Инсулинова резистентност и отслабване - Тема 6

 • 44 433
 • 752
 •   1
Отговори
# 165
 • София
 • Мнения: 1 434
Обич Синеока, благодаря и аз за труда! Book
Елора, дали би го включила в някоя от следващите теми, за да е на едно място и лесно достъпно?
Бледолилава, не ни зарязвай, освен ако много не ти е писнало от всички! Innocent Можеш да помогнеш на още много новаци Heart Decoration

# 166
 • София
 • Мнения: 3 313
Бледолилава, изобщо не се смятат за квалифицирана да те диагностирам. Инсулин 17 на гладно не е ок, но е все още допустимо. Не е обаче категорична диагноза ИР. Логично е със свалянето на килата да свалиш инсулина. А сигурна ли си, че 47 е била реална стойност и не е било вследствие на многото килограми, а не на ИР? Обикновено ендокринолозите повтарят такъв тест (инсулин и кръвна захар на гладно), за да изключат метаболитни проблеми.

Пак казвам: човек, напълнял вследствие на ИР, а не на ядене на В, има здравословен проблем и само с хранене не отслабва. Това го твърдя, защото съм на това дередже, а не защото съм много компетентна.

А Елора много качествено си е отслабвала, според заболяванията си. Сега, като е регулирала хормоните,  естествено, че ще отслабва по-бързо.

И моля, не напускай темата! Само приеми, че има и по-тежки случаи, при които твоят начин не работи.

# 167
 • Мнения: X
Има ли наднормено тегло, винаги има Метаболитни проблеми. Тези кг  са качени, именно защото метаболизма се е бъгнал. А причините за бъгнатия метаболизъм са различни при всеки.

# 168
 • Мнения: 7 333
А какви стойности на КЗ на гладно се приемат за нормални?

# 169
 • София
 • Мнения: 18 011
Бледолилава, за колко време успя да свалиш инсулина от 47 на 8?
Доколкото разбрах, ти си от тези без хапшето.

Сега се замислих над поста на Грета с трите условия. При мен само първото е изпълнено. Увеличението е малко над 5x, т.е. кривата си е нормална, но стойностите са в пъти.
Според мен има различни типове ИР, но още не са се запознали толкова подробно ендокринолозите, поне в България.

Примерно
5-100-70
20-120-90
20-100-150
20-15-5
са все различни сценарии и се третират по различен начин и интензитет според мен. А някои от тях вероятно са следствие от друг проблем в организма или с друг орган, а не първично заболяване. Сложно е и всеки е индивидуален.

# 170
 • Мнения: 2 052
От гледна точка на мускулната клетка

Представете си за момент, че сте мускулна клетка. Нуждаете се от енергия, за да извършвате дейност. Колкото по-голяма активност, от толкова повече енергия се нуждаете. Планирате да произведете енергия от калории. /.../
Когато калориите от храната постъпят в клетката, вие давате инструкции какво да бъде направено с тях, така че да бъдат изгорени като гориво.

- Въглехидратите постъпват директно в цикъла на Кребс  (https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D1%8A%D0%BB_%D0 … D0%B5%D0%B1%D1%81) на мускулната клетка, произвеждайки ATP
- мазнините преминават през бета-оксидация по пътя към образуване на ATP.
С други думи, имате стратегии за преобразуването в енергия на всякакъв вид калории, изпратени към вас.

Скрит текст:
FROM A MUSCLE CELL’S POINT OF VIEW
Pretend for a moment you are a muscle cell. You need to make energy in order to perform. The greater the activity, the more energy you need. You plan on producing energy from calories. /.../
When the food calories enter your cell, you give instructions on what to do with them so that they can be burned for fuel. Carbohydrates go directly into your muscle cell’s Krebs-cycle engines and crank out ATP; fats go through beta oxidation on their way to ATP production. In other words, you have strategies for converting any type of calorie sent to you into energy.

Да приемем за момент, че сте здрава мускулна клетка в добро състояние, като тези на елитен атлет. В общи линии – най-доброто, което е възможно. Постъпва гориво и вие ефикасно произвеждате енергия от какъвто и да е тип калория, вашите клетъчни системи за прозвеждане на енергия са номер едно. Тестове върху елитни атлети демонстрират това - няма значителна активация на UCP3 дори и при интензивна мускулна активност. Това е така, понеже мускулът в добро състояние е много ефективен в употребата на всеки вид калория за производство на енергия. Дори висок прием на мазнини не причинява активация на UCP3. Не е нужно да се споменава, че елитният атлет няма свръхтегло.
  
Скрит текст:
Let us assume for a moment that you are a well-conditioned muscle cell, like that of an elite athlete. Basically, you are as good as it gets. Fuel comes in, and you efficiently make energy out of whatever type of calorie it is; your cell energy production systems are top notch. Tests on elite athletes show this to be the case; there is no significant activation of UCP3, even during intense muscle activity. This is because a well-conditioned muscle is very effective at using any type of calorie to make energy. Even high fat intake does not cause UCP3 activation. Needless to say, this elite athlete is not overweight.

Да речем, че сте мускулна клетка на средностатистически човек в добра форма, който като цяло е здрав. Бивате въвлечени в някакво аеробно упражнение, което изисква продължително производство на енергия. В началото енергийното производство е адекватно, не сте срещнали проблеми в образуването на енергия от захарта, която е вече складирана в мускула, и от допълнителните захарни „дажби“, изпратени от черния дроб в течение на упражнението. След около половин час приблизително, цялата налична захар е свършила и сега трябва да горите мазнини за гориво. Но ефикасността не е въобще сравнима с тази на мускула на елитния атлет. Всъщност в клетката ви попада повече мазнина, с отколкото тя може да се справи. Не е учудващо, че мускулите се уморяват. В този момент се активира UCP3, за да се отърве от мазнините. Защо? Ново откритие сочи, че решението на клетката да „включи“ UPC3 и да се освободи от калориите от мазнини под формата на топлина е контролира главно от лептин, конкретно от липсата на лептинова резистентност в тялото.

Скрит текст:
Let us say you are a muscle cell from an average fit person who is generally healthy. You get involved in some aerobic exercise requiring ongoing production of energy. At first, energy output is adequate; there was no trouble making energy from the sugar that was already stored in the muscle and from the extra sugar “care packages” sent by the liver as exercise continued. After a half hour or so, all the available sugar is gone and now you have to burn fat for fuel. However, efficiency is not anywhere near as good as in the elite athlete muscle. In fact, more fat is coming into your cell than you know what to do with. No wonder the muscles are getting tired. Now UCP3 activates in order to dispose of fat. Why? The new discovery is that the cell’s decision to turn on UCP3 and dispose of fat calories as heat is mostly controlled by leptin, especially by a lack of leptin resistance occurring throughout the body.

Когато лептинът работи ефикасно, той е много „умен“. Той „разсъждава“: В тази клетка постъпва повече мазнина, отколкото тя може да използва. Ако тя няма да се използва, ще се натрупа в клетката, задръствайки клетката с излишна мазнина, буквално отравяйки клетката с мазнина. За да компенсирам този проблем, ще включа резервна система, която да се освободи от тази излишна мазнина.

Скрит текст:
When leptin is working efficiently it is really smart. It reasons, “There is more fat coming into this cell than it can use. If it is not going to get used, it will pile up in the cell, clogging the cell with excess fat, literally poisoning the cell with fat. To compensate for this problem, I will turn on a backup system that will dispose of this extra fat.”

Така лептинът активира UCP3, за да защити клетката от отровно омазняване. Правейки това клетката изгаря мазнината, произвеждайки сто процента топлина (и никаква енергия). При атлетите моментът, когато мускулите активират UCP3, е същият, когато започват да губят мускулна енергийна ефективност и да увеличават производството на топлина. Ако също така навън е топло, комбинацията може да доведе човек до топлинен удар. За първи път сега можем да разберем точния механизъм, по който се случва това./.../.

Скрит текст:
Thus, leptin activates UCP3 to defend the cell against fat poisoning. In so doing the cell now burns off the fat, making one hundred percent heat (and no energy). In athletes, the point at which muscle cells start activating UCP3 is the point where they start losing muscle energy performance and increasing heat production. If it is also hot outside, the combination can push a person into heatstroke. For the first time, we can now understand the precise mechanism by which this happens./.../

Да си представим за момент, че човек има мудни и уморени мускулни клетки, част от човек в недобра форма, който е по всяка вероятност със свръхтегло. Тези клетки се мъчат да произведат мускулна енергия /ATP/, което се отразява под формата на слаби и нечувстващи се във форма мускули. Умора, отпадналост и раздразнителност, липса на устойчива енергия през деня са често изпитвани симптоми. В резултат на ниската енергия, индивидът копнее за храна и яде обилно. С постъпването на калориите, инсулинът се покачва и ги довежда до прага на клетката. Инсулинът „звъни на вратата“ и пита дали клетката би желала някакви калории. Клетката любезно отказва. Обаче инсулинът е инструктиран да достави 40% oт калориите в мускулните клетки. Инсулинът е много настойчив и внася насила част от калориите от мускулните клетки. Ако инсулинът не успее да внесе калории в мускулите или черния дроб, те се запътват към съхранение под формата на мазнини.

Скрит текст:
Let us assume for a moment that one has sluggish and tired muscle cells, part of an unfit person who is most likely overweight. These cells struggle to make muscle energy (ATP), which is reflected in weak and unfit-feeling muscles. Fatigue, a tired or irritable head, and a lack of sustainable energy through the day are commonly experienced symptoms. Due to low energy, the individual craves food and eats plenty. As the calories come in, insulin rises and brings them to the cell’s doorstep. Insulin rings the doorbell and asks if the cell would like some calories. The cell politely says no thanks. However, insulin is under delivery directions to drop off forty percent of the calories in muscle cells. Insulin is very persistent and forces some of the calories into muscle cells. If insulin cannot get calories into the muscles or the liver, they are heading for fat storage.

За мускулната клетка, това е стресова ситуация. Налични са калории, които трябва да бъдат използвани. Ако човек е твърде неактивен, няма и нужда от тях. Ако излишните калории са захар, е все едно да се разлее мед по кухненския плот и да се остави там три дни. Този проблем се нарича карамелизация, при който захарта „циментира“ клетката и в крайна сметка я унищожава. Ако калориите са от мазнини, те просто се трупат вътре в клетката и задръстват нейната дейност.

Скрит текст:
For a muscle cell, this is a stressful situation. Here are these calories that need to be used. If a person is too inactive there is no need for them. If the extra calories are sugar, it is like spilling honey on the counter and letting it sit there for three days. This is a problem called caramelization, wherein sugar cements the cell and eventually kills it. If the calories are fat, they simply pile up inside the cell and clog its function.

По необходимост, клетките опитват да изгорят някаква захар в цикъла на Кребс в опит да произведат енергия. Това работи до някаква степен, но ефикасността е недостатъчна. Такива „двигатели“ се раздрънчават и от ауспуха излиза черен пушек под формата на  млечна киселина и свободни радикали.

Скрит текст:
Out of necessity cells try to burn some sugar in their Krebs-cycle car engines in an attempt to produce energy. This works to some degree, but the efficiency of the car engines is lacking. The engines actually start clanking, and there is black smoke coming out of the exhaust in the form of lactic acid and free radicals.

Тъй като опитите да се образува енергия водят до натравяне на клетката с „изгорели газове“, тя решава да превключи към горене на мазнини – все пак мазнините започват да се натрупват. За да се случи въобще това, трябва да има съобщение да се активира UCP3, контролирано от лептина. За съжаление, така както лептиновата резистентност засяга мозъка, така тя засяга и мускулните клетки. Лептиновото съобщение не постъпва в клетката със скоростта, с която би трябвало, като отсъства и тироидна активация. Така, UCP3 работи само частично, което означа, че няма начин за освобождаване от излишната мазнина и тя се натрупва. Сега налице е клетка, която се натравя от захар, мазнина и собствените си „изгорели газове“. Това е усещането при фибромиалгия. Това е също и начинът, по който се чувства атлет в деня след интензивна тренировка. /..../

Скрит текст:
Since trying to make energy is now poisoning the cell with exhaust fumes, it decides to switch to fat burning – after all, the fat is beginning to pile up. In order to do this at all, there must be a leptin control message to activate UCP3. Unfortunately, just as leptin resistance affects the brain, so it affects muscle cells. The leptin message is not getting into the cell at a rate it should, and thyroid activation is lacking too. Thus, UCP3 only partly works, meaning there is no way to dispose of the extra fat – it piles up.  We now have a muscle cell that is being poisoned by sugar, fat, and its own exhaust fumes. This is what fibromyalgia feels like. It is also how an elite athlete feels the day after intense exercise. The elite athletes will most likely recover from the strain of the excess exercise./.../.


При пропадането в тази бездна на лошо здраве и нерегулирана функция на мускулите, мускулните клетки директно отказват опитите на инсулина на внесе калории. Когато инсулинът позвъни на вратата, носейки калории, мускулната клетка заключва вратата и изхвърля ключа като механизъм за самосъхранение. Този проблем се нарича инсулинова резистентност.
Същевременно се развива и лептинова резистентност по отношение на мускулната клетка. Така мускулната клетка не може да активира UCP3 и да се освободи от мазнината по формата на топлина.

Скрит текст:
In the process of sliding down into this abyss of poor health and dysregulated muscle function, muscle cells earnestly begin to reject insulin’s attempt to deliver calories. When insulin rings the doorbell to drop off calories, the muscle cell locks the door and throws away the key as a self-defense mechanism. This problem is called insulin resistance.
At the same time, leptin resistance develops in relation to the muscle cell. Now the muscle cell cannot activate UCP3 and fat cannot be disposed of as heat.  

Ще продължа с останалата част от материала в следващите дни.

Последна редакция: вт, 07 авг 2018, 16:10 от Обич Синеока

# 171
 • Бургас
 • Мнения: 162
Аз да ви кажа пък,не разбрах точно за какво спорите.Мисля,че всеки сам преценя дали да пие хапчета или не. Аз също не одобрявам пиенето на хапчета.Вкъщи освен упсарин и аналгин друго няма,и се приемат само при спешни случаи Smile
Но пък сега с това Хашимото и ИР приемам и Глюкофажа 1000 и еутирокса.Пусти страх от диабет и още надебеляване Simple Smile
От коментарите на Грета Ей разбрах,че Хашимото ще ми забави отслабването.Жалко за което.Но от днес мисля да спра и хляба,на доста места ми казаха,че е препоръчително да се спре ,независимо дали е пълнозърнест или домашен.
А още...колко трябва да ми е инсулина на гладно за да е в норма ? 8 като на Бледолилава ли ?
И Хашимото лекува ли се ? Предполагам за него не важи диетата,а само хапчетата... Thinking

# 172
 • София
 • Мнения: 18 011
Около 5-6. Това било оптималното горе- долу колкото КЗ Simple Smile
Добре, че прочетох последните страници за ниските въглехидрати и метформина.

Има тема за Хашимотото във форума, виж я. Там се спряга един протокол на Изабела Уенц, дано не бъркам името. Това е режим за Хашимото.

Последна редакция: вт, 07 авг 2018, 17:38 от The Catcher in the Rye

# 173
 • Пловдив
 • Мнения: 1 158
Да, подрепям идеята че тук сме да споделяме, а не да налагаме собствен опит
Разбира се няма спор, че е несериозно да се ядът въглехидрати И да се пият хапчета и да се очакват чудеса , но пък всеки си има глава на раменете и да си преценя сам .

Смятам че няма пълна яснота по въпроса с Инсулиновата резистентност и с различните видове Хиперинсулемия
и всеки пита разпитва сравнява и налучква сам своя верен път - затова сме тук

Благодаря на
Обич Синеока за труда който влага Flowers Hibiscus

# 174
 • София
 • Мнения: 3 313
UnbreakableFlower, има светлина в тунела. Вкараш ли щитовидната в норма, ще почнеш да отслабваш. Аз ся с тоя овес, дето никой не го харесва, щото не е ВМД, съм вече 3,5 кила надолу за месец. Ама TSH падна.

И естествено, че ще спреш хляба. Като ти е важен, вземи си нисковъглехидратен за 5 лв, и него много бързо ще спреш.

Не знам дали се лекува Хашимото, хората спират глутен, млечни кафе, те да кажат какво им се случва. Аз съм по-либерална. Хашимото не пречи на ВМД, просто гледай да не си съвсем без В, яж и краставици и домати, и карфиол и броколи.

# 175
 • Мнения: 4 042
The Catcher in the Rye

Чак в края на шестия месец го свалих инсулина в нормални граници, под 10. Иначе още първия месец под 20, което не е задоволително. Направо се бях отчаяла вече, мислех, че няма какво повече да направя след като захарта я свалих и поддържах с месеци на минимума преди хипогликемия. И нямам друго обяснение за това как изведнъж спадна, освен че съм постигнала необходимата редукция на теглото. Към онзи момент 24 или 25 кг бяха. Ако беше само от храненето и по-рано щеше да спадне. Нещо повече, когато го измериха на 8 няколко дни преди това бях на малко по-високи въглехидрати. Отидох да проверя колко се е покачил, а ме чакаше голяма изненада Simple Smile

# 176
 • Русе
 • Мнения: 99
здравейте момичета, бях на море и не съм ви чела, а вие кооолко много сте изписали.

Обич Синеока благодаря за труда, който си положила за информацията, която ни предоставяш. Лично на мен ми е много интересна и полезна, дори съм си я разпечатала.

аз малко на морето излязох да кажем 20% от ритъм, но от вчера продължавам с пълни сили режима и спорта.
След месец - 2, ще си направя нови изследвания.
 Вчера бях на гинеколог и ми каза, че без хапчета няма да стане и че е цяло чудо, че имам цикъл. Ще видим след 2 месеца има ли подобрение или не.

Бледолилава, винаги съм се чудила как да направя пълнени чушки, защото това е една от любимите ми храни. Хиляди благодарности. Много скоро, ще ги направя по твоята рецепта.

прочетох ви до 5 страница на новата тема и утре продължавам


# 177
 • Мнения: 32 957
Обаче сутринннн едвам отлепям. А не е като да не спя.
Доколкото знам, това е от недобри нива на кортизола.
В нета има доста инфо.


Това ме подсеща нещо. Преди като не знаех как се храня имах този проблем. Едвам отлепях. Случвало се е и за работа да закъснея.
А сега звънне и рипвам. Не че рипвам много енергично. Спи ми се, но като на нормален човек.А години не може да ме събуди радиото, телефона и будилника. Радиото е нагласено на Зи Рок.
christiana_, съвети от препатил: забрави за зелена салата и кафе след хапчето. Хапвай В, но не много.Защо? Какво и е на зелената салата?


Franie, ще го включа. Ще си запазя тези дни това, което е написала.
Обаче заминавам на море в събота за седмица. Дано не изпишете всичко.
Някой има ли желаещ да му изпратя редактираното и ако ме няма да пусне нова тема?


UnbreakableFlower, забавя, но се отслабва. Аз съм от либералните. Стресирам се от това да си меря всяка хапка. Преди от нерви съм омитала де що видя храна + сладко.
Сега не съм така. Но понякога нападам плодовете и хапвам повечко. Но по-добре да изям 2 плода в повече отколкото принципно, отколкото да омета половин торта  Laughing

Бледолилава, как така ще напускаш темата? Да съм дала разрешение?  Mr. Green
Няма да се карате. Според мен си имаш ИР. Да, иначе, който иска доказателство и не е убеден, да си пуска обременяване, да си е най-сигурно.
А да се опита човек без хапче съм го писала и в първия пост.
Тук има доста тежки случаи. Жени над 110, че и 120. Те дали ще пият си е тяхно решение.
Амур го писа.
Има ли наднормено тегло, винаги има Метаболитни проблеми. Тези кг  са качени, именно защото метаболизма се е бъгнал. А причините за бъгнатия метаболизъм са различни при всеки.

Бледолилава, за колко време успя да свалиш инсулина от 47 на 8?
Доколкото разбрах, ти си от тези без хапшето.

Сега се замислих над поста на Грета с трите условия. При мен само първото е изпълнено. Увеличението е малко над 5x, т.е. кривата си е нормална, но стойностите са в пъти.
Според мен има различни типове ИР, но още не са се запознали толкова подробно ендокринолозите, поне в България.

Примерно
5-100-70
20-120-90
20-100-150
20-15-5
са все различни сценарии и се третират по различен начин и интензитет според мен. А някои от тях вероятно са следствие от друг проблем в организма или с друг орган, а не първично заболяване. Сложно е и всеки е индивидуален.

Тези примери инсулин ли са?
Ами то си е така. Просто зависи в какъв етап е хваната ИР. Чисто и просто заболяването прогресира.
При мен е било на крачка от диабета. Но аз симптомите съм ги имала от 10 годишна. Чак на 30 почнаха нещата да се откриват.
Аз как ги тълкувам твоите примери.
1. Има ИР. Но третото почва да спада. Тоест ако се вземат мерки, нещата ще се оправят.
2. Същото, ама с по-високи стойности. Пак се вижда надежда.
3. Инсулина хич не спада. Човекът е за бой направо. Laughing
4. Почти няма проблем, само дето на гладно ми е височък.
Всъщност винаги има надежда при ИР. Тук даже има хора с много висока кз и пак са успели да я контролират с нв.

# 178
 • Мнения: 425
Здравейте,

напоследък рядко съм в къщи и съм далеч от лаптопа, а от телефона ми е много дискомфортно да пиша. Спорът кой болен, кой здрав, мисля вече го надраснахме, за да си дърпаме плитките отново. Истината е, че се отслабва МНОГО ТРУДНО. С големи лишения и понякога нечовешко самообладание, а пък само за миг ако се поддаде човек на изкушение...и за нула време се връща обратно в изходна позиция.

Така че разбирам и Грета, и Бледолилава. Насред лятото и при това изобилие от плодове около нас, е много трудно да се въздържа и аз. Еми, хапвам си, по малко. И както Елора казва, по-добре да е плод, отколкото торта. Нищо, че и двете съдържат въглехидрати.

Бледолилава, надявам се не говориш сериозно за оттегляне от темата. Елора вече ти е казала - не разрешава да ни напускаш! Аз се присъединявам. Simple Smile

# 179
 • Мнения: 32 957
Аз не виждам лишения. Е, сега не виждам.
В началото сякаш живота ми свърши  Laughing
Но откакто  почнах да ям редовно - 3 пъти на ден и повече протеини и мазнини, разкарах хляба - ами аз имам чувството, че ям като прасе. А най-хубавото е, че и слабея.
Тъй че нашия режим няма лишения. Има ядене.
Преди години си мечтаех да мога да ям, да съм сита и да съм слаба.
Само си мечтаех. Тези мечта ми се струваха чак фантастика.
То па взе че желанието ми се сбъдна.
Е, да, не ям вече сладко като преди. Но не ми и липсва. Нещо, което не съм очаквала, че ще изрека  ooooh!

Общи условия

Активация на акаунт