Работа за учениците през лятото

 • 5 726
 • 7
 •   1
Отговори
 • Мнения: 143
Много от по-големите ученици искат да работят през лятната ваканция, за да изкарат собствени, безотчетни пари и да придобият повече самостоятелност и  самочувствие. Техните родители обикновено ги поощряват, защото нямат нищо против децата им да опитат живота на възрастните, да разберат как се изкарват парите, да придобият трудови навици, да се научат на дисциплина и отговорност, да запълнят свободното си време с полезни занимания.

Какво могат да работят непълнолетните младежи и при какви условия могат да бъдат наети на работа?

Какво казва законът?

Според Кодекса на труда на децата до 16 години у нас е забранено да работят. Изключение се прави само за тези, които са навършили 14 г. и взимат участие в кино продукции, театрални постановки, музикални състави, циркови представления и др. под.

Лица, навършили 16 години, могат да бъдат наети на работа само с разрешение на Инспекцията по труда (ИТ). Наемането на непълнолетни лица без такова разрешение се счита за престъпление*.

Непълнолетните не могат да полагат тежък физически труд, нощен и извънреден труд, да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти. Работният ден за тях е 7-часов, за което следва да получават минимум минималната работна заплата за страната (МРЗ). Те имат право на удължен платен годишен отпуск от 26 дни.

Какви са изискванията за започване на работа?

Първото необходимо условие е да се получи разрешение от родителите. Те могат да дадат не само полезни съвети, но и да помогнат при намирането на подходяща работа чрез осигуряване на заетост в семейния бизнес или при познати и роднини. Това е най-добрият и безопасен вариант за започване на първата работа в живота на един млад човек.

По закон от родителите се изисква:
•   Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години;
•   Писмена декларация от родител, настойник или попечител, че е уведомен за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя за лицето до 18 г.

От работодателите се изисква набор от документи, които са задължителни и се представят предварително в Инспекцията по труда.
•   Първо, работодателят трябва да извърши оценка на риска, на който ще бъде изложен непълнолетният във връзка с работата, която ще изпълнява по трудовото правоотношение. На база на тази оценка работодателят трябва да предприеме мерки, които да осигурят на непълнолетния здравословни и безопасни условия на труд.
•   Второ, ученикът трябва да премине обстоен медицински преглед, с който да се установи неговото общо здравно състояние. Той се извършва от неговия личен лекар, който трябва да му издаде медицинско удостоверение за работа.
•   Въз основа на оценката на риска, направена от работодателя, и извършения предварителен медицински преглед, се съставя медицинско заключение от службите по трудова медицина. То трябва да бъде положително и да установява: доброто общо здравно състояние на лицето, годността му да извършва конкретната работа, за която кандидатства, и че конкретната работа няма да увреди здравето му и да попречи на нормалното му физическо, умствено и нравствено развитие.
•   На последно място е необходимо работодателят да получи разрешение от Изпълнителна агенция „Главна дирекция по труда“. То не се издава автоматично въз основа на медицинското заключение, а след извършена преценка от Областната инспекция по труда. Разрешение се дава конкретно за всеки отделен случай.

Имайки предвид възрастта на назначеното лице, за работодателя възникват и допълнителни задължения, като например:
•   да уведомява родителите на непълнолетния за рисковете в работата или при възникване на евентуални проблеми;
•   да осигури на непълнолетния работа при намалено работно време, а именно – 35 часа за седмица, 7 часа за ден;
•   да създава на непълнолетния работник условия за професионалната му квалификация;
•   да осигури ежегодни медицински прегледи;
•   да осигури платен годишен отпуск с минимален размер от 26 работни дни.

Какво могат да работят непълнолетните младежи?

Най-големи възможности за работа имат учениците от езиковите гимназии. За тях е по-лесно да си намерят работа в следните сфери: туризъм, кол центрове, преводи, като репетитори и др.

Учениците от професионалните гимназии могат да се възползват от задължителния стаж по специалността. Той е безплатен, но ако се представят добре, могат да получат заплащане по преценка на работодателя. Възможно е също така след приключването на стажа да им бъде предложен трудов договор.

За всички непълнолетни ученици – на практика възможностите за намиране на сезонна или постоянна работа не са никак малки. Най-подходящите сфери и професии са следните:
•   В туризма и хотелиерството: рецепционисти, сервитьори, бармани, бариста, пиколо, кухненски и общи работници, аниматори, викачи, обслужващ персонал в хотели, заведения и плажовете край морето.
•   В сферата на търговията и услугите: разпространение на флайери и рекламни брошури, промоутъри, продавачи на сладолед, безалкохолни, сандвичи, различни сувенири…, разносвачи на пици, работници в автомивки;
•   В кол центрове – за владеещите добре чужди езици;
•   В ИТ сферата – програмиране, дизайн, създаване и поддръжка на уеб сайтове, копирайтъри, сътрудници в онлайн магазини… (Имайте предвид, че съществува немалък риск да не ви бъде заплатено след изпълнение на задачата!);
•   В селскостопански кампании – бране на рози, плодове и т.н.;

Други дейности, от които могат да се изкарват пари и без трудов договор:
•   Продажба на собствени произведения – рисунки, фотографии, плетива, бродерии, детски играчки и др.;
•   Разхождане на кучета;
•   Репетитори – работа с по-малки или изоставащи ученици за повишаване на нивото на знания;
•   Гледане на деца;
•   Пазаруване и помощ на болни и възрастни хора;
•   Чистене на входове или офиси;
•   Собствен бизнес – създаване на YouTube канал, собствен онлайн магазин и др.
•   Доброволчество – безплатен труд в различни сфери (БЧК, НПО и др.), където ползата е, че освен трудов опит, се създават полезни връзки и контакти, получават се ценни препоръки за бъдеща работа, а и стои добре в автобиографията на кандидатстващите в университети в чужбина.

В наши дни се появяват все по-нови и нестандартни начини за изкарване на пари от младите хора. Случва се даже малки деца да откриват стартъп начинания и да развиват свой бизнес. А парите са само начин да се реализират желания. Добре е, когато човек може сам да си ги заработи във всяка една възраст.

*Назначаването без разрешение от Инспекцията по труда е престъпление според Наказателния кодекс на РБългария:
Чл. 192а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Който без надлежно разрешение приеме на работа лице, ненавършило 18-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от хиляда до три хиляди лева.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Ако деянието по ал. 1 е извършено по отношение на лице, ненавършило 16-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба от три хиляди до пет хиляди лева.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, а по ал. 2 - лишаване от свобода до три години и глоба от три хиляди до осем хиляди лева.

# 1
 • Мнения: 9 305
През соца работният ден за непълнолетни беше шест часа,днес - седем часа!

# 2
 • Мнения: 1 647
Е, ако се договорят, непълнолетните могат да работят и по 2 часа дневно.
Иначе последното изменение на този член е от 2006 година....

# 3
 • Мнения: 3 458
В Германия непълнолетните работят по 8 часа в рамките на обучението си. Стига сте ревали.
Аз не исках да работя защото знаех, че е експлоатация и не сгреших.
По-добре сега като възрастен да работя.
Страшно щях да съжалявам да си съсипя лятните ваканции в слугуване на някой дебел бизнесмен за 300 лв.

# 4
 • Мнения: 1 647
Ама някой реве ли? Може ли без такива заявки?

# 5
 • Мнения: 1
Здравейте,
Интересува ме от къде мога да изтегля образец на декларация от родител за работа на непълнолетен.

# 6
 • Мнения: 143
ДЕКЛАРАЦИЯ

От………………………………………………………………………………………………...............

ЕГН…………………………………, ЛК……………..,.........

адрес ……………..………………. …………………………………………………………………………………………………

родител/настойник на …………………………………………………………………………………........
(името на детето)

Декларирам, че съм запознат с възможните рискове в работата и мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя в……………………………………………………………………………………………………………………………. ( фирмата, в която ще работи непълнолетния или малолетния )

За работата на …………………………………………………………………………………………………..(името на детето).


Дата:……….                                                                  Подпис:………

# 7
 • Мнения: 509
Реално в моловете в София вземат на 4 ри часа, но уйкики , Ню Йорк,  нм и евтините магазини предпочитат украйнци
Детето ми месец работи.
Заради липса взе 240 лв, и го изхвърлиха заради Украйнци

Общи условия

Активация на акаунт