Правила за провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

 • 2 163
 • 4
 •   1
Отговори
 • Асеновград
 • Мнения: 3 146
Поради това че за пореден път се сблъсках с лоша организация на ученическо пътуване и неспазване на задължителните разпоредби на МОН и Автомобилна Администрация, пускам тема в която ще сложа линкове към действащите в момента разпоредби.
Наредба за детските и ученически пътувания с обща цена. В сила от 27.12.2016г.
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/fil … risticheski_0.pdf
Наредбата обхваща всички пътувания организирани от учебни заведения, в това число лагери и зелени училища.В нея са всички задължителни документи касаещи такъв тип пътуване.Тук са описани задължителните лица придружаващи групите при различен тип пътуване, както и тяхната задължителна професионална квалификация.
Наредба за обществен превоз на пътници и товари.
https://rta.government.bg/images/Image/n_uredba/n33.pdf
Действащата в момента наредба касае задължителните изисквания към превозните средства превозващи деца и квалификацията на хората извършващи превоза.В нея могат да се намерят и задължителните документи, при такъв превоз.
Всяко РУО задължително уведомява директорите за Училища за промените в закона и изискванията към тях.
http://ruo-sofia-grad.com/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-% … D0%B7%D1%8A%D0%BC
Задължителна документация за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

В Държавен вестник, бр. 103 от 27.12.2016 г. е обнародвана Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Според нея не се третират като организирани пътувания еднодневните екскурзии; проявите с научна и образователна цел; груповите посещения на театър, кино, изложба и др.;  ученическите експедиции; организиран от общината отдих на деца и ученици в собствени почивни бази. За организиране на туристическото пътуване е необходимо, директорът да:

Сключи договор с регистриран туроператор, притежаващ застраховка „Отговорност на туроператора“.
Издаде заповед за туристическото пътуване.
Организира и контролира дейностите по:
информирането на родителите;
осигуряването на писмено съгласие от родителите и документ за здравословно състояние за всеки пътуващ ученик (документ от личен лекар за липса на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди пътуването);
провеждането на инструктаж на учениците и родителите.
Заверява с печат списъка на пътуващите ученици.
Командирова учителите.
Предоставя на родителите уведомление за пътуването, придружено с декларация и инструктаж по образец, съгласно Приложение № 2 на наредбата.
Договорът има задължително съдържание, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 1-17 от Наредбата. Посочената разпоредба в максимална степен регламентира всички необходими елементи на подобен вид договор относно маршрут, използван транспорт, местоположение на туристически обекти, места за настаняване, заведения за хранене, брой на участниците, необходими застраховки, неустойки, изрично уговорени задължения за туроператора и др.

Договорът подлежи на одобряване от началника на съответното Регионално управление на образованието. За провеждане на процедурата е необходимо директорът на училището, инициатор на пътуването да изпрати писмо по образец, съгласно Приложение № 1 от наредбата, заедно с проект на договор за организираното пътуване до съответното РУО не по-късно от 10 работни дни преди началната дата на съответното пътуване.

След одобряването на договора за организирано туристическо пътуване от съответното регионално управление на образованието туроператорът незабавно уведомява Българската агенция по безопасност на храните за организацията на храненето на децата и учениците, като посочва обектите за хранене, които ще бъдат посещавани при туристическото пътуване, и съответната регионална здравна инспекция към Министерството на здравеопазването по местонахождението на обектите с обществено предназначение, които ще бъдат посещавани, като прилага и копие на предвиденото меню по чл. 3, ал. 2, т. 7 от Наредбата. Директорът на училището следва да получи потвърждение, че такова уведомление е направено.

Пътуванията неорганизирани от Училища а по направление на спортни клубове, и други организации невлизащи в училищното образование, се провеждат пак на база горните наредби но без да минават за одобрение от РУО. Като това че не са в рамките на МОН не ги изключва от спазване на задължителната законова уредба.

Спазването на законовата уредба и изискването от родителите на това е само в полза на децата.  Няма нищо неудобно в това да се изисква от училището пълната информация и документация във връзка с ученическо пътуване, а по скоро е задължително за всеки родител.

Последна редакция: пн, 21 окт 2019, 10:05 от Редактор*

# 1
 • Мнения: 69 319
Аз съм запозната с горните наредби. Направих го миналата година покрай една еднодневна екскурзия до съседен град, която обаче според първата Наредба не се води екскурзия с обща цена и не попада в обхвата на наредбата -
чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за детските и ученически туристически пътувания с обща цена:
 Не са предмет на наредбата инициираните от институциите в системата на
предучилищното и училищното образование:
1. еднодневни екскурзии, които не са туристическо пътуване с обща цена, съгласно § 1,
т. 67 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма.


 Въпреки това документите бяха оформени според нея.
Тогава се зачудих и използвам случая да попитам тук и сега - какво значи декомпенсирани заболявания по чл.11 от същата наредба/
Чл. 11. За участие в туристическите пътувания не се допускат деца или ученици, които
са:
1. с декомпенсирани хронични заболявания;
2. контактни на заразни болести;
3. заболели от заразни болести;
4. ненавършили тригодишна възраст


Също така като противопоказания за записване за екскурзията бяха вписали и липса на ваксина против морбили конкретно, съответно искаха бележка че точно тя е поставена. Също деца с нощно напикаване не се допускаха - това за еднодневна екскурзия без приспиване.

Така и не отиде детето тогава по други съображения, но тези неща ми направиха впечатление тогава.

# 2
 • Асеновград
 • Мнения: 3 146
Освен горните наредби от 01.07.2018 г. влезе в сила и една Директива (ЕС) 2015/2302 която касае пакетните туристически пътувания. Доста от наредбите в сила в момента касаещи пътувания у нас трябва да бъдат променени на база тази Директива.
На въпроса ти първо се спазва ЗТ с правилата му за организирани пътувания като в частност Наредбата на МОН го допълва със специални изисквания отностно пътуванията  на деца.
За еднодневните пътувания в ЗТ си важат същите изисквания за документация, безопасност застраховки и така нататък.
Не се спазва наредбата на МОН когато организираната екскурзия не минава през училище.А много често се правят точно така, за да си спестят разрешенията и документи, за еднодневните ги организират като обикновенна екскурзия. В този случай обаче родителя трябва да знае че в почивен ден учителя не на работа и съответно не носи отговорност спрямо децата както през работно време.Тоест те си пускат децата на своя отговорност а Училището не носи такава. Затова е много важно наистина да се пита и да се изисква да бъде родителя информиран за всичко.

# 3
 • ВАРНА-морето,сините вълни.
 • Мнения: 4 809
Доста полезна тема. Миналата година пуснах детето си на две еднодневни екскурзии, но останах разочарована от факта, че не се спазва предварително обявения час за връщане. Казват примерно, че ще пристигнат към 16,30ч., автобуса стоварва децата в 15,30ч.За мен това не е нормално, но явно за някои хора е.

# 4
 • Асеновград
 • Мнения: 3 146
Проблема идва всъщност от там че Училищата имайки право да организират пътувания го правят позовавайки се само на наредбита на МОН.При организацията на едно организирано пътуване като такова, щом е туристическо пътуване с обща цена, то първо трябва да отговаря на изискванията на МТ за такова.След това трябва да са спазени всички разпоредби касаещи превоза на деца и чак накрая идват допълнителните документи сключвани между училищата и тур агенциите.А в момента с разрешението за ден децата да пътуват без да се спазва наредбата, а едно изменение
§ 1. Създава се чл. 15а:
"Чл. 15а. (1) Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директора на училището под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата, ски ваканции, обучения по зимни спортове и други пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел, може да се организират от училището по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време - за не повече от 5 учебни дни за паралелка.
(2) Допустимият брой на учебните дни по ал. 1 за организиране на ученически туристически пакети и свързани туристически услуги през учебно време се изчислява въз основа на предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от една паралелка, дори когато не всички ученици от паралелката са се включили в туристическото пътуване.
(3) Туристическите пътувания по ал. 1 през учебно време се планират в годишния план за дейността на училището."

Това е от
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 73 ОТ 2016 Г.)

Издадена от министъра на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г.

Самоче тя само допълва действащата наредба за реда и организацията а , не я отменя.

При организирана екскурзия се спазва програмата, като тя самата трябва да е изготвена от туроператорската фирма по задължителен стандарт.И задължително да е връчена на родителите като те попълват декларация че са запознати с нея.
Ако нещо не е спазено организатора носи отговорност, в случая Училището като посредник между родителите и фирмата на която са възложили провеждането.

Последна редакция: чт, 24 окт 2019, 07:03 от Panayotu

Общи условия

Активация на акаунт