил.

(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
•   е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
•   е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
•   уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Други разпоредби

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление     гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез принтиране, попълване и изпращане на формите, приложени към настоящата информация, или директно от раздел Лични данни във Вашия профил. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.Приложение № 1
Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име:
Вашето потребителско име във форума BG-mamma*:
Данни за обратна връзка (e-mail)*:

До
   
Наименование "НЕГ.БГ" АД
ЕИК/БУЛСТАТ 201420169
Седалище и адрес на управление     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Адрес за кореспонденция гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Телефон 0886 604 592
E-mail info@neg.bg
Уебсайт www.bg-mamma.com
Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД 415012

☐ Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:
☐ Всички, предоставени от мен лични данни
☐ Само на тези данни: …………………………………………………………….
за следните цели:
☐ Следните цели: …………………………………………………………….
☐ Всички цели
☐ Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Подпис на лицето: ………………………….
Приложение № 2
Искане "да бъда забравен" – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име:
Вашето потребителско име във форума BG-mamma*:
Данни за обратна връзка (e-mail)*:

До
   
Наименование "НЕГ.БГ" АД
ЕИК/БУЛСТАТ 201420169
Седалище и адрес на управление     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Адрес за кореспонденция     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Телефон 0886 604 592
E-mail info@neg.bg
Уебсайт www.bg-mamma.com
Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД 415012

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.
Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Адрес за кореспонденция     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg
   

Подпис на лицето:…………………………. 
Приложение № 3
Искане за преносимост на лични данни

Вашето име:
Вашето потребителско име във форума BG-mamma*:
Данни за обратна връзка (e-mail)*:

До
   
Наименование "НЕГ.БГ" АД
ЕИК/БУЛСТАТ 201420169
Седалище и адрес на управление     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Адрес за кореспонденция гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Телефон 0886 604 592
E-mail info@neg.bg
Уебсайт www.bg-mamma.com
Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД 415012

Моля всички, свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:
☐ Е-mail: ........................................
Администратор – приемащ данните: ........................................
Наименование ........................................
Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД) ........................................
E-mail ........................................
API интерфейс ........................................

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:
☐ XML
☐ JSON
☐ CSV
☐ Друг: ......................................

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/на посочения от мен администратор:
☐ На посочения e-mail или чрез API ........................................
☐ На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Адрес за кореспонденция     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон     02 915 3 518
Интернет страница     www.cpdp.bg

Подпис на лицето: ………………………….
Приложение № 4
Искане за коригиране на данни

Вашето име:
Вашето потребителско име във форума BG-mamma*:
Данни за обратна връзка (e-mail)*:

До
   
Наименование "НЕГ.БГ" АД
ЕИК/БУЛСТАТ 201420169
Седалище и адрес на управление     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Адрес за кореспонденция     гр. София, район Средец,  ул. „Г. С. Раковски” №135, вх. Б, ет. 1
Телефон     0886 604 592
E-mail info@neg.bg
Уебсайт www.bg-mamma.com
Регистрация на администратор на лични данни в КЗЛД 415012

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:
.............................................………………
.............................................………………
.............................................………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:
.............................................………………
.............................................………………
.............................................………………

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
   
Наименование     Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Адрес за кореспонденция     гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон     02 915 3 518
Интернет страница     www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Последна редакция: ср, 06 окт 2021, 17:19 от BG-Mamma™